Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder Nestleder Morten Christoffer Dahl Medlem Heidi Fjellså Hærem Medlem Svein Bråthen Medlem Jeanette Varpen Unhjem Medlem Grete Notøy Medlem Anna Mette Fuglseth Medlem Terje Dyrseth Medlem Toril Hovdenak Medlem Odd Einar Folland Medlem

2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 14/3 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Lukket Arkivsaknr ST 14/4 Styreprotokoll /174 ST 14/5 Styreprotokoll /149 ST 14/6 Orienteringssaker OS 14/1 Orientering om virksomheten 14/1 2014/142 ST 14/7 ST 14/8 Tildelingsbrev for 2014, og deltakelse på etatstyringsmøtet 26.mai Kunnskapsministerens fokus på økt kvalitet i forskning og utdanning, og Høgskolen i Ålesund sitt ønske om et tettere samarbeid med HiMolde - Drøfting av konsekvenser for HiMolde 2013/ /143 ST 14/9 Rapport fra Læringsmiljøutvalget 2007/766 ST 14/10 Rapport og Planer /145 ST 14/11 Retningslinjer for Bidrags- og Oppdragsaktivitet (BOA) ved Høgskolen i Molde 2009/557 ST 14/12 Uavhengig høgskoleavis 2014/104 ST 14/13 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Muhammad Omer Chaudhry ST 14/14 ST 14/15 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Nils Egil Søvde Eventuelt 2006/ /577

3 ST14/3Godkjenningavinnkallingogsaksliste

4 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl Leder Medlem Heidi Fjellså Hærem Medlem Grete Notøy Medlem Svein Bråthen Medlem Jeanette Varpen Unhjem Medlem Anna Mette Fuglseth Medlem Terje Dyrseth Medlem Toril Hovdenak Medlem Odd Einar Folland Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen NESTL Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Elin Mordal Kjetil Haugen Fra administrasjonen møtte: Navn Sissel Waagbø Merete Ludviksen Stilling Studiesjef Sekretariat- og arkivleder

5 Saksliste Utvalgs- saksnr ST 13/66 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 13/67 Styreprotokoll /174 ST 13/68 Orienteringssaker OS 13/18 Orientering om virksomheten 13/6 2013/58 OS 13/19 Legemeldt sykefravær 3. kvartal /392 OS 13/20 Egenmeldt sykefravær 3. kvartal /392 ST 13/69 Regnskapsoversikt pr (driftsregnskapet) 2013/111 ST 13/70 Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2012/ /693 ST 13/71 Gjennomgang virksomhetsmålene 2012/159 ST 13/72 Studieprogram studieåret 2014/ /403 ST 13/73 Ombygging som alternativ til mellombygg. 2010/653 ST 13/74 Budsjett /520 ST 13/75 Faglig organisering - deling av ØIS 2010/620 ST 13/76 Forlenget tilsetting som dekan ved Høgskolen i Molde X 2006/256 ST 13/77 Personlig opprykk til professor i informatikk X 2006/254 ST 13/78 Status for reglement for tilsetting i professorater 2009/137 ST 13/79 Eventuelt

6 ST 13/66 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. ST 13/67 Styreprotokoll Vedtak: Styreprotokoll ble godkjent. ST 13/68 Orienteringssaker OS 13/18 Orientering om virksomheten 13/6 OS 13/19 Legemeldt sykefravær 3. kvartal 2013 OS 13/20 Egenmeldt sykefravær 3. kvartal 2013 Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til etterretning. ST 13/69 Regnskapsoversikt pr (driftsregnskapet) Høyskoledirektørens tilråding: Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr tas til etterretning. Vedtak: Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr ble tatt til etterretning. ST 13/70 Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2012/13 Høyskoledirektørens tilråding: Oppsummeringen av rapporten om kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Molde for studieåret 2012/13 tas til etterretning. For studieåret 2013/14 må høgskolen fokusere på følgende tiltak: Utarbeide karakterbeskrivelser og veileder-/sensorvurdering for masteroppgaver med formål å bedre fordelingen av karakterer og benytte hele karakterskalaen. Revidering av handlingsplan for internasjonalisering, særlig med tanke på å få flere studenter til å reise ut på utveksling, deltakelse i Erasmus+ og i kvoteordningen. Oppfølging av studentbarometeret og vurdere nødvendige tiltak Synliggjøring av studieutvalget og kvalitetsteam på høgskolens nettsider

7 Oppfølging av kvalitetssystemet med tanke på brukervennlighet og vedlikehold av systemet Fagdag for de vitenskapelige tilsatte med fokus på studiekvalitet arrangeres våren 2014 Fortsette arbeidet med å øke rekrutteringen til sykepleiestudiet, og finne tiltak som kan øke gjennomstrømningen i studiet. Bidra til kvalitetsfremmende tiltak ved å videreføres ordningen med søkbare midler for Vedtak: Oppsummeringen av rapporten om kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Molde for studieåret 2012/13 ble tatt til etterretning. ST 13/71 Gjennomgang virksomhetsmålene Høyskoledirektørens tilråding: Utformes i fellesskap i møtet. Styret ville ned på fire virksomhetsmål pr. sektormål og understreket viktigheten av å ha styringsparameter på alle virksomhetsmålene. Styret mente også at det som særpreger Høgskolen i Molde bør komme tydeligere frem i virksomhetsmålene. Vedtak: Styret sendte virksomhetsmålene tilbake til rektor og direktør for utforming og ba om de blir lagt frem på styremøtet 27. februar ST 13/72 Studieprogram studieåret 2014/15 Høyskoledirektørens tilråding: 1. Følgende studier lyses ut for opptak av nye studenter høsten 2014: Avdeling for helse- og sosialfag Varighet Type studium Opptak/måltall Sykepleierutdanning (180 stp) 3 år Bachelor 120 Vernepleierutdanning (180 stp) 3 år Bachelor 35 Voldsrisikovurdering (15 stp) ½ år Videreutdanning, 100 (vår) deltid del 1 Voldsrisikohåndtering (15 stp) ½ år Videreutdanning, 100 (høst) deltid del 2 Psykisk helsearbeid (60 stp) 2 år deltid Videreutdanning 60 Aldring og eldreomsorg (60 stp) 2 år deltid Videreutdanning 30 Omsorg ved alvorlig sykdom og død 2 år deltid Videreutdanning 30 (60stp) Psykososialt arbeid med barn og unge 2 år deltid Videreutdanning 30 (60 stp) Miljøarbeid og tverrprofesjonelt 2 år deltid Videreutdanning 35 samarbeid (60 stp) Helse- og sosialfag (60 stp) 2 år deltid Master (2. år) 25

8 Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag Logistikk: Varighet Type studium Opptak/måltall Beredskapsledelse (60 stp) Petroleumslogistikk (180 stp), Kr. 2 år deltid 3 år Årsstudium Bachelor Sund Logistikk og Supply Chain Man. 3 år Bachelor 30 (180 stp) Logistics (120 stp) 2 år Master 30 Logistics (90 stp) Event Management (120 stp) Engineering Logistics (120 stp) 1 ½ år 2 år 2 år Erfaringsbasert Master Master Doktorgradsstudium i logistikk 3 år PhD Løpende opptak Økonomi: Varighet Type studium Opptak/måltall Bedriftsøkonomi (60 stp) 1 år Årsstudium 30 Økonomi og administrasjon (180 3 år Bachelor 60 stp) Regnskap og revisjon (180 stp) Økonomi og administrasjon (120 stp) 3 år 2 år Bachelor Master IT/IS: Varighet Type studium Opptak/måltall Informasjonsbehandling (60 stp) 1 år Årsstudium 20 Jus og samfunnsfag: Ledelse i helse- og sosialtjenesten (30 stp) Varighet 1 år deltid Type studium Videreutdanning Opptak/måltall 50 Statsvitenskap (60 stp) 1 år Årsstudium 30 Juss (60 stp) 1 år Årsstudium 30 Juss og administrasjon (180 stp) 3 år Bachelor 30 Samfunnsendring, org. og ledelse (120 stp) 2 år Master 20 Idrett: Varighet Type studium Opptak/måltall Idrett (60 stp) 1 år Årsstudium 20 Sport Management (180 stp) Sport Management (120 stp) 3 år 2 år Bachelor Master Fellesgrad i samarbeid med Høgskolen i Ålesund, bachelor i internasjonal logistikk avvikles og det tas ikke opp nye studenter høsten Høgskolene vil sørge for at studenter som allerede er i gang med studiet får fullføre innenfor normert tid. Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/73 Ombygging som alternativ til mellombygg

9 Høyskoledirektørens tilråding: Høyskolestyret gir sin tilslutning til at det arbeides videre med planer for ombygging av høyskolens bygninger i tråd med saksutredningen og innenfor en kostnadsramme på 2 mill kr årlig til husleie og 2 mill kr til inventar og utstyr i Videre vil styret, på basis av administrasjonens og brukergruppas videre utredning, vurdere behov for ytterligere investeringer med sikte på å fullføre prosjektet i Med dette legges planer for nytt mellombygg til side. Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/74 Budsjett 2014 Høyskoledirektørens tilråding: Høyskolestyret slutter seg til høyskoledirektørens forslag til budsjett for 2014, slik det framkommer i saksutredningen med tabeller. Rammen for driftsbudsjettet fastsettes til '. Stillingsrammene vedtas som foreslått i saksutredningen. Det er aktuelt i løpet av våren 2014 å vurdere den fremtidige bemanningen i biblioteket. Det avsettes videre 4.000' til lønnsoppgjørene/lønnsreguleringer, til løpende investeringer og 2.000' til investering av møbler og utstyr ved planlagt ombygging. Styret fastslår at avsetningsnivået for 2014 skal være på minst 6 % av bevilgning. Styret gir høgskoledirektøren fullmakt til å gjøre endringer i budsjettet i kurante saker, herunder endringer i oppgavefordeling mellom avdelinger/enheter og neddeling av lønnspotten. Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/75 Faglig organisering - deling av ØIS Høyskoledirektørens tilråding: Dagens avdeling ØIS deles i to nye avdelinger fra 1.august 2014, med følgende fagfelt: Logistikk, samfunnsøkonomi, transportøkonomi, IT og matematikk Bedriftsøkonomi/revisjon, idrett, juss og samfunnsfag Som leder for hver avdeling utlyses nye stillinger: Dekan i 50% stilling, åremål over 4 år fra 1.august Rektor gis fullmakt fra styret til å godkjenne utlysningstekstene, etter forutgående behandling i tilsettingsutvalget. Ansettelsene skal behandles i styret.

10 Det skal stilles administrative ressurser til rådighet for dekanene. Disse skal ligge innenfor høgskolens samlede administrative rammer. De tre faglige avdelingene (HS, samt de to nye avdelingene) får hvert sitt avdelingsstyre, ledet av dekanen. Høgskoledirektøren bes fremme et endelig forslag til instruks for de nye avdelingsstyrene i god tid før delingen skal skje, og senest samtidig med at styret behandler ansettelsen av nye dekaner. Brev fra dekanen på ØIS vedr. avdelingsrådets behandling av saken ble utdelt på møtet. Høyskoledirektøren rettet en feil i tredje avsnitt (satte inn "om mulig") slik at dette ble likelydende protokoll fra forhandlingsmøtet. Det skal stilles administrative ressurser til rådighet for dekanene. Disse skal om mulig ligge innenfor høgskolens samlede administrative rammer. Rektor foreslo et nytt punkt: Det gjennomføres en evaluering av den faglige omorganiseringen høsten 2015/våren Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt med disse endringene. ST 13/76 Forlenget tilsetting som dekan ved Høgskolen i Molde Høyskoledirektørens tilråding: Ottar Ohren kalles til 100 prosent stilling som dekan ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag fom 1. januar inntil 1. august Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/77 Personlig opprykk til professor i informatikk Høyskoledirektørens tilråding: Bedømmelseskomiteens vurdering og interne merknader godkjennes. Judith Molka- Danielsen gis på denne bakgrunn personlig opprykk til stilling som professor i informatikk med virkning fom. 1. november Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/78 Status for reglement for tilsetting i professorater

11 Høgskoledirektørens tilråding: Reglement for tilsetting i professorater er erstattet av personalreglementet og anses dermed som opphevet. Vedtak: Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/79 Eventuelt Vedtak: Styret besluttet følgende møteplan for 2014: 27. februar kl i Molde 30. april kl i Molde 12.juni kl i Molde 18.september i Kristiansund (senere på dagen kan vi delta på Verdiskaperkonferansen på Knudtzonlunden) 30.oktober kl i Molde 16.desember kl i Molde

12 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Telefonmøte Dato: Tid: 09:00 09:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder Nestleder Heidi Fjellså Hærem Medlem Grete Notøy Medlem Svein Bråthen Medlem Jeanette Varpen Unhjem Medlem Anna Mette Fuglseth Medlem Terje Dyrseth Medlem Odd Einar Folland Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Toril Hovdenak Medlem Morten Christoffer Dahl Medlem Varamedlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Berit Brendskag Lied Varamedlem Fra administrasjonen møtte: Navn Gerd Marit Langøy Merete Ludviksen Grete Rødal Stilling Høyskoledirektør Sekretariat- og arkivleder Seniorrådgiver ØP

13 Saksliste Utvalgs- saksnr ST 14/1 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 14/2 Regnskap /499

14 ST 14/1 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt. ST 14/2 Regnskap 2013 Høyskoledirektørens tilråding: Vedtak: 1) Årsregnskap 2013 for HiMolde godkjennes. 2) Driftsregnskap 2013 tas til etterretning. 3) Med bakgrunn i saksframstillingen avsettes kr til HS, kr til ØIS og kr til EUV. Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt.

15 ST14/6Orienteringssaker

16 HØGSKOLEN I MOLDE Høgskoledirektør INTERNT NOTAT (X) Saksbehandler Telefon Dato Deres referanse Gerd Marit Langøy Orientering om virksomheten 14/1 Siden siste møtende styremøte kan følgende nevnes: Julegave til ansatte I stedet for en vanlig julegave til de ansatte valgte vi å gi en gave til Redd Barna på kr ,-. Beløpet ble øremerket utdanning. Alle ansatte fikk julekort med hilsen, samt informasjon om gaven. Mange ansatte ga uttrykk for at de satte pris på dette, og vi fikk et takkebrev fra Redd Barna. Møte med Mørebenken (6.januar) Rektor og direktør fikk et raskt møte (15-20 min) med Mørebenken 6.januar. Vi valgte å bruke muligheten til å snakke om finansieringssystemet, samt be om flere studieplasser og flere stipendiatstillinger. Blant annet kunne vi fortelle at av de 148 nye stipendiatstillingene som ble vedtatt i statsbudsjettet gikk ingen til Møre og Romsdal. Vår nye journalist laget en kort reportasje fra møtet til vår hjemmeside: M%C3%B8rebenken.aspx Eiermøte i Høgskolesenteret i Kristiansund AS (7.januar) Rektor, prorektor og direktør deltok på eiermøte i HiKsu. Fra og med 2014 har HiMolde fått en tildeling på 3 mill kroner inn i sin grunnbevilgning, merket i tildedelingsbrevet med «Budsjettrammen til Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk er økt med 3 mill. kroner til styrking av Høgskolesenteret i Kristiansund.». Dette gir nye muligheter for et utvidet høgskoletilbud i Kristiansund. Ledelsen ved HiMolde mener at det bør diskuteres hvordan disse kan benyttes den ekstra bevilgningen til å til å gi et best mulig tilbud i Kristiansund. HiKsu skal sette ned en gruppe som jobber videre med dette spørsmålet. Det vises for øvrig til egen styresak vedr. tildelingsbrevet Kunnskapsministerens kontaktkonferanse (14. januar) Rektor og direktør deltok på kunnskapsministerens kontaktkonferanse i Oslo. Det var et interessant møte. Kvalitet skal stå i sentrum, og ministeren lanserte 7 punkter som KD og sektoren skal jobbe videre med. Det vises for øvrig til egen styresak vedr. kunnskapsministerens punkter.

17 Internt notat 2 Ansettelse Personal- og økonomidirektør Kari Gagnat er ansatt i vikariatet som personal- og økonomidirektør. Gagnat kommer fra stillingen som personalsjef i Fræna kommune. Beredskapsseminar i Ålesund (29.januar) Flere medlemmer av beredskapsteamet ved HiMolde deltok i et beredskapsseminar i Ålesund med tema «Aksla-saken, hva lærte vi?». Både HiÅlesund-ledelsen, studentledere, politiet, kriseteamet i Ålesund kommune, pressen m.fl. deltok på seminaret, som vi opplevde som nyttig og lærerikt. Studiebarometeret For første gang er det gjennomført en nasjonal studentundersøkelse blant alle studenter på andre studieår på bachelor- og masterstudier i Norge. Det er NOKUT som gjennomfører undersøkelsen på oppdrag fra KD. Hensikten med undersøkelsen er at utdanningssøkende og andre interesserte kan finne informasjon om studentenes oppfatninger om studiekvalitet i studieprogrammene. I nettportalen kan man sammenligne ulike studieprogrammer. Undersøkelsen ble gjennomført i oktober 2013, og HiMolde fikk en svarprosent på 30% (32% nasjonalt). Det var 168 Moldestudenter som besvarte undersøkelsen, fordelt på 17 ulike programmer. Resultater fra undersøkelsen legges bare ut dersom det er 10 eller flere svar på samme studieprogram. Dette medfører at vi bare finner resultat fra 7 studieprogram ved HiMolde. Ettersom antall respondenter er lavt, er det vanskelig å trekke ut noen klare konklusjoner fra undersøkelsen. Det er allikevel hyggelig å se at særlig sykepleierstudentene og studenter på vernepleie deltid opplever studiekvaliteten som svært god, og scorer over gjennomsnittet på nesten alle indikatorene. Det er to forhold undersøkelsen avdekker som bør følges opp. Det ene er at mange studenter oppgir at de bruker lite tid på studier per uke (omkring 25 timer). Sammenlignet med gjennomsnittet scorer HiMolde lavt på studentmedvirkning (mulighet til å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet og hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp). Undersøkelsen skal gjennomføres årlig, og til høsten må vi jobbe for å få økt svarprosent. Kronikk «I riktig ende» Rektorene ved høgskolene i Møre og Romsdal hadde en felles kronikk. Vedlagt kopi av Romsdals Budstikke 13.februar. Forberedelse til NOKUTs besøk I forbindelse med søknaden om PhD i helsefag skal Høgskulen i Volda og Høgskolen i Molde får besøk av NOKUT sin komite 6.-7.mars. De har et omfattende program, og skal totalt møte totalt personer disse dagene. Det er ledelse, faglig ledelse, faglige ansatte, PhD-studenter, masterstudenter, administrativt personale og avtakere. I forbindelse med dette arrangerte HiMolde og HiVolda felles forberedende møte i Ålesund februar. Da hadde vi også besøk fra Høgskolen i Buskerud. De har nylig fått akkreditert en helse-phd fra NOKUT, etter et vellykket besøk i De var også gjennom samme runden i 2010, men da mislyktes de. De delte mange nyttige erfaringer og tips fra begge rundene med oss. Flere nyheter og artikler på hjemmesiden For øvrig vises det til diverse nyheter og artikler på HiMolde sin hjemmeside:

18

19 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /535-3 / 116 Gerd Marit Langøy Saknsnr Utvalg Møtedato 14/7 Høgskolestyret Tildelingsbrev for 2014,budsjettendring og deltakelse på etatstyringsmøtet 26.mai Saksutredning Vedlagt følger tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet. Dette legger viktige forutsetninger for HiMolde sin aktivitet det kommende året. Høgskoledirektøren ber styrets medlemmer merke seg følgende fra brevet: Det fokuseres på profil i tråd med styrke og egenart, og at prioriteringer er viktig. Regjeringen vil legge frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning i løpet av høsten 2014 Departementet legger opp til en prosess med revidering av målstruktur for universiteter og høyskoler for 2015 med sikte på forenkling og tydeliggjøring. Vi får i tildeling, inkludert 3 mill under «andre endringer». Der står det «.er økt med 3 mill. kroner til styrking av Høgskolesenteret i Kristiansund. Departementet legger opp til at det ikke er hensiktsmessig å gi undervisningstilbud til grupper under 20 studenter. Fra og med 2014 står vi fritt til å gjøre om stipendiatstillingene til postdoktorstillinger (før har vi bare fått lov å gjøre om 5% av dem). KD endrer målene på sykepleie og vernepleie fra aktivitetsmål (som målte studenter første året) til kandidatmåltall (som måler de som går ut). Kandidatmåltallet fremkommer som gjennomsnittet av siste 4 år ( ). Dette medfører at vårt krav på sykepleie endres fra 99 til 79, mens vernepleie endres fra 23 til 38. Departementet er tydelig på at prosjekter (BOA) skal belastes alle direkte og indirekte kostnader, og at TDI-modellen bør brukes (vurderes å gjøres obligatorisk fra 2015). Fra og med rapportering for 2014 erstattes «Rapport og Planer» med Årsrapport (med en noe endret struktur). Frist blir 15.mars Frist for søknad utenfor rammen i 2016 er 1.november 2014 (som før). Departementet vil fjerne «tidstyver», og ber om forslag til forenkling innen 1. september. Vi skal ha etatstyringsmøte i Trondheim 26.mai kl Listen er ikke ment å være uttømmende. Budsjettendring vedr. bevilget beløp og økningen med kr 3 mill I budsjettet styret vedtok på desembermøtet var det ikke endelig avklart at de 3 millionene som Stortinget hadde bevilget til Kristiansund skulle gå via HiMolde. Dette er nå avklart. Videre er avklart med KD at dette er å anse som en årlig bevilgning, som vil gå inn i HiMolde sin grunnbevilgning. Som det kort er orientert om under «Orientering om virksomheten» har det vært et eiermøte i Høgskolesenteret i Kristiansund AS (HiKsu). Det er enighet om at den økte bevilgningen skal skaffe Kristiansund et tryggere og bedre høgskoletilbud. På eiermøtet ble det enighet om at HiKsu setter ned et utvalg som skal se på muligheten for nye studier fremover. For 2014 er det hensiktsmessig at den økte bevilgningen kan disponeres av HiKsu AS. Dette vil bl.a gjøre det mulig for HiKsu å inngå avtale om utvidede

20 lokaler. Innen 2015 bør man avklare videre disponering, samt evt reforhandle avtalen mellom HiMolde og HiKsu. Høgskoledirektøren innstiller med dette på at styret vedtar en endring i budsjettet, slik at budsjettert bevilgning (enhet 1211, konto 3900) oppjusteres med kr 3 mill, og kostnadene til Høgskolesenteret (enhet 1219, konto 6300) oppjusteres tilsvarende. Deltakelse på etatstyringsmøtet 26.mai HiMolde skal ha etatstyringsmøte i Trondheim 26.mai kl I følge brevet er følgende delta: styreleder, direktør og en av studentrepresentantene. For øvrig bes styret sette sammen en delagasjon. KD ber om et representativt utvalg. Delegasjonen skal telle max 7 pers. Høgskoledirektøren vil foreslå at HiMolde møter med følgende representanter: Styreleder Hallgeir Gammelsæter Styremedlem Morten Christoffer Dahl, studentrepresentant Styremedlem Svein Bråthen, ansatt representant Styremedlem Odd Einar Folland, ekstern representant Studiesjef Sissel Waagbø Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy Høyskoledirektørens tilråding: Styret tar «Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk» av 20.desember 2013 til etterretning. På basis av økning på kr 3 mill øremerket Kristiansund vedtas følgende endring i budsjettet for 2014: Budsjettert bevilgning økes med kr 3 mill, og budsjettert kostnad til Høgskolesenteret økes med kr 3 mill. Følgende deltar på etatstyringsmøtet i Trondheim 26.mai: Styreleder Hallgeir Gammelsæter, styremedlem Morten Christoffer Dahl, styremedlem Svein Bråthen, styremedlem Odd Einar Folland, studiesjef Sissel Waagbø og høgskoledirektør Gerd Marit Langøy. Styreleder gis fullmakt til å komplettere listen ved evt frafall. Gerd Marit Langøy Høyskoledirektør Vedlegg 1 Tildelingsbrev HiMolde

21 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks Molde Deres ref Vår ref Dato 13/ Statsbudsjettet for 2014 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk Tildelingsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning Regjeringens prioriteringer Mål og budsjett for Andre forutsetninger og krav Rapportering og resultatoppfølging Postadresse Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Kontoradresse Kirkeg. 18 Telefon * Org no Universitets- og høyskoleavdelingen Telefon Telefaks Saksbehandler Immanuel Olaussen

22 Tildelingsbrev 2014 Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk 1. INNLEDNING På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet for 2014 sender Kunnskapsdepartementet med dette tildelingsbrev til institusjonen. Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokument til institusjonen og skal distribueres til alle medlemmer av institusjonens styre. Eventuelle endringer eller ytterligere tildelinger vil bli formidlet gjennom supplerende tildelingsbrev i løpet av året. 2. REGJERINGENS PRIORITERINGER 2.1 Regjeringen satser på kunnskap Regjeringen har valgt Kunnskap gir muligheter for alle som et av de åtte sentrale prosjektene i Regjeringsplattformen. Kunnskap er også en bærebjelke gjennom de andre satsingsområdene. Universitets- og høyskolesektoren spiller en stadig viktigere rolle i videreutviklingen av kunnskapssamfunnet. Vi trenger universiteter og høyskoler som er selvstendige, strategiske aktører med kraft til å sette seg høye ambisjoner og gjennomføre egne prioriteringer. Institusjonene har ansvar for å foreta nødvendige prioriteringer, sørge for at beslutninger blir gjennomført og sikre at planer blir til handlinger. Hvert år går tusenvis av kandidater fra universiteter og høyskoler ut i arbeidslivet med oppdatert kunnskap og relevante ferdigheter. Dette bidrar til at arbeidslivet får tilført nødvendig kompetanse og øker sin kapasitet for å ta i bruk ny kunnskap. Samtidig øker samfunnets omstillingsevne. Gjennomgående høy kvalitet og relevans i alle studier ved alle læresteder er et viktig mål. Tydelig samarbeid med arbeids- og næringsliv er en styrke i denne sammenheng. Institusjonene skal utvikle profil i tråd med styrke og egenart. Prioritering er vesentlig for å lykkes med å profilere virksomheten. Slik profilering gir grunnlag for å etablere en gjennomgående kvalitetskultur ved institusjonene. Institusjoner som har grunnlag for det, forventes å dyrke frem utdannings- og forskningsmiljøer som kan hevde seg helt i verdenstoppen. Regjeringen mener det er nødvendig å foreta en ny vurdering av hva slags institusjonsstruktur Norge trenger for å møte fremtidens behov. Regjeringen er usikker på om dagens system for at høyskoler kan bli universiteter gir de beste utdanningene, og er bekymret for at ønsket om å bli universitet kan flytte ressurser fra satsning på grunnutdanninger med høy kvalitet. Inntil det er gjort en grundigere vurdering av dette, vil regjeringen ikke godkjenne søknader om å endre kategori fra høyskole til universitet. Endringsbehovene er store i privat og offentlig sektor, og som et høykostland må Norge konkurrere på kunnskap. Sterkere koblinger mellom forskning, høyere utdanning og innovasjon er viktig for vår omstillingsevne ved at samfunns- og næringsliv får tilgang til Side 2

23 Tildelingsbrev 2014 Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk den kunnskapen som frembringes på institusjonene. Samtidig er samarbeid med krevende virksomheter en viktig driver for kvaliteten i utdanningen og i selve kunnskapsproduksjonen. Norge skal delta fullt ut i EUs neste rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020 og i EUs program for utdanning, ungdom og idrett, Erasmus +. EUs programmer byr på store muligheter for institusjonene og fagmiljøene og er viktige for å delta i forskningsfronten, i internasjonalt utdanningssamarbeid, og for å få tilgang til internasjonal kunnskapsutvikling. Regjeringen vil legge frem en langtidsplan for forskning og høyere utdanning i løpet av høsten Denne vil øke forutsigbarheten i myndighetenes prioriteringer og langsiktigheten i videreutviklingen av sektoren. 2.2 Prioriteringer i statsbudsjettet for 2014 Nedenfor følger en omtale av de viktigste satsingene for universitets- og høyskolesektoren i statsbudsjettet for For en mer utfyllende oversikt vises det til Prop. 1 S ( ) for Kunnskapsdepartementet, Prop. 1 S Tillegg 1 ( ) og Innst. 12 S ( ). Kvalitet i utdanning og forskning For å styrke grunnfinansieringen av universiteter og høyskoler økes rammen for den resultatbaserte omfordelingen knyttet til forskningsinsentivene (RBO) med 100 mill. kroner til om lag 1,7 mrd. kroner totalt. Det satses på økt kvalitet i norsk høyere utdanning, og det bevilges blant annet midler til styrking av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT). Studieplasser For å møte behovet for større utdanningskapasitet på spesifikke fagområder økes bevilgningen til nye studieplasser med 19 mill. kroner i Dette innebærer om lag 400 nye studieplasser i 2014 og en økt kapasitet med om lag studieplasser i 2019 når studieplassene er fullt utbygget. For at kapasitetsøkningen i høyere utdanning skal fortsette, bevilges 238 mill. kroner i 2014 til videreføring og opptak av nye kull for studieplasser opprettet i forbindelse med budsjettene for 2009, 2011 og Til sammen gir dette om lag flere studieplasser i 2014 enn i Den resultatbaserte uttellingen knyttet til utdanningsinsentivene øker med 228 mill. kroner i Rekrutteringsstillinger Det er stort behov for doktorgradsutdannede i matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske fag (MNT-fag), og det er behov for å øke kompetansen og forskning i Side 3

24 Tildelingsbrev 2014 Høgskolen i Molde - vitenskapelig høgskole i logistikk profesjonsfagene. Det bevilges derfor totalt 52 mill. kroner til 148 nye rekrutteringsstillinger med vekt på MNT-fag og profesjonsfag. Nærings-ph.d.-ordningen stimulerer til forskning i næringslivet og styrker mobiliteten mellom næringslivet og forskningsmiljøene. Offentlig sektor trenger innovasjon og økt kunnskap for å modernisere og utvikle velferdstjenestene. Det bevilges derfor 7,8 mill. kroner til 50 nye rekrutteringsstillinger i nærings-ph.d.-ordningen og en tilsvarende ordning som etableres for offentlig sektor. Matematiske, naturvitenskaplige og teknologiske fag Oppdatert og relevant utstyr er en forutsetning for at universiteter og høyskoler skal kunne tilby utdanning av høy kvalitet. Dette er særlig viktig innenfor ingeniørutdanning. Det bevilges derfor 50 mill. kroner i 2014 til modernisering av utstyrsparken i ingeniørutdanningene, samt 100 mill. kroner til NTNU for oppgradering og rehabilitering av bygg og laboratorier. Lærerutdanning For å styrke kompetanse og kapasitet innenfor etter- og videreutdanning for lærere bevilges 50 mill. kroner til institusjoner som tilbyr lærerutdanning. Midlene skal bidra til økt samarbeid mellom lærerutdanningene og skolen om skolebasert kompetanseutvikling. Bygg For å følge opp behovet for effektiv og tidsriktig infrastruktur bevilges 1,2 mrd. kroner over Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett til videreføring av åtte pågående byggeprosjekter, samt 30 mill. kroner til startbevilgning for rehabilitering av Norges idrettshøgskole og 50 mill. kroner til nybygg for medisin og helsefag ved Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet. I tillegg bevilges 20 mill. kroner for videre prosjektering av et nytt forsknings- og undervisningsanlegg for livsvitenskap, farmasi og kjemi ved Universitetet i Oslo. Over Kunnskapsdepartementets budsjett bevilges 135,6 mill. kroner til utstyr og inventar til tre byggeprosjekter. Studentboliger En av de viktigste studentvelferdsoppgavene til studentsamskipnadene er å tilby studentboliger. Det bevilges 359 mill. kroner til bygging av om lag nye studentboliger i Robuste fagmiljøer Samarbeid, tydeligere arbeidsdeling og faglig konsentrasjon er nødvendig for å bidra til robuste og bærekraftige fagmiljøer i utdanning og forskning. Det bevilges derfor 50 mill. kroner til dette formålet i Av disse midlene tildeles 43 mill. kroner i støtte til fusjoner med konkrete resultat. Resterende midler vil bli prioritert til andre tiltak som kan bidra til mer samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i sektoren. Side 4

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunst- og designhøgskolen i Bergen v/styret Strømgt. 1 5015 Bergen Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - i Bergen Tildelingsbrev

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler

Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Etter vedtak i Stortinget 12. desember 2013 Orientering om statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjett og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen Innholdsfortegnelse

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14

Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 Tildelingsbrev til Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk for budsjettåret 2014 09.01.14 1 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 MÅL OG KRAV FOR 2014... 3 2.1 MÅL, STYRINGSPARAMETERE OG PRESTASJONSKRAV

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015)

US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) US 29/2015 Årsrapport (2014-2015) Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Avdelingen i universitetsadministrasjonen Arkiv nr: 14/01810 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 12.02.14

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Finansieringssystemet i høyere utdanning

Finansieringssystemet i høyere utdanning Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren? Temanotat 4/2014 Temanotat 4/2014 Finansieringssystemet i høyere utdanning hvordan påvirker det kvaliteten i sektoren?

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015

Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 Saksliste Vedtakssaker 2/15 Årsrapport 2014-2015 3/15 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget 2014 og Handlingsplan for bedriftshelsetjenesten 2015 4/15 Utlysning av professorat i klaver 5/15 Utlysning av

Detaljer