Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Kjetil Haugen Svein Bråthen Jeanette Varpen Unhjem Grete Notøy Anna Mette Fuglseth Terje Dyrseth Toril Hovdenak Odd Einar Folland Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 13/17 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 13/18 Styreprotokoll /174 ST 13/19 Tildeling av tidsressurs 2009/225 ST 13/20 Orienteringssaker OS 13/6 Orientering om virksomheten 13/2 2013/58 OS 13/7 Sykefravær 1. kvartal /392 OS 13/8 Egenmeldt sykefravær 1. kvartal /392 OS 13/9 Publiseringsstatistikk for HiMolde (endelig) 2010/537 ST 13/21 Regnskapsrapport pr /187 ST 13/22 Samarbeidsavtale og status Mørealliansen 2009/33 ST 13/23 Rekruttering av fagpersonale ved Høgskolen i Molde 2013/52 ST 13/24 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2006/701 ST 13/25 ST 13/26 ST 13/27 Forslag til ny forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Molde Fast stilling som professor ved Avdeling for helse- og sosialfag Oppnevning av eksternt medlem og varamedlem til avdelingsrådet ved Avdeling for helse- og sosialfag 2007/ / /717 ST 13/28 Søknad om forskningstermin Solfrid Vatne 2011/110 ST 13/29 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Jianyong Jin ST 13/30 Eventuelt X 2009/34

3 ST13/17Godkjenningavinnkallingogsaksliste

4 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45-11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder Svein Bråthen Medlem Jeanette Varpen Unhjem Medlem Grete Notøy Medlem Toril Hovdenak Medlem Odd Einar Folland Medlem Heidi Fjellså Hærem Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl MEDL Terje Dyrseth MEDL Anna Mette Fuglseth MEDL Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Gunnar Bendixen Terje Dyrseth Stian Andersen Morten Christoffer Dahl Varamedlemmer som ikke møtte: Navn Ellen Engdahl Fra administrasjonen møtte: Navn Sissel Waagbø Randi Gammelsæter Merete Ludviksen Stilling Fungerende høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Sekretariat- og arkivleder

5 Saksliste Utvalgssaksnr ST 13/1 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 13/2 Styreprotokoll /246 ST 13/3 Orienteringssaker OS 13/1 Orientering om virksomheten 13/ 2013/58 OS 13/2 Sykefravær 4. kvartal /392 OS 13/3 Egenmeldinger 3. og 4. kvartal /392 OS 13/4 OS 13/5 Statsbudsjettet for 2013 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Krav om omgjøring av vedtak i ST 12/67 Fordeling av tidsressurs 2012/ /225 ST 13/4 Regnskap /714 ST 13/5 Budsjettrevisjon pr /636 ST 13/6 Rapport og planer (Blå bok) 2012/633 ST 13/7 ST 13/8 ST 13/9 Kunngjøring av stilling som dekan ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag Forslag til ny samarbeidsavtale for Midt-norsk nettverk (MNN) Forslag til samarbeidsavtale for Helse- og sosialfaglig samarbeid (MNHS) i Midt-norks nettverk 2013/ / /92 ST 13/10 Rapport fra læringsmiljøutvalget 2007/766 ST 13/11 Oppnevning av medlem i styret for studentsamskipnaden 2010/24 ST 13/12 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Uttam Kumar Regmi ST 13/13 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Richard Glavee-Geo 2009/ /147 ST 13/14 Emisjon X2X Maritime AS 2010/214 ST 13/15 Eventuelt ST 13/16 Krav om omgjøring av vedtak vedr. sak 12/67 Tildeling av tidsressurs 2009/225

6 ST 13/1 Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleder foreslo at O-sak 13/5 ble omgjort til styresak ST 13/16 og at saken ble behandlet først i møtet. Vedtak: Innkallingen og den endrede sakslisten ble godkjent. ST 13/2 Styreprotokoll Vedtak: Styreprotokoll ble godkjent. ST 13/3 Orienteringssaker OS 13/1 Orientering om virksomheten 13/ OS 13/2 Sykefravær 4. kvartal 2012 OS 13/3 Egenmeldinger 3. og 4. kvartal 2012 OS 13/4 Statsbudsjettet for 2013 kap Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk OS 13/5 Krav om omgjøring av vedtak i ST 12/67 Fordeling av tidsressurs Styreleder informerte kort om nominasjonskomitéen for valg av ny rektor sitt arbeid og delte ut til styret kriteriene nominasjonskomitéen har brukt i nominasjonsprosessen. Fungerende direktør informerte om at Parat hadde kommet med en innsigelse mot at ITsjefen også skal være CSO-ansvarlig. Ledelsen mener at ved en så liten institusjon som Høgskolen i Molde, må de fleste ha mange roller, og at IT-sjefen er den som har best kompetanse til å fylle rollen som CSO-ansvarlig. Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til etterretning. ST 13/4 Regnskap 2012 Høyskoledirektørens tilråding: 1) Foreløpig årsregnskap 2012 for HiMolde godkjennes. 2) Driftsregnskap 2012 tas til etterretning. 3) Høgskoledirektøren gis myndighet på vegne av styret til å godkjenne regnskapsrapporter for HiMolde. Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt.

7 ST 13/5 Budsjettrevisjon pr Høyskoledirektørens tilråding: Rammen for driftsbudsjettet økes med kr til kr og fordeles på enkeltkonti slik det framgår av saksutredningen. Investeringsbudsjettet økes med kr som gir en ny ramme på kr og resterende kr går til økning av avsetningene og eventuelt senere fordeling. Ny justert budsjettramme er etter dette kr Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/6 Rapport og planer (Blå bok) Styret mener at Blå bok har blitt et godt og nyttig verktøy. Styret støtter ledelsens vurdering av risikoområder. Styret legger vekt på at Høgskolens virksomhetsmål bør være få og gjennomførbare. Det ble i den sammenheng gitt anledning til å sende inn mindre merknader i etterkant av møtet. Styret ber om å få oversendt den endelige Rapport og planer Høyskoledirektørens tilråding: Ledelsen gis myndighet til å ferdigstille Rapport og planer i tråd med de innspill som er framkommet i styremøtet. Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/7 Kunngjøring av stilling som dekan ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag Høyskoledirektørens tilråding: Stilling som dekan ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag kunngjøres ledig, i tråd med fremlagte kunngjøringstekst og stillingsbeskrivelse. Stillingen lyses ut som åremål på fire år, med tiltredelse 1. august Høgskoledirektøren gis myndighet til å foreta eventuelle endringer i utlysningen i tråd med styrets behandling. For å vurdere søkerne og gi innstilling til tilsetting oppnevnes følgende innstillingsutvalg: 1 medlem tilsatt i vitenskapelig stilling ved avd. HS oppnevnt av avd. HS 1 medlem tilsatt i vitenskapelig stilling ved avd. ØIS oppnevnt av avd. ØIS 1 medlem tilsatt i administrativ/teknisk funksjon oppnevnt av adm. plenum 1 medlem oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene i fellesskap 1 medlem som er student ved HiMolde oppnevnt av Studenttinget

8 Vedtak: Styret mener søknadsfristen bør settes til 20. april. Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/8 Forslag til ny samarbeidsavtale for Midt-norsk nettverk (MNN) Høyskoledirektørens tilråding: Høgskolestyret godkjenner utkast til samarbeidsavtale for Midt-norsk nettverk (MNN). Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/9 Forslag til samarbeidsavtale for Helse- og sosialfaglig samarbeid (MNHS) i Midt-norks nettverk Høyskoledirektørens tilråding: Høgskolestyret godkjenner forslag til samarbeidsavtale for Helse- og sosialfaglig samarbeid (MNHS) i Midt-norsk nettverk. Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/10 Rapport fra læringsmiljøutvalget Høyskoledirektørens tilråding: Årsrapport fra læringsmiljøutvalget for studieåret tas til etterretning. Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt.

9 ST 13/11 Oppnevning av medlem i styret for studentsamskipnaden Høyskoledirektørens tilråding: Høgskolestyret oppnevner høgskoledirektør Gerd Marit Langøy til styret i SFRN for perioden Paul S. Valle går ut av styret. Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/12 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Uttam Kumar Regmi Høyskoledirektørens tilråding: I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Uttam Kumar Regmi til Philosophiae Doctor. Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/13 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Richard Glavee-Geo Høyskoledirektørens tilråding: I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Richard Glavee-Geo til Philosophiae Doctor. Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/14 Emisjon X2X Maritime AS Saken ble behandlet sirkulasjon i begynnelsen av januar, ettersom vedtak måtte fattes før ekstra ordinær generalforsamling i X2X Maritime AS Høyskoledirektørens tilråding: Høgskolen i Molde deltar i emisjonen og utvider sine eierinteresser i selskapet X2X Maritime AS med aksjer (kr 1 per aksje), og vil dermed opprettholde sin eierandel i selskapet på 6,19%. Høgskolestyret ber om at det utarbeides mål for eierskapet og retningslinjer for forvaltningen, og at det gjøres en rolleavklaring for ansatte med eierinteresser i selskapet. Høgskoledirektørens endrede tilråding:

10 Høgskolen i Molde avstår fra å delta i en emisjon i X2X Maritime As. Høgskolen ønsker å selge sin tegningsrett. Vedtak: Høgskoledirektørens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/15 Eventuelt Vedtak: Ingen saker under eventuelt. ST 13/16 Krav om omgjøring av vedtak vedr. sak 12/67 Tildeling av tidsressurs Saksutredningen ble utdelt på møtet. Styreleder orienterte om saksbehandlingen fram til styremøtet Styreleder la vekt på at arbeidsgiver må forholde seg til Hovedavtalens 12 om at arbeidsgiver har plikt til drøfting med tillitsvalgte i aktuelle saker det her vises til. Høyskoledirektørens tilråding: Styret mener at det med bakgrunn i Hovedavtalens 12 er saksbehandlingsfeil at arbeidsgiver ikke har drøftet bortfall av forskningstid for amanuensisgruppen, da dette må oppfattes som en endring i amanuensisgruppens arbeidssituasjon. Styret ber derfor om at vedtaket ikke iverksettes, og at det gjennomføres drøftinger etter Hovedavtalens 18 før saken tas opp på et senere styremøte. Styret vil presisere at publiseringen som det er referert til i tabellen kun omfatter den publiseringen som gir publikasjonspoeng. Styret er også klar over at ansatte jobber med FoU-virksomhet hvor det benyttes andre publiseringskanaler som ikke gir uttelling i form av publiseringspoeng. Eksempler på dette er Møreforskingsrapporter, Møreforskingsnotat og arbeidsnotatserien ved høgskolen. Slike kanaler benyttes for å rapportere brukerdefinerte undersøkelser og analyser (oppdrag), og representerer verdifull FoU-aktivitet sett i forhold til samfunnsoppdraget. Slik aktivitet er viktig for høgskolen og vil gi grunnlag for å søke om å få tildelt/beholde forskningstid. Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt.

11 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /225-0 / 110 Gerd Marit Langøy Saknsnr Utvalg Møtedato 13/19 Høgskolestyret Tildeling av tidsressurs Saksutredning Det vises til tidligere styrevedtak i sak 12/67: Tidsressursen for faglig ansatte fordeles etter følgende normer: - professorer og førsteamanuenser tildeles 45 % til undervisning, 45 % prosent samlet til forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Normert tildeling baserer seg på dokumentert aktivitet/produksjon over tid (3 år), og følges opp gjennom sterkere styring og besluttes av personalleder gjennom arbeidet med de årlige arbeidsplaner. - førstelektorer, amanuenser og høyskolelektorer tildeles 70 % til undervisning, 20 % prosent samlet til utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Det kan søkes om samlet forskningstid på inntil til sammen 45 % med utgangspunkt i produksjon og planer. Tildeling ut over norm, besluttes av personalleder, og følges opp som ovenfor. Høgskolen vil utarbeide retningslinjer for og sette av ressurser til kvalifiseringsløp for førsteamanuensis. - ved arbeid i bidrags- og oppdragsfinansiert (eksternt finansiert) aktivitet, kan andre fordelinger av tidsressursen avtales med personalleder. Høgskolen gjør en gjennomgang av retningslinjene for oppsett av arbeidsavtale inkludert en nærmere differensiering av normtall for ulik undervisningsaktivitet for å reflektere ulike aktiviteter best mulig. Når det gjelder utvikling av en incentivmodell knyttet til å premiere kvalitet i undervisningen, avventes en nasjonal utredning av temaet. Styret ber om at oppfølging av normert og tildelt FoU-tid rapporteres til styret.

12 Samt til nytt vedtak i sak 13/16: Styret mener at det med bakgrunn i Hovedavtalens 12 er saksbehandlingsfeil at arbeidsgiver ikke har drøftet bortfall av forskningstid for amanuensisgruppen, da dette må oppfattes som en endring i amanuensisgruppens arbeidssituasjon. Styret ber derfor om at vedtaket ikke iverksettes, og at det gjennomføres drøftinger etter Hovedavtalens 18 før saken tas opp på et senere styremøte. Styret vil presisere at publiseringen som det er referert til i tabellen kun omfatter den publiseringen som gir publikasjonspoeng. Styret er også klar over at ansatte jobber med FoU-virksomhet hvor det benyttes andre publiseringskanaler som ikke gir uttelling i form av publiseringspoeng. Eksempler på dette er Møreforskingsrapporter, Møreforskingsnotat og arbeidsnotatserien ved høgskolen. Slike kanaler benyttes for å rapportere brukerdefinerte undersøkelser og analyser (oppdrag), og representerer verdifull FoU-aktivitet sett i forhold til samfunnsoppdraget. Slik aktivitet er viktig for høgskolen og vil gi grunnlag for å søke om å få tildelt/beholde forskningstid. I tråd med vedtaket innkalte arbeidsgiver til drøftingsmøte med organisasjonene. Drøftingene ble gjennomført 3.april I henhold til hovedavtalens 16.2 skal arbeidsgiver sette opp et kortfattet referat fra slike drøftinger, der partenes synspunkter skal fremkomme. Referatet skal ikke undertegnes, men godkjennes av representantene. Organisasjonene har fått referatet til gjennomsyn og har gitt sine innspill. Alle ønsker om endringer er etterkommet. I henhold til hovedavtalens 18 skal referatet følge saken frem til den myndighet som skal beslutte saken. Referatet er vedlagt. Førstelektorenes innspill tilsvarer det som har fremkommet i tidligere saker og som også var gitt som høringsinnspill. Det vil si at man ønsker sidestilling med førsteamanuensene og gis forskningstid tilsvarende denne gruppen, altså 45%. Alternativt ønsker man at alle grupper, unntatt professorer, får tildelt 20% forskningstid og må søke om forskningstid utover dette. Innspillene fra forhandlerne som representerte amanuensisgruppen kan oppsummeres i følgende punkter: 1. Etterlyser begrunnelse for å gi redusert forskningstid. Det må vektige argumenter for å gjøre endringer for en hel gruppe 2. Endringen har ikke direkte eller indirekte betydning for produktivitet eller kostnader 3. De var ansatt med krav om forskningsaktivitet og har fylt rollen 4. Det er unødvendig å gjøre endringer da de allerede enten oppfyller forskningstiden på 45% eller har opptil 70% undervisning 5. Liten gruppe ansatte, der flere snart vil nå pensjonsalder 6. Dagens ordning er fleksibel, praktisk og oppfyller både den ansattes ønsker og høgskolens behov, samt gir gruppen annerkjennelse og er god personalpolitikk 7. NTL hevder at det iht arb.miljøloven 8.2 må det gjennomføres individuelle drøftinger for hver enkelt arbeidstaker dersom vedtaket opprettholdes

13 8. Forslag fra NTL til modifisert styrevedtak: Amanuensisgruppa beholder 45% forskningstid gitt at de oppfyller publiseringskravet (hvor både publiseringspoeng og andre rapporter og prosjekter teller med). Nedenfor begrunnes og/eller kommenteres hvert enkelt punkt i samme rekkefølge: 1. Begrunnelsen for vedtaket er knyttet til vesentlige endringer i UH-sektoren siden vedtaket om tildeling av forskningstid ble gjort i UH-sektoren er i dag en sterk konkurransesituasjon med krav til finansiering gjennom studiepoengproduksjon, ekstern finansiering og forskning. Studiepoengproduksjonen utgjør den største RBO-inntekten. Fokuset i sektoren er i dag også spesielt rettet mot høyere undervisningskvalitet for å bedre rekruttering og gjennomstrømning. Eierne våre forventer at institusjonene setter seg ambisiøse mål og utvikler en tydelig profil, noe som forutsetter større handlingsrom og strategisk bruk av budsjettet. Flere institusjoner, også universiteter har strammet inn på automatisk tidsressurs til forskning eller er i prosess med det og vektlegger resultat-aktivitetsbasert tildeling. De fleste høgskolene har ikke automatisk tildeling av forskningstid. Utvikling i stillingsstruktur. Amanuensis er en foreldet stillingskategori som ikke tildeles ansatte i UH-sektoren i dag, og den er plassert på kompetansenivå med høgskolelektor. Førstelektor- og dosentstillinger angir en alternativ karrierevei enn 1.amanuensis og professor. De er likeverdige, men ikke like i den betydning at de ikke er forskerstillinger, men representerer utdanningsveien. Høgskolen har i dag et sterkt press fra førstelektorer om likebehandling mht til tildeling av tidsressurs til forskning. De oppfatter, som riktig er, at de har vært gjennom et karriereløp mht. forskningskrav utover det høgskolelektorkompetansen krever. Både førstelektorer og dosenter er plassert i kategorien førstestilling, men ikke amanuensisstillingen. KD og NFR tydeliggjorde i 2011 at amanuensis-; og førstelektor- og dosentstilling ikke er forskerstillinger i den betydning at de kan være prosjektledere for forskningsrådsprosjekt, ikke veilede PhD-studenter eller være opponent ved disputas. Høgskolens akademiske utvikling er med bakgrunn i dette avhengig av at flere av de ansattes karrierevei er gjennom 1. amanuensis til professor. Kravet til økt handlingsrom som skal sikre høgskolen strategisk kapital forutsetter større fleksibilitet og forskningstid knyttet til resultatoppnåelse. 2. Argumentet med endringen av tidsressurs for amanuensisgruppen er ikke hovedsakelig begrunnet økonomisk, men det er en ønsket endring begrunnet i punktet ovenfor, samtidig som det er en harmonisering mot andre ansattegrupper ved høgskolen. 3. Som det også presiseres i styrets vedtak ovenfor så er man klar over at gruppen også har FoU-aktivitet som ikke gir publikasjonspoeng, men like fullt er verdifull aktivitet i forhold til samfunnsoppdraget. Det kan også nevnes at gruppen har hatt

14 svært høy aktivitet i 2012 med en rekke publikasjoner og til sammen 10 publikasjonspoeng. Videre har gruppen skaffet til veie mye forskningsmidler, bl.a. 2,5 mill fra forskningsrådet til et prosjekt der en av amanuensene er prosjektleder. Med bakgrunn i dette vil styrevedtaket som innebærer at forskningstid kan tildeles etter søknad og aktivitet, vil derfor ikke gripe vesentlig inn i amanuensisgruppens arbeidsplaner. 4. Argumentet kan like gjerne snus andre veien; med høy forskningsaktivitet eller høy andel undervisning vil man i praksis berøres lite av endringen. Det henvises i den forbindelse til argumenter for fleksibel praktisering når søknader om tildeling av forskningstid skal behandles fra denne gruppen. 5. Gruppen består av 6 ansatte i aldersgruppen år. I den forbindelse henvises det til høgskolens seniorpolitikk, vedtatt i styret Den definerer ansatte i 3 aldersgrupper; 57-61, og 65+. For alle grupper gjelder følgende seniorpolitiske tiltak: "Arbeidstakere har rett til å få vurdert individuelle og fleksible ordninger når det gjelder arbeidsoppgaver og tid. Utgangspunktet for dette må være den enkeltes erfaring og kompetanse, og vil styres av arbeidstakerens og høyskolens behov." Dette støtter en tolkning av at man bør praktisere en fleksibel og tilrettelagt fordeling av arbeidstid og oppgaver ovenfor denne ansattegruppen samt førstelektorgruppen. Dette skal skje gjennom medarbeidersamtaler mellom senior og personalansvarlig. Det er en lederoppgave at dette gjennomføres på en god måte. 6. Årlige medarbeidersamtaler mellom den enkelte amanuensis og personalleder skal sikre både den ansatte og høgskolens ønske og behov for fleksibilitet. Samtalen skal munne ut i en individuell arbeidsplan. Det vil være et krav at slike samtaler gjennomføres. De i gruppen som allerede forsker mye vil i praksis ikke ha noe problem med å få tildelt forskningstid (utover de automatiske 20%), etter søknad. I det å få tildelt forskningstid utover normen vil det ligge en annerkjennelse av den enkeltes FoU-innsats. 7. Arbeidstakerorganisasjonen hevder at man må gjennomføre individuelle drøftinger. Vår advokat støtter ikke denne tolkningen og mener at drøftinger som vi har gjennomført med de tillitsvalgte, basert på Hovedavtalen 12 og gjennomført iht 18, er tilstrekkelig og riktig. Det medfører ikke krav om at avtale skal oppnås, eller at det skal gjennomføres individuelle drøftinger. 8. Det er ikke ønskelig å beholde en regel som gir amanuenser automatisk 45% forskningstid. Dette begrunnes med likebehandling og harmonisering mot andre ansattegrupper ved høgskolen, samt argumenter under pkt. 1 ovenfor. Til tross for at man kan søke om utvidet forskningstid kan gruppen føle at en endring er belastende. Det er viktig å vise forståelse for dette og praktisere overgangen smidig. Ingen pågående/planlagte forskningsaktiviteter bør berøres. Samtidig må det tas seniorpolitiske hensyn, i tråd med seniorpolitikken vedtatt i styret. Dette krever medarbeidersamtaler mellom senior og personalleder.

15 Høyskoledirektørens tilråding: (Tillegg i forhold til tidligere styrevedtak er understreket) Tidsressursen for faglig ansatte fordeles etter følgende normer: Professorer og førsteamanuenser tildeles 45 % til undervisning, 45 % prosent samlet til forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Normert tildeling baserer seg på dokumentert aktivitet/produksjon over tid (3 år), og følges opp gjennom sterkere styring og besluttes av personalleder gjennom arbeidet med de årlige arbeidsplaner. Førstelektorer, amanuenser og høyskolelektorer tildeles 70 % til undervisning, 20 % prosent samlet til utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Det kan søkes om samlet forskningstid på inntil til sammen 45 % med utgangspunkt i produksjon og planer. Tildeling ut over norm, besluttes av personalleder, og følges opp som ovenfor. Også FoUvirksomhet som ikke gir publiseringspoeng er viktig for høgskolen og vil gi grunnlag for å søke om å få tildelt/beholde forskningstid. Ved arbeid i bidrags- og oppdragsfinansiert (eksternt finansiert) aktivitet, kan andre fordelinger av tidsressursen avtales med personalleder. Høgskolen gjør en gjennomgang av retningslinjene for oppsett av arbeidsavtale inkludert en nærmere differensiering av normtall for ulik undervisningsaktivitet for å reflektere ulike aktiviteter best mulig. Styret vil poengtere at karrierevei fra høgskolelektor til 1.amanuensis og professor skal prioriteres og at høgskolen utarbeider retningslinjer for og sette av ressurser til kvalifiseringsløp for disse to gruppene. Når det gjelder utvikling av en incentivmodell knyttet til å premiere kvalitet i undervisningen, avventes en nasjonal utredning av temaet. Styret påpeker at det skal praktiseres overgangsordning for amanuensisgruppen på en slik måte at tid til igangsatt/planlagt forskningsaktivitet ikke fjernes, og at seniorpolitiske retningslinjer praktiseres. Styret ber om at oppfølging av normert og tildelt FoU-tid rapporteres til styret. Gerd Marit Langøy Høgskoledirektør Vedlegg 1 Referat fra drøftingsmøte

16 2013/16HA Referat fra drøftingsmøte 3. april Tilstede: Fra tillitsmannsapparatet: Parat: Steinar Melsæter NSO: Ragnhild Michaelsen NTL: Berit Helgheim Akademikerne: Hans Fredrik Nordhaug Forskerforbundet: Arne Løkketangen Fra arbeidsgiver: Gerd Marit Langøy og Sissel Waagbø Bisittere: hovedvernombud Bente Lindset og Åge Brekk Utgangspunkt for drøftingsmøtet er styrevedtakene i sak 12/67 og sak 13/16. I tillegg er det i møtet åpnet for å komme med andre innspill til saken. Arbeidsgiver innledet med å beklage at det ikke var ført drøftinger vedrørende saken om tidsressurs tidligere. Arbeidsgiver understreket også at man fremover vil legge opp til å få til et godt samarbeid og dialog med tillitsmannsapparatet. NTL opplyste om at de skulle føre drøftingene for hele amanuensisgruppen, og ba om at drøftingene ble gjort til slutt etter at førstelektorene har fått diskutert sin sak. Førstelektorenes innspill til saken Førstelektorene og NSF har kommet med sine innspill i forbindelse med høring på fordeling av tidsressurs. NSF vil understreke at førstelektorer i følge "Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 1-5 Kriterier for ansettelse i stilling som førstelektor" er sidestilt med førsteamanuenser, men med dette vedtaket om tidsressurs er dette ikke tilfellet ved HiM. Ved andre høgskoler er disse to stillingskategoriene behandlet likt. Avdeling HS har lav forskningsaktivitet, og det er derfor viktig for avdelingen at førstelektorene får økt forskningstid. NSF vil alternativt foreslå at alle stillingsgrupper, unntatt professorer, får tildelt 20% forskningstid slik at alle grupper blir likestilt og må søke om forskningstid. NTL mener at diskusjonen ikke bør fokusere på de ulike vitenskapelige gruppene men en utnyttelse av kapasiteten sett i forhold til den overordnede strategiske målsetningen for HiM. Det bør gjøres en totalvurdering ved tildeling av forskningstid noe som vil bidra til bedre utnyttelse og økt kvalitet. Det bør være redusert fokus på stillingsgrupper, og økt fokus på målsettingen med forskningstid, med bedre utnyttelse ut i fra avdelingenes egenart. Arbeidsgiver opplyste om at dersom ledelsen innstiller for styret å endre vedtaket slik at alle stillingsgrupper får tildelt 20% forskningstid, må dette drøftes særskilt fordi dette vil medføre endringer for nye stillingsgrupper. Arbeidsgiver spurte om hvordan man så på ordningen med å søke om økt forskningstid for de som ikke automatisk har dette. Slik ordningen er tenkt skal dette gjøres i dialog mellom ansatt og dekan. NSF mente at det i praksis er vanskelig å få økt forskningstid, og at det som regel kommer i konflikt med undervisningsoppgaver. 1

17 Drøfting av endring av tidsressurs for amanuensisgruppa NTL etterlyste begrunnelse og argumentasjon for å gi amanuensisgruppa redusert forskningstid. NTL fremhever at dersom en skal gjøre vesentlig endringer i arbeidsbetingelsene for hel gruppe må det være vektige argumenter for dette. Amanuensene var i sin tid ansatt med et kompetansekrav om hovedfag og forskningsaktivitet. De fyller høgskolens samfunnsrolle med både regionale og nasjonale prosjekter. NTL vil be om at det for amanuensisgruppa ikke gjøres noen endring i tildelingen av tidsressurs. Argumentet for dette er at amanuensisgruppen allerede oppfyller forskningstid på 45% eller har opptil 70% undervisning. I tillegg er dette en liten gruppe ansatte, som i løpet av noen år vil nå pensjonsalderen. Dagens ordning medfører fleksibilitet for å ta på seg nye oppgave både i forhold til nye emner og prosjekter. Dette er en praktisk ordning som oppfyller både den enkeltes ønske og behovet for høgskolen. En ser det som svært uheldig at en gjør prinsippvedtak om endringer i arbeidsbetingelser som hverken har en direkte eller indirekte betydning for produktivitet eller kostnadseffektivitet. Forskerforbundet påpekte at ved innføring av publiseringspoeng var det understreket at dette ikke skulle brukes på individnivå, men kun på overordnet nivå. Det ble advart mot dette, og at man må benytte andre metoder for å vurdere hvordan den enkelte fyller sin forskningstid. Dette er også fremhevet av Universitet- og Høgskolerådet. NTL påpeker at dersom vedtaket opprettholdes vil den enkelte arbeidstaker ha krav om individuelle drøftinger ut i fra arbeidsmiljølovens 8.2. NTL advarer mot dette fordi det kan gi negative ringvirkninger, hvor kolleger blir målt opp mot hverandre og skape splid og konflikter. Man bør i stedet se at amanuensisgruppa er en liten gruppe med en relativt høy alder, som allerede overoppfyller sin arbeidsplikt både innenfor undervisning og forskning. Dagens ordning vil derfor være god personalpolitikk, og gi amanuensisgruppa anerkjennelse for den jobben de gjør. På bakgrunn av dette foreslår NTL at styret modifiserer sitt vedtak slik: Amanuensisgruppa beholder 45% forskningstid gitt at de oppfyller publiseringskravet (hvor både publiseringspoeng og andre rapporter og prosjekter teller med). Modifiseringen vil medføre at en unngår individuelle drøftinger. Avslutningsvis ble det opplyst at utkast til referat ville bli sendt ut så snart som mulig. Referatet skal gjenspeile innspillene og argumentasjonen som fremkom på møtet, og vil legges fram for styret. Etter planen skal saken behandles av styret på møtet 25. april. Molde 3. april 2013 Sissel Molde 12.april 2013 Referatet har vært sendt ut til de tillitsvalgte, og alle ønskede innspill om endringer er tatt inn. Gerd Marit 2

18 ST13/20Orienteringssaker

19 HØGSKOLEN I MOLDE Høgskoledirektør INTERNT NOTAT (X) Saksbehandler Telefon Dato Deres referanse Gerd Marit Langøy Orientering om virksomheten 13/2 Mørealliansen og sterkt politisk press om fusjon Det har siden siste styremøte vært medieoppslag, særlig i Sunnmørsposten, med sterkt press om fusjonering av høgskolene i fylket og utvikling av egen campus i Kristiansund. Begrunnelsen er at det skjer for lite i Mørealliansen, og at ledelsen ved høgskolene sitter som "nessekonger" og styrer egne skuter til fordel for utvikling av egen institusjon og ikke til regionens beste. Dette budskapet er fulgt opp av sentrale stortingspolitikere, og kan synes å være et tema i valgkampen. Våre egne samarbeidspartnere i Molde næringsforum, støtter også fusjon, men ikke utvikling av egen campus i Kristiansund. Rektorene ved høgskolene forfattet i fellesskap en kronikk med presentasjon av det samarbeidet som nå foregår og med invitasjon til dialog med fylkespolitikere (se vedlegg). Styret bør være informert om det som nå foregår og drøfte hvordan en skal forholde seg til de politiske utspillene. Spørsmål en kan stille seg er om det sterke presset kommer som en følge av at fylkeskommunen og politikerne ikke lenger ser at dialog med høgskolene er en farbar vei videre og bruker media og politiske kanaler for å presse høgskolene til fusjon. Ledelsens spørsmål er om høgskolene burde være mer proaktive i den diskusjonen som nå foregår, og ev. på hvilken måte bør vi spille oss inn i debatten. Høgskolene har bedt om møte med Mørebenken i mai- juni. Mørealliansen møte i styringsgruppa 14.mars Styringsgruppa i Mørealliansen hadde møte i Ålesund 14.mars, med en omfattende agenda. Blant annet ble samarbeidet mellom Høgskolene diskutert, herunder fylkets ønske om felles høgskole (ref. ovenfor). For øvrig er det meget god respons på den planlagte Fjordkonferansen som Mørealliansen arrangerer juni (mer info på Ca. 115 deltagere er status så langt. Ellers ble aktivitetsplanen og budsjettet for Mørealliansen i 2013 gjennomgått. Det er startet en diskusjon om fremtidig eierskap og organisering av Møreforskning AS. Styreleder Bjørn Berge deltok under dette punktet, og presenterte alternative modeller. Mørealliansen - planlagt felles styremøte (HVo/HiÅ/HiM) 16.oktober Det er ønskelig med et felles møte for styrene ved Høgskolene. Dette legges til Ålesund 16.oktober. Styremedlemmene bes sette av datoen.

20 Internt notat 2 Pedagogisk fagdag for vitenskapelig ansatte Høgskolen arrangerte 13. mars sin årlige fagdag for vitenskapelig ansatte og andre interesserte ved høgskolen. Hensikten med dagen er å gi ansatte inspirasjon og påfyll, samt være en arena for refleksjon og diskusjon rundt egen undervisningspraksis. Ca 50 ansatte deltok. Foredragsholder var denne gangen professor Arild Raaheim, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Bergen. Temaene som ble tatt opp var følgende: 1. Hva er god undervisning? Hva kjennetegner gode undervisere? Blir vi bedre med årene? 2. Motivasjon og mestring. 3. Studentaktiviserende undervisning. 4. Gjennomføring og frafall. 5. Planlegging av undervisning. Ledelsen gir honnør til Pedagogisk forum og studiesjefen for utvikling av et godt program. Rektornominasjon og valgduell Tidligere styremedlem og masterstudent Morten Svindland, har spilt seg inn som kandidat til rektorvalget. Han kan ifølge loven ikke avvises. Styret kan be om at det utarbeides kriterier for hvilken kompetanse/egenskaper som bør legges til grunn for å kunne stille som kandidat til rektorvalg ved høgskolen som blir vedtatt som førende for valget om 2 år. Et annet alternativ er at styret vedtar at høgskolen skal ha ansatt rektor, noe som vil medføre at en student ikke kan stille til valg. Det var valgduell mellom kandidatene 12.april, med godt oppmøte og spennende diskusjoner. Duellen er lagt ut på You-Tube. Logistikksenter utvikling Som nevnt i orienteringssak til styremøte i februar har det foregått en aktiv prosess internt i høgskolen og Møreforsking Molde og i samarbeid med vitenskapelig ansatte om å forankre logistikksenteret i fagmiljøet. Det er opprettet 4 ulike grupper med hver sin leder, og disse er alle rettet inn mot ulike problemstillinger og prosjekt innen petroleumslogistikk. Det var planlagt at Styringsgruppmøte for logistikksenteret skulle ha workshop og gi retning for videre utvikling av innholdet i senteret 18. april, og drøftet i en workshop på styringsgruppemøtet. Møtet ble imidlertid utsatt til begynnelsen av juni. Saken om overflytting av senteret til Møreforsking blir behandlet på styremøtet 13. juni. Ledelsen gir honnør til professor Arild Hervik som har tatt stort ansvar for denne utviklingen, 1. amanuensis Martin Risnes for koordinering av arbeidet og prosjektleder Alf Reistad for god styring av prosessen.

21 Internt notat 3 Samarbeid med Russland om petroleumslogistikk Høgskolen hadde i høstsemesteret et samarbeidsmøte med representanter fra universitetet i St. Petersburg som førte til en søknad om samarbeidsmidler fra SIU med tanke på å utvikle mastersamarbeid med Russland. Høgskolen fikk tildelt kr fra Russlandsprogrammet "CPRU-2012/10046 "Cooperation between Molde University College and Russian universities in developing of joint master study in petroleum logistics" med partnerinstitusjoner i Moskva og St. Petersburg State University. Vi hadde et vellykket samarbeidsmøte med representanter fra de russiske universitetene 11. og 12. april i Molde, og en delegasjon fra HiMolde reiste bort 15. april. Planen er å søke SIU om midler for et langsiktig samarbeid. Ledelsen tror at dette kan bli et svært viktig løft for utviklingen av vår satsing på petroleumslogistikk, og gir honnør til professor Irina Gribkovskaia som har initiert dette samarbeidet og 1. amanuensis Øyvind Halskau som deltar i utviklingsprosessen. Generalforsamling og eiermøte Høgskolesenteret i Kristiansund Generalforsamling for Høgskolesenteret i Kristiansund ble avholdt 11.april. Senteret gikk med et underskudd på ,- i På generalforsamlingen ble Kjetil Haugen valgt inn som nytt og felles styremedlem for høgskolene i fylket. Styret har jobbet med en strategisk plan frem mot Denne luftet de på et eiermøte i etterkant av selve generalforsamlingen. Strategien skal deretter behandles i det nye styret. I utkastet til strategi fremgår det at man i løpet av perioden ønsker å doble studenttallet (fra dagens 250), samt at man ønsker å tilby ingeniørutdanning og lærer/førskole bachelor-utdanning. Orientering om valg av leverandør av visuell kommunikasjon, grafiske tjenester m.v. Høgskolen i Molde har akkurat avsluttet en lengre prosess vedrørende inngåelse av rammeavtale på kjøp av tjenester for visuell kommunikasjon, grafiske tjenester og PR- og medierådgivning. Arbeidet er blitt ledet av innkjøpsansvarlig Cecilie Wold. I tillegg har Roar Lervik, Jens Petter Straumsheim, Jan Rangvald Eide og Linnea Berg deltatt. Med visuell kommunikasjon mener vi film, animasjon, foto med mer. Grafiske tjenester omfatter blant annet utvikling av brosjyrer, nyhetsbrev, annonser, profileringsartikler, magasiner og aviser, plakater/boards/flyere, web-annonser, utstillinger, events, film/lyd. Anskaffelsen ble publisert på Doffin og 5 byrå meldte sin interesse innen fristen og tilfredsstilte kvalifikasjonskriteriene. Byråene var: Berre AS, Trondheim Burson Marsteller, Oslo I&M, Ålesund TIBE, Molde Grafia, Molde

22 Internt notat 4 Samtlige byrå deltok på anbudskonferansen , hvor de alle fikk utdelt 3 oppgaver som skulle besvares innen 10 dager. Løsningen på oppgavene ble presentert for fokusgruppe og behandlet av innkjøpsansvarlig og informasjonsmedarbeiderne ved HiMolde og vurdert i forhold til: Forståelse for oppdraget Valg av konsept og kanal Treffsikkerhet mot målgruppen Organisering og involvering av oppdragsgiver underveis Timeforbruk og pris. Med utgangspunkt i dette fikk hver av leverandørene en score, og på bakgrunn av dette ble det konkludert med at TIBE Reklamebyrå skal være HiMoldes leverandør av visuell kommunikasjon, grafiske tjenester m.v. i to år, med opsjon på to nye år. Samling for økonomiavdelingene i HVo/HiÅ/HiM For første gang hadde økonomiavdelingene ved fylkets tre høgskoler et eget treff med erfaringsutveksling. Både innkjøp, rapporteringsverktøy, økonomirutiner og budsjettfordelingsmodell sto agendaen. Samlingen gikk over to dager. Deltagerne opplevde samlingen som nyttig og det er meningen at det skal være en slik samling 1 2 ganger pr. år. Neste samling blir i Molde. EUV-stillingen Stillingen var utlyst med søknadsfrist 5. april, og det kom inn 7 søkere. Blant dem ble 4 trukket ut for intervju. En av disse hadde fått en annen jobb og trakk derfor sin søknad. Det blir gjennomført en intervjurunde med de andre tre kandidatene i uke 16 og 17. Om nødvendig må vi ta en ny utlysning av stillingen. Roar Lervik slutter ved utgangen av april. Primærsøkere Samordna opptak Vi har ved fristens utløp 925 primærsøkere (804 på samme tid i fjor), så vi ligger fortsatt an til å slå fjorårets søkerrekord. Det vil si at Høgskolen i Molde har fortsatt sin gode utvikling mht. studentrekruttering. Fordelingen på studier vil foreligge først fredag 19 kl 12. Styret vil derfor få presentert tallene på styremøtet. Ny forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten NOKUT har utarbeidet ny forskrift om utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) med virkning fom Forskriftsrevideringen er hovedsakelig en endring av strukturen i forskrifta. En vesentlig endring er at institusjoner nå må søke om endringer i akkrediterte studier som gjelder nye fag/emner. Det er også presisert at studier skal beskrives med ett totalt læringsutbytte. I tillegg er institusjonenes plikt til å informere NOKUT tydeliggjort. Forskrifta finner her

23 Sykefravær ved Høgskolen i Molde - 1. kvartal Målprosenten for sykefraværet er på 5,6 for virksomheter tilsluttet avtale om inkluderende arbeidsliv (IA). Sykefraværet gikk ned ift forrige kvartal, og ligger med 1,1 prosentpoeng innenfor målprosenten. Ift tidligere fjerde kvartal, så er 2013 bedre enn gjennomsnittet (5,16). Sykefraværet for kvinner og menn er på hhv 5,6 og 2,4 %, hhv positivt og negativt ift snittet. HS og ØIS ligger klart under og FA ligger over målprosenten. Kvartalet fremstår som positivt. Utvikling av legemeldt sykefravær totalt for Høgskolen i Molde (HiMolde) År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,5 % ,7 % 4,8 % 4,2 % 5,3 % ,9 % 5,0 % 3,3 % 5,5 % ,1 % 4,9 % 5,0 % 6,2 % ,1 % 4,3 % 3,1 % 4,5 % ,7 % 5,6 % 3,4 % 5,2 % ,5 % 5,4 % 6,4 % 6,2 % ,8 % 3,9 % 4,7 % 2,8 % ,4 % 5,4 % 4,4 % 3,9 % ,9 % 6,1 % 6,9 % 5,3 % Utvikling av legemeldt sykefravær kvinner HiMolde År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,6 % ,9 % 6,1 % 6,1 % 6,4 % ,3 % 6,7 % 4,1 % 8,3 % ,1 % 6,6 % 7,0 % 9,5 % ,0 % 7,2 % 5,1 % 5,7 % ,8 % 8,1 % 5,5 % 7,2 % ,1 % 8,2 % 8,5 % 9,7 % ,3 % 3,9 % 6,8 % 3,4 % ,8 % 7,4 % 5,3 % 5,6 % ,1 % 8,0 % 8,4 % 6,3 % Utvikling av legemeldt sykefravær menn HiMolde År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,4 % ,6 % 3,0 % 2,5 % 3,8 % ,5 % 2,6 % 2,3 % 1,7 % ,7 % 2,4 % 2,0 % 1,5 % ,9 % 0,2 % 0,4 % 2,9 % ,0 % 2,1 % 0,4 % 2,2 % ,5 % 2,1 % 3,4 % 0,5 % ,0 % 3,9 % 1,3 % 2,2 % ,0 % 2,7 % 2,9 % 1,6 % ,0 % 3,6 % 4,3 % 3,9 % Fraværet (legemeldt) fordeler seg slik på de ulike organisatoriske enhetene (tall i prosent) År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ØIS HS FA ØIS HS FA ØIS HS FA ØIS HS FA ,4 3,7 6, ,5² 9,8² 10,0² 0,2² 7,0² 8,3² 1,0 7,3 7,7 2,6 5,9 8,1 2011² 0,5 7,2 10,5 0,9 5,3 9,1 1,4 4,3 4,6 1,3 11,1 5,4 2010² 0,1 6,2 3,8 0,9 6,9 7,7 0,8 6,6 7,9 1,4 6,6 11,2 2009² 0,2 11,5 5,0 0,4 9,5 4,2 0,0 6,7 3,6 1,4 7,4 5,3 2008² 0,1 13,8 8,5 2,6 9,7 5,7 0,7 7,1 3,5 3,1 8,3 4,7 2007² 2,4 3,7 8,7 0,6 7, ,5 7,1 8,2 1,5 9,0 9,4 2006² 1,7 2,4 7,1 2,7 1,8 6,8 0,6 3,5 9,5 0,3 2,2 5,0 2005² 4,6 8,3 6,9 1,3 7,4 8,2 3,3 5,0 5,0 2,2 3,9 5,8 2004² 1,2 0,8 8,8 3,7 6,8 8,1 4,2 7,1 9,2 4,4 7,6 4,6 1 Tallene før 4. kvartal 2007 er hentet fra den sentrale sykefraværsstatistikken og tar utgangspunkt i 207 ansatte (timelønte inkludert). Fra og med 4. kvartal 2007 er tallene hentet fra lønns- og personalsystemet (SAP) og omfatter ca 160 ansatte (fast/månedslønte ansatte). Dette gjør at tallene fra de ulike epokene må sammenlignes med forsiktighet. 2 Administrativt ansatte ved HS og ØIS er inkludert i FA. Definisjoner Avtalte/mulige/planlagte dagsverk = Dagsverk for antall tilsatte x antall driftsdager per kvartal og stillingsandel (før fravær). Faktiske dagsverk = Avtalte/mulige/planlagte dagsverk minus sykefravær. Sykefraværsprosent = Andel sykefraværsdager av avtalte/mulige/planlagte dagsverk. NAV-statistikk for annen virksomhet funnet hos // NAV // Om NAV // Tall og analyse // Jobb og helse // Sykefravær // Sykefraværsstatistikk

24 Sykefravær (legemeldt) - Egen virksomhet sammenlignet med andre IA-bedrifter 2. kv kv kv kv kv kv kv kv. 13 Egen virksomhet 5,0 % 3,3 % 5,5 % 6,7 % 4,8 % 4,2 % 5,3 % 4,5 % Undervisning 5,5 % 5,5 % 5,3 % 5,8 % 5,4 % 5,5 % 5,7 % Statlig forvaltning 5,3 % 5,6 % 5,2 % 5,4 % 4,6 % 5,5 % 5,3 % Hele landet 5,7 % 5,8 % 5,4 % 5,7 % 5,6 % 5,6 % 5,6 % Kilde, (øvrige sektorer): NAV (Tallene for «egen virksomhet» er fra HiMoldes lønnssystem (SAP) og er utelukkende legemeldte.) Det gjelder ca tre måneders etterslep/beregningstid for tallene fra NAV. Legemeldt sykefravær fordelt på varighet^ Høgskolen i Molde Totalt Høgskolen i Molde 4,5 % 3 dager 0,1 % 4 16 dager 0,5 % 17 dager - 8 uker 0,9 % 8+ uker 2,9 % Totalt kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Høgskolen i Molde 6,7 % 4,8 % 4,2 % 5,3 % 3 dager 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4 16 dager 0,4 % 0,5 % 0,9 % 0,5 % 17 dager - 8 uker 0,9 % 0,5 % 2,9 % 1,8 % 8+ uker 5,4 % 3,7 % 0,4 % 3,0 % Totalt kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Høgskolen i Molde 5,9 % 5,0 % 3,3 % 5,5 % 3 dager 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,0 % 4 16 dager 0,4 % 0,6 % 0,5 % 0,3 % 17 dager - 8 uker 0,7 % 0,7 % 2,8 % 1,4 % 8+ uker 4,7 % 3,6 % 1,4 % 3,8 % Totalt kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Høgskolen i Molde 3,1 % 4,9 % 5,0 % 6,1 % 3 dager 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % 4 16 dager 0,5 % 0,3 % 0,2 % 0,5 % 17 dager - 8 uker 0,8 % 1,5 % 0,8 % 0,6 % 8+ uker 1,8 % 3,2 % 3,9 % 5,0 % Totalt kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Høgskolen i Molde 5,1 % 4,3 % 3,1 % 4,5 % 3 dager 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 4 16 dager 0,6 % 0,2 % 0,7 % 0,2 % 17 dager - 8 uker 1,1 % 0,8 % 1,1 % 1,2 % 8+ uker 3,3 % 3,3 % 1,4 % 2,8 % ^ - Inndelingen er endret i samsvar med rapportmulighetene i SAP Definisjoner Avtalte/mulige/planlagte dagsverk = Dagsverk for antall tilsatte x antall driftsdager per kvartal og stillingsandel (før fravær). Faktiske dagsverk = Avtalte/mulige/planlagte dagsverk minus sykefravær. Sykefraværsprosent = Andel sykefraværsdager av avtalte/mulige/planlagte dagsverk. NAV-statistikk for annen virksomhet funnet hos // NAV // Om NAV // Tall og analyse // Jobb og helse // Sykefravær // Sykefraværsstatistikk

25 Egenmeldinger ved Høgskolen i Molde - 1. kvartal Foreløpig er det vanskelig å trekke noen tendenser ut fra egenmeldingsoversikten, men fraværet er vesentlig forhøyet ift tidligere kvartal. Utvikling av egenmeldt sykefravær totalt for Høgskolen i Molde (HiMolde) (antall i parentes) År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,90 (48) ,39 % (28) 0,24 (23) 0,35 (28) Utvikling av egenmeldt sykefravær kvinner HiMolde (antall i parentes) År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,79 (42) ,62 % (25) 0,47 (16) 0,48 (22) Utvikling av egenmeldt sykefravær menn HiMolde (antall i parentes) År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ,11 (6) ,09 % (3) 0,32 (7) 0,18 (6) Fraværet (egenmeldt) fordeler seg slik på de ulike organisatoriske enhetene (tall i prosent, antall i parentes) År 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal ØIS² HS² FA² ØIS² HS² FA² ØIS² HS² FA² ØIS² HS² FA² 0,14 (3) 0,78 (15) 1,94 (30) 0,02 (1) 0,42 (13) 0,80 (18) 0,00 (0) 0,57 (11) 1,09 (12) 0,05 (2) 0,67 (17) 0,40 (9) 2 Administrativt ansatte ved HS og ØIS er inkludert i FA. Definisjoner Avtalte/mulige/planlagte dagsverk = Dagsverk for antall tilsatte x antall driftsdager per kvartal og stillingsandel (før fravær). Faktiske dagsverk = Avtalte/mulige/planlagte dagsverk minus sykefravær. Sykefraværsprosent = Andel sykefraværsdager av avtalte/mulige/planlagte dagsverk. NAV-statistikk for annen virksomhet funnet hos // NAV // Om NAV // Tall og analyse // Jobb og helse // Sykefravær // Sykefraværsstatistikk

26 Publisering HiMolde * Basert på forskningsmeldingene fra rektor *) 2012 inneholder endelige tall, innrapportert til DBH pr 3. april 2013 Vitenskapelig publisering * Antall publikasjoner Publikasjonspoeng 38,5 42,3 37,8 37, ,6 Publikasjoner HS Publikasjoner ØIS Publikasjonspoeng HS ,2 8,3 8,5 22,5 10,7 Publikasjonspoeng ØIS 30,5 33,3 27,6 29,4 49,5 40,5 64,0 SUM alle FoU-aktiviteter Vitenskapelig publisering HiMolde Antall publikasjoner Publikasjonspoeng Vitenskapelig publisering Avdeling HS og Avdeling ØIS Publikasjoner HS Publikasjoner ØIS Publikasjonspoeng HS Publikasjonspoeng ØIS Antall vitenskapelige publikasjoner Ant. vit.publikasjoner HS (hvorav nivå 1/nivå 2) (11/1) (6/3) (18/3) (24/4) (39/7) (21/4) Ant. vit.publikasjoner ØIS (hvorav nivå 1/nivå 2) (34/5) (30/6) (31/7) (36/15) (47/10) (68/8) Side 1 av 1 NVI-2012_endelig_pr_

27 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /187-2 / Gerd Marit Langøy Saknsnr Utvalg Møtedato 13/21 Høgskolestyret Regnskapsrapport pr Saksutredning Vedlagte regnskapsoversikt pr utgangen av mars gjelder driftsregnskapets utgiftsside (vedlegg 1). Høyskolens budsjett ble vedtatt i styremøte jf sak 12/73, med budsjettrevisjon i styremøte jf sak 13/5. Utfordringene ift å få et budsjett i balanse for 2013 var, som for 2012, betydelig større enn vanlig. Det har vært ønskelig å øke avsetningsnivået, og det ble opprinnelig lagt inn en forutsetning om økning i avsetningene for 2013 på kr 4.000' i budsjettarbeidet for Dette førte til at budsjettet ble på nivå med 2012, uten kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Det viste seg at regnskapet for 2012 ble vesentlig bedre enn forutsatt, som følge av høyere inntekter på ekstern aktivitet enn budsjettert. Det ble derfor gjort en budsjettrevisjon i februar 13 som økte det totale driftsbudsjettet med kr 2.635', og investeringsbudsjettet med kr 365'. Budsjettert økning i avsetninger ble med dette redusert med kr 3.000'. Etter budsjettrevisjon, og med et regnskap i tråd med budsjett, vil avsetninger pr være på kr '. Pr viser regnskapsoversikten et totalforbruk på (2012: ). Dette utgjør 24,7 % av årsbudsjettet (2012: 26,4 %) og 92,6 % av periodisert budsjett (2012: 97,1 %). Lønnskostnadene er tilsvarende på 94,2 % av periodisert budsjett (2012: 98 %). For driftskostnadene ligger forbruket på 88,9 % av periodisert budsjett (2012: 95 %). Dette betyr at vi ved utgangen av 1.kvartal er godt innenfor budsjett. Mindreforbruket kan ha flere forklaringer. Når det gjelder periodisering av budsjettet, så er økningene som ble gitt i budsjettrevisjonen lagt inn med tilsvarende periodisering over hele året som de opprinnelige budsjettpostene. Virkningen av det ekstra tildelte budsjettet vil imidlertid først komme fra mars og utover. Innkjøps- og ansettelsesstoppen som ble innført høsten 2012 kan også fortsatt ha en virkning, da vi av erfaring vet at en del påløpte kostnader (særlig lønn til engasjert personale/timelærer) blir belastet langt ut på vinter neste år, og for sent til å periodiseres inn i korrekt regnskapsår. Med innsparingen som ble gjort høsten 2012 kan en ha unngått disse "for sene" kostnadene. I tillegg kan vi ha periodisert mer nøyaktig enn tidligere år, og dermed fått med en større andel av påløpte kostnader i riktig regnskapsår.

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45-11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.09.2013 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen LEDER

Detaljer

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 30.04.2014 kl. 10:00 Sted: Møterom B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2012 Tid: 08:30-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Bråthen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Bråthen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 29.09.2011 Tid: 15:30 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.12.2012 Tid: 13:00-17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.09.2010 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 13:30 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 22.02.2012 Tid: 09:45-14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:30 12:30 Sted: Kristiansund Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Jeanette Varpen Unhjem, Terje Dyrseth,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 24.09.2012 Tid: 09:45-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 15.06.2011 Tid: 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder Else

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne LEDER Harald Hjelle NESTL Anna-Mette

Detaljer

Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139

Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Sted: Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Til stede under sak 29/15:

Detaljer

3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll fra

3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll fra MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 13.02.2015 kl. 9:00 12:00 Sted: Møterom 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Grete Helen Notøy, Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45. Faste medlemmer som møtte: Solfrid Vatne

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45. Faste medlemmer som møtte: Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.06.2010 Tid: 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder Else Lykkeslet Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 13.03.2015 kl. 9:00 11:15 Sted: 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Grete Helen Notøy, Anna

Detaljer

Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef

Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 14.12.2011 Tid: 11:00 16.10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Medlem Morten Svindland

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Medlem Morten Svindland Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Molde Fjordstuer Dato: 13.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine Odden Solfrid

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Telefonmøte Dato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Telefonmøte Dato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Telefonmøte Dato: 11.02.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 08:30-12:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 08:30-12:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 30.10.2012 Tid: 08:30-12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Kjetil Haugen LEDER NESTL Morten

Detaljer

32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai

32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 22.09.2015 kl. 13:00 16:15 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 20.04.2016 kl. 10:00 15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/0119 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle,

Detaljer

Gunnar Bendixen, Linda Bøyum-Folkeseth. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll

Gunnar Bendixen, Linda Bøyum-Folkeseth. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 28.09.2016 kl. 10:00 15:15 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Anette Kristin Myrstad,

Detaljer

Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl. 09.45

Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl. 09.45 Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl. 09.45 Til stede: Solfrid Vatne, leder Harald Hjelle Kjetil Haugen (vara for Hallgeir Gammesæter) Grete Notøy Morgan Johansen Wenche Ludviksen (vara

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 14.12.2016 kl. 10:00-14:40 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 22.11.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 16.06.2016 kl. 10:00 13:50 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra /17 14/ Evaluering av omorganiseringen 2

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra /17 14/ Evaluering av omorganiseringen 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 09.03.2017 kl. 8:30-13:45 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Heidi Hogset, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Elin Mordal,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45 14:30. Faste medlemmer som møtte: Solfrid Vatne

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45 14:30. Faste medlemmer som møtte: Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 24.02.2010 Tid: 09:45 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Solfrid Vatne Harald Hjelle Else Lykkeslet Hallgeir Gammelsæter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Årsregnskap /16 16/ Årsrapport ( ) 3

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Årsregnskap /16 16/ Årsrapport ( ) 3 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 09.03.2016 kl. 09:00 12:00 Sted: Angvik Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Terje

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra møtet Tertialrapport 2. tertial

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra møtet Tertialrapport 2. tertial MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 04.11.2015 kl. 10:00 14:30 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: 07.03.2013 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00*

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00* Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: 19.12.2011 Tid: 09:00-16:00* * Styreseminar 09:00-12:00. Ordinært styremøte 12:00-16:00 Faste medlemmer som

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN REFERAT FRA HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 20. april 2012 TID: 12.00 14.15 DELTAKERE: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen Margrete E. Mestad, Christoffer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.09.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.09.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.09.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Länsmansgården, Sunne 27. september 2012. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren Kyllingstad, Marius Flemmen Knudsen,

Detaljer

Personal- og organisasjonsavdelingen REFERAT FRA DRØFTINGSMØTE Mandag 18. juni 2012, Gimlemoen, kl. 14:30. Innkalling til møte i henhold til rettigheter ifølge Hovedavtalen. Tilstede fra tjenestemannsorganisasjonene:

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10:30 13:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 5/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 10.09.2014 Tidspunkt: 10:30 13:40 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik

Informasjonsmøte om opprykksordningen. 21.10.14 Kjetil Solvik Informasjonsmøte om opprykksordningen 21.10.14 Kjetil Solvik Felles stillingsstruktur for universiteter og høgskoler fra 1. februar 1995 PROFESSOR 1.AMANUENSIS DOSENT 1.LEKTOR UNIVERSITETSLEKTOR HØYSKOLELÆRER

Detaljer

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret. PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG kl

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret. PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG kl HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for helse- og sosialfag Avdelingsstyret PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET TORSDAG 04.12.08 kl. 09.00-12.00 Sted: møterom i 4. etasje, Ranheimsveien 10 Til stede fra

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 11: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 11/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 14.12.2011 Tidspunkt: 11:00 15.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset medlem ekstern Berit

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8 PROTOKOLL. Møtedato: 13. oktober 2004 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt:

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8 PROTOKOLL. Møtedato: 13. oktober 2004 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8 PROTOKOLL Møtedato: 13. oktober 2004 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: 09.00-13.30 Til stede fra Høgskolestyret: Torunn Klemp Margaret Lian Knutsen Oddrun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09:30 12:50. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 5/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 09:30 12:50 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Brynjolv Anke varamedlem ekstern Inge

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/11 MØTE 23. JUNI 2011 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil

Detaljer

Protokoll fra møtet 14. desember 2010

Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Protokoll fra møtet 14. desember 2010 Vår ref.: 2010/1716 Til stede: Petter Dyndahl, Thomas Engen, Marianne Bjerke Hansen (kom kl. 10.50), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Mette Løhren, Torstein Storaas Forfall

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall:

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL STYREMØTE. Dato: 27. september 2007. Hans Petter Wille, Karin Herft og Lene Merete Osvik. Forfall: HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 27. september 2007 Sted: Styrerommet A2 229 på Remmen i Halden Kl. 08:30 11:30 Medlemmer: Elin Nesje Vestli, Hans Blom, Vigdis Abrahamsen Grøndahl, Terje

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/10 MØTE 12. februar 2010 KL. 10:00 15:15 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad

MISJONSHØGSKOLEN REFERAT HØGSKOLESTYRET. Berit Øksnes, Sveinung Hestnes, Inge Særheim, Asbjørn Salthe, Karen Margrete E. Mestad DATO: 25.02.10 Oppnevnt av LS: Ansattes representant: Studentrepresentant: Administrasjon MHS: Administrasjon NMS: Andre tilstedeværende: Fraværende: Møteleder: Sekretær: TIL STEDE: Berit Øksnes, Sveinung

Detaljer

Protokoll fra styremøte 04/09, fredag 25. september 2009, kl

Protokoll fra styremøte 04/09, fredag 25. september 2009, kl Protokoll fra styremøte 04/09, fredag 25. september 2009, kl. 09.45 Til stede: Solfrid Vatne, leder Øyvind Halskau (vara for Harald Hjelle) Ragnhild Michaelsen (vara for Else Lykkeslet) Kjetil Haugen (vara

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl

Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte 13. desember 2012. Møtet ble holdt i klasserom 8, Terningen arena Campus Elverum fra kl 9 12.30. Til stede: Gerd Wikan, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Åmund

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Sveinung Hestnes

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET. Sveinung Hestnes MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 27. februar 2007 TID: 12.15 17.00 MØTESTED: Oppholdsrom ansatte LUNSJ NB! Fra 11.45 til 12.15 BIBEL OG BØNN: Sveinung Hestnes I møtet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

RETNINGSLINJER FOR FORSKERGRUPPER VED DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Behandlet i Rådet for forskningssaker første gang 20.10.05, og revidert etter møtet i Rådets møte 12. mai 2010 med dekani tilslutning 23. juni 2010. Justert ytterligere etter møte med instituttlederne

Detaljer

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia

INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia INNKALLING HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Sydney, Australia 1. / 2. desember 2006 Hovedstyret: Forfall: Sekretariatet: Kolbjørn Hagen Ragnhild Elster Einar Jebens Svein Kristiansen Monica Martinussen

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/12 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet

S T Y R E S A K # 48/12 STYREMØTET DEN MØTEBOK FRA MØTET Styret vedtar møteboken fra møtet S T Y R E S A K # 48/12 STYREMØTET DEN 31.10.12 Vedrørende: MØTEBOK FRA MØTET 19.09.12 Forslag til vedtak: Styret vedtar møteboken fra møtet 19.09.12. Vedlegg: Møtebok fra møtet 19.09.12 Bergen, den 19.10.12

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr

Virksomhetsrapport. pr Virksomhetsrapport pr 31.08.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.08.12 rapporterer status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU)

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) Dato: 19.11.2014 kl 12:15 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01765 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Observatør: Forfall: Protokollfører: SAKSKART Jan Marius Grønseth,

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Irene Sandvik Medlem Stud Vigdis Abrahamsen Medlem Grøndahl Gro Telhaug Medlem Teknadm

Forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Irene Sandvik Medlem Stud Vigdis Abrahamsen Medlem Grøndahl Gro Telhaug Medlem Teknadm Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: F1-060, Studiested Halden Dato: 02.05.2013 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder UF-pers

Detaljer

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010

Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for informatikk og e-læring AITeL styremøte 3/2010 Dato: 24.9.2010 PROTOKOLL Avdelingsstyremøte AITeL 3/2010 Tid: Fredag 24.9.2010 kl 9:00 11:55 Sted: Midtrommet 3.etg

Detaljer

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen

Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik. Morgan Konnestad. Pål Preede Revheim. Bjørn Stordrange. Medlem. Medlem. Forfall Heidi Kristensen Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: A7 001, Kristiansand Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:15 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Frøydis Nordgård Vik Morgan

Detaljer

Møtebok IDF-møte 19. september 2011

Møtebok IDF-møte 19. september 2011 Møtebok IDF-møte 19. september 2011 Til stede Fra organisasjonene Fra administrasjonen Vera Berg FF Ann Elisabeth Wedø Eldbjørg Schøn (bisitter) FF Ragnvald Thilesen Anne Thorsen Akademikerne Torill Erikson

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Hilde Bjørkum

Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger, Leif Gerhard Dalen, Hilde Bjørkum Møteprotokoll Styret Oslo, 19.12.2013 Møtedato 12.12.2013 Tidspunkt 13:00 Møtested NMH Medlemmer til stede Peter Tornquist, Renate Hauge Sund, Mats Claesson, Bente Almås, Morten Halle, Inger Hegstad Krüger,

Detaljer