Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Kjetil Haugen Svein Bråthen Jeanette Varpen Unhjem Grete Notøy Anna Mette Fuglseth Terje Dyrseth Toril Hovdenak Odd Einar Folland Heidi Fjellså Hærem Morten Christoffer Dahl Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 13/31 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 13/32 Styreprotokoll /174 ST 13/33 Orienteringssaker OS 13/10 Orientering om virksomheten 13/3 2013/58 ST 13/34 ST 13/35 Tertialrapport 1.tertial og regnskapsoversikt pr (driftsregnskapet) Overføring av Logistikksenteret fra Høgskolen i Molde til Møreforskning Molde AS 2013/ /706 ST 13/36 Rekruttering av fagpersonale til Høgskolen i Molde 2013/52 ST 13/37 ST 13/38 ST 13/39 Forslag til endring i ordningen om incentiver for vitenskapelig publisering Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til styret for Studentsamskipnaden Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Trond Bottolfsen ST 13/40 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Halvor Schøyen ST 13/41 ST 13/42 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Hans Petter Iversen Eventuelt 2013/ / / / /546

3 ST13/31Godkjenningavinnkallingogsaksliste

4 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder Svein Bråthen Medlem Jeanette Varpen Unhjem Medlem Morten Christoffer Dahl Medlem Heidi Fjellså Hærem Medlem Grete Notøy Medlem Anna Mette Fuglseth Medlem Terje Dyrseth Medlem Toril Hovdenak Medlem Odd Einar Folland Medlem Fra administrasjonen møtte: Navn Gerd Marit Langøy Randi Gammelsæter Sissel Waagbø Merete Ludviksen Stilling Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Studiesjef Sekretariat- og arkivleder

5 Saksliste Utvalgssaksnr ST 13/17 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 13/18 Styreprotokoll /174 ST 13/19 Tildeling av tidsressurs 2009/225 ST 13/20 Orienteringssaker OS 13/6 Orientering om virksomheten 13/2 2013/58 OS 13/7 Sykefravær 1. kvartal /392 OS 13/8 Egenmeldt sykefravær 1. kvartal /392 OS 13/9 Publiseringsstatistikk for HiMolde (endelig) 2010/537 ST 13/21 Regnskapsrapport pr /187 ST 13/22 Samarbeidsavtale og status Mørealliansen 2009/33 ST 13/23 Rekruttering av fagpersonale til Høgskolen i Molde 2013/52 ST 13/24 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2006/701 ST 13/25 ST 13/26 ST 13/27 Forslag til ny forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Molde Fast stilling som professor ved Avdeling for helseog sosialfag Oppnevning av eksternt medlem og varamedlem i avdelingsrådet for HS 2007/ / /717 ST 13/28 Søknad om forskningstermin Solfrid Vatne 2011/110 ST 13/29 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Jianyong Jin X 2009/34 ST 13/30 Eventuelt

6 ST 13/17 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkallingen og saksliste ble godkjent ST 13/18 Styreprotokoll Vedtak: Styreprotokoll ble godkjent. ST 13/19 Tildeling av tidsressurs Høyskoledirektørens tilråding: (Tillegg i forhold til tidligere styrevedtak er understreket) Tidsressursen for faglig ansatte fordeles etter følgende normer: Professorer og førsteamanuenser tildeles 45 % til undervisning, 45 % prosent samlet til forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Normert tildeling baserer seg på dokumentert aktivitet/produksjon over tid (3 år), og følges opp gjennom sterkere styring og besluttes av personalleder gjennom arbeidet med de årlige arbeidsplaner. Førstelektorer, amanuenser og høyskolelektorer tildeles 70 % til undervisning, 20 % prosent samlet til utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Det kan søkes om samlet forskningstid på inntil til sammen 45 % med utgangspunkt i produksjon og planer. Tildeling ut over norm, besluttes av personalleder, og følges opp som ovenfor. Også FoU-virksomhet som ikke gir publiseringspoeng er viktig for høgskolen og vil gi grunnlag for å søke om å få tildelt/beholde forskningstid. Ved arbeid i bidrags- og oppdragsfinansiert (eksternt finansiert) aktivitet, kan andre fordelinger av tidsressursen avtales med personalleder. Høgskolen gjør en gjennomgang av retningslinjene for oppsett av arbeidsavtale inkludert en nærmere differensiering av normtall for ulik undervisningsaktivitet for å reflektere ulike aktiviteter best mulig. Styret vil poengtere at karrierevei fra høgskolelektor til 1.amanuensis og professor skal prioriteres og at høgskolen utarbeider retningslinjer for og sette av ressurser til kvalifiseringsløp for disse to gruppene.

7 Når det gjelder utvikling av en incentivmodell knyttet til å premiere kvalitet i undervisningen, avventes en nasjonal utredning av temaet. Styret påpeker at det skal praktiseres overgangsordning for amanuensisgruppen på en slik måte at tid til igangsatt/planlagt forskningsaktivitet ikke fjernes, og at seniorpolitiske retningslinjer praktiseres. Styret ber om at oppfølging av normert og tildelt FoU-tid rapporteres til styret. Direktøren orienterte om drøftingsprosessen og la frem en endret tilråding på bakgrunn av nye innspill i saken de siste dagene. Høgskoledirektørens endrede tilråding: Tidsressursen for faglig ansatte fordeles etter følgende normer: Professorer og førsteamanuenser tildeles 45 % til undervisning, 45 % samlet til forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Normert tildeling baserer seg på dokumentert aktivitet/produksjon over tid (3 år), og følges opp av personalleder. Førstelektorer, amanuenser og høyskolelektorer tildeles 70 % til undervisning, 20 % prosent samlet til forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Det kan søkes om samlet forskningstid på inntil 45 % med utgangspunkt i produksjon og planer. Tildeling ut over norm besluttes og følges opp av personalleder. FoU-virksomhet som ikke gir publiseringspoeng er viktig for høgskolen og vil gi grunnlag for å søke om å få tildelt/beholde forskningstid. Ved arbeid i bidrags- og oppdragsfinansiert (eksternt finansiert) aktivitet, kan andre fordelinger av tidsressursen avtales med personalleder. Høgskolen gjør en gjennomgang av retningslinjene for oppsett av arbeidsavtale, inkludert normtall for ulike undervisningsaktiviteter. Høgskolen ønsker å stimulere til en karrierevei til førsteamanuensis og professor, og vil utarbeide retningslinjer og sette av ressurser for ansatte som vil gå inn på et slikt kvalifiseringsløp. Samtidig ønsker styret å presisere viktigheten av at det også er ansatte som velger en karrierevei hvor undervisnings- og studierelaterte oppgaver utgjør hovedtyngden. Høgskolen har som mål å utvikle en incentivmodell for å premiere kvalitet i utdanningen, og avventer en nasjonal utredning av dette. Styret påpeker at det skal praktiseres overgangsordning for amanuensisgruppen på en slik måte at tid til igangsatt/planlagt forskningsaktivitet ikke fjernes. For alle stillingsgrupper gjelder at seniorpolitiske tiltak kan påvirke fordelingen av tidsressursen.

8 Vedtak: Høgskoledirektørens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/20 Orienteringssaker OS 13/6 Orientering om virksomheten OS 13/7 Sykefravær 1. kvartal 2013 OS 13/8 Egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2013 OS 13/9 Publiseringsstatistikk for HiMolde (endelig) Det ble også orientert om rektorvalget og at Hallgeir Gammelsæter er valgt til ny rektor ved høgskolen. En kort orientering om årets søkertall ble gitt: Høgskolen i Molde kan vise til en oppgang i søkertallet på 9% i Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til etterretning. ST 13/21 Regnskapsrapport pr Høyskoledirektørens tilråding: Regnskapsrapporten tas til etterretning. Vedtak: Regnskapsrapporten ble tatt til etterretning ST 13/22 Samarbeidsavtale og status Mørealliansen Høyskoledirektørens tilråding: 1. Styret tar orienteringen om samarbeidet i Mørealliansen i 2012 og de planene som foreligger for 2013 til etterretning, og ber om at Styringsgruppa for Mørealliansen følger opp dette videre. 2. Styret godkjenner Samarbeidsavtalen for Mørealliansen slik det går fram av vedlagte utkast datert Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt.

9 ST 13/23 Rekruttering av fagpersonale ved Høgskolen i Molde Prorektor Kjetil Haugen ledet behandlingen av denne saken siden rektor Solfrid Vatne, har vært leder for arbeidsgruppen som utarbeidet rekrutteringsplanen. Høyskoledirektørens tilråding: Styret takker arbeidsgruppa for en god og omfattende rapport, og ber om at høyskolen prioriterer følgende tiltak fremover: Kompetanseheving 2. Maksimalt trykk for realisering av phd-program i helse- og sosialfag sammen med Volda. 3. Innføring av mentorordning for å styrke systematisk faglig veiledning til alle under professornivå, ved at dette nedfelles i ansattes arbeidsavtaler. 4. Utarbeide en prioritert bemanningsplan som oppdateres årlig i plan- og budsjettprosessen. 7. Rask og effektiv iverksetting av styrevedtak om kvalifiseringsløp til førsteamanuensis. Forskning og publisering 11. Økt innsats for å etablere post doktor-stillinger på høyskolens strategisk viktige områder, gjerne eksternt finansiert. Ledelse av faglig virksomhet 18. Faglige ledere settes i stand til å gi tydelige forventninger og tilbakemeldinger om resultat. 24. En ny seniorpolitikk med et aktivt og kreativt innhold, der endrede oppgaver står sentralt. 25. Tildeling av forskningstid baseres på reell vurdering av resultater, jf. styrevedtak 12/67. Attraktivitet 27. En mest mulig fullstendig og løpende oppdatert informasjon om høyskolen på nettsidene. 28. Tilsettingsprosessen effektiviseres, spesielt tidsbruk for sakkyndig kompetansevurdering. 30. Det vurderes om en sterkere lønnsdifferensiering kan virke positivt for rekrutteringen.

10 Andre tiltak 33. Tidsbegrensede tilsettinger skal ikke forlenges slik at de strekker seg over mer enn 4 år. Styret ser fordelen av å ha økonomisk handlingsrom slik at høgskolen til en hver tid kan knytte til seg aktuelle kandidater, særlig gjelder dette ekstern rekruttering. Ellers mener styret at en kan dele rekrutteringen i to: en ekstern og en intern rekruttering og at tiltakene bør prioriteres i hver av gruppene Vedtak: Styret ber direktøren utarbeide et nytt forslag til vedtak til neste styremøte, basert på de innspill som styret ga under debatten. ST 13/24 Arbeidsmiljøundersøkelsen Høyskoledirektørens tilråding: Styret tar rapporten til etterretning og ber om at den presenteres og diskuteres i avdelingsmøter på henholdsvis HS, ØIS og Adm. AMU skal behandle rapporten og følge opp arbeidet med den videre. Styret tar rapporten alvorlig. En bør vurdere å ta i bruk en ny og standardisert mal innen sektoren, da en dermed lettere vil kunne sammenligne seg med andre institusjoner i sektoren. Undersøkelsene bør holdes hyppigere med høyere grad av deltakelse. Med bakgrunn i diskusjonen la høgskoledirektøren frem en ny tilråding. Høgskoledirektørens endrede tilråding: Styret tar rapporten alvorlig og ber om at den presenteres og diskuteres i avdelingsmøter på henholdsvis HS, ØIS og Adm. AMU skal følge opp arbeidet med den videre. Styret foreslår en gjennomgang av måleinstrumentet, med sikte på å oppnå bedre utforming, økt presisjonsnivå og økt hyppighet. Styret ønsker innsikt i bakgrunnen for at tilliten til styret og ledelsen har gått ned. Vedtak: Høgskoledirektørens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt.

11 ST 13/25 Forslag til ny forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Molde Høyskoledirektørens tilråding: Høgskolestyret fastsetter fremlagte forskrift for graden philosopia doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk med gyldighet fra Forskrift for organisert forskerutdanning for graden philosohiae doctor (PhD) datert utgår fra samme dato. Høgskolens reglement for intern organisering og styring oppdateres som foreslått. Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/26 Fast stilling som professor ved Avdeling for helseog sosialfag Høyskoledirektørens tilråding: Professor Eva Gjengedal kalles til 50 prosent fast stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag fom 1. september Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/27 Oppnevning av eksternt medlem og varamedlem til avdelingsrådet ved Avdeling for helse- og sosialfag Høyskoledirektørens tilråding: Enhetsleder Kristin Eidem oppnevnes som medlem og rådgiver Anita Kvendseth oppnevnes som varamedlem i avdelingsrådet for Avdeling helseog sosialfag i perioden Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/28 Søknad om forskningstermin Solfrid Vatne

12 Rektor Solfrid Vatne erklærte seg inhabil og fratrådte. Prorektor Kjetil Haugen ledet styret under behandlingen av denne saken. Høyskoledirektørens tilråding: Rektor Solfrid Vatne innvilges til sammen 1 og ½ års forskningstermin fra Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt ST 13/29 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Jianyong Jin Høyskoledirektørens tilråding: I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Jianyong Jin til Philosophiae Doctor. Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/30 Eventuelt Direktøren informerte om at det ikke var kommet inn søknader til dekanstillingen på ØIS og fremmet forslag om at Ottar Ohren tilbys stilling som dekan ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag ut Vedtak: Høgskoledirektørens forslag ble enstemmig vedtatt Møtedatoer for Høgskolestyret høsten 2013: 19. september 16. oktober (felles møte med styrene i HVO og HiÅ, i Ålesund) 11. desember

13 ST13/33Orienteringssaker

14 HØGSKOLEN I MOLDE Høgskoledirektør INTERNT NOTAT (X) Saksbehandler Telefon Dato Deres referanse Gerd Marit Langøy Orientering om virksomheten 13/3 Følgende kan nevnes fra perioden fra siste styremøte: Innkjøperdag (24.april) For å sette fokus på regler, prosesser og oppfølging i forhold til offentlige anskaffelser arrangerte vi et internt seminar om temaet, der de ansatte som er involvert i anskaffelsesprosesser deltok. Jon Einar Aandal, opplæringsleder på Innkjøpsseksjonen ved Universitetet i Oslo sto for det faglige innholdet. Det kan også nevnes at Høgskolen i Molde er med i et SAK-prosjekt om anskaffelser, sammen med NTNU, HINT, HIST, HiÅ og HVO. Samling for administrativt ansatte på Bjørnsund ( april) Administrasjonen hadde en både nyttig og hyggelig samling på leirskolen på Bjørnsund. Fredag var det adm.plenum, med bl.a gjennomgang/diskusjon av arbeidsmiljøundersøkelsen og presentasjon av utkastet til nye nettsider. Det er et omfattende arbeid og hjemmesiden består av ca sider. Videre ble det diskutert hvordan vi skal ha mest mulig god, nyttig og oppdatert informasjon på disse sidene, og ansvaret for de enkelte områdene. På kvelden hadde vi informasjon om Bjørnsund, leirskolen, Roktaforliset mm, og ellers en hyggelig middag og kveld. Slike samlinger bidrar til et godt miljø. Slik sett hadde det vært ønskelig med enda større deltagelse. Møte med Tibe (6.mai) Som nevnt i siste orientering ble det, etter en grundig prosess iht reglene om offentlig anskaffelse, inngått en rammeavtale med Tibe om kjøp av tjenester for visuell kommunikasjon, grafiske tjenester og PR- og medierådgivning. Høgskolen og Tibe hadde et godt oppstartsmøte, med presentasjon av de aktuelle medarbeiderne hos Tibe. Vårt team hos Tibe ledes av daglig leder Stine Johnsen Strande. KD-seminar (7.mai): 10 år med kvalitetsreformen tilstanden i høyere utdanning Studiesjefen deltok på lanseringen av Tilstandsrapporten 2013 i Oslo. Fokus for konferansen var kvalitet i høyere utdanning ti år etter kvalitetsreformen. Utdanningsminister Kristin Halvorsen la i sitt innlegg særlig vekt på følgende: Må få bedre gjennomstrømning Mer internasjonal forskning Mer SAK særlig A og K Mer ledelse på programnivå Gjennomgang av finansieringen av sektoren, få en finansiering som bidrar til kvalitet i utdanning og forskning Offentlige phd-stillinger (tilsvarende nærings-phd) Viktig med open axcess IKT viktig fremover vil påvirke offentlig utdanning Vil legge fram en Stortingsmelding om studiekvalitet med fokus på gjennomstrømming

15 Internt notat 2 Mer informasjon om Tilstandsrapporten 2013 finnes her: Vi kan kort nevne et par forhold for vår institusjon: HiM har en fin økning i nye studiepoeng per registrert heltidsstudent, i forhold til sektoren. Ref. side 54 (tabell V2.18 s 33 i vedlegget). Vedr. gjennomstrømning, studentflyt og frafall ser vi en liten økning i antallet som fullfører bachelor på normert tid (fra 41,3 % i 2011 til 41,6% i 2012). På master er det en nedgang fra 57,9 % i 2011 til 46.2% i Frafallstall for HiM er på 29% for bachelor og 23% på master. Ref. S. 55 (tabell V2.21 A og 2.21B s 37/38 i vedlegget). Ellers utarbeides det en egen "blomst" for hver Høgskole. Hensikten er å gi en raskt, overordnet og enkel oversikt over styrker og svakheter. HiM sin blomst: Gründercamp helsefag ( mai) Avdeling for Helse- og Sosialfag arrangerte, i samarbeid med Ungt entreprenørskap, gründercamp for tredje året. Molde Kommune var oppdragsgiver. De ville at studentene skulle finne på nye og bedre måter for å få en helsearbeiders tid til å strekke til. I en hektisk hverdag må en ofte gjøre prioriteringer som både kan gå ut over en selv og de man har ansvaret for. Studentene skulle finne en situasjon fra sitt praksisfelt de mente trengte forbedring og finne ut hva en kunne gjort annerledes. Det var totalt 13 grupper og mange kreative og gode forslag, der mange av løsningene også innebar bruk av nettbrett og app'er. Gründercampen er omtalt på himolde.no, for den som ønsker å lese mer: aryear=2013&calendarmonth=5&calendarday=15

16 Internt notat 3 Møte i Mørealliansen (16.mai) Styringsgruppa (bestående av rektor og direktør ved de tre høgskolene, samt direktør i Møreforskning) har hatt møte. Samarbeidsavtalen i Mørealliansen (vedtatt i styremøte HiM i april) ble undertegnet. Man startet planleggingen av RSA-møtet 11.september i Volda, samt det felles styremøtet 16.oktber i Ålesund. Det skal arbeides for å få til et møte med Mørebenken etter valget. For øvrig blir det i slike møter gitt mye gjensidig informasjon. I den forbindelse kan det nevnes: Møreforskning. Har ansatt ny direktør, Elisabeth Maråk Støle, som tiltrer 1.juni, da dagens direktør tiltrer stillingen som direktør ved Høgskolen i Ålesund. Gikk med underskudd i 2012, men mye av underskuddet skyldes flytting. HiÅ: Utfordrende å få ansatt ny forskningssjef. Ny budsjettmodell er under utvikling for implementering fra HVO: Har hatt hele 6 disputaser våren Har hatt NOKUT på revisjonsbesøk. Tilstandsrapport gjennomgått i styret. Revisjon av budsjettmodell under arbeid. Samme dag hadde også Mørealliansen møte med Helse Møre og Romsdal. Møte med Helse Møre og Romsdal (16.mai) Mørealliansen hadde et konstruktivt og nyttig møte med Helse Møre og Romsdal, der styreleder Harry Kvalshaug, direktør Astrid Eidsvik og forskningssjef Tormod Thomsen deltok fra helseforetaket. Blant temaene som ble diskutert var spesielt behovet for praksisplasser og hvordan skaffe mer ressurser til FoU, samt rekruttering, både til studiene og til sykehusene. Det var enighet om at det skal holdes årlige møter. Årsmøte Molde Næringsforum (23.mai) På årsmøtet ble kommende rektor Hallgeir Gammelsæter valgt inn i styret. Rektor Solfrid Vatne gikk ut av styret. Generalforsamling/seminar i Universitets- og høgskolerådet (UHR) i Sogndal ( mai) Sektorens rektorer og direktører, samt en del gjester, totalt nærmere 100 i tallet, var samlet i Sogndal til generalforsamling i Universitets- og høgskolerådet. Selve generalforsamlingen ble avholdt torsdag, mens fredag var det seminar med tittelen "Høyere utdanning og forskning betydningen for samfunnsutviklingen". Det var mange interessante innlegg, bl.a. av statsråd Kristin Halvorsen, fylkesmannen i Sogn og Fjordane Anne Karin Hamre, forsker og programleder Jo Røislien og rektor ved Universitetet i Oslo Ole Petter Ottersen. I tillegg holdt de avtroppende rektorer et innlegg hver. Vår egen Solfrid Vatne valgte temaet "SAK-prosesser i spenningen mellom egen autonomi og styring". Blant annet fokuserte Solfrid på det spenningsfeltet Høgskolen i Molde føler på når man opplever at Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtar at man ønsker fusjon, uten forutgående dialog med høgskolene. Videre stilte hun spørsmål med hva som ville skje ved en evt. fusjon når tre høgskoler med ulik profil slås sammen? Vil man fortsatt greie å bygge spisskompetanse og videreutvikle det man er god på? Alle skolene samarbeider i dag også mot andre miljøer utenfor fylket. I Møre og Romsdal samarbeider man gjennom Mørealliansen. Men høgskolene mottar signaler fra både Fylkesting og Etatstyringsmøtet at man ikke er fornøyd med samarbeidsscenariet i Mørealliansen. Mørealliansen er en "SAK-prosess" og man har fått noe SAKmidler fra departementet. SAK har ikke fusjon som mål. SAK står for Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon. Det er S-en som har fått mest fokus, men i tildelingsbrevet for 2013 fokuseres det mer på A og K enn tidligere. Man skal sette høye og dristige mål, samle kreftene der man har særlig har fortrinn. Arbeidsdeling og Konsentrasjon skal sikre robuste fagmiljøer og fremme kvalitet. Samtidig påpekte Solfrid at robustheten utfordres av et lite økonomisk handlingsrom, og at det for høgskolene er utfordrende å komme gjennom nåløyet i NOKUT.

17 Internt notat 4 Avslutningsvis etterlyste Solfrid en tydelig utdanningspolitikk, der man styrer ut fra noen få sentrale måleparametere som ikke er motsetningsfylte. Videre at man har langsiktig finansiering på profilerte områder og dermed har mulighet for å være ambisiøs. Og til slutt; at man har bestemt seg med hensyn til utdanningsbildet, herunder at man vet hva man vil med høgskolene, også ute i "provinsen". HiMoldeX med tre sider i Dagens Næringsliv! (24.mai) Per Kristian Rekdal og Høgskolen i Molde ble, sammen med MFK, gitt hele tre sider i DN. Det er ikke dagligkost! Via HiMoldeX tilbys en enkel, men effektiv, løsning for studenter som ikke nødvendigvis kan være fysisk tilstede på forelesningene. En video av forelesningen legges ut på YouTube. Det er også nyttig for de som har vært til stede, som dermed kan spole tilbake og høre forklaringer så mange ganger man vil. Studentene trenger ikke å komme til skolen mer enn en gang pr. semester, for å ta eksamen. Hele artikkelen finnes her: Vi takker en engasjert Per Kristian Rekdal, og gratulerer med et flott oppslag! Det må også nevnes at det var et lignende oppslag i lokalavisa Romsdals Budstikke noen dager før oppslaget i DN. Generalforsamling i Møreforskning AS og Møreforskning Molde AS (29.mai) Ordinære generalforsamlinger ble avholdt i begge selskapene samme dag, og høgskoledirektøren var til stede på begge. Resultatmessig kan det nevnes at Møreforskning AS hadde en omsetning på 31,5 mill og gikk med et underskudd på ca. 1,7 mill i Deler av dette skyldes kostnader tilknyttet flytting til nye lokaler. Selskapet har fortsatt en solid egenkapital på 12,1 mill (30%). Det ble også opplyst at resultatene hittil i 2013 var gode. Møreforskning Molde AS omsatte for 15 mill i 2012 og hadde et overskudd på 230 tusen. Også dette selskapet har en god egenkapital med 6,5 mill (55%). Når det gjelder styret i Møreforskning Molde AS så er HiM representert med Arnt Buvik som også er styreleder. I tillegg er det vedtektsfestet at rektor og direktør ved HiM har møte- og forslagsrett i styret. Dette er en rett man benytter. Seminar og samfunnssikkerhet og beredskap (3.juni) Som ansvarlig for beredskapen på Høgskolen i Molde deltok Høgskoledirektøren på seminaret. Kravet fra KD til institusjonene er tydelige, og fokus på dette området er betydelig økt, som en følge av 22.juli-rapporten. Institusjonene må gjennomgå en ROSanalyse (Risiko- Og Sårbarhetsanalyse) og det skal øves årlig. Dette er et område som må prioriteres høsten Høgskoledirektøren antar at det kan bli nødvendig å leie inn hjelp i forbindelse med både ROS-analysen og øvelsen. Kantina I løpet av sommeren vil det bli foretatt en enkel ombygging av kantina, for å tilfredsstille pålegg fra Mattilsynet. I tillegg vil det gjøres tiltak for å bedre avviklingen av den lange køa ved lunsjtider, samt kjøpe inn noen enkle sofaer mm til gangen i bakkant av kantina. En større ombygging og/eller flytting av kantina må avvente en endelig beslutning mhp et evt. nytt "mellombygg", samt vurderingene som pågår ift. muligheter innenfor eksisterende lokaler. Statsbygg er engasjert til å bistå oss i dette arbeidet.

18 Internt notat 5 Søknad om felles PhD-program i HS-fag mellom HVO og HiMolde Søknaden ble sendt innen fristen 1. mai. I samtale med Terje Mørland (leder av NOKUT) ble det opplyst at siden en slik søknad er ny for NOKUT, vil de koble sine jurister inn i vurdering av søknaden. Dette kan trolig medføre at vurdering av søknaden kan ta litt tid. Innledende møte om samarbeid om en forskerskole med Mitt-Universitetet (MU) i Sverige Høgskolen er sammen med HINT og HIST invitert av MU til å utvikle et samarbeid om forskerskole på området "Sykepleie og omsorg". Samarbeidet har utspring i MNN, og en ønsker å utvide det til samarbeid over grensen. MU har gode erfaringer fra Sverige på at forskerskoler er med på å gi studentene bedre veiledning, trekke studentene inn i et internasjonalt nettverk og tilby fokuserte kurs i forskeropplæringen. Både i Norge og Sverige etterlyses det PhD-kurs som har en sykepleiefaglig innretning. Vi ser at HiMolde kan stå ansvarlig for et kurs som utvikles innenfor vårt omsøkte PhD-program i samarbeid med Volda, og som fokuserer på omsorg. Både Volda og Ålesund er informert om prosessen og kan ev. melde seg inn i samarbeidet på et senere tidspunkt. En tar sikte på oppstart høsten MU vil være ansvarlig for finansiering og drift, men med et felles eierskap for institusjonene til en Mitt Nordisk forskerskole. Møteplassen vil være Værnes. Det arrangeres workshop i Sundsvall 19. og 20. september. Årsregnskap 2012 er godkjent Vi har mottatt riksrevisjonens beretning av , med følgende konklusjon: " Etter Riksrevisjonens mening er Høgskolen i Moldes samlede årsregnskap for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2012 i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring i Norge, og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen per 31. desember 2012, og av resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med anbefalte statlige regnskapsstandarder (SRS) i Norge".

19 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /111-0 / Randi Gammelsæter 124 Saknsnr Utvalg Møtedato 13/34 Høgskolestyret Tertialrapport 1.tertial og regnskapsoversikt pr (driftsregnskapet) Saksutredning Tertialrapport for Høgskolen i Molde, 1. tertial 2013 ( ) Tertialrapporten ble godkjent av høyskoledirektøren i henhold til styrets fullmakt og oversendt KD med kopi til Riksrevisjonen innen fristen , se Tertialregnskapet er satt opp i tråd med prinsippene i regnskapsloven, men med tilpasninger i samsvar med retningslinjer fra KD. Det knytter seg ikke spesielle usikkerhetsmomenter til regnskapet. Det vises forøvrig til ledelseskommentarene (vedlegg 1). Regnskapsoversikt pr (driftsregnskapet) Høyskolens budsjett ble vedtatt i styremøte jf sak 12/73, med budsjettrevisjon i styremøte jf sak 13/5. Vedlagte regnskapsoversikt pr utgangen av mai gjelder driftsregnskapets utgiftsside (vedlegg 2). Universitets- og høyskolesektoren innførte ny kontoplan ved årsskiftet og med vesentlige endringer, noe som dessverre gjør at tallene for 2012 og 2013 ikke uten videre er sammenlignbare. Pr viser regnskapsoversikten et forbruk på ' (2012: '). Dette utgjør 41 % av årsbudsjettet (2012: 43,6 %) og 93,6 % av periodisert budsjett (2012: 97,8 %). Lønnskostnadene på 94 % av periodisert budsjett ligger 3,8 prosentpoeng lavere enn for 2012 (2012: 97,8 %), og i forhold til årsbudsjettet utgjør differansen 2,2 prosentpoeng. Dette skyldes at periodiseringen er gjort annerledes og antatt mer korrekt i Som vi ser er det sykepengerefusjoner på til sammen 1.479', som er noe høyere enn i Siden sykefraværet er lavere enn på lenge, antar vi at økningen skyldes innføring av automatiske refusjoner fra NAV ved årsskiftet, som innebærer at innbetalingene kommer raskere enn før (opphopning). I 2013 har vi ikke budsjettert med sykepengeinntekter, så disse går til utgiftsreduksjon på lønnsbudsjettet, i den grad de ikke benyttes fullt ut til innleie av vikar mv. For driftskostnadene ligger forbruket på 92,6 % av periodisert budsjett (2012: 97,8 %). Oppsummert er forbruket i forhold til budsjett jevnt over noe lavere i 2013 enn i 2012, og godt innenfor budsjett. Avsetningsnivået pr vil som følge av dette opprettholdes som budsjettert på '. Mindreforbruket kan ha flere forklaringer blant annet periodiseringsproblematikk, senvirkninger av ansettelses- og innkjøpsstopp og den ekstra fokus som var på budsjettkontroll og sparetiltak i Det antas at det vil skje noe utjevning i løpet av året, da noen tiltak har stått "på vent".

20 Som styret tidligere er gjort kjent med i forbindelse med utredning av nytt bygg, så har kantina fått et pålegg fra Mattilsynet som krever noen utbedringer. Vi har bedt om utsettelse for kostnadskrevende tiltak med begrunnelse i at det enten blir nytt bygg eller en alternativ løsning (ombygging) innenfor eksisterende areal. Noen strakstiltak har vi imidlertid måttet gjennomføre allerede nå. I tillegg forventes det ytterligere økt press på kjøkken og kantine når nye studentboliger tas i bruk fra august, og noen flere tiltak vil bli gjennomført for å bedre kundeflyt/logistikk. Blant annet vil vi øke antall sitteplasser ved å ta i bruk og møblere tilstøtende areal. Utbedringene antas å komme på ca 250', noe det antas å være rom innenfor vedtatt budsjettramme. Vi kommer til å få et betydelig overskudd fra avsatte midler til årets lønnsoppgjør, der kostnaden for høyskolens del ligger på en tredjedel av et normalår. Det var opprinnelig avsatt 3,5 mill kr mens kostnaden etter det sentrale oppgjøret ser ut til å bli på ca 1 mill kr. Det er ikke lagt opp til justeringer eller lokale lønnsforhandlinger. I tillegg kommer noe lønnsglidning gjennom året. Dette innebærer da at vi har ubrukte midler på ca 2 mill kr. Om ikke disse omdisponeres av styret til andre formål vil de inngå i årets resultat og øke avsetningsnivået tilsvarende. Oppsummert vurderes situasjonen som å være under god kontroll og med et balansert forhold mellom lønn, drift, investeringer og avsetninger, som er i tråd med høyskolens mål om økt strategisk handlingsrom. Høyskoledirektørens tilråding: Tertialrapport for 1. tertial og regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr tas til etterretning. Gerd Marit Langøy høyskoledirektør Randi Gammelsæter personal- og økonomidirektør Vedlegg 1 Lederkommentar - 1. tertial Regnskapsoversikt pr

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45-11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.09.2013 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen LEDER

Detaljer

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 30.04.2014 kl. 10:00 Sted: Møterom B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2012 Tid: 08:30-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.12.2012 Tid: 13:00-17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne LEDER Harald Hjelle NESTL Anna-Mette

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Bråthen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Bråthen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 29.09.2011 Tid: 15:30 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:30 12:30 Sted: Kristiansund Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Jeanette Varpen Unhjem, Terje Dyrseth,

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Telefonmøte Dato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Telefonmøte Dato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Telefonmøte Dato: 11.02.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.09.2010 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 24.09.2012 Tid: 09:45-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 13.03.2015 kl. 9:00 11:15 Sted: 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Grete Helen Notøy, Anna

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 13:30 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 15.06.2011 Tid: 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder Else

Detaljer

3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll fra

3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll fra MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 13.02.2015 kl. 9:00 12:00 Sted: Møterom 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Grete Helen Notøy, Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth,

Detaljer

Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139

Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Sted: Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Til stede under sak 29/15:

Detaljer

Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl. 09.45

Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl. 09.45 Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl. 09.45 Til stede: Solfrid Vatne, leder Harald Hjelle Kjetil Haugen (vara for Hallgeir Gammesæter) Grete Notøy Morgan Johansen Wenche Ludviksen (vara

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 22.02.2012 Tid: 09:45-14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 08:30-12:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 08:30-12:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 30.10.2012 Tid: 08:30-12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Kjetil Haugen LEDER NESTL Morten

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai

32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 22.09.2015 kl. 13:00 16:15 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45. Faste medlemmer som møtte: Solfrid Vatne

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45. Faste medlemmer som møtte: Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.06.2010 Tid: 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder Else Lykkeslet Medlem

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 16.06.2016 kl. 10:00 13:50 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 20.04.2016 kl. 10:00 15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/0119 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle,

Detaljer

Gunnar Bendixen, Linda Bøyum-Folkeseth. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll

Gunnar Bendixen, Linda Bøyum-Folkeseth. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 28.09.2016 kl. 10:00 15:15 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Anette Kristin Myrstad,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Medlem Morten Svindland

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Medlem Morten Svindland Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Molde Fjordstuer Dato: 13.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine Odden Solfrid

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Årsregnskap /16 16/ Årsrapport ( ) 3

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Årsregnskap /16 16/ Årsrapport ( ) 3 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 09.03.2016 kl. 09:00 12:00 Sted: Angvik Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Terje

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 22.11.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45 14:30. Faste medlemmer som møtte: Solfrid Vatne

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45 14:30. Faste medlemmer som møtte: Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 24.02.2010 Tid: 09:45 14:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Solfrid Vatne Harald Hjelle Else Lykkeslet Hallgeir Gammelsæter

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE

Representantskapet. Godkjent referat SAKSLISTE Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 20.11.2012 Møtetid: Kl. 13:00 15:00 Møtested: Høgskolen i Hedmark Saksnr.: 12/213 SAKSLISTE Sak 009/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 010/12 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra /17 14/ Evaluering av omorganiseringen 2

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra /17 14/ Evaluering av omorganiseringen 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 09.03.2017 kl. 8:30-13:45 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Heidi Hogset, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Elin Mordal,

Detaljer

Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef

Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 14.12.2011 Tid: 11:00 16.10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 14.12.2016 kl. 10:00-14:40 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266

Innkalling. Innkalling til styremøte 12. mars Vår ref.: 2013/266 Innkalling Innkalling til styremøte 12. mars 2013 Vår ref.: 2013/266 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M.

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi

SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Arkiv: 2010/1946 SAKSNOTAT Avdelingsstyremøte ved Avdeling for teknologi Til: Avdelingsstyret Møtedato: 16.9.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Rolf Dising RO-sak 03-10/c Regnskap for AFT 2. tertial 2010 Vedlegg:

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra møtet Tertialrapport 2. tertial

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra møtet Tertialrapport 2. tertial MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 04.11.2015 kl. 10:00 14:30 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Styremøte nr. 2/ protokoll

Styremøte nr. 2/ protokoll Styremøte nr. 2/2011 - protokoll Tid: Torsdag 28. kl. 09 30 til 13 00 og fredag 29. april kl. 09 15 12 30 2011 Sted: Eidgenössische Technische Hochschule ETH, Zürich, Sveits. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor,

Detaljer

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP

Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP S 5/2014 Regnskapsrapporter 2014 fra HH, Noragric og ILP Fakultet for samfunnsvitenskap Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør og dekan Saksbehandler: Torgeir Pedersen Arkiv nr: 14/00480 Vedlegg 1.

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 11.10.2013 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1. 7etg. Deltakere: Ingeborg O.Kamsvåg (prodekan) Rolf Windspoll

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA

Årsregnskap 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo

I. Innledning. Vurdering av økonomisk status. Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 3 Møtedato: 17. mars 2017 Notatdato: 6. mars 2017 Saksbehandler:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 13.06.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 HS-O-15/12 Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet

N O T A T. Om: Årsrapport og årsregnskap for 2015, fra Høgskolen i Sør-Trøndelag til Kunnskapsdepartementet NTNU S-sak 11/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 02.03.2016 Saksansvarlig: Helge Klungland Saksbehandler: Ingrid Volden og Kirsten B. Prestøy N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Årsrapport

Detaljer

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg

Strategisk plan for : Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Strategisk plan for 2010 2015: Bestillingsdokument til avdelinger og hovedfagområder: Mål og strategiske valg Leveringsfrist fredag 27.02.09 Vennligst send utfylt fil til per.rygg@hist.no; sigmund.grimstad@hist.no;

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 18.11.2015 Møtested: Handelshøyskolen BI Møtetid: 13.00-17.00 Saksliste Saksnr Tittel 15/009 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/010 Referat fra

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET [Type text] DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: Fakultetsstyret 29/11) Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Økonomi Saksnr: V-SAK 4 Møtedato: 24.september Notatdato: 15.september Saksbehandler: Terje

Detaljer

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8 PROTOKOLL. Møtedato: 13. oktober 2004 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt:

HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8 PROTOKOLL. Møtedato: 13. oktober 2004 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 8 PROTOKOLL Møtedato: 13. oktober 2004 Møtested: Schnitlergården, Sverresgt. 15 Møtetidspunkt: 09.00-13.30 Til stede fra Høgskolestyret: Torunn Klemp Margaret Lian Knutsen Oddrun

Detaljer

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel

Styret Referat Møtedato: Møtetid: Møtested: Saksnr.: SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Sissel Østberg (nestleder), Høgskolen i Oslo Direktør Rune Jørgensen, Høgskolen Stord/Haugesund Rektor Lise Iversen Kulbrandstad, Høgskolen

Detaljer

Virksomhetsrapport. pr

Virksomhetsrapport. pr Virksomhetsrapport pr 31.08.12 1.0 Økonomi Virksomhetsrapport pr 31.08.12 rapporterer status for høgskolen som helhet, fordelt på høgskoleadministrasjonen og de fire campusene. Høgskolen i Hedmark (HH)

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål

LEDELSESKOMMENTARER. Institusjonens formål LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har valgt visjonen «Kunnskap for livet». Visjonen uttrykker universitetets overordnede

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret

UNIVERSITETET I OSLO. Til: MN-fakultetsstyret UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til: MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: Møtedato: 8. oktober 2007 Notatdato: 14. september 2007 Saksbehandler: Jan E Aldal

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: 07.03.2013 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder

Detaljer

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF

SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 50/10 Statusrapportering per oktober 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 15.11.2010 50/10 Saksbeh.: Økonomisjef

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/10 MØTE 12. februar 2010 KL. 10:00 15:15 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 25. april 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 25. april 2013 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein Storaas,

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2013

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2013 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 02/2013 Møtedato: Styremøte kl. 0900-1600 ihht. sakliste Møtested: Styrerommet, Schnitlergården Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Vedtakssaker HS-V-10/13

Detaljer

MISJO SHØGSKOLE I KALLI G HØGSKOLESTYRET

MISJO SHØGSKOLE I KALLI G HØGSKOLESTYRET MISJO SHØGSKOLE I KALLI G HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 22. april 2010 TID: 10.00 14.00 B! Merk tiden DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Asbjørn

Detaljer

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013

ØKONOMISK RAMME FOR IMK 2013 Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 40/2012 Fra: Instituttleder Espen Ytreberg Møtedato: 6.11.2012 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/13 MØTE 30. juni 2013 KL. 13:00 15:30 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Seniorrådgiver

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/17 MØTE 14. mars 2017 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Lars Tore Ronglan Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Egil Ivar Johansen Siv Gjesdal Svend Sondre

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer