Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Kjetil Haugen Svein Bråthen Jeanette Varpen Unhjem Grete Notøy Anna Mette Fuglseth Terje Dyrseth Toril Hovdenak Odd Einar Folland Heidi Fjellså Hærem Morten Christoffer Dahl Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 13/31 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 13/32 Styreprotokoll /174 ST 13/33 Orienteringssaker OS 13/10 Orientering om virksomheten 13/3 2013/58 ST 13/34 ST 13/35 Tertialrapport 1.tertial og regnskapsoversikt pr (driftsregnskapet) Overføring av Logistikksenteret fra Høgskolen i Molde til Møreforskning Molde AS 2013/ /706 ST 13/36 Rekruttering av fagpersonale til Høgskolen i Molde 2013/52 ST 13/37 ST 13/38 ST 13/39 Forslag til endring i ordningen om incentiver for vitenskapelig publisering Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til styret for Studentsamskipnaden Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Trond Bottolfsen ST 13/40 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Halvor Schøyen ST 13/41 ST 13/42 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Hans Petter Iversen Eventuelt 2013/ / / / /546

3 ST13/31Godkjenningavinnkallingogsaksliste

4 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder Svein Bråthen Medlem Jeanette Varpen Unhjem Medlem Morten Christoffer Dahl Medlem Heidi Fjellså Hærem Medlem Grete Notøy Medlem Anna Mette Fuglseth Medlem Terje Dyrseth Medlem Toril Hovdenak Medlem Odd Einar Folland Medlem Fra administrasjonen møtte: Navn Gerd Marit Langøy Randi Gammelsæter Sissel Waagbø Merete Ludviksen Stilling Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Studiesjef Sekretariat- og arkivleder

5 Saksliste Utvalgssaksnr ST 13/17 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 13/18 Styreprotokoll /174 ST 13/19 Tildeling av tidsressurs 2009/225 ST 13/20 Orienteringssaker OS 13/6 Orientering om virksomheten 13/2 2013/58 OS 13/7 Sykefravær 1. kvartal /392 OS 13/8 Egenmeldt sykefravær 1. kvartal /392 OS 13/9 Publiseringsstatistikk for HiMolde (endelig) 2010/537 ST 13/21 Regnskapsrapport pr /187 ST 13/22 Samarbeidsavtale og status Mørealliansen 2009/33 ST 13/23 Rekruttering av fagpersonale til Høgskolen i Molde 2013/52 ST 13/24 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2006/701 ST 13/25 ST 13/26 ST 13/27 Forslag til ny forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Molde Fast stilling som professor ved Avdeling for helseog sosialfag Oppnevning av eksternt medlem og varamedlem i avdelingsrådet for HS 2007/ / /717 ST 13/28 Søknad om forskningstermin Solfrid Vatne 2011/110 ST 13/29 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Jianyong Jin X 2009/34 ST 13/30 Eventuelt

6 ST 13/17 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkallingen og saksliste ble godkjent ST 13/18 Styreprotokoll Vedtak: Styreprotokoll ble godkjent. ST 13/19 Tildeling av tidsressurs Høyskoledirektørens tilråding: (Tillegg i forhold til tidligere styrevedtak er understreket) Tidsressursen for faglig ansatte fordeles etter følgende normer: Professorer og førsteamanuenser tildeles 45 % til undervisning, 45 % prosent samlet til forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Normert tildeling baserer seg på dokumentert aktivitet/produksjon over tid (3 år), og følges opp gjennom sterkere styring og besluttes av personalleder gjennom arbeidet med de årlige arbeidsplaner. Førstelektorer, amanuenser og høyskolelektorer tildeles 70 % til undervisning, 20 % prosent samlet til utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Det kan søkes om samlet forskningstid på inntil til sammen 45 % med utgangspunkt i produksjon og planer. Tildeling ut over norm, besluttes av personalleder, og følges opp som ovenfor. Også FoU-virksomhet som ikke gir publiseringspoeng er viktig for høgskolen og vil gi grunnlag for å søke om å få tildelt/beholde forskningstid. Ved arbeid i bidrags- og oppdragsfinansiert (eksternt finansiert) aktivitet, kan andre fordelinger av tidsressursen avtales med personalleder. Høgskolen gjør en gjennomgang av retningslinjene for oppsett av arbeidsavtale inkludert en nærmere differensiering av normtall for ulik undervisningsaktivitet for å reflektere ulike aktiviteter best mulig. Styret vil poengtere at karrierevei fra høgskolelektor til 1.amanuensis og professor skal prioriteres og at høgskolen utarbeider retningslinjer for og sette av ressurser til kvalifiseringsløp for disse to gruppene.

7 Når det gjelder utvikling av en incentivmodell knyttet til å premiere kvalitet i undervisningen, avventes en nasjonal utredning av temaet. Styret påpeker at det skal praktiseres overgangsordning for amanuensisgruppen på en slik måte at tid til igangsatt/planlagt forskningsaktivitet ikke fjernes, og at seniorpolitiske retningslinjer praktiseres. Styret ber om at oppfølging av normert og tildelt FoU-tid rapporteres til styret. Direktøren orienterte om drøftingsprosessen og la frem en endret tilråding på bakgrunn av nye innspill i saken de siste dagene. Høgskoledirektørens endrede tilråding: Tidsressursen for faglig ansatte fordeles etter følgende normer: Professorer og førsteamanuenser tildeles 45 % til undervisning, 45 % samlet til forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Normert tildeling baserer seg på dokumentert aktivitet/produksjon over tid (3 år), og følges opp av personalleder. Førstelektorer, amanuenser og høyskolelektorer tildeles 70 % til undervisning, 20 % prosent samlet til forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Det kan søkes om samlet forskningstid på inntil 45 % med utgangspunkt i produksjon og planer. Tildeling ut over norm besluttes og følges opp av personalleder. FoU-virksomhet som ikke gir publiseringspoeng er viktig for høgskolen og vil gi grunnlag for å søke om å få tildelt/beholde forskningstid. Ved arbeid i bidrags- og oppdragsfinansiert (eksternt finansiert) aktivitet, kan andre fordelinger av tidsressursen avtales med personalleder. Høgskolen gjør en gjennomgang av retningslinjene for oppsett av arbeidsavtale, inkludert normtall for ulike undervisningsaktiviteter. Høgskolen ønsker å stimulere til en karrierevei til førsteamanuensis og professor, og vil utarbeide retningslinjer og sette av ressurser for ansatte som vil gå inn på et slikt kvalifiseringsløp. Samtidig ønsker styret å presisere viktigheten av at det også er ansatte som velger en karrierevei hvor undervisnings- og studierelaterte oppgaver utgjør hovedtyngden. Høgskolen har som mål å utvikle en incentivmodell for å premiere kvalitet i utdanningen, og avventer en nasjonal utredning av dette. Styret påpeker at det skal praktiseres overgangsordning for amanuensisgruppen på en slik måte at tid til igangsatt/planlagt forskningsaktivitet ikke fjernes. For alle stillingsgrupper gjelder at seniorpolitiske tiltak kan påvirke fordelingen av tidsressursen.

8 Vedtak: Høgskoledirektørens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/20 Orienteringssaker OS 13/6 Orientering om virksomheten OS 13/7 Sykefravær 1. kvartal 2013 OS 13/8 Egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2013 OS 13/9 Publiseringsstatistikk for HiMolde (endelig) Det ble også orientert om rektorvalget og at Hallgeir Gammelsæter er valgt til ny rektor ved høgskolen. En kort orientering om årets søkertall ble gitt: Høgskolen i Molde kan vise til en oppgang i søkertallet på 9% i Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til etterretning. ST 13/21 Regnskapsrapport pr Høyskoledirektørens tilråding: Regnskapsrapporten tas til etterretning. Vedtak: Regnskapsrapporten ble tatt til etterretning ST 13/22 Samarbeidsavtale og status Mørealliansen Høyskoledirektørens tilråding: 1. Styret tar orienteringen om samarbeidet i Mørealliansen i 2012 og de planene som foreligger for 2013 til etterretning, og ber om at Styringsgruppa for Mørealliansen følger opp dette videre. 2. Styret godkjenner Samarbeidsavtalen for Mørealliansen slik det går fram av vedlagte utkast datert Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt.

9 ST 13/23 Rekruttering av fagpersonale ved Høgskolen i Molde Prorektor Kjetil Haugen ledet behandlingen av denne saken siden rektor Solfrid Vatne, har vært leder for arbeidsgruppen som utarbeidet rekrutteringsplanen. Høyskoledirektørens tilråding: Styret takker arbeidsgruppa for en god og omfattende rapport, og ber om at høyskolen prioriterer følgende tiltak fremover: Kompetanseheving 2. Maksimalt trykk for realisering av phd-program i helse- og sosialfag sammen med Volda. 3. Innføring av mentorordning for å styrke systematisk faglig veiledning til alle under professornivå, ved at dette nedfelles i ansattes arbeidsavtaler. 4. Utarbeide en prioritert bemanningsplan som oppdateres årlig i plan- og budsjettprosessen. 7. Rask og effektiv iverksetting av styrevedtak om kvalifiseringsløp til førsteamanuensis. Forskning og publisering 11. Økt innsats for å etablere post doktor-stillinger på høyskolens strategisk viktige områder, gjerne eksternt finansiert. Ledelse av faglig virksomhet 18. Faglige ledere settes i stand til å gi tydelige forventninger og tilbakemeldinger om resultat. 24. En ny seniorpolitikk med et aktivt og kreativt innhold, der endrede oppgaver står sentralt. 25. Tildeling av forskningstid baseres på reell vurdering av resultater, jf. styrevedtak 12/67. Attraktivitet 27. En mest mulig fullstendig og løpende oppdatert informasjon om høyskolen på nettsidene. 28. Tilsettingsprosessen effektiviseres, spesielt tidsbruk for sakkyndig kompetansevurdering. 30. Det vurderes om en sterkere lønnsdifferensiering kan virke positivt for rekrutteringen.

10 Andre tiltak 33. Tidsbegrensede tilsettinger skal ikke forlenges slik at de strekker seg over mer enn 4 år. Styret ser fordelen av å ha økonomisk handlingsrom slik at høgskolen til en hver tid kan knytte til seg aktuelle kandidater, særlig gjelder dette ekstern rekruttering. Ellers mener styret at en kan dele rekrutteringen i to: en ekstern og en intern rekruttering og at tiltakene bør prioriteres i hver av gruppene Vedtak: Styret ber direktøren utarbeide et nytt forslag til vedtak til neste styremøte, basert på de innspill som styret ga under debatten. ST 13/24 Arbeidsmiljøundersøkelsen Høyskoledirektørens tilråding: Styret tar rapporten til etterretning og ber om at den presenteres og diskuteres i avdelingsmøter på henholdsvis HS, ØIS og Adm. AMU skal behandle rapporten og følge opp arbeidet med den videre. Styret tar rapporten alvorlig. En bør vurdere å ta i bruk en ny og standardisert mal innen sektoren, da en dermed lettere vil kunne sammenligne seg med andre institusjoner i sektoren. Undersøkelsene bør holdes hyppigere med høyere grad av deltakelse. Med bakgrunn i diskusjonen la høgskoledirektøren frem en ny tilråding. Høgskoledirektørens endrede tilråding: Styret tar rapporten alvorlig og ber om at den presenteres og diskuteres i avdelingsmøter på henholdsvis HS, ØIS og Adm. AMU skal følge opp arbeidet med den videre. Styret foreslår en gjennomgang av måleinstrumentet, med sikte på å oppnå bedre utforming, økt presisjonsnivå og økt hyppighet. Styret ønsker innsikt i bakgrunnen for at tilliten til styret og ledelsen har gått ned. Vedtak: Høgskoledirektørens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt.

11 ST 13/25 Forslag til ny forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Molde Høyskoledirektørens tilråding: Høgskolestyret fastsetter fremlagte forskrift for graden philosopia doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk med gyldighet fra Forskrift for organisert forskerutdanning for graden philosohiae doctor (PhD) datert utgår fra samme dato. Høgskolens reglement for intern organisering og styring oppdateres som foreslått. Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/26 Fast stilling som professor ved Avdeling for helseog sosialfag Høyskoledirektørens tilråding: Professor Eva Gjengedal kalles til 50 prosent fast stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag fom 1. september Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/27 Oppnevning av eksternt medlem og varamedlem til avdelingsrådet ved Avdeling for helse- og sosialfag Høyskoledirektørens tilråding: Enhetsleder Kristin Eidem oppnevnes som medlem og rådgiver Anita Kvendseth oppnevnes som varamedlem i avdelingsrådet for Avdeling helseog sosialfag i perioden Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/28 Søknad om forskningstermin Solfrid Vatne

12 Rektor Solfrid Vatne erklærte seg inhabil og fratrådte. Prorektor Kjetil Haugen ledet styret under behandlingen av denne saken. Høyskoledirektørens tilråding: Rektor Solfrid Vatne innvilges til sammen 1 og ½ års forskningstermin fra Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt ST 13/29 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Jianyong Jin Høyskoledirektørens tilråding: I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Jianyong Jin til Philosophiae Doctor. Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/30 Eventuelt Direktøren informerte om at det ikke var kommet inn søknader til dekanstillingen på ØIS og fremmet forslag om at Ottar Ohren tilbys stilling som dekan ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag ut Vedtak: Høgskoledirektørens forslag ble enstemmig vedtatt Møtedatoer for Høgskolestyret høsten 2013: 19. september 16. oktober (felles møte med styrene i HVO og HiÅ, i Ålesund) 11. desember

13 ST13/33Orienteringssaker

14 HØGSKOLEN I MOLDE Høgskoledirektør INTERNT NOTAT (X) Saksbehandler Telefon Dato Deres referanse Gerd Marit Langøy Orientering om virksomheten 13/3 Følgende kan nevnes fra perioden fra siste styremøte: Innkjøperdag (24.april) For å sette fokus på regler, prosesser og oppfølging i forhold til offentlige anskaffelser arrangerte vi et internt seminar om temaet, der de ansatte som er involvert i anskaffelsesprosesser deltok. Jon Einar Aandal, opplæringsleder på Innkjøpsseksjonen ved Universitetet i Oslo sto for det faglige innholdet. Det kan også nevnes at Høgskolen i Molde er med i et SAK-prosjekt om anskaffelser, sammen med NTNU, HINT, HIST, HiÅ og HVO. Samling for administrativt ansatte på Bjørnsund ( april) Administrasjonen hadde en både nyttig og hyggelig samling på leirskolen på Bjørnsund. Fredag var det adm.plenum, med bl.a gjennomgang/diskusjon av arbeidsmiljøundersøkelsen og presentasjon av utkastet til nye nettsider. Det er et omfattende arbeid og hjemmesiden består av ca sider. Videre ble det diskutert hvordan vi skal ha mest mulig god, nyttig og oppdatert informasjon på disse sidene, og ansvaret for de enkelte områdene. På kvelden hadde vi informasjon om Bjørnsund, leirskolen, Roktaforliset mm, og ellers en hyggelig middag og kveld. Slike samlinger bidrar til et godt miljø. Slik sett hadde det vært ønskelig med enda større deltagelse. Møte med Tibe (6.mai) Som nevnt i siste orientering ble det, etter en grundig prosess iht reglene om offentlig anskaffelse, inngått en rammeavtale med Tibe om kjøp av tjenester for visuell kommunikasjon, grafiske tjenester og PR- og medierådgivning. Høgskolen og Tibe hadde et godt oppstartsmøte, med presentasjon av de aktuelle medarbeiderne hos Tibe. Vårt team hos Tibe ledes av daglig leder Stine Johnsen Strande. KD-seminar (7.mai): 10 år med kvalitetsreformen tilstanden i høyere utdanning Studiesjefen deltok på lanseringen av Tilstandsrapporten 2013 i Oslo. Fokus for konferansen var kvalitet i høyere utdanning ti år etter kvalitetsreformen. Utdanningsminister Kristin Halvorsen la i sitt innlegg særlig vekt på følgende: Må få bedre gjennomstrømning Mer internasjonal forskning Mer SAK særlig A og K Mer ledelse på programnivå Gjennomgang av finansieringen av sektoren, få en finansiering som bidrar til kvalitet i utdanning og forskning Offentlige phd-stillinger (tilsvarende nærings-phd) Viktig med open axcess IKT viktig fremover vil påvirke offentlig utdanning Vil legge fram en Stortingsmelding om studiekvalitet med fokus på gjennomstrømming

15 Internt notat 2 Mer informasjon om Tilstandsrapporten 2013 finnes her: Vi kan kort nevne et par forhold for vår institusjon: HiM har en fin økning i nye studiepoeng per registrert heltidsstudent, i forhold til sektoren. Ref. side 54 (tabell V2.18 s 33 i vedlegget). Vedr. gjennomstrømning, studentflyt og frafall ser vi en liten økning i antallet som fullfører bachelor på normert tid (fra 41,3 % i 2011 til 41,6% i 2012). På master er det en nedgang fra 57,9 % i 2011 til 46.2% i Frafallstall for HiM er på 29% for bachelor og 23% på master. Ref. S. 55 (tabell V2.21 A og 2.21B s 37/38 i vedlegget). Ellers utarbeides det en egen "blomst" for hver Høgskole. Hensikten er å gi en raskt, overordnet og enkel oversikt over styrker og svakheter. HiM sin blomst: Gründercamp helsefag ( mai) Avdeling for Helse- og Sosialfag arrangerte, i samarbeid med Ungt entreprenørskap, gründercamp for tredje året. Molde Kommune var oppdragsgiver. De ville at studentene skulle finne på nye og bedre måter for å få en helsearbeiders tid til å strekke til. I en hektisk hverdag må en ofte gjøre prioriteringer som både kan gå ut over en selv og de man har ansvaret for. Studentene skulle finne en situasjon fra sitt praksisfelt de mente trengte forbedring og finne ut hva en kunne gjort annerledes. Det var totalt 13 grupper og mange kreative og gode forslag, der mange av løsningene også innebar bruk av nettbrett og app'er. Gründercampen er omtalt på himolde.no, for den som ønsker å lese mer: aryear=2013&calendarmonth=5&calendarday=15

16 Internt notat 3 Møte i Mørealliansen (16.mai) Styringsgruppa (bestående av rektor og direktør ved de tre høgskolene, samt direktør i Møreforskning) har hatt møte. Samarbeidsavtalen i Mørealliansen (vedtatt i styremøte HiM i april) ble undertegnet. Man startet planleggingen av RSA-møtet 11.september i Volda, samt det felles styremøtet 16.oktber i Ålesund. Det skal arbeides for å få til et møte med Mørebenken etter valget. For øvrig blir det i slike møter gitt mye gjensidig informasjon. I den forbindelse kan det nevnes: Møreforskning. Har ansatt ny direktør, Elisabeth Maråk Støle, som tiltrer 1.juni, da dagens direktør tiltrer stillingen som direktør ved Høgskolen i Ålesund. Gikk med underskudd i 2012, men mye av underskuddet skyldes flytting. HiÅ: Utfordrende å få ansatt ny forskningssjef. Ny budsjettmodell er under utvikling for implementering fra HVO: Har hatt hele 6 disputaser våren Har hatt NOKUT på revisjonsbesøk. Tilstandsrapport gjennomgått i styret. Revisjon av budsjettmodell under arbeid. Samme dag hadde også Mørealliansen møte med Helse Møre og Romsdal. Møte med Helse Møre og Romsdal (16.mai) Mørealliansen hadde et konstruktivt og nyttig møte med Helse Møre og Romsdal, der styreleder Harry Kvalshaug, direktør Astrid Eidsvik og forskningssjef Tormod Thomsen deltok fra helseforetaket. Blant temaene som ble diskutert var spesielt behovet for praksisplasser og hvordan skaffe mer ressurser til FoU, samt rekruttering, både til studiene og til sykehusene. Det var enighet om at det skal holdes årlige møter. Årsmøte Molde Næringsforum (23.mai) På årsmøtet ble kommende rektor Hallgeir Gammelsæter valgt inn i styret. Rektor Solfrid Vatne gikk ut av styret. Generalforsamling/seminar i Universitets- og høgskolerådet (UHR) i Sogndal ( mai) Sektorens rektorer og direktører, samt en del gjester, totalt nærmere 100 i tallet, var samlet i Sogndal til generalforsamling i Universitets- og høgskolerådet. Selve generalforsamlingen ble avholdt torsdag, mens fredag var det seminar med tittelen "Høyere utdanning og forskning betydningen for samfunnsutviklingen". Det var mange interessante innlegg, bl.a. av statsråd Kristin Halvorsen, fylkesmannen i Sogn og Fjordane Anne Karin Hamre, forsker og programleder Jo Røislien og rektor ved Universitetet i Oslo Ole Petter Ottersen. I tillegg holdt de avtroppende rektorer et innlegg hver. Vår egen Solfrid Vatne valgte temaet "SAK-prosesser i spenningen mellom egen autonomi og styring". Blant annet fokuserte Solfrid på det spenningsfeltet Høgskolen i Molde føler på når man opplever at Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtar at man ønsker fusjon, uten forutgående dialog med høgskolene. Videre stilte hun spørsmål med hva som ville skje ved en evt. fusjon når tre høgskoler med ulik profil slås sammen? Vil man fortsatt greie å bygge spisskompetanse og videreutvikle det man er god på? Alle skolene samarbeider i dag også mot andre miljøer utenfor fylket. I Møre og Romsdal samarbeider man gjennom Mørealliansen. Men høgskolene mottar signaler fra både Fylkesting og Etatstyringsmøtet at man ikke er fornøyd med samarbeidsscenariet i Mørealliansen. Mørealliansen er en "SAK-prosess" og man har fått noe SAKmidler fra departementet. SAK har ikke fusjon som mål. SAK står for Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon. Det er S-en som har fått mest fokus, men i tildelingsbrevet for 2013 fokuseres det mer på A og K enn tidligere. Man skal sette høye og dristige mål, samle kreftene der man har særlig har fortrinn. Arbeidsdeling og Konsentrasjon skal sikre robuste fagmiljøer og fremme kvalitet. Samtidig påpekte Solfrid at robustheten utfordres av et lite økonomisk handlingsrom, og at det for høgskolene er utfordrende å komme gjennom nåløyet i NOKUT.

17 Internt notat 4 Avslutningsvis etterlyste Solfrid en tydelig utdanningspolitikk, der man styrer ut fra noen få sentrale måleparametere som ikke er motsetningsfylte. Videre at man har langsiktig finansiering på profilerte områder og dermed har mulighet for å være ambisiøs. Og til slutt; at man har bestemt seg med hensyn til utdanningsbildet, herunder at man vet hva man vil med høgskolene, også ute i "provinsen". HiMoldeX med tre sider i Dagens Næringsliv! (24.mai) Per Kristian Rekdal og Høgskolen i Molde ble, sammen med MFK, gitt hele tre sider i DN. Det er ikke dagligkost! Via HiMoldeX tilbys en enkel, men effektiv, løsning for studenter som ikke nødvendigvis kan være fysisk tilstede på forelesningene. En video av forelesningen legges ut på YouTube. Det er også nyttig for de som har vært til stede, som dermed kan spole tilbake og høre forklaringer så mange ganger man vil. Studentene trenger ikke å komme til skolen mer enn en gang pr. semester, for å ta eksamen. Hele artikkelen finnes her: Vi takker en engasjert Per Kristian Rekdal, og gratulerer med et flott oppslag! Det må også nevnes at det var et lignende oppslag i lokalavisa Romsdals Budstikke noen dager før oppslaget i DN. Generalforsamling i Møreforskning AS og Møreforskning Molde AS (29.mai) Ordinære generalforsamlinger ble avholdt i begge selskapene samme dag, og høgskoledirektøren var til stede på begge. Resultatmessig kan det nevnes at Møreforskning AS hadde en omsetning på 31,5 mill og gikk med et underskudd på ca. 1,7 mill i Deler av dette skyldes kostnader tilknyttet flytting til nye lokaler. Selskapet har fortsatt en solid egenkapital på 12,1 mill (30%). Det ble også opplyst at resultatene hittil i 2013 var gode. Møreforskning Molde AS omsatte for 15 mill i 2012 og hadde et overskudd på 230 tusen. Også dette selskapet har en god egenkapital med 6,5 mill (55%). Når det gjelder styret i Møreforskning Molde AS så er HiM representert med Arnt Buvik som også er styreleder. I tillegg er det vedtektsfestet at rektor og direktør ved HiM har møte- og forslagsrett i styret. Dette er en rett man benytter. Seminar og samfunnssikkerhet og beredskap (3.juni) Som ansvarlig for beredskapen på Høgskolen i Molde deltok Høgskoledirektøren på seminaret. Kravet fra KD til institusjonene er tydelige, og fokus på dette området er betydelig økt, som en følge av 22.juli-rapporten. Institusjonene må gjennomgå en ROSanalyse (Risiko- Og Sårbarhetsanalyse) og det skal øves årlig. Dette er et område som må prioriteres høsten Høgskoledirektøren antar at det kan bli nødvendig å leie inn hjelp i forbindelse med både ROS-analysen og øvelsen. Kantina I løpet av sommeren vil det bli foretatt en enkel ombygging av kantina, for å tilfredsstille pålegg fra Mattilsynet. I tillegg vil det gjøres tiltak for å bedre avviklingen av den lange køa ved lunsjtider, samt kjøpe inn noen enkle sofaer mm til gangen i bakkant av kantina. En større ombygging og/eller flytting av kantina må avvente en endelig beslutning mhp et evt. nytt "mellombygg", samt vurderingene som pågår ift. muligheter innenfor eksisterende lokaler. Statsbygg er engasjert til å bistå oss i dette arbeidet.

18 Internt notat 5 Søknad om felles PhD-program i HS-fag mellom HVO og HiMolde Søknaden ble sendt innen fristen 1. mai. I samtale med Terje Mørland (leder av NOKUT) ble det opplyst at siden en slik søknad er ny for NOKUT, vil de koble sine jurister inn i vurdering av søknaden. Dette kan trolig medføre at vurdering av søknaden kan ta litt tid. Innledende møte om samarbeid om en forskerskole med Mitt-Universitetet (MU) i Sverige Høgskolen er sammen med HINT og HIST invitert av MU til å utvikle et samarbeid om forskerskole på området "Sykepleie og omsorg". Samarbeidet har utspring i MNN, og en ønsker å utvide det til samarbeid over grensen. MU har gode erfaringer fra Sverige på at forskerskoler er med på å gi studentene bedre veiledning, trekke studentene inn i et internasjonalt nettverk og tilby fokuserte kurs i forskeropplæringen. Både i Norge og Sverige etterlyses det PhD-kurs som har en sykepleiefaglig innretning. Vi ser at HiMolde kan stå ansvarlig for et kurs som utvikles innenfor vårt omsøkte PhD-program i samarbeid med Volda, og som fokuserer på omsorg. Både Volda og Ålesund er informert om prosessen og kan ev. melde seg inn i samarbeidet på et senere tidspunkt. En tar sikte på oppstart høsten MU vil være ansvarlig for finansiering og drift, men med et felles eierskap for institusjonene til en Mitt Nordisk forskerskole. Møteplassen vil være Værnes. Det arrangeres workshop i Sundsvall 19. og 20. september. Årsregnskap 2012 er godkjent Vi har mottatt riksrevisjonens beretning av , med følgende konklusjon: " Etter Riksrevisjonens mening er Høgskolen i Moldes samlede årsregnskap for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2012 i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring i Norge, og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen per 31. desember 2012, og av resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med anbefalte statlige regnskapsstandarder (SRS) i Norge".

19 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /111-0 / Randi Gammelsæter 124 Saknsnr Utvalg Møtedato 13/34 Høgskolestyret Tertialrapport 1.tertial og regnskapsoversikt pr (driftsregnskapet) Saksutredning Tertialrapport for Høgskolen i Molde, 1. tertial 2013 ( ) Tertialrapporten ble godkjent av høyskoledirektøren i henhold til styrets fullmakt og oversendt KD med kopi til Riksrevisjonen innen fristen , se Tertialregnskapet er satt opp i tråd med prinsippene i regnskapsloven, men med tilpasninger i samsvar med retningslinjer fra KD. Det knytter seg ikke spesielle usikkerhetsmomenter til regnskapet. Det vises forøvrig til ledelseskommentarene (vedlegg 1). Regnskapsoversikt pr (driftsregnskapet) Høyskolens budsjett ble vedtatt i styremøte jf sak 12/73, med budsjettrevisjon i styremøte jf sak 13/5. Vedlagte regnskapsoversikt pr utgangen av mai gjelder driftsregnskapets utgiftsside (vedlegg 2). Universitets- og høyskolesektoren innførte ny kontoplan ved årsskiftet og med vesentlige endringer, noe som dessverre gjør at tallene for 2012 og 2013 ikke uten videre er sammenlignbare. Pr viser regnskapsoversikten et forbruk på ' (2012: '). Dette utgjør 41 % av årsbudsjettet (2012: 43,6 %) og 93,6 % av periodisert budsjett (2012: 97,8 %). Lønnskostnadene på 94 % av periodisert budsjett ligger 3,8 prosentpoeng lavere enn for 2012 (2012: 97,8 %), og i forhold til årsbudsjettet utgjør differansen 2,2 prosentpoeng. Dette skyldes at periodiseringen er gjort annerledes og antatt mer korrekt i Som vi ser er det sykepengerefusjoner på til sammen 1.479', som er noe høyere enn i Siden sykefraværet er lavere enn på lenge, antar vi at økningen skyldes innføring av automatiske refusjoner fra NAV ved årsskiftet, som innebærer at innbetalingene kommer raskere enn før (opphopning). I 2013 har vi ikke budsjettert med sykepengeinntekter, så disse går til utgiftsreduksjon på lønnsbudsjettet, i den grad de ikke benyttes fullt ut til innleie av vikar mv. For driftskostnadene ligger forbruket på 92,6 % av periodisert budsjett (2012: 97,8 %). Oppsummert er forbruket i forhold til budsjett jevnt over noe lavere i 2013 enn i 2012, og godt innenfor budsjett. Avsetningsnivået pr vil som følge av dette opprettholdes som budsjettert på '. Mindreforbruket kan ha flere forklaringer blant annet periodiseringsproblematikk, senvirkninger av ansettelses- og innkjøpsstopp og den ekstra fokus som var på budsjettkontroll og sparetiltak i Det antas at det vil skje noe utjevning i løpet av året, da noen tiltak har stått "på vent".

20 Som styret tidligere er gjort kjent med i forbindelse med utredning av nytt bygg, så har kantina fått et pålegg fra Mattilsynet som krever noen utbedringer. Vi har bedt om utsettelse for kostnadskrevende tiltak med begrunnelse i at det enten blir nytt bygg eller en alternativ løsning (ombygging) innenfor eksisterende areal. Noen strakstiltak har vi imidlertid måttet gjennomføre allerede nå. I tillegg forventes det ytterligere økt press på kjøkken og kantine når nye studentboliger tas i bruk fra august, og noen flere tiltak vil bli gjennomført for å bedre kundeflyt/logistikk. Blant annet vil vi øke antall sitteplasser ved å ta i bruk og møblere tilstøtende areal. Utbedringene antas å komme på ca 250', noe det antas å være rom innenfor vedtatt budsjettramme. Vi kommer til å få et betydelig overskudd fra avsatte midler til årets lønnsoppgjør, der kostnaden for høyskolens del ligger på en tredjedel av et normalår. Det var opprinnelig avsatt 3,5 mill kr mens kostnaden etter det sentrale oppgjøret ser ut til å bli på ca 1 mill kr. Det er ikke lagt opp til justeringer eller lokale lønnsforhandlinger. I tillegg kommer noe lønnsglidning gjennom året. Dette innebærer da at vi har ubrukte midler på ca 2 mill kr. Om ikke disse omdisponeres av styret til andre formål vil de inngå i årets resultat og øke avsetningsnivået tilsvarende. Oppsummert vurderes situasjonen som å være under god kontroll og med et balansert forhold mellom lønn, drift, investeringer og avsetninger, som er i tråd med høyskolens mål om økt strategisk handlingsrom. Høyskoledirektørens tilråding: Tertialrapport for 1. tertial og regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr tas til etterretning. Gerd Marit Langøy høyskoledirektør Randi Gammelsæter personal- og økonomidirektør Vedlegg 1 Lederkommentar - 1. tertial Regnskapsoversikt pr

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45-11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 30.04.2014 kl. 10:00 Sted: Møterom B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2012 Tid: 08:30-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.12.2012 Tid: 13:00-17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne LEDER Harald Hjelle NESTL Anna-Mette

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 24.09.2012 Tid: 09:45-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139

Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Sted: Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Til stede under sak 29/15:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 22.02.2012 Tid: 09:45-14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl. 09.45

Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl. 09.45 Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl. 09.45 Til stede: Solfrid Vatne, leder Harald Hjelle Kjetil Haugen (vara for Hallgeir Gammesæter) Grete Notøy Morgan Johansen Wenche Ludviksen (vara

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Medlem Morten Svindland

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Medlem Morten Svindland Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Molde Fjordstuer Dato: 13.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine Odden Solfrid

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012

A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 28.08.09 A 10/09 Revidert budsjett 2009, langtidsbudsjett 2010-2012 Vedlegg: 1. Forslag til revidert budsjett 2009 2. Langtidsbudsjett

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

MISJO SHØGSKOLE I KALLI G HØGSKOLESTYRET

MISJO SHØGSKOLE I KALLI G HØGSKOLESTYRET MISJO SHØGSKOLE I KALLI G HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: 22. april 2010 TID: 10.00 14.00 B! Merk tiden DELTAKERE: Berit Øksnes, styreleder, Inge Særheim, nestleder, Sveinung Hestnes, Asbjørn

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten.

Vedtak: Ingen merknader til sakslisten. HØGSKOLEN I GJØVIK PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR. 01/01 Tid: 23. Februar 2001 kl. 11.00 17.00 Sted: Sanderstølen Tilstede: Jørn Wroldsen, styrets leder Mark Hopfenbeck, styrets nestleder Svein Frislie, ekstern

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/10 MØTE 12. februar 2010 KL. 10:00 15:15 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg

Møtet ble ledet av styreleder Lise Iversen Kulbrandstad, referent Hans Petter Nyberg Foreløpig godkjent protokoll fra høgskolestyrets møte 28. februar Saksnr 2011/392 Til stede: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl (fra kl 15.30), Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum (fra kl. 14.45), Marianne

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato:16.05.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg torsdag 10. mai Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Tore Guneriussen, Yngvild

Detaljer

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen

Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1. Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.01.2008 A-møte: 01.02.2008 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 05/08 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 2-2007 Foreløpig regnskap 2007

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI

Sak S 10-13. Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI UNIVERSITETSDIREKTØREN AVDELING FOR ØKONOMI Sak S 10-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 15.02.2013 Arkivref.: 2011/6172 EMP026/133 Avlagt årsregnskap for 2012 - Universitetet i Tromsø I tråd med Kunnskapsdepartementets

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE. Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I STANGE KOMMUNE Tirsdag 8. mai 2012 holdt kontrollutvalget møte i Stange rådhus fra kl. 0830-1500. Som medlemmer møtte: Trond Vangen (FrP), leder Trond Enemo (H), nestleder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13

MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK Fellesstyret 28-08-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Onsdag 28. august 2013 Dokumentdato: 09.09.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden?

Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Rett kompetanse og rett kvalitet hva er utdanningssystemets insentiver til å tilby ulike studieløp på tilbudssiden? Torbjørn Hægeland Innledning for Produktivitetskommisjonen 24. april 2014 Styringsvirkemidlene

Detaljer

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00

MØTEBOK MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret HBV. DAG 19.06.2015 kl. 10:00 MØTEBOK MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret HBV DAG 19.06.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Campus Vestfold Jens Petter Aasen, Zahra Moini, Karen Anne Kjendlie, Inger Johanne Øverberg Kraver, Tollef Thorsnes,

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH. I. Styrets beretning RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT 2015 FOR PRIVATE HØYSKOLER Private høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende inn dokumentet Årsrapport 2015 elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Godkjent referat for Representantskapet

Godkjent referat for Representantskapet Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren

Detaljer

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET

UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007

Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Forslag til PROTOKOLL FRA STYREMØTE NR 1/ 2007 Tid: Fredag 23. februar 2007 kl. 09.00 14.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom 3. etg. i G-bygget Tilstede: Fra styret: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Stiklestad skole Dato: 19.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 5/13 MØTE 30. juni 2013 KL. 13:00 15:30 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Seniorrådgiver

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR.12/14 MØTE 13. november 2014 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Henriette Øien Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Mari Kristin Sisjord Tomas Kristensen

Detaljer

:generator for vekstkraft

:generator for vekstkraft :generator for vekstkraft Stein Berg Oshaug, dgl leder Oshaug Metall leder ikubens styringsgruppe Børge Gjeldvik, dgl leder Axess leder ikuben Internasjonalt forum RB 25. mai 2010 19 teknologidrevne

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 27. mai 2014 på Styrerommet, HiN Møtets varighet. 11.30-15.00 Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/16 MØTE 11. februar 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Mari Kristin Sisjord

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS

UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS UTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLL FOR STYRET I PIAS Møtested: PIAS Møtedato: 22.04.2010 Tilstede: Bjørnar Pedersen styreleder Maja Hoika nestleder Bengt Danielsen medlem Øyvind Johansen medlem Jarle Johnsen medlem

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009

Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 Arbeidsplan for NRØA: Høst 2007 - Høst 2011, Vedtatt av NRØA 02.04.08. Ajourført januar 2009 I reglementet for UHRs fagstrategiske enheter, vedtatt av Universitets- og høgskolerådets styre den 17. oktober

Detaljer

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad.

Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Styrerommet, Campus Kronstad. Høgskolestyret Ref: 15/01190 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2015 Møtetid: Onsdag 16. september kl. 09.00. Møtestad: Til stades: Forfall: Sekretær: Referent: Dessutan møtte: Styrerommet, Campus Kronstad. Rektor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2013 Møtested: Møterom 3003 Dato: 12.12.2013 Tidspunkt: 09:00 14:30 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Inge Myrvoll Bodil Børset Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem

Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern Inge Myrvoll Bodil Børset. medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 9/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.10.2011 Tidspunkt: kl 10.30 14.45 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 6/12 MØTE 31. MAI 2012 KL. 12:00 14:00 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Fra adm. Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, seksjonssjef Knut Jarbo, økonomisjef Birgit Marøy, kommunikasjonssjef Anders Eggen, direktør Tove Blix

Fra adm. Studie- og FoU-sjef Kjetil Solvik, seksjonssjef Knut Jarbo, økonomisjef Birgit Marøy, kommunikasjonssjef Anders Eggen, direktør Tove Blix Møteprotokoll Utvalg Styret Møtedato 07.6.2013 Tidspunkt 13:00 16:00 Møtested NMH rom 140 Oslo, 13.6.2013 Tilstede medlemmer Eirik Birkeland, Hege Brodahl, Peter Tornquist, Bjørg Julsrud Bjøntegaard, Inger

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I MOLDE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møte nr: 4/14 Møtedato: 04.09.2014 Tid: kl 12.00 kl 14.15 Møtested: Møterom «Innsikten», Molde rådhus Sak nr: 24/14 30/14 Møteleder: Møtende medlemmer: Finn

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/13 MØTE 30. mai 2013 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Universitetslektor Egil Johansen 1. amanuensis Trine Stensrud

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS

Referat. Møte i styret for Cristin 17. november 2010. Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Blindern, 30.11.2010 Cristin-10-070 AFS Referat Møte i styret for Cristin 17. november 2010 Til stede: Leder Curt Rice, UiT Nestleder Ernst Omenaas, Haukeland universitetssykehus Styremedlemmer Trond Singsaas,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 13.03.08 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 16.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Hilde Nilsen Viggo Johnsen Viggo Willassen Guttorm Veabø møtte

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/12 MØTE 14. FEBRUAR 2012 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Kontorsjef

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran

Fra Administrasjonen: adm. direktør Birger Kruse, prorektor Halvor Hektoen, økonomisjef Jan E. Aldal (i sak 3 og 10) og avdelingsleder Hans Gran STYRET VED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Styremøte: torsdag 29. mars 2012 Tid: Kl. 10.00 14.45 Sted: Hemsen PROTOKOLL 3/12 Til stede: rektor professor Yngvild Wasteson, førsteamanuensis Trine L Abee-Lund, professor

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 4/11 MØTE 23. JUNI 2011 KL. 12:00 15:45 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013

FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI. Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 FARMASØYTISK INSTITUTT STRATEGI Gyldig fra januar, 2016 Erstatter dokument fra januar, 2013 Revidert etter styremøtet 09.12.2015 STRATEGI FARMASØYTISK INSTITUTT Gyldig fra januar 2016 Dette dokumentet

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET

HØGSKOLEN I ØSTFOLD. Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET HØGSKOLEN I ØSTFOLD Avdeling for helse- og sosialfag PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYRET Dato: 09.10.2007 Varighet: 12.00 14.30 Sted: Møterom A-120 Medlemmer: Kristin Myhre, Liv Berit Fagerli, Sigurd Roger Nilsen,

Detaljer

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00

Arkivsak : 266-2010 : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møteinnkalling Arkivsak : 266-2010 Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Skaun kommune Møtedato/tid : Tirsdag 7. september 2010 kl 09.00 Møtested/lokaler : Formannskapssalen, rådhuset. Deltakere fra

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET

MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MISJONSHØGSKOLEN INNKALLING HØGSKOLESTYRET MØTE: Høgskolestyret DATO: Fredag 2. mars 2012 TID: 9.00 13.00 DELTAKERE: MØTENDE VARA: MØTESTED: BIBEL OG BØNN: Bjørg Tørresdal, styreleder, Inge Særheim, Karen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer