Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Kjetil Haugen Svein Bråthen Jeanette Varpen Unhjem Grete Notøy Anna Mette Fuglseth Terje Dyrseth Toril Hovdenak Odd Einar Folland Heidi Fjellså Hærem Morten Christoffer Dahl Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 13/31 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 13/32 Styreprotokoll /174 ST 13/33 Orienteringssaker OS 13/10 Orientering om virksomheten 13/3 2013/58 ST 13/34 ST 13/35 Tertialrapport 1.tertial og regnskapsoversikt pr (driftsregnskapet) Overføring av Logistikksenteret fra Høgskolen i Molde til Møreforskning Molde AS 2013/ /706 ST 13/36 Rekruttering av fagpersonale til Høgskolen i Molde 2013/52 ST 13/37 ST 13/38 ST 13/39 Forslag til endring i ordningen om incentiver for vitenskapelig publisering Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til styret for Studentsamskipnaden Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Trond Bottolfsen ST 13/40 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Halvor Schøyen ST 13/41 ST 13/42 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Hans Petter Iversen Eventuelt 2013/ / / / /546

3 ST13/31Godkjenningavinnkallingogsaksliste

4 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder Svein Bråthen Medlem Jeanette Varpen Unhjem Medlem Morten Christoffer Dahl Medlem Heidi Fjellså Hærem Medlem Grete Notøy Medlem Anna Mette Fuglseth Medlem Terje Dyrseth Medlem Toril Hovdenak Medlem Odd Einar Folland Medlem Fra administrasjonen møtte: Navn Gerd Marit Langøy Randi Gammelsæter Sissel Waagbø Merete Ludviksen Stilling Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Studiesjef Sekretariat- og arkivleder

5 Saksliste Utvalgssaksnr ST 13/17 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 13/18 Styreprotokoll /174 ST 13/19 Tildeling av tidsressurs 2009/225 ST 13/20 Orienteringssaker OS 13/6 Orientering om virksomheten 13/2 2013/58 OS 13/7 Sykefravær 1. kvartal /392 OS 13/8 Egenmeldt sykefravær 1. kvartal /392 OS 13/9 Publiseringsstatistikk for HiMolde (endelig) 2010/537 ST 13/21 Regnskapsrapport pr /187 ST 13/22 Samarbeidsavtale og status Mørealliansen 2009/33 ST 13/23 Rekruttering av fagpersonale til Høgskolen i Molde 2013/52 ST 13/24 Arbeidsmiljøundersøkelsen 2006/701 ST 13/25 ST 13/26 ST 13/27 Forslag til ny forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Molde Fast stilling som professor ved Avdeling for helseog sosialfag Oppnevning av eksternt medlem og varamedlem i avdelingsrådet for HS 2007/ / /717 ST 13/28 Søknad om forskningstermin Solfrid Vatne 2011/110 ST 13/29 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Jianyong Jin X 2009/34 ST 13/30 Eventuelt

6 ST 13/17 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkallingen og saksliste ble godkjent ST 13/18 Styreprotokoll Vedtak: Styreprotokoll ble godkjent. ST 13/19 Tildeling av tidsressurs Høyskoledirektørens tilråding: (Tillegg i forhold til tidligere styrevedtak er understreket) Tidsressursen for faglig ansatte fordeles etter følgende normer: Professorer og førsteamanuenser tildeles 45 % til undervisning, 45 % prosent samlet til forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Normert tildeling baserer seg på dokumentert aktivitet/produksjon over tid (3 år), og følges opp gjennom sterkere styring og besluttes av personalleder gjennom arbeidet med de årlige arbeidsplaner. Førstelektorer, amanuenser og høyskolelektorer tildeles 70 % til undervisning, 20 % prosent samlet til utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Det kan søkes om samlet forskningstid på inntil til sammen 45 % med utgangspunkt i produksjon og planer. Tildeling ut over norm, besluttes av personalleder, og følges opp som ovenfor. Også FoU-virksomhet som ikke gir publiseringspoeng er viktig for høgskolen og vil gi grunnlag for å søke om å få tildelt/beholde forskningstid. Ved arbeid i bidrags- og oppdragsfinansiert (eksternt finansiert) aktivitet, kan andre fordelinger av tidsressursen avtales med personalleder. Høgskolen gjør en gjennomgang av retningslinjene for oppsett av arbeidsavtale inkludert en nærmere differensiering av normtall for ulik undervisningsaktivitet for å reflektere ulike aktiviteter best mulig. Styret vil poengtere at karrierevei fra høgskolelektor til 1.amanuensis og professor skal prioriteres og at høgskolen utarbeider retningslinjer for og sette av ressurser til kvalifiseringsløp for disse to gruppene.

7 Når det gjelder utvikling av en incentivmodell knyttet til å premiere kvalitet i undervisningen, avventes en nasjonal utredning av temaet. Styret påpeker at det skal praktiseres overgangsordning for amanuensisgruppen på en slik måte at tid til igangsatt/planlagt forskningsaktivitet ikke fjernes, og at seniorpolitiske retningslinjer praktiseres. Styret ber om at oppfølging av normert og tildelt FoU-tid rapporteres til styret. Direktøren orienterte om drøftingsprosessen og la frem en endret tilråding på bakgrunn av nye innspill i saken de siste dagene. Høgskoledirektørens endrede tilråding: Tidsressursen for faglig ansatte fordeles etter følgende normer: Professorer og førsteamanuenser tildeles 45 % til undervisning, 45 % samlet til forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Normert tildeling baserer seg på dokumentert aktivitet/produksjon over tid (3 år), og følges opp av personalleder. Førstelektorer, amanuenser og høyskolelektorer tildeles 70 % til undervisning, 20 % prosent samlet til forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Det kan søkes om samlet forskningstid på inntil 45 % med utgangspunkt i produksjon og planer. Tildeling ut over norm besluttes og følges opp av personalleder. FoU-virksomhet som ikke gir publiseringspoeng er viktig for høgskolen og vil gi grunnlag for å søke om å få tildelt/beholde forskningstid. Ved arbeid i bidrags- og oppdragsfinansiert (eksternt finansiert) aktivitet, kan andre fordelinger av tidsressursen avtales med personalleder. Høgskolen gjør en gjennomgang av retningslinjene for oppsett av arbeidsavtale, inkludert normtall for ulike undervisningsaktiviteter. Høgskolen ønsker å stimulere til en karrierevei til førsteamanuensis og professor, og vil utarbeide retningslinjer og sette av ressurser for ansatte som vil gå inn på et slikt kvalifiseringsløp. Samtidig ønsker styret å presisere viktigheten av at det også er ansatte som velger en karrierevei hvor undervisnings- og studierelaterte oppgaver utgjør hovedtyngden. Høgskolen har som mål å utvikle en incentivmodell for å premiere kvalitet i utdanningen, og avventer en nasjonal utredning av dette. Styret påpeker at det skal praktiseres overgangsordning for amanuensisgruppen på en slik måte at tid til igangsatt/planlagt forskningsaktivitet ikke fjernes. For alle stillingsgrupper gjelder at seniorpolitiske tiltak kan påvirke fordelingen av tidsressursen.

8 Vedtak: Høgskoledirektørens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/20 Orienteringssaker OS 13/6 Orientering om virksomheten OS 13/7 Sykefravær 1. kvartal 2013 OS 13/8 Egenmeldt sykefravær 1. kvartal 2013 OS 13/9 Publiseringsstatistikk for HiMolde (endelig) Det ble også orientert om rektorvalget og at Hallgeir Gammelsæter er valgt til ny rektor ved høgskolen. En kort orientering om årets søkertall ble gitt: Høgskolen i Molde kan vise til en oppgang i søkertallet på 9% i Vedtak: Orienteringssakene ble tatt til etterretning. ST 13/21 Regnskapsrapport pr Høyskoledirektørens tilråding: Regnskapsrapporten tas til etterretning. Vedtak: Regnskapsrapporten ble tatt til etterretning ST 13/22 Samarbeidsavtale og status Mørealliansen Høyskoledirektørens tilråding: 1. Styret tar orienteringen om samarbeidet i Mørealliansen i 2012 og de planene som foreligger for 2013 til etterretning, og ber om at Styringsgruppa for Mørealliansen følger opp dette videre. 2. Styret godkjenner Samarbeidsavtalen for Mørealliansen slik det går fram av vedlagte utkast datert Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt.

9 ST 13/23 Rekruttering av fagpersonale ved Høgskolen i Molde Prorektor Kjetil Haugen ledet behandlingen av denne saken siden rektor Solfrid Vatne, har vært leder for arbeidsgruppen som utarbeidet rekrutteringsplanen. Høyskoledirektørens tilråding: Styret takker arbeidsgruppa for en god og omfattende rapport, og ber om at høyskolen prioriterer følgende tiltak fremover: Kompetanseheving 2. Maksimalt trykk for realisering av phd-program i helse- og sosialfag sammen med Volda. 3. Innføring av mentorordning for å styrke systematisk faglig veiledning til alle under professornivå, ved at dette nedfelles i ansattes arbeidsavtaler. 4. Utarbeide en prioritert bemanningsplan som oppdateres årlig i plan- og budsjettprosessen. 7. Rask og effektiv iverksetting av styrevedtak om kvalifiseringsløp til førsteamanuensis. Forskning og publisering 11. Økt innsats for å etablere post doktor-stillinger på høyskolens strategisk viktige områder, gjerne eksternt finansiert. Ledelse av faglig virksomhet 18. Faglige ledere settes i stand til å gi tydelige forventninger og tilbakemeldinger om resultat. 24. En ny seniorpolitikk med et aktivt og kreativt innhold, der endrede oppgaver står sentralt. 25. Tildeling av forskningstid baseres på reell vurdering av resultater, jf. styrevedtak 12/67. Attraktivitet 27. En mest mulig fullstendig og løpende oppdatert informasjon om høyskolen på nettsidene. 28. Tilsettingsprosessen effektiviseres, spesielt tidsbruk for sakkyndig kompetansevurdering. 30. Det vurderes om en sterkere lønnsdifferensiering kan virke positivt for rekrutteringen.

10 Andre tiltak 33. Tidsbegrensede tilsettinger skal ikke forlenges slik at de strekker seg over mer enn 4 år. Styret ser fordelen av å ha økonomisk handlingsrom slik at høgskolen til en hver tid kan knytte til seg aktuelle kandidater, særlig gjelder dette ekstern rekruttering. Ellers mener styret at en kan dele rekrutteringen i to: en ekstern og en intern rekruttering og at tiltakene bør prioriteres i hver av gruppene Vedtak: Styret ber direktøren utarbeide et nytt forslag til vedtak til neste styremøte, basert på de innspill som styret ga under debatten. ST 13/24 Arbeidsmiljøundersøkelsen Høyskoledirektørens tilråding: Styret tar rapporten til etterretning og ber om at den presenteres og diskuteres i avdelingsmøter på henholdsvis HS, ØIS og Adm. AMU skal behandle rapporten og følge opp arbeidet med den videre. Styret tar rapporten alvorlig. En bør vurdere å ta i bruk en ny og standardisert mal innen sektoren, da en dermed lettere vil kunne sammenligne seg med andre institusjoner i sektoren. Undersøkelsene bør holdes hyppigere med høyere grad av deltakelse. Med bakgrunn i diskusjonen la høgskoledirektøren frem en ny tilråding. Høgskoledirektørens endrede tilråding: Styret tar rapporten alvorlig og ber om at den presenteres og diskuteres i avdelingsmøter på henholdsvis HS, ØIS og Adm. AMU skal følge opp arbeidet med den videre. Styret foreslår en gjennomgang av måleinstrumentet, med sikte på å oppnå bedre utforming, økt presisjonsnivå og økt hyppighet. Styret ønsker innsikt i bakgrunnen for at tilliten til styret og ledelsen har gått ned. Vedtak: Høgskoledirektørens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt.

11 ST 13/25 Forslag til ny forskrift for graden philosophia doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Molde Høyskoledirektørens tilråding: Høgskolestyret fastsetter fremlagte forskrift for graden philosopia doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk med gyldighet fra Forskrift for organisert forskerutdanning for graden philosohiae doctor (PhD) datert utgår fra samme dato. Høgskolens reglement for intern organisering og styring oppdateres som foreslått. Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/26 Fast stilling som professor ved Avdeling for helseog sosialfag Høyskoledirektørens tilråding: Professor Eva Gjengedal kalles til 50 prosent fast stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag fom 1. september Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/27 Oppnevning av eksternt medlem og varamedlem til avdelingsrådet ved Avdeling for helse- og sosialfag Høyskoledirektørens tilråding: Enhetsleder Kristin Eidem oppnevnes som medlem og rådgiver Anita Kvendseth oppnevnes som varamedlem i avdelingsrådet for Avdeling helseog sosialfag i perioden Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/28 Søknad om forskningstermin Solfrid Vatne

12 Rektor Solfrid Vatne erklærte seg inhabil og fratrådte. Prorektor Kjetil Haugen ledet styret under behandlingen av denne saken. Høyskoledirektørens tilråding: Rektor Solfrid Vatne innvilges til sammen 1 og ½ års forskningstermin fra Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt ST 13/29 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Jianyong Jin Høyskoledirektørens tilråding: I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Jianyong Jin til Philosophiae Doctor. Vedtak: Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 13/30 Eventuelt Direktøren informerte om at det ikke var kommet inn søknader til dekanstillingen på ØIS og fremmet forslag om at Ottar Ohren tilbys stilling som dekan ved Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag ut Vedtak: Høgskoledirektørens forslag ble enstemmig vedtatt Møtedatoer for Høgskolestyret høsten 2013: 19. september 16. oktober (felles møte med styrene i HVO og HiÅ, i Ålesund) 11. desember

13 ST13/33Orienteringssaker

14 HØGSKOLEN I MOLDE Høgskoledirektør INTERNT NOTAT (X) Saksbehandler Telefon Dato Deres referanse Gerd Marit Langøy Orientering om virksomheten 13/3 Følgende kan nevnes fra perioden fra siste styremøte: Innkjøperdag (24.april) For å sette fokus på regler, prosesser og oppfølging i forhold til offentlige anskaffelser arrangerte vi et internt seminar om temaet, der de ansatte som er involvert i anskaffelsesprosesser deltok. Jon Einar Aandal, opplæringsleder på Innkjøpsseksjonen ved Universitetet i Oslo sto for det faglige innholdet. Det kan også nevnes at Høgskolen i Molde er med i et SAK-prosjekt om anskaffelser, sammen med NTNU, HINT, HIST, HiÅ og HVO. Samling for administrativt ansatte på Bjørnsund ( april) Administrasjonen hadde en både nyttig og hyggelig samling på leirskolen på Bjørnsund. Fredag var det adm.plenum, med bl.a gjennomgang/diskusjon av arbeidsmiljøundersøkelsen og presentasjon av utkastet til nye nettsider. Det er et omfattende arbeid og hjemmesiden består av ca sider. Videre ble det diskutert hvordan vi skal ha mest mulig god, nyttig og oppdatert informasjon på disse sidene, og ansvaret for de enkelte områdene. På kvelden hadde vi informasjon om Bjørnsund, leirskolen, Roktaforliset mm, og ellers en hyggelig middag og kveld. Slike samlinger bidrar til et godt miljø. Slik sett hadde det vært ønskelig med enda større deltagelse. Møte med Tibe (6.mai) Som nevnt i siste orientering ble det, etter en grundig prosess iht reglene om offentlig anskaffelse, inngått en rammeavtale med Tibe om kjøp av tjenester for visuell kommunikasjon, grafiske tjenester og PR- og medierådgivning. Høgskolen og Tibe hadde et godt oppstartsmøte, med presentasjon av de aktuelle medarbeiderne hos Tibe. Vårt team hos Tibe ledes av daglig leder Stine Johnsen Strande. KD-seminar (7.mai): 10 år med kvalitetsreformen tilstanden i høyere utdanning Studiesjefen deltok på lanseringen av Tilstandsrapporten 2013 i Oslo. Fokus for konferansen var kvalitet i høyere utdanning ti år etter kvalitetsreformen. Utdanningsminister Kristin Halvorsen la i sitt innlegg særlig vekt på følgende: Må få bedre gjennomstrømning Mer internasjonal forskning Mer SAK særlig A og K Mer ledelse på programnivå Gjennomgang av finansieringen av sektoren, få en finansiering som bidrar til kvalitet i utdanning og forskning Offentlige phd-stillinger (tilsvarende nærings-phd) Viktig med open axcess IKT viktig fremover vil påvirke offentlig utdanning Vil legge fram en Stortingsmelding om studiekvalitet med fokus på gjennomstrømming

15 Internt notat 2 Mer informasjon om Tilstandsrapporten 2013 finnes her: Vi kan kort nevne et par forhold for vår institusjon: HiM har en fin økning i nye studiepoeng per registrert heltidsstudent, i forhold til sektoren. Ref. side 54 (tabell V2.18 s 33 i vedlegget). Vedr. gjennomstrømning, studentflyt og frafall ser vi en liten økning i antallet som fullfører bachelor på normert tid (fra 41,3 % i 2011 til 41,6% i 2012). På master er det en nedgang fra 57,9 % i 2011 til 46.2% i Frafallstall for HiM er på 29% for bachelor og 23% på master. Ref. S. 55 (tabell V2.21 A og 2.21B s 37/38 i vedlegget). Ellers utarbeides det en egen "blomst" for hver Høgskole. Hensikten er å gi en raskt, overordnet og enkel oversikt over styrker og svakheter. HiM sin blomst: Gründercamp helsefag ( mai) Avdeling for Helse- og Sosialfag arrangerte, i samarbeid med Ungt entreprenørskap, gründercamp for tredje året. Molde Kommune var oppdragsgiver. De ville at studentene skulle finne på nye og bedre måter for å få en helsearbeiders tid til å strekke til. I en hektisk hverdag må en ofte gjøre prioriteringer som både kan gå ut over en selv og de man har ansvaret for. Studentene skulle finne en situasjon fra sitt praksisfelt de mente trengte forbedring og finne ut hva en kunne gjort annerledes. Det var totalt 13 grupper og mange kreative og gode forslag, der mange av løsningene også innebar bruk av nettbrett og app'er. Gründercampen er omtalt på himolde.no, for den som ønsker å lese mer: aryear=2013&calendarmonth=5&calendarday=15

16 Internt notat 3 Møte i Mørealliansen (16.mai) Styringsgruppa (bestående av rektor og direktør ved de tre høgskolene, samt direktør i Møreforskning) har hatt møte. Samarbeidsavtalen i Mørealliansen (vedtatt i styremøte HiM i april) ble undertegnet. Man startet planleggingen av RSA-møtet 11.september i Volda, samt det felles styremøtet 16.oktber i Ålesund. Det skal arbeides for å få til et møte med Mørebenken etter valget. For øvrig blir det i slike møter gitt mye gjensidig informasjon. I den forbindelse kan det nevnes: Møreforskning. Har ansatt ny direktør, Elisabeth Maråk Støle, som tiltrer 1.juni, da dagens direktør tiltrer stillingen som direktør ved Høgskolen i Ålesund. Gikk med underskudd i 2012, men mye av underskuddet skyldes flytting. HiÅ: Utfordrende å få ansatt ny forskningssjef. Ny budsjettmodell er under utvikling for implementering fra HVO: Har hatt hele 6 disputaser våren Har hatt NOKUT på revisjonsbesøk. Tilstandsrapport gjennomgått i styret. Revisjon av budsjettmodell under arbeid. Samme dag hadde også Mørealliansen møte med Helse Møre og Romsdal. Møte med Helse Møre og Romsdal (16.mai) Mørealliansen hadde et konstruktivt og nyttig møte med Helse Møre og Romsdal, der styreleder Harry Kvalshaug, direktør Astrid Eidsvik og forskningssjef Tormod Thomsen deltok fra helseforetaket. Blant temaene som ble diskutert var spesielt behovet for praksisplasser og hvordan skaffe mer ressurser til FoU, samt rekruttering, både til studiene og til sykehusene. Det var enighet om at det skal holdes årlige møter. Årsmøte Molde Næringsforum (23.mai) På årsmøtet ble kommende rektor Hallgeir Gammelsæter valgt inn i styret. Rektor Solfrid Vatne gikk ut av styret. Generalforsamling/seminar i Universitets- og høgskolerådet (UHR) i Sogndal ( mai) Sektorens rektorer og direktører, samt en del gjester, totalt nærmere 100 i tallet, var samlet i Sogndal til generalforsamling i Universitets- og høgskolerådet. Selve generalforsamlingen ble avholdt torsdag, mens fredag var det seminar med tittelen "Høyere utdanning og forskning betydningen for samfunnsutviklingen". Det var mange interessante innlegg, bl.a. av statsråd Kristin Halvorsen, fylkesmannen i Sogn og Fjordane Anne Karin Hamre, forsker og programleder Jo Røislien og rektor ved Universitetet i Oslo Ole Petter Ottersen. I tillegg holdt de avtroppende rektorer et innlegg hver. Vår egen Solfrid Vatne valgte temaet "SAK-prosesser i spenningen mellom egen autonomi og styring". Blant annet fokuserte Solfrid på det spenningsfeltet Høgskolen i Molde føler på når man opplever at Fylkestinget i Møre og Romsdal vedtar at man ønsker fusjon, uten forutgående dialog med høgskolene. Videre stilte hun spørsmål med hva som ville skje ved en evt. fusjon når tre høgskoler med ulik profil slås sammen? Vil man fortsatt greie å bygge spisskompetanse og videreutvikle det man er god på? Alle skolene samarbeider i dag også mot andre miljøer utenfor fylket. I Møre og Romsdal samarbeider man gjennom Mørealliansen. Men høgskolene mottar signaler fra både Fylkesting og Etatstyringsmøtet at man ikke er fornøyd med samarbeidsscenariet i Mørealliansen. Mørealliansen er en "SAK-prosess" og man har fått noe SAKmidler fra departementet. SAK har ikke fusjon som mål. SAK står for Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon. Det er S-en som har fått mest fokus, men i tildelingsbrevet for 2013 fokuseres det mer på A og K enn tidligere. Man skal sette høye og dristige mål, samle kreftene der man har særlig har fortrinn. Arbeidsdeling og Konsentrasjon skal sikre robuste fagmiljøer og fremme kvalitet. Samtidig påpekte Solfrid at robustheten utfordres av et lite økonomisk handlingsrom, og at det for høgskolene er utfordrende å komme gjennom nåløyet i NOKUT.

17 Internt notat 4 Avslutningsvis etterlyste Solfrid en tydelig utdanningspolitikk, der man styrer ut fra noen få sentrale måleparametere som ikke er motsetningsfylte. Videre at man har langsiktig finansiering på profilerte områder og dermed har mulighet for å være ambisiøs. Og til slutt; at man har bestemt seg med hensyn til utdanningsbildet, herunder at man vet hva man vil med høgskolene, også ute i "provinsen". HiMoldeX med tre sider i Dagens Næringsliv! (24.mai) Per Kristian Rekdal og Høgskolen i Molde ble, sammen med MFK, gitt hele tre sider i DN. Det er ikke dagligkost! Via HiMoldeX tilbys en enkel, men effektiv, løsning for studenter som ikke nødvendigvis kan være fysisk tilstede på forelesningene. En video av forelesningen legges ut på YouTube. Det er også nyttig for de som har vært til stede, som dermed kan spole tilbake og høre forklaringer så mange ganger man vil. Studentene trenger ikke å komme til skolen mer enn en gang pr. semester, for å ta eksamen. Hele artikkelen finnes her: Vi takker en engasjert Per Kristian Rekdal, og gratulerer med et flott oppslag! Det må også nevnes at det var et lignende oppslag i lokalavisa Romsdals Budstikke noen dager før oppslaget i DN. Generalforsamling i Møreforskning AS og Møreforskning Molde AS (29.mai) Ordinære generalforsamlinger ble avholdt i begge selskapene samme dag, og høgskoledirektøren var til stede på begge. Resultatmessig kan det nevnes at Møreforskning AS hadde en omsetning på 31,5 mill og gikk med et underskudd på ca. 1,7 mill i Deler av dette skyldes kostnader tilknyttet flytting til nye lokaler. Selskapet har fortsatt en solid egenkapital på 12,1 mill (30%). Det ble også opplyst at resultatene hittil i 2013 var gode. Møreforskning Molde AS omsatte for 15 mill i 2012 og hadde et overskudd på 230 tusen. Også dette selskapet har en god egenkapital med 6,5 mill (55%). Når det gjelder styret i Møreforskning Molde AS så er HiM representert med Arnt Buvik som også er styreleder. I tillegg er det vedtektsfestet at rektor og direktør ved HiM har møte- og forslagsrett i styret. Dette er en rett man benytter. Seminar og samfunnssikkerhet og beredskap (3.juni) Som ansvarlig for beredskapen på Høgskolen i Molde deltok Høgskoledirektøren på seminaret. Kravet fra KD til institusjonene er tydelige, og fokus på dette området er betydelig økt, som en følge av 22.juli-rapporten. Institusjonene må gjennomgå en ROSanalyse (Risiko- Og Sårbarhetsanalyse) og det skal øves årlig. Dette er et område som må prioriteres høsten Høgskoledirektøren antar at det kan bli nødvendig å leie inn hjelp i forbindelse med både ROS-analysen og øvelsen. Kantina I løpet av sommeren vil det bli foretatt en enkel ombygging av kantina, for å tilfredsstille pålegg fra Mattilsynet. I tillegg vil det gjøres tiltak for å bedre avviklingen av den lange køa ved lunsjtider, samt kjøpe inn noen enkle sofaer mm til gangen i bakkant av kantina. En større ombygging og/eller flytting av kantina må avvente en endelig beslutning mhp et evt. nytt "mellombygg", samt vurderingene som pågår ift. muligheter innenfor eksisterende lokaler. Statsbygg er engasjert til å bistå oss i dette arbeidet.

18 Internt notat 5 Søknad om felles PhD-program i HS-fag mellom HVO og HiMolde Søknaden ble sendt innen fristen 1. mai. I samtale med Terje Mørland (leder av NOKUT) ble det opplyst at siden en slik søknad er ny for NOKUT, vil de koble sine jurister inn i vurdering av søknaden. Dette kan trolig medføre at vurdering av søknaden kan ta litt tid. Innledende møte om samarbeid om en forskerskole med Mitt-Universitetet (MU) i Sverige Høgskolen er sammen med HINT og HIST invitert av MU til å utvikle et samarbeid om forskerskole på området "Sykepleie og omsorg". Samarbeidet har utspring i MNN, og en ønsker å utvide det til samarbeid over grensen. MU har gode erfaringer fra Sverige på at forskerskoler er med på å gi studentene bedre veiledning, trekke studentene inn i et internasjonalt nettverk og tilby fokuserte kurs i forskeropplæringen. Både i Norge og Sverige etterlyses det PhD-kurs som har en sykepleiefaglig innretning. Vi ser at HiMolde kan stå ansvarlig for et kurs som utvikles innenfor vårt omsøkte PhD-program i samarbeid med Volda, og som fokuserer på omsorg. Både Volda og Ålesund er informert om prosessen og kan ev. melde seg inn i samarbeidet på et senere tidspunkt. En tar sikte på oppstart høsten MU vil være ansvarlig for finansiering og drift, men med et felles eierskap for institusjonene til en Mitt Nordisk forskerskole. Møteplassen vil være Værnes. Det arrangeres workshop i Sundsvall 19. og 20. september. Årsregnskap 2012 er godkjent Vi har mottatt riksrevisjonens beretning av , med følgende konklusjon: " Etter Riksrevisjonens mening er Høgskolen i Moldes samlede årsregnskap for regnskapsåret som ble avsluttet 31. desember 2012 i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med regelverk for statlig økonomistyring i Norge, og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen per 31. desember 2012, og av resultater og kontantstrømmer for det avsluttede regnskapsåret i samsvar med anbefalte statlige regnskapsstandarder (SRS) i Norge".

19 Saksfremlegg Dato: Arkivref: /111-0 / Randi Gammelsæter 124 Saknsnr Utvalg Møtedato 13/34 Høgskolestyret Tertialrapport 1.tertial og regnskapsoversikt pr (driftsregnskapet) Saksutredning Tertialrapport for Høgskolen i Molde, 1. tertial 2013 ( ) Tertialrapporten ble godkjent av høyskoledirektøren i henhold til styrets fullmakt og oversendt KD med kopi til Riksrevisjonen innen fristen , se Tertialregnskapet er satt opp i tråd med prinsippene i regnskapsloven, men med tilpasninger i samsvar med retningslinjer fra KD. Det knytter seg ikke spesielle usikkerhetsmomenter til regnskapet. Det vises forøvrig til ledelseskommentarene (vedlegg 1). Regnskapsoversikt pr (driftsregnskapet) Høyskolens budsjett ble vedtatt i styremøte jf sak 12/73, med budsjettrevisjon i styremøte jf sak 13/5. Vedlagte regnskapsoversikt pr utgangen av mai gjelder driftsregnskapets utgiftsside (vedlegg 2). Universitets- og høyskolesektoren innførte ny kontoplan ved årsskiftet og med vesentlige endringer, noe som dessverre gjør at tallene for 2012 og 2013 ikke uten videre er sammenlignbare. Pr viser regnskapsoversikten et forbruk på ' (2012: '). Dette utgjør 41 % av årsbudsjettet (2012: 43,6 %) og 93,6 % av periodisert budsjett (2012: 97,8 %). Lønnskostnadene på 94 % av periodisert budsjett ligger 3,8 prosentpoeng lavere enn for 2012 (2012: 97,8 %), og i forhold til årsbudsjettet utgjør differansen 2,2 prosentpoeng. Dette skyldes at periodiseringen er gjort annerledes og antatt mer korrekt i Som vi ser er det sykepengerefusjoner på til sammen 1.479', som er noe høyere enn i Siden sykefraværet er lavere enn på lenge, antar vi at økningen skyldes innføring av automatiske refusjoner fra NAV ved årsskiftet, som innebærer at innbetalingene kommer raskere enn før (opphopning). I 2013 har vi ikke budsjettert med sykepengeinntekter, så disse går til utgiftsreduksjon på lønnsbudsjettet, i den grad de ikke benyttes fullt ut til innleie av vikar mv. For driftskostnadene ligger forbruket på 92,6 % av periodisert budsjett (2012: 97,8 %). Oppsummert er forbruket i forhold til budsjett jevnt over noe lavere i 2013 enn i 2012, og godt innenfor budsjett. Avsetningsnivået pr vil som følge av dette opprettholdes som budsjettert på '. Mindreforbruket kan ha flere forklaringer blant annet periodiseringsproblematikk, senvirkninger av ansettelses- og innkjøpsstopp og den ekstra fokus som var på budsjettkontroll og sparetiltak i Det antas at det vil skje noe utjevning i løpet av året, da noen tiltak har stått "på vent".

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk sitt innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren

Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk sitt innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk sitt innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren Innledningsvis gis det et kort sammendrag av hovedkonklusjonene,

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 23.01.2014 Dokumentdato 15.01.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

Prosjekt MøreAlliansen

Prosjekt MøreAlliansen Prosjekt MøreAlliansen Rapport fra forprosjektet Høgskulen i Volda Høgskolen i Ålesund Høgskolen i Molde Til styringsgruppa for prosjekt MøreAlliansen Ved årsskiftet 2009/2010 ble prosjektet MøreAlliansen

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15

Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Universitetet i Stavanger Møteinnkalling Utvalg: Fakultetsstyret ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Møtested: D-329 Dato: 16.04.2013, kl. 12:15 Eventuelt forfall meldes snarest på tlf. 51831720

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 16. Juni 2010 Vår ref.: 2010/788 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren,

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer