Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: Tidspunkt: 10:00 14:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30"

Transkript

1 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein Hegerholm Magnar Solbakk Nestleder Barbro Fossland Kristian Sivertsen Aslaug Mikkelsen Leder Inger Aksberg Johansen Bjørn Audun Risøy Silje Knutsen Siv Almendingen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Sven E. Forfang Rektor Finn O. Helleberg Direktør Else Lid Instituttleder Geir-Tore Klæbo Instituttleder Magne Elstad Økonomi- og personalsjef Alf-M. Jacobsen Studiesjef Øyvind Steinslett Rådgiver

2 Saksliste Saksnr Innhold U.off Beslutningssaker SAK 36/14 Godkjennelse av innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 24. oktober 2014 SAK 37/14 Godkjennelse av møteprotokoll - høgskolestyrets møte SAK 38/14 Regnskapsrapport 2. tertial 2014 SAK 39/14 Budsjettforslag satsingsforslag utenom rammen SAK 40/14 Rapport fra læringsmiljøutvalget SAK 41/14 SAK 42/14 SAK 43/14 RS 19/14 RS 20/14 RS 21/14 OS 2/14 Ny FoU-ordning ved Høgskolen i Nesna Oppdrag 2020: Høgskolen i Nesnas innspill til arbeidet med fremtidig struktur i UH-sektoren Forlengelse av styreperiode og rektors åremål Referatsaker Møteprotokoller - TUF - tilsettingsutvalget for UFpersonale Møteprotokoller- TAP - tilsettingsutvalget for adm. personale IDF-referat Orienteringssaker Orientering om forslag til statsbudsjett 2015 for UH

3 Beslutningssaker SAK 36/14 Godkjennelse av innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 24. oktober 2014 Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 24. oktober Enstemmig som innstilt. SAK 37/14 Godkjennelse av møteprotokoll - høgskolestyrets møte Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner forslag til møteprotokoll fra styrets møte den 12. september Enstemmig som innstilt. SAK 38/14 Regnskapsrapport 2. tertial 2014 Regnskapsrapport for 2. tertial 2014 inkludert ledelseskommentarene og styrets egenerklæring godkjennes.

4 Enstemmig som innstilt. SAK 39/14 Budsjettforslag satsingsforslag utenom rammen Styret ved Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte forslag til budsjettforslag 2016 satsingsforslag utenom rammen Aslaug Mikkelsen foreslo følgende endring i forslag til vedtak: tiltak 2 vold mot kvinner og tiltak 4 master i pedagogikk strykes. Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte forslag til budsjettforslag 2016 satsingsforslag utenom rammen med Mikkelsens endringsforslag. Enstemmig. SAK 40/14 Rapport fra læringsmiljøutvalget Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner Rapport fra Læringsmiljøutvalget for studieåret Enstemmig som innstilt. SAK 41/14 Ny FoU-ordning ved Høgskolen i Nesna 1. FoU-prosenten opprettholdes på 25 % og består av: - Grunnressurs til alle - Automatisk tildeling etter stillingskategori - Førstelektorprogram

5 - Strategisk pott/ prioriterte områder/ prosjekter Grunnressursen skal være på 7 % eller 120 timer. Professor/ dosent tildeles automatisk 23 % + grunnressurs 7 %, til sammen 30 % eller 500 timer. Førsteamanuensis/ førstelektor tildeles automatisk 13 % + grunnressurs 7 %, til sammen 20 % eller 330 timer. Ingen automatisk tildeling til høgskolelektor ut over grunnressurs. Den automatiske tildelingen vurderes etter 3 år. Manglende publisering i tellende kanaler skal føre til redusert FoU-tid. Telling fra 1. januar Det må søkes på førstelektorprogram og strategisk pott. 2. FoU-utvalget opprettholdes med nåværende sammensetning resten av valgperioden, men ny sammensetning kan utredes fra neste periode av. FoU-utvalget foretar tildeling av førstelektorprogram og midler fra strategisk pott etter søknad og innstilling fra instituttleder. Det skal utarbeides FoU-plan og førstelektorprogram for hvert institutt. Disse skal forelegges styret for godkjennelse. Instituttene skal hvert år rapportere til styret om resultater og bruk av midlene. 3. Det opprettes en 50 %-stilling som forskningsleder i henhold til saksframlegget. 4. Det øremerkes en 50 %-stilling som forskningsadministrator i administrasjonen i henhold til saksframlegget. 5. Forskningsveiledning ivaretas ved at tilsatte i topp- og førstestillinger gis ansvar for å lede forskergrupper gjennom tildeling av veiledningsressurs og ved å tilsette personale i bistillinger. Siv F. Almendingen fremmet følgende forslag: Grunnressursen skal være på 170 timer og denne ressursen forventes det ikke publisering fra. Aslaug Mikkelsen og Inger A. Johansen fremmet følgende forslag til framtidig FoU-ordning: 1. Formålet med de nye retningslinjene for tildeling av FoU-ressurs er å bidra til økt kvalitet og omfang på høgskolens forsknings- og utviklingsaktivitet, samt kompetanseheving av fagansatte. Høgskolestyret skal hvert år (januar) ha seg forelagt instituttenes strategier og målsettinger for forsknings- og utviklingsaktiviteten kommende år og en rapport om publisering i forutgående år. 2. FoU-prosenten opprettholdes på 25 % og skal brukes til:

6 Forsknings- og utviklingsprosjekter, inklusive strategiske satsinger innenfor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid Førstelektorkvalifisering 3. Kriterier for tildeling av FoU-tid til forsknings- og utviklingsprosjekter gjøres på bakgrunn av: Prosjektbeskrivelse/ søknad Formalkompetanse Tidligere resultater (med vekt på de siste 3 år) Forskningsformidling uten publiseringspoeng Deltakelse i forskningsgrupper (for aktivt å utvikle forskerkompetanse i miljøet) 4. Høgskolelektorer i førstelektorprogram kan søke å få inntil 30 % tidsressurs til førstelektorkvalifisering. FoU-utvalget foretar tildeling, etter søknad og innstilling fra instituttleder. Tildeling gjøres ut fra følgende vurderinger: Prosjektplan Realistisk tids-, framdrifts- og finansieringsplan 5. FoU-utvalget opprettholdes med nåværende sammensetning resten av valgperioden, men skal i neste periode bestå av større andel representanter med forskerkompetanse. 6. FoU-utvalget foretar tildeling av midler fra strategisk pott etter søknad og innstilling fra instituttleder/ forskningsleder. De strategiske føringene som er gitt i høgskolens strategiplan skal være retningsgivende for tildelingene. 7. Det skal engasjeres en forskningsleder knyttet til lærerutdanningen, sykepleierutdanningen og IKT-utdanningen. Disse skal fortrinnsvis komme fra tilsvarende miljø ved UiN. 8. Forskningsveiledning ivaretas av forskningslederne og eventuelt egnede tilsatte i toppog førstestillinger. Forskningsgrupper opprettes på hvert institutt og deltakelse er en forutsetning for tildeling av forskningsmidler. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende endringsforslag i administrasjonens innstilling i pkt. 1: etter Automatisk tildeling etter stillingskategori tas følgende parentes inn (under forutsetning av at det foreligger en prosjektskisse). Barbro Fossland fremmet følgende endringsforslag i administrasjonens innstilling i pkt. 2: ny sammensetning av FoU-utvalget skal utredes fra neste periode av. Ved avstemningen fikk Siv F. Almendingens forslag 2 stemmer mot 9 stemmer og falt. Ved avstemningen ble administrasjonens forslag med endringsforslagene til Mikkelsen og Fossland satt opp mot Aslaug Mikkelsens og Inger A. Johansens forslag til ny FoU-ordning.

7 Administrasjonens forslag med endringsforslagene til Mikkelsen og Fossland fikk 9 stemmer mot 2 stemmer som ble avgitt for Aslaug Mikkelsens og Inger A. Johansens forslag. 1. FoU-prosenten opprettholdes på 25 % og består av: - Grunnressurs til alle - Automatisk tildeling etter stillingskategori (under forutsetning av at det foreligger en prosjektskisse) - Førstelektorprogram - Strategisk pott/ prioriterte områder/ prosjekter Grunnressursen skal være på 7 % eller 120 timer. Professor/ dosent tildeles automatisk 23 % + grunnressurs 7 %, til sammen 30 % eller 500 timer. Førsteamanuensis/ førstelektor tildeles automatisk 13 % + grunnressurs 7 %, til sammen 20 % eller 330 timer. Ingen automatisk tildeling til høgskolelektor ut over grunnressurs. Den automatiske tildelingen vurderes etter 3 år. Manglende publisering i tellende kanaler skal føre til redusert FoU-tid. Det må søkes på førstelektorprogram og strategisk pott. 2. FoU-utvalget opprettholdes med nåværende sammensetning resten av valgperioden, men ny sammensetning av FoU-utvalget skal utredes fra neste periode av. FoU-utvalget foretar tildeling av førstelektorprogram og midler fra strategisk pott etter søknad og innstilling fra instituttleder. Det skal utarbeides FoU-plan og førstelektorprogram for hvert institutt. Disse skal forelegges styret for godkjennelse. Instituttene skal hvert år rapportere til styret om resultater og bruk av midlene. 3. Det opprettes en 50 %-stilling som forskningsleder i henhold til saksframlegget. 4. Det øremerkes en 50 %-stilling som forskningsadministrator i administrasjonen i henhold til saksframlegget. 5. Forskningsveiledning ivaretas ved at tilsatte i topp- og førstestillinger gis ansvar for å lede forskergrupper gjennom tildeling av veiledningsressurs og ved å tilsette personale i bistillinger. SAK 42/14 Oppdrag 2020: Høgskolen i Nesnas innspill til arbeidet med fremtidig struktur i UH-sektoren Styret godkjenner Høgskolen i Nesna sine innspill til arbeidet med fremtidig struktur i UHsektoren med de rettelser og tilføyelser som fremkom i møtet. Rektor gis fullmakt til å redigere og sende frem dokumentet til Kunnskapsdepartementet.

8 Brev fra Utdanningsforbundet Nesna «Ny struktur i høgre utdanning: Høgskolen i Nesna» ble utdelt. Aslaug Mikkelsen og Inger A. Johansen fremmet følgende forslag: Med utgangspunkt i den situasjonen som Høgskolen i Nesna står i med hensyn til rekruttering, kompetanse, forskning og ledelsesmessige ressurser foreslås en fusjon med Universitet i Nordland med et studiested Helgeland som integreres i eksisterende strukturer ved universitetet. Studiested Helgeland vil ha en lokal faglig/ administrativ leder som inngår i universitetsledelsen. Det vil også være en lokal administrasjon, som også kan ta deler av universitetets administrative oppgaver. Det vil være lokale fagmiljø knyttet til institutt for IKT, institutt for lærerutdanning og institutt for sykepleie. Disse vil ledes fra universitetet og studiested Helgeland vil ha en assisterende instituttleder eller tilsvarende som stedlig faglig leder. Studiestedets portefølje på undervisning og forskning vil være knyttet opp mot høgskolens nåværende fagmiljø og utvikles som del av Universitetet i Nordlands samlede studietilbud og forskning og markedsføres som del av dette. Nåværende studietilbud opprettholdes så lenge de er bærekraftige eller kan inngå i UiNs studietilbud. Studiestedet vil i tillegg være vertskap og ha tilretteleggingsansvar for universitets øvrige studietilbud på Helgeland. Magnar Solbakk fremmet følgende forslag: Helgelandsregionen er klar i sin vurdering av at det bør ligge en selvstendig utdanningsinstitusjon på Helgeland, som særlig ivaretar regionens behov. Regionen er opptatt av at høgskolens samfunnsoppdrag videreføres. Innenfor lærerutdanning kan ansvaret omfatte hele Nordland. En videreføring av HiNe som selvstendig institusjon, med formalisert samarbeid med andre institusjoner, vil møte det behovet regionen Helgeland signaliserer, og ønsket strategisk profil for Dette er i utgangspunktet HiNes foretrukne løsning. Ved avstemningen fikk Mikkelsens og Johansens forslag 2 stemmer, administrasjonens forslag fikk 2 stemmer og Solbakks forslag fikk 7 stemmer. Helgelandsregionen er klar i sin vurdering av at det bør ligge en selvstendig utdanningsinstitusjon på Helgeland, som særlig ivaretar regionens behov. Regionen er opptatt av at høgskolens samfunnsoppdrag videreføres. Innenfor lærerutdanning kan ansvaret omfatte hele Nordland. En videreføring av HiNe som selvstendig institusjon, med formalisert samarbeid med andre institusjoner, vil møte det behovet regionen Helgeland signaliserer, og ønsket strategisk profil for Dette er i utgangspunktet HiNes foretrukne løsning.

9 SAK 43/14 Forlengelse av styreperiode og rektors åremål Styret for Høgskolen i Nesna ser det som mest tjenlig at funksjonstiden for styret forlenges fram til ny struktur for høgre utdanning er på plass. Rektors åremål forlenges tilsvarende. Administrasjonens innstilling med 9 stemmer mot 2 stemmer. Ingen saker under eventuelt. Referatsak nr. 19/14 21/14 ble tatt til etterretning. Orienteringssak nr. 2/14 ble tatt til orientering.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna fredag 24. oktober 2014 kl. 10 på Fru Haugans hotel i Mosjøen.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna fredag 24. oktober 2014 kl. 10 på Fru Haugans hotel i Mosjøen. Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna fredag 24. oktober

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Lovund rorbuhotell Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 14.06. kl. 19:30 21:00 og 15.06. kl. 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rica Nidelven hotel, Trondheim Dato: 22.11. 23.11.2012 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 den 22.11 til kl. 11:30 den 23.11 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

De nye studentrepresentantene Silje Knutsen og Kristian Sivertsen møter for første gang.

De nye studentrepresentantene Silje Knutsen og Kristian Sivertsen møter for første gang. Møteinnkalling Hogskolen i Nesna Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 09:00 14:00 Det innkalles herved til styremøte for Høgskolen i Nesna,

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna den 22. og 23. november 2012.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna den 22. og 23. november 2012. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rica Nidelven hotel, Trondheim Dato: 22.11.2012 23.11.2012 Tidspunkt: Start med lunsj kl. 13:00 den 22. 11. Avslutning med lunsj kl. 11:30 den

Detaljer

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana, rom C-212 Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana, rom C-212 Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana, rom C-212 Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte.

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Nesna, seminarrom G-1030 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 11.

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag og tirsdag 2. og 3. juni på Thon hotel Brønnøysund, Valveien 11.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag og tirsdag 2. og 3. juni på Thon hotel Brønnøysund, Valveien 11. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Thon hotell, Brønnøysund Dato: 02.06.- 03.06.2014 Tidspunkt: Frammøte 02.06 ca. kl. 12:45. Avreise 03.06 kl. 13:30 Det innkalles herved til møte

Detaljer

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00.

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00 Program for møtet Kl. 09.30 Kl. 09.40 Kl. 09.45 Kl. 10.15 Velkommen v/ styreleder 2 minutter

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 6 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Førsteamanuensis Tor-Helge Allern har meldt forfall. I hans sted møter professor Svein-Halvard Jørgensen.

Førsteamanuensis Tor-Helge Allern har meldt forfall. I hans sted møter professor Svein-Halvard Jørgensen. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana H Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 10:00 15:00 Program for møtet: Kl. 10:00 Kl. 10:05 Kl. 10:30 Kl. 10:50 Kl. 11:05 Kl. 12:00 Kl. 15:00 Velkommen

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 10. mars kl. 09:30 til 13:30 på møterom A-123 i A-byggets 1. etg. på Nesna.

Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 10. mars kl. 09:30 til 13:30 på møterom A-123 i A-byggets 1. etg. på Nesna. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Høgskolen i Nesna, rom A-123 i A-byggets 1. etg. Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 09:30 13:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv.

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 26.04.2012 27.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det innkalles til styreseminar og møte torsdag 26. april og fredag 27.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg 51/12 Høgskolestyret Møtedato 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

Avsluttende oppsummering fra Prosjektet for utvikling av digital kompetanse.

Avsluttende oppsummering fra Prosjektet for utvikling av digital kompetanse. Avsluttende oppsummering fra Prosjektet for utvikling av digital kompetanse. Denne oppsummeringen bygger på tidligere arbeid i prosjektgruppa samt avsluttende møte 8/1-2013 om Organisering av IT-tjenester

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2007 10. desember 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per

Detaljer