MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK HØGSKOLESTYRET"

Transkript

1 MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/ desember 2007

2 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per Johan Nicklasson Bodil Synnøve Wang Tor Erik Gartland Fra administrasjonen: Konstituert rektor Per Åge Ljunggren Direktør Kjetil Kvalsvik Observatører: Lars Petter Lystad fra kl Kent Varmedal fra kl Hanne Giæver fra kl Åse Berit Vrenne fra kl Frode Næsje under S100/07.6 Forfall: Guri Ingebrigtsen Elisabeth Romàn Ellen Øseth

3 SAKSLISTE SAK 86/07 SAK 87/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE - Anmodning om saker til styremøtet (vedlagt) RESTANSELISTE SAK 88/07 BUDSJETT 2008 SAK 89/07 BUDSJETTFORSLAG 2009 (TIL KD) SAK 90/07 ØKONOMISTYRINGEN VED HIN SAK 91/07 STUDIEPORTEFØLJE 2008 SAK 92/07 PROFESSOR-/DOSENTSTILLING INNEN TEKNOLOGI & SAMFUNN SAK 93/07 SAK 94/07 FRAMTIDIG STRUKTUR INNEN U & H SEKTOREN (U. OFF JF. OFFL 6.2 A ) SAK 95/07 TILSETTING AV INSTITUTTLEDER IDER (U.OFF JF. OFFL. 6.4) SAK 96/07 PERMISJON FOR OVERGANG TIL ANNEN STILLING INSTITUTTLEDER IAV (U.OFF JF. OFFL. 6.4) SAK 97/07 UTLYSNING AV VIKARIAT SOM INSTITUTTLEDER VED IAV SAK 98/07 TILSETTING AV PROFESSOR II VED IHSV (U.OFF JF. OFFL. 6.4) ETABLERING AV KVALIFISERINGSGRUPPE INNEN TEKNOLOGI OG SAMFUNN SAK 100/07 ORIENTERINGSSAKER Markedsplan Ingeniørutdanning innen flyteknikk Samhandling mellom instituttene Honorering av styreverv (muntlig v/styreleder) Styreforsikring (muntlig v/styreleder) Referat fra IDF-møter (vedlagt) Orientering om arbeidet med revidering av sivilingeniørutdanningen (muntlig v/instituttleder Frode Næsje) Orientering om rektor Norut prosessen SAK 101/07 EVENTUELT Evaluering av styremøtet - runde rundt bordet

4 SAK 86/07 GODKJENNING AV REFERAT, INNKALLING OG SAKSLISTE Referater, innkalling og saksliste ble godkjent, med følgende merknader. Referat fra junimøtet ble ikke vedtatt på møtet 7. september. Protokolltilførsel til styrereferatet for fremmet av Per Johan Nicklasson, Anette Meidell og Bjørn Reidar Sørensen: Det var enighet om at styremedlemmer som fremmer sine saker innen fristen for det aktuelle styremøte, får disse sakene ført opp på dagsorden med saksnummer, tittel og saksframlegg, slik det er bestemt i UoH- loven. Til dagsorden: Orienteringssaker S100/07 tas før ordinære saker Sak 90/07 og sak 91/07 før 88/07 SAK 100/07 ORIENTERINGSSAKER Sakene ble tatt til orientering SAK 87/07 RESTANSELISTE Restansesakene ble tatt til etterretning. SAK 90/07 ØKONOMISTYRINGEN VED HIN Styret vedtok å lukke møtet under behandlingen av saken Anette Meidell fremmet alternativt vedtaksforslag til punkt 1, 2,3 og 4: Styret ber administrasjonen å gå gjennom interne ressurser vedr. økonomikompetanse for å få personal- og økonomiseksjonen til å løse de oppgavene de skal. Forslaget falt med 6 mot 5 stemmer og følgende ble vedtatt 1) Personal- og økonomiseksjonen omorganiseres til en økonomiseksjon og en personalseksjon fra Administrasjonen undersøker muligheter for interne omrokkeringer for å styrke økonomifunksjonen. 2) Seksjonene ledes av henholdsvis personalsjef og økonomisjef 3) Dagens personal- og økonomisjef blir leder for personalseksjonen med tittel personalsjef 4) Stilling som økonomisjef lyses ut med det første Punktene 5 9 ble enstemmig vedtatt. 5) Styret ber administrasjonen sette i gang en prosess for omorganisering av ekstern seksjon

5 6) Styret ber administrasjonen prioritere oppfølging av PriceWaterHouseCoopers og orienterer jevnlig om framdrift til styret. 7) Styret ber om at vi snarest blir forelagt oppdaterte rutiner for eksternt finansiert virksomhet som er i tråd med regelverket 8) Videre ber styret om å få beskrivelser av hvorledes rutiner og kontroller skal bli effektive 9) Styret ber videre om å få en oversikt på de kommende styretmøter om hvilke prosjekter som er brakt i tråd med ette og hvilke som gjenstår. SAK 91/07 STUDIEPORTEFØLJE ) HiN lyser ut studier i samordna opptak og i lokalt opptak jf. Saksframlegget 2) Rektor beslutter utlysning av studier av 60 studiepoengs omfang eller mindre 3) Alle studier med for få søkere trekkes fra opptaket jf. saksframlegget SAK 88/07 BUDSJETT ) Vedlagte operative budsjett vedtas som Høgskolen i Narviks budsjett for 2008, under forutsetning av at tildelt ramme fra KD blir som forutsatt i St.prp. 1 2) Avsetningene trekkes inn og fordeles gjennom planbudsjett. 3) Planbudsjettet vedtas på neste styremøtet, med unntak av a. Økt markedsføring b. Prosessutdanning c. Masterutdanning in enviromental engineering d. LURT gjennomføring 4. år. e. Master i forebygging og helsefremmende arbeid. f. 1. år ingeniør Bodø 4) Styret ber administrasjonen komme tilbake med et saksframlegg som er relatert til strategisk plan samt eksterne føringer. 5) Det startes et arbeid med å utvikle en tydeligere mål- og resultatstyring av budsjettet. I dette må det også ligge en risikovurdering av inntekter og utføring av oppgaver. Mål og resultat styringen baseres på sektormålene og virksomhetsmålene og gjøres så operative og enkle som mulig. Styret ønsker å gå mer prinsipielt inn i dette arbeidet, f. eks gjennom et styreseminar. SAK 89/07 BUDSJETTFORSLAG 2009 (TIL KD) : Budsjettdokument 2009 vedtas som høgskolens budsjettforslag for 2009 med de endringer som framkom på møtet. Fremtidige satsinger fremmes innenfor det som kan gi uttelling innenfor regjeringens nordområdesatsing.

6 Protokolltilførsel fra Per Johan Nicklasson, Anette Meidell, Bjørn Reidar Sørensen og Sidsel Kruuse-Meyer: Budsjettforslaget burde inneholdt et punkt angående HiNs viktigste strategiske satsning retten til å tildele doktorgrad innen teknologiske fag. SAK 92/07 PROFESSOR-/DOSENTSTILLING INNEN TEKNOLOGI & SAMFUNN Vedtatt mot 3 stemmer 1) For å styrke FoU- aktivitetene i skjæringspunktet mellom teknologi og samfunn opprettes det ei fast stilling som 1. amanuensis/professor innen nevnte fagområder. 2) Styret godkjenner vedlagte forslag til betenkning. 3) Styret ber om at det utarbeides annonsetekst og at stillingen lyses ut snarest mulig. Protokolltilførsel fra Per Johan Nicklasson og Anette Meidell Saksframlegget inneholder beskrivelse av en aktuell søker. Normalt tilsetter man ved kalling når man av strategiske hensyn ønsker å knytte til seg aktuelle kandidater som allerede er vurdert som kompetente. Utlysningen av professorstilling innen dette området kan oppfattes som en ytterligere spredning av vår FoU kompetanse. Dette er i mot de signaler vi har fått fra departement og forskingsråd vedrørende konsentrering av vår FoU aktivitet. Det er heller ikke i henhold til HiNs strategiske plan. SAK 93/07 ETABLERING AV KVALIFISERINGSGRUPPE INNEN TEKNOLOGI OG SAMFUNN Vedtatt mot 3 stemmer 1) Det etableres ei tverrfaglig kvalifiseringsgruppe innen teknologi og samfunn/helse. 2) Det knyttes ei stipendiatstilling til denne gruppen. Stipendiaten veiledes av professor/1.amanuensis innen fagområdet, forutsatt et denne stillingen vedtas av styret (jfr. sak 92/07). 3) Kvalifiseringsgruppen utarbeider detaljerte planer med resultatmål, budsjett og framdriftsplan. Disse framlegges for godkjenning på neste styremøte. Protokolltilførsel fra Per Johan Nicklasson, Anette Meidell og Bjørn Reidar Sørensen: Vi anser ikke en opprettelse av en slik kvalifiseringsgruppe for en styrkning av HiNs eksisterende FOU- områder, slik både departementet og forskningsråd har påpekt at vi bør. SAK 94/07 FRAMTIDIG STRUKTUR INNEN U & H SEKTOREN (saksframlegg u. off jf. offl 6.2 a ) Saken utsatt SAK 95/07 TILSETTING AV INSTITUTTLEDER IDER (SAKSFRAMLEGG U.OFF JF. OFFL. 6.4) Frode Næsje tilsettes som instituttleder på IDER med virkning f.o.m. den Næsje blir tilsatt for en åremålsperiode på fire år.

7 SAK 96/07 PERMISJON FOR OVERGANG TIL ANNEN STILLING INSTITUTTLEDER IAV (Saksframlegg U.off jf. offl. 6.4) Hanne Giæver innvilges ett års permisjon uten lønn fra sitt tilsettingsforhold ved Høgskolen i Narvik med virkning fra 1. februar SAK 97/07 UTLYSNING AV VIKARIAT SOM INSTITUTTLEDER VED IAV 1) Vedlagte utlysningstekst og stillingsbeskrivelse vedtas etter merknader i styremøtet. 2) Stillingen som instituttleder ved IAV lyses ut. Det skjer umiddelbart. Tilsettingsutvalget for faglige stillinger er innstillingsutvalg. Innstilling fremmes for styret og tilsetting foretas av styret så snart som mulig. 3) Stillingen lyses ut som vikariat fram t.o.m , men med mulighet for forlengelse. SAK 98/07 TILSETTING AV PROFESSOR II VED IHSV (U.OFF JF. OFFL. 6.4) Saken utsettes SAK 101/07 EVENTUELT 1. vara for eksterne medlemmer møter fast i styret inntil videre Møtets varighet Ekstraordinært styremøte 9. januar kl Neste ordinære styremøte 25. februar. Per Åge Ljunggren Konstituert rektor

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 1/2007 28. februar 2007 Til stede: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Ola Slagstad Håkon With Andersen Torunn Hamran Gunnhill Andreassen Eva Opshaug Teigen Wivi-Ann Tingvoll Jørn

Detaljer

STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene

STYREMØTE. Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00. ved Høgskolen i Narvik. Leder for seksjonene og instituttene Det innkalles til STYREMØTE Onsdag 27. og torsdag 28. juni 2007, kl.09.00 ved Høgskolen i Narvik Innkalling går til: Styremedlemmer: Edel Storelvmo Per Åge Ljunggren Håkon With Andersen Gunnhill Andreassen

Detaljer

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering

HS-V-003/2008 Videre organisering av Campusutviklingsprosjektet i Trondheim Muntlig orientering VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Det innkalles til: Innkallingen går til: STYREMØTE 6. mars 2012 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30

STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 3. september 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Arlene Hall Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Lovund rorbuhotell Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 14.06. kl. 19:30 21:00 og 15.06. kl. 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00. på Styrerommet, HiN Det innkalles til: STYREMØTE 30. september 2014 kl.08.30 14.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00

Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Styremøte nr. 7/2005 Tid: Styremøte HiG mandag 12.12.05 kl 12.00 15.30. Vi starter med lunsj kl 11.00. Styremøte HiG og HiL mandag 12.12.05 kl 16.00 19.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, nytt møterom på toppen

Detaljer

Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, Marianne Brattland, Anne Christel Johnsgaard, Ellinor Dalbye Kasahara, Anne Berit Faaberg

Fra administrasjonen: Ann Elisabeth Wedø, Marianne Brattland, Anne Christel Johnsgaard, Ellinor Dalbye Kasahara, Anne Berit Faaberg Møtebok 06.05.2014 Møtebok 3/14 Styret for Høgskolen i Oslo og Akershus Møte tirsdag 6. mai 2014 fra kl. 12.30 14.05, Pilestredet 46, møterom 301 Til stede: Kari Toverud Jensen, Anton Havnes, Ragnar Audunson,

Detaljer

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30

STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 Det innkalles til: STYREMØTE 3. desember 2013 kl.08:30 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas

Møtereferat. Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014. Sekretariatet v / Maria Henningsen og May Britt Kjelsaas Møtereferat Samarbeidsorganet mellom Helse Midt-Norge og høgskolene, 14.10.2014 Tilstede: Dekan Heidi Haavardsen (leder) Dekan helsefag, Kristin Bratseth (nestleder) Dekan Solrun Valen Førsteamanuensis

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 7.10.2013 Dokumentdato: 27.09.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR?

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? Høringsnotat I forbindelse med at inneværende rektorperiode utgår 31. juli 2011, har høgskolestyret bedt om en saksutredning angående spørsmålet

Detaljer

Styremøte nr. 1/2013

Styremøte nr. 1/2013 Styremøte nr. 1/2013 Tid: Tirsdag 5. mars 2013 kl. 09:00 15:00 Sted: HiG (Ørneredet/ G-bygget 3. etasje) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 01/13 Innkalling til styremøte nr. 1/2013... 3 Sak STY 02/13

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer