Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni 2012. Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget."

Transkript

1 Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på Blæstad 13. juni Møtet ble holdt i Festsalen, Hovedbygget. Til stede: Gerd Wikan, Morten Ørbeck, Petter Dyndahl, Torstein Storaas, Mette Løhren, Maren Kyllingstad, Marius Flemmen Knudsen, Thomas Engen (deltok ikke under sakene 42, 45 og 46) og Lise Iversen Kulbrandstad. Forfall: Hanne Marthe Narud, Tormod Hermansen, Atle Hauge, Kaia Therese Bredvold og Line M. Rustad Møtet ble ledet av Lise Iversen Kulbrandstad. Referent Christine Haugland Nybakk. Protokollen / møtereferatet er gjennomlest og midlertidig godkjent

2 Saksliste: Saksnr. HS 2012/30 HS 2012/31 HS 2012/32 HS 2012/33 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Oppsummering av årets etatsstyringsmøte Endelig godkjenning av årsregnskap for med avsluttende revisjonsbrev HS 2012/34 Delårsregnskap 1. tertial 2012 HS 2012/35 Disponere BOA-O overskudd 2011 HS 2012/36 Status og det videre arbeid med utvikling av studiested Blæstad HS 2012/37 Virksomhetsrapport HS 2012/38 Orientering om arbeid med studieprogrammet HS 2012/39 HS 2012/40 HS 2012/41 Mellomlederutdanning for kommunesektoren (30stp) - etablering av oppdragsstudium Årsstudium i sikkerhetsledelse - etablering av oppdragsstudium Arbeidet med årets opptak - fordeling av nye studieplasser HS 2012/42 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 2011 HS 2012/43 Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2012 HS 2012/44 HS 2012/45 HS 2012/46 HS 2012/47 HS 2012/48 Etablering av forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Hedmark Opprettelse av råd for samarbeid med arbeidslivet - Høgskolen i Hedmark Dekan FH - Forlenget fungering Eventuelt Orienteringer RF 2012/4 - Utsatt sensurfrist i 3ØR150 Finansregnskap med analyse våren 2012 RF 2012/5 Trekking av Challenges of Contemporary Society studieåret 2012/2013 Pris for godt læringsmiljø publisert Referat FoU-utvalget Orientering til høgskolestyret om oppstart og mandat

3 HS 2012/30 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. HS 2012/31 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte Protokollen fra forrige styremøte godkjennes. HS 2012/32 Oppsummering av årets etatsstyringsmøte I møtet ble Kunnskapsdepartementets tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet delt ut. Det ble ikke fattet vedtak i denne saken. HS 2012/33 Endelig godkjenning av årsregnskap for med avsluttende revisjonsbrev Høgskolestyret godkjenner endelig årsregnskap for 2011, med avsluttende revisjonsbrev.

4 Høgskolestyret godkjenner endelig årsregnskap for 2011, med avsluttende revisjonsbrev. HS 2012/34 Delårsregnskap 1. tertial 2012 Høgskolestyret tar fremlagt delårsregnskap 1. tertial 2012 til orientering. Høgskolestyret tar fremlagt delårsregnskap 1. tertial 2012 til orientering. HS 2012/35 Disponere BOA-O overskudd 2011 Campus Hamar disponerer kr til ordinær drift. Campus Rena disponerer kr 234 til ordinær drift og kr 449 blir stående som udisponerte midler i note 8 1. Campus Elverum disponerer kr 701 til ordinær drift og kr 455 blir stående som udisponerte midler i note 8. Høgskoledirektøren fremmet forslag om at vedtakene for hver campus endres slik at de gis en opsjon til å disponere overskuddet fra BOA-O for Med disse endringene ble forslaget til vedtak enstemmig vedtatt. Campus Hamar har opsjon til å disponere kr til ordinær drift. 1 Note 8 er virksomhetskapital uten forpliktelser mot Kunnskapsdepartementet.

5 Campus Rena har opsjon til å disponere kr 234 til ordinær drift og kr 449 blir stående som udisponerte midler i note 8 2. Campus Elverum har opsjon til å disponere kr 701 til ordinær drift og kr 455 blir stående som udisponerte midler i note 8. HS 2012/36 Status og det videre arbeid med utvikling av studiested Blæstad Prosjektet for videreføringen av landbruksutdanningene ved HH, fastsatt for perioden , fortsetter i henhold til den planen som ble lagt i HS 2010/08. Prosjektet skulle opprinnelig avsluttes innen utgangen av 2013 men forlenges frem til 1. januar 2015 Overgangsfasen for støttemidler forlenges fra periode til også å omfatte perioden frem til 1. januar Det gis ekstra støttemidler med kr 0,5 mill. for årene 2012, 2013 og Dette kommer i tillegg til de til sammen kr 7 mill. som ble vedtatt i støttemidler i HS 2010/08 (for perioden ) Avdeling for økologi og landbruksfag (Campus Evenstad) tar all risiko for underskudd utover støttemidler i perioden frem til 1. januar 2015 Avdeling for økologi og landbruksfag jobber videre med å finne eksterne midler fra Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og fylkeskommunen Høgskolen dekker underskuddet for 2011 på studiested Blæstad med kr 2,266 mill Innen utgangen av 2014 forutsettes det at landbruksfagene skal være økonomisk bærekraftige i henhold til finansieringssystemet til UH-sektoren Vedtak i denne Høgskolestyresaken erstatter ikke vedtak i tidligere styresaker I møtet ble det fremmet forslag om å ta inn et punkt i vedtaket om at styret ber administrasjonen legge frem en evalueringsrapport våren Med dette tillegget ble forslaget til vedtak enstemmig vedtatt. Prosjektet for videreføringen av landbruksutdanningene ved HH, fastsatt for perioden , fortsetter i henhold til den planen som ble lagt i HS 2010/08. Prosjektet skulle opprinnelig avsluttes innen utgangen av 2013 men forlenges frem til 1. januar 2015 Overgangsfasen for støttemidler forlenges fra periode til også å omfatte perioden frem til 1. januar Det gis ekstra støttemidler med kr 0,5 mill. for årene 2012, 2013 og Dette kommer i tillegg til de til sammen kr 7 mill. som ble vedtatt i støttemidler i HS 2010/08 (for perioden ) 2 Note 8 er virksomhetskapital uten forpliktelser mot Kunnskapsdepartementet.

6 Avdeling for økologi og landbruksfag (Campus Evenstad) tar all risiko for underskudd utover støttemidler i perioden frem til 1. januar 2015 Avdeling for økologi og landbruksfag jobber videre med å finne eksterne midler fra Kunnskapsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og fylkeskommunen Høgskolen dekker underskuddet for 2011 på studiested Blæstad med kr 2,266 mill Innen utgangen av 2014 forutsettes det at landbruksfagene skal være økonomisk bærekraftige i henhold til finansieringssystemet til UH-sektoren Vedtak i denne Høgskolestyresaken erstatter ikke vedtak i tidligere styresaker Styret ber administrasjonen legge frem en evalueringsrapport våren 2013 HS 2012/37 Virksomhetsrapport Styret tar Virksomhetsrapport til orientering. Fordelingen av kr 5,411 mill. som ble holdt tilbake vedr. Kirkeveien 47 (styresak HS2011/08), fordeles ut til campus ut ifra måltallsplasser. Styret godkjenner plan for omdisponering av midler for hver campus. Avdelinger: Tall i 1 000,- Utfordring Kutt i midler fra KUF-fond* Bruk av overskudd BOA-O 2011** Omdisponering av midler Campus Hamar Campus Rena Campus Elverum Campus Evenstad *Sum budsjettert midler fra KUF-fond i Kr 330' vedr overgangsfinansiering på Campus Evenstad er ikke budsjettert. **Disponibel "inntekt" i 2012 som ikke er budsjettert, og krever styrevedtak for å disponeres. ***Tomgangshusleie KV47 avsatt i 2012 fordelt ut ifra måltallsplasser Fordeling av kr 5,4 mill.*** Omdisponere fra egenkapital**** **** Bunden egenkapital (note 15) defineres i denne sammenheng som ubrukte midler og som avsettes som utsatt virksomhet knyttet til samfunnsoppdraget gitt i tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet. Høgskoleadministrasjonen får fullmakt til å revidere høgskolens budsjett for 2012 i henhold til plan for omdisponering av midler, jfr. vedtakspunkt 3. SUM Styret tar Virksomhetsrapport til orientering. Fordelingen av kr 5,411 mill. som ble holdt tilbake vedr. Kirkeveien 47 (styresak HS2011/08), fordeles ut til campus ut ifra måltallsplasser. Styret godkjenner plan for omdisponering av midler for hver campus.

7 Utfordring Omdisponering av midler Avdelinger: Kutt i midler fra Bruk av overskudd Fordeling av kr 5,4 Omdisponere fra Tall i 1 000,- KUF-fond* BOA-O 2011** mill.*** egenkapital**** SUM Campus Hamar Campus Rena Campus Elverum Campus Evenstad *Sum budsjettert midler fra KUF-fond i Kr 330' vedr overgangsfinansiering på Campus Evenstad er ikke budsjettert. **Disponibel "inntekt" i 2012 som ikke er budsjettert, og krever styrevedtak for å disponeres. ***Tomgangshusleie KV47 avsatt i 2012 fordelt ut ifra måltallsplasser **** Bunden egenkapital (note 15) defineres i denne sammenheng som ubrukte midler og som avsettes som utsatt virksomhet knyttet til samfunnsoppdraget gitt i tildelingsbrev fra Kunnskapsdepartementet. Høgskoleadministrasjonen får fullmakt til å revidere høgskolens budsjett for 2012 i henhold til plan for omdisponering av midler, jfr. vedtakspunkt 3. HS 2012/38 Orientering om arbeid med studieprogrammet Høyskolestyret tar saken til orientering. Høyskolestyret tar saken til orientering. HS 2012/39 Mellomlederutdanning for kommunesektoren (30stp) - etablering av oppdragsstudium Mellomlederutdanning for kommunesektoren (30 stp) etableres som oppdragsstudium. Mellomlederutdanning for kommunesektoren (30 stp) etableres som oppdragsstudium. HS 2012/40 Årsstudium i sikkerhetsledelse - etablering av oppdragsstudium Årsstudium i sikkerhetsledelse etableres.

8 Årsstudium i sikkerhetsledelse etableres. HS 2012/41 Arbeidet med årets opptak - fordeling av nye studieplasser 1. Ingen studier trekkes fra årets nasjonale opptak. 2. De 15 nye strategiske studieplassene tildelt i Revidert nasjonalbudsjett 2012 fordeles slik: a. 10 plasser til samlingsbasert førskolelærerutdanning (3-årig tildeling) b. 5 plasser til årsstudium i Krisehåndtering (1 årig-tildeling) 3. Det internasjonale studiet Challenges of Contemporary society er trukket fra lokalt opptak. De 6 studieplassene FH disponerte til dette studiet, overføres til AØL til det internasjonale studietilbudet på Evenstad med virkning fra studieåret Ingen studier trekkes fra årets nasjonale opptak. 5. De 15 nye strategiske studieplassene tildelt i Revidert nasjonalbudsjett 2012 fordeles slik: a. 10 plasser til samlingsbasert førskolelærerutdanning (3-årig tildeling) b. 5 plasser til årsstudium i Krisehåndtering (1 årig-tildeling) 6. Det internasjonale studiet Challenges of Contemporary society er trukket fra lokalt opptak. De 6 studieplassene FH disponerte til dette studiet, overføres til AØL til det internasjonale studietilbudet på Evenstad med virkning fra studieåret HS 2012/42 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 2011 Høgskolestyret tar Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 2011 til etterretning.

9 Høgskolestyret tar Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 2011 til etterretning. HS 2012/43 Tilstandsrapport for høyere utdanningsinstitusjoner 2012 Høgskolestyret tar tilstandsrapporten for 2012 til orientering. Høgskolestyret tar tilstandsrapporten for 2012 til orientering. HS 2012/44 Etablering av forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Hedmark 1. Høgskolestyret vedtar å opprette Forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Hedmark 2. Høgskolestyret vedtar mandat for Forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Hedmark, jf. vedlegg 1 3. Høgskolestyret vedtar Retningslinjer for behandling av enkeltsaker ved mistanke om vitenskapelig uredelighet og brudd på god vitenskapelig praksis ved Høgskolen i Hedmark, jf. vedlegg 2 4. Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av Forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Hedmark fra d.d. til : Medlemmer: Professor Sidsel Lied (leder) Professor Jan Kåre Hummelvold Professor Christina Skarpe Førsteamanuensis Erik Mønness Eksternt medlem X Varamedlemmer: Førsteamanuensis Thorsteinn Sigurjonsson Professor Sissel Karlsen Professor Knut Olav Strætkvern

10 I møtet ble det orientert om at tingrettsdommer Mari Bø Haugstad har takket ja til å stille som eksternt medlem i utvalget, og hun foreslås derfor. Med dette tillegget ble forslaget til vedtak enstemmig vedtatt. 5. Høgskolestyret vedtar å opprette Forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Hedmark 6. Høgskolestyret vedtar mandat for Forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Hedmark, jf. vedlegg 1 7. Høgskolestyret vedtar Retningslinjer for behandling av enkeltsaker ved mistanke om vitenskapelig uredelighet og brudd på god vitenskapelig praksis ved Høgskolen i Hedmark, jf. vedlegg 2 8. Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer av Forskningsetisk utvalg ved Høgskolen i Hedmark fra d.d. til : Medlemmer: Professor Sidsel Lied (leder) Professor Jan Kåre Hummelvold Professor Christina Skarpe Førsteamanuensis Erik Mønness Tingrettsdommer Mari Bø Haugstad Varamedlemmer: Førsteamanuensis Thorsteinn Sigurjonsson Professor Sissel Karlsen Professor Knut Olav Strætkvern HS 2012/45 Opprettelse av råd for samarbeid med arbeidslivet - Høgskolen i Hedmark Høgskolene i Hedmark etablerer Råd for samarbeid med arbeidslivet. Rektor får fullmakt til å sette sammen utvalget i tråd med føringene i tildelingsbrevet i 2011 og styrets diskusjon. Høgskolene i Hedmark etablerer Råd for samarbeid med arbeidslivet. Rektor får fullmakt til å sette sammen utvalget i tråd med føringene i tildelingsbrevet i 2011 og styrets diskusjon.

11 HS 2012/46 Dekan FH - Forlenget fungering Sven Inge Sundes fungering som dekan ved Avdeling for folkehelsefag forlenges for perioden Høgskoledirektøren legger fram forslag til kunngjøring av dekanstillingen i styrets septembermøte. Sven Inge Sundes fungering som dekan ved Avdeling for folkehelsefag forlenges for perioden Høgskoledirektøren legger fram forslag til kunngjøring av dekanstillingen i styrets septembermøte. HS 2012/47 Eventuelt Det var ingen saker til behandling under dette punktet. HS 2012/48 Orienteringer Høgskolestyret tar sakene til orientering. RF 2012/4 - Utsatt sensurfrist i 3ØR150 Finansregnskap med analyse våren 2012 RF 2012/4 - Utsatt sensurfrist i 3ØR150 Finansregnskap med analyse våren 2012

12 RF 2012/5 Trekking av Challenges of Contemporary Society studieåret 2012/2013 RF 2012/5 Trekking av Challenges of Contemporary Society studieåret 2012/2013 Pris for godt læringsmiljø publisert Pris for godt læringsmiljø publisert Referat FoU-utvalget Referat FoU-utvalget Orientering til høgskolestyret om oppstart og mandat Orientering til høgskolestyret om oppstart og mandat

13

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte 13. november 2013 Innkalling Innkalling til styremøte 13. november 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013

Innkalling. Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Innkalling Innkalling til styremøte og -seminar 26. og 27. juni 2013 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 10. november 2010 Vår ref.: 2010/1592 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen,Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard,

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 16. Juni 2010 Vår ref.: 2010/788 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren,

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 31.10.2012 Tidspunkt: 09:00 ca. 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Styremøte nr. 1/2012

Styremøte nr. 1/2012 Styremøte nr. 1/2012 Tid: Mandag 27. februar kl. 10:00-15:30, middag kl. 16:00 18:00 Tirsdag 28. februar kl. 09:00 16:00 Sted: Mandag - Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tirsdag - Honne hotell og konferansesenter

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.12.2012 Tid: 13:00-17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Foreløpig budsjettutkast 2013

Foreløpig budsjettutkast 2013 Høgskolestyremøte 15. november 2012 Foreløpig budsjettutkast 2013 Side 1 av 12 Innledning Basert på "Orientering om forslag til statsbudsjettet 2013 for universiteter og høgskoler (foreløpig tildelingsbrev)

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 30. oktober 2012 Kl. 11.45-15.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen

Kommunikasjonsdirektør Dag Nordbø Internasjonal koordinator Anders Wahlstedt Advokat Bjørn Stordrange Rådmann Harald Danielsen MØTEPROTOKOLL Universitetsstyret Dato: 20.05.2015 kl. 9:15 Sted: Campus Grimstad, Uglandsstua Arkivsak: 15/00555 Tilstede: Rektor Torunn Lauvdal Førsteamanuensis Frøydis Nordgård Vik Førstelektor Morgan

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold:

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.-16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer

Detaljer