Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL"

Transkript

1 Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rica Nidelven hotel, Trondheim Dato: Tidspunkt: Fra kl. 13:00 den til kl. 11:30 den Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Medlem Kristine Toft Rosland Medlem Hallstein Hegerholm Medlem Magnar Solbakk Nestleder Anette Smedseng Medlem Aslaug Mikkelsen Leder Trine Fagervik Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL Inger Aksberg Johansen Janne Sommerseth MEDL Varamedlem Bjørn Audun Risøy MEDL Tor Helge Allern MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Svein Halvard Jørgensen Tor Helge Allern Rolf Reikvam Bjørn Audun Risøy Siv Almendingen Barbro Fossland Merknader Før møtet var det orientering fra Kvinneuniversitetet i Norden ved Arna Meisfjord og fra representantskapsmøtet for universitets- og høgskolerådet ved rektor Sven Erik Forfang. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Sven Erik Forfang Rektor Margrete Norheim Prorektor Magne Elstad Økonomi- og personalsjef Øyvind Steinslett Rådgiver

2 Saksliste Saksnr Innhold U.off SAK 54/12 SAK 55/12 SAK 56/12 SAK 57/12 SAK 58/12 SAK 59/12 Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjennelse av møteprotokoll - høgskolestyrets møte den 5. september 2012 Statusrapport - omstillings- og utviklingsprosjekt (OUP) - november 2012 OUP-bærekraftig studieportefølje Studieprogrammet HiNesna Målstruktur for Høgskolen i Nesna SAK 60/12 Kvalitetsrapport SAK 61/12 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Nesna og Kvinneuniversitetet SAK 62/12 Tilsetting av direktør X SAK 63/12 Opprykk til dosent i samfunnsfag X SAK 64/12 Delegasjon - opprettelse av sakkyndig utvlag SAK 65/12 Regnskap 2. tertial 2012 SAK 66/12 Budsjett 2013 Referatsaker RS 62/12 RS 63/12 RS 64/12 RS 65/12 RS 66/12 RS 67/12 RS 68/12 RS 69/12 RS 70/12 Orientering om nytt rammeverk for Riksrevisjonens revisjon Semestervarighet på studieopphold i utlandet og støtte fra Lånekassen Matematikk i lærerutdanningene Avvisning av søknad om akkreditering av mastergradsstudium i profesjonsrettet pedagogikk Samarbeidsavtale mellom HiNe og NJFF Behov for IKT-infrastruktur ved Kunnskapssenteret Helgeland/ Campus Helgeland Samordnet plan for opplæring i bruk av IKT-verktøy Søknadsskjema for FoU-ressurs ved HiNe Referat fra styringsgruppe SAK Nordland RS 71/12 Referat fra idf-møte Møte nr. 7 RS 72/12 IDF referat RS 73/12 RS 74/12 Referat fra møte i tilsettingsutvalget for UF-stillinger, Referat fra møte i internasjonalt utvalg

3

4 Beslutningssaker SAK 54/12 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte 22. og 23. november Hallstein Hegerholm beklaget at møtet var lagt til Trondheim da ansatte ikke får mulighet til å overvære styremøtet. Dette ble støttet av Rolf Reikvam. Enstemmig som innstilt. SAK 55/12 Godkjennelse av møteprotokoll - høgskolestyrets møte den 5. september 2012 Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 5. september 2012 godkjennes. Enstemmig som innstilt. SAK 56/12 Statusrapport - omstillings- og utviklingsprosjekt (OUP) - november 2012 Styret for Høgskolen i Nesna tar statusrapporten per november 2012 for omstillings- og utviklingsprosjektet til orientering med de synspunkter som framkom på møtet. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tilleggsforslag: Styret ber de ulike gruppene konkretisere sine planer i framtidig rapportering.

5 Hallstein Hegerholm fremmet følgende tilleggsforslag: Modellen for GLU 1-7 videreutvikles og utformes gjennom intern dialog. Enstemmig som innstilt med Mikkelsens og Hegerholms tilleggsforslag. SAK 57/12 OUP-bærekraftig studieportefølje Da studieporteføljen består av flere studietilbud enn hva høgskolen til en hver tid har kapasitet til å gjennomføre, må det enkelte institutt i forkant av hvert studieår fremme en sak til høgskolestyret om hvilke studieprogram de ønsker å utlyse for det aktuelle studieår. For det enkelte års studieprogram gjelder følgende: 1. Forslag til studieprogram fra instituttene må være innenfor instituttenes egne budsjettrammer. 2. Forslaget til studieprogram må være kostnadsberegnet. 3. Dersom vedtatt studieprogram likevel ikke skulle la seg gjennomføre innenfor det enkelte institutts budsjettrammer, må instituttet søke om økt budsjettramme evt. om å få trekke studietilbudet. Dette må skje før vedtak om eventuell oppstart. 4. Dersom det skal søkes om å utlyse studietilbud utover instituttenes budsjettrammer må dette fremmes som en egen sak, hvor størrelsen på nødvendig økning av budsjettrammene fremkommer. 5. om oppstart av studietilbudene fattes av instituttleder i de tilfeller der antall kvalifiserte søkere er likt eller høyere enn antall budsjetterte studieplasser. Oppstart av studietilbud med lavere søkertall må godkjennes av høgskolestyret. Unntatt fra dette er vedtak om oppstart av høgskolens utenlandsstudier. Dette er regulert gjennom inngåtte avtaler med GoStudy. Dersom et institutt ønsker å fjerne eller legge til et studieprogram til studieporteføljen må dette fremmes i en egen sak til høgskolestyret. Dersom det ikke blir oppstart av et studietilbud grunnet lave søkertall, eller at et studietilbud ikke produserer tilstrekkelig studiepoeng, tre år på rad utgår studietilbudet fra studieporteføljen. Oppdragsstudier kan tilbys selv om de ikke er en del av høgskolens studieportefølje. Studieportefølje: Studium Stp Dir. kostn. Stputtelling Resultatgrad Master i profesjonsretta naturfag ,5 % Master i musikkvitenskap (kultur/estetiske ,6 %

6 fag) Master i pedagogikk ,6 % Grunnskolelærerutdanning ,6 % Grunnskolelærerutdanning ,4 % Barnehagelærerutdanning ,3 % Sykepleierutdanning ,6 % Bachelor IKT 180 Årsstudium IKT 60 Bachelor idrett 180 Idrett årsstudium ,5 % ,6 % Drama årsstudium ,3 % Engelsk årsstudium ,9 % Kunst og håndverk årsstudium ,9 % Matematikk årsstudium 60 Samkjørt med GLU 5-10 Naturfag årsstudium 60 Samkjørt med GLU 5-10 Samfunnsfag årsstudium ,4 % Videreutdanning rettet mot helse og sosialsektoren ,5 % og Alternerende innhold ut fra etterspørsel kapasitet i fagmiljøet. International Cultural studies ,1 % Digital medieproduksjon og sosiale medier årsstudium ,5 % Foreslås som årlig studietilbud under forutsetning av økonomisk bærekraft studieåret Kreativt musikkarbeid årsstudium ,5 % Ex.Phil/Ex.fac m/støttefag (høst og vår) 30(*2) ,7 % Anglophone culture and communication (høst og vår) 30(*2) ,3 % Idrett 1, Sydney (høst og vår) 30(*2) Idrett 1, Bali (høst og vår) 30(*2) ,4 % Personlig trener, Bali (høst og vår) 30(*2) ,9 % Idrett 2 (høst og vår) 30(*2) ,2 % IKT & læring ,0 % IKT & læring ,8 % Norsk 2 30 Samkjørt med GLU 5-10 Rådgivning ,0 %

7 Rådgivning 1, Studiesenteret.no 30 Rådgivning ,1 % Rådgivning 2, Studiesenteret.no ,9 % Spesialpedagogikk ,4 % Spesialpedagogikk 3 - Samspill og samspillsvansker ,0 % Spesialpedagogikk 3 - Språk, lese- og skrivevansker ,3 % Grunnstudium i sosial- og spesialpedagogikk ,6 % Pedagogisk ledelse i barnehagen ,0 % Barnehagepedagogikk ,1 % Musikk for de minste ,7 % Flerkulturell forståelse 1og ,2 % Kroppsøving, Friluftsliv og Dans ,6 % Matematikk 3 NY påbygning ,1 % Musikk og identitet på nordkalotten ,5 % Mentor 1 og ,1 % RLE påbygning (høst og vår) ,2 % Studieporteføljens finansieringsgrad ,0 % Utgåtte studieprogram Pedagogisk entreprenørskap Entreprenørskap i skole og lokalsamfunn Matematikk 3 nåværende Musikkteknologi og studioarbeid Karibisk musikk og kultur Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag: Styret takker for framlagt oversikt over bærekraftig studieportefølje og tar denne til orientering. Gjeldende for studieåret ber styret om at en prioriterer innenfor denne studieporteføljen slik at det blir forutsigbarhet i hva som lyses ut hvert år, hvilke tilbud som rulleres og innen høgskolens kostnadsramme. Ved endring i søkning og antall studenter som starter opp, lages retningslinjer i tråd med intensjonene i sak 57/ 12. Kristine Toft Rosland fremmet følgende forslag som et tilleggsforslag til administrasjonens innstilling:

8 Styret forutsetter at det utarbeides en plan for rullering av de studietilbudene det ikke er grunnlag for utlysning av hvert år for å sikre planlegging i fagmiljøene, og for å hjelpe studentene til å legge sine studieplaner. Ved avstemningen ble Mikkelsens forslag til vedtak satt opp mot administrasjonens forslag til vedtak. Mikkelsens forslag fikk 1 stemme mot 9 stemmer som ble avgitt for administrasjonens forslag. Roslands tilleggsforslag fikk ved avstemningen 2 stemmer. Som innstilt med 9 mot 1 stemme. SAK 58/12 Studieprogrammet HiNesna Forslag til studieprogram for studieåret godkjennes med de synspunkter og endringsforslag som framkom på møtet. En justert sak til studieprogram ble lagt fram. Rolf Reikvam fremmet følgende tilleggsforslag: Ledelsen får fullmakt til å lyse ut studietilbudet Vold mot kvinner i samarbeid med Kvinneuniversitetet i Norden dersom ledelsen mener det er faglig og økonomisk forsvarlig. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tilleggsforslag: Under forutsetning av intern støtte og bidragsfinansiering, kan studietilbudet Vold mot kvinner inngå i studieprogrammet De to tilleggsforslagene ble ved avstemningen satt opp mot hverandre. Reikvams forslag fikk 9 stemmer mot Mikkelsens forslag som fikk 1 stemme. Deretter ble det votert over administrasjonens forslag til vedtak og det ble enstemmig vedtatt. 1. Det fremlagte forslag til studieprogram i pkt. 5 nedenfor vedtas utlyst for studieåret Dersom studieprogrammet vedtas og det likevel ikke lar seg gjennomføre innenfor det enkelte institutts budsjettramme, må instituttet søke om økt budsjettramme, eller om å få

9 Varighet Studieplasser Økonomi trekke aktuelle studietilbud innen vedtak om eventuell oppstart av studietilbudet. 3. om oppstart av studietilbudene gjøres av instituttleder i de tilfeller der antall kvalifiserte søkere er likt eller høyere enn antall budsjetterte studieplasser. Dersom antall kvalifiserte søkere er lavere enn budsjetterte studieplasser fattes vedtak om oppstart av høgskolestyret. Unntatt fra dette er vedtak om oppstart av høgskolens utenlandsstudier, som er regulert gjennom inngåtte avtaler med GoStudy. 4. Oppdragsstudier kan tilbys i tillegg til det vedtatte studieprogram. 5. Oversikt over studietilbud som utlyses for studieåret : Studium Studieprogram Stp Start slutt Budsj. Res.grad SO-LOK Grunnskolelærerutdanning H13 V ,00% S Grunnskolelærerutdanning H13 V ,00% S Barnehagelærerutdanning 180 H13 V ,00% S Bachelor i idrett 180 H13 V ,00% S Idrett års Nesna 60 H13 V ,00% S Idrett års Bali/Nesna 60 H13 V14 S Idrett års Sydney/Nesna 60 H13 V14 S Idrett 1 30 H 13 H13 L Idrett 2 30 H13 H13 L Idrett 2 30 V14 V14 L Årsstudium Engelsk 60 H13 V ,00% S Språk og kultur i USA 7,5 S13 H ,00% L Kulturstudier i USA 7,5 S13 H ,00% L Årsstudium kunst og håndverk 60 H13 V ,00% S Årsstudium produksjon for sal og scene 60 H13 V ,00% S Årsstudium kreativt musikkarbeid 60 H13 V ,00% S Årsstudium samfunnsfag 60 H13 V ,00% S Samfunnsfag 1 30 H13 V14 L Samfunnsfag 2 30 H13 V14 L Naturfag årsstudium 60 H13 V ,00% S Naturfag 1 30 H13 V14 L Naturfag 2 30 H13 V14 L Bachelor - Informasjonssystemer 180 H13 V ,00 % S Årskurs - Informasjonssystemer - Campus Mo 60 H13 V ,00 % S Årskurs - Informasjonssystemer - Nettsamlinger 60 H13 V14 20 S Digital medieproduksjon og sosiale medier 60 H13 V ,00 % S Bachelor sjukepleie 180 H13 V ,00 % S

10 Master i profesjonsretta naturfag 120 H13 V ,00% L Master i musikkvitenskap 120 H13 V ,00% L Årsstudium matematikk 60 H13 V ,00 % L Matematikk 1 30 H13 V14 L Matematikk 2 30 H13 V14 L Årsstudium norsk 60 H13 V ,00 % L Norsk 1 30 H13 V14 L Norsk 2 30 H13 V14 L Kroppsøving 1 30 H13 V ,00% L Friluftsliv 1 30 H13 V ,00% L Musikk og identitet Nordkalotten 15 V14 V ,00% L Musikk for de minste 30 H13 H ,00% L Flerkulturell forståelse 1, Studiesenteret.no 30 H13 V ,00% L Flerkulturell forståelse 2 30 H13 V ,00% L RLE påbygging 10 H13 V ,00% L Pedagogisk ledelse i barnehagen 30 H13 V ,00% L Pedagogisk ledelse i barnehagen, Lofoten 30 H13 V ,00% L Spesialpedagogikk 2 30 H13 V ,00% L Spesialpedagogikk 3 30 H13 V ,00% L Grunnstudium i pedagogikk 30 H13 V ,00% L Grunnstudium i pedagogikk, studiesenteret.no 30 H13 V ,00% L Mentor 1 15 H13 H13 125,00% L Mentor 2 15 V14 V ,00% L Rådgivning 1 30 H13 V ,00% L Rådgivning 1, Studiesenteret.no 30 H13 V ,00% L Rådgivning 2, Studiesenteret.no 30 H13 V ,00% L International Culture Studies 60 H13 V ,00% L IKT og læring 1 30 H13 V ,00 % L IKT og læring 2 30 H13 V ,00 % L Vidareutdanning reta inn mot seksualitet, L seksuelle overgrep og misbruk 60 H13 V ,00 % L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Bali 30 H13 H ,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Bali 30 V14 V ,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Brasil 30 H13 H ,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Brasil 30 V14 V ,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Mexico 30 H13 H ,00% L Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Mexico 30 V14 V ,00% L Ex.phil/ex.fac og spansk, Mexico 30 H13 H ,00% L Ex.phil/ex.fac og spansk, Mexico 30 V14 V ,00% L Ex.phil/ex.fac og Intro.int. communication, Sydney 30 H13 H ,00% L Ex.phil/ex.fac og Intro.int. communication, Sydney 30 V14 V ,00% L Flerkulturell forståelse, Bali 30 H13 H ,00% L Flerkulturell forståelse, Bali 30 V14 V ,00% L Anglophone Culture and Communication, Sydney 30 H13 H ,00% L Anglophone Culture and Communication, Sydney 30 V14 V ,00% L

11 Personlig Trener, Bali 30 H13 H ,00% L Personlig Trener, Bali 30 V14 V ,00% L Idrett 1, Bali 30 H13 H ,00% L Idrett 1, Bali 30 V14 V ,00% L Idrett 1, Sydney 30 H13 H ,00% L Idrett 1, Sydney 30 V14 V ,00% L Vinteridrett, Sveits 30 V14 V ,00% L Enkeltemner Utlyses i studier hvor fagplan åpner for ekstern søkning på enkeltemner L Ledelsen får fullmakt til å lyse ut studietilbudet Vold mot kvinner i samarbeid med Kvinneuniversitetet i Norden dersom ledelsen mener det er faglig og økonomisk forsvarlig. SAK 59/12 Målstruktur for Høgskolen i Nesna Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner forslag til ny målstruktur med de endringer som framkom på møtet. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tilleggsforslag til virksomhetsmål 1.1: Gjennom sine fleksible utdanningstilbud kan høgskolen bidra til å dekke både regionale og nasjonale kompetansebehov. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag til nytt virksomhetsmål 1.2: Høgskolen i Nesna skal gjennom arbeidsdeling med partnerne i initiativet Nordlandsløftet bidra til å dekke kompetansebehov i regionen gjennom nåværende og nye studietilbud. Høgskolens studietilbud skal så langt det er mulig være fleksible, praksisnære, relasjonelle, stedsbaserte og virtuelle. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende forslag til endring i virksomhetsmål 1.3 (opprinnelig 1.2): Høgskolen i Nesna skal tilby et profilert læringsmiljø hvor studentene gjennom god oppfølging får utviklet sitt fulle potensial, lykkes og har god gjennomstrømming. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tillegg integrert i virksomhetsmål 2.1: Prioriterte områder for FoU skal være: kvalitet i barnehagen, læringsprosesser og læringsutbytte innen skole og IKT, relasjonelle problemstillinger av anvendt karakter innen sykepleie og samfunnsfag, naturmiljø og musikkpraksiser i nordområdene og offentlig forvaltning og næringsliv i regionen. Denne FoU-satsing skal understøtte profilene i studietilbudene.

12 Alle Mikkelsens forslag ble ved avstemningen vedtatt enstemmig med unntak av sistnevnte som ble vedtatt med 6 mot 4 stemmer. Det ble gjort følgende endringer i styringsparametrene: Beskrive framdrift i Nordlandsløftet. Hva er avdekket av kompetansebehov og hvilke planer er lagt for å dekke det? (kvalitativt, V1.2) Studentens karakterer skal ligge over gjennomsnittet for sektoren (kvantitativt, V1.3) FoU-plan ved hvert institutt (kvalitativt, V2.1) Andel FoU-ressurs til forskning skal ligge på 25 % (kvantitativt V2.1) Medarbeidersamtaler og ajourført utviklingsplan (kvalitativt, V4.2) Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner forslag til ny målstruktur med de endringer som framkom på møtet. SAK 60/12 Kvalitetsrapport Kvalitetsrapporten tar til orientering med de synspunkter som framkom på møtet. Aslaug Mikkelsen fremmet følgende tilleggsforslag: Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler med alle ansatte hvert år. For vitenskapelig ansatte skal det utarbeides en plan for kompetanseutvikling/kvalifisering som gjennomgås hvert år. Enstemmig som innstilt med Mikkelsens tilleggsforslag. SAK 61/12 Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Nesna og Kvinneuniversitetet Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner den 3-årige samarbeidsavtalen mellom Høgskolen i Nesna og Kvinneuniversitetet i Norden.

13 Enstemmig som innstilt. SAK 62/12 Tilsetting av direktør Som direktør ved Høgskolen i Nesna i et 4-årig åremål med mulighet til forlengelse en 4-års periode til, tilsettes Tor-Arne Haug. Dersom han ikke tar stillingen, tilsettes i følgende rekkefølge: 1. Jan-Harald Dalen 2. Arne Langset Møtet ble lukket. Siv Almendingen fratrådte som inhabil før behandling av denne sak. Rektor opplyste at den søker som var innstilt som nr. 1, hadde trukket seg like før møtet. Etter en kort drøftelse foreslo Aslaug Mikkelsen følgende forslag til vedtak: Stillingen lyses ut på nytt. Et rekrutteringsbyrå kontaktes for bistand i rekrutteringsarbeidet. Enstemmig som foreslått av Mikkelsen. SAK 63/12 Opprykk til dosent i samfunnsfag Styret for Høgskolen i Nesna gir førstelektor Erik Bratland opprykk til dosent i samfunnsfag på bakgrunn av søknad og sakkyndig vurdering. Siv Almendingen tiltrådte styret. Møtet forble lukket under behandling av denne sak.

14 Enstemmig som innstilt. SAK 64/12 Delegasjon - opprettelse av sakkyndig utvlag Styret for Høgskolen i Nesna delegerer til rektor å oppnevne sakkyndig utvalg for vurdering av søker(e) til professor II stilling i sykepleie. Møtet ble åpnet. Enstemmig som innstilt. SAK 65/12 Regnskap 2. tertial 2012 Regnskapsrapport 2. tertial 2012 godkjennes. Aslaug Mikkelsen foreslo at avsetninger kunne brukes til å styrke FoU og faglig utvikling og det burde lages en plan for det. Kristine Toft Rosland støttet dette og foreslo i tillegg at seksjonene burde få egne driftsmidler, slik de tidligere hadde. Hanne Maren Reistad foreslo at rekrutterings- og markedsføringsbudsjettet ble styrket økonomisk. Aslaug Mikkelsen fremmet deretter følgende forslag til vedtak: Regnskapsrapport for 2. tertial godkjennes med de synspunkter som framkom på møtet. Enstemmig som foreslått av Mikkelsen.

15 SAK 66/12 Budsjett 2013 Enstemmig som innstilt. Referatsaker nr. 62/ 12 74/ 12 ble tatt til etterretning. Eventuelt: Neste styremøte flyttes fra 7. mars til 11. mars. Møtet i juni flyttes fra 6. juni til 5. juni.

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte.

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Nesna, seminarrom G-1030 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 11.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Lovund rorbuhotell Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 14.06. kl. 19:30 21:00 og 15.06. kl. 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna den 22. og 23. november 2012.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna den 22. og 23. november 2012. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rica Nidelven hotel, Trondheim Dato: 22.11.2012 23.11.2012 Tidspunkt: Start med lunsj kl. 13:00 den 22. 11. Avslutning med lunsj kl. 11:30 den

Detaljer

De nye studentrepresentantene Silje Knutsen og Kristian Sivertsen møter for første gang.

De nye studentrepresentantene Silje Knutsen og Kristian Sivertsen møter for første gang. Møteinnkalling Hogskolen i Nesna Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 09:00 14:00 Det innkalles herved til styremøte for Høgskolen i Nesna,

Detaljer

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana, rom C-212 Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana, rom C-212 Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana, rom C-212 Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv.

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 26.04.2012 27.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det innkalles til styreseminar og møte torsdag 26. april og fredag 27.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 11.11.2013 Dokumentdato: 6.11.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 72/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 7/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 12.12.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 13.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl.

Møteinnkalling. Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. Møteinnkalling Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24.- 25.05.2011 Tidspunkt: 24.05 kl. 12:30 og 25.05 kl. 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10

Sak STY 30/03 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 02/03 den 3. april 2003 side 1. Sak STY 31/03 Økonomisk rapportering pr. april 2003 side 10 STYREMØTE NR 03/03 Tid: Tirsdag 27. mai 2003 kl. 0900 Sted: Møterom C106 i fellesadministrasjonen Saksliste: Sak STY 28/03 Sak STY 29/03 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Sak STY 30/03

Detaljer