Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. juni kl. 09:30 på rom G (drama seminarrom).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. juni kl. 09:30 på rom G- 1030 (drama seminarrom)."

Transkript

1 Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Høgskolen i Nesna, rom G-1030, Nesna Dato: Tidspunkt: 09:30 15:00 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. juni kl. 09:30 på rom G (drama seminarrom). Det er foreløpig ikke meldt forfall fra noen av styrets medlemmer. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / mobil (rektor). Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Under orienteringssaker vil det bli gitt en orientering om Institutt for sykepleie ved instituttleder Else Lid. Det vil også bli samtalt om etatsstyringsmøtet 2013 som fant sted i Bodø den 27. mai. Vel møtt til nytt styremøte! Hilsen Styret for Høgskolen i Nesna Aslaug Mikkelsen, styreleder Sven Erik Forfang, sekr.

2 Saksliste Saksnr Innhold U.off SAK 19/13 SAK 20/13 SAK 21/13 SAK 22/13 Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjennelse av møteprotokoll - styrets møte 24. og 25. april 2013 Revisjon av instruks for daglig ledelse OUP-strategisk plan SAK 23/13 Oppstart av studier SAK 24/13 SAK 25/13 SAK 26/13 Retningslinjer for vurdering av fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse Endring i forskrift for studier; 2-2 Krav til graden bachelor Retningslinjer for behandling av utestående krav SAK 27/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 SAK 28/13 Revidert årsregnskap 2012 SAK 29/13 Kallelse til professor II X RS 17/13 IDF referat RS 18/13 IDF-referat RS 19/13 Møteprotokoll - TAP

3 Beslutningssaker

4 Beslutningssaker

5 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/157-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 19/ Godkjennelse av innkalling og dagsorden Saksopplysninger Forslag til innkalling og dagsorden framgår av omslagssiden til møtedokumentet. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 5. juni 2013.

6 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/158-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 20/ Godkjennelse av møteprotokoll - styrets møte 24. og 25. april 2013 Saksopplysninger Vedlagt følger møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 24. og 25. april 2013 i Brønnøysund for godkjennelse. Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 24. og 25. april 2013 godkjennes.

7 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: Tidspunkt: kl. 13 til kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Hanne Reistad Medlem Hallstein Hegerholm Medlem Magnar Solbakk Fung. leder Barbro Fossland Medlem Anette Smedseng Medlem Inger Aksberg Johansen Medlem Bjørn Audun Risøy Medlem Trine Fagervik Medlem Siv Almendingen Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Aslaug Mikkelsen LEDER Tor Helge Allern MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Svein Halvard Jørgensen Tor Helge Allern Eivind Bråstad Jensen Aslaug Mikkelsen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Sven Erik Forfang Rektor Margrete Norheim Prorektor Hanne Davidsen Instituttleder Dag-Arild Berg Fung. instituttleder Magne Elstad Økonomi- og personalsjef Alf-Magne Jacobsen Studiesjef Øyvind Steinslett Rådgiver

8 Merknader Første del av møtet var et styreseminar om Nordlandsløftet, Campus Helgeland, revisjon av strategisk plan og strategiske utfordringer for institutt for lærerutdanning. Styreseminar og styremøte ble ledet av Magnar Solbakk. Saksliste Saksnr Innhold U.off SAK 10/13 SAK 11/13 SAK 12/13 SAK 13/13 SAK 14/13 SAK 15/13 Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjennelse av møteprtokoll fra høgskolestyrets møte 11. mars 2013 OUP- oppfølging av FoU-strategi/ FoU-plan OUP-Helhetlig kommunikasjonsstrategi Tilleggsbevilgning - ny nettside Programplan for barnehagelærerutdanning SAK 16/13 Plan for etter- og videreutdanning ved HiNe SAK 17/13 Etatsstyringsmøtet deltakelse og tema SAK 18/13 Tilsetting av instituttleder for sykepleierutdanningen X RS 11/13 Nordlandsprosessen - referat fra styringsgruppemøte RS 12/13 Referat fra markedsrådet av RS 13/13 Referat fra IDF-møte RS 14/13 Referat fra internasjonalt utvalg RS 15/13 Referat fra internasjonalt utvalg RS 16/13 Møteprotokoll - TUF (tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerpersonale

9 Beslutningssaker SAK 10/13 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte 24. og 25. april Saksprotokoll i Høgskolestyret Rektor meldte to orienteringssaker under eventuelt; søkertall for Samordnet opptak og forslag til samarbeidsavtale mellom HiH, HiN, UiN og HiNe. Vedtak Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte 24. og 25. april med tillegg av to orienteringssaker under eventuelt. Enstemmig. SAK 11/13 Godkjennelse av møteprtokoll fra høgskolestyrets møte 11. mars 2013 Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 11. mars 2013 godkjennes. Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 12/13 OUP- oppfølging av FoU-strategi/ FoU-plan Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte forslag til OUP-FoU-strategi/ FoU-plan. Saksprotokoll i Høgskolestyret

10 Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 13/13 OUP-Helhetlig kommunikasjonsstrategi Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte prosjektbeskrivelsen for OUP-Helhetlig kommunikasjonsstrategi. Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 14/13 Tilleggsbevilgning - ny nettside Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna gir rektor fullmakt til å disponere inntil kr av avsetningene til arbeidet med ny nettside. Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 15/13 Programplan for barnehagelærerutdanning Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner samlet programplan for bachelor barnehagelærerutdanning, 4- årig deltid.

11 Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 16/13 Plan for etter- og videreutdanning ved HiNe Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner Plan for etter- og videreutdanning (EVU) ved Høgskolen i Nesna ( ). Saksprotokoll i Høgskolestyret Siv Almendingen fremmet følgende forslag: Styret for Høgskolen i Nesna tar Plan for etter- og videreutdanning ved HiNe til orientering med de synspunkter som framkom i møtet. Ved avstemmingen ble det avgitt 11 stemmer for Almendingens forslag og 0 for innstillingen. Vedtak Enstemmig som foreslått av Siv Almendingen. SAK 17/13 Etatsstyringsmøtet deltakelse og tema Forslag til vedtak: Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 2013: Styreleder Aslaug Mikkelsen Nestleder Magnar Solbakk Styremedlem xx Styremedlem xx Styremedlem xx Styremedlem fra studentene xx Rektor Sven Erik Forfang Styret slutter seg til forslaget til strategisk viktige saker som ønskes tatt opp på etatsstyringsmøtet.

12 Saksprotokoll i Høgskolestyret Siv Almendingen foreslo følgende tilleggsforslag: Hanne Maren Reistad og Barbro Fossland oppnevnes som medlemmer av delegasjon til etatsstyringsmøtet med Siv Almendingen og Tor Helge Allern som vara. Trine Fagervik foreslo følgende tilleggsforslag: Anette Smedseng og Trine Fagervik oppnevnes som medlemmer av delegasjon til etatsstyringsmøtet. Magnar Solbakk foreslo følgende endringsforslag: Mulighet for endring av høgskolens navn skal først drøftes i styret før det fremmes som strategisk viktig sak på etatsstyringsmøtet. Ved avstemming ble Almendingens og Fagerviks forslag vedtatt enstemmig mens Solbakks forslag fikk 2 stemmer mot 9 som ble avgitt for innstillingen. Vedtak Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 2013: Styreleder Aslaug Mikkelsen Nestleder Magnar Solbakk Styremedlem Hanne Maren Reistad Styremedlem Barbro Fossland Styremedlem Anette Smedseng Styremedlem Trine Fagervik Rektor Sven Erik Forfang Styret slutter seg til forslaget til strategisk viktige saker som ønskes tatt opp på etatsstyringsmøtet. SAK 18/13 Tilsetting av instituttleder for sykepleierutdanningen Forslag til vedtak: Else Lid tilsettes som instituttleder for institutt for sykepleie (IFS) i et 4-årig åremål med mulighet for forelenge en 4-års periode til. Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt.

13 Referatsaker nr. 11/13 16/13 ble tatt til etterretning. EVENTUELT Søkertall for Samordnet Opptak per 15. april - presentert av studiesjefen - ble tatt til orienterting. Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna ble tatt til orientering med merknad om at kulturfag må inngå i prioriterte fagområder. Neste styremøte er onsdag 5. juni på Nesna.

14 Arkiv: 02 Arkivsaksnr: 2011/524-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 21/ Revisjon av instruks for daglig ledelse Saksopplysninger: Instruks for daglig ledelse må revideres som følge av at det fra 1. august 2013 er tilsatt direktør ved Høgskolen i Nesna. Styret har tidligere bestemt at prorektor/ nestleder skulle ha spesifikt ansvar for rekruttering og markedsføring. Dette ansvar er overført til direktøren. De øvrige oppgaver følger av at direktøren er leder for administrasjonen, ref. stillingsutlysningen. Instruksen er også oppdatert ved at stillingsbetegnelsen instituttleder er tatt inn istedenfor dekan. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner revidert «Instruks for daglig ledelse ved Høgskolen i Nesna».

15 Instruks for daglig ledelse ved Høgskolen i Nesna (revidert) 1. Innledning: UH-loven 9-2 (3): Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse ved virksomheten. Styret skal fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse. 2. Overordnede rammer: UH-loven 9-1: (1) Styret er det øverste organ ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. (2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere. 3. Rektors rolle/ funksjon: a. Rektors formelle ansvar og oppgaver er fastsatt i UH-loven 10-4 nr. 2-6: (2) Ansatt rektor er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. (3) Ansatt rektor er sekretær for styret og skal, i samråd med styrets leder, forberede og gi tilråding i de faglige og administrative saker som legges fram for dette. Ansatt rektor har rett til å delta i alle institusjonens styrer, råd og utvalg. (4) Ansatt rektor er ansvarlig for iverksetting av de faglige og administrative vedtak som treffes i styret, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er truffet av styret. (5) Ansatt rektor skal på styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltningen skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger. (6) Ansatt rektor utarbeider og legger fram for styret budsjettforslag og årsregnskap og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet. 1

16 b. Rektors representasjonsansvar er omtalt i UH-loven 12-1: (1) Styret representerer institusjonen overfor offentlige myndigheter. (2) Rektor er institusjonens rettslige representant, lovlig stedfortreder og institusjonens talsperson overfor offentlige myndigheter og allmennheten. I den enkelte sak kan rektor oppnevne stedfortreder i sitt sted. c. Rektors oppgaver i forhold til styret. Rektor skal som daglig leder: - Sørge for at institusjonen lever opp til den strategi, de krav, de mål og de retningslinjer som blir vedtatt av styret - Ta initiativ for å få de riktige og viktige sakene fram for styret i samråd med styreleder - Holde styret generelt sett godt informert om det som skjer i institusjonen, og gi styret underretning om institusjonens virksomhet, stilling og resultatutvikling. - Sette opp dagsorden og innkalle til styremøter innen avtalt frist i samarbeid med og etter beslutning av styrets leder - Utarbeide beslutningsgrunnlag/ saksframlegg i vedtakssaker. Rektor skal legge fram innstilling for styret etter samråd med styrets leder. Dersom styrets leder har en annen mening om en sak enn rektor, skal det framkomme i saksframlegget til saken. - Foreta økonomiske disponeringer innenfor de rammer som er vedtatt av styret i form av budsjett - Bevisst utnytte styrets kompetanse ved å legge fram til diskusjon på et tidlig tidspunkt nye muligheter, saker, prosjekter eller problemområder - Kommunisere med styrets leder som styrets representant mellom styremøtene - Legge eventuelle hastesaker fram for styrets leder, som kan gjøre vedtak og orientere styret, så fremt styreleder anser dette som mulig innenfor egne fullmakter og kjenneskap til styrets vilje d. Rektors øvrige ansvar og oppgaver. Det vises til lovens bestemmelser og utlysningstekst for stillingen. Rektor skal videre: - Være institusjonens øverste leder med ansvar for den samlede virksomhet - Være en lydhør og engasjert leder og en samlende kraft internt - Bidra til at høgskolen foretar riktige prioriteringer og være i stand til å møte framtidige utfordringer - Påse at det utøves god ledelse i hele organisasjonen og at det utvikles en positiv organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø - Vedlikeholde og styrke god kontakt og godt samarbeid med studenter og studentorganer - Etablere og styrke et godt samarbeid med andre høgre utdanningsinstitusjoner, FoU-institusjoner og samfunns- og næringsliv regionalt og lokalt - Medvirke til kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionen og bidra til ekstern inntjening 2

17 - Sørge for gode samarbeidsrelasjoner med tjenestemannsorganisasjonene og ivareta et godt samarbeid med Studentsamskipnaden i Nesna - Sikre at det blir fastsatt instruks for øvrige ledere og selv føre tilsyn med disse 4. Direktørens rolle/ funksjon Styret har vedtatt at det ved høgskolen skal være en direktør i full stilling. Direktøren er nestleder ved institusjonen. Direktøren skal være stedfortreder for rektor i forbindelse med styremøter og fungerende rektor når rektor er fraværende. Direktøren har følgende hovedarbeidsoppgaver: - lede og koordinere administrasjonens arbeid - utredning og saksbehandling for styret og andre organer - overordnet strategisk planlegging - risikovurdering og beredskap - videreutvikling av administrasjonens organisasjon og kompetanse - lede direktørens stab (arkiv, plan/ kvalitet/ utredning og BOA) Direktøren har et særskilt ansvar for rekrutterings- og markedsføringsarbeidet i samarbeid med fagmiljøet. Øvrige oppgaver fastsettes av rektor etter dialog med direktør. 5. Instituttleders rolle/ funksjon Styret har vedtatt at det ved høgskolen skal være tre institutter med hver sin instituttleder som faglig og administrativ leder. Instituttleder er tilsatt på åremål for en periode på fire år. Instituttleder kan tilsettes for en ny periode. Instituttleder er underlagt rektors instruksjonsmyndighet. Instituttleders sentrale oppgaver: - Være instituttets øverste leder med ansvar for den samlede virksomhet - Være en lydhør og engasjert leder og samlende kraft internt i instituttet - Sørge for effektiv organisering og påse at instituttets samlede ressurser brukes effektivt og i samsvar med høgskolens målsettinger slik de er nedfelt i styrende dokumenter - Ha hovedansvar for planlegging, utvikling, gjennomføring og kvalitetssikring og revisjon av studietilbud, herunder etter- og videreutdanning, samt ansvar for FoUvirksomhet og kvalitetssikring av denne - Representere instituttet utad og bygge nettverk og gode samarbeidsrelasjoner med samfunns- og næringsliv, partnere og andre læresteder - Bidra til ekstern inntjening - Ha ansvar for personalledelse og utvikling av et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø og skal inspirere til faglig utvikling - Gjennomføre medarbeidersamtaler med instituttets tilsatte - Fastsette arbeidsplaner for faglig tilsatte - Foreta innstilling til tilsetting i faglige stillinger - Fatte vedtak om godkjenning av emner tatt ved andre institusjoner - Disponere instituttets budsjett 3

18 - Ta initiativ for å få de riktige og viktige sakene fram for rektor og styre - Holde rektor godt informert om det som skjer ved instituttet, og gi rektor underretning om instituttets virksomhet, stilling og resultatutvikling - Utarbeide beslutningsgrunnlag/ saksframlegg i vedtakssaker - Legge planer for ulike funksjoner og prosjekter og sørge for nødvendig godkjennelse av disse - Rapporter framdrift av ulike planer og prosjekter og eventuelle avvik - Sette i verk vedtak som er gjort av styre og/ eller rektor og rapportere gjennomføring - Utnytte kollegiale organers kompetanse ved å legge fram til diskusjon på et tidlig tidspunkt prosjekter og problemområder - Konsultere og samrå seg med rektor i saker som er av strategisk betydning - Være medlem av høgskolens ledergruppe - Være leder av instituttråd 6. Økonomi- og personalsjefens rolle/ funksjon: Økonomi- og personalsjefen har den daglige ledelse av økonomi- og personalforvaltningen ved høgskolen. Vedkommende har et særskilt ansvar for å trekke opp strategi og policy innen økonomistyringen og på personalområdet, inkludert arbeidsmiljø og sykefravær. Økonomi- og personalsjefen har direktøren som nærmeste overordnede. Økonomi- og personalsjefens sentrale oppgaver: - Være en lydhør og engasjert leder og samlende kraft internt i enheten - Forberede et samlet budsjettforslag for høgskolen - Utarbeide forslag til intern fordeling av ressurser som stilles til disposisjon for virksomheten - Forestå løpende oppgaver innenfor høgskolens økonomiforvaltning - Sørge for at høgskolen har en hensiktsmessig regnskapsordning som er i samsvar med gjeldende lover og reglementer - Sørge for at høgskolen har et opplegg for budsjettkontroll og andre kontrollordninger som sikrer tilfredsstillende økonomisk styring av virksomheten - Sikre at høgskolen har en tilfredsstillende ordning for risikovurdering - Sørge for at personalforvaltningen skjer innenfor lover, reglementer og avtaler på området - Forberede drøftinger og forhandlinger etter avtaleverket mellom berørte parter ved virksomheten i saker som gjelder høgskolens personalforvaltning - Utvikle en aktiv og samlet personalpolitikk for høgskolen og se til at denne er i samsvar med virksomhetens planer - Utvikle et godt faglig og sosialt miljø i økonomi- og personaladministrasjonen - Gjennomføre medarbeidersamtaler - Foreta innstilling i tilsetningssaker - Disponere enhetens budsjett - Være medlem av høgskolens ledergruppe 4

19 7. Studiesjefens rolle/ funksjon: Studiesjefen har den daglige ledelse av høgskolens studieadministrasjon og har direktøren som nærmeste overordnede og rapporterer til denne. Studiesjefens sentrale oppgaver: - Være en lydhør og engasjert leder og samlende kraft internt i enheten - Sørge for at høgskolen utøver de studieadministrative funksjonene i samsvar med lover, forskrifter, reglementer, rammeplaner og lignende - Føre tilsyn med at høgskolen har ajourførte oversikter over studieadministrative forhold - Sørge for at det foreligger informasjon om høgskolens studietilbud og at disse blir markedsført - Sørge for opptak av studenter til studietilbud ved høgskolen - Ta initiativ til evaluering av høgskolens studietilbud - Sørge for at høgskolens har et oppdatert kvalitetssystem - Legge til rette for internasjonalisering i høgskolens studietilbud og gjennom samarbeid med utenlandske læresteder - Sikre at høgskolens øvrige ledelse sikres nødvendig tilgang til studieadministrativ kompetanse og utredningskapasitet - Utvike et godt faglig og sosialt miljø i studieadministrasjonen - Gjennomføre medarbeidersamtaler - Foreta innstilling i tilsetningssaker - Disponere enhetens budsjett - Være medlem av høgskolens ledergruppe Instruksen er vedtatt av Styret for Høgskolen i Nesna i møte 21. og 22. september 2011 og i møte 27. oktober Revidert av høgskolestyret i møte 5. juni

20 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/379-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 22/ OUP-strategisk plan Saksopplysninger Etter at vi i lengre tid har arbeidet med ulike delprosjekter av strategisk plan (studieporteføljen, organisasjonsstruktur, FoU-strategi og etter- og videreutdanningstilbud), er vi nå kommet til hovedprosjektet OUP-revisjon av strategisk plan. Nåværende strategiske plan for Høgskolen i Nesna gjelder for perioden Fra neste år av må vi ha en ny strategisk plan på plass. Det betyr at styret må vedta ny strategisk plan i løpet av høsten Nå kan vi vel si at arbeidet med ny strategisk plan alt har startet i og med arbeidet med ny målstruktur som vi startet arbeidet med sist høst. Dette arbeid ble imidlertid initiert fra departementet og var ikke en del av vårt eget strategisk plan-arbeid, men det har konsekvenser for vårt eget arbeid. På styreseminaret i Brønnøysund hadde vi en workshop om strategisk plan hvor det ble arbeidet i fire arbeidsgrupper. Resultatet av dette arbeid er innarbeidet i skissen til strategisk plan som er vedlegg 2 til denne sak. Strategien under virksomhetsmål 2.3 ble ikke utarbeidet i Brønnøysund, men er laget av Tor-Helge Allern etter styreseminaret/ styremøtet på oppfordring fra rektor. Innledningen til strategisk plan visjon, virksomhetside og verdigrunnlag er fra nåværende plan. I milepælplanen (vedlegg1) foreslås en prosess fram til ferdigstillelse av ny strategisk plan i desember Prosessen omfatter bl.a. evaluering av nåværende plan med sammenstilling av nøkkeltall, spørreundersøkelse, vurderinger og høringer. Styret vil få planen til behandling i alle styremøtene til høsten. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte forslag til OUP- ny strategisk plan.

21 OUP ny strategisk plan Prosjektperiode: April 2013 Desember 2013 Hovedmål/ mandat: Utarbeide forslag til ny strategisk plan for Høgskolen i Nesna Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Rektor Prosjektgruppe: Ledergruppa Intern samarbeidspartner: Rådgiver for plan, kvalitet og strategi Hovedaktiviteter/ milepæler: Milepæl Ansvarlig Frist M1: Workshop i høgskolestyret styreseminaret i Brønnøysund Rektor April 2013 M2: Utarbeidelse av foreløpig skisse til ny strategisk plan på bakgrunn av M1 Rektor Mai 2013 M3: Framleggelse av OUP - ny strategisk plan med foreløpig skisse til ny strategisk plan i styremøtet den 5. juni Rektor Juni 2013 M4: Evaluering av Strategisk plan del 1: sammenstilling av nøkkeltall for det som er oppnådd i planperioden med utgangspunkt i planen. Strategiske vurderinger. Rådgiver August 2013 M5: Evaluering av Strategisk plan del 2: Gjennomføring av spørreundersøkelse (surveyxact) blant tidligere og nåværende styremedlemmer og ansatte Rådgiver September 2013

22 M6: Presentasjon av nøkkeltall og strategiske vurderinger styremøtet 12. sept. Vurdering av endringer i skisse til strategisk plan M7: Presentasjon av resultater fra spørreundersøkelse styremøtet 31. oktober Vurdering av endringer i skisse til strategisk plan M8: Utarbeidelse av forslag til Strategisk plan for høring blant regionråd, RKK-kontorer og internt blant fagforeninger/ ansatte M9: Framleggelse av sak om Strategisk plan for vedtak i styret styremøtet 5. desember. Vedtak i styret M10: Mangfoldiggjøring av Strategisk plan Opptrykk av papirversjon. Utlegging på nettside. Utsendelse til partnere mv. Rådgiver Rådgiver Rektor Rektor Rektor September 2013 Oktober 2013 November 2013 Desember 2013 Desember 2013 Budsjett: Prosjektet kan gjennomføres som del av ordinært budsjett.

23 Høgskolen i Nesna Strategisk plan for Høgskolen i Nesna Visjon Høgskolen i Nesna vil være med å løfte utdanningsnivået i Nordland, og spesielt på Helgeland, gjennom å tilby profesjonsutdanninger som samfunnet trenger. Virksomhetsidé Utdannings- og forskningsaktiviteten ved Høgskolen i Nesna skal kvalifisere for arbeid innen følgende områder: Barnehage Skole Helse Kultur IKT Høgskolen i Nesna skal bidra til at folk kan bo i og utvikle distriktene gjennom å tilby relevante, praksisnære og tilgjengelige studier samt forskning og formidling innen de nevnte områder. Høgsko len skal ha sitt hovedsete på Nesna, og permanent studievirksomhet ved studiestedene Rana og Sandnessjøen. Høgskolen skal tilby studier i regionsentrene Brønnøysund, Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen, avhengig av behov og finansiering. Verdigrunnlag Høgskolen i Nesna skal forankre sin virksomhet i akademiske og humanistiske idealer med fokus på toleranse, faglig kritikk og konstruktivt samarbeid. Virksomheten skal bygge på faglig kvalitet og bidra til en samfunnsmessig bærekraftig utvikling.

24 Hovedområde 1 - Utdanning Universiteter og høgskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov Virksomhetsmål 1.1: Høgskolen i Nesna skal tilby høyere utdanning (grunnutdanning og videreutdanning) av høy kvalitet som er relevant og bærekraftig, og som særlig er i tråd med helgelandssamfunnets kompetansebehov innenfor barnehage, skole, helse, kultur og IKT. Gjennom sine fleksible utdanningstilbud skal høgskolen bidra til å dekke både regionale og nasjonale kompetansebehov. Strategi: Kontinuerlig fokus på rekruttering av studenter til høgskolen Økt tilgjengelighet gjennom fleksible og distribuerte utdanningsløsninger Alle bachelor- og masterutdanninger skal ha en tydelig profil som er kjent Utnytte eksisterende kompetanse og rendyrke områder vi er alene på Virksomhetsmål 1.2: Høgskolen i Nesna skal gjennom arbeidsdeling med partnerne i Nordlandsløftet bidra til kompetansespredning i regionen gjennom nåværende og nye studietilbud. Høgskolens studietilbud skal være fleksible, praksisnære og relevante. Strategi: Aktiv deltakelse i partnerskap med aktører i region og fylke Bidra til innovasjon og kompetanseutvikling i offentlig sektor Trekke samfunnsaktører på Helgeland inn i planlegging, utvikling, markedsføring og evaluering av studietilbud Virksomhetsmål 1.3: Høgskolen i Nesna skal tilby et godt læringsmiljø hvor studentene gjennom tett oppfølging av personalet lykkes, og får utviklet sitt potensial. Høgskolen skal ha lavt frafall og god gjennomstrømming. Strategi: Høgskolen skal være kjent for god utdanningsledelse Høgskolen skal ha et effektivt kvalitetssystem som bidrar til forbedring av utdanning og læringsmiljø Høgskolen skal øke andelen studenter som fullfører studiene på normert tid Det skal gjennomføres læringsmiljøundersøkelse hvert år Studentvelferden skal videreutvikles i samarbeid med studentrådet, studentsamfunnet og studentsamskipnaden 2

25 Virksomhetsmål 1.4: Høgskolen i Nesna skal legge til rette for at studenter får internasjonal erfaring. Internasjonaliseringen skal bidra til å fremme kulturforståelse, kunnskap og danning. Strategi: Alle profesjonsutdanninger skal tilby studentene et utenlandsopphold som del av studiet Det skal utvikles flere engelskspråklige studietilbud på campus Alle utenlandsstudier skal ha en del 2 som tilbys på Helgeland Hovedområde 2 - Forskning og utvikling (FoU) Universiteter og høgskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Virksomhetsmål 2.1: Høgskolen i Nesna har et særskilt ansvar for profesjonsrettet forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og kompetanseutvikling for Helgeland. FoU-arbeidet skal understøtte profilene i studietilbudet. Prioriterte områder for FoU skal være: barnehagen som praksisfelt og barnehagelærerutdanningen grunnskolen som praksisfelt og grunnskolelærerutdanningen relasjonelle problemstillinger av anvendt karakter innen sykepleie bruk av IKT i skolen og i arbeids- og næringslivet skolerettet naturfag kulturnæringer og musikkpraksiser i nordområdene Strategi: Alle studier ved høgskolen skal bygge på oppdatert forskningsbasert kunnskap Det skal være en synlig sammenheng mellom utdanning og forskning Det skal årlig avsettes en FoU-ressurs på 25 % av fagansattes årsverk Høgskolen skal søke samarbeid med andre institusjoner om forskning Forskningsdagene skal brukes til å synliggjøre profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid Virksomhetsmål 2.2: Høgskolen i Nesna har som mål at den vitenskaplige publiseringen i omfang skal ligge på gjennomsnittet for statlige høgskoler. Strategi: 3

26 Økt satsing på tilrettelegging for forskning gjennom forskningsveiledning/ forskningsledelse Hvert institutt skal ha en FoU-plan og et førstelektorprogram for å ivareta målene om vitenskapig publisering Høgskolen skal ha insentivordning for vitenskaplig publisering Virksomhetsmål 2.3: Høgskolen i Nesna vil kvantifisere og synliggjøre resultatene av kunstnerisk utviklingsarbeid. Strategi: Fremme og stimulere kunstnerisk arbeid med anerkjente regionale, nasjonale og internasjonale institusjoner, som teaterscener, konsertsaler og gallerier, og ved anerkjente prosjektbaserte og ikke-institusjonelle scener, som festivaler og performance Bidra til omtale og anmeldelse i relevante regionale, nasjonale og internasjonale medier som tidsskrifter, aviser, nettmedier mv. Referanser til det kunstneriske utviklingsarbeidet i og gjennom andre kunstneriske, kunstteoretiske eller vitenskaplige arbeid, som andre forestillinger, anmeldelser, eller vitenskaplige artikler Ta del i etablerte og operative nettverk av tverrkunstnerisk og tverrfaglig karakter, inkludert samarbeid med samfunnsområder utenfor kunsten som næringsliv, skole, helse og andre deler av kulturlivet Hovedområde 3 - Samfunnskontakt Universiteter og høgskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping. Virksomhetsmål 3.1: Høgskolen i Nesna skal være en aktiv samarbeidspartner for utvikling av tjenestetilbudet på Helgeland innenfor de utdanninger som høgskolen gir og den fagkompetansen som høgskolen besitter. Strategi: Styrke utdanningens relevans i forhold til samfunnets behov Jevnlig dialog om kompetansebehov i regionen med representanter for samfunnsog arbeidsliv (RKK, studiesentrene, sykehus, Kunnskapsparken Helgeland, regionråd o.a.) Høgskolen skal utvikle samarbeidsprosjekter med Bioforsk Nord Tjøtta, Helgeland Museum og Senter for distriktsutvikling o.a. Høgskolen skal styrke nettverket mot videregående skole og lokalt næringsliv 4

27 Videreføre SiDsel Senter for IT-drift og serviceledelse Virksomhetsmål 3.2: Høgskolen i Nesna skal være synlig i media og på andre arenaer med formidling av resultatene av eget forsknings- og utviklingsarbeid. Strategi: Utarbeide formidlingsplan for alle FoU-prosjekter Økt tilrettelegging for presentasjon av forskning på nettsidene Styrke og videreutvikle Forskningsdagene som arena for synliggjøring og formidling av FoU-arbeid Virksomhetsmål 3.3: Høgskolen i Nesna skal tilby geografisk distribuert utdanning med fleksible utdanningsformer. Strategi: Høgskolen skal ha og kunne bruke moderne teknologi for distribusjon av undervisning Samarbeidet med Studiesenteret.no for distribusjon av undervisning skal videreutvikles Høgskolen skal delta i karrieredager og på yrkes- og utdanningsmesser Høgskolen skal hvert år arrangere en konferanse om utfordringer innen barnehage, skole og/ eller fleksibel læring Hovedområde 4 - Høgskolen som organisasjon Universiteter og høgskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Virksomhetsmål 4.1: Høgskolen i Nesna skal ha en fleksibel organisasjon som sikrer en effektiv forvaltning av ressursene, herunder høy kvalitet på infrastruktur og økonomiforvaltning. Strategi: Riktig og tilstrekkelig bemanning og kompetanse Høgskolen skal ligge i front i forhold til bruk av teknologiske løsninger Avsette midler for å tåle uforutsette hendelser og svingninger i studiepoengproduksjonen 5

28 God kvalitet på saker og konsekvensutredninger som legges fram for styret Virksomhetsmål 4.2: Høgskolen i Nesna skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til robuste og kompetente fagmiljøer og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Strategi: Betingelser for ansatte skal være konkurransedyktige Gjøre fagmiljøene mer robuste Øke kvinneandelen i førstestillinger og toppstillinger Kompetansebygging for fagstab og adminstrasjon Virksomhetsmål 4.3: Høgskolen i Nesna skal ha en tydelig ledelse som bidrar til omstilling og nyskaping og som fremmer en bedriftskultur som er preget av samarbeid, respekt for beslutninger og akademisk frihet. Strategi: Tilstedeværende ledelse på alle nivåer Klar rolle- og ansvarsfordeling i ledelsen og i organisasjonen for øvrig Sikre god informasjon og kanaler for medvirkning Gjennomføre medarbeiderundersøkelse hvert annet år 6

29 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/389-0 Saksbehandler: Alf-Magne Jacobsen Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 23/ Oppstart av studier Saksopplysninger Studieprogrammet for ble vedtatt av høgskolestyret i møte i sak 58/12. I vedtaket fremgår følgende i forhold til igangsetting av studier: «Vedtak om oppstart av studietilbudene gjøres av instituttleder i de tilfeller der antall kvalifiserte søkere er likt eller høyere enn antall budsjetterte studieplasser. Dersom antall kvalifiserte søkere er lavere enn budsjetterte studieplasser, fattes vedtak om oppstart av høgskolestyret. Unntatt fra dette er vedtak om oppstart av høgskolens utenlandsstudier, som er regulert gjennom inngåtte avtaler med GoStudy» «Oppdragsstudier kan tilbys i tillegg til det vedtatte studieprogram» Vedtaket mangler dessverre unntaksbestemmelse for studier med plassbegrensning og valgbare fag i GLU 1-7, GLU 5-10 og førskolelærerutdanning. Vi forutsetter allikevel at en slik unntaksbestemmelse må gjelde likt som i fjor da det her ikke vil være noen endring, og opptak her vil supplere og øke klassestørrelsen på fag som allerede går. Det er også litt tidlig å fastslå eksakt tall på kvalifiserte søkere, da mye av søknadene er under behandling og ettersendelsesfrist er 1. juli for de som avslutter videregående i år. De studiene som tas med blant de som instituttlederne kan vedta opptak på, er derfor de som allerede har 20 kvalifiserte søkere og de studiene som har så mange søkere at de vil oppnå 20 kvalifiserte søkere. Med bakgrunn i dette vil følgende studier være klare for opptak jfr vedlegget «Oversikt over studier klare for opptak» Instituttledernes vurderinger: Instituttleder IFL: Grunnskolelærerutdanning 5-10 har 21 søkere. Vi vet ikke nøyaktig hvor mange som er kvalifisert pr dags dato (flere har bl.a. ikke levert vitnemål enda), men det har tidligere vært flere kvalifiserte søkere på GLU 5-10 enn GLU 1-7. Vi arbeider med å få til forkurs i matematikk i sommer, noe som

30 vil bidra til å kvalifisere flere søkere. Det er også stor sannsynlighet for at vi vil få flere søkere på Restetorget fram mot studiestart. Grunnskolelærerutdanningen samkjører en del av sin undervisning med videreutdanning i skolefag og studiet er således bærekraftige. Grunnskolelærerutdanning er at strategisk betydning for HiNe. Det anbefales oppstart i dialog med departementet. Bachelor idrett har 14 søkere (ikke alle er kvalifiserte). Det settes inn tiltak for å rekruttere flere studenter før studiestart. Det anbefales at Bachelor idrett, årstudium i idrett, samt Idrett 1 og 2 (som er en del av BA-idrett) starter opp. Produksjon for sal og scene, årsstudiet, har kun 4 søkere. Antall tilsatte i seksjonen blir sannsynlig redusert neste år og en er fortsatt i stipendiatstilling og vil være det ut 2013 og sannsynlig også våren Anbefaler ikke oppstart. Kreativt musikkarbeid, årsstudiet, har 11 søkere, 8 kvalifiserte. Det er også søkere til enkeltemner slik at det samla søkertallet er noe høyere. Et av emnene verdensmusikk - er også et valgtilbud i ICS (se under) som vil bli samkjørt med kreativt musikkarbeid. Det settes inn tiltak for å rekruttere flere studenter før studiestart. Anbefales startet opp. Musikk for de minste, 30 studiepoeng, har 5 søkere. På grunn av lavt søkertallet anbefales ikke oppstart på Nesna. Det inngås et samarbeid med kulturskolene og «Musikkfestivalen for barn» i Mo i Rana med tanke på å tilby studiet i Mo i Rana, evt. som et regionalt basert studium med samlinger flere steder (avhengig av søkning). Ved 15 søkere vurderes oppstart. Vold mot kvinner, årsstudiet, har ikke finansiering og det er kun 5 søkere hvorav 2 er kvalifisert. På grunn av lavt søkertallet anbefales ikke oppstart. Det anbefales at de første 15 studiepoengene utlyses lokalt og tilbys (med ekstern delfinansering) i samarbeid med Kvinneuniversitetet Norden, forutsatt tilstrekkelig antall søkere. Flerkulturell forståelse 2 har 16 søkere, 14 kvalifiserte. Flerkulturell forståelse er et populært studium. Antall søkere er innenfor bærekraftig grense og det anbefales oppstart. RLE påbygging er et tilbud til de som har 20 studiepoeng RLE i allmennlærerutdanning og som ønsker å bygge på til 30 (selvstudium). Det er henholdsvis 4 og 5 søkere på de to emnene og ikke alle er kvalifisert. Seksjon for religion og filosofi er en liten (2 tilsatte), men aktiv seksjon med mange oppgaver. Anbefaler ikke oppstart. Mentor 1 har 7 søkere, men ikke alle er kvalifisert (det må gjøres en vurdering av den enkelte søker). Studiet finansieres av Utdanningsdirektoratets program for Veiledning av nyutdanna lærere. Det og stort behov for veiledningskompetanse i barnehage og skole. Det settes inn tiltak for å rekruttere flere studenter før studiestart. Studiet anbefales derfor startet opp. Rådgivning 2, i samarbeid med Studiesenteret.no, har 12 søkere. Ikke alle er kvalifisert. Rådgivning er normalt et populært studium og det er stort behov for rådgivere i skolen. Det anbefales oppstart. Master i musikkvitenskap har vært utlyst i samarbeid med Universitetet i Nordland, lokalisert i Bodø. Det har vært brukt mye tid og ressurser på å få til et samarbeid med UiN, men det er ikke inngått avtale og UiN ønsker ikke å starte opp (bl.a. på bakgrunn av lavt søkertall). Musikkseksjonen ønsker derfor å legge masteren til Nesna. Det anbefales oppstart ved minst 10 kvalifiserte søkere. International Cultur Studies (ICS), 60 studiepoeng, nytt studium på engelsk for utenlandske og norske studenter (består av flere emner bl.a. i matematikk og kultur, verdensmusikk, flerkulturell forståelse, drama, norsk språk/kultur, engelsk språk/kultur). Vi har blitt sterkt oppfordret av vår eier,

31 KD, om å gi studier på engelsk for utenlandske studenter. Det er mange spørsmål om studier på engelsk til høgskolen. Det er ventet at vi vil få flere søkere i framtida når studiet er ferdig utviklet og utprøvd. Det er derfor viktig å komme i gang. Det er i denne omgang 12 søkere. Det settes inn tiltak for å rekruttere flere studenter til studiestart (studiet starter i oktober). Anbefaler oppstart av strategiske grunner. Instituttleder IFI: Oppstart av Bachelor og årskurs i Informasjonssystemer - høsten 2013 Bachelorstudiet har pr. 15.mai, 15 primærsøkere til 20 plasser. I tillegg har årskurset, som tilsvarer første studieår på Bacheloren, 5 primærsøkere til 10 plasser. Ser vi disse to studiene under ett har vi 20 søkere til 30 studieplasser på Bacheloren. Studiene på landsbasis innenfor Informatikk og informasjonssystemer opplever en ganske kraftig oversøking de aller fleste stedene. Nasjonalt er det totalt sett 3475 søkere til 1769 studieplasser. De eneste høgskolene som har færre primærsøkere enn studieplasser, i tillegg til HiNe, er HiN, HiA og HiT. Disse høgskolene vil dermed være de eneste med ledige studieplasser innenfor dette området på restetorget. Sannsynlighetene for at vi kommer til å ta opp 20 studenter på Bachelor i Informasjonssystemer er derfor stor. Når det gjelder Årsstudium i Informasjonssystemer finnes det 5 tilsvarende studier nasjonalt sett. Her er det totalt 117 søkere til 72 plasser, og HiNe er her den eneste høgskolen i landet med ledige studieplasser. Selv om dette kun er et årskurs er det sannsynlig at vi vil fylle også disse studieplassene når restetorget kommer i gang. Med utgangspunkt i disse vurderingene anbefaler IFI at begge disse studiene starter opp høsten Oppstart av årskurs i Medieproduksjon og sosiale medier - høsten Årskurset i medieproduksjon har pr. 15. mai 2013, 11 primærsøkere til 20 plasser. Dette er et noe lavere søkertall enn forventet. Studiet er et satsingsområde for IFI, og vil på sikt være en av tre søyler som instituttet skal stå på. Vi har ekstern finansiering fra Nordland Fylkeskommune på ca 40% av studiet med opptak i 2013, og det betyr at vi kan starte opp med et lavere antall enn 20 studenter i år og allikevel ha økonomisk bærekraft i studiet. I og med at dette er første året vi tilbyr dette studiet har vi ingen erfaring med hvordan restetorget vil slå ut for studiet. Nasjonalt tilbys en del lignende årskurs, og her er det totalt 175 studieplasser og 163 primærsøkere. Studiets primære rekrutteringsområde er imidlertid mediestudenter fra medielinjene i de videregående skolene, og det vi ser at vi har flere som har dette studiet som 2. og 3. valg. Vi mener derfor det er grunn til å tro at vi skal greie å fylle denne klassen med 20 studenter til høsten. Instituttet anbefaler at vi starter opp dette studiet. Selv om vi skulle komme i en situasjon der vi kun tar opp 11 studenter på studiet har vi ekstern finansiering på de øvrige studieplassene, og tar en liten risiko ved å starte opp.

32 Instituttleder IFS Grunnlaget for oppstart av bachelorstudiet i sjukepleie synest klar. Vi hadde vel 100 søkarar til studiet på samordna opptak, 34 av desse er primærsøkjarar. Kollegiet er forøvrig uroa over for stort opptak/ overbooking. Sist år møtte 36 til start, og det var i overkant. Vi vurderer 30 studentar som ei passelig gruppe for å ivareta individuell oppfølging av studentane på ein god måte. Vidareutdanning innan seksualitet og seksuelt misbruk vart vurdert som svakt bærekraftig for kull 2012 som no kun har 12 studentar. Søkargrunnlaget med denne vidareutdanninga som 1. prioritet er pr. mai 19 stk. For å styrke den økonomiske bærekrafta, vil vi søkje å unngå innleige av Grete Johansen frå UiN, samt at Tiina Skyttä frå eige kollegium, kan bidra med fleire timar når ho no får si mastergodkjenning(ho leverer i juni). Per Kristian Roghell vil også undervise meir enn tidlegare. Det betyr ytterlegare reduksjon av kostnadar. Studietilbodet er unikt i Nordisk samanheng, og siktemålet med denne vidareutdanninga er å gi studenten innsikt, haldningar og kunnskap til å møte desse fenomena på en god og trygg måte. Dette blir 3. og siste opptak då PK Roghell ønskjer arbeidsnedtrapping etter dette opptaket. Kollegiet har ingen med hans erfaring på område, som kan vidareføre studietilbodet. Vi arbeider også med 2 oppdragsstudiar, men det held eg utanom denne saka. Forslag til vedtak: I tillegg til de studietilbud som det allerede er vedtatt oppstart på etter styrets vedtak i sak 58/ 12, vedtar styret oppstart av følgende studier med utlyste enkeltemner for studieåret : GLU 5-10 i dialog med KD Bachelor idrett/ årsstudium idrett/ idrett 1 og 2 (som del av BA) Kreativt musikkarbeid Flerkulturell forståelse 2 Mentor 1 Rådgivning 2, Studiesenteret.no Master i musikkvitenskap, Nesna, med minst 10 kvalifiserte søkere ICS, 60 stp. Bachelor, informasjonssystemer Årsstudium informasjonssystemer Årsstudium i medieproduksjon Videreutdanning i seksualitet og seksuelt misbruk Styret forutsetter at det arbeides intenst med å få flere søkere der hvor bærekraften er liten. Følgende studier kan ikke starte opp: Produksjon for sal og scene Musikk for de minste, Nesna Vold mot kvinner, årsstudium RLE påbygging

33 Når det gjelder Musikk for de minste, kan det tilbys som et regionalt betalingsstudium. Det samme gjelder Vold mot kvinner, 15 stp. i samarbeid med Kvinneuniversitetet. Vedlegg Oversikt over studier klare for oppstart: Søkere totalt Plassbegr/Valg GLU Lærerutdanninger GLU 1-7, 42 BLU, 32 Idrettsstudier Idrett årsstudium Bali/Nesna 29 Idrett årsstudium Sydney/ Nesna 27 Helsefag Sykepleier deltid 35 Øvrige årsstudium SO og Lokal Årsstudium Engelsk 14 Valg GLU Årsstudium kunst og håndverk 9 Valg GLU Årsstudium samfunnsfag 10 Valg GLU Samfunnsfag 1 6 Samfunnsfag 2 6 Årsstudium Naturfag 7 Valg GLU Naturfag 1 9 Naturfag 2 7 Årsstudium Matematikk 13 Valg GLU Matte 1 6 Matte 2 8 Årsstudium Norsk 13 Valg GLU Norsk 1 5 Norsk 2 8 Årsstudium Informasjonssystemer Nettsamlinger 69 Master Profesjonsretta Naturfag - Heltid 15 Plassbegrensning Profesjonsretta Naturfag Deltid 8 Plassbegrensning Barnehage Pedagogisk ledelse i barnehagen 6 Valg førskole Pedagogisk ledelse i barnehagen, Lofoten 4 Valg førskole, Lofoten Øvrige videreutdanninger Kroppsøving 1 10 Valg førskole/glu Friluftsliv 1 15 Valg førskole/glu

34 Øvrige videreutdanningstilbud Spesialpedagogikk 2 62 Spesialpedagogikk 3 53 Grunnstudium i pedagogikk 52 Grunnstudium i pedagogikk, studiesenteret.no 73 Rådgivning 1 27 Rådgivning 1, studiesenteret.no 41 IKT og læring 1 69 IKT og læring 2 31 Utenlandsstudier Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Bali 31 Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Brasil 17 Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Mexico 12 Ex.phil/ex.fac og spansk, Mexico 14 Ex.phil/ex.fac og Intro. Int. communication, Sydney 27 Flerkulturell forståelse, Bali 12 Anglophone Culture and Communication, Sydney 28 Personlig trener, Bali 44 Idrett 1, Bali 25 Idrett 1, Sydney 36 Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Cuba 4 Ex.phil/ex.fac og spansk, Cuba 12

35 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/381-1 Saksbehandler: Yvonne Langfors Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 24/ Retningslinjer for vurdering av søknader om fritak fra deler av studium på grunnlag av realkompetanse Det foreligger et forslag til retningslinjer for vurdering av fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Nesna. Siden den retten til verdsetting av realkompetanse i høyere utdanning ble lovfestet i 2001 har Høgskolen i Nesna behandlet flere søknader om fritak/avkorting fra formelt innhold i studier. I hvert tilfelle har framgangsmåten vært uklar når det gjelder å frambringe god nok dokumentasjon av realkompetansen hos den som søker. Verdsetting av realkompetanse betinger at vi gjør et nøyaktig arbeid når vi bestemmer søkernes kvalifikasjoner. Inntil nasjonale retningslinjer foreligger er det derfor et behov for en tydelig policy ved høgskolen for hvordan slike saker skal behandles. Universitets- og høgskolelovens 3-5 gir følgende føringer om godskriving og faglig godkjenning: (2) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, kan gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Departementet kan pålegge institusjonene å samordne sin praksis. (3) Universiteter og høyskoler som er akkrediterte etter denne lov avgjør selv søknader fra enkeltpersoner om godkjenning av annen høyere utdanning som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved den enkelte institusjon. Godkjenning etter denne bestemmelsen gir rett til å bruke den tittel som er fastsatt for den utdanningen det er jevnført med. (4) I særlige tilfeller kan godkjenning etter tredje ledd gis helt eller delvis på grunnlag av kunnskaper som er dokumentert på annen måte enn ved eksamen. Prøve til kontroll av de dokumenterte kunnskaper eller tilleggsprøve kan kreves avlagt. Foreløpig finnes det ikke noe nasjonalt eller europeisk verktøy for vurdering av fritak fra høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse. Imidlertid gir kapittel 8 i Norsk kvalifikasjonsrammeverk (NKR) føringer for hvordan den enkelte institusjon skal ivareta retten til realkompetansevurdering innenfor høyere utdanning. NKR setter krav til at realkompetanse skal ha legitimitet i både utdanningssystemet og arbeidslivet, og at denne «skal vurderes i forhold til gjeldende rammeplaner og studieplaner for høyere utdanning» Det som skal vektlegges i vurderingen av enkeltindividers realkompetanse er at den tilfredsstiller kravet om kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse på like linje som innholdet i formalisert utdanning (NKR s. 19).

36 Institusjonenes ansvar overfor søkerkandidatene er å sørge for at kvalifikasjonen de får godkjenning av er relevant både for videre akademiske løp og for samfunns- og arbeidslivet, og at kvalifikasjonene i vitnemålet er innplassert på riktig nivå. Intensjonen med å innføre interne retningslinjer er å lette arbeidet med å saksutrede søknader der realkompetanse skal implementeres i eventuelle gradsvitnemål. Utkastet til retningslinjer ble første gang behandlet i ledermøte 18. desember 2012, der forslaget ble anbefalt videre behandling. Saken ble videre behandlet i Kvalitetsutvalgets møte 22.mai Utvalgets anbefalinger er tatt med i forslaget til vedtak i Høgskolestyret. Vedlegg 1 Retningslinjer for vurdering av søknader om fritak fra deler av studium på grunnlag av realkompetanse 2 NKR, kap. 8 Broer til livslang læring og realkompetanse Forslag til vedtak: Retningslinjer for vurdering av fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse godkjennes.

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 09:30 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Hallstein

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Kristine

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rica Nidelven hotel, Trondheim Dato: 22.11. 23.11.2012 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 den 22.11 til kl. 11:30 den 23.11 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Siv F. Almendingen og vara Svein-Halvard Jørgensen. 31/15 15/ Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2

Siv F. Almendingen og vara Svein-Halvard Jørgensen. 31/15 15/ Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Nesna Dato: 07.10.2015 kl. 10:00 14.00 Sted: Campus Helgeland Mo i Rana Rom C-113 Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Protokollfører: Aslaug

Detaljer

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Høgskolestyret. Møteprotokoll. Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Magnar Solbakk Alf-Magne Jacobsen

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Magnar Solbakk Alf-Magne Jacobsen Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 27.04.2012 Tidspunkt: 09:00 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen

Detaljer

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015

Svein-Halvard Jørgensen for Tor-Helge Allern. Innkalling og dagsorden - høgskolestyrets møte 16. mars 2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.03.2015 kl. 10:30 15:00 Sted: D-210 Høgskolen i Nesna, Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge Allern

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge Allern Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: IFS Sandnessjøen Dato: 29.04.2014 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Aslaug Mikkelsen Tor-Helge

Detaljer

Bjørn Audun Risøy, Hanne Maren Reistad og Kristian Sivertsen. 17/15 15/00135-9 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2

Bjørn Audun Risøy, Hanne Maren Reistad og Kristian Sivertsen. 17/15 15/00135-9 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 2 MØTEPROTOKOLL Styret for Høgskolen i Nesna Dato: 20.05.2015 kl. 10:00 13:30 Sted: Rom D-210 Høgskolen i Nesna Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Aslaug

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: IFS, Sandnessjøen Dato: 31.10.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret 15.11.2014-31.12.2015 Dato: 16.02.2015 kl. 10:00 13.30 Sted: Campus Helgeland, rom C-205 Mo i Rana Arkivsak: 14/01634 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Lovund rorbuhotell Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 14.06. kl. 19:30 21:00 og 15.06. kl. 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no

Høgskolen i Lillehammer. Strategisk plan 2012-2015. hil.no Høgskolen i Lillehammer Strategisk plan 0-05 hil.no Strategisk plan for høgskolen i lillehammer 0-05 De fire sektormålene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet (KD). Virksomhetsmålene er basert på vedtak

Detaljer

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12

STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 STRATEGIPLAN 2012-2016 VEDTATT AV HØGSKOLESTYRET 29.02.2012, HS SAK 13/12 HiHs rolle Høgskolen i Harstad skal være en lokal og regional vekstkraft. Høgskolen i Harstad skal, med forankring i nasjonal og

Detaljer

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH.

I samråd med avdelingsledelsen, forventes det også at instituttleder gir faglig innspill til den samlede strategiske utviklingen av HH. Kunngjøringstekst: 100 % stilling som instituttleder ved Institutt for samfunnsvitenskap ved Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, med tiltredelse fra 1.8.2013. Om Institutt

Detaljer

Sentral handlingsplan 2013

Sentral handlingsplan 2013 Sentral handlingsplan 2013 per 07.11.12 Basert på vedtak og innspill i styremøte den 30.oktober 2012 og tidligere vedtatt strategisk plan Strategisk plan for HiL 2012 2015. (Basert på styrets behandling

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor Universitetsdirektøren Arkivref: 2013 / 4377 Dato: 11.9.2013 Saksnr: Styresak 50-13 SAK S 50-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 19.09.2013 Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2013-2016 «Nærhet til kunnskap» Justert strategisk plan 2013 2016 Vedtatt i styremøte 05.12.13 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart s samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike og

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Styringsstruktur

Styringsstruktur Styringsstruktur 2017-2021 Styringsstrukturen ved ISS skal gi en kort beskrivelse av de ulike organ og roller som er sentrale i ledelse og styring av instituttet, deres ansvars- og myndighetsområde, samt

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH

«Til barns beste» Strategisk plan. Dronning Mauds Minne Høgskole. for barnehagelærerutdanning DMMH «Til barns beste» Strategisk plan Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning DMMH Foreliggende plan gjelder fram til 2025 Vedtatt i styremøte 2. mai 2012 Endret i styremøte 3. november 2014

Detaljer

Bakgrunn. Mandater og instrukser

Bakgrunn. Mandater og instrukser Bakgrunn Mandater og instrukser Størrelse og sammensetning av styrer på nivå to i UiTs organisasjon Størrelse og sammensetning av styrer ved sentre som er overført til nivå tre Innstillingen ble

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Universitetet i Oslo Det samfunnsvitenskaplige fakultet Notat Fakultetsstyret Til: Fakultetsstyret Fra: Fakultetsdirektøren Sakstype: Vedtakssak Saksnr: V-sak 11 Møtedato: 10.12.2015 Notatdato: 3.12.2015

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET

REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET REGLEMENT FOR DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglementet er vedtatt av Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet 22.09.09. Reglementet bygger på Regler for fakultetsorganene og Regler for

Detaljer

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap

Strategisk plan. Høgskolen i Nord-Trøndelag Nærhet til kunnskap Høgskolen i Nord-Trøndelag 2013 2016 Nærhet til kunnskap Vedtatt av styret i HiNT 7. juni 2012 2 (Foto: Simon Aldra) HiNTs rolle og egenart Høgskolen i Nord-Trøndelags samfunnsoppdrag er å utdanne kunnskapsrike

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning

Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Utkast til forskrift om rammeplan for bachelor barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet xx.xx 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd.

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste

Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Saksliste Innkalling til allmøte ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Dato: 22.09.14 Møtestart: 1615 Sted: HSL/svhum-E0101 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1401: Presentasjon

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012

NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning. Vedtatt av Styret 13. juni 2012 NTNUs system for kvalitetssikring av utdanning Vedtatt av Styret 13. juni 2012 Innhold 1. Om NTNUs kvalitetssystem... 1 2. Mål for NTNUs kvalitetssikringssystem og kvalitetsarbeid... 1 3. Organisatoriske

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning

Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 4. juni 2012 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 3-2 annet ledd. 1. Virkeområde

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 29/16 Møtedato: 17.10.16 Notatdato: 4.10.16 Saksbehandler:Mona Bratlie Sakstittel:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Møteprotokoll. Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 24.03.2011 Tidspunkt: 12:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Inger Johanne Håland Knutson

Detaljer

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN

STYREMØTE 15. oktober 2013. kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll fra STYREMØTE 15. oktober 2013 kl.08:30 14.00 på Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne

Detaljer

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle

ILNs styreseminar februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle ILNs styreseminar 13. 14. februar 2017 Om instituttstyrets arbeid, god styrekultur og styremedlemmenes rolle 1 Instituttstyrets mandat: Normalregler for instituttene ved Det humanistiske fakultet 2 Instituttstyret

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 7/2007 10. desember 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Marit Allern Randi Punsvik Sidsel Kruuse-Meyer Bjørn Reidar Sørensen Marit Andreassen Annette Meidell Per

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30.

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 6/2013 Møtested: Møterom, Campus Helgeland Dato: 29.10.2013 Tidspunkt: 09:00 12:30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll

Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Styremøte nr. 1/2011 - protokoll Tid: Mandag 28 februar 2011, kl 10.00 til kl 16.00 Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Tilstede: Jørn Wroldsen, rektor, styrets leder Gro Iren Kvanli Dæhlin, prorektor, styrets

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 21.03.2014 Tidspunkt: 09:15-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år.

Ingen kan være ansatt eller valgt som instituttleder i en sammenhengende periode på mer enn 12 år. Regler for instituttorganene Fastsatt av universitetsstyret 18.06.09 1. Instituttorganene Instituttene skal ha: - instituttleder - instituttråd Et institutt kan ha valgt eller ansatt instituttleder. Vedtak

Detaljer

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student

leder medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem Stina Hiis Bergh medlem student MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 10/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein (fra kl 11.20) Paul Birger Torgnes (til kl 14.30) Inge Myrvoll

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: C4043, Grimstad Dato: 15.11.2013 Tidspunkt: 09:15-12:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem Anne

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 98/17 28.09.2017 Dato: 15.09.2017 Arkivsaksnr: 2015/11293 Utviklingsavtale 2018 - Utkast Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 09: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 2/2012 Møtested: Styrerommet Dato: 22.02.2012 Tidspunkt: 09:00 14.30 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger Torgnes medlem ekstern

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Tilpassa opplæring Studiet henvender seg til lærere, førskolelærere og andre med relevant utdanning og kan gjennomføres med fordypning avhengig av kandidatens opptaksgrunnlag. Fordypningene er: Generell

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.

Høgskolen i Østfold. Studieporteføljen. Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten. Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04. Høgskolen i Østfold Studieporteføljen Lena Tolfsen Rådgiver Studie- og forskningsenheten Fagdag Østfold Karrieresenter 29.04.2014 1 Tema Rammer for studieporteføljen Studieporteføljens relevans og utvikling

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal.

HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE. Dato: 28. februar 2005. Varighet: kl. 12.00 16.00. Varamedlemmer: Helge Ramsdal. HØGSKOLEN I ØSTFOLD PROTOKOLL FRA STYREMØTE Dato: 28. februar 2005 Varighet: kl. 12.00 16.00 Sted: Avd. for helse og sosialfag, Kråkerøy, Fredrikstad Medlemmer: Knut Aarvak, Eva Skærbæk, Jon T. Pihlstrøm,

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det utdanningsvitenskapelige fakultet Godkjent av rektor på fullmakt 30. januar 2004, med senere endringer godkjent av rektor på fullmakt 30. september 2005 og 18. mars 2011.

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET:

Ofte stilte spørsmål. Innhold ARTIKKEL SIST ENDRET: Ofte stilte spørsmål Her finner du svar på spørsmål som ofte dukker opp i forbindelse med videreutdanning. Dersom du ikke finner svar på det du lurer på her, ta kontakt med skoleleder eller skoleeier.

Detaljer

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET

ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET ADMINISTRASJONSREGLEMENT FOR INSTITUTT FOR SPESIALPEDAGOGIKK DET UTDANNINGSVITENSKAPELIGE FAKULTET Dette reglement bygger på Normalregler for institutter ved Universitetet i Oslo. Se lenke: http://www.uio.no/om/regelverk/orgadm/normalreglerinstitutter.html

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE AVDELING FOR LÆRERUTDANNING PROTOKOLL FRA AVDELINGSSTYREMØTE Dato: 21. april 2016 Varighet: 14.00-16.00 Sted: Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Styrerommet Hilde Afdal (leder) Marit Eriksen (UF-medlem)

Detaljer

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige

Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Administrasjonsreglement for Det matematisknaturvitenskapelige fakultet, UiO Generelt Administrasjonsreglementet tar utgangspunkt i UiOs

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04

REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 21.04.04 Sted: Norgesuniversitetets lokaler i Pilestredet, Oslo Tid: Fra kl 11 til 17 onsdag 21. april Til stede: Jan Olav Fretland (leder) (kom kl. 1230) Dagny Blom Torstein

Detaljer

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13

A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Camilla Nereid Dato: 23.11.2011 A 23/11 Studietilbud for 3 GLU og 4 ALU 2012/13 I studieåret 2012/13 skal siste kull med ALU-studenter gå ut fra ALT. Samtidig

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2013-2015 Vedtatt i avdelingsstyret den dato, år. 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en anerkjent handelshøyskole med internasjonal akkreditering.

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014

Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Journalpost.: 13/41986 FYLKESRÅDSSAK Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 003/14 Fylkesrådet 14.01.2014 Stipendiatprogram Nordland Sammendrag I FR-sak 154/13 om stimuleringsmidlene for FoU-aktivitet i Nordland

Detaljer

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring Årsplan for 2014 1570 Seksjon for musikkteori, og musikkteknologi Til høring 1 1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Studietilbud med under 20 studieplasser

Studietilbud med under 20 studieplasser Studietilbud med under 20 studieplasser Tall hentet fra database for statistikk om høyere utdanning (DBH) studieplasser i 2013 Høgskolen i Bergen 4 studietilbud under 20 studieplasser Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO

Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Styrings- og administrasjonsreglement for Det medisinske fakultet, UiO Behandlet i fakultetsstyret 3. september og 14. oktober 2003. Godkjent av Rektor 16. oktober 2003. Sist endret av fakultetsstyret

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005

PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 06.12.2005 15.12.05/KK I:Avdstyre/2005/protokoll/apro0612.doc PROTOKOLL FRA MØTE I AVDELINGSSTYRET 6. DESEMBER 2005 Tilstede

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 5/2007 7. september 2007 Til stede: Håkon With Andersen Åge Danielsen Ellen Øseth Sidsel Kruuse-Meyer Elisabeth Romàn Bjørn Reidar Sørensen Annette Meidell Per Johan Nicklasson

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 7/17 Møtedato: 27.3.17 Notatdato: 17.3.17 Saksbehandler: M. Bratlie Sakstittel: Godkjenning

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: G1-040, Remmen Dato: Tid: 10:30-16:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: G1-040, Remmen Dato: Tid: 10:30-16:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: G1-040, Remmen Dato: 15.06.2009 Tid: 10:30-16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Elin Nesje Vestli Leder Underv.Pers

Detaljer

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden.

Strategi Visjonen: Samskaping av kunnskap. Strategien og samfunnsoppdraget. Læring og utdanning for framtiden. Strategi 2016-2020 Vedtatt av styret for UiA, 20. juni 2016 Visjonen: Samskaping av kunnskap Strategien og samfunnsoppdraget Læring og utdanning for framtiden UiA skal styrke koblingen mellom utdanning,

Detaljer