Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. juni kl. 09:30 på rom G (drama seminarrom).

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. juni kl. 09:30 på rom G- 1030 (drama seminarrom)."

Transkript

1 Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Høgskolen i Nesna, rom G-1030, Nesna Dato: Tidspunkt: 09:30 15:00 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. juni kl. 09:30 på rom G (drama seminarrom). Det er foreløpig ikke meldt forfall fra noen av styrets medlemmer. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf / mobil (rektor). Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Under orienteringssaker vil det bli gitt en orientering om Institutt for sykepleie ved instituttleder Else Lid. Det vil også bli samtalt om etatsstyringsmøtet 2013 som fant sted i Bodø den 27. mai. Vel møtt til nytt styremøte! Hilsen Styret for Høgskolen i Nesna Aslaug Mikkelsen, styreleder Sven Erik Forfang, sekr.

2 Saksliste Saksnr Innhold U.off SAK 19/13 SAK 20/13 SAK 21/13 SAK 22/13 Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjennelse av møteprotokoll - styrets møte 24. og 25. april 2013 Revisjon av instruks for daglig ledelse OUP-strategisk plan SAK 23/13 Oppstart av studier SAK 24/13 SAK 25/13 SAK 26/13 Retningslinjer for vurdering av fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse Endring i forskrift for studier; 2-2 Krav til graden bachelor Retningslinjer for behandling av utestående krav SAK 27/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013 SAK 28/13 Revidert årsregnskap 2012 SAK 29/13 Kallelse til professor II X RS 17/13 IDF referat RS 18/13 IDF-referat RS 19/13 Møteprotokoll - TAP

3 Beslutningssaker

4 Beslutningssaker

5 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/157-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 19/ Godkjennelse av innkalling og dagsorden Saksopplysninger Forslag til innkalling og dagsorden framgår av omslagssiden til møtedokumentet. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte den 5. juni 2013.

6 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/158-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 20/ Godkjennelse av møteprotokoll - styrets møte 24. og 25. april 2013 Saksopplysninger Vedlagt følger møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 24. og 25. april 2013 i Brønnøysund for godkjennelse. Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 24. og 25. april 2013 godkjennes.

7 Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: Tidspunkt: kl. 13 til kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Hanne Reistad Medlem Hallstein Hegerholm Medlem Magnar Solbakk Fung. leder Barbro Fossland Medlem Anette Smedseng Medlem Inger Aksberg Johansen Medlem Bjørn Audun Risøy Medlem Trine Fagervik Medlem Siv Almendingen Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Aslaug Mikkelsen LEDER Tor Helge Allern MEDL Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Svein Halvard Jørgensen Tor Helge Allern Eivind Bråstad Jensen Aslaug Mikkelsen Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Sven Erik Forfang Rektor Margrete Norheim Prorektor Hanne Davidsen Instituttleder Dag-Arild Berg Fung. instituttleder Magne Elstad Økonomi- og personalsjef Alf-Magne Jacobsen Studiesjef Øyvind Steinslett Rådgiver

8 Merknader Første del av møtet var et styreseminar om Nordlandsløftet, Campus Helgeland, revisjon av strategisk plan og strategiske utfordringer for institutt for lærerutdanning. Styreseminar og styremøte ble ledet av Magnar Solbakk. Saksliste Saksnr Innhold U.off SAK 10/13 SAK 11/13 SAK 12/13 SAK 13/13 SAK 14/13 SAK 15/13 Beslutningssaker Godkjennelse av innkalling og dagsorden Godkjennelse av møteprtokoll fra høgskolestyrets møte 11. mars 2013 OUP- oppfølging av FoU-strategi/ FoU-plan OUP-Helhetlig kommunikasjonsstrategi Tilleggsbevilgning - ny nettside Programplan for barnehagelærerutdanning SAK 16/13 Plan for etter- og videreutdanning ved HiNe SAK 17/13 Etatsstyringsmøtet deltakelse og tema SAK 18/13 Tilsetting av instituttleder for sykepleierutdanningen X RS 11/13 Nordlandsprosessen - referat fra styringsgruppemøte RS 12/13 Referat fra markedsrådet av RS 13/13 Referat fra IDF-møte RS 14/13 Referat fra internasjonalt utvalg RS 15/13 Referat fra internasjonalt utvalg RS 16/13 Møteprotokoll - TUF (tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerpersonale

9 Beslutningssaker SAK 10/13 Godkjennelse av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte 24. og 25. april Saksprotokoll i Høgskolestyret Rektor meldte to orienteringssaker under eventuelt; søkertall for Samordnet opptak og forslag til samarbeidsavtale mellom HiH, HiN, UiN og HiNe. Vedtak Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner innkalling og dagsorden for styrets møte 24. og 25. april med tillegg av to orienteringssaker under eventuelt. Enstemmig. SAK 11/13 Godkjennelse av møteprtokoll fra høgskolestyrets møte 11. mars 2013 Forslag til vedtak: Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte den 11. mars 2013 godkjennes. Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 12/13 OUP- oppfølging av FoU-strategi/ FoU-plan Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte forslag til OUP-FoU-strategi/ FoU-plan. Saksprotokoll i Høgskolestyret

10 Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 13/13 OUP-Helhetlig kommunikasjonsstrategi Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte prosjektbeskrivelsen for OUP-Helhetlig kommunikasjonsstrategi. Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 14/13 Tilleggsbevilgning - ny nettside Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna gir rektor fullmakt til å disponere inntil kr av avsetningene til arbeidet med ny nettside. Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 15/13 Programplan for barnehagelærerutdanning Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner samlet programplan for bachelor barnehagelærerutdanning, 4- årig deltid.

11 Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt. SAK 16/13 Plan for etter- og videreutdanning ved HiNe Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner Plan for etter- og videreutdanning (EVU) ved Høgskolen i Nesna ( ). Saksprotokoll i Høgskolestyret Siv Almendingen fremmet følgende forslag: Styret for Høgskolen i Nesna tar Plan for etter- og videreutdanning ved HiNe til orientering med de synspunkter som framkom i møtet. Ved avstemmingen ble det avgitt 11 stemmer for Almendingens forslag og 0 for innstillingen. Vedtak Enstemmig som foreslått av Siv Almendingen. SAK 17/13 Etatsstyringsmøtet deltakelse og tema Forslag til vedtak: Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 2013: Styreleder Aslaug Mikkelsen Nestleder Magnar Solbakk Styremedlem xx Styremedlem xx Styremedlem xx Styremedlem fra studentene xx Rektor Sven Erik Forfang Styret slutter seg til forslaget til strategisk viktige saker som ønskes tatt opp på etatsstyringsmøtet.

12 Saksprotokoll i Høgskolestyret Siv Almendingen foreslo følgende tilleggsforslag: Hanne Maren Reistad og Barbro Fossland oppnevnes som medlemmer av delegasjon til etatsstyringsmøtet med Siv Almendingen og Tor Helge Allern som vara. Trine Fagervik foreslo følgende tilleggsforslag: Anette Smedseng og Trine Fagervik oppnevnes som medlemmer av delegasjon til etatsstyringsmøtet. Magnar Solbakk foreslo følgende endringsforslag: Mulighet for endring av høgskolens navn skal først drøftes i styret før det fremmes som strategisk viktig sak på etatsstyringsmøtet. Ved avstemming ble Almendingens og Fagerviks forslag vedtatt enstemmig mens Solbakks forslag fikk 2 stemmer mot 9 som ble avgitt for innstillingen. Vedtak Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 2013: Styreleder Aslaug Mikkelsen Nestleder Magnar Solbakk Styremedlem Hanne Maren Reistad Styremedlem Barbro Fossland Styremedlem Anette Smedseng Styremedlem Trine Fagervik Rektor Sven Erik Forfang Styret slutter seg til forslaget til strategisk viktige saker som ønskes tatt opp på etatsstyringsmøtet. SAK 18/13 Tilsetting av instituttleder for sykepleierutdanningen Forslag til vedtak: Else Lid tilsettes som instituttleder for institutt for sykepleie (IFS) i et 4-årig åremål med mulighet for forelenge en 4-års periode til. Saksprotokoll i Høgskolestyret Vedtak Enstemmig som innstilt.

13 Referatsaker nr. 11/13 16/13 ble tatt til etterretning. EVENTUELT Søkertall for Samordnet Opptak per 15. april - presentert av studiesjefen - ble tatt til orienterting. Samarbeidsavtale mellom Høgskolen i Harstad, Høgskolen i Narvik, Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna ble tatt til orientering med merknad om at kulturfag må inngå i prioriterte fagområder. Neste styremøte er onsdag 5. juni på Nesna.

14 Arkiv: 02 Arkivsaksnr: 2011/524-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 21/ Revisjon av instruks for daglig ledelse Saksopplysninger: Instruks for daglig ledelse må revideres som følge av at det fra 1. august 2013 er tilsatt direktør ved Høgskolen i Nesna. Styret har tidligere bestemt at prorektor/ nestleder skulle ha spesifikt ansvar for rekruttering og markedsføring. Dette ansvar er overført til direktøren. De øvrige oppgaver følger av at direktøren er leder for administrasjonen, ref. stillingsutlysningen. Instruksen er også oppdatert ved at stillingsbetegnelsen instituttleder er tatt inn istedenfor dekan. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner revidert «Instruks for daglig ledelse ved Høgskolen i Nesna».

15 Instruks for daglig ledelse ved Høgskolen i Nesna (revidert) 1. Innledning: UH-loven 9-2 (3): Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse ved virksomheten. Styret skal fastsette instruks for institusjonens daglige ledelse. 2. Overordnede rammer: UH-loven 9-1: (1) Styret er det øverste organ ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. (2) Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar. Styret kan delegere sin avgjørelsesmyndighet til andre ved institusjonen i den utstrekning det ikke følger av denne lov at styret selv skal treffe vedtak, eller det er andre særlige begrensninger i adgangen til å delegere. 3. Rektors rolle/ funksjon: a. Rektors formelle ansvar og oppgaver er fastsatt i UH-loven 10-4 nr. 2-6: (2) Ansatt rektor er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer og pålegg som styret fastsetter. (3) Ansatt rektor er sekretær for styret og skal, i samråd med styrets leder, forberede og gi tilråding i de faglige og administrative saker som legges fram for dette. Ansatt rektor har rett til å delta i alle institusjonens styrer, råd og utvalg. (4) Ansatt rektor er ansvarlig for iverksetting av de faglige og administrative vedtak som treffes i styret, og for disponering av ressurser og eiendom i samsvar med de vedtak som er truffet av styret. (5) Ansatt rektor skal på styrets vegne påse at den samlede økonomi- og formuesforvaltningen skjer i samsvar med departementets generelle bestemmelser om økonomiforvaltningen og forutsetninger for tildeling av bevilgninger. (6) Ansatt rektor utarbeider og legger fram for styret budsjettforslag og årsregnskap og holder styret løpende orientert om regnskapets stilling i forhold til budsjettet og om andre forhold av betydning for institusjonens virksomhet. 1

16 b. Rektors representasjonsansvar er omtalt i UH-loven 12-1: (1) Styret representerer institusjonen overfor offentlige myndigheter. (2) Rektor er institusjonens rettslige representant, lovlig stedfortreder og institusjonens talsperson overfor offentlige myndigheter og allmennheten. I den enkelte sak kan rektor oppnevne stedfortreder i sitt sted. c. Rektors oppgaver i forhold til styret. Rektor skal som daglig leder: - Sørge for at institusjonen lever opp til den strategi, de krav, de mål og de retningslinjer som blir vedtatt av styret - Ta initiativ for å få de riktige og viktige sakene fram for styret i samråd med styreleder - Holde styret generelt sett godt informert om det som skjer i institusjonen, og gi styret underretning om institusjonens virksomhet, stilling og resultatutvikling. - Sette opp dagsorden og innkalle til styremøter innen avtalt frist i samarbeid med og etter beslutning av styrets leder - Utarbeide beslutningsgrunnlag/ saksframlegg i vedtakssaker. Rektor skal legge fram innstilling for styret etter samråd med styrets leder. Dersom styrets leder har en annen mening om en sak enn rektor, skal det framkomme i saksframlegget til saken. - Foreta økonomiske disponeringer innenfor de rammer som er vedtatt av styret i form av budsjett - Bevisst utnytte styrets kompetanse ved å legge fram til diskusjon på et tidlig tidspunkt nye muligheter, saker, prosjekter eller problemområder - Kommunisere med styrets leder som styrets representant mellom styremøtene - Legge eventuelle hastesaker fram for styrets leder, som kan gjøre vedtak og orientere styret, så fremt styreleder anser dette som mulig innenfor egne fullmakter og kjenneskap til styrets vilje d. Rektors øvrige ansvar og oppgaver. Det vises til lovens bestemmelser og utlysningstekst for stillingen. Rektor skal videre: - Være institusjonens øverste leder med ansvar for den samlede virksomhet - Være en lydhør og engasjert leder og en samlende kraft internt - Bidra til at høgskolen foretar riktige prioriteringer og være i stand til å møte framtidige utfordringer - Påse at det utøves god ledelse i hele organisasjonen og at det utvikles en positiv organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø - Vedlikeholde og styrke god kontakt og godt samarbeid med studenter og studentorganer - Etablere og styrke et godt samarbeid med andre høgre utdanningsinstitusjoner, FoU-institusjoner og samfunns- og næringsliv regionalt og lokalt - Medvirke til kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionen og bidra til ekstern inntjening 2

17 - Sørge for gode samarbeidsrelasjoner med tjenestemannsorganisasjonene og ivareta et godt samarbeid med Studentsamskipnaden i Nesna - Sikre at det blir fastsatt instruks for øvrige ledere og selv føre tilsyn med disse 4. Direktørens rolle/ funksjon Styret har vedtatt at det ved høgskolen skal være en direktør i full stilling. Direktøren er nestleder ved institusjonen. Direktøren skal være stedfortreder for rektor i forbindelse med styremøter og fungerende rektor når rektor er fraværende. Direktøren har følgende hovedarbeidsoppgaver: - lede og koordinere administrasjonens arbeid - utredning og saksbehandling for styret og andre organer - overordnet strategisk planlegging - risikovurdering og beredskap - videreutvikling av administrasjonens organisasjon og kompetanse - lede direktørens stab (arkiv, plan/ kvalitet/ utredning og BOA) Direktøren har et særskilt ansvar for rekrutterings- og markedsføringsarbeidet i samarbeid med fagmiljøet. Øvrige oppgaver fastsettes av rektor etter dialog med direktør. 5. Instituttleders rolle/ funksjon Styret har vedtatt at det ved høgskolen skal være tre institutter med hver sin instituttleder som faglig og administrativ leder. Instituttleder er tilsatt på åremål for en periode på fire år. Instituttleder kan tilsettes for en ny periode. Instituttleder er underlagt rektors instruksjonsmyndighet. Instituttleders sentrale oppgaver: - Være instituttets øverste leder med ansvar for den samlede virksomhet - Være en lydhør og engasjert leder og samlende kraft internt i instituttet - Sørge for effektiv organisering og påse at instituttets samlede ressurser brukes effektivt og i samsvar med høgskolens målsettinger slik de er nedfelt i styrende dokumenter - Ha hovedansvar for planlegging, utvikling, gjennomføring og kvalitetssikring og revisjon av studietilbud, herunder etter- og videreutdanning, samt ansvar for FoUvirksomhet og kvalitetssikring av denne - Representere instituttet utad og bygge nettverk og gode samarbeidsrelasjoner med samfunns- og næringsliv, partnere og andre læresteder - Bidra til ekstern inntjening - Ha ansvar for personalledelse og utvikling av et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø og skal inspirere til faglig utvikling - Gjennomføre medarbeidersamtaler med instituttets tilsatte - Fastsette arbeidsplaner for faglig tilsatte - Foreta innstilling til tilsetting i faglige stillinger - Fatte vedtak om godkjenning av emner tatt ved andre institusjoner - Disponere instituttets budsjett 3

18 - Ta initiativ for å få de riktige og viktige sakene fram for rektor og styre - Holde rektor godt informert om det som skjer ved instituttet, og gi rektor underretning om instituttets virksomhet, stilling og resultatutvikling - Utarbeide beslutningsgrunnlag/ saksframlegg i vedtakssaker - Legge planer for ulike funksjoner og prosjekter og sørge for nødvendig godkjennelse av disse - Rapporter framdrift av ulike planer og prosjekter og eventuelle avvik - Sette i verk vedtak som er gjort av styre og/ eller rektor og rapportere gjennomføring - Utnytte kollegiale organers kompetanse ved å legge fram til diskusjon på et tidlig tidspunkt prosjekter og problemområder - Konsultere og samrå seg med rektor i saker som er av strategisk betydning - Være medlem av høgskolens ledergruppe - Være leder av instituttråd 6. Økonomi- og personalsjefens rolle/ funksjon: Økonomi- og personalsjefen har den daglige ledelse av økonomi- og personalforvaltningen ved høgskolen. Vedkommende har et særskilt ansvar for å trekke opp strategi og policy innen økonomistyringen og på personalområdet, inkludert arbeidsmiljø og sykefravær. Økonomi- og personalsjefen har direktøren som nærmeste overordnede. Økonomi- og personalsjefens sentrale oppgaver: - Være en lydhør og engasjert leder og samlende kraft internt i enheten - Forberede et samlet budsjettforslag for høgskolen - Utarbeide forslag til intern fordeling av ressurser som stilles til disposisjon for virksomheten - Forestå løpende oppgaver innenfor høgskolens økonomiforvaltning - Sørge for at høgskolen har en hensiktsmessig regnskapsordning som er i samsvar med gjeldende lover og reglementer - Sørge for at høgskolen har et opplegg for budsjettkontroll og andre kontrollordninger som sikrer tilfredsstillende økonomisk styring av virksomheten - Sikre at høgskolen har en tilfredsstillende ordning for risikovurdering - Sørge for at personalforvaltningen skjer innenfor lover, reglementer og avtaler på området - Forberede drøftinger og forhandlinger etter avtaleverket mellom berørte parter ved virksomheten i saker som gjelder høgskolens personalforvaltning - Utvikle en aktiv og samlet personalpolitikk for høgskolen og se til at denne er i samsvar med virksomhetens planer - Utvikle et godt faglig og sosialt miljø i økonomi- og personaladministrasjonen - Gjennomføre medarbeidersamtaler - Foreta innstilling i tilsetningssaker - Disponere enhetens budsjett - Være medlem av høgskolens ledergruppe 4

19 7. Studiesjefens rolle/ funksjon: Studiesjefen har den daglige ledelse av høgskolens studieadministrasjon og har direktøren som nærmeste overordnede og rapporterer til denne. Studiesjefens sentrale oppgaver: - Være en lydhør og engasjert leder og samlende kraft internt i enheten - Sørge for at høgskolen utøver de studieadministrative funksjonene i samsvar med lover, forskrifter, reglementer, rammeplaner og lignende - Føre tilsyn med at høgskolen har ajourførte oversikter over studieadministrative forhold - Sørge for at det foreligger informasjon om høgskolens studietilbud og at disse blir markedsført - Sørge for opptak av studenter til studietilbud ved høgskolen - Ta initiativ til evaluering av høgskolens studietilbud - Sørge for at høgskolens har et oppdatert kvalitetssystem - Legge til rette for internasjonalisering i høgskolens studietilbud og gjennom samarbeid med utenlandske læresteder - Sikre at høgskolens øvrige ledelse sikres nødvendig tilgang til studieadministrativ kompetanse og utredningskapasitet - Utvike et godt faglig og sosialt miljø i studieadministrasjonen - Gjennomføre medarbeidersamtaler - Foreta innstilling i tilsetningssaker - Disponere enhetens budsjett - Være medlem av høgskolens ledergruppe Instruksen er vedtatt av Styret for Høgskolen i Nesna i møte 21. og 22. september 2011 og i møte 27. oktober Revidert av høgskolestyret i møte 5. juni

20 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/379-0 Saksbehandler: Sven Erik Forfang Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 22/ OUP-strategisk plan Saksopplysninger Etter at vi i lengre tid har arbeidet med ulike delprosjekter av strategisk plan (studieporteføljen, organisasjonsstruktur, FoU-strategi og etter- og videreutdanningstilbud), er vi nå kommet til hovedprosjektet OUP-revisjon av strategisk plan. Nåværende strategiske plan for Høgskolen i Nesna gjelder for perioden Fra neste år av må vi ha en ny strategisk plan på plass. Det betyr at styret må vedta ny strategisk plan i løpet av høsten Nå kan vi vel si at arbeidet med ny strategisk plan alt har startet i og med arbeidet med ny målstruktur som vi startet arbeidet med sist høst. Dette arbeid ble imidlertid initiert fra departementet og var ikke en del av vårt eget strategisk plan-arbeid, men det har konsekvenser for vårt eget arbeid. På styreseminaret i Brønnøysund hadde vi en workshop om strategisk plan hvor det ble arbeidet i fire arbeidsgrupper. Resultatet av dette arbeid er innarbeidet i skissen til strategisk plan som er vedlegg 2 til denne sak. Strategien under virksomhetsmål 2.3 ble ikke utarbeidet i Brønnøysund, men er laget av Tor-Helge Allern etter styreseminaret/ styremøtet på oppfordring fra rektor. Innledningen til strategisk plan visjon, virksomhetside og verdigrunnlag er fra nåværende plan. I milepælplanen (vedlegg1) foreslås en prosess fram til ferdigstillelse av ny strategisk plan i desember Prosessen omfatter bl.a. evaluering av nåværende plan med sammenstilling av nøkkeltall, spørreundersøkelse, vurderinger og høringer. Styret vil få planen til behandling i alle styremøtene til høsten. Forslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner framlagte forslag til OUP- ny strategisk plan.

21 OUP ny strategisk plan Prosjektperiode: April 2013 Desember 2013 Hovedmål/ mandat: Utarbeide forslag til ny strategisk plan for Høgskolen i Nesna Prosjektorganisasjon: Prosjektleder: Rektor Prosjektgruppe: Ledergruppa Intern samarbeidspartner: Rådgiver for plan, kvalitet og strategi Hovedaktiviteter/ milepæler: Milepæl Ansvarlig Frist M1: Workshop i høgskolestyret styreseminaret i Brønnøysund Rektor April 2013 M2: Utarbeidelse av foreløpig skisse til ny strategisk plan på bakgrunn av M1 Rektor Mai 2013 M3: Framleggelse av OUP - ny strategisk plan med foreløpig skisse til ny strategisk plan i styremøtet den 5. juni Rektor Juni 2013 M4: Evaluering av Strategisk plan del 1: sammenstilling av nøkkeltall for det som er oppnådd i planperioden med utgangspunkt i planen. Strategiske vurderinger. Rådgiver August 2013 M5: Evaluering av Strategisk plan del 2: Gjennomføring av spørreundersøkelse (surveyxact) blant tidligere og nåværende styremedlemmer og ansatte Rådgiver September 2013

22 M6: Presentasjon av nøkkeltall og strategiske vurderinger styremøtet 12. sept. Vurdering av endringer i skisse til strategisk plan M7: Presentasjon av resultater fra spørreundersøkelse styremøtet 31. oktober Vurdering av endringer i skisse til strategisk plan M8: Utarbeidelse av forslag til Strategisk plan for høring blant regionråd, RKK-kontorer og internt blant fagforeninger/ ansatte M9: Framleggelse av sak om Strategisk plan for vedtak i styret styremøtet 5. desember. Vedtak i styret M10: Mangfoldiggjøring av Strategisk plan Opptrykk av papirversjon. Utlegging på nettside. Utsendelse til partnere mv. Rådgiver Rådgiver Rektor Rektor Rektor September 2013 Oktober 2013 November 2013 Desember 2013 Desember 2013 Budsjett: Prosjektet kan gjennomføres som del av ordinært budsjett.

23 Høgskolen i Nesna Strategisk plan for Høgskolen i Nesna Visjon Høgskolen i Nesna vil være med å løfte utdanningsnivået i Nordland, og spesielt på Helgeland, gjennom å tilby profesjonsutdanninger som samfunnet trenger. Virksomhetsidé Utdannings- og forskningsaktiviteten ved Høgskolen i Nesna skal kvalifisere for arbeid innen følgende områder: Barnehage Skole Helse Kultur IKT Høgskolen i Nesna skal bidra til at folk kan bo i og utvikle distriktene gjennom å tilby relevante, praksisnære og tilgjengelige studier samt forskning og formidling innen de nevnte områder. Høgsko len skal ha sitt hovedsete på Nesna, og permanent studievirksomhet ved studiestedene Rana og Sandnessjøen. Høgskolen skal tilby studier i regionsentrene Brønnøysund, Mosjøen, Mo i Rana og Sandnessjøen, avhengig av behov og finansiering. Verdigrunnlag Høgskolen i Nesna skal forankre sin virksomhet i akademiske og humanistiske idealer med fokus på toleranse, faglig kritikk og konstruktivt samarbeid. Virksomheten skal bygge på faglig kvalitet og bidra til en samfunnsmessig bærekraftig utvikling.

24 Hovedområde 1 - Utdanning Universiteter og høgskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov Virksomhetsmål 1.1: Høgskolen i Nesna skal tilby høyere utdanning (grunnutdanning og videreutdanning) av høy kvalitet som er relevant og bærekraftig, og som særlig er i tråd med helgelandssamfunnets kompetansebehov innenfor barnehage, skole, helse, kultur og IKT. Gjennom sine fleksible utdanningstilbud skal høgskolen bidra til å dekke både regionale og nasjonale kompetansebehov. Strategi: Kontinuerlig fokus på rekruttering av studenter til høgskolen Økt tilgjengelighet gjennom fleksible og distribuerte utdanningsløsninger Alle bachelor- og masterutdanninger skal ha en tydelig profil som er kjent Utnytte eksisterende kompetanse og rendyrke områder vi er alene på Virksomhetsmål 1.2: Høgskolen i Nesna skal gjennom arbeidsdeling med partnerne i Nordlandsløftet bidra til kompetansespredning i regionen gjennom nåværende og nye studietilbud. Høgskolens studietilbud skal være fleksible, praksisnære og relevante. Strategi: Aktiv deltakelse i partnerskap med aktører i region og fylke Bidra til innovasjon og kompetanseutvikling i offentlig sektor Trekke samfunnsaktører på Helgeland inn i planlegging, utvikling, markedsføring og evaluering av studietilbud Virksomhetsmål 1.3: Høgskolen i Nesna skal tilby et godt læringsmiljø hvor studentene gjennom tett oppfølging av personalet lykkes, og får utviklet sitt potensial. Høgskolen skal ha lavt frafall og god gjennomstrømming. Strategi: Høgskolen skal være kjent for god utdanningsledelse Høgskolen skal ha et effektivt kvalitetssystem som bidrar til forbedring av utdanning og læringsmiljø Høgskolen skal øke andelen studenter som fullfører studiene på normert tid Det skal gjennomføres læringsmiljøundersøkelse hvert år Studentvelferden skal videreutvikles i samarbeid med studentrådet, studentsamfunnet og studentsamskipnaden 2

25 Virksomhetsmål 1.4: Høgskolen i Nesna skal legge til rette for at studenter får internasjonal erfaring. Internasjonaliseringen skal bidra til å fremme kulturforståelse, kunnskap og danning. Strategi: Alle profesjonsutdanninger skal tilby studentene et utenlandsopphold som del av studiet Det skal utvikles flere engelskspråklige studietilbud på campus Alle utenlandsstudier skal ha en del 2 som tilbys på Helgeland Hovedområde 2 - Forskning og utvikling (FoU) Universiteter og høgskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet Virksomhetsmål 2.1: Høgskolen i Nesna har et særskilt ansvar for profesjonsrettet forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid og kompetanseutvikling for Helgeland. FoU-arbeidet skal understøtte profilene i studietilbudet. Prioriterte områder for FoU skal være: barnehagen som praksisfelt og barnehagelærerutdanningen grunnskolen som praksisfelt og grunnskolelærerutdanningen relasjonelle problemstillinger av anvendt karakter innen sykepleie bruk av IKT i skolen og i arbeids- og næringslivet skolerettet naturfag kulturnæringer og musikkpraksiser i nordområdene Strategi: Alle studier ved høgskolen skal bygge på oppdatert forskningsbasert kunnskap Det skal være en synlig sammenheng mellom utdanning og forskning Det skal årlig avsettes en FoU-ressurs på 25 % av fagansattes årsverk Høgskolen skal søke samarbeid med andre institusjoner om forskning Forskningsdagene skal brukes til å synliggjøre profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid Virksomhetsmål 2.2: Høgskolen i Nesna har som mål at den vitenskaplige publiseringen i omfang skal ligge på gjennomsnittet for statlige høgskoler. Strategi: 3

26 Økt satsing på tilrettelegging for forskning gjennom forskningsveiledning/ forskningsledelse Hvert institutt skal ha en FoU-plan og et førstelektorprogram for å ivareta målene om vitenskapig publisering Høgskolen skal ha insentivordning for vitenskaplig publisering Virksomhetsmål 2.3: Høgskolen i Nesna vil kvantifisere og synliggjøre resultatene av kunstnerisk utviklingsarbeid. Strategi: Fremme og stimulere kunstnerisk arbeid med anerkjente regionale, nasjonale og internasjonale institusjoner, som teaterscener, konsertsaler og gallerier, og ved anerkjente prosjektbaserte og ikke-institusjonelle scener, som festivaler og performance Bidra til omtale og anmeldelse i relevante regionale, nasjonale og internasjonale medier som tidsskrifter, aviser, nettmedier mv. Referanser til det kunstneriske utviklingsarbeidet i og gjennom andre kunstneriske, kunstteoretiske eller vitenskaplige arbeid, som andre forestillinger, anmeldelser, eller vitenskaplige artikler Ta del i etablerte og operative nettverk av tverrkunstnerisk og tverrfaglig karakter, inkludert samarbeid med samfunnsområder utenfor kunsten som næringsliv, skole, helse og andre deler av kulturlivet Hovedområde 3 - Samfunnskontakt Universiteter og høgskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping. Virksomhetsmål 3.1: Høgskolen i Nesna skal være en aktiv samarbeidspartner for utvikling av tjenestetilbudet på Helgeland innenfor de utdanninger som høgskolen gir og den fagkompetansen som høgskolen besitter. Strategi: Styrke utdanningens relevans i forhold til samfunnets behov Jevnlig dialog om kompetansebehov i regionen med representanter for samfunnsog arbeidsliv (RKK, studiesentrene, sykehus, Kunnskapsparken Helgeland, regionråd o.a.) Høgskolen skal utvikle samarbeidsprosjekter med Bioforsk Nord Tjøtta, Helgeland Museum og Senter for distriktsutvikling o.a. Høgskolen skal styrke nettverket mot videregående skole og lokalt næringsliv 4

27 Videreføre SiDsel Senter for IT-drift og serviceledelse Virksomhetsmål 3.2: Høgskolen i Nesna skal være synlig i media og på andre arenaer med formidling av resultatene av eget forsknings- og utviklingsarbeid. Strategi: Utarbeide formidlingsplan for alle FoU-prosjekter Økt tilrettelegging for presentasjon av forskning på nettsidene Styrke og videreutvikle Forskningsdagene som arena for synliggjøring og formidling av FoU-arbeid Virksomhetsmål 3.3: Høgskolen i Nesna skal tilby geografisk distribuert utdanning med fleksible utdanningsformer. Strategi: Høgskolen skal ha og kunne bruke moderne teknologi for distribusjon av undervisning Samarbeidet med Studiesenteret.no for distribusjon av undervisning skal videreutvikles Høgskolen skal delta i karrieredager og på yrkes- og utdanningsmesser Høgskolen skal hvert år arrangere en konferanse om utfordringer innen barnehage, skole og/ eller fleksibel læring Hovedområde 4 - Høgskolen som organisasjon Universiteter og høgskoler skal ha effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Virksomhetsmål 4.1: Høgskolen i Nesna skal ha en fleksibel organisasjon som sikrer en effektiv forvaltning av ressursene, herunder høy kvalitet på infrastruktur og økonomiforvaltning. Strategi: Riktig og tilstrekkelig bemanning og kompetanse Høgskolen skal ligge i front i forhold til bruk av teknologiske løsninger Avsette midler for å tåle uforutsette hendelser og svingninger i studiepoengproduksjonen 5

28 God kvalitet på saker og konsekvensutredninger som legges fram for styret Virksomhetsmål 4.2: Høgskolen i Nesna skal gjennom sin personalpolitikk medvirke til robuste og kompetente fagmiljøer og et mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Strategi: Betingelser for ansatte skal være konkurransedyktige Gjøre fagmiljøene mer robuste Øke kvinneandelen i førstestillinger og toppstillinger Kompetansebygging for fagstab og adminstrasjon Virksomhetsmål 4.3: Høgskolen i Nesna skal ha en tydelig ledelse som bidrar til omstilling og nyskaping og som fremmer en bedriftskultur som er preget av samarbeid, respekt for beslutninger og akademisk frihet. Strategi: Tilstedeværende ledelse på alle nivåer Klar rolle- og ansvarsfordeling i ledelsen og i organisasjonen for øvrig Sikre god informasjon og kanaler for medvirkning Gjennomføre medarbeiderundersøkelse hvert annet år 6

29 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/389-0 Saksbehandler: Alf-Magne Jacobsen Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 23/ Oppstart av studier Saksopplysninger Studieprogrammet for ble vedtatt av høgskolestyret i møte i sak 58/12. I vedtaket fremgår følgende i forhold til igangsetting av studier: «Vedtak om oppstart av studietilbudene gjøres av instituttleder i de tilfeller der antall kvalifiserte søkere er likt eller høyere enn antall budsjetterte studieplasser. Dersom antall kvalifiserte søkere er lavere enn budsjetterte studieplasser, fattes vedtak om oppstart av høgskolestyret. Unntatt fra dette er vedtak om oppstart av høgskolens utenlandsstudier, som er regulert gjennom inngåtte avtaler med GoStudy» «Oppdragsstudier kan tilbys i tillegg til det vedtatte studieprogram» Vedtaket mangler dessverre unntaksbestemmelse for studier med plassbegrensning og valgbare fag i GLU 1-7, GLU 5-10 og førskolelærerutdanning. Vi forutsetter allikevel at en slik unntaksbestemmelse må gjelde likt som i fjor da det her ikke vil være noen endring, og opptak her vil supplere og øke klassestørrelsen på fag som allerede går. Det er også litt tidlig å fastslå eksakt tall på kvalifiserte søkere, da mye av søknadene er under behandling og ettersendelsesfrist er 1. juli for de som avslutter videregående i år. De studiene som tas med blant de som instituttlederne kan vedta opptak på, er derfor de som allerede har 20 kvalifiserte søkere og de studiene som har så mange søkere at de vil oppnå 20 kvalifiserte søkere. Med bakgrunn i dette vil følgende studier være klare for opptak jfr vedlegget «Oversikt over studier klare for opptak» Instituttledernes vurderinger: Instituttleder IFL: Grunnskolelærerutdanning 5-10 har 21 søkere. Vi vet ikke nøyaktig hvor mange som er kvalifisert pr dags dato (flere har bl.a. ikke levert vitnemål enda), men det har tidligere vært flere kvalifiserte søkere på GLU 5-10 enn GLU 1-7. Vi arbeider med å få til forkurs i matematikk i sommer, noe som

30 vil bidra til å kvalifisere flere søkere. Det er også stor sannsynlighet for at vi vil få flere søkere på Restetorget fram mot studiestart. Grunnskolelærerutdanningen samkjører en del av sin undervisning med videreutdanning i skolefag og studiet er således bærekraftige. Grunnskolelærerutdanning er at strategisk betydning for HiNe. Det anbefales oppstart i dialog med departementet. Bachelor idrett har 14 søkere (ikke alle er kvalifiserte). Det settes inn tiltak for å rekruttere flere studenter før studiestart. Det anbefales at Bachelor idrett, årstudium i idrett, samt Idrett 1 og 2 (som er en del av BA-idrett) starter opp. Produksjon for sal og scene, årsstudiet, har kun 4 søkere. Antall tilsatte i seksjonen blir sannsynlig redusert neste år og en er fortsatt i stipendiatstilling og vil være det ut 2013 og sannsynlig også våren Anbefaler ikke oppstart. Kreativt musikkarbeid, årsstudiet, har 11 søkere, 8 kvalifiserte. Det er også søkere til enkeltemner slik at det samla søkertallet er noe høyere. Et av emnene verdensmusikk - er også et valgtilbud i ICS (se under) som vil bli samkjørt med kreativt musikkarbeid. Det settes inn tiltak for å rekruttere flere studenter før studiestart. Anbefales startet opp. Musikk for de minste, 30 studiepoeng, har 5 søkere. På grunn av lavt søkertallet anbefales ikke oppstart på Nesna. Det inngås et samarbeid med kulturskolene og «Musikkfestivalen for barn» i Mo i Rana med tanke på å tilby studiet i Mo i Rana, evt. som et regionalt basert studium med samlinger flere steder (avhengig av søkning). Ved 15 søkere vurderes oppstart. Vold mot kvinner, årsstudiet, har ikke finansiering og det er kun 5 søkere hvorav 2 er kvalifisert. På grunn av lavt søkertallet anbefales ikke oppstart. Det anbefales at de første 15 studiepoengene utlyses lokalt og tilbys (med ekstern delfinansering) i samarbeid med Kvinneuniversitetet Norden, forutsatt tilstrekkelig antall søkere. Flerkulturell forståelse 2 har 16 søkere, 14 kvalifiserte. Flerkulturell forståelse er et populært studium. Antall søkere er innenfor bærekraftig grense og det anbefales oppstart. RLE påbygging er et tilbud til de som har 20 studiepoeng RLE i allmennlærerutdanning og som ønsker å bygge på til 30 (selvstudium). Det er henholdsvis 4 og 5 søkere på de to emnene og ikke alle er kvalifisert. Seksjon for religion og filosofi er en liten (2 tilsatte), men aktiv seksjon med mange oppgaver. Anbefaler ikke oppstart. Mentor 1 har 7 søkere, men ikke alle er kvalifisert (det må gjøres en vurdering av den enkelte søker). Studiet finansieres av Utdanningsdirektoratets program for Veiledning av nyutdanna lærere. Det og stort behov for veiledningskompetanse i barnehage og skole. Det settes inn tiltak for å rekruttere flere studenter før studiestart. Studiet anbefales derfor startet opp. Rådgivning 2, i samarbeid med Studiesenteret.no, har 12 søkere. Ikke alle er kvalifisert. Rådgivning er normalt et populært studium og det er stort behov for rådgivere i skolen. Det anbefales oppstart. Master i musikkvitenskap har vært utlyst i samarbeid med Universitetet i Nordland, lokalisert i Bodø. Det har vært brukt mye tid og ressurser på å få til et samarbeid med UiN, men det er ikke inngått avtale og UiN ønsker ikke å starte opp (bl.a. på bakgrunn av lavt søkertall). Musikkseksjonen ønsker derfor å legge masteren til Nesna. Det anbefales oppstart ved minst 10 kvalifiserte søkere. International Cultur Studies (ICS), 60 studiepoeng, nytt studium på engelsk for utenlandske og norske studenter (består av flere emner bl.a. i matematikk og kultur, verdensmusikk, flerkulturell forståelse, drama, norsk språk/kultur, engelsk språk/kultur). Vi har blitt sterkt oppfordret av vår eier,

31 KD, om å gi studier på engelsk for utenlandske studenter. Det er mange spørsmål om studier på engelsk til høgskolen. Det er ventet at vi vil få flere søkere i framtida når studiet er ferdig utviklet og utprøvd. Det er derfor viktig å komme i gang. Det er i denne omgang 12 søkere. Det settes inn tiltak for å rekruttere flere studenter til studiestart (studiet starter i oktober). Anbefaler oppstart av strategiske grunner. Instituttleder IFI: Oppstart av Bachelor og årskurs i Informasjonssystemer - høsten 2013 Bachelorstudiet har pr. 15.mai, 15 primærsøkere til 20 plasser. I tillegg har årskurset, som tilsvarer første studieår på Bacheloren, 5 primærsøkere til 10 plasser. Ser vi disse to studiene under ett har vi 20 søkere til 30 studieplasser på Bacheloren. Studiene på landsbasis innenfor Informatikk og informasjonssystemer opplever en ganske kraftig oversøking de aller fleste stedene. Nasjonalt er det totalt sett 3475 søkere til 1769 studieplasser. De eneste høgskolene som har færre primærsøkere enn studieplasser, i tillegg til HiNe, er HiN, HiA og HiT. Disse høgskolene vil dermed være de eneste med ledige studieplasser innenfor dette området på restetorget. Sannsynlighetene for at vi kommer til å ta opp 20 studenter på Bachelor i Informasjonssystemer er derfor stor. Når det gjelder Årsstudium i Informasjonssystemer finnes det 5 tilsvarende studier nasjonalt sett. Her er det totalt 117 søkere til 72 plasser, og HiNe er her den eneste høgskolen i landet med ledige studieplasser. Selv om dette kun er et årskurs er det sannsynlig at vi vil fylle også disse studieplassene når restetorget kommer i gang. Med utgangspunkt i disse vurderingene anbefaler IFI at begge disse studiene starter opp høsten Oppstart av årskurs i Medieproduksjon og sosiale medier - høsten Årskurset i medieproduksjon har pr. 15. mai 2013, 11 primærsøkere til 20 plasser. Dette er et noe lavere søkertall enn forventet. Studiet er et satsingsområde for IFI, og vil på sikt være en av tre søyler som instituttet skal stå på. Vi har ekstern finansiering fra Nordland Fylkeskommune på ca 40% av studiet med opptak i 2013, og det betyr at vi kan starte opp med et lavere antall enn 20 studenter i år og allikevel ha økonomisk bærekraft i studiet. I og med at dette er første året vi tilbyr dette studiet har vi ingen erfaring med hvordan restetorget vil slå ut for studiet. Nasjonalt tilbys en del lignende årskurs, og her er det totalt 175 studieplasser og 163 primærsøkere. Studiets primære rekrutteringsområde er imidlertid mediestudenter fra medielinjene i de videregående skolene, og det vi ser at vi har flere som har dette studiet som 2. og 3. valg. Vi mener derfor det er grunn til å tro at vi skal greie å fylle denne klassen med 20 studenter til høsten. Instituttet anbefaler at vi starter opp dette studiet. Selv om vi skulle komme i en situasjon der vi kun tar opp 11 studenter på studiet har vi ekstern finansiering på de øvrige studieplassene, og tar en liten risiko ved å starte opp.

32 Instituttleder IFS Grunnlaget for oppstart av bachelorstudiet i sjukepleie synest klar. Vi hadde vel 100 søkarar til studiet på samordna opptak, 34 av desse er primærsøkjarar. Kollegiet er forøvrig uroa over for stort opptak/ overbooking. Sist år møtte 36 til start, og det var i overkant. Vi vurderer 30 studentar som ei passelig gruppe for å ivareta individuell oppfølging av studentane på ein god måte. Vidareutdanning innan seksualitet og seksuelt misbruk vart vurdert som svakt bærekraftig for kull 2012 som no kun har 12 studentar. Søkargrunnlaget med denne vidareutdanninga som 1. prioritet er pr. mai 19 stk. For å styrke den økonomiske bærekrafta, vil vi søkje å unngå innleige av Grete Johansen frå UiN, samt at Tiina Skyttä frå eige kollegium, kan bidra med fleire timar når ho no får si mastergodkjenning(ho leverer i juni). Per Kristian Roghell vil også undervise meir enn tidlegare. Det betyr ytterlegare reduksjon av kostnadar. Studietilbodet er unikt i Nordisk samanheng, og siktemålet med denne vidareutdanninga er å gi studenten innsikt, haldningar og kunnskap til å møte desse fenomena på en god og trygg måte. Dette blir 3. og siste opptak då PK Roghell ønskjer arbeidsnedtrapping etter dette opptaket. Kollegiet har ingen med hans erfaring på område, som kan vidareføre studietilbodet. Vi arbeider også med 2 oppdragsstudiar, men det held eg utanom denne saka. Forslag til vedtak: I tillegg til de studietilbud som det allerede er vedtatt oppstart på etter styrets vedtak i sak 58/ 12, vedtar styret oppstart av følgende studier med utlyste enkeltemner for studieåret : GLU 5-10 i dialog med KD Bachelor idrett/ årsstudium idrett/ idrett 1 og 2 (som del av BA) Kreativt musikkarbeid Flerkulturell forståelse 2 Mentor 1 Rådgivning 2, Studiesenteret.no Master i musikkvitenskap, Nesna, med minst 10 kvalifiserte søkere ICS, 60 stp. Bachelor, informasjonssystemer Årsstudium informasjonssystemer Årsstudium i medieproduksjon Videreutdanning i seksualitet og seksuelt misbruk Styret forutsetter at det arbeides intenst med å få flere søkere der hvor bærekraften er liten. Følgende studier kan ikke starte opp: Produksjon for sal og scene Musikk for de minste, Nesna Vold mot kvinner, årsstudium RLE påbygging

33 Når det gjelder Musikk for de minste, kan det tilbys som et regionalt betalingsstudium. Det samme gjelder Vold mot kvinner, 15 stp. i samarbeid med Kvinneuniversitetet. Vedlegg Oversikt over studier klare for oppstart: Søkere totalt Plassbegr/Valg GLU Lærerutdanninger GLU 1-7, 42 BLU, 32 Idrettsstudier Idrett årsstudium Bali/Nesna 29 Idrett årsstudium Sydney/ Nesna 27 Helsefag Sykepleier deltid 35 Øvrige årsstudium SO og Lokal Årsstudium Engelsk 14 Valg GLU Årsstudium kunst og håndverk 9 Valg GLU Årsstudium samfunnsfag 10 Valg GLU Samfunnsfag 1 6 Samfunnsfag 2 6 Årsstudium Naturfag 7 Valg GLU Naturfag 1 9 Naturfag 2 7 Årsstudium Matematikk 13 Valg GLU Matte 1 6 Matte 2 8 Årsstudium Norsk 13 Valg GLU Norsk 1 5 Norsk 2 8 Årsstudium Informasjonssystemer Nettsamlinger 69 Master Profesjonsretta Naturfag - Heltid 15 Plassbegrensning Profesjonsretta Naturfag Deltid 8 Plassbegrensning Barnehage Pedagogisk ledelse i barnehagen 6 Valg førskole Pedagogisk ledelse i barnehagen, Lofoten 4 Valg førskole, Lofoten Øvrige videreutdanninger Kroppsøving 1 10 Valg førskole/glu Friluftsliv 1 15 Valg førskole/glu

34 Øvrige videreutdanningstilbud Spesialpedagogikk 2 62 Spesialpedagogikk 3 53 Grunnstudium i pedagogikk 52 Grunnstudium i pedagogikk, studiesenteret.no 73 Rådgivning 1 27 Rådgivning 1, studiesenteret.no 41 IKT og læring 1 69 IKT og læring 2 31 Utenlandsstudier Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Bali 31 Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Brasil 17 Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Mexico 12 Ex.phil/ex.fac og spansk, Mexico 14 Ex.phil/ex.fac og Intro. Int. communication, Sydney 27 Flerkulturell forståelse, Bali 12 Anglophone Culture and Communication, Sydney 28 Personlig trener, Bali 44 Idrett 1, Bali 25 Idrett 1, Sydney 36 Ex.phil/ex.fac og kulturforståelse, Cuba 4 Ex.phil/ex.fac og spansk, Cuba 12

35 Arkiv: Arkivsaksnr: 2013/381-1 Saksbehandler: Yvonne Langfors Saksfremlegg Styre/råd/utvalg Sak Møtedato Høgskolestyret 24/ Retningslinjer for vurdering av søknader om fritak fra deler av studium på grunnlag av realkompetanse Det foreligger et forslag til retningslinjer for vurdering av fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse ved Høgskolen i Nesna. Siden den retten til verdsetting av realkompetanse i høyere utdanning ble lovfestet i 2001 har Høgskolen i Nesna behandlet flere søknader om fritak/avkorting fra formelt innhold i studier. I hvert tilfelle har framgangsmåten vært uklar når det gjelder å frambringe god nok dokumentasjon av realkompetansen hos den som søker. Verdsetting av realkompetanse betinger at vi gjør et nøyaktig arbeid når vi bestemmer søkernes kvalifikasjoner. Inntil nasjonale retningslinjer foreligger er det derfor et behov for en tydelig policy ved høgskolen for hvordan slike saker skal behandles. Universitets- og høgskolelovens 3-5 gir følgende føringer om godskriving og faglig godkjenning: (2) Universiteter og høyskoler som tilbyr akkrediterte studier etter denne lov, kan gi fritak for deler av utdanning på grunnlag av annen velegnet eksamen eller prøve. Dokumentasjon av realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Departementet kan pålegge institusjonene å samordne sin praksis. (3) Universiteter og høyskoler som er akkrediterte etter denne lov avgjør selv søknader fra enkeltpersoner om godkjenning av annen høyere utdanning som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved den enkelte institusjon. Godkjenning etter denne bestemmelsen gir rett til å bruke den tittel som er fastsatt for den utdanningen det er jevnført med. (4) I særlige tilfeller kan godkjenning etter tredje ledd gis helt eller delvis på grunnlag av kunnskaper som er dokumentert på annen måte enn ved eksamen. Prøve til kontroll av de dokumenterte kunnskaper eller tilleggsprøve kan kreves avlagt. Foreløpig finnes det ikke noe nasjonalt eller europeisk verktøy for vurdering av fritak fra høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse. Imidlertid gir kapittel 8 i Norsk kvalifikasjonsrammeverk (NKR) føringer for hvordan den enkelte institusjon skal ivareta retten til realkompetansevurdering innenfor høyere utdanning. NKR setter krav til at realkompetanse skal ha legitimitet i både utdanningssystemet og arbeidslivet, og at denne «skal vurderes i forhold til gjeldende rammeplaner og studieplaner for høyere utdanning» Det som skal vektlegges i vurderingen av enkeltindividers realkompetanse er at den tilfredsstiller kravet om kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse på like linje som innholdet i formalisert utdanning (NKR s. 19).

36 Institusjonenes ansvar overfor søkerkandidatene er å sørge for at kvalifikasjonen de får godkjenning av er relevant både for videre akademiske løp og for samfunns- og arbeidslivet, og at kvalifikasjonene i vitnemålet er innplassert på riktig nivå. Intensjonen med å innføre interne retningslinjer er å lette arbeidet med å saksutrede søknader der realkompetanse skal implementeres i eventuelle gradsvitnemål. Utkastet til retningslinjer ble første gang behandlet i ledermøte 18. desember 2012, der forslaget ble anbefalt videre behandling. Saken ble videre behandlet i Kvalitetsutvalgets møte 22.mai Utvalgets anbefalinger er tatt med i forslaget til vedtak i Høgskolestyret. Vedlegg 1 Retningslinjer for vurdering av søknader om fritak fra deler av studium på grunnlag av realkompetanse 2 NKR, kap. 8 Broer til livslang læring og realkompetanse Forslag til vedtak: Retningslinjer for vurdering av fritak for deler av studium på grunnlag av realkompetanse godkjennes.

De nye studentrepresentantene Silje Knutsen og Kristian Sivertsen møter for første gang.

De nye studentrepresentantene Silje Knutsen og Kristian Sivertsen møter for første gang. Møteinnkalling Hogskolen i Nesna Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana Dato: 12.09.2013 Tidspunkt: 09:00 14:00 Det innkalles herved til styremøte for Høgskolen i Nesna,

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Barbro Fossland MEDL Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rica Nidelven hotel, Trondheim Dato: 22.11. 23.11.2012 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 den 22.11 til kl. 11:30 den 23.11 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Lovund rorbuhotell Dato: 15.06.2012 Tidspunkt: 14.06. kl. 19:30 21:00 og 15.06. kl. 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte.

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Nesna, seminarrom G-1030 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 11.

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna den 22. og 23. november 2012.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna den 22. og 23. november 2012. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rica Nidelven hotel, Trondheim Dato: 22.11.2012 23.11.2012 Tidspunkt: Start med lunsj kl. 13:00 den 22. 11. Avslutning med lunsj kl. 11:30 den

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00.

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Nesna rom A-207 Dato: 24.11.2011 Tidspunkt: 09:30 14:00 Program for møtet Kl. 09.30 Kl. 09.40 Kl. 09.45 Kl. 10.15 Velkommen v/ styreleder 2 minutter

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 6 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna fredag 24. oktober 2014 kl. 10 på Fru Haugans hotel i Mosjøen.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna fredag 24. oktober 2014 kl. 10 på Fru Haugans hotel i Mosjøen. Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 24.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna fredag 24. oktober

Detaljer

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana, rom C-212 Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00

Møteinnkalling. Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana, rom C-212 Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Helgeland, Mo i Rana, rom C-212 Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall

Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dato: Tidspunkt: Følgende faste medlemmer møtte Følgende medlemmer hadde meldt forfall Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotels, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04. 2013 Tidspunkt: 24.04. kl. 13 til 25.04. kl. 12 Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Hanne Reistad

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Bjørn Audun Risøy Møteprotokoll Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Nesna Dato: 05.06.2013 Tidspunkt: 09:30 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Reistad Tor Helge Allern Hallstein

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

Førsteamanuensis Tor-Helge Allern har meldt forfall. I hans sted møter professor Svein-Halvard Jørgensen.

Førsteamanuensis Tor-Helge Allern har meldt forfall. I hans sted møter professor Svein-Halvard Jørgensen. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Mo i Rana H Dato: 27.10.2011 Tidspunkt: 10:00 15:00 Program for møtet: Kl. 10:00 Kl. 10:05 Kl. 10:30 Kl. 10:50 Kl. 11:05 Kl. 12:00 Kl. 15:00 Velkommen

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 16. Juni 2010 Vår ref.: 2010/788 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

STYRESEMINAR OG STYREMØTE

STYRESEMINAR OG STYREMØTE Det innkalles til STYRESEMINAR OG STYREMØTE Torsdag 6. og fredag 7. september 2007, kl.09.00 ved Høgskolen i Narvik Innkalling går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 10. mars kl. 09:30 til 13:30 på møterom A-123 i A-byggets 1. etg. på Nesna.

Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 10. mars kl. 09:30 til 13:30 på møterom A-123 i A-byggets 1. etg. på Nesna. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Høgskolen i Nesna, rom A-123 i A-byggets 1. etg. Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 09:30 13:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2013 Møtested: Møterom 3003, hovedbygget Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 09:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer