Mål for Høgskolen i Narvik for 2006

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mål for Høgskolen i Narvik for 2006"

Transkript

1 SAK 08/06 DEL OG RESULTATMÅL FOR 2006 Nedenfor følger forslag til resultatmål knyttet til de enkelte hovedmål og delmål for høgskolen. Det vises til tildelingsbrevet som er vedlagt orienteringssak 02.6 hvor det framgår departementets krav til mål for høgskolene. Forslag til resultatmål er utarbeidet av ledergruppen ved høgskolen. Mål for Høgskolen i Narvik for 2006 Hovedmål 1: Delmål 1.1: Universiteter og høgskoler skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet De statlige høyskolene med profesjonsutdanning skal sikre studietilbudet på lavere grads nivå i samsvar med regionale behov. 1) Forsyne arbeidsliv med arbeidskraft opptak og kandidatproduksjon Bachelorutdanning Opptak 2006 Opptak 2005 Kandidater 2006 Kandidater 2005 Ingeniør * 99 Sykepleie Lærerutdanning Øk./adm. utdanning * Lave opptakstall i ) Kontinuerlig vurdering av studieporteføljens relevans HiN skal jf. sitt kvalitetssystem foreta evaluering av studieprogrammenes relevans med deltagelse av relevant arbeidsliv hvert 4. år. For 2006 skal 2 ingeniørutdanninger evalueres. Delmål 1.2: Delmål 1.3: ikke aktuelt for HiN Høyskolene skal bruke det internasjonale kunnskapstilfanget i utformingen av studietilbudene. HIN s resultatmål: Muligheten for studieopphold på minimum tre måneder i utlandet skal synliggjøres i alle studieprogrammer på bachelor og masternivå Artikler fra tidsskrift med referee skal inngå i alle studieprogrammer på bachelor og masternivå HiN skal til enhver tid ha en faglig stab med flernasjonal sammensetning Delmål 1.4: Høyskolene skal sørge for at flere gjennomfører studiene på normert tid. 1

2 Blant de som fullfører studiene har HiN følgende mål. Med normert tid er antall kandidater fullført per telletidspunkt 1. oktober. Utdanning Gjennomført normert Tiltak beregnet ut fra opptakstidspunkt. Bc. i ingeniørfag 70% Individuell 1.årsveiledning Bc. i sykepleie 90% Individuell 1.årsveiledning Bc. Lærerutdanning 70% (første kull i 2008) Individuell 1.årsveiledning Bc. Øk./adm. utdanning 70% (første kull i 2008) Individuell 1.årsveiledning Master i teknologi 70 % Individuell veiledning begge år Delmål 1.5: Høyskolene skal samarbeide internasjonalt om utdanning Planlegge felles masterutdanning med Beijing Institute of Petrochemical Technology innenfor Industriell teknologi Internasjonal utveksling av fagpersonell 5 % utreise blant studentene i siste halvdel av studiet Opprettholde høgskolens internasjonale studentprofil Delmål 1.6: Institusjonene skal utvikle gode ordninger for godkjenning og innpassing av utdanning fra utlandet, og de skal arbeide for å oppnå ECTS sertifisering og sertifisering av ordningen med vitnemål (Diploma Supplement Label). Skrive ut Diploma Supplement Label til alle kandidater HiN skal starte forberedelser med å søke om ECTS sertifisering. HiN tar sikte på å sende søknad i studieåret 2007/08. Delmål 1.7: Høyskolene skal sikre det fysiske og psykiske læringsmiljøet og legge til rette for at funksjonshemmede kan studere ved institusjonen. Legge til rette for alle kvalifiserte søkere som er funksjonshemmet. Utarbeide HMS håndbok for 2

3 Sørge for god kontinuitet og målrettet aktivitet i læringsmiljøutvalget Delmål 1.8: Sørge for at studietilbudet på masternivå er i samsvar med regionale behov. 1) Forsyne arbeidsliv med arbeidskraft opptak og kandidatproduksjon Utdanning Opptak 2006 Opptak 2005 Kandidater 2006 Kandidater 2005 Master i teknologi ) Kontinuerlig vurdering av studieporteføljens relevans HiN skal jf. sitt kvalitetssystem foreta evaluering av studieprogrammenes relevans med deltagelse av relevant arbeidsliv hvert 4. år. For 2006 skal 2 sivilingeniørutdanninger evalueres. Hovedmål 2: Universiteter og høyskoler skal oppnå resultater i forskning og i faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Delmål 2.1: De statlige høyskoler med profesjonsutdanning skal medvirke til profesjonsrettet forskning, utviklingsarbeid, kompetanseutvikling og nyskapende virksomhet i regionene. 10% økning av godkjente publikasjoner med referee Øke antall søknader til Forskningsrådets programmer Øke ekstern finansiering av FoU arbeid Etablere minst et nytt FoU prosjekt innenfor det helsefaglige området Delta i FORNY programmet med 1 2 kommersialiseringer Delta i regionens innovasjonssystem med vurdering av minst sju forretningsideer fra /ansatte Inngå nye avtaler om FoU samarbeid med minst fem bedrifter/virksomheter Søknad om å etablere NCE energi sammen med sentrale energiaktører i regionen Etablere resultatbasert budsjettmodell til forskning Utvikle strategi for investering og tildeling av vitenskapelig utstyr Delmål 2.3: Delmål 2.3: Ikke aktuelt for HiN Høyskolene skal bruke det internasjonale kunnskapstilfanget i forskningen og utviklingsarbeidet. Øke deltagelsen med minst to FoU prosjekter finansiert gjennom internasjonale programmer som EU, EEA, Interreg, Barentssamarbeidet, SIU, med flere Minimum fem av de ansatte skal ha forskningsopphold i utlandet på minimum to uker HiN skal ha besøk av minimum fem utenlandske gjesteforskere 3

4 Delmål 2.4: Høyskolene skal styrke faglig ledelse og legge til rette for at profesjonsrettet forskning og utviklingsarbeid eller kunstnerisk utviklingsarbeid blir organisert i gode fagmiljøer. Styrke faglig ledelse gjennom økt ressurs til prorektor, 50% forskningskoordinator og styrking av instituttlederrollen og høgskolens ledergruppe Følge opp ekstern og intern evaluering av høgskolens FoU aktivitet og organiseringen av denne gjennom vedtak og tilrettelegging som fremmer aktiviteten Tilsette i en 100 % førstestilling og en 20% førstestilling tilknyttet sykepleieutdanningen jfr. NOKUT s krav Innføre førstelektorprogram med minimum fem deltagere Innføre professorprogram for kvinner med minimum 2 deltagere Delmål 2.5: Høyskolen skal samarbeide internasjonalt om profesjonsrettet og kunstnerisk forskning og utviklingsarbeid. Delta i flere internasjonale FoU prosjekter Delta aktivt i internasjonale nettverk Delmål 2.6: Høyskolen skal utlyse stillinger i EUs forskermobilitetsportal. Dette gjelder også stipendiat og post.doc stillinger. Utlyse alle fagstillinger og stipendiatstillinger i EUs forskermobilitetsportal Hovedmål 3: Delmål 3.1: Universiteter og høyskoler skal være læresteder og forskningsinstitusjoner med integritet og evne til å møte behovene i samfunnet. De statlige høyskolene med profesjonsutdanning skal samarbeide med regionalt arbeidsliv om å utvikle utdanningstilbud i samsvar med regionale kompetansebehov. Utvikle modell for desentral ingeniørutdanning knyttet opp mot næringslivsklynger. Starte pilot i Hammerfest Samarbeide med arbeidslivet i regionen med utvikling av relevante studieprogrammer Samarbeide med Nordland fylke og andre institusjoner med lærerutdanning om Kunnskapsløftet Implementere ny modell for praksisveiledning i spesialisthelsetjenesten Etablere praksisråd sammen med kommunehelsetjenesten Tilgjengeliggjøre ordinære emner for etter og videreutdanning 4

5 Øke antallet deltagere i etter og videreutdanning med 25% Delmål 3.2: De statlige høyskolene med profesjonsutdanning skal samarbeide med regionale virksomheter om innovasjon, FoU og utviklingsarbeid. Utarbeide og vedta nordområdestrategi for HiN Etablere handlingsplan for partnerskapsavtalen med Partnerskap Nordland Sammen med Forskningsparken i Narvik og Norut Teknologi AS videreutvikle innovasjonssystemet for Narvikområdet, spesielt med fokus på studentene Gjøre to avtaler med bedrifter i regionen om finansiering av stipendiater og/eller professorater knyttet til spisskompetanseutviklingen i bedriften(e) Gjøre to avtaler om professormobilitet med regionale bedrifter Etablere minimum ett utviklingsprosjekt med primærhelsetjenesten i regionen Etablere senter for internasjonalisering i samarbeid med regionale og lokale myndigheter og med nær tilknytning til næringslivet Delmål 3.3: Høyskolene skal formidle resultatene av forskning og utviklingsarbeid til allmennheten og ulike interessegrupper. Utvikle et enkelt og motiverende system for registrering av formidlig Øke og forbedre aktiviteten under Forskningsdagene FoU prosjekter skal omtales redaksjonelt i aviser femten ganger Arrangere First Lego League for skolene i regionen Arrangere fire konferanser/workshops for ulike brukergrupper Delmål 3.4: De statlige høyskolene skal gjennom tiltak i studentrekrutteringen medvirke til mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Øke andelen kvinner i ingeniørutdanningen til 10% ved opptak 2006 Sende ny søknad om Renate midler for rekruttering av jenter til teknologistudier Utvikle minst ett nytt rekrutteringsprosjekt for å øke jenteandelen innenfor teknologi Delmål 3.5: Høyskolene skal øke rekrutteringen av med minoritetsspråklig bakgrunn. Ingen resultatmål i Hovedmål 4: Delmål 4.1: Universiteter og høyskoler skal ha personal og økonomiforvaltning som sikrer effektiv utnyttelse av ressursene. Høyskolene må ha økonomiforvaltning som tar hensyn til de strategiske prioriteringene ved institusjonene og fremtidige økonomiske bindinger. HiNs resultatmål: Utvikle forbedrede rutiner for eksterne prosjekter 5

6 Ta i bruk ny planleggings og styringsmodell i budsjettarbeidet for 2007 Forbedre systemet for FoU finansiering i tråd med evalueringsresultatene Delmål 4.2: Høyskolene må videreutvikle budsjett og økonomisystemene og sørge for nødvendig opplæring av personalet. Ta i bruk ny planleggings og styringsmodell i budsjettarbeidet for 2007 Innføre nytt lønns og personalsystem Innføre elektronisk fakturabehandling Gjennomføre opplæring knyttet til de nye systemene Delmål 4.3 Høyskolene skal gjennom egen personalpolitikk medvirke til mindre kjønnsdelt arbeidsliv. Etablere professorprogram for kvinner med minimum to deltagere Etablere førstelektorprogram som tar hensyn til det underrepresenterte kjønn 6

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik

Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Rapport og Planer 2008-2009 Høgskolen i Narvik Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Resultatrapport 2008... 2 3.1 Planer 2009... 22 3.2 Disponering av tildelt bevilgning 2009... 38 1. Innledning 2008

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

Rapport og planer 2011-2012

Rapport og planer 2011-2012 Rapport og planer 2011-2012 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 2. Resultatrapportering 3 2.1 Rapportering på mål for 2011 3 2.1.1 Sektormål 1 Utdanning 3 2.1.2 Virksomhetsmål 1.1 7 2.1.3 Virksomhetsmål

Detaljer

Rapport og plan 2013-2014

Rapport og plan 2013-2014 Rapport og plan 2013-2014 Innhold INNLEDNING 4 HSH sin rolle og egenart 5 HSH og regionen 6 Sektormål 1 10 Universiteter og høyskoler skal gi utdannning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets

Detaljer

Strategisk plan 2014-2017

Strategisk plan 2014-2017 Strategisk plan 2014-2017 Visjon Høgskolen i Nesna skal være attraktiv, dynamisk og relevant for regionen. Virksomhetsidé Høgskolen i Nesna er en selvstendig høgskole som, alene og i samarbeid med andre

Detaljer

O 05/08 Årsplan ALT 2008

O 05/08 Årsplan ALT 2008 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Sigmund Grimstad Dato: 01.04.08 O 05/08 Årsplan ALT 2008 ALT har vedtatt strategisk plan for perioden 2006-2010. På overordnet nivå slår denne fast: Visjon

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017

FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 FOU-PLAN FOR AVDELING FOR HELSEFAG, 2013-2017 Dekanvedtak august 2013 1 1. Hovedområder for FoU Høgskulen i Sogn og Fjordane skal utvikle forskningsbasert kunnskap og nyskapning innenfor de yrkesfeltene

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev

Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Satsings- og tiltaksområder fra Strategisk plan og virksomhetsmål fra Departementets Tildelingsbrev Forkortelser Strategisk plan ST Strategisk tiltak TD Tildelingsbrev Kilde Ansvar 2008 2009 2010 2011

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 7 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Årsrapport 2014-2015

Årsrapport 2014-2015 Årsrapport 2014-2015 1 Innhold I. Styrets beretning... 3 Overordnede vurderinger... 3 Styrets arbeid... 6 Prioriteringer for 2015... 6 Muligheter og utfordringer framover... 8 II. Introduksjon til virksomheten

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Rapport for 2013 plan for 2014

Rapport for 2013 plan for 2014 Rapport for 2013 plan for 2014 Høgskolen i Harstad Havnegata 5, 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 E-post: postmottak@hih.no Vedtatt i høgskolestyret sak HS 12 /14 Høgskolen i Harstad rapport 2013 plan

Detaljer

Rapport og planer 2013 / 2014

Rapport og planer 2013 / 2014 Rapport og planer 2013 / 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1 I. Rapport og planer for HBV 2014. II. Forord Fra 31.12.13 opphørte Høgskolen i Buskerud (HiBu)og Høgskolen i Vestfold (HiVe) å eksistere.

Detaljer

28.02.2008 Side 1 av 42

28.02.2008 Side 1 av 42 INNLEDNING... 3 1. RESULTATRAPPORTERING 2007... 7 HOVEDMÅL 1... 7 Delmål 1.1: Universitetet skal utdanne kandidater med høg kompetanse med relevans for samfunnets behov8 Delmål 1.2: Universitetene skal

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold v/styret Pb 2243 3103 Tønsberg Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Tildelingsbrevet for 2013 består

Detaljer

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 Tertialrapport 1/2012 Rapport om kvalitetsarbeid 2011 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG Notat om benchmarking 2012 Tertialrapport 1-2012 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008

1.3 Søknad om midler til undervisnings- og forskningsutstyr 2008. 1.4 Søknad om utviklingsmidler til engelskspråklige studietilbud 2008 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 31.08.07, aom 1 FØRINGER FOR PLAN OG BUDSJETTARBEIDET 2008-2010 PLANMAL - TEKSTDEL: Tilbakemelding fra Avdeling for lærer- og tolkeutdanning på bestillinger og føringer i Hoveddokument

Detaljer

Kvalitetsrapport for 2010

Kvalitetsrapport for 2010 Kvalitetsrapport for 2010 Innhold Kvalitetsrapport for 2010... 0 1. Innledning... 2 2. Sammendrag og konklusjoner... 3 2.1 Utdanning... 3 2.2 Forsknings- og utviklingsarbeid... 3 2.3 Formidling, nyskaping

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014

Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016. Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 Rapport og planer 2013-2014 Langtidsplan og -budsjett 2015-2016 Styrebehandles 11.3.2014 - Vedlegg til sak 10/2014 1 Innledning... 3 1.1 Resultatutvikling og nåsituasjon... 3 1.2 Hovedutfordringer og styrets

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10 0 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT..",^. DES 20 10 Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 Sogndal Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Rapport og planer 2013-14

Rapport og planer 2013-14 Rapport og planer 2013-14 13. mars 2014 1 Innhold i rapporten 1.0 Innledning 3 1.1.1 Styrets rapportering for 2013 6 2. Resultatrapportering for 2013 7 2. 1 Rapportering på mål: 7 2.1.1 Virksomhetsmål

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58 3045 Drammen Deres ref Vår ref Dato 13/5142 20.12.2013 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tildelingsbrevet

Detaljer

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad

Rapport for 2006 Plan for 2007. Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Rapport for 2006 Plan for 2007 Høgskolen i Harstad Havnegt. 5 9480 Harstad Telefon: 77 05 81 00 Telefax: 77 05 81 01 Vedtatt i høgskolestyret E-post: postmottak@hih.no 27.02.2007/ HS sak 02/07 1 Innledning...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer