Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Alf Magne Jacobsen Kristine Toft Rosland Hallstein Hegerholm"

Transkript

1 Møteprotokoll Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Lovund rorbuhotell Dato: Tidspunkt: kl. 19:30 21:00 og kl. 09:00-12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Helge Allern Medlem Alf Magne Jacobsen Medlem Kristine Toft Rosland Medlem Hallstein Hegerholm Medlem Magnar Solbakk Nestleder Barbro Fossland Medlem Anette Smedseng Medlem Aslaug Mikkelsen Leder Trine Fagervik Medlem Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Aksberg Johansen MEDL Bjørn Audun Risøy Rolf Reikvam MEDL VARA Følgende medlemmer hadde ikke meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Janne Sommerseth Inger Aksberg Johansen Sak og Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Sven Erik Forfang Rektor Margrete Norheim Prorektor Øyvind Steinslett Studiesjef

2 Merknader Innkalling og dagsorden ble godkjent med merknad fra styreleder om at noen av sakene var uoversiktlige og vanskelig å trenge gjennom. Det manglet også eget punkt på dagsordenen for godkjennelse av innkalling og dagsorden. Styreleder orienterte fra møte den 14. juni med representanter for Helgeland regionråd. Rektor orienterte fra møte i Råd for høgre utdanning i Nord-Norge den 13. juni og om resultatene av medarbeiderundersøkelse 2012 ved Høgskolen i Nesna. Referatsaker ble tatt til etterretning med de kommentarer som framkom i møtet. Saksliste Saksnr Innhold U.off RS 37/12 Referat fra FoU-utvalget 20. april 2012 RS 38/12 Referat fra FoU-utvalgets møte april RS 39/12 Referat fra FoU-utvalget RS 40/12 IDF referat RS 41/12 IDF referat RS 42/12 Møteprotokoll - tilsettingsutvalget undervisningspersonale RS 43/12 Møteprotokoll - tilsettingsutvalget adm. personale RS 44/12 Kort statusrapport - master i pedagogikk RS 45/12 Kort statusrapport - OUP RS 46/12 Statusrapport -OUP-revisjon av studieporteføljen RS 47/12 Referat fra møte om digitale løsninger - GLU 1-7, RS 48/12 Referat fra møte om digitale løsninger, RS 49/12 Forslag til anskaffelser - IKT-utstyr RS 50/12 Referat fra markedsrådet RS 51/12 Møteprotokoll - Arbeidsmiljøutvalget Beslutningssaker SAK 29/12 Godkjennelse av møteprotokoll - HiNe-styret SAK 30/12 Endelig regnskap SAK 31/12 Regnskap 1. tertial 2012

3 SAK 32/12 FoU-plan SAK 33/12 Fordeling av ledige stipendiatstillinger SAK 34/12 OUP-sykepleierutdanning - styrking av kompetansen SAK 35/12 Endring av organisasjonsstruktur SAK 36/12 Forslag til oppstart av studier studieåret SAK 37/12 Opprykk til dosent i pedagogikk SAK 38/12 Tilsetting av prorektor X SAK 39/12 Tilsetting av instituttleder for lærerutdanning X SAK 40/12 Tilsetting av instituttleder ved institutt for IKT X SAK 41/12 Oppnevning av styremedlemmer - SiNe SAK 42/12 Omstillingsvedtak - Høgskolen i Nesna SAK 43/12 Møteplan - høgskolestyret - våren 2013 Beslutningssaker SAK 29/12 Godkjennelse av møteprotokoll - HiNe-styret Møteprotokoll fra HiNe-styrets møte godkjennes. SAK 30/12 Endelig regnskap Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner endelig årsregnskap for 2011 med avsluttende revisjonsbrev fra Riksrevisjonen datert

4 SAK 31/12 Regnskap 1. tertial 2012 Regnskapet for 1. tertial 2012 godkjennes. SAK 32/12 FoU-plan Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner FoU-plan for Høgskolen i Nesna ( ). Etter drøftinger i styret hvor styreleder og flere av styremedlemmene fremmet forslag til endringer og tilføyelser, fremmet styreleder følgende fellesforslag til vedtak: Styret for Høgskolen i Nesna støtter forslag til FoU-planen ( ) med de endringer som framkom i møtet. Styret ber rektor foreta en formell drøfting med de ansattes organisasjoner. Styret vil i neste møte foreta en endelig godkjenning av planen. Styret ber om at de hensikter og intensjoner som er nedfelt i planen innarbeides i høgskolens virksomhet allerede nå. Følgende endringer gjøres i planforslaget: Mål: Høgskolen i Nesna skal i tråd med sin egenart utføre forskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid av høy kvalitet og i samsvar med internasjonal standard for god forskning Høgskolen i Nesna har som mål at den vitenskaplige publiseringen i omfang skal ligge på gjennomsnittet for statlige høgskoler.

5 FoU-system: 1. Fastsettelse av FoU-ressurs Høgskolen i Nesna skal ha en intern fordeling av FoU-ressurser som skal bidra til å styrke satsingsområdene, sikre høy kvalitet og forbedre FoU-resultatene. I budsjettet for perioden skal det settes av 25 % av antall årsverk i UF-stillinger. Oppdateringsressursen på 170 timer som tidligere har vært gitt til alle ansatte uten forpliktelser, skal inngå i arbeidsplanleggingen. Ressursen skal brukes til utvikling og/ eller gjennomføring av prosjekter (inkludert kvalifisering) med milepæler, eller overføres til andre. 2. Søknad om FoU-ressurs Forskningen som utføres ved HiNe skal finansieres med interne og eksterne midler, og det er et mål å øke den eksterne andelen betydelig. Interne midler skal brukes både som såkornmidler for å utvikle prosjekter og som delfinansiering. De faglige ansattes FoU-tid er den klart største FoU-ressursen. Tildeling av FoU-tid skal skjer etter søknad til instituttene. Søknader skal følge malen til Norges Forskningsråd. Tildeling skal skje etter følgende kriteringer: - høgskolens strategiske målsettinger for FoU, slik de framgår av Strategisk plan og FoUplanen - prosjektets og søknadens kvalitet og gjennomførbarhet - søkerens kompetanse, publisering og gjennomføringsevne - høgskolens kortsiktige satsinger, f.eks. utvikling av førstekompetanse på spesielle fag- og studieområder - ekstern finansiering - samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner og tverrfaglige prosjekter på tvers av institutt og institusjoner skal prioriteres Søknadsfrist og søknadsskjema gjøres kjent av administrasjonen. 3. FoU-utvalg Det skal være et FoU-utvalg ved høgskolen. FoU-utvalget er rådgivende for styret og skal sørge for nødvendig samordning, koordinering og kvalitetssikring av virksomheten. FoU-utvalget gjør vedtak om fordeling av FoU-ressurs etter innstilling fra instituttledere. Innstillingen skal være basert på forslag fra ekstern eller intern rådgiver, og følge de kriterier for tildeling som framgår av Strategisk plan og FoU-plan. FoU-utvalget består av: - prorektor (leder) - instituttleder for lærerutdanning - instituttleder for sykepleierutdanning - instituttleder for IKT

6 - en fagperson med forskningskompetanse oppnevnt av fagforeningene blant UF-ansatte i fellesskap Administrasjonen oppnevner en sekretær for FoU-utvalget. Ved evt. opprettelse av funksjon som FoU-leder, blir vedkommende sekretær for FoU-utvalget. 4. Rapportering til styret Styret skal hvert år ha seg forelagt en oversikt over FoU-prosjekter ved høgskolen. Styresaken skal inneholde en kort oppsummering av forskningsaktiviteten med bl.a. tall for publiseringspoeng, antall forskergrupper og antall ansatte med publisering Prioriterte områder for FoU De forskningsressurser som tildeles skal støtte opp under profileringsarbeidet til høgskolen med hovedsatsinger innen lærerutdanning, sykepleierutdanning og IKT. For perioden settes det av kr. x til tre 1-3 årige prosjekter til forskningsgrupper innen disse områdene som er knyttet til offentlig forvaltning og næringsliv i regionen, gjerne samme med andre institusjoner. Søknadsfrist er 15. desember. Enstemmig som foreslått av styrelederen. SAK 33/12 Fordeling av ledige stipendiatstillinger Under forutsetning av ledige hjemler, utlyses det 4 doktorgradsstipender i 2013 innen følgende områder: sykepleie (relasjonelle problemstillinger), IKT (fleksible studier), grunnskolelærerutdanning (lokal- og stedsbasert opplæring) og førskolelærerutdanning (kvalitet i barnehagen). Styrelederen foreslo følgende forslag til vedtak: Under forutsetning av ledige hjemler, utlyses 3 doktorgradsstipender i 2013 innenfor de prosjekter som er vedtatt i forrige sak (lærerutdanning, sykepleierutdanning og IKT). Et fjerde stipend kan evt. utlyses til et annet område etter vedtak i styret. Doktorgradsstipendene skal være rekrutteringsstillinger og de skal ikke tildeles personer med førstekompetanse.

7 Enstemmig som foreslått av styrelederen. SAK 34/12 OUP-sykepleierutdanning - styrking av kompetansen 1. Styret for Høgskolen i Nesna oppretter en professor II-stilling (20 %) ved institutt for sykepleie for en 4-årsperiode. Stillingen søkes besatt så raskt som mulig. Stillingen innarbeides i budsjett Dersom tiltredelse skjer før årsskiftet, tas lønns- og driftsmidler fra avsetningene. 2. Det tas kontakt med Helgelandssykehuset Sandnessjøen med sikte på å inngå avtale om opprettelse av et felles doktorgradsprosjekt over 4 år. Dersom man kommer fram til en avtale om dette, innarbeides en 50 % stipendiatfunksjon i budsjettet for Høsten brukes til nødvendige avklaringer, utlysninger og tilsetting. 3. Sykepleierutdanningen bes om å utarbeide en plan for førstelektorkvalifisering basert på høgskolens FoU-plan for En slik plan vil danne grunnlag for ressurstildeling/ bevilgning. Dersom det er behov for å styrke bemanningen allerede i høst for å få mulighet til førstelektorkvalifisering, må forholdene dokumenteres og tas opp med dekan/ instituttleder og rektor før evt. vikarmidler kan stilles til rådighet. Styrelederen forslo følgende tillegg til vedtak: Professor II stillingen (20 %) knyttes til prosjekt innen sykepleie nevnt i sak 32/ 12 og 33/ 12 og stipendiatstillingen (50 %) i samarbeid med Helse Nord knyttes til samhandlingsreformen. Enstemmig som innstilt med styrelederens tilleggsforslag. SAK 35/12 Endring av organisasjonsstruktur Styret for Høgskolen i Nesna godkjenner følgende organisatoriske endringer i administrasjonen: 1) Førstesekretærene i Sandnessjøen og Mo i Rana overføres fra studieadministrasjonen til instituttlederne 2) Informasjonskonsulent/ webredaktør overføres fra rektors stab til studieadministrasjonen

8 3) Det opprettes et servicetorgteam i studieadministrasjonen bestående av servicetorget, eksamenskontoret og opptakskontoret og som ledes av en teamleder i 20 % stilling som lyses ut internt blant medarbeidere som inngår i teamet SAK 36/12 Forslag til oppstart av studier studieåret I tillegg til de studietilbud som er vedtatt oppstartet gjennom vedtak 43/11 vil følgende studier, med utlyste enkeltemner, starte opp studieåret : Årsstudium i Digital medieproduksjon og sosiale medier Årsstudium i idrett på Nesna Årsstudium i idrett Sydney/Nesna Bachelorstudium i idrett på Nesna Kunst & håndverk årsstudium Årsstudium i kreativt musikkarbeid Produksjon for scene og sal Musikk for de minste Friluftsliv 2 Mentor utdanning for veiledere av nyutdannede lærere Musikkteknologi og studiearbeid 1 Ernæringskvalitet og helse Innføring i mat og matkultur 1 Musikk og identitet i nordområdene Karibisk musikk og kultur, Cuba Ex.phil, Ex.fac m/støttefag, Mexico Ex.phil, Ex.fac m/støttefag, Brasil Idrett 1, Bali Følgende studietilbud starter ikke opp, og utgår av studieprogrammet for : Bachelor i informasjonssystemer Årsstudium i informasjonssystemer Kroppsøving 1 Kulturproduksjon for skole og lokalsamfunn Flerkulturell forståelse, Bali Ex.phil, Ex.fac m/støttefag, Cuba Idrett 1, Cuba

9 En fleksibel variant av Bachelor- og årsstudium i informasjonssystemer kan vurderes utlyst på nytt på et senere tidspunkt. Sak om dette må fremmes til høgskolestyret minst 2 måneder før planlagt oppstart. Administrasjonen foreslo at årsstudium i digital medieproduksjon ikke ble startet opp som årsstudium, men som enkeltemner. Administrasjonen foreslo at bachelor og årsstudium i informasjonssystemer ble startet opp. Styrelederen foreslo at studier som starter opp i henhold til tidligere vedtak og prioriteringer i sak 43/ 11, ble tatt inn som pkt. 1 i vedtaket. Styrelederen foreslo etter drøftinger i møtet følgende nye punkter i vedtaket: - Styret ber informatikkseksjonen om å samarbeide med Universitetet i Nordland og/ eller andre samarbeidspartnere om utforming av bachelor i informasjonssystemer. Rektor bes om å ta kontakt med rektor ved UiN om dette - Det skal ikke utvikles utenlandsstudier på nye fagområder i et i denne sak (sak 36/ 12) gjøres med forbehold om at det fattes et omstillingsvedtak 1. Følgende studier starter opp i henhold til tidligere vedtak og prioriteringer i sak 43/ 11: Lærerutdanninger Førskolelærerutdanning Grunnskolelærerutdanning 1-7 Grunnskolelærerutdanning 5-10 Idrettsstudier Idrett årsstudium Bali/ Nesna Helsefag Sykepleier deltid Øvrige årsstudier Samordnet opptak Engelsk Kreativt musikkarbeid Samfunnsfag Naturfag Mastergrad Profesjonsrettet naturfag, heltid Profesjonsrettet naturfag, deltid Øvrige videreutdanninger Skolefag grunnskolen Matematikk 1 Matematikk 2 Norsk 1

10 Norsk 2 Barnehage Pedagogisk ledelse i barnehagen Øvrige videreutdanningstilbud IKT og læring 1 og 2 Flerkulturelle forståelse 1 Flerkulturell forståelse 1, studiesenteret Grunnstudium i pedagogikk Grunnstudium i pedagogikk for studiesenter.no Rådgivning 2 Rådgivning 2, studiesenter.no Spesialpedagogikk 2 Spesialpedagogikk 3, samspill og samspillvansker Spesialpedagogikk 3, språk-, lese- og skrivevansker Videreutdanning rettet inn mot seksualitet, seksuelle overgrep og misbruk Påbyggingsenhet i RLE. islam Påbyggingsenhet i RLE, kristendom Utenlandsstudier Ex. phil./ ex. fac med støttefag, Australia og Bali Idrett 1, Australia Anglophone Culture og Communication, Australia Personlig trener, Bali 2. I tillegg til studier nevnt under pkt. 1, starter følgende studier opp: Enkeltemner i digital medieproduksjon Bachelor/ årsstudium i informasjonssystemer Årsstudium i idrett, Nesna Årsstudium i idrett Sydney/ Nesna Bachelorstudium i idrett, Nesna Årsstudium i kunst & håndverk Årsstudium i kreativt musikkarbeid Produksjon for scene og sal Musikk for de minste Friluftsliv 2 Mentorutdanning for veiledere av nyutdannede lærere Musikkteknologi og studioarbeid 1 Ernæringskvalitet og helse Innføring i mat og matkultur 1 Musikk og identitet i nordområdene Karibisk musikk og kultur, Cuba Ex. phil., ex. fac m/ støttefag, Mexico Ex. phil., ex. Fac m/ støttefag, Brasil Idrett 1, Bali 3. Følgende studier starter ikke opp: Kroppsøving 1 Kulturproduksjon for skole og lokalsamfunn Flerkulturell forståelse, Bali Ex. phil., ex. fac m/ støttefag, Cuba Idrett 1, Cuba

11 Årsstudium i digital medieproduksjon 4. Styret ber informatikkseksjonen om å samarbeide med Universitetet i Nordland og/ eller andre samarbeidspartnere om utforming av bachelor i informasjonssystemer. Rektor bes om å ta kontakt med rektor ved UiN om dette. 5. Det skal ikke utvikles utenlandsstudier på nye fagområder i et i denne sak (sak 36/ 12) gjøres med forbehold om at det fattes et omstillingsvedtak. ene i pkt. 1-5 var enstemmige. et i pkt. 6 ble fattet med 5 mot 4 stemmer. SAK 37/12 Opprykk til dosent i pedagogikk Oddbjørn Knutsen gis opprykk til dosent i pedagogikk ved Høgskolen i Nesna. SAK 38/12 Tilsetting av prorektor Knut Duesund tilbys stillingen som prorektor ved HiNe som et 4-årig åremål med mulighet for forlengelse ytterligere en 4-årsperiode. Han gis rett til retrettstilling ved HiNe etter endt åremål. Han tilbys samme avlønning som nåværende prorektor (lønnstrinn 81). Dersom han ikke tar stillingen, lyses stillingen ut på nytt etter drøfting i styret.

12 SAK 39/12 Tilsetting av instituttleder for lærerutdanning Hanne Davidsen tilsettes som instituttleder for lærerutdanning i et 4-årig åremål som kan forlenges en ny 4-årsperiode. Avlønning fastsettes av rektor og personalkontor etter drøfting/ avtale. SAK 40/12 Tilsetting av instituttleder ved institutt for IKT Geir-Tore Klæbo tilsettes som instituttleder ved institutt for IKT i et 4-årig åremål som kan forlenges ny periode. Avlønning fastsettes av rektor og personalkontoret etter drøfting/ avtale. SAK 41/12 Oppnevning av styremedlemmer - SiNe Som styremedlemmer fra HiNe til SiNe-styret oppnevnes for to-årsperioden 1. august 2012 til 31. juli 2014: Studiesjef Alf-Magne Jacobsen og økonomi- og personalsjef Magne Elstad med Øyvind Steinslett som felles vara. Styrelederen foreslo følgende tillegg:

13 Dersom SiNe-styret ikke oppfyller krav om kjønnsmessig balanse, foretar rektor ny oppnevning som sikrer det. Enstemmig som innstilt med styrelederens tilleggsforslag. SAK 42/12 Omstillingsvedtak - Høgskolen i Nesna Styreleder hadde bedt om at det ble fremmet en styresak som grunnlag for å fatte et omstillingsvedtak ved Høgskolen i Nesna På bakgrunn av styrets vedtak i møte , sak 44/ 11 Omstillings- og utviklingsprosjekt HiNesna og senere behandlinger av denne sak og behandling i møte av sak Forslag til oppstart av studier, studieåret vedtar styret omstilling ved HiNe. Omstillingen har til hensikt å realisere målsettingen med det treårige omstillings- og utviklingsprosjektet, herunder vurdere bredden på studietilbudet, få tilstrekkelig antall studenter på studiene, få opp forskningsaktiviteten på områder hvor høgskolen gir utdanning, sikre akkreditering av sykepleierutdanningen, revidere strategisk plan, fastlegge ny målstruktur for institusjonen og utvikle felles studietilbud med andre institusjoner. Det opprettes en styringsgruppe for omstillingen bestående av rektor, prorektor og økonomi- og personalsjef. Fagforeningenes rett til informasjon og medvirkning ivaretas gjennom medbestemmelsesapparatet (IDF-møtet). Iverksetting av omstillingsvedtaket skal skje i henhold til Omstillingsavtale for Høgskolen i Nesna av Omstillingsvedtaket gjelder fra 15. juni 2012 og inntil styret opphever det. Styrelederen foreslo følgende endring i siste linje i vedtaket: Omstillingsvedtaket gjelder fra 15. juni 2012 til 31. desember Innstillingen ble vedtatt med styrelederens endringsforslag. et ble fattet med 5 mot 4 stemmer.

14 SAK 43/12 Møteplan - høgskolestyret - våren 2013 Styret for Høgskolen i Nesna fastsetter følgene møtedatoer for våren 2013: 7. mars, 25. og 26. april og 6. juni.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Høgskolestyret. Møteinnkalling

Høgskolestyret. Møteinnkalling Møteinnkalling Høgskolestyret Styre/råd/utvalg: Møtested: Thon hotel, Brønnøysund Dato: 24.04. 25.04.2013 Tidspunkt: Kl. 13 den 24. april (lunsj) til kl. 12 den 25. april (lunsj) Det kalles herved inn

Detaljer

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv.

Omstillings- og utviklingsprosjektene v/ rektor Drøftelse av målstruktur og omstillings- og utviklingsprosjekter mv. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Fru Haugans hotell, Mosjøen Dato: 26.04.2012 27.04.2012 Tidspunkt: 12:00 Det innkalles til styreseminar og møte torsdag 26. april og fredag 27.

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218

Innkalling. Innkalling til styremøte 15. november 2012. Vår ref.: 2012/218 Innkalling Innkalling til styremøte 15. november 2012 Vår ref.: 2012/218 Til: Ingrid S. Dahl, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 7.10.2013 Dokumentdato: 27.09.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005

DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole. Januar2005 DiakonhjemmetHøgskole Akkrediteringsom høyskole Januar2005 Diakonhjemmet Høgskole Søknad om akkreditering som høgskole Rapport fra sakkyndig komité 1 Forord Komiteen for vurdering av søknaden fra Diakonhjemmet

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 13.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Inger Johanne Håland Knutson Svein Rune Olsen Bjørn Furuholt

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik

STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Det innkalles til: STYREMØTE fredag den 10. desember 2007, kl.08.30 ved Høgskolen i Narvik Innkallingen går til: Styremedlemmer Håkon With Andersen Styreleder Åge Danielsen Ekstern representant Guri Ingebrigtsen

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer