S T Y R E S A K. Styremøte november Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM"

Transkript

1 S T Y R E S A K Styremøte november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) FAKS: (+47) EPOST: BANKGIRO: ORGANISASJONSNR.: Til: STYRET Fra: Direktøren Dato: Saksbehandler: Seksjonssjef for Studier og etterutdanning Arkivnr: 2010/393 Besøksadresse: FOSSVEIEN 24 Saksdokumenter Saksfremlegg Vedlegg 1 - s 49/06 Høringsnotat fra arbeidsgruppe ang. styringsstruktur Vedlegg 2 - s 89/06 Styringsordning Vedlegg 3 - Oversikt over UH-styringsformer, fra uhr.no datert Vedlegg 4 - KHiO styring - notat fra rektor SAKSFREMLEGG 1. Bakgrunn I forbindelse med revisjon Universitets- og høgskoleloven i 2005 ble det gjort endringer knyttet til styringsform for høyere statlige utdanningsinstitusjoner. Endringene etablerer en normalordning, men gir samtidig styret fullmakter til å vedta alternative ordninger på en rekke områder. Normalordningen ble etter dette (i stikkord) at rektor (UH 10-1, 10-2) - er styrets leder - har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne - har rett til å delta på møter i institusjonens styrer og utvalg - utpekes ved valg, både institusjonens ansatte og eksterne kandidater er valgbare - valgperioden er normalt fire år (maks åtte år sammenhengende gjenvalg) Styremøte 16. november s52/10

2 administrerende direktør (UH 10-3) - er øverste leder for den samlede administrative virksomhet ved institusjonen, innenfor de rammer styret fastsetter - er sekretær for styret, forbereder og gir tilråding i de saker som legges fram for styret - etter samråd med styrets leder - og er ansvarlig for iverksetting av vedtak - er ansvarlig for at den samlede økonomi og formuesforvaltning, utarbeider budsjettforslag og årsregnskap og har generell anvisningsmyndighet. Denne arbeidsdelingen mellom rektor og direktør omtales også som delt ledelse Sammensetning av styret er normalt slik - rektor (styreleder) - 3 medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger - 1 medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte - 2 medlemmer valgt blant studentene - 4 eksterne medlemmer Alternative styringsformer: Styret fikk med UH loven i 2005 fullmakt til å vedta endringer i styringsordning spesielt på følgende områder: a) enhetlig ledelse b) styrets størrelse og sammensetning a) enhetlig ledelse Enhetlig ledelse innebærer at rektor ansettes på åremål, trer ut av styret og fungerer som daglig leder av institusjonen ( 9-3, 10-4). Følgende gjelder da: - vedtak om en slik styringsordning må treffes med minst to tredeler av styrets medlemmer - styret foretar selv utlysning og ansettelse av rektor (innen visse rammer) - ansatt rektor erstattes i styret av et medlem valgt blant ansatte i undervisnings- og forskningsstilling - departementet utpeker ett av de eksterne medlemmene til å være styrets leder - ansatt rektor er daglig leder for institusjonens faglige og administrative virksomhet i samsvar med de rammer styret fastsetter - har rett til å delta på møter i institusjonens styrer og utvalg - er ansvarlig for iverksetting av de vedtak som treffes i institusjonens styringsorganer Styremøte 15. november sak 52 Side 2

3 - er ansvarlig for at den samlede økonomi og formuesforvaltning, utarbeider budsjettforslag og årsregnskap og har generell anvisningsmyndighet. b) styrets størrelse og sammensetning Styret kan fastsette annen styresammensetning (UH 9-3) - alle vedtak om avvik fra normalordningen må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer - ansatte i undervisnings- og forskerstilling, teknisk administrativt ansatte, studenter og eksterne skal være tilfredsstillende representert i styret - normalt skal ingen av disse gruppene skal ha flertall alene, styret kan likevel fastsette at styret skal ha flertall av eksterne medlemmer 2. Styringsordning ved Kunsthøgskolen På bakgrunn av endringene i UH-loven gjennomførte Kunsthøgskolen en større prosess for å vurdere hvordan Kunsthøgskolen skulle forholde seg til de muligheter som endringene innebar. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som la frem en utredning og forslag til høringsprosess for styret (sak 49/06). Utredningen behandlet - styrets plass i den nye loven - styrets sammensetning og størrelse - rektors rolle, prorektors og administrerende direktørs rolle (herunder spørsmålet om valgt/tilsatt rektor) Resultatet av høringsprosessen ble et overveldende flertall blant de ansatte for normalordningen. Saken ble behandlet i styret (sak 89/06) og styret vedtok at normalordningen skulle gjelde for Kunsthøgskolen. I høringsnotatet fra 2006 ble kort antydet følgende argument for de ulike styringsordninger: Det er både fordeler og ulemper ved begge løsningene. Normalmodellen ved våre universiteter og høgskoler er en ordning med valgt rektor. En annen ordning krever styrevedtak med minst 2/3 flertall. Tradisjonelt har universitets- og høyskolesektoren ment at det har vært fordelaktig at rektor som styreleder samtidig er en del av den daglige ledelsen av institusjonen. En ordning med ekstern styreleder vil føre til at styret får en større avstand til institusjonens daglige liv. Dette kan på den annen side føre til at det vil være lettere for styret å holde seg til de overordnede, mer strategiske beslutningene i tillegg til tilsynsfunksjonen. Argumentene for de ulike styringsformene kan også beskrives slik: Styremøte 15. november sak 52 Side 3

4 Ansatt rektor/enhetlig ledelse tydeligere skille ml. styring/ledelse (rolleblanding mellom styre/ledelse unngås) bedre sammenheng mellom faglig/administrativ ledelse styret kan definere kvalifikasjoner for rektor gjennom tilsetningsprosess Valgt rektor/delt ledelse bedre sammenheng styring/ledelse (avstand mellom styre/ledelse minsker) tydeligere skille mellom faglig/administrativ ledelse stemmeberettigede kan styre prosessen (legitimitet øker) 3. Styringsordning ved andre universiteter og høgskoler Det er i dag ca 40 statlige universitet og høgskoler. I følge Universitets- og høgskolerådets oversikt fra 11. oktober 2007 har 11 institusjoner innført enhetlig ledelse: - Høgskolene i Akershus, Bodø, Buskerud, Narvik, Sogn og Fjordane og Sør-Trøndelag - Arkitektur og designhøgskolen i Oslo, - NTNU, - Det teologiske Menighetsfakultet, - Politihøgskolen - Diakonhjemmet høgskole. I tillegg har Høgskolen i Nord-Trøndelag har vedtatt innføring av enhetlig ledelse fra Vurdering På bakgrunn av erfaringene med nåværende styringsordning og de utfordringer Kunsthøgskolen står overfor la rektor fram et notat på styremøte i september I dette notat la rektor vekt på at Kunsthøgskolen har betydelige oppgaver knyttet til konsolidering og iverksetting av vedtak knyttet til samlokalisering, utvikling og oppfølging av ny strategiplan, styring av kunstnerisk utviklingsarbeid, tilsetting i nye dekanstillinger. Rektor mener på denne bakgrunn at det ikke er grunnlag for å starte en ny debatt om styrings- og ledelsesstruktur. Forslag til vedtak 1. Kunsthøgskolen i Oslo vil videreføre lovens normalmodell når det gjelder styringsform. 2. Dagens ordning med med to-delt ledelse opprettholdes. Dette innebærer valg av rektor og prorektor. Prorektor er rektors stedfortreder og har talerett i styret. 3. Dagens ordning med styresammensetning opprettholdes. Det innebærer at styret skal ha 11 medlemmer og sammensettes slik: rektor (styreleder) 3 medlemmer valgt blant ansatte i undervisnings- og forskningsstillinger Styremøte 15. november sak 52 Side 4

5 1 medlem valgt blant de teknisk og administrativt ansatte 2 medlemmer valgt blant studentene 4 eksterne medlemmer Styremøte 15. november sak 52 Side 5

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 39/2014 Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere

Detaljer

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET

S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 REVISJON AV VALGREGLEMENTET S T Y R E S A K # 29/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: REVISJON AV VALGREGLEMENTET Forslag til vedtak: Styret godkjenner Valgreglement for Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Vedlegg: Vedlegg 1 Utkast

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) FS- 48/12 Styring, ledelse og organisering av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Med utgangspunkt i vedtakene i FS-05 og FS-06 på fellesstyrets møte 31.01.12, vedtaket i sak FS-28/12

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 12.05.05 03/00698-011.2 Saksbehandler: Nils Røttingen STYRESEMINARET 31. MARS - 1. APRIL - OPPSUMMERING OG OPPFØLGING 1. Bakgrunn På styreseminaret

Detaljer

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010.

Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. Saksutredning: Organisering av Fagskolen i Sør-Trøndelag fra 2010. FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING Opplæringskomiteen vedtar: Vedtekter for fagskolen i Sør-Trøndelag gjennomgås og revideres i tråd med skoleeiers

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget

Innkalling. styreleder rektorene sekretariatsleder nominasjonskomiteens leder om rektorvalget 1 av 248 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 18. april 2013 Til medlemmer av fellesstyret Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Innst. O. nr. 58 (2001-2002)

Innst. O. nr. 58 (2001-2002) Innst. O. nr. 58 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Høringssvar - Ny organisering av Det praktisk-teologiske seminar

Høringssvar - Ny organisering av Det praktisk-teologiske seminar 1 av 5 Vår dato Vår referanse Saksbehandler Solveig.E.Bru@mf.no Deres referanse Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Høringssvar - Ny organisering av Det praktisk-teologiske seminar Organisering

Detaljer

C:(Q STYRESAK#36/13. PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG DIREKTØR STYREMØTET DEN 26.11.13. Vedrørende: Forslag til vedtak:

C:(Q STYRESAK#36/13. PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG DIREKTØR STYREMØTET DEN 26.11.13. Vedrørende: Forslag til vedtak: DIREKTØR PROSESS FOR VURDERING OG FASTSEfl1NG AV LØNN FOR REKTOR OG STYREMØTET DEN 26.11.13 STYRESAK#36/13 k Vedrørende: C:(Q Bergen, den 18.11.13 Utkast til lokal lønnspolitikk ved KH1B Tidligere dokumenter:

Detaljer

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015)

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015) Innst. 299 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 90 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Til Stortinget

Detaljer

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen

Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Evaluering av Kvalitetsreformen DELRAPPORT 9 Nytt regime i variert landskap Ledelse og styring av universiteter og høyskoler etter Kvalitetsreformen Ivar Bleiklie, Hans-Erik Ringkjøb og Katarina Østergren

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme.

Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. Delegasjonsvedtak er vist i ramme. Revidert 13.12.2004 sreglement for Høgskolen i Gjøvik Alle lovtekster er satt i kursiv. Det er i hovedsak bare sitert fra lovparagraffer med hjemmel til delegasjon. svedtak er vist i ramme. Saksdokumenter:

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58 3045 Drammen Deres ref Vår ref Dato 13/5142 20.12.2013 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tildelingsbrevet

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013

Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 HØGKSOLEN I OSLO OG AKERSHUS Profesjonsråd for designutdanning Sluttrapport for rådsperioden våren 2007 til våren 2013 Petter Øyan, leder for Profesjonsråd for designutdanning (høsten 2007 våren 2013)

Detaljer

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter og høgskoler (lov om høgre utdanning).

Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter og høgskoler (lov om høgre utdanning). Side 1 av 67 Finn lignende Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter og høgskoler (lov om høgre utdanning). Innst. O. nr. 40 (1994-1995) Kildedok: Ot.prp. nr. 85

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. O. nr. 48 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter

Detaljer