STYRESAK. Styremøte Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STYRESAK. Styremøte 06.11.2013 Saksnr.:53/13. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole"

Transkript

1 STYRESAK Styremøte Saksnr.:53/13 Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole Adresse Fossveien Oslo Norge Telefon (+47) Post Postboks 6583 St. Olavs plass N-0130 Oslo Til: Fra: Saksutredning: STYRET Direktør Studie- og forskningssjef Torben Lai/ Seniorrådgiver Britt Wold Faktura Postboks 386 Alnabru 0614 Oslo Dato: Org.no Giro Saksbehandler Saksdokumenter Saksutredning Vedlegg: Oversikt over NOKUTs krav til søknad om vitenskapelig høgskole for kunsthøgskolene. Universitets- og høgskolelovens institusjonskategorier Lov om universiteter og høgskoler opererte fram til 2005 med fire institusjonskategorier: - universiteter - vitenskapelige høgskoler - kunsthøgskoler - høgskoler Denne inndeling bygget på en forståelse av at vitenskapelige høgskoler og kunsthøgskoler opererer samme faglig nivå, men baserer seg på henholdsvis vitenskapelig og kunstnerisk kompetanse. Forståelsen av denne to-delingen fremgår f.eks. av Stortingsmelding nr. 18 ( ) Om høyere kunstutdanning: 1/6

2 «Norges musikkhøgskole, Kunsthøgskolen i Oslo og Kunsthøgskolen i Bergen har som hovedmål å tilby utøvende og skapende kunstutdanninger. Disse kunsthøgskolene skal være de fremste på sine fagområder, og har som målsetting å ivareta hele bredden av utdannings- og utviklingsoppgaver på sine fagfelt, tilsvarende det som er lagt til de vitenskapelige høyskolene.» I forbindelse med endring av loven i 2005 falt institusjonskategorien "kunsthøgskole" ut av loven. I behandlingen av forslag om lovendring uttalte stortingskomiteen: «Komiteen er enig i at kategorien kunsthøyskoler nå går ut av lovteksten, men forutsetter at dette også innebærer at kunsthøyskolene i Oslo og Bergen snarest mulig blir vurdert i forhold til akkrediteringsstandardene for vitenskapelige høyskoler, og akkreditering for kunstneriske stipendiatprogram tilsvarende doktorgrad. Departementet bør legge til rette for at akkrediteringsprosessen kan gå raskt.» Pr 2005 finnes dermed 3 institusjonskategorier i universitets- og høgskolesektoren - universiteter - vitenskapelige høgskoler - høgskoler Etter lovendringen i 2005 har kunsthøgskolene vært i kategorien høgskole. Hva betyr institusjonskategoriene? Institusjonskategoriene angir grad av faglig selvstendighet. Fordelingen av fullmakter mellom institusjoner på de ulike kategorier kan beskrives slik: Universitet (8 stk): Har rett til å opprette studietilbud på alle nivå Vitenskapelige høgskoler (9 stk): Har rett til å opprette studietilbud på alle nivå innen fagområde hvor de tildeler phd Høgskoler (36 stk): Har rett til å opprette studietilbud til og med BA-nivå Institusjoner som ønsker å opprette et studietilbud utover sine selvakkrediteringsfullmakter kan søke NOKUT om dette. NOKUT arbeider med et forslag om at høgskoler som har fått akkreditert minst 4 mastergrader kan få rett til å opprette nye mastergrader selv om de ikke er vitenskapelig høgskole. En slik forskriftsendring vil i tilfelle gjelde Kunsthøgskolen i Oslo. 2/6

3 Hva er en vitenskapelig høgskole? Som det fremgår av ovenstående har en vitenskapelig høgskole stor faglig frihet innen sitt fagområde. Samtidig - og kanskje viktigere - gir institusjonskategoriene omverden et signal om institusjonens faglige styrke. Betingelsen for å oppnå denne friheten er blant annet at institusjonen driver stabil forskning eller kunstnerisk utviklingsarbeid av høy kvalitet relatert til sine fagområder. Det fremgår også av oversikten at det normalt kreves en godkjent ph.d. for å få akkreditering som vitenskapelig høgskole. Som kjent finnes ikke pr. i dag en ph.d. basert på kunstnerisk utviklingsarbeid. For å sikre at kunsthøgskolene har mulighet for å bli vurdert som vitenskapelig høgskole kan deltakelse i det nasjonale stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid erstatte kravet til en godkjent ph.d. Forskriftene som styrer kravene til vitenskapelig høgskole opererer dermed med en konsekvent likestilling mellom vitenskapelig kompetanse og kunstnerisk kompetanse. Det betyr at det er to veier til akkreditering som vitenskapelig høgskole, en vitenskapelig og en kunstnerisk vei. Begrepet "vitenskapelig høgskole" betyr altså ikke at en høgskole er spesielt vitenskapelig (!). Begrepet betyr at en høgskole holder et høyt faglig nivå, basert på enten vitenskapelig eller kunstnerisk kompetanse. Sett fra kunsthøgskolenes syn er det uheldig at det ikke i Norge er valgt et begrep som bedre tydeliggjør dette. Den engelske oversettelsen av "vitenskapelig høgskole" er for eksempel "specialised university". Hvorfor skal Kunsthøgskolen søke om å bli vitenskapelig høgskole? Strategisk plan for sier blant annet at Kunsthøgskolen i Oslo skal: være markant innen kunst- og designutdanning, kunstnerisk utviklingsarbeid og meningsdannelse i et globalt perspektiv, prioritere allianser, nettverk og prosjekt som innfrir avdelingenes satsningsområder for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, etablere arenaer/plattformer for interne faglige diskusjoner og dialog om fagansattes KU-arbeid, være nasjonalt ledende og internasjonalt deltakende i diskusjonen om og utviklingen av kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette vitner om et høyt faglig ambisjonsnivå med et klart fokus på kunstnerisk utviklingsarbeid. Dette ambisjonsnivå stemmer godt overens med kriteriene knyttet til akkreditering som vitenskapelig høgskole. De institusjoner som i dag er vitenskapelige høgskoler er: 3/6

4 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Handelshøyskolen BI Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk Norges Handelshøyskole Norges idrettshøgskole Norges musikkhøgskole Norges veterinærhøgskole Det teologiske Menighetsfakultet Misjonshøgskolen Blant disse er Kunsthøgskolens nærmeste samarbeidspartnere Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole. I tillegg har Kunst- og designhøgskolen i Bergen sendt inn søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole. Kunsthøgskolen oppfatter seg som faglig likeverdig med disse institusjoner og det er ønskelig å få denne likeverdighet stadfestet gjennom en akkreditering. Som vitenskapelig høgskole vil Kunsthøgskolen i Oslo ha sterkere posisjon nasjonalt og internasjonalt for å arbeide for kvalitet i og ressurser for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning (KU og F) på sitt fagområde. Utvidelse av faglige fullmakter er av mindre betydning. Kunsthøgskolen vil kunne bruke søknadsprosessen internt til å tydeliggjøre kvalitet og omfang av KU og F som gjøres ved institusjonen i dag, og til å styrke egen organisasjon, bevissthet og ambisjoner for dette. Slik vil søknadsarbeidet bidra til egen selvforståelse og prioriteringer i videre arbeid. For å oppnå dette må både faglig og administrativt ansatte inkluderes på ulike måter, og tiltak som er nødvendige for å oppfylle kravene, må identifiseres og følges opp systematisk gjennom prosessen. Akkreditering som vitenskapelig høgskole kan ikke ses å ville ha noen umiddelbare økonomiske konsekvenser. Det kan påvirke opprykks- og ansettelsespolitikken ved at det til enhver tid må være tilstrekkelig antall ansatte med førstestillingkompetanse. Det kan også påvirke fordelingen av Kunsthøgskolens arbeidstidsressurs ved fordeling av tid til undervisning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. På sikt kan økt status og anseelse nasjonalt og internasjonalt bidra til å øke institusjonens rammevilkår og tilgang til ekstern finansiering. Søknad om akkreditering; prosess og organisering Søknad om akkreditering må være todelt. Det er et vilkår for akkreditering som vitenskapelig høgskole at institusjonen har et akkreditert studium i tredje syklus, for Kunsthøgskolen vil det si deltakelsen stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Den endelige søknaden kan følge den oppbyggingen av søknadene som Kunsthøgskolen i Bergen har brukt, og som de har konferert med NOKUT om: 1. Innledning med generelle bekrivelser og definisjoner. 2. Søknad om akkreditering av institusjonsdeltakelse i stipendiatprogrammet 3. Søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole. 4. Vedlegg. 4/6

5 Som vedlegg 1 følger oversikt over NOKUTS krav til søknaden, (disposisjon). Selve søknadsteksten må suppleres med omfattende dokumentasjon som vedlegg. Det vil være hensiktsmessig å starte prosessen med del 3, søknaden om akkreditering som vitenskapelig høgskole. Denne krever en fullstendig dokumentasjon av Kunsthøgskolens virksomhet, hvorav deler vil være sammenfallende med det som kreves for akkreditering av institusjonens deltakelse i stipendiatprogrammet. NOKUT har overfor KHiB godkjent at det noen steder i søknaden i del 2 vises til innhold i del 3. Arbeidet med en søknad om akkreditering vil kreve bred medvirkning i organisasjonen, fra de faglige i avdelingene, administrasjonen og også fra studentene. For å samordne og styre arbeidet med prosessen vil det være hensiktsmessig å organisere dette som et prosjekt, og som en forberedelse til arbeidet har rektor oppnevnt en intern styringsgruppe bestående av rektor, direktør, seksjonssjef for studier og forskning, to representanter for dekanene og en studentrepresentant. Mandatet er å vurdere hvordan en prosess ved Kunsthøgskolen i Oslo kan legges opp for å kunne fremme en fullstendig søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole, herunder akkreditering av institusjonens deltakelse i stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid. Rektor er gruppens leder. Seniorrådgiver Nina Malterud vil bistå i arbeidet, og seniorrådgiver Britt Wold vil gå inn som prosjektkoordinator som en del av sin stilling. Fremdrift Det er omfattende dokumentasjon som må fremlegges for å søke om akkreditering. Noe av dokumentasjonen er innhentet i Kunsthøgskolen og gjort tilgjengelig i andre sammenhenger, for eksempel i forbindelse med nylige søknader om akkreditering av mastergradsstudier. Noen områder vil kreve mer arbeid og systematisering. Det er sett på fire områder som bør prioriteres høsten Dette er områder som det uansett er behov for å systematisere og dokumentere. Innsamling av cv er fra alle faglige. Dette arbeidet er igangsatt, framskyndet av et ønske om raskt å få på plass presentasjoner av de faglige på Kunsthøgskolens nettsider. Det er hensiktsmessig at de ansatte kan levere sin cv og «kortversjonen» i samme operasjon. Frist for levering er 1. desember. Informasjonene som her samles inn, gjøres også tilgjengelige for biblioteket for lagring og tilgjengeliggjøring i deres databaser. Kunstnerisk utviklingsarbeid ved Kunsthøgskolen i Oslo. En arbeidsgruppe er nedsatt for å utarbeide forslag til hvordan «kunstnerisk utviklingsarbeid» skal defineres. Saken behandles av 5/6

6 FoU- utvalget innen årets utgang. Definisjonen vil avklare hvordan begrepet kan legges til grunn i en eventuell søknad om akkreditering. FoU-utvalgets navn foreslås endret til Utvalg for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. Tiltak for kompetanseutvikling og for å sikre kvalitet i kunstnerisk utviklingsarbeid. Her må redegjøres for og dokumenteres rutiner for gjennomføring av medarbeider- (utviklings-)samtaler, arbeidsplaner og kompetanseutviklingsplaner. Seksjon for personal- og organisasjon må bistå for å sikre felles standard i gjennomføring i avdelingene. Handlingsplan for kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, ref. Strategisk plan Avdelingsvise planer må fullføres, og disse samles i en felles handlingsplan for Kunsthøgskolen. Hvis styret vedtar at søknadsprosessen skal settes i gang, må det utarbeides en fullstendig fremdriftsplan. Forslag til vedtak Styret mener at en søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole er i tråd med Kunsthøgskolens strategi. Styret ber om at Kunsthøgskolen gjennomfører den prosess som er nødvendig for å ha grunnlag for å underbygge en søknad om akkreditering som vitenskapelig høgskole. Endelig sak om fremme av søknad legges fram for styret. 6/6

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig

Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig Kunst- og designhøgskolen i Bergen Søknad om: - akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet - akkreditering som vitenskapelig høgskole Til NOKUT 15.05.2013 1. Innledning 1.1 Om søknaden

Detaljer

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12.

Søknad om. Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet. Akkreditering som vitenskapelig høyskole. Oppdatert 11.12. Søknad om Akkreditering av institusjonsdeltakelse i Stipendiatprogrammet Akkreditering som vitenskapelig høyskole Oppdatert 11.12. 2014 Gardar Eide Einarsson: «This Is It» (2012). Foto: Kjetil Helland/Kunsthøgskolen

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

(2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innst. O. nr. 48 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Ot.prp. nr. 79 (2003-2004) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om universiteter

Detaljer

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14

S T Y R E S A K # 37/14 STYREMØTET DEN 16.09.14 S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.09.14 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN Forslag til vedtak: Styret ber om at det utarbeides et forslag til innspill til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus

Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Søkerhåndbok for akkreditering av studier i tredje syklus Doktorgradsstudier/ph.d.-grader Institusjonsbasert stipendprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid 15. februar 2011 1 Del 1 Akkreditering... 3

Detaljer

Innst. O. nr. 58 (2001-2002)

Innst. O. nr. 58 (2001-2002) Innst. O. nr. 58 (2001-2002) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om endringer i lov 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell

Detaljer

STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET

STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET S T Y R E S A K # 37/14 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 FREMTIDIG STRUKTUR I UNIVERSITETS- OG HØGSKOLESEKTOREN STATUS FOR ARBEIDET Forslag til vedtak: Styret ser positivt på det pågående utredningsarbeidet

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 45/15 Orientering om Meld. St. 28 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Saksnr: 15/02673-1

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Høgskolen i Finnmark

Høgskolen i Finnmark Høgskolen i Finnmark SAKSFRAMLEGG Arkivsak: 2012/370-0 Arkiv: 003 Dato: 12.09.2012 Saksbehandler: Ingvar Hauge Utv.saksnr Utvalg Møtedato Høgskolestyret 26.09.2012 Grunnlag for fusjon - Universitetet i

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Diakonhjemmet Høgskole Desember 2009 Forord I følge Lov om universiteter og høyskoler skal alle institusjoner som tilbyr høyere utdanning ha

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Norges musikkhøgskoles kvalitetssystem. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

Norges musikkhøgskoles kvalitetssystem. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Norges musikkhøgskoles kvalitetssystem System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Innledning... 3 Beskrivelse av systemet... 4 Ansvar og roller i arbeidet med utdanningskvalitet... 4

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201004359 17.12.10 0 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT..",^. DES 20 10 Høgskolen i Sogn og Fjordane Postboks 133 6851 Sogndal Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR?

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? Høringsnotat I forbindelse med at inneværende rektorperiode utgår 31. juli 2011, har høgskolestyret bedt om en saksutredning angående spørsmålet

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styresak

Høgskolen i Telemark Styresak Høgskolen i Telemark Styresak Møtedato: Saksnummer: 07.05.2009 S-sak 11/09 Saksbehandler: Journalnummer: Olav Risholt 2009/124 Status for og videreutvikling av arbeidet med universitetsprosjektet 1 Saken

Detaljer

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9

K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 Styresak 77/2008 - VEDLEGG 4 K V AL I T E T S R AP P O R T o g P L AN 2 0 0 8-2 0 0 9 I Kvalitetsrapport og plan gis en rapport om Kunsthøgskolens måloppnåelse og om gjennomførte og planlagte tiltak for

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Revidering av gestaltterapiutdanningen. Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013

Revidering av gestaltterapiutdanningen. Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013 Revidering av gestaltterapiutdanningen Endelig vurdering av studiet ved Norsk Gestaltinstitutt Juli 2013 Institusjon: Norsk Gestaltinstitutt Studietilbud: Gestaltterapi Studiested og studieform Stedbasert

Detaljer

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning

Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk plattform Organisering og dimensjonering av høyere utdanning Vedtatt på landsstyremøte 3, 26. januar

Detaljer

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold

Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Høgskolen i Vestfold v/styret Pb 2243 3103 Tønsberg Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Vestfold Tildelingsbrevet for 2013 består

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00

STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 Det innkalles til: STYREMØTE 18. juni 2014 kl.12.00 17.00 på Styrerommet, HiN Innkallingen går til: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Wenche Olsen Randi Punsvik Bjørn Christian Nilsen Ragnhild

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3

SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3 1. SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER...3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 ARBEIDSFORM OG ORGANISERING... 3 1.3 TIDSPLAN... 4 1.4 STYRINGSGRUPPENS ANBEFALINGER... 4 2. MANDAT OG OPPNEVNING...7 2.1 2.2 STYRETS BEHANDLING...

Detaljer