Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger"

Transkript

1 Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 46/15 Styringsordning etter institusjonsledelse Saksnr: 15/ Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Saken gjelder: Det er nødvendig å avklare tidligst mulig hvorvidt den sammenslåtte institusjonen skal ha valgt eller tilsatt rektor. Hvilken ordning som skal gjelde fra må fremgå av fusjonsplattformen som skal vedtas av de to institusjonsstyrene hhv (HSH) og (UiS). Videre må rektor for den nye institusjonen være på plass fra , samtidig som både valg og tilsettingsprosess vil ta tid å gjennomføre. Kort oppsummert kan man si at valg vs. ansettelse av rektor ikke utelukkende er et spørsmål om rekrutteringsform, men også om rektoratets rolle, rollen som administrerende direktør og dermed også ledelsesform på institusjonsnivå, samt styresammensetning. Dette er altså en sak med mange implikasjoner. Begge institusjonene har i dag valgt rektor, som også er lovens normalordning. Ansatt rektor krever to tredjedels flertall i styret. Samtidig legger den ferske Stortingsmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren» (Meld. St. 18 ( ) opp til at ansatt rektor blir normalordningen fra Dette, sammen med nasjonale og internasjonale trender, endrer på mange måter forutsetningene for diskusjonen om den ene eller andre ordningen. Det finnes gode argumenter både for og imot de ulike ordningene. Samtidig er det veldig mange ting som skal på plass i løpet av meget kort tid i fusjonen. I tillegg er dette en problemstilling som av mange oppleves som viktig, særlig i fagmiljøene, og som derfor bør diskuteres grundig i organisasjonen før en ev. gjør vedtak som avviker fra dagens ordning. En slik bredt anlagt prosess vil det imidlertid ikke være tid til å gjennomføre i løpet av den knappe tiden frem til ny rektor må være på plass. Universitetsdirektøren er derfor i utgangspunktet innstilt på å videreføre dagens ordning også etter , samtidig som det legges til grunn at et nytt styre tar stilling til problemstillingen i god tid før den styreperiode som starter Rektor ved HSH går på sin side inn for ansatt rektor allerede fra Det kan komplisere de videre fusjonsforhandlingene ytterligere dersom de to styrene i sin behandling av saken om fremtidig styringsordning vedtar ulike ordninger. Det er derfor viktig at styret nå gir rektor og universitetsdirektør et mandat i de videre forhandlingene. Forslag til vedtak: Styret ønsker å holde på valgt rektor fordi en endring av styringsform nå vil være uheldig, siden det ikke er drøftet i organisasjonen og siden det vil komplisere arbeidet med fusjonen. Styret mener også at denne problemstillingen bør vurderes i god tid før en ny styreperiode fra og med Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør 1

2 US 46/15 Styringsordning etter institusjonsledelse Bakgrunn Det er nødvendig å avklare tidligst mulig hvorvidt den sammenslåtte institusjonen skal ha valgt eller tilsatt rektor. Hvilken ordning som skal gjelde fra må fremgå av fusjonsplattformen som skal vedtas av de to institusjonsstyrene hhv (HSH) og (UiS). Rektor for den nye institusjonen må være på plass fra , samtidig som både valg og tilsettingsprosess vil ta tid å gjennomføre. Kort oppsummert kan man si at valg vs. ansettelse av rektor ikke utelukkende er et spørsmål om rekrutteringsform, men også om rektoratets rolle, rollen som administrerende direktør og dermed også ledelsesform på institusjonsnivå, samt styresammensetning. Dette er altså en sak med mange implikasjoner. UiS har hatt ordningen med valgt rektor helt siden høgskolefusjonen i 1994, i tråd med den såkalte normalordningen i UH-loven (se nedenfor). Det har i relativt liten grad vært fokus på valgt vs tilsatt rektor. Så sent som 13. februar 2014 var imidlertid dette tema på et eget styreseminar. Gjennom diskusjonen i styret ble det klart at det i hvert fall ikke var 2/3 flertall for ansatt rektor, slik loven krever. Styret ba heller ikke om å få seg forelagt noen beslutningssak om dette, og saken ble dermed ikke fulgt opp videre. HSH har også valgt rektor. Her har saken vært oppe til styrebehandling ved flere anledninger i årenes løp, alle ganger med det resultat at man har fortsatt med valgt ledelse. Rektor ved HSH går inn for ansatt rektor for universitetet fra fusjonstidspunktet. UH-lovens bestemmelser I Norge var det frem til 2005 kun valgt rektor og tilsatt administrerende direktør som var mulig ledelsesform ved landets universiteter og høgskoler. Det var først med den nye UH-loven som trådte i kraft i 2005 at man åpnet for ansatt rektor. Valgt rektor er fremdeles den såkalte «normalordningen» i loven, mens ansatt rektor er en unntaksmodell som krever to tredjedels flertall i styret for å bli vedtatt (UHL 10-4). Valg: Rektor velges for en periode på 4 år, med mulighet for gjenvalg i ytterligere 4 år. Det er ingen begrensninger på hvem som er valgbare, verken internt eller eksternt (UHL 10-2). Valgt rektor er styrets leder og har på styrets vegne det overordnede ansvar for og ledelse av institusjonens virksomhet og fører tilsyn med denne. Rektor avgjør saker som ikke kan utsettes til neste styremøte (UHL 10-1). Denne ordningen forutsetter at institusjonen har en ansatt administrerende direktør som øverste leder for den samlede administrative virksomheten ved institusjonen. Direktøren forbereder og gir tilråding i de saker som legges frem for styret, og sørger for iverksetting av styrets vedtak (UHL 10-3). Ordningen innebærer også at ledere på nivå to i virksomheten rapporterer til rektor i faglige spørsmål og til direktøren i saker av administrativ karakter. Ansettelse: Rektor ansettes på åremål for 4 år, med mulighet for fornyelse i ytterligere 4 år. Ansatt rektor er daglig leder for institusjonens samlede virksomhet og rollen som administrerende direktør bortfaller, slik denne er definert i loven (UHL 10-4). Som daglig leder blir rektor styrets sekretær (UHL 10-4), mens styret ledes av en ekstern representant (UHL 9-4). Rektor og prorektor blir i styret erstattet av to vitenskapelig ansatte representanter (UHL 9-3). Som det fremgår ovenfor kobler loven dimensjonene valgt vs. ansatt rektor og delt vs. enhetlig ledelse. Dvs. at ansatt rektor gir enhetlig ledelse, mens valgt rektor gir todelt ledelse bestående av rektor og administrerende direktør. 2

3 Stortingsmeldingen I Stortingsmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren» (Meld. St. 18 ( ) som regjeringen la frem like før påske, legges det opp til at ansatt rektor blir normalordningen ved norske universiteter og høgskoler. I meldingen heter det som følger: «Institusjonene velger selv om de skal ha valgt rektor som styrets leder eller ekstern styreleder og ansatt rektor. Institusjonene må ha ledere som rekrutteres fordi de er best kvalifisert til oppgaven. Regjeringen mener i utgangspunktet at ekstern styreleder og ansatt rektor best legger til rette for rekruttering av den best kvalifiserte ledelsen, og vil gå inn for at dette bør være hovedmodellen. Imidlertid bør institusjoner som i dag har valgt rektor som styrets leder, kunne velge å beholde en slik styringsmodell dersom et flertall av styrets medlemmer ønsker dette.» En endring av hovedmodell vil kreve en endring av Universitets- og høyskoleloven. Fra KD har vi fått bekreftet at intensjonen er at en ev. lovendring skal tre i kraft f.o.m Ut fra de politiske signalene som er kommet i media i etterkant av fremleggelsen av stortingsmeldingen, synes det nokså opplagt at det vil være flertall på Stortinget for en slik lovendring. Samtidig gjelder de eksisterende bestemmelsene i loven inntil en lovendring har trådt i kraft. Dermed vil et ev. vedtak om endring av styringsordningen fra valgt til ansatt rektor som gjøres før , fortsatt kreve 2/3 flertall i begge styrene. Så lenge det fortsatt vil eksistere en normalordning (ansatt rektor) og dermed også en «unntaksordning» (valgt rektor) i loven etter , ligger det i kortene at unntaksordningen også i fremtiden vil kreve 2/3 flertall i styret. Dette betyr imidlertid ikke at styret må gjøre vedtak om å endre dagens ordning. Status og trender Både nasjonalt og internasjonalt har trendene lenge gått i retning av mer profesjonaliserte styrings- og ledelsesstrukturer, på bekostning av demokratiske organer. I følge en oversikt fra Universitets- og høgskolerådet fra 2007 (dvs. to år etter at ny UH-lov trådte i kraft) var det totalt 11 høyere utdanningsinstitusjoner som hadde ansatt rektor, mens 30 hadde valgt rektor. I følge Database for høyere utdanning (DBH) hadde 11 virksomheter ansatt rektor og 24 virksomheter valgt rektor i På grunn av sammenslåinger i sektoren er tallene i 2014 hhv 11 og 21 virksomheter. Blant de virksomhetene som har gått fra valgt til ansatt rektor etter at loven åpnet for dette, er NTNU, Universitetet i Nordland og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Fra neste styreperiode har også HiOA besluttet å ansatte rektor. Enda tydeligere har utviklingen vært på nivå to og tre i virksomhetene, der de fleste etter hvert har innført ulike varianter av enhetlig ledelse (ansatt eller valgt, med eller uten styrer/råd). Bakgrunnen for disse utviklingstrendene er nok sammensatte, men har bl.a. å gjøre med innføringen av målstyring og større autonomi for institusjonene, særlig de siste par tiårene. Samtidig har antall studenter og dermed institusjonenes størrelse og budsjetter også vokst enormt de siste årene. Globalisering, økt konkurranse mellom utdanningsinstitusjonene og behov for å kunne snu seg raskere er andre faktorer som har bidratt til denne utviklingen. Alle disse faktorene bidrar nemlig til at det stilles stadig større krav til en profesjonell og handlekraftig ledelse av virksomhetene. I en rapport fra EU-kommisjonen om modernisering av de europeiske høyere utdanningsinstitusjonene («Delivering on the Modernisation Agenda for Universities: Education, Research and Innovation») foreslår kommisjonen flere endringer for at de høyere utdanningsinstitusjonene skal kunne møte fremtidens utfordringer. Bl.a. foreslår man profesjonelle styrings- og ledelsesstrukturer i stedet for demokratiske organer som domineres av akademikere (NOU 2008:3 «Sett under ett ny struktur i høyere utdanning»). 3

4 Argumenter Enhetlig vs. todelt ledelse Argumentene for enhetlig ledelse har særlig vært knyttet til to forhold (jf. NOU 2008:3): 1. klare styringslinjer 2. behovet for beslutningsdyktighet i en situasjon med økt autonomi og nye utfordringer for institusjonene som følge av globalisering og økt konkurranse Med klare styringslinjer menes at man bare tar imot instruks fra og rapporterer til én overordnet. Delt ledelse kan føre til uklare styrings- og rapporteringslinjer både internt og i forhold til departementet som overordnet myndighet. Delt ledelse kan dermed innebære uklar ansvarsfordeling mellom de to lederne (ved UiS er dette forsøkt kompensert gjennom «Instruks for daglig ledelse ved Universitetet i Stavanger», vedtatt av styret i sak 101/09). Det kan også skapes et kunstig skille mellom «faglig ledelse» og «administrativ ledelse», samt mellom faglige og administrative utviklingstiltak. På den annen side gir delt ledelse rektorrollen et klarere faglig ansvar og bidrar til at rektor ikke drukner i administrative oppgaver og beslutninger. Det er også mulig at delt ledelse gjør det lettere å rekruttere administrative ledere på et høyt nivå. Ansatt vs. valgt rektor Valg av rektor gir rektorrollen legitimitet blant de som har valgt ham/henne. Valg skaper også en situasjon der ulike kandidater må stå fram med et program for hvordan disse ønsker at institusjonen skal utvikle seg. Mange er også av den oppfatning at en valgt rektor vil sikre et større faglig fokus, siden man ikke trenger å befatte seg med administrative saker i samme grad. På den annen side kan en valgt rektor bli mindre handlekraftig og ha vansker med å fatte avgjørelser som møter motstand. Når styret er institusjonens øverste organ og rektor har sin fullmakt fra velgerne, kan det dessuten skape en uklar situasjon med hensyn til grunnlaget for rektors autoritet. Valgt rektor har også en krevende dobbeltrolle som styreleder med ansvar for å føre tilsyn med hele institusjonens virksomhet, og som utøvende faglig leder. Ansatt rektor sikrer normalt et bredere rekrutteringsgrunnlag og en mer kvalitetssikret rekrutteringsprosess, med et større fokus på lederegenskaper. Ansatt rektor kan også innebære en mer enhetlig ledelse og bedre integrasjon mellom faglig og administrativ virksomhet. Rollene som både daglig leder og styreleder blir gjerne også tydeligere. Andre virksomheters valg av ledelsesform på institusjonsnivå Det avgjørende argumentet da Høgskulen i Sogn og Fjordane i 2006 gikk inn for ordningen med ansatt rektor var at det sterke skillet mellom faglig og administrativ virksomhet hemmet utviklingen av virksomheten («Leiingsstruktur ved HSF», ). Blant argumentene ved NTNU da de innførte enhetlig ledelse, på nivå 1 og 2, var («Evaluering av styring og ledelse ved NTNU», Rokkansenteret, 2008): entydige rapporterings og instruksjonslinjer profesjonalisere ledelsen for å sikre gode beslutningsprosesser, gode beslutninger, effektiv implementering og en effektiv organisasjon riktig balanse mellom beslutningsdyktighet, effektiv drift, høy kvalitet og tilstrekkelig grad av medvirkning Motivet for å innføre ansatt ledelse var å få bedre sammenheng i beslutningene og en tydeligere kobling mellom ansvar og myndighet. 4

5 Da Høgskolen i Bodø (nå Universitetet i Nordland) vedtok å gå over til enhetlig ledelse på nivå 1 og 2 (og fra styrer til råd ved fakultetene), var begrunnelsen som følger («Evaluering av enhetlig ledelse ved Høgskolen i Bodø», PWC, 2010): Det kan oppstå uklarhet om ansvarsfordelingen mellom valgt faglig leder/styreleder og administrativ leder hvis det oppstår konflikter mellom disse. Rektor ( ) har dobbeltroller både som styreleder og ansvarlig for oppfølging og som ansvarlig for oppfølging av vedtak. Rollekonflikt for faglige ledere mellom myndighetsutøvelse og lojalitet til sine «velgere». Dersom ikke faglig og administrativ leder er samkjørt kan organiseringen gi spillerom for dem som ønsker å hindre gjennomføring av vedtak. Muligheter til effektiv og god forskningsledelse kan svekkes pga. intern motstand og få virkemidler. Da den sammenslåtte Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) skulle beslutte ledelsesform på institusjonsnivå for den nye virksomheten, valgte man å legge mest vekt på hensynet til forankring av beslutninger og høy grad av legitimitet fra de ansatte ved institusjonen. I en utredning om styring og ledelse på institusjonsnivå fra 2010, konkluderte man med at disse hensynene best kunne ivaretas gjennom valgt rektor og det man omtaler som «funksjonsdelt ledelse» eller todelt ledelse («Styring og ledelse på institusjonsnivå», intern utredningsrapport, ). Senere har altså HiOA kommet til motsatt konklusjon og har besluttet å ansette rektor fra Erfaringer fra andre virksomheter Erfaringene ved NTNU ved innføring av enhetlig ledelse, slik disse fremkommer i evalueringen fra 2008, kan bare i begrenset grad henføres direkte til rektorrollen. I evalueringsrapporten fremgår bl.a. følgende: «Ut fra det kvalitative materialet kan vi konkludere med at særlig toppledelsen ved NTNU synes styrket. Det er også særlig på øverste nivå i organisasjonen at man ser virkninger av innføringen av enhetlig ledelse. På sentralt nivå oppfattes det stort sett som positivt. Både styret og rektoratet har fått en annen rolle enn før. Rektors rolle som daglig leder av virksomheten gjør at rektoratets betydning styrkes. Dette vurderes som bra av noen, men som betenkelig av andre. Styret oppleves også å ha en annen rolle enn før, der de mer overordnede strategiske sakene dominerer». Ved Høgskolen i Bodø trekkes (Universitetet i Nordland) følgende momenter frem i evalueringsrapporten, hva angår ledelse og styring på institusjonsnivå: styret har tatt sterkere reelt grep om styringen rektor fremstår som øverste leder uklarheter mht når rektor opptrer i egenskap av styreleder er løst formell og reell ansvarliggjøring Flere momenter fremkommer i rapporten, men disse relaterer seg nok for en stor del til overgang fra styrer til råd på nivå 2, samt overgang fra valg til ansettelse av dekaner. Hvis man ser på ovennevnte evalueringer, kan det se ut til at én av de opplevde konsekvensene av ansatte ledere, særlig blant deler av det vitenskapelige personalet, er et visst tap av «demokratisk innflytelse», trolig som følge av at man ikke lenger har en direkte påvirkningsmulighet på rekrutteringsprosessen. Det ser ellers ut til at studentene i stor grad opplever sine behov ivaretatt også gjennom enhetlig ledelse. Videre kan det se ut til at legitimitet, ev. mangel på sådan, for ansatte ledere er et problem av mer teoretisk karakter, snarere enn en reell problemstilling. Dette kan nok dels skyldes at legitimitet blant det vitenskapelige personalet oftest er mest knyttet til vitenskapelig kompetanse, samtidig som nettopp den faglig tyngden ofte vektlegges veldig sterkt i rekrutteringsprosessen, mens ledererfaring og -egenskaper kanskje kommer i andre rekke. 5

6 Samtidig vil en dyktig og velkvalifisert leder uansett opparbeide seg legitimitet i kraft av sine personlige egenskaper, sin kompetanse og sin ledergjerning, selv om det kanskje tar noe lenger tid hvis man har blitt rekruttert gjennom ansettelse i stedet for valg. Dette samsvarer også med at det kan se ut til at de fleste blir komfortable med den ledelsesformen man har og at det først og fremst er den enkelte lederens egenskaper som er den viktigste suksessfaktoren for trivsel, opplevd innflytelse etc. Ingen av de virksomhetene som har gått fra valgt til ansatt rektor har så langt valgt å gå tilbake igjen til den gamle ordningen. Styreseminar februar 2014 Temaet valgt vs ansatt rektor var tema for et eget styreseminar i februar Hensikten med dette var i første rekke et ønske fra styret om å sette seg grundigere inn i denne problemstillingen. I forbindelse med styreseminaret ble det utarbeidet et eget bakgrunnsnotat ment som et diskusjonsgrunnlag for styret. Hovedinnholdet i notatet inngår langt på vei i denne styresaken. I tillegg til bakgrunnsnotatet holdt professor Bjørn Stensaker (UiO/NIFU) og tidligere ansatt rektor ved NTNU Torbjørn Digernes innledninger med utgangspunkt i hhv forskerperspektivet og erfaringer fra praksisfeltet. Bjørn Stensaker tok i sin innledning utgangspunkt Nifu-rapporten «Styring og ledelse» (B.Stensaker), som tar for seg følgende fire problemstillinger: Har valg av styringsmodell betydning for: 1) Hvilke saker som løftes frem i styret 2) Lærestedets relasjon til eier KD 3) Hvordan lærestedene organiserer den strategiske beslutningsprosessen internt 4) Hvordan beslutninger følges opp og gjennomføres ved lærestedene. Hovedkonklusjon er at de to styringsmodellene fungerer ganske likt i forhold til de fire hovedproblemstillingene. Torbjørn Digernes var på sin side klar på at ansatt rektor generelt sett en bedre modell enn valgt rektor. Ut fra de synspunktene som fremkom fra styremedlemmene i den påfølgende diskusjonen var det åpenbart ikke 2/3 flertall (8 av 11 representanter) i styret for ansatt rektor på dette tidspunkt. Synspunkter fra tjenestemannsorganisasjonene Saken om valgt vs ansatt rektor ble også lagt frem for tjenestemannsorganisasjonene representert i Sentralt hovedavtaleutvalg ved UiS torsdag Ingen av representantene tilkjennega eksplisitte synspunkt på problemstillingen, ut over at to av representantene viste til at deres respektive hovedorganisasjoner (Tekna og Unio) har signalisert at de foretrekker valgt rektor også i fremtiden. Forhandlingsutvalget Problemstillingen ble 10. april drøftet i forhandlingsutvalget (FU) for fusjonen (jf. sak 11/15 om intensjonsavtalen). Rektor ved HSH mente det var viktig å starte en ny institusjon med nye systemer og ordninger, og at en burde går inn for ansatt rektor. Rektor ved UiS mente på sin side det er såpass mange spørsmål og problemstillinger som må drøftes og håndteres i prosessen, at det er bedre å holde styringsformen fast frem til neste styre kan gjøre seg opp en mening i god tid før neste styreperiode i Hun pekte på at en slik sak krever gode prosesser og forankring i fagmiljøene. FU konkluderte med at medlemmene i FU må drøfte dette med sine respektive styrer, før videre diskusjon. 6

7 Universitetsdirektørens vurdering Erfaringsvis skaper problemstillinger knyttet til styring og ledelse relativt stort engasjement i denne typen organisasjoner, kanskje først og fremst blant de vitenskapelig ansatte som ofte har et tydelig demokratiperspektiv på styring og ledelse i sin alminnelighet. Ideelt sett bør derfor en ev. endring av styringsordning foranlediges av en bredt anlagt prosess som inkluderer en evaluering av dagens ordning. Med utgangspunkt i den knappe tidsrammen frem mot fusjonstidspunktet vil det ikke være tid nå til å gjennomføre noen slik evaluering. Tidsmessig er også muligheten begrenset i forhold til å gjennomføre en skikkelig rekrutteringsprosess og samtidig ha rektor på plass fra Selv om erfaringene med todelt ledelse på institusjonsnivå har vært blandede i årenes løp er universitetsdirektørens vurdering at nåværende ordning fungerer godt slik den praktiseres i dag. Dessuten er det mer enn nok problemstillinger som må avklares og håndteres i fusjonsprosessen. Universitetsdirektøren mener derfor det er best å videreføre dagens ordning også i den nye institusjonen, slik stortingsmeldingen legger opp til at institusjoner som allerede har denne ordningen kan gjøre. Imidlertid er det mange forhold som tilsier at dette er en problemstilling styret ved den nye institusjonen bør ta stilling til i god tid før en ny styreperiode fra og med I tillegg til at ansatt rektor etter alle solemerker blir ny normalordning i loven, tilsier både nasjonale og internasjonale trender, erfaringer fra andre institusjoner og ikke minst universitetets størrelse og kompleksitet etter fusjonen at ansatt rektor kan være en meget aktuell løsning ved neste korsvei. Universitetsdirektøren ser at det vil komplisere prosessen om de to styrene kommer til ulik konklusjon i dette spørsmålet. Det er likevel viktig for de videre forhandlinger at styret gir rektor og direktør et mandat i saken. Forslag til vedtak: Styret ønsker å holde på valgt rektor fordi en endring av styringsform nå vil være uheldig, siden det ikke er drøftet i organisasjonen og siden det vil komplisere arbeidet med fusjonen. Styret mener også at denne problemstillingen bør vurderes i god tid før en ny styreperiode fra og med Stavanger, John B. Møst universitetsdirektør Halfdan Hagen HR-direktør Saksbehandler: Tore Bjørn Hatleskog Senior HR-rådgiver 7

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler

Endring av hovedmodell for styring og ledelse ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Bakgrunnsdokument, 12.7.2016 Endring av hovedmodell for styring og ved universiteter- og høgskoler, jf. lov om universiteter og høgskoler Universitetsstyret har i møte 19.5.2016, S 23/16 Prosess for vurdering

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

SAK 72/ Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Saksbehandler: AU

SAK 72/ Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Saksbehandler: AU SAK 72/1415 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: 22.04.2014 Saksbehandler: AU Valgt eller ansatt rektor ved UiT Norges arktiske universitet. Bakgrunn: I Stortingsmelding 18. (2014-2015) «Konsentrasjon

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 10/16 Orientering om OU-prosessen Saksnr: 16/01398-1 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 10.03.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 92/15 Rektors og prorektors lønnsvilkår Saksnr: 15/05628-1 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 01.10.2015 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet

Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet Universitetsledelsen Arkivref: 2016/5298 Dato: 14.9.2016 SAKSFRAMLEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret 22.9.2016 Ordning for styring og ledelse på institusjonsnivå ved UiT Norges arktiske universitet

Detaljer

Høringssvar endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven

Høringssvar endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven Universitetet i Oslo Høringssvar endring av modell for styring og ledelse med mer i universitets- og høyskoleloven Innledning Kunnskapsdepartementet har ved brev av 26. juni 2015 oversendt til uttalelse

Detaljer

Styring og ledelse. Valg av rekrutteringsform for rektor fra

Styring og ledelse. Valg av rekrutteringsform for rektor fra US 54/2016 Styring og ledelse. Valg av rekrutteringsform for rektor fra 01.08.17 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Anne Marie Bjørkeng, Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Niclas J.M. Berger Stillingskategori: Administrativ/teknisk Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo

Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Notat Til: EL Enhet for lederstøtte Dato: 25.05.2016 Saksnr..: 2016/4546 OLGADJ Høringsuttalelse fra Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS)

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 73/16 Styrets godtgjørelse - innspill til Kunnskapsdepartementet Saksnr: 16/03127-3 Saksansvarlig: Sonja Meyer, Underdirektør Møtedag:

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: SFF, Senter for immunregulering Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: MED En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 63/16 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2016 Saksnr: 15/06843-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 08.06.2016

Detaljer

Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen rundt fakultetets videre beslutninger - drøftingssak

Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen rundt fakultetets videre beslutninger - drøftingssak Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 8/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 10.03.09 Styrings- og ledelsesformer på fakultets- og instituttnivå prosessen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 13/16 Lederplattform for Universitetet i Stavanger Saksnr: 15/06658-7 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 10.03.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 56/14 Lokale lønnsforhandlinger 2014 ephortesak: 2014/1630 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 12.06.2014 Informasjonsansvarlig Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Evaluering av dagens styringsmodell

Evaluering av dagens styringsmodell US 98/2015 Evaluering av dagens styringsmodell Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 15/03694-1 Forslag til vedtak: 1. Universitetsstyret

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 5/2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2010/9106 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP REKTOR Utlysningstekst for stillingen som universitetsdirektør

Detaljer

Styringsmodell for NMBUs øverste ledelse fra

Styringsmodell for NMBUs øverste ledelse fra US 24/2016 Styringsmodell for NMBUs øverste ledelse fra 01.08.17 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Anne Marie Bjørkeng, Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/00948

Detaljer

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design

U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design U N I V E R S I T E T ET I B E R G E N Fakultet for kunst, musikk og design Styre: Styresak: Møtedato: Fakultet for kunst, musikk og design S 16/17 29-30.03.2017 Dato: 23.03.2017 Arkivsaksnr: Valg av ledelsesmodell

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 11/15 Fusjon mellom HSH og UiS - intensjonsavtale Saksnr: 15/00876-3 Saksansvarlig: Anne Selnes, strategi- og kommunikasjonsdirektør Møtedag:

Detaljer

DEKANEN FAGLIG SOMMERFUGL I

DEKANEN FAGLIG SOMMERFUGL I Jan Fridthjof Bernt: DEKANEN FAGLIG SOMMERFUGL I BYRÅKRATISK VINTERLAND? Foredrag på Universitets- og høyskolerådets dekanskole Sem, Asker 3. Desember 2012 Dekanrollen Fra studieprogramleder til avdelingsleder

Detaljer

Bakgrunn Styringsgruppa for fusjonsprosjektet behandlet styresammensetningen i sitt møte i år og anbefaler at

Bakgrunn Styringsgruppa for fusjonsprosjektet behandlet styresammensetningen i sitt møte i år og anbefaler at NTNU S-sak 8/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.04.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Per Eivind Kjøl Arkiv: 2015/7033 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Fusjon: Sammensetning

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag

NY STYRINGSSTRUKTUR FOR KUNSTHØGSKOLEN I OSLO 1 Sammendrag Styresak 49/06 vedlegg 2 Versjon 0.2 til diskusjon i styret før utsendelse til høring Notat til alle ansatte, studenter og deres organisasjoner i forbindelse med vurdering av ny styringsstruktur for Kunsthøgskolen

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Pål Kraft, instituttleder Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport: SV En organisasjons- og beslutningsstruktur

Detaljer

ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH

ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH DIREKTØRMØTET I BODØ, 19. MAI 2016 VED PÅL E DIETRICHS, DIREKTØR VED HØGSKOLEN I HEDMARK VISJONENE TIL DE TO HØGSKOLENE HiL Høgskolen i Lillehammer - læring og opplevelser

Detaljer

POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN. Vedta et politisk dokument om styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren.

POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN. Vedta et politisk dokument om styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 17.04.15-19.04.15 Ansvarlig Landsstyret Saksnummer LM5 06.01-15 Gjelder Politisk dokument om styring og ledelse i UHsektoren 1 2 3 Vedlegg i saken: 1. Forslag til politisk

Detaljer

Samhandling mellom de tre øverste styringsnivåene

Samhandling mellom de tre øverste styringsnivåene Arne Bugge Amundsen Samhandling mellom de tre øverste styringsnivåene Fremlegg til styreseminar 20/10 2015 Vårt utgangspunkt Behovet for samhandling fordrer en helhetlig tilnærming til UiOs kjernevirksomhet

Detaljer

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016 P360 - dokument 15/08222-5 Saksbehandler Anne Berit Faaberg Saksgang Møtedato Høgskolestyret 15.12.2015 VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1.

Detaljer

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PEK Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 3/09 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 06.01.09 PEK Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Tilsetting av dekaner og prorektorer - Prosedyre og utlysningstekst Tilråding: 1.

Detaljer

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt

S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 34/09 Styringsordning for videre planlegging av Det nye universitetet etter at interimsstyrets funksjonstid er utløpt På interimsstyremøtet

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 49/15 Studieportefølje ved UiS, opptaksrammer og dimensjonering av studier 2016 Saksnr: 15/02525-1 Saksansvarlig: Bjarte Hoem, fung. utdanningsdirektør

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering.

Bakgrunn I styremøtet 29.11. 12 ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble lagt fram et forslag til opplegg for styreevaluering. Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: / Sak nr. Møte:.0. Om opplegg for styreevaluering Bakgrunn I styremøtet 9.. ble det under eventuelt bedt om at det til neste styremøte ble

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven).

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger

Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger US 89/2016 Stillingsbeskrivelse og utlysningstekst dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé,

Detaljer

Ledelse ved Høgskolen i Oslo

Ledelse ved Høgskolen i Oslo Høgskolereforma la til grunn at det skulle være et høgskoleråd med bredere representasjon fra tilsatte og studenter enn det var mulig å få til i et styre med 11 medlemmer. Her hadde bl.a. alle avdelingslederne

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 10.05.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2007/494 LEDELSE, MEDVIRKNING OG MEDBESTEMMELSE VED HØGSKOLEN I TELEMARK Saken i korte trekk Styret

Detaljer

Innst. 209 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Prop.

Innst. 209 L. ( ) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Sammendrag. Prop. Innst. 209 L (2015 2016) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Prop. 41 L (2015 2016) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i universitets-

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: De fast vitenskapelig ansatte i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 23.10.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-36/14 Kunngjøringstekst for åremålsstillinger som dekan og sammensetning av innstillingsutvalg

Detaljer

Universitetet i Stavanger Personalavdelingen VEDLEGG

Universitetet i Stavanger Personalavdelingen VEDLEGG Universitetet i Stavanger Personalavdelingen VEDLEGG REVISJON AV VALGREGLEMENTET Bakgrunn Som følge av styrets vedtak i møte 14.06.2007, sak 51/07 om opprettelse av instituttråd, er det behov for å revidere

Detaljer

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR

S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR S T Y R E S A K # 18/16 STYREMØTET DEN 03.05.16 Vedrørende: STYRETS ROLLE, OPPGAVER OG ANSVAR Forslag til vedtak: Styret tar redegjørelsen om styrets ansvar, oppgaver og rolle til orientering. Vedlegg:

Detaljer

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen Universitetet i Stavanger Styret US 34/10 Doktorgradsutvalgene - mandat og sammensetning ephortesak: 2010/799 Møtedag: 25.03.10 Saksansvarlig: Kristofer Henrichsen Informasjonsansvarlig: : Kristofer Henrichsen

Detaljer

Ny modell ny virkelighet?

Ny modell ny virkelighet? 25.06.2015 Ny modell ny virkelighet? Anne Christel Johnsgaard Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 54/13 Lønnsoppgjøret i staten 2013 ephortesak: 2013/1503 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 13.06.2013 Informasjonsansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO

Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høring om forslag til ny organisasjons- og beslutningsstruktur ved UiO Høringssvar fra: Trine Syvertsen, Einar Lie, Gro Bjørnerud Mo, Mette Halskov Hansen Stillingskategori: Vitenskapelig Enhet: Rapport:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 93/16 Kunngjøring av tidsbegrenset stilling som universitetsdirektør, 30067778 Saksnr: 16/05672-2 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 30.11.06 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2006/462 UTLYSING AV ÅREMÅLSSTILLINGER SOM DEKAN, INSTITUTTLEDER, INSTITUTTNESTLEDER OG STUDIELEDERE

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger:

2. Styret vedtar at sammensetningen av innstillingsutvalget i forbindelse med tilsetting i stillingen skal være som følger: Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 18.09.12 S-sak 75/12 Saksbehandler: Journalnummer: Magne Hegna 2012/1195 Godkjenning av utlysingstekst og sammensetning av innstillingsutvalg for tilsetting

Detaljer

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler

Høringsnotat. Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler Høringsnotat Endring av lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 1. Bakgrunn Da lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) trådte i kraft

Detaljer

Fristilling og litt til

Fristilling og litt til Produktivitetskommisjonen Fristilling og litt til Nils-Henrik M. von der Fehr Gardermoen, 14. desember 2015 Ryssdal-utvalget om tilknytningsform Et flertall på syv utvalgsmedlemmer (Ryssdal, Brautaset,

Detaljer

Prop. 41 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 41 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 41 L (2015 2016) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i universitets- og høyskoleloven (modell for styring og ledelse mv.) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 2 Bakgrunn

Detaljer

Spørreundersøkelse som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen

Spørreundersøkelse som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen Spørreundersøkelse som ledd i drøfting av ledelses- og styringsformer ved Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen har bedt Rokkansenteret om å gjennomføre en web-basert spørreundersøkelse om de ansattes

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Orienteringssak O-sak2

Detaljer

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet?

Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Fusjon UiT-HiTø - hvordan ivaretas personalet? Seminar FBF/FAP 12. desember 2008 Personalbehandling i forhold til endringsprosesser Vilkår for den enkeltes engasjement og deltakelse i endringsprosesser

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 70/17 Revidert mandat for forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 17/04159-3 Saksansvarlig: Troels Jacobsen, forsknings-

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret

Universitetet i Stavanger Styret Universitetet i Stavanger Styret US 46/14 Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger ephortesak: 2011/2892 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi og virksomhetsdirektør Møtedag:

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra:

Notat. Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport. Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Til: Fra: Notat Til: Fra: Kunnskapsdepartementet Agenda Dato: 16.12.2008 Emne: Bistandsprosjekt - Høgskolen i Nesna Andre statusrapport Ut fra vår rolle i dette bistandsprosjektet som er: Kvalitetssikring av høgskolens

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 33/17 Aksjonæravtale med sikte på fusjon av institutter på Sør-Vestlandet Saksnr: 16/06299-2 Saksansvarlig: John Branem Møst, universitetsdirektør

Detaljer

Innkalling til prosjektgruppemøte

Innkalling til prosjektgruppemøte Innkalling til prosjektgruppemøte Tid: 23. april kl. 12 14 Sted: Møterom NYER i kjelleren i Hovedbygningen Gløshaugen Saksliste Beslutningssaker Sak 19/15 Ledelsesfunksjon fra 1.1.2016 Styringsgruppa la

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.: 1/2016 Møtedato: 9. februar 2016 Notatdato: 26. januar

Detaljer

LEDELSESMODELL VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE VALGT ELLER TILSATT REKTOR - HØRNGSNOTAT

LEDELSESMODELL VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE VALGT ELLER TILSATT REKTOR - HØRNGSNOTAT 04.04.2017 LEDELSESMODELL VED NORGES MUSIKKHØGSKOLE VALGT ELLER TILSATT REKTOR - HØRNGSNOTAT Stortinget gjorde april 2016 endringer i universitets- og høyskolelovens bestemmelser om utdanningsinstitusjonenes

Detaljer

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR?

LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? LEDELSESORDNING VED HIL - VALG ELLER ANSETTELSE AV REKTOR? Høringsnotat I forbindelse med at inneværende rektorperiode utgår 31. juli 2011, har høgskolestyret bedt om en saksutredning angående spørsmålet

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 82/17 24.08.2017 Dato: 08.08.2017 08.08.2017 Arkivsaksnr: 2016/121262016/12126 Universitetsstyret 1.8.2017-31.7.2021 - konstituering

Detaljer

Referat fra FU møte Saksliste

Referat fra FU møte Saksliste Referat fra FU møte 23. 11. 2010 Rektor Torbjørn Digernes, NTNU (leder) Rektor Aslaug Mikkelsen Prorektor Curt Rice, Universitetet i Tromsø Forskningsdirektør Bjørn Haugstad, UiO Rektor Sigmund Loland

Detaljer

NTNU S-sak 35/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TSi/PEK Arkiv: 2012/2580 N O T A T

NTNU S-sak 35/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TSi/PEK Arkiv: 2012/2580 N O T A T NTNU S-sak 35/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 18.07.2012 TSi/PEK Arkiv: 2012/2580 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Styring og ledelse ved fakultet og institutt Tilråding: Saken legges

Detaljer

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015

Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 04.06.2015 Underveisevalueringen Orientering i AMU 3.juni 2015 Sak 39 - Styringsmodell på institusjonsnivå, inkludert vedtak om HiOAs organisasjonsstruktur fra 01.08.15 FØLGENDE BLE VEDTATT i. Styret vedtar

Detaljer

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet Til: Styret Dato: 12.05.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-27/11 Møtedato: 19. mai 2011 Saksbehandler: Birger Kruse/Hans Gran Ref.: 2011/192 Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering,

Detaljer

06 INNKOMNE SAKER. LM Politisk dokument om styring og ledelse i UH-sektoren 1 LM Generaldebatt 15

06 INNKOMNE SAKER. LM Politisk dokument om styring og ledelse i UH-sektoren 1 LM Generaldebatt 15 06 INNKOMNE SAKER Sak Side LM5 06.01-15 Politisk dokument om styring og ledelse i UH-sektoren 1 LM5 06.02-15 Generaldebatt 15 Landsmøtet Sakspapir Møtedato 17.04.15-19.04.15 Ansvarlig Landsstyret Saksnummer

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US

Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US US 86/2016 Tilsetting av rektor. Notat til foreløpig drøfting i US Universitetsledelsen Saksansvarlig: Styreleder Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04133 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse

Detaljer

Eventuelle forfall bes meldt snarest til Kollegiesekretariatet, telefon eller

Eventuelle forfall bes meldt snarest til Kollegiesekretariatet, telefon eller UNIVERSITETET I BERGEN Møteinnkalling Det kalles inn til ekstraordinært møte i Universitetsstyret tirsdag 11.08.2015, kl. 10:00 i Kollegierommet C.G. Sundts hus, Muséplassen 1. Innkalling er sendt til:

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015

KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015. KHiB styre 29.10.2015 KHiB-UiB utredning fase 1 Rapport 05.10.2015 KHiB styre 29.10.2015 Meld. St. 18 (2014 2015) Melding til Stortinget Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kvalitetskriterier

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN. Vedta et politisk dokument om styring og ledelse i universitets og høyskolesektoren.

POLITISK DOKUMENT OM STYRING OG LEDELSE I UH-SEKTOREN. Vedta et politisk dokument om styring og ledelse i universitets og høyskolesektoren. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 13.02.15-15.02.15 Ansvarlig Landsstyret Saksnummer LM5 06.03-15 Gjelder Politisk dokument om styring og ledelse i UHsektoren 1 2 3 Vedlegg i saken: 1. Forslag til politisk

Detaljer

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014

Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Ekstraordinært styremøte nr. 3a/2014 Tid: Onsdag 10. september 2014, kl. 14.30 15.30 Sted: Høgskolen i Gjøvik (møterom C135, H-bygget/C-fløy) Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 39/14 Innkalling til ekstraordinært

Detaljer

Alternative styringsmodeller ved universiteter og høyskoler

Alternative styringsmodeller ved universiteter og høyskoler Jan Fridthjof Bernt: Alternative styringsmodeller ved Foredrag på åpent møte ved Høgskolen i Volda 1. februar Bakgrunn og utviklingslinjer 2 Historisk utgangspunkt: To ulike styringstradisjoner for institusjoner

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

Forslag til rekrutteringsform og styringsorgan på instituttnivå- UTKAST

Forslag til rekrutteringsform og styringsorgan på instituttnivå- UTKAST Forslag til rekrutteringsform og styringsorgan på instituttnivå- UTKAST Bakgrunn Fakultetsstyret ba i møte 20.5.2014 om å få lagt fram en skisse for en mer helhetlig prosess for diskusjon av rekrutterings-

Detaljer

Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling

Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling Forskerforbundets foreløpige gjennomgang av Ryssdal-utvalgets innstilling Flertallets forslag: - Forslag om opprettelse av universiteter og høgskoler som selvstendige rettsubjekter reguleres i særlov,

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor Universitetsdirektøren Arkivref: 2013 / 4377 Dato: 11.9.2013 Saksnr: Styresak 50-13 SAK S 50-13 Til: Universitetsstyret Møtedato: 19.09.2013 Fastsetting av instrukser for rektor, prorektorer og viserektor

Detaljer

Oslo, Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte Møte i styret for CRIStin 17. juni 2016

Oslo, Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte Møte i styret for CRIStin 17. juni 2016 Oslo, 25.8.2016 Utkast til Referat Vedtas endelig i styremøte 30.9.2016 Møte i styret for CRIStin 17. juni 2016 Deltagere: Leder Curt Rice Styremedlemmer Ernst Kristiansen (nestleder) Anne Lise Fimreite

Detaljer

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning Universitetet i Bergen Styret for Det samfunnsvitenskapelige fakultet Arkivkode: 011.1 Fak.sak: 22/2009 Sak nr.: 2009/2588 Møte: 09.06.09 Instituttrådenes og fakultetsstyrets størrelse og sammensetning

Detaljer

Ledelses- og styringsmodellen ved MN. Innspill fra administrasjonssjefene

Ledelses- og styringsmodellen ved MN. Innspill fra administrasjonssjefene Ledelses- og styringsmodellen ved MN Innspill fra administrasjonssjefene Ulike erfaringsgrunnlag 8 institutter Administrasjonssjefene: 4 med kontorsjeferfaring fra både gammel og ny ordning, kun en med

Detaljer

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av

Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av Mandat Versjon 29.9.2017 Program for digitalisering av administrative tjenester Fase 1 Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av dd.mm.åå Programstyret 1 INNHOLD 1 Bakgrunn... 4 2 Strategiske mål for programmet...

Detaljer