Strategi og strukturprosessen videre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi og strukturprosessen videre"

Transkript

1 SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt utredning av sammenslåing med Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord Trøndelag. Styrevedtakene fra hhv Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad viser at det ikke er grunnlag for en frivillig fusjonsprosess mellom de fire institusjonene, slik styret tidligere har fattet vedtak om. Denne saken omtaler de institusjonene som har styrevedtak om å starte en mulig fusjonsprosess. Prosessene rundt struktur i sektoren er i stadig bevegelse. Under selve styrebehandlingen legges det opp til å gi en oppdatert status for situasjonen. Styret vil da kunne drøfte saken både basert på dette saksfremlegget og oppdatert informasjon som gis. Stortingsmeldingen om struktur i høyere utdanning forventes fremlagt før påske. Samtidig viser prosessen at styrene i de enkelte institusjonen i stor grad kan påvirke løsningene for sammenslåinger i sektoren. Dette ser vi særlig i forhold til de løsninger som nå velges i forhold til NTNU. Basert på situasjonen når denne saken skrives så inviteres styret til å ta stilling til at styret er positiv til at arbeidet med sammenslåing går over i en fase der både Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord Trøndelag er aktuelle for sammenslåing med UiN. Styret blir bedt om å vedta rammene for arbeidet med utredning av en slik sammenslåing. Det sees på som et godt faglig og strategisk grep å vurdere et fremtidig universitet bestående av dagens UiN, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord Trøndelag. Faglig tilbud, faglig profil og felles kompetanseutfordringer innen det regionale arbeids- og næringslivet er et godt bakteppe for arbeidet. En sammenslått institusjon vil måtte videreføre og videreutvikle en faglig profil rundt de strategiske satsningsområdene Blå vekst, Innovasjon og Entreprenørskap og Velferd. Både Nord Trøndelag og Nordland er store kystfylker med en betydelig kystnær næringsaktivitet. Samtidig er søndre del av regionen en viktig region innenfor landbruk og skogbruk. En lærerutdanning basert på fagmiljøene ved UiN, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord Trøndelag vil gi betydelig faglig tyngde, bredde og bedre kapasitet for rekruttering av lærere. De faglige fundamentene må avklares og detaljeres videre som en avgjørende del av prosessen rundt sammenslåing. Det vises generelt til de innspill som UiN tidligere har levert i strukturdebatten. En viktig premiss for arbeidet er at den legger vekt på at det utarbeides en fusjonsplan innenfor rammen av et prosjekt. Formålet er å legge frem en fusjonsplan som behandles høsten Prosjektet gis et helhetlig ansvar for å sikre at sammenslåingsprosessen Side 10

2 planlegges på en slik måte at alle forhold drøftes og sees i sammenheng. Det har vært signaler på at ønskede løsninger og interesser skal sikres tidlig i arbeid. Ut fra et strategisk synspunkt er det ønskelig at målet er helhetlige løsninger, bygget på de enkelte institusjonenes sterke sider. Bakgrunn Universitetet i Nordland har i sine vedtak besluttet å fremme en sammenslåing med Høgskolen i Nesna, Narvik og Harstad som foretrukket alternativ. Dette er senest opprettholdt i styremøte Her er også forholdet til Høgskolen i Nord Trøndelag (HINT) berørt. Følgende vedtak ble gjort i møte i oktober 2014: 1. Styret gir rektor fullmakt til i samråd med styreleder å ferdigstille innspill til Kunnskapsdepartementet om Universitetet i Nordlands posisjon og rolle i en framtidig UH-struktur, med utgangspunkt i saksframlegget og diskusjonen i styremøtet. 2. Konklusjonene skal bygge på vedtaket i sak 31/14, og samtidig åpne for å se på faglige synergier, samarbeid og mulig fusjon med HINT. 3. Det utarbeides et oppsummeringsnotat som tydeliggjør UiNs posisjon, og saksframlegget omarbeides til et vedlegg. Siden UiN leverte sitt posisjonsnotat i slutten av oktober 2014, har det vært løpende dialoger og kontakter både mellom institusjonene og KD. Ut fra styrebehandling i styrene for hhv Høgskolen i Narvik og Høgskolen i Harstad vurderes ikke alternativet med en sammenslåing mellom de 4 institusjonene som aktuell nå. Høgskolen i Nesna (HINE) har i brev fra KD av blitt bedt om å gå i dialog med Universitetet i Nordland med sikte på å realisere en sammenslåing pr I styremøte ved HINT ble følgende vedtak gjort i møte : 1. En fusjon med UiN vil kunne styrke HiNT faglig, og dette vil kunne bringe enda et universitet til Midt-Norge. Styret anser dette som en mulighet som skal utredes nærmere etter initiativ fra begge institusjoner. 2. Styret vurderer HiNTs sterke regionale posisjon i Midt-Norge som et godt utgangspunkt for å bygge fremtiden videre på selvstendighet. 3. Styrets vedtak meldes inn til Kunnskapsdepartementet som innspill til arbeidet med Stortingsmelding om kvalitet og struktur i høyere utdanning. På bakgrunn av brevet fra KD til HINE, og vedtaket som HINT har fattet, er det nødvendig å iverksette et forberedende arbeid. Dette arbeidet må også ta hensyn til tidligere innspill, prosesser og dialoger rundt ny struktur for høyere utdanning i Norge og Nord-Norge. Fra rektors side er det vektlagt å få etablert et prosjekt med ulike faser, med representanter fra Side 11

3 de tre institusjonene. Arbeidet må sikre at det både er tydelig overordnet styring, og at det tidlig startes gode prosesser i de aktuelle fagmiljøene. Drøfting Utredning om mulig sammenslåingen med HINE og HINT gir behov for en rekke avklaringer og veivalg. Det overordnede målet bør være å designe en prosess som ivaretar og gir løsninger som sikrer at de overordnede føringer som ligger til grunn for strukturprosessen i sektoren ivaretas: KVALITET ROBUSTHET EFFEKTIVITET For å designe denne prosessen har institusjonene i fellesskap etablert et forberedende prosjekt. Prosessen deles inn i ulike faser. Det at (HINT) medio februar har fattet et positivt vedtak om å utrede fusjon med UiN, har nødvendiggjort at arbeidet også må inneholde prosesser og modning for HINT, da de tidligere ikke har deltatt aktivt i drøftinger mellom institusjonene. Det er også viktig at UiN skaffer seg nok kunnskap om HINT som institusjon. Under presenteres en organisering rundt ulike faser fremover. Dette må planlegges mer detaljert, men gir en mulig ramme for arbeidet. Fase 1: Forberedende prosjekt - frem til utgangen av mars. Arbeidet leder frem til en prosjektplan for arbeidet med sammenslåing. Det legges her vekt på beskrivelse av viktige milepæler og aktiviteter med tilhørende leveranser. Ressursbehov og organisering planlegges. Beslutning: Godkjenning av prosjektplan forutsettes tatt av styringsgruppen. Fase 2: Avklaring av kritiske/ overordnede beslutninger - frem til utgangen av juni Arbeidet skal sikre oversikt over beslutninger og prosesser som bør avklares tidlig i prosessen. Her må de tre institusjonene vurdere dette nærmere, slik at aktuelle saker forbedres av respektiv ledelse og styrebehandles. Eksempler på beslutninger vil være på hvilket grunnlag og på hvilket tidspunkt det er mulig for HINT å ta en overordnet beslutning om sammenslåing. For UiN vil det være avgjørende å få avklart hvordan prosessen rundt tilsetting av rektor og øvrige lederstillinger kan skje. Det samme gjelder forholdet til oppnevning av styre/ fakultetsstyrer. Fase 3: Planlegging - frem til september Arbeidet leder frem til en gjennomarbeidet plan for selve sammenslåingen. I denne fasen vil de viktigste beslutningspunktene i prosjektet bli drøftet og vurdert, og forslag til beslutninger vil bli lagt inn i planen på de områder hvor det er mulig. Beslutning: Godkjenning av plan for implementering forutsettes behandlet senest i løpet av september måned. Side 12

4 Fase 4: Implementering - fra ultimo september til besluttet tidspunkt for sammenslåing Arbeidet leder frem til at nødvendige aktiviteter blir gjennomført tidsnok i forhold til dato for sammenslåing. Det vil her være kritisk å vurdere hva som må gjennomføres på dette stadiet og hva som kan/må gjennomføres på et senere tidspunkt. Beslutning: Faktisk gjennomføring / implementering/ klargjøring av sammenslåing basert på løpende beslutninger som tas av et oppnevnt interimsstyre eller lignende. Fase 5: Drift med definerte følgeprosjekter - fra sammenslåing og frem til definert dato Arbeidet leder frem til ivaretakelse av oppgaver/ aktiviteter som det ikke er mulig å gjennomføre før sammenslåing. Fase 5 vil bli gjennomført innenfor rammen av et sammenslått universitet. Universitetet vil være over i ordinær drift med den styringsstruktur og modell som vedtas som en del av sammenslåingsprosessen. I det forberedende prosjektet (fase 1 i arbeidet) er arbeidet lagt opp innenfor følgende rammer. Prosjektgruppe: Det er etablert en prosjektgruppe bestående av representanter fra UiN og HINE. Etter styrevedtaket ved HINT har representanter derfra tiltrådt prosessen. I denne fasen er det ikke definert prosjektleder for prosjektet. Styringsgruppe: Det er definert en styringsgruppe bestående av rektor og direktør ved hhv UiN og HINE. Også her forutsettes det at HINT tiltrer gruppen. I denne fasen er det ikke definert leder for styringsgruppen. Foreløpig mandat for prosjektgruppen i fase 1 er følgende: Utarbeide et utkast til overordnet visjon og målbilde for sammenslåingen. Endelig visjon og målbilde forutsettes besluttet sommeren/høsten Utarbeide grunnlag for å søke finansiering fra KD. Grunnlaget vurderes som mulig å ha klart i løpet av mars Tildeling av SAKS midler vil sikre ressurser til å gjennomføre nødvendige utredninger. Det vil også bli lagt vekt på å synliggjøre kostnader ved senere gjennomføring av sammenslåingen. Utarbeide en prosjektplan med tilhørende struktur for gjennomføring av prosjektet. Denne godkjennes av styringsgruppen. Dette for å sikre en forutsigbar og planlagt prosess. Side 13

5 Avklare omstillingsavtale og medbestemmelse i prosessen. Omstillingsavtalen skal forhandles mellom partene. I overgangen fra fase 2 og fremover i prosjektet forutsettes en bredere organisering med tyngre involvering av ulike interessenter. Det er særlig viktig at de faglige ambisjonene har prioritert fokus. I det forberedende prosjektet er ikke detaljene rundt mandat for de neste fasene avklart. En god prosjektplan vil være en helt sentral leveranse fra fase 1. Strategi, målbilde og innhold for den nye institusjonen, som fortrinnsvis består av 3 institusjoner, må tillegges avgjørende vekt. Da også på en slik måte at selve datoen for sammenslåing kan ha underordnet betydning. Samtidig så vil det være et poeng at prosessene ikke trekker ut, dersom det er grunnlag for å kjøre en tett prosess. Internt ved UiN er det allerede gode innspill fra fagmiljøer som ønsker å starte arbeidet med å bli kjent med hverandre på tvers av institusjonsgrensene, og med ambisjoner om å bygge sterke fagmiljøer. Her er det allerede tatt initiativ til samlinger mv. Disse initiativ må møtes positivt slik at faglige muligheter og synergier tydeliggjøres ytterligere. Det må også vurderes om allerede planlagte strategisamlinger/ ledersamling mv for UiN også skal gjennomføres med inviterte fra HINE og HINT. Dette med formål å rette strategiarbeidet mot strategier for en fremtidig sammenslått institusjon. Underveis i arbeidet er det viktig å avstemme forholdet til Studentsamskipnaden. Det er ønskelig å sikre at virkeområdet for Samskipnadene er sammenfallende med utdanningsinstitusjonene. Etter dialog med Studentinord har vi bedt dem om å starte et forberedende arbeid med Studentsamskipnaden på Nesna. Når nå situasjonen er slik at HINT også er aktuell for sammenslåing med UiN er det naturlig at vi ber Studentinord om å starte et forberedende arbeid også med Studentsamskipnaden i Nord Trøndelag. I det forberedende arbeid har det vært forutsatt sammenslåing pr Det at det nå skal utredes en sammenslåing også med HINT, krever en avklaring av om dette er en realistisk dato. UiN har fortsatt ambisjon om å kunne gjennomføre fusjonen innen , selv om dette vil kreve mye av oss og av våre fusjonspartnere. Framdriften i arbeidet utover våren og sommeren vil avgjøre om det eventuelt blir behov for å forskyve fusjonstidspunktet. Økonomiske konsekvenser Det er ikke gjort nærmere vurderinger av de økonomiske konsekvenser for inneværende år knyttet til fusjon. Det vurderes som en omfattende arbeid å faktisk fusjonere 3 institusjoner, og det er ikke avklart hvor mye av prosessen som kan skje ved bruk av egne ressurser, og grad av ekstern bistand. I det innledende arbeidet med planlegging er det ikke brukt ekstern kompetanse. Prosjektgruppen vil bli bedt om å utforme en prosjektplan som også synliggjør ressursbruk. Denne prosjektplanen skal også brukes for å søke KD om SAKS midler. Kompetanseutviklingsutfordringene som forsterkes ved at UiN som nytt universitet, som systematisk i de siste år har arbeidet med kompetanseutvikling, skal fusjonere inn to statlige høgskoler som ikke har jobbet like systematisk med kompetanseutvikling de siste åra. Her vil det ligge behov for en ytterligere og enda mer strategisk satsing framover på bygging av førsteamanuensis- og professorkompetanse for det nye universitetet for å kunne Side 14

6 levere gode og relevante utdanninger på master- og ph.d-nivå, samt å bidra positivt til realisering av de nasjonale og regionale forskningsmålsettingene. Med utgangspunkt i UiNs nåværende basisfinansiering, som har sitt utgangspunkt i Høgskolen i Bodøs statlig høgskolefinansiering fra 2002, vil denne oppgaven kreve en bevissthet fra overordnede politiske myndigheter med hensyn til ressurstilførsel de kommende åra. Side 15

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: 1119 (nytt møterom ved kommunestyresalen), Levanger Rådhus Dato: 16.02.2011 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland

Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Felles saksframlegg: Oppstart av Regjeringens kommunereform i Grenland Rådmannens innstilling: 1... kommune starter opp arbeidet med Regjeringens kommunereform. Arbeidet skal gjennomføres i samarbeid med

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter FSAT FSAT-15-028 Innkalling Møte i styret for Felles studieadministrativt tjenestesenter Til: Styremedlemmer Observatører Vertsorganisasjonen UiO Felles studieadministrativt

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget

Aust-Agder fylkeskommune. Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 20.02.2009 2009/527-3318/2009 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Arild Eielsen/Rita Johnsen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestinget ETT ELLER TO AGDERFYLKER? 1. FORSLAG

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014

SAKSFRAMLEGG. Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 SAKSFRAMLEGG Forum: Skate Møtedato: 17.9.2014 Sak under løpende rapportering og oppfølging Sak 02-2014. Veikart for nasjonale felleskomponenter. I dette møtet: Beslutningssak. Historikk/bakgrunn På Skates

Detaljer

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL

Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for helsefag Vurdering av arbeidsmiljørisikoer knyttet til sammenslåing av instituttene SP og HEL Kjeller og Oslo 15. mars 2015 2 Arbeidsgruppen for vurdering av arbeidsmiljørisikoer

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende

Forhandlinger med Norsk Landbruksmuseum om etablering av LIV Levende US-SAK NR: 86/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL OG VICTORIA SANDBERG-KRISTOFFERSEN ARKIVSAK NR: Forhandlinger

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.10.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.10.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Kunnskapsministeren 14/2719-08.10.14 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Igic;(1L't Kunnskapsministeren Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer