Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 13:00-17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder Svein Bråthen Jeanette Varpen Unhjem Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Grete Notøy Anna Mette Fuglseth Terje Dyrseth Toril Hovdenak Odd Einar Folland Fra administrasjonen møtte: Navn Paul Valle Randi Gammelsæter Jens Petter Straumsheim Sissel Waagbø Merete Ludviksen Stilling Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef Studiesjef Sekretariat- og arkivleder

2 Saksliste Utvalgs- saksnr ST 12/62 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 12/63 Styreprotokoll /246 ST 12/64 Orienteringssaker OS 12/18 Orientering om virksomheten, 12/6 2012/131 OS 12/19 Sykefravær 3. kvartal /392 OS 12/20 Vitenskapelig publisering /537 OS 12/21 OS 12/22 Møte med statsråd Kristin Halvorsen v/hiksu Program for representantskapsmøte ved Høgskolen i Hedmark november / /200 ST 12/65 Regnskapsoversikt pr /141 ST 12/66 Årsplan /633 ST 12/67 Fordeling av tidsressurs 2009/225 ST 12/68 Håndtering av eksternfinansiert aktivitet (BOA) 2009/557 ST 12/69 Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2011/ /693 ST 12/70 Oppfølging av rapport fra sakkyndigkomite vedr. evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning 2006/344 ST 12/71 Studieprogram studieåret 2013/ /531 ST 12/72 Nytt mellombygg - status og videre prosess 2010/653 ST 12/73 Budsjett /636 ST 12/74 Tilsetting dekan avdeling HS 2012/635 ST 12/75 Tilsetting av høgskoledirektør (ettersendes) 2012/620 ST 12/76 Utkast til strategi og retningslinjer for innovasjonsog kommersialiseringsaktivitet ved Høgskolen i Molde 2011/698 ST 12/77 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Feifei Qin ST 12/78 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Guillaume Lanquepin 2007/ /469 ST 12/79 Eventuelt

3 ST 12/62 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt ST 12/63 Styreprotokoll Styreprotokoll fra 30. oktober ble enstemmig vedtatt med en protokolltilførsel på ST 12/60: Styremedlem Odd Einar Folland som måtte forlate møtet under saken har bedt om en protokolltilførsel der han etter en helhetsvurdering ville gått for prorektor Kjetil K Haugen sitt forslag og subsidiært stemt for alternativ 3b. Det anmerkes et behov for en tydeligere praksis for når det gjelder unntak av saker eller deler av saker fra offentlighet som f.eks. ved stillingsutlysninger (12/56), og at en i størst mulig grad bør søke offentlighet. ST 12/64 Orienteringssaker OS 12/18 Orientering om virksomheten, 12/6 OS 12/19 Sykefravær 3. kvartal 2012 OS 12/20 Vitenskapelig publisering OS 12/21 Møte med statsråd Kristin Halvorsen v/hiksu OS 12/22 Program for representantskapsmøte ved Høgskolen i Hedmark november 2012 Informasjonssjef Jens Petter Straumsheim informerte styret om markedsføring og studentrekruttering ved høgskolen. Orienteringssakene ble tatt til etterretning. ST 12/65 Regnskapsoversikt pr Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr tas til etterretning. Styret ser resultatet og oppfølging av styrevedtak 12/37 som positivt.

4 Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt ST 12/66 Årsplan 2013 Vedtak utformes i møtet Styret sier seg enig i høgskoledirektørens prioriteringsliste for 2013: 1. Sikre god kvalitet i utdanningene, samt få på plass a. PhD program i helse og sosial b. Masterprogram i økonomi 2. Sikre god markedsføring og rekruttering 3. Øke høgskolens økonomiske handlingsrom, gjennom bl.a. bedre styring av interne fagressurser 4. Sikre god strategisk rekruttering av fagpersonell, og herunder fokusere på undervisningskompetanse 5. Videreføre arbeidet med faglig organisering 6. Fortsatt bidra sammen med Studentsamskipnaden til å utvikle studentmiljøet ST 12/67 Fordeling av tidsressurs Tidsressursen for faglig ansatte fordeles etter følgende normer: - professorer, førsteamanuenser og førstelektorer tildeles 45 % til undervisning, 45 % prosent samlet til forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Normert tildeling baserer seg på dokumentert aktivitet/produksjon over tid (3-5 år), og følges opp og besluttes av personalleder gjennom arbeidet med de årlige arbeidsplaner. - amanuenser og høyskolelektorer tildeles 70 % til undervisning, 20 % prosent samlet til utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Det kan søkes om forskningstid på inntil til sammen 45 % med utgangspunkt i produksjon og planer. Tildeling ut over norm, besluttes av personalleder. - ved arbeid i bidrags- og oppdragsfinansiert (eksternt finansiert) aktivitet, kan andre fordelinger av tidsressursen avtales med personalleder.

5 Høgskolen gjør en gjennomgang av retningslinjene for oppsett av arbeidsavtale inkludert en nærmere differensiering av normtall for ulik undervisningsaktivitet for å reflektere ulike aktiviteter best mulig. Det utredes nærmere aktuelle måleparametere som kan legges til grunn for en incentivmodell knyttet til å premiere kvalitet i undervisningen. Svein Bråthen fremmet forslag om at amanuensene skulle over i gruppe 1. Dette forslaget falt mot en stemme. Kjetil Haugen fremmet forslag om at førstelektorene skulle over i gruppe 2. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt. Etter en nøye drøfting, kom styret fram til en endret innstilling: Tidsressursen for faglig ansatte fordeles etter følgende normer: - professorer og førsteamanuenser tildeles 45 % til undervisning, 45 % prosent samlet til forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Normert tildeling baserer seg på dokumentert aktivitet/produksjon over tid (3 år), og følges opp gjennom sterkere styring og besluttes av personalleder gjennom arbeidet med de årlige arbeidsplaner. - førstelektorer, amanuenser og høyskolelektorer tildeles 70 % til undervisning, 20 % prosent samlet til utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Det kan søkes om samlet forskningstid på inntil til sammen 45 % med utgangspunkt i produksjon og planer. Tildeling ut over norm, besluttes av personalleder, og følges opp som ovenfor. Høgskolen vil utarbeide retningslinjer for og sette av ressurser til kvalifiseringsløp til førsteamanuensis. - ved arbeid i bidrags- og oppdragsfinansiert (eksternt finansiert) aktivitet, kan andre fordelinger av tidsressursen avtales med personalleder. Høgskolen gjør en gjennomgang av retningslinjene for oppsett av arbeidsavtale inkludert en nærmere differensiering av normtall for ulik undervisningsaktivitet for å reflektere ulike aktiviteter best mulig. Når det gjelder utvikling av en incentivmodell knyttet til å premiere kvalitet i undervisningen, avventes en nasjonal utredning av temaet. Styret ber om at oppfølging av normert og tildelt FoU-tid rapporteres til styret. Tidsressursen for faglig ansatte fordeles etter følgende normer:

6 - professorer og førsteamanuenser tildeles 45 % til undervisning, 45 % prosent samlet til forskning, utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Normert tildeling baserer seg på dokumentert aktivitet/produksjon over tid (3 år), og følges opp gjennom sterkere styring og besluttes av personalleder gjennom arbeidet med de årlige arbeidsplaner. - førstelektorer, amanuenser og høyskolelektorer tildeles 70 % til undervisning, 20 % prosent samlet til utvikling, innovasjon, samfunnskontakt og formidling og 10 % til administrasjon mm. Det kan søkes om samlet forskningstid på inntil til sammen 45 % med utgangspunkt i produksjon og planer. Tildeling ut over norm, besluttes av personalleder, og følges opp som ovenfor. Høgskolen vil utarbeide retningslinjer for og sette av ressurser til kvalifiseringsløp for førsteamanuensis. - ved arbeid i bidrags- og oppdragsfinansiert (eksternt finansiert) aktivitet, kan andre fordelinger av tidsressursen avtales med personalleder. Høgskolen gjør en gjennomgang av retningslinjene for oppsett av arbeidsavtale inkludert en nærmere differensiering av normtall for ulik undervisningsaktivitet for å reflektere ulike aktiviteter best mulig. Når det gjelder utvikling av en incentivmodell knyttet til å premiere kvalitet i undervisningen, avventes en nasjonal utredning av temaet. Styret ber om at oppfølging av normert og tildelt FoU-tid rapporteres til styret. Den endrede innstillingen ble enstemmig vedtatt ST 12/68 Håndtering av eksternfinansiert aktivitet (BOA) Basert på ovenstående vedtas følgende tiltak: 1. Det avklares og fastsettes en politikk/retningslinjer for beregning og belastning av overhead ift ulike typer prosjekt 2. Prosjektsøknader leveres til og kvalitetssikres av administrasjonen (ØP) før de sendes inn, slik at det tas høyde for overhead, totale lønnskostnader mv i finansieringsplan/budsjett 3. Det avklares før oppstart om arbeid skal utføres innenfor ordinær arbeidstid eller om det skal utbetales overtid, og i tilfelle størrelsen på godtgjøringen

7 4. Prosjekter avsluttes i regnskapet (Agresso) når de er reelt avsluttet, og eventuelle restmidler tilføres aktuell avdeling/fellesskapet 5. Det tilstrebes en praksis der grunnlaget for prosjektrapportering hentes fra høyskolens regnskap (ikke prosjektets skyggeregnskap) 6. Det budsjetteres normalt ikke med "inntektskrav" (i form av inndekning av lønn og overhead) verken for EUV eller andre enheter, men eventuelle reelle opptjente inntekter kan vurderes omfordelt i et revidert budsjett 7. Budsjettansvar for 4101 og 5101 lønnsbudsjettet legges på avdelingene etter at høyskolen har fått på plass retningslinjer for håndtering ved ledighet, sykefravær, avganger mm. 8. Avtalen med Møreforsking Molde AS reforhandles med tanke på kostnader som høyskolen dekker for ansatte som arbeider for MFM, og i den sammenheng vurderes det en mulighet for delte stillinger institusjonene imellom og/eller andre forhold som kan styrke begge institusjonenes handlingsrom. Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt, med følgende endringer: 1. Foreslått endring vedrørende plassering av ansvar for lønnsbudsjettet ute på avdelingene legges fram for styret som egen saken sammen med tilhørende retningslinjer for håndtering av bl.a. ledighet, sykefravær, avganger mm. 2. vedr. pkt 8 avventer en konsekvensene av en nasjonal utredning angående instituttsektoren som vil angå en revidering avtalen med Møreforsking Molde AS. ST 12/69 Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2011/12 Oppsummeringen av rapporten om kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Molde for studieåret tas til etterretning. For studieåret 2012/13 må høgskolen fokusere på følgende tiltak: Oppfølging av rapport fra sakkyndig komite om evaluering av høgskolens kvalitetssystem. Sikre at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte ved at det i iverksettes ekstern evaluering av vurderingsordningene. Fagdag for de vitenskapelige tilsatte med fokus på studiekvalitet arrangeres våren Videre oppfølging av handlingsplan for internasjonalisering, særlig med tanke på å få flere studenter til å reise ut på utveksling.

8 Fortsette arbeidet med å øke rekrutteringen til sykepleiestudiet, og finne tiltak som kan øke gjennomstrømningen i studiet. Bidra til kvalitetsfremmende tiltak ved å videreføres ordningen med søkbare midler for Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt ST 12/70 Oppfølging av rapport fra sakkyndigkomite vedr. evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning Styret tar oppfølgingen av rapport fra sakkyndig komite vedr evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning til orientering, og imøteser Studieutvalgets videre arbeid med å gjennomgå sitt mandat og vurdering av leder for utvalget. Avdelingene og studieutvalget må følge opp komiteens anbefalinger om synliggjøring og tilrettelegging slik at kvalitetsteamene fungerer optimalt. Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt ST 12/71 Studieprogram studieåret 2013/14 Følgende studier lyses ut for opptak av nye studenter høsten 2013: Avdeling for helse- og sosialfag Varighet Type studium Opptak/måltall Sykepleierutdanning (180 stp) 3 år Bachelor 120 Vernepleierutdanning (180 stp) 3 år Bachelor 35 Voldsrisikovurdering (15 stp) ½ år deltid Videreutdanning, del 100 (vår) 1 Voldsrisikohåndtering (15 stp) ½ år deltid Videreutdanning, del (høst) Avdeling for økonomi, informatikk og samfunnsfag Logistikk: Varighet Type studium Opptak/måltall Petroleumslogistikk (180 stp), Kr. Sund 3 år Bachelor 30 Internasjonal logistikk (180 stp), 3 år Bachelor 30 Ålesund Logistikk og Supply chain man. (180 3 år Bachelor 30 stp) Logistics (120 stp) 2 år Master 30 Logistics (90 stp) 1 ½ år Erfaringsbasert 15

9 master Doktorgradsstudium i logistikk 3 år PhD Løpende opptak Økonomi: Varighet Type studium Opptak/måltall Bedriftsøkonomi (60 stp) 1 år Årsstudium 30 Økonomi og administrasjon (180 stp) 3 år Bachelor 60 Regnskap og revisjon (180 stp) 3 år Bachelor 30 IT/IS: Varighet Type studium Opptak/måltall Informasjonsbehandling (60 stp) 1 år Årsstudium 20 Jus og samfunnsfag: Varighet Type studium Opptak/måltall Statsvitenskap (60 stp) 1 år Årsstudium 30 Juss (60 stp) 1 år Årsstudium 30 Juss og administrasjon (180 stp) 3 år Bachelor 30 Samfunnsendring, org. og ledelse (120 stp) 2 år Master 20 Idrett: Varighet Type studium Opptak/måltall Idrett (60 stp) 1 år Årsstudium 20 Sport Management (180 stp) 3 år Bachelor 30 Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. Styret ber i tillegg om at avdeling ØIS avklarer sine prioriteringer innen sine mastergradsprogrammer i logistikk, inkludert en vurdering av oppstart av et nytt MSc program i Engineering Logistics. ST 12/72 Nytt mellombygg - status og videre prosess Styret slutter seg til at det gjøres en høringsrunde i organisasjonen, blant studentene og i studentsamskipnaden på de foreliggende planene for et nytt mellombygg, for å sjekke ut at planene er i tråd med eksisterende og framtidige behov og ønsker for et slikt byggeprosjekt og for å kunne ta inn i prosjektet vesentlige endringsbehov. I en slik høring sendes det også ut en nærmere utredning av alternative og nødvendige kostnader dersom en ikke beslutter å gå for et nytt mellombygg. Før en høring må det også avklares med KD hva slags husleiedekning høgskolen kan forvente.

10 Høgskoledirektørens endrede tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 12/73 Budsjett 2013 Høyskolestyret gir sin tilslutning til budsjett for 2013, slik det framkommer i saksutredningen med tabeller. Styret fastslår at avsetningsnivået for 2013 skal være på minst 4 % av bevilgning og det avsettes 4 mill kr til å sikre dette. Det avsettes videre 2 745' til investeringer og 3 500' til lønnsoppgjørene/lønnsreguleringer. Styret avventer resultatet av regnskapet for 2012 før det tas stilling til om det er rom for evt øvrige prioriteringer jf prioriteringsliste og saksutredningen. Styret åpner for at Sportssenteret ikke tar hele tapet i Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 12/74 Tilsetting dekan avdeling HS Heidi Haavardsen tilsettes i fireårig åremål som dekan på avdeling HS. Dersom hun ikke tar imot stillingen, så tilbys den til Hans Petter Iversen. Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 12/75 Tilsetting av høgskoledirektør Torill Hovdenak erklærte seg inhabil og fratrådte under styrets behandling av saken Gerd Marit Langøy tilsettes i fast stilling som høgskoledirektør ved Høgskolen i Molde.

11 Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. ST 12/76 Utkast til strategi og retningslinjer for innovasjonsog kommersialiseringsaktivitet ved Høgskolen i Molde Utarbeides i henhold til styrets merknader gitt i møtet. Styret ber om at administrasjonen ferdigstiller planen med de merknader som kom frem i møtet. ST 12/77 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Feifei Qin I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Feifei Qin til Philosophiae Doctor. Det anmerkes som en del av saksframlegget, at Odd I. Larsen har vært biveileder. Informasjon om biveileder er etter denne disputasen inkludert i komiteens uttalelse. Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt ST 12/78 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Guillaume Lanquepin I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Guillaume Lanquepin til Philosophiae Doctor Høgskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt ST 12/79 Eventuelt

12 Avtroppende direktør la frem for styret noen synspunkter og spørsmål på sin siste arbeidsdag.

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2012 Tid: 08:30-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

MØTEINNKALLING Høgskolestyret

MØTEINNKALLING Høgskolestyret MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 60/14 Godkjenning

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2012 Institusjon: Høgskolen i Molde Dato for vedtak: 13.9.2012 Sakkyndige: Berit

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL 2008

VEDTAKSPROTOKOLL 2008 VEDTAKSPROTOKOLL 2008 Vedtakssaker: HS-møte 01/08, 28.02.08 HS-V-001/2008 Selvevaluering av utvalgte studieprogram ved HiST 2007 2008 1. Høgskolestyret vil berømme Program for barnevernspedagogutdanning

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 16. Juni 2010 Vår ref.: 2010/788 Til: Hanne M. Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Guro Grimstad, Kristian K. Fredriksen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Mette Løhren,

Detaljer

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar.

Meldt forfall: Styremedlem Geir Haugsbakk vara Øyvind Tønnesson deltar. Til høgskolestyret Lillehammer, 4. mars 2014 Innkalling til møte i Høgskolestyret 11. mars 2014 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo, Marit

Detaljer

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood.

Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin Wood. Innkalling til styremøte 11. juni 2009 Vår ref.: 2009/763 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Elin

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi Avdeling for informasjonsteknologi Remmen 1757 Halden Tlf.: 69 21 53 00 Fax: 69 21 53 02 Til avdelingsstyrets medlemmer Halden, 14. februar 2008 Innkalling til møte i avdelingsstyret ved Avdeling for informasjonsteknologi

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold:

Dokumentasjonen er ordnet i åtte seksjoner med følgende innhold: Supplerende dokumentasjon til NOKUT Det er bedt om følgende supplerende dokumentasjon i forkant av NOKUT-besøket 14.-16.september Eksempler på referater fra Styremøter og fakultetsstyremøter som dokumenterer

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Innkalling til avdelingsråd LUNA

Innkalling til avdelingsråd LUNA Innkalling til avdelingsråd LUNA Tid 22.03.10 kl 1300 Sted Midtbyen skole, møterom MB21 Innkalt av Dekan LUNA Referent Espen Kristiansen Møteleder Dekan Saksnr Deltakere Medlemmer av avdelingsrådet Øvrige

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer