Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne"

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder Svein Bråthen Jeanette Varpen Unhjem Morten Svindland Grete Notøy Anna Mette Fuglseth Terje Dyrseth Toril Hovdenak Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Marita Mentzoni Odd Einar Folland Varamedlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Silje Øie Varamedlem Lars Haug Varamedlem Fra administrasjonen møtte: Navn Paul Valle Randi Gammelsæter Jens Petter Straumsheim Merete Ludviksen Stilling Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef Sekretariat- og arkivleder

2 Saksliste Utvalgs- saksnr ST 12/33 Innhold Lukket Arkivsaknr Godkjenning av innkalling og saksliste ST 12/34 Styreprotokoll /246 ST 12/35 Orienteringssaker OS 12/9 Orientering om virksomheten 12/4 2012/131 OS 12/10 Oppsigelse 2007/683 OS 12/11 Sykefravær 2. kvartal /392 OS 12/12 Egenmeldinger 2. kvartal /392 OS 12/13 Opptak til studier høsten /586 OS 12/14 Ny sammensetning av doktorgradsutvalget 2012/68 ST 12/36 Tilsetting av ny høyskoledirektør - kunngjøringstekst og kvalifiseringsprosess X 2012/590 ST 12/37 Regnskapsoversikt pr /141 ST 12/38 ST 12/39 Tilbakemelding fra etatstyringsmøte og status "plan 2012" - oppfølging Søknad om akkreditering av PhD-studium i helseog sosialfag 2012/ /585 ST 12/40 Prosjekt folkehelse - mandat 2012/581 ST 12/41 Lokale lønnsforhandlinger /796 ST 12/42 Personlig opprykk til professor i psykisk helse X 2006/208 ST 12/43 Professorat innen tverrprofesjonelt/tverrfaglig samarbeid - fagområde, stillingsomtale og kunngjøringstekst 2012/592 ST 12/44 Permisjonspolitikk forbundet med langvarig sykdom X 2012/593 ST 12/45 Budsjettmodell og tidsressurs - til drøfting 2009/225 ST 12/46 Faglig organisering 2010/620 ST 12/47 Eventuelt

3 ST 12/33 Godkjenning av innkalling og saksliste Det anmerkes at det er problematisk for styremedlemmene at styrepapirene kommer for sent. Sekretariatet må innskjerpe praksis i forhold til fristen for utsending en uke før styremøtet. Dersom noe er forsinket må dette ettersendes, og øvrige saker sendes på fristen. Styresakene bør sidenummereres. Innkalling og saksliste ble enstemmig vedtatt. ST 12/34 Styreprotokoll Mørealliansens grunndokument og samarbeidsavtale kommer først opp til behandling på styremøtet 30. oktober. Styreprotokoll fra ble enstemmig vedtatt. ST 12/35 Orienteringssaker Kort presentasjon om web-sida ved informasjonssjef Jens Petter Straumsheim Styret mener at engelskspråklig informasjon må prioriteres i første fase for de sidene som gir informasjon av relevans for internasjonale studier, utenlandske studenter og utenlandske gjesteforelesere. OS 12/9 Orientering om virksomheten Styret roser studiesjef, Sissel A. Waagbø, og hennes medarbeidere for arbeidet med kvalitetssystemet og for forberedelsene til og gjennomføringen av NOKUT- evalueringen. OS 12/10 Oppsigelse I forbindelse med direktørens oppsigelse, anmodet styret om en tilbakemelding om saker av betydning for institusjonen. Slik melding vil bli gitt skriftlig til styremøtet den 13. desember. OS 12/11 Sykefravær 2. kvartal 2012 Sykefraværet utvikler seg i riktig retning fra sist statistikk, men Høgskolen har fortsatt høye fraværstall. Økonomi og personal bør som en referanse se nærmere på tallene ved andre og sammenlignbare institusjoner og enheter i sektoren. Videre ble det opplyst at det skal gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse ved HiMolde høsten OS 12/12 Egenmeldinger 2. kvartal 2012 OS 12/13 Opptak til studier høsten 2012 Utenlandske søkere er ikke tatt med i oversikten over opptak til studier høsten 2012 som ble formidlet til styret. Denne informasjonen vil bli inkludert i kommende oversikter og rapporteringer. OS 12/14 Ny sammensetning av doktorgradutvalget

4 Orienteringssakene ble tatt til etterretning. ST 12/36 Tilsetting av ny høyskoledirektør - kunngjøringstekst og kvalifiseringsprosess ST 12/37 Regnskapsoversikt pr Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr tas til etterretning. 2. Det iverksettes ansettelsesstopp og innkjøpsstopp for resten av budsjettåret, slik at kun absolutt nødvendige utgifter pådras. Før det inngås forpliktelser vedrørende nødvendige utgifter og innkjøp, skal det gjøres en avklaring med ØP og overordnet myndighet. Den enkelte leder med budsjettfullmakt har ansvar for at budsjettet holdes for egen enhet. Styret ønsker både en nærmere redegjørelse av den store overskridelsen i forhold til periodisert budsjett på posten sensur for avdeling ØIS, og en videre oppfølging og tiltak vedrørende øvrige beskrevne overskridelser. Styret ønsker også en oversikt/evaluering over risiko og status på ekstern- og internfinansierte prosjekter. Høgskolen er på et minimum når det gjelder avsetningsnivået, og styret ønsker at det settes fokus på å øke disse for å gi høgskolen større økonomisk handlingsrom. Styret ønsket å legge til "inntil nærmere avklaring" i første setningen på punkt 2, og høgskoledirektøren endret tilrådingen i samråd med dette. 1. Regnskapsoversikt (driftsregnskapet) pr tas til etterretning. 2. Det iverksettes ansettelsesstopp og innkjøpsstopp for resten av budsjettåret, slik at kun absolutt nødvendige utgifter pådras inntil nærmere avklaring. Før det inngås forpliktelser vedrørende nødvendige utgifter og innkjøp, skal det gjøres en avklaring med ØP og overordnet myndighet. Den enkelte leder med budsjettfullmakt har ansvar for at budsjettet holdes for egen enhet. ST 12/38 Tilbakemelding fra etatstyringsmøte og status "plan 2012" - oppfølging Det ble ikke gitt tilråding i saken: Følgende tiltak ble trukket fram og vektlagt i styrets diskusjoner: Høgskolen må ha fokus på økonomi, forbedring av sitt handlingsrom og å øke avsetningsnivået. Høgskolen må ha fokus på grunnutdanningene og videreutvikle kvaliteten i disse for å sikre god rekruttering og bidrag til institusjonens økonomi. Avdelingene må videreutvikle studieprogrammene sine både innenfor bachelor- og masterutdanningene.

5 Det er viktig å gjøre gode risikoanalyser og vurderinger før tiltak iverksettes, og høgskolen må ikke være redd for å prioritere vekk og avslutte aktiviteter som viser seg ikke å være bærekraftig. God markedsføring av studietilbudene er et viktig arbeid og målet for høgskolen må være å øke inntaket. En bør se nærmere på muligheten for nettbaserte studier og på rekruttering av emnestudenter og en evt. kobling av disse. En må sikre tilstrekkelige ressurser og kompetanse i administrasjonen Høgskoledirektøren tar styrets diskusjon og vektlagte områder med i det videre arbeidet med budsjett og årsplan for 2013, samt med tanke på rullering av strategi ST 12/39 Søknad om akkreditering av PhD-studium i helse- og sosialfag 1. Høgskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk søker NOKUT om akkreditering av doktorgradsstudium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøvelse mellom forvaltning, bruker og fagautonomi (fellesgrad) i samarbeid med Høgskulen i Volda. Søknaden sendes som fellessøknad. 2. Rektor i samarbeid med høgskoledirektøren, får fullmakt til å ferdigstille søknaden til søknadsfristen Siden det er noe uklart om det er realistisk å være i mål med en søknad til fristen , foreslo styret ha med "med siktemål om innsending" i vedtaket. Høgskoledirektøren endret tilrådingen i samsvar med dette. 1. Høgskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk søker NOKUT om akkreditering av doktorgradsstudium i helse- og sosialfag: Profesjonsutøvelse mellom forvaltning, bruker og fagautonomi (fellesgrad) i samarbeid med Høgskulen i Volda. Søknaden sendes som fellessøknad. 2. Rektor i samarbeid med høgskoledirektøren, får fullmakt til å ferdigstille søknaden med siktemål om innsending til søknadsfristen ST 12/40 Prosjekt folkehelse - mandat Styret slutter seg til oppretting av prosjekt folkehelse med den målsetningen som er angitt. Prosjektet baserer seg på at ansatte som deltar i prosjektgruppa benytter sin egen tidsressurs til forskning og utvikling i arbeidet med prosjektet. Prosjektet får i første omgang en varighet på ett år fra september 2012, og skal evalueres våren 2013 med tanke på videreføring og innretning. Styret vedtok å ta målsettingen for prosjektet med i tilrådingen og direktøren endret tilrådingen i samsvar med dette.

6 Styret slutter seg til oppretting av prosjekt folkehelse. Målsetningen for prosjektet er å utarbeide folkehelsemoduler som skal passe inn i høgskolens masterprogram på tvers av fagenheter/-grupper og imøtekomme kompetansebehovet i regionen. Prosjektet baserer seg på at ansatte som deltar i prosjektgruppa benytter sin egen tidsressurs til forskning og utvikling i arbeidet med prosjektet. Prosjektet får i første omgang en varighet på ett år fra september 2012, og skal evalueres våren 2013 med tanke på videreføring og innretning. ST 12/41 Lokale lønnsforhandlinger Høyskoledirektøren gjennomfører lokale lønnsforhandlinger per 1. september 2012 innenfor gjeldende retningslinjer og rammen av hovedtariffavtalen. Det blir ikke skutt inn egne/ekstra midler. 2. Det gjøres en vurdering av lønnsnivået for institusjonsledelsen, og gjennomføres en eventuell ny lønnsfastsetting etter avtale med de tillitsvalgte. Som arbeidsgivers representanter ved denne vurderingen og lønnsfastsettelsen fungerer styremedlemmene NN og NN, med hhv NN og NN som stedfortredere (utpekes i møtet). Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. Toril Hovdenak og Odd Einar Folland er arbeidsgivers representanter ved vurdering av ny lønnsfastsettelse. Anna Mette Fuglseth og Terje Dyrseth er vara. ST 12/42 Personlig opprykk til professor i psykisk helse ST 12/43 Professorat innen tverrprofesjonelt/tverrfaglig samarbeid - fagområde, stillingsomtale og kunngjøringstekst Professorat innen tverrprofesjonelt/tverrfaglig samarbeid lyses ut i samsvar med fremlagte kunngjøringstekst og betenkning. Høyskoledirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer/kompletteringer i samråd med avdelingen. Engelsk utgave utarbeides og utlyses i tråd med dette. Styret ønsker at fagmiljøet vurderer om ikke det bør angis en disiplin, forslagsvis helsevitenskap, i utlysningen/betenkningen. Denne anmodningen tas inn i vedtaket. Professorat innen tverrprofesjonelt/tverrfaglig samarbeid lyses ut i samsvar med fremlagte kunngjøringstekst og betenkning etter en nærmere vurdering av om det skal angis en disiplin i utlysningen. Høyskoledirektøren gis fullmakt til å foreta mindre justeringer/kompletteringer i samråd med avdelingen. Engelsk utgave utarbeides og utlyses i tråd med dette.

7 ST 12/44 Permisjonspolitikk forbundet med langvarig sykdom ST 12/45 Budsjettmodell og tidsressurs - til drøfting 1) Arbeidsgruppa ferdigstiller sin rapport i og inkluderer innspill gitt i styrets drøftinger. 2) Rapporten sendes på høring i organisasjonen. Styret vurderer det slik at arbeidet med ny budsjettmodell blir vanskelig å ferdigstille før faglig organisering får en nærmere avklaring, og foreslår at arbeidet settes på vent. En bør videreføre arbeidet med tidsressursen. Høyskoledirektøren endret sin tilråding i samsvar med dette. Arbeid med budsjettmodell legges på vent til faglig organisering er ferdigstilt. 1) Det arbeides videre med nye retningslinjer for tidsressursen. 2) Informasjon om KDs resultatindikatorer (utdanning og forskning) inkluderes som en del av baggrunnsinformasjon i budsjetteringsprosessen for ST 12/46 Faglig organisering Høyskoledirektørens fremmer følgende tilråding på vegne av rektoratet: 1. De problemstillingene som tas opp i arbeidsgruppas rapport tas med i den videre prosessen. 2. Det gjøres en nærmere utredning av O+-modellen (en organisering innenfor dagens to avdelinger) med hovedvekt på å tydeliggjøre: a. Toppledelsens ansvar for å gjennomføre faste dialogmøter med faggruppene. b. Dekanens instruks, med vekt på faglig funksjon og delegering av oppgaver til administrasjonen, herunder også jevnlige faggruppemøter. c. Avdelingsrådets myndighet mht. til oppnevning av representanter til utvalg og prosjekt og andre vesentlige forhold for avdelingen. d. Studieleders rolle mht. til å fungere som leder av en faggruppe for utdanning, herunder også være representert på rektors ledermøte ved strategiske og andre relevante diskusjoner. e. Forhold rundt neddeling av budsjett og håndtering av tidsressursen. Det gjøres et videre arbeid for å utrede muligheten for flere avdelinger og avdelinger på tvers. Dette arbeidet skal inkludere forhold nevnt under 0+ ovenfor. Høyskoledirektørens tilråding ble enstemmig vedtatt. Styret annullerer vedtaket fra styremøtet

8 ST 12/47 Eventuelt Ingen saker meldt under eventuelt.

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Rapport og planer 2013-2014

Rapport og planer 2013-2014 Rapport og planer 2013-2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Utdanning... 3 FoU... 4 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK)... 4 Organisering og ledelse... 4 HiMoldes arbeid med strategisk

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG

Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Styremøte nr. 3/2011 Tid: Tirsdag 14. juni 2011 kl 09 00-15 30, avslutningsmiddag, Staur Gård i Stange kl 17 00. Sted: Møterom Ørneredet, HiG Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 33/11 Innkalling til styremøte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 7.10.2013 Dokumentdato: 27.09.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Styremøte nr. 5/2013

Styremøte nr. 5/2013 Styremøte nr. 5/2013 Tid: Mandag 11. november 2013, kl. 09:00 15:00 (møtet avbrytes i ca. 1 time fra kl. 12 styret besøker en fagavdeling) Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom Ørneredet (G-bygget/ 3. etasje)

Detaljer

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Redegjørelse for studiekvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus www.hioa.no

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 11. desember 2012 Kl. 10.00-14.45 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund Styremedlem Peter Nicolai

Detaljer

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM

Møteinnkalling. 20. november 8-15.30 Thon Hotell Nordlys Bodø Fellesmøte med USAM Møteinnkalling Vår ref. 2014/196 506 108 Referent/dir.tlf.: Linn Gros, 75 51 29 28 Sted/Dato: Bodø, 1.10.2014 Møtetype: Møte i Høgskolesamarbeidet (HSAM) Møtedato: 13. oktober 2014 kl 11.30-15.30 Møtested:

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Til studieutvalgets medlemmer og varamedlemmer Dato: 12. mars 2015 Saksbehandler: Anne Løken 6723 5426 (anne.loken@hioa.no) INNKALLING TIL MØTE I STUDIEUTVALGET VED HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS Vi viser

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING

EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING EVALUERING AV SYSTEM FOR KVALITETSSIKRING AV UTDANNING Innhold NOKUTBESØK TRINN FOR TRINN... 1 NOKUTS EVALUERINGSKRITERIER... 2 FORBEREDELSE HVA SA NOKUT FORRIGE GANG... 3 FORBEREDELSE IDENTIFISERE SUKSESS

Detaljer

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Elektro. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Elektro Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Elektro Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige: Saksbehandler: Terje Bogen

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen

Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Høgskolen i Lillehammer ny evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 7. mai 2009 Berit Askling, leder Kjetil Solvik Kari Fasting Hallvard Lavoll-Nylenna

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer