Vedtakssaker. 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra møte i Høgskolestyret 7. og 8. mai 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtakssaker. 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra møte i Høgskolestyret 7. og 8. mai 2015"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: kl. 13:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side Vedtakssaker 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 33/15 34/15 35/15 36/15 14/ / / / Godkjenning av protokoll fra møte i Høgskolestyret 7. og 8. mai 2015 Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai 2015 Godkjenning av protokollen fra e-postmøte 27. mai Årsplan og møtedatoer for høgskolestyret 37/15 15/ Etatsstyring /15 14/ Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til styret for Studentsamskipnaden 39/15 40/15 14/ / Oppnevning av klagenemnd Regnskapsoversikt pr /15 14/ Budsjettrevisjon - supplerende tildeling i revidert nasjonalbudsjett 42/15 15/ Hovedregler for økonomiforvaltningen 1

2 43/15 Alliansesamarbeid 44/15 15/ Budsjettforslag 2017: Satsingsforslag utenfor rammen 45/15 Oppfølging av eierskap (49%) i Møreforsking Molde 46/15 Eventuelt Orienteringssaker 4/15 Orientering om virksomheten 15/4 2

3 32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Innkalling og saksliste godkjennes. 33/15 Godkjenning av protokoll fra møte i Høgskolestyret 7. og 8. mai 2015 Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Merete Ludviksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Protokollen fra møtet i Høgskolestyret 7. og 8. mai 2015 godkjennes Vedlegg: Protokoll fra møte 14-4 Vedlegg til sak Protokoll Høgskolestyret

4 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 15:00-18:45 og kl. 09:00-12:00 Sted: Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Til stede under sak 29/15: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette Varpen Unhjem, Grete Helen Notøy, Anna Mette Fuglseth, Toril Hovdenak, Terje Dyrseth, Odd Einar Folland, Simen Strøm Nordnes, Lisa Bratberg, Gerd Marit Langøy Lars Rønhovde Svein Bråthen Elisabeth Finnøy Amdam, Harald Martin Hjelle, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Mikkel Eine Furuset Merete Ludviksen SAKSKART Side Vedtakssaker 21/15 Godkjenning av innkalling og sakliste 2 22/15 14/ Godkjenning av protokoll fra /15 14/ Forslag til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk 3 24/15 15/ /15 15/ Anskaffelsesstrategi for Høgskolen i Molde ( ) Oppdatering og sammenslåing av 1) Reglement for intern organisering og styring og 2) Delegasjon av myndighet fra styret 3 3 1

5 26/15 14/ Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Dirk van Eikenhorst - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl /15 15/ Evaluering av styrets arbeid 5 28/15 Eventuelt 5 29/15 14/ Diskutere videre strategi for Høgskolen i Molde 5 Orienteringssaker 3/15 15/ Orientering om virksomheten 15/3 6 21/15 Godkjenning av innkalling og sakliste Behandlet av Møtedato Saknr Styreleder Hallgeir Gammelsæter foreslo at sak 26/15 deles i to, der kreeringen blir sak 26/15 A, og diskusjonen rundt evt behov for regelendring blir sak 26/15 B. Vedtak Styret godtok innkalling og sakliste med den endringen styreleder foreslo. 22/15 Godkjenning av protokoll fra Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Vedtak Protokoll fra møte i Høgskolestyret ble godkjent. 2

6 23/15 Forslag til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logsitikk Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Studiesjef Sissel Waagbø orienterte styret om bakgrunnen for den nye forskriften, samtidig som hun pekte på noen endringer i forhold til den gamle. Vedtak Høgskolestyret fastsatte fremlagte forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk med ikrafttredelse fra /15 Anskaffelsesstrategi for Høgskolen i Molde ( ) Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Rådgiver Cecile Wold orienterte styret om arbeidet som har ført frem til forslaget til en anskaffelsesstrategi. Vedtak Styret vedtok vedlagte anskaffelsesstrategi som styrende for Høgskolen i Molde sitt arbeid på innkjøpsområdet i perioden Styret ba om årlig tilbakemelding gjennom rapportering på mål, tiltak og måleparametere. 25/15 Oppdatering og sammenslåing av 1) Reglement for intern organisering og styring og 2) Delegasjon av myndighet fra styret Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Direktør Gerd Marit Langøy orienterte kort om bakgrunnen for sammenslåingen av de to dokumentene. Forslag til vedtak/innstilling Fremlagte dokument godkjennes. Møtebehandling Styret etterlyste en beskrivelse av rektors og direktørens ansvar og myndighet i det nye dokumentet. 3

7 23/15 Forslag til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logsitikk Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Studiesjef Sissel Waagbø orienterte styret om bakgrunnen for den nye forskriften, samtidig som hun pekte på noen endringer i forhold til den gamle. Vedtak Høgskolestyret fastsatte fremlagte forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk med ikrafttredelse fra /15 Anskaffelsesstrategi for Høgskolen i Molde ( ) Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Rådgiver Cecile Wold orienterte styret om arbeidet som har ført frem til forslaget til en anskaffelsesstrategi. Vedtak Styret vedtok vedlagte anskaffelsesstrategi som styrende for Høgskolen i Molde sitt arbeid på innkjøpsområdet i perioden Styret ba om årlig tilbakemelding gjennom rapportering på mål, tiltak og måleparametere. 25/15 Oppdatering og sammenslåing av 1) Reglement for intern organisering og styring og 2) Delegasjon av myndighet fra styret Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Direktør Gerd Marit Langøy orienterte kort om bakgrunnen for sammenslåingen av de to dokumentene. Forslag til vedtak/innstilling Fremlagte dokument godkjennes. Møtebehandling Styret etterlyste en beskrivelse av rektors og direktørens ansvar og myndighet i det nye dokumentet. 3

8 Vedtak Styret vedtok dokumentet Ansvar, myndighet og organisering ved Høgskolen i Molde som innstilt. Styret ber om en snarlig ny revisjon av dokumentet, der det også tas med en beskrivelse av rektor og direktørs ansvar og myndighet. 26/15 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Dirk van Eikenhorst Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl 13.1 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Saken ble som tidligere besluttet delt i del A og del B Kjetil Kåre Haugen stilte spørsmål ved sin habilitet da han har vært hovedveileder for kandidaten, og fratrådte møtet. Styret besluttet at Kjetil Haugen var inhabil til å behandle sakens del A. Forslag til vedtak/innstilling del A I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Dirk van Eikenhorst til Philosophiae Doctor. Vedtak del A I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling ble Dirk van Eikenhorst kreert til Philosophiae Doctor. Forslag til vedtak/innstilling del B Styret ber om at doktorgradsutvalget vurderer behovet for regelendringer i tilfeller der komiteen avgir delt innstilling. Styret ber høgskoledirektøren videreformidle konklusjonen av doktorgradsutvalgets diskusjon på første styremøte høsten 2015, samt fremme en eventuell sak med regelendringer dersom doktorgradsutvalget mener det er ønskelig/nødvendig. Møtebehandling Høgskoledirektøren orienterte om at HiM sin «Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Høgskolen i Molde, Vitenskapelig høgskole i logistikk» på dette punktet er lik mange av de andre ph.d-forskriftene som ligger på lovdata. Styret mente det ikke var grunnlag for å be doktorgradsutvalgene å vurdere behovet for regelendringer for deretter å ta saken opp i styret. Vedtak del B Forslaget til vedtak falt, enstemmig. 4

9 27/15 Evaluering av styrets arbeid Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Møtebehandling Høgskoledirektøren gikk gjennom svarene fra questback-undersøkelsen. I den etterfølgende diskusjonen fremkom bl.a. følgende synspunkter: Det kan til tider være mange saker som omhandler daglig drift, og litt mye interne detaljer som ikke nødvendigvis ligger innenfor styrets oppgaver. Styret jobber for lite med strategiske spørsmål, og må se sammenhengen mellom strategien, målene og taktikken. Styret bør i større grad selv sette agendaen, og gjerne etterlyse saker. Møteledelsen bør være sterkere. Nye styremedlemmer bør tilbys opplæring/kurs og en «velkomstmappe». Det bør lages en oppfølgingsliste ift vedtak gjort i styret, og det bør lages et årshjul for styrets arbeid. Vedtak Styret har evaluert sitt eget arbeid, og tar med seg innspillene inn i det videre styrearbeidet. Styret ba også høgskoledirektøren ta med seg innspill fra styret, og legge opp til en gjennomføring i tråd med signaler og ønsker gitt under evalueringen. 28/15 Eventuelt Behandlet av Møtedato Saknr Ingen saker meldt. 29/15 Diskutere videre strategi for Høgskolen i Molde Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Styret besluttet å gi de påtroppende styremedlemmene talerett. Møtebehandling Styrets leder informerte styret om møtet med Høgskolen i Lillehammer og Høgskulen i Volda, samt brevet som de tre rektorene har sendt til KUF-komiteen i forkant av behandlingen av strukturmeldingen (behandles i Stortinget 11.juni). Styret hadde en omfattende diskusjon om strategi og veivalg videre, og uttrykte behov for en strategidiskusjon blant de ansatte, der man har særlig fokus på hvordan man skal møte de 9 kvalitetsindikatorene som strukturmeldingen trekker frem 5

10 Vedtak Styret ber om at det legges frem en plan for en alliansemodell på neste styremøte. Planen må besvare hvordan alliansemodellen møter utfordringene som adresseres i Strukturmeldingen «Konsentrasjon for kvalitet». Innspillene fra studentene skal tas med i neste gjennomgang av virksomhetsmålene. Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 3/15 15/ Orientering om virksomheten 15/3 Direktør Gerd Marit Langøy informerte om Stortingsmelding «Konsentrasjon for kvalitet», om hvor HiMolde er nevnt og hvilke kriterier vi skal måles på (9 kvalitetsindikatorer) Orienteringssakene ble tatt til etterretning. 6

11 34/15 Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai 2015 Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Merete Ludviksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Protokollen fra e-postmøtet 22. mai 2015 godkjennes. Vedlegg: Protokoll 14-5 Vedlegg til sak Protokoll Høgskolestyret

12 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: kl. 0:00 Sted: epostmøte Arkivsak: 14/01139 Deltatt: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Terje Dyrseth, Toril Hovdenak, Anna Mette Fuglseth, Odd Einar Folland, Svein Bråthen, Jeanette Varpen Unhjem, Grete Notøy, Lisa Bratberg, Simen Strøm Nordnes, Gerd Marit Langøy Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side Vedtakssaker 30/15 15/ Orienteringssaker Tertialrapport 1.tertial 2015 og regnskapsoversikt pr

13 30/15 Tertialrapport 1.tertial 2015 og regnskapsoversikt pr Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Det fremlagte regnskapet m/noter fastsettes som HiMolde sitt regnskap for 1. tertial. Ledelseskommentarene og regnskapsoversikten pr avdeling tas til etterretning Vedtak Det fremlagte regnskapet m/noter fastsettes som HiMolde sitt regnskap for 1. tertial. Ledelseskommentarene og regnskapsoversikten pr avdeling tas til etterretning 2

14 35/15 Godkjenning av protokollen fra e-postmøte 27. mai Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Merete Ludviksen Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Protokollen fra epostmøtet 27. mai godkjennes. Vedlegg: Protokoll 14-6 Vedlegg til sak Protokoll Høgskolestyret

15 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: Sted: epostmøte Arkivsak: 14/01139 Deltatt: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Terje Dyrseth, Toril Hovdenak, Anna Mette Fuglseth, Odd Einar Folland, Svein Bråthen, Jeanette Varpen Unhjem, Grete Notøy, Lisa Bratberg, Simen Strøm Nordnes, Gerd Marit Langøy Protokollfører: Merete Ludviksen SAKSKART Side Vedtakssaker 31/15 14/ Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13 jfr Fvl Orienteringssaker 1

16 31/15 Tildeling av graden Philosophiae Doctor (PhD) Behandlet av Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Ellen Karoline Norlund til Philosophiae Doctor. Vedtak I samsvar med bedømmelseskomitéens innstilling kreeres Ellen Karoline Norlund til Philosophiae Doctor. 2

17 36/15 Årsplan og møtedatoer for høgskolestyret Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 011 Saksbehandler Gerd Marit Langøy Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Fremlagte forslag til årsplan brukes som rettesnor for styrets videre arbeid. Flere møter og styresaker kan legges til ved behov. Møtedatoer bør i størst mulig grad holdes fast, men kan endres ved behov. Et av møtene bør utvides til et strategimøte. Saksutredning I følge «Styreinstruks for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk» (vedtatt i høgskolestyret ) skal det settes opp en årsplan for styrearbeidet. Den skal inneholde bl.a 6 faste styremøter i året. Høgskoledirektøren har laget et utkast til årsplan som er vedlagt denne saken. Listen er ikke uttømmende, og det vil være naturlig å legge til nye saker etter hvert. Det foreslås følgende møtedatoer: 22. september november desember februar april juni september november desember 2016 Høgskoledirektøren foreslår at et av møtene samkjøres med et strategimøte, men er noe usikker på riktig tidspunkt for et slikt møte. Det vil være avhengig både av den interne strategiprosessen og kva som skjer ift strukturprosessen i sektoren. Styret bes diskutere det på møtet. Vedlegg: Utkast til «HiMolde styrets årsplan (høst 2015/vår-2016)» Vedlegg til sak Årsplan styret HiMolde H15 V16.pd 6

18 HiMolde - Styrets årsplan (høst-2015/vår-2016) MØTE SAKER (=gjennomført, =utsatt) til informasjon: til beslutning: 22.sept kl Informasjonsmøte nytt styre (i forkant av det formelle styremøtet) i Molde 4.november kl i Molde 16.desember kl i Molde 12.februar kl i Molde 20.april kl juni kl Driftsrapport (ny) Revidert nasjonalbudsjett Opptak høsten 2015 Årsrapport fra studentrådgiver Rettsvitenskap i samarbeid med FU MN Driftsrapport Alliansesamarbeid Info fra EUV Driftsrapport Alliansesamarbeid Mulighetene i Erasmus+ Mulighetene i Horisont 2020 Info fra profileringsprosjektet Driftsrapport Info fra avd. Log Årsplan (høst-2015/vår-2016), samt møtedatoer for hele 2016 Etatstyring plan for videre oppfølging Oppnevning styremedlemmer til SiMolde (for 2 år) og klagenemd (for 4 år) Budsjettrevisjon (ref. revidert nasjonalbudsjett) Hovedregler for økonomiforvaltningen Alliansesamarbeid Satsingsforslag utenfor rammen (budsjett 2017) Oppfølging eierskap (49%) i Møreforsking Molde AS Økonomi tertialrapport pr. 2.tertial 2015 Delegasjon fra høgskolestyret (ref. sak juni)/instruks ledelse Studieprogrammet 2016/2017 (foreløpig) Budsjett 2016 (foreløpig) Revidering av intern retningslinjer for incentivmidler Kompetanseplan fagansatte Årsrapport om studiekvalitet for studieåret 2014/2015 Rapport fra Læringsmiljøutvalget Studieprogrammet 2016/2017 (endelig) Budsjett 2016 (endelig) Revidering av intern retningslinjer for incentivmidler Årsregnskap 2015 Første utkast til årsrapport 2015/2016 Tildelingsbrev for 2016, og deltagelse på etatstyringsmøte Driftsrapport Evt. budsjettrevisjon Info fra avd. HS Evaluering «Den digitale studiehverdagen» Driftsrapport Økonomi tertialrapport pr. 1.tertial 2016 Info fra avd. ØS Evaluering «Profileringsprosjekt» I tillegg på hvert møte: godkjenning av innkalling, godkjenning av protokoll, tildeling av grader mm, samt andre «løpende» saker. Planlagte møtedatoer høsten 2016: 28.sept, 2.nov og 14.des.

19 37/15 Etatsstyring 2015 Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 002 Saksbehandler Gerd Marit Langøy Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret tar «Etatstyring 2015 Tilbakemelding til Høgskolen i Molde» til etterretning. Styret ber om at man følger opp i tråd med høgskoledirektørens forslag. Saksutredning Høgskolen i Molde har ikke hatt etatsstyringsmøte med Kunnskapsdepartementet i 2015, men har på bakgrunn av Årsrapport (tidligere kalt «Rapport og Planer» og/eller «Blå bok») mottatt skriftlig tilbakemelding. Det vises til vedlagte brev og rapport. Høgskoledirektøren har gjennomgått tilbakemeldingen. For å lette det videre arbeidet, og være best mulig forberedt til neste års etatstyringsmøte (våren 2016) har høgskoledirektøren plukket ut konkrete punkter og laget forslag til hvordan disse punktene skal følges opp videre. Disse punktene er sortert og nummerert i vedlagte tabell. Vedlegg: 1. Etatstyring 2015 Tilbakemelding til Høgskolen i Molde overendelsesbrev fra KD (1 side) 2. Etatstyring 2015 Tilbakemelding til Høgskolen i Molde rapport fra KD på sektormål (5 sider) 3. Etatstyring 2015 Tilbakemelding fra KD til HiMolde høgskoledirektørens oppsummering og forslag til videre oppfølging (3 sider) Vedlegg til sak HiM Etatsstyring Tilbakemeldin HiM Tilbakemelding.pdf Etatstyring oppfølging.pdf 7

20 Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks MOLDE Deres ref Vår ref Dato 15/ Etatsstyring Tilbakemelding til Høgskolen i Molde Vi viser til tildelingsbrevet for 2015, kap. 5.3 om styringsdialogen. På bakgrunn av Årsrapport ( ), tilstandsrapporten for universitets- og høyskolesektoren 2015 og resultatrapporteringen til DBH, har departementet gjort en vurdering av høyskolen. Vedlagt følger tilbakemelding til Høgskolen i Molde fra departementet. Departementet forventer at høyskolen setter i verk nødvendige tiltak for å følge opp tilbakemeldingen. Departementet vil informere om hvilke institusjoner det skal være etatsstyringsmøte med i 2016 i tildelingsbrevet for Med hilsen Toril Johansson (e.f.) ekspedisjonssjef Zheng Ørvim Yuan seniorrådgiver Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Zheng Ørvim Yuan 0032 Oslo Org no

21 Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Kopi til: Riksrevisjonen Riksrevisjonen Side 2

22 Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Molde (HiM) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning og forskning Utdanning Høyskolens satsingsområder er logistikk, sport- og eventmanagement og helse- og sosialfag. Dette er en spesiell profil og høyskolen ble i etatsstyringsmøtet i 2014 spesielt utfordret til å vurdere hvordan det faglig sterke miljøet innen logistikk kan gi synergieffekter og kobles inn mot høyskolens andre fagområder. Departementet merker seg at høyskolen ser fagmiljøer på tvers ved å planlegge å gi studentene ved sykepleierutdanning kompetanse i logistikk, for å bedre deres kompetanse i organisering av helsetjenesten. Departementet forventer at dette skjer i god dialog med helsetjenesten, og at styret og høyskolens administrative ledelse bør ha ambisjoner om å bygge opp sterkere fagmiljø også utover området som kvalifiserer til vitenskapelig høyskole. Departementet viser til dialog om høyskolens samarbeid med Folkeuniversitetet Midt-Norge om bachelor i rettsvitenskap. Departementet forventer at høyskolen raskt etablerer en avtale med en institusjon som har de faglige forutsetningene, slik at studentene som er tatt opp ved bachelorstudiet i rettsvitenskap kan fullføre studiet. Departementet ber om tilbakemelding når en avtale foreligger. Riksrevisjonen har undersøkt studiegjennomføring i høyere utdanning. Rapporten ble lagt frem 21. mai Undersøkelsen viser at gjennomstrømmingen i høyere utdanning er for lav. Departementet merker seg at andelen studenter på bachelorutdanning ved HiM som gjennomførte på normert tid i 2014 ligger på samme nivå som i 2013, og at andelen fortsatt ligger betydelig under gjennomsnittet for høgskolesektoren. Når det gjelder masterutdanning, ligger høyskolen godt over gjennomsnittet for vitenskapelige høyskoler. Departementet understreker at det er den enkelte utdanningsinstitusjon selv som har ansvar for å legge til rette for at studentene gjennomfører på normert tid. Departementet forventer at styret sammen med høyskolens ledelse jobber videre med tiltak for å bedre gjennomstrømningen spesielt på bachelor-, men også på masterstudiene. Internasjonalt samarbeid, inkl. delstudier i utlandet, er en viktig del av norsk kunnskapspolitikk, bl.a. for å bidra til å heve kvaliteten i utdanningene. KD har forventninger til økt innsats også fra HiM på dette området. Høyskolen må se på mulighetene i Erasmus+. Departementet har ikke informasjon om at studenter fra andre institusjoner opplever søknadsprosedyren slik høyskolen skriver i årsrapporten. 1

23 FOU HiM arbeider for å øke FoU-produksjonen og kvaliteten. Organisering av FoU-arbeidet i forskergrupper, og ansettelse av en viserektor er viktige grep for å nå høyskolens målsettinger. Resultatene fra HiMs undersøkelse blant de ansatte om motivasjon, rammevilkår etc. bør brukes aktivt i arbeidet med å heve FoU-aktiviteten. Kontinuerlig oppmerksomhet og strategiske prioriteringer og tiltak gjennom alle ledelsesnivåer i institusjonen er nødvendig for at HiM skal nå målsettingen sin om å øke FoU-produksjonen og kvaliteten. Alle utdannings- og forskningsmiljøer i Norge skal holde høy kvalitet og flere norske forsknings- og utdanningsmiljøer skal hevde seg internasjonalt. Departementet savner en omtale av høyskolens nasjonale og internasjonale FoU-samarbeid. Samarbeid nasjonalt og internasjonalt, samt med arbeids- og næringsliv er viktige tiltak for å styrke forskningen ved høyskolen ytterligere. Departementet registrerer at høyskolen vektlegger forskningsbasert utdanning og at ansatte bruker egen forskning i undervisningen. Departementet understreker betydningen av at undervisningen også bygger på internasjonal god forskning. Samspillet mellom forskning og utdanning styrkes også gjennom studentaktiv forskning. Det har vært en liten økning i antall publiseringspoeng per faglige stilling, men HiM ligger et stykke unna sitt eget mål og lavere enn forventet med tanke på høyskolens doktorgradsprogram og høye faglig kompetanse. Høyskolen har en høy andel førstekompetente på avdeling for ØIS, mens nivået på avdeling for HS ligger betydelig lavere. Styret rapporterer at det skal prioritere å løfte andelen førstekompetente på avdeling for HS. Det synes å være et riktig tiltak for å øke FoU-aktiviteten ved avdelingen. Det er en liten nedgang i Forskningsrådsmidler og HiM hadde ingen regnskapsførte midler fra EU i Regjeringen har besluttet at Norge skal delta fullt ut i Horisont 2020 og forventer at institusjonene utvikler strategier for hvordan de best kan utnytte mulighetene som ligger i rammeprogrammet. Departementet er opptatt av at høyskolen skal nyttiggjøre seg de mulighetene som ligger i Horisont 2020 og Erasmus+ samt øke den samlede internasjonaliseringen på utdanningsområdet sitt. Departementet forutsetter at høyskolen ser på muligheter, i samarbeid med andre miljøer, for å søke ekstern finansiering både gjennom Forskningsrådet og i EU. Høyskolen har fått godkjent en ph.d.-utdanning innen helse- og sosialfag sammen med Høgskolen i Volda. Departementet forventer at det arbeides strategisk for å sikre tilstrekkelig antall studenter i ph.d.-programmet og sørge for at ph.d.-utdanningen er forankret i solide fagmiljø med aktiv forskning- og utviklingsproduksjon. Departementet registrerer at avlagte doktorgrader i doktorgradsprogrammet i logistikk har økt det siste året og går ut i fra at HiM fortsatt vil ha oppmerksomhet på kvalitet og gjennomstrømning i forskerutdanningen. Som høyskolen selv løfter frem, er det stort potensial i sterkere faglig samspill på tvers av fagområder, eksempelvis mellom logistikk og helse- og sosialfagene hvor høyskolen nå har doktorgradsprogram. 2

24 Sektormål 2 Forskning og utdanning for velferd, verdiskaping og omstilling DBH-data viser en nedgang i BOA-inntekter (BOA) per faglige stilling for HiM de siste årene og høyskolen må gjennomføre tiltak for å øke volumet. HiM har en viktig samfunnsrolle i kunnskapsbasert formidling til brukere og allmennheten. Høyskolen er partner i Arenaprogrammet ikuben og er representert i flere regionale forum og komiteer. Bistillinger bidrar til å styrke samspillet med arbeidslivet. Andelen bistillinger har sunket noe og ligger lavere enn snittet for vitenskapelige høyskoler og høyskolen bør se på mulighetene for å øke antallet ansatte med bistillinger. HiM har etablert en egen uavhengig nettavis Panorama som formidler høyskolens virksomhet, men bør samtidig arbeide for formidling av kompetanse og forskningsresultater gjennom et bredere sett av media og andre kanaler. Departementet savner omtale av høyskolens arbeid om økt verdiskaping gjennom innovasjon, entreprenørskap, kommersialisering og oppfølging av forretningsideer. Alle institusjoner med helseutdanning og lærerutdanninger er tildelt kandidatmåltall. HiM har ikke oppfylt kandidatmåltallene verken for sykepleie- eller vernepleierutdanningene. Departementet forventer at HiM utvikler målrettede tiltak slik at kandidatmåltallene fylles. Departementet har ellers merket seg at høyskolen hadde ledige studieplasser i sykepleierutdanningen høsten 2014, og at høyskolen har en ambisjon om å bedre arbeidet med studentrekruttering, og også ha et særlig oppmerksomhet på gjennomstrømning ved sykepleierutdanningen. Sektormål 3 God tilgang til utdanning Livslang læring er viktig for å legge til rette for fornying, tverrfaglighet og innovasjon i samfunns- og arbeidsliv. Utdanningstilbudet skal legge til rette for tilgang til nødvendig arbeidskraft og kompetanse i alle deler av landet. Høyskolen hadde moderat vekst i tilbudet av fleksible utdanninger i 2014, men skårer fortsatt høyt blant statlige institusjoner. Departementet ønsker å oppmuntre høyskolen til å fortsette den aktive innsatsen. Departementet oppfordrer HiM til å bruke Råd for samarbeid med arbeidslivet og andre relevante arenaer til å diskutere muligheter innenfor fleksible utdanning. Høyere utdanning er et viktig virkemiddel for å sikre mennesker med nedsatt funksjonsevne mulighet til arbeid og aktiv samfunnsdeltakelse. Departementet understreker institusjonenes ansvar for et godt og inkluderende læringsmiljø av høy kvalitet for alle studenter. Dette er en del av institusjonens arbeid med studiekvalitet. Alle universiteter og høyskoler må sikre at studenter med nedsatt funksjonsevne får kvalitetssikrede tilbud og tjenester med utgangspunkt i studentenes reelle behov. Alle læresteder skal ha handlingsplaner for universell utforming og individuell tilrettelegging for studenter som trenger det. 3

25 Sektormål 4 Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem I Meld. St. 18 ( ) beskriver regjeringen ambisjoner for utvikling av universitets- og høyskolesektoren i Norge. For å nå målene, ser regjeringen behov for større og mer solide fagmiljøer. I stortingsmeldingen beskrives det mulige sammenslåinger slik at universitets- og høyskolesektoren får færre, men mer solide institusjoner. Slik kan styrene for institusjonene disponere de samlede ressursene og utvikle utdanning og forskning av høyere kvalitet. I stortingsmeldingen viser regjeringen til at basert på kvalitetskriteriene som beskrives, ser departementet særlige utfordringer i høyskolestrukturen på Vestlandet. Regjeringen viser i meldingen til at det vil arbeides for å finne hensiktsmessige løsninger som kan gi sterkere institusjoner i regionen. Departementet legger stor vekt på at det fortsatt skal være god dialog med institusjonene om strukturen på Vestlandet. Departementet vil komme tilbake til dette. Det er positivt at andelen kvinnelige professorer har økt det siste året. Andelen midlertidige stillinger har økt det siste året, selv om andelen ligger under snittet for statlig sektor. Økningen har vært spesielt høy i andelen midlertidige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger. Høyskolen bør fortsatt rette oppmerksomhet mot å redusere nivået av midlertidighet. I departementets tilbakemelding til høyskolen i 2014 anbefales det at HiM bør vurdere rullerende langtidsbudsjetter. Ifølge HiM årsrapport er høyskolens evne til å igangsette aktiviteter i tråd med høyskolens langsiktige strategier styrket på grunn av HiMs betydelig økte økonomiske handlingsrom som resultat av avsetningsnivået. Økt avsetning vil selvfølgelig gi større mulighet for satsinger, men det stilles også spørsmål om dette alene kan gi et klart og overordnet bilde av om avsetningen vil tilsvare høyskolens behov for strategiske utviklingsplaner innen utdanning- og forskningsaktiviteter, bemanningsplaner og større infrastrukturinvesteringsplaner osv. Departementet anbefaler fortsatt HiM å vurdere langsiktig budsjettprognoser som er koblet til høyskolens egen strategi og satsinger. Det er viktig at institusjonen arbeider med planer for god og effektiv bruk av eksisterende bygg og utstyr. Nye læringsformer, arbeidsformer og arbeidsredskaper ikke minst innenfor IKT, krever og legger til rette for nye måter å planlegge og sikre arealeffektivitet. Departementet vil oppfordre til å sørge for funksjons- og behovsanalyser som legger til rette for en fremtidsrettet og god utnyttelse av campus. Øvrige tilbakemeldinger Høyskolen har benyttet de gamle sektormålene for rapporteringen på punkt V Vurdering av fremtidsutsikter. Departementet gjør oppmerksom på at fra og med 2015 ble sektormålene for sektoren revidert (jf. tildelingsbrev for 2015 (vår ref. 14/5309) av 19. desember 2014). Departementet forutsetter at styringssystem for informasjonssikkerhet innføres. Departementet viser til tildelingsbrevet for 2015 og regjeringens mål om økning av antall lærlinger i statsforvaltningen. Departementet har i den forbindelse uttrykt en forventning om at universitetene og de statlige høyskolene samlet sett har økt antall lærlinger med 50 pst. i 4

26 forhold til 2014 innen utgangen av Høgskolen i Molde hadde svært få lærlinger i forhold til sin størrelse pr. oktober Departementet forutsetter at høyskolen øker antall lærlinger innen oktober 2016 for å bidra til at sektoren samlet sett når målsettingen. Departementet viser til Stortingets Innst. 360 S ( ) revidert nasjonalbudsjett 2015, om tilskuddsforvaltningen av Høgskolesenteret i Kristiansund. Tilskuddet til Høgskolesenteret vil nå inngå i Kunnskapsdepartementets tilskuddsordning, og ikke lenger over rammebevilgningen til høyskolen. 5

27 Etatstyring Tilbakemelding fra KD til HiMolde Nedenfor er enkelte av kommentarer fra KD plukket ut av brevet og sortert. Hensikten er å lette arbeidet med prioritering og videre oppfølging, samt være godt forberedt til neste års rapportering og etatstyringsmøte (forventer å bli innkalt til etatstyringsmøte våren 2016). Nr. Oppfølgingspunkt (fra KD) Kommentar (fra dir) Hva gjør vi videre? (forslag dir) Ansvar Frist Generelt: 1 Brevet behandles i høgskolestyret. Behandles i styret september-2015 (blant Høgskoledirektør 22.sept 2015 annet med hjelp av denne tabellen). fremmer saken. Styret vedtar. Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning og forskning: 2 HiM bør ha ambisjoner om å bygge opp Vi gjør i dag: 1. Som hovedregel sterkere fagmiljø også utover området ansetter vi kun med som kvalifiserer til vitenskapelig høgskole førstekompetanse i faste stillinger. (logistikk). 2. Førstelektor-program på HS er prioritert område. (Tre nye ble innvilget høsten 2015). 3. Økt publisering gir mulighet for opprykk. Adelingene HS og ØS bør utarbeide kompetanseplaner i forkant av budsjettet for Avd.ØS og HS lager planer. Direktør lager styresak til okt/nov-møtet. Styret vedtar retning og rammer. 15.oktober 2015 Utg. av oktober november Vedr. bachelor i rettsvitenskap (samarb. Med Folkeuniversitetet). Forventer at HiM raskt etablerer en avtale med en institusjon som har faglige forutsetninger, slik at studenter som er tatt opp kan fullføre studiet. Har søkt KD om disp fra Gjennomfører og avvikler, i tråd med egenkapitalforskriften, og inngått planen. Studiet er også en del av Nokut avtale med Høgskolen i Lillehammer sitt tilsyn (14.sept). om kvalitetssikring. Har fått innvilget omsøkt disp fra KD. Høgskoledirektøren, studiesjef og avdelingen (Nokut). Avdelingen (gjennomføring/ avvikling) Nokut 14.sept. Siste kull vår KD forventer at styret sammen med høyskolens ledelse jobber videre med tiltak for å bedre gjennomstrømmingen spesielt på bachelor-, men også på masterstudiene. Det jobbes med dette, men kanskje ikke målrettet nok og koordinert nok? Dette er også en av de 9 kvalitetsindikatorene fra KD. Ansvar ligger på dekaner, studieledere og de enkelte forelesere/lærerer. Både studieutvalget og læringsmiljøutvalget bør diskutere problemstillingene, utarbeide tiltak og følge opp. Et av tiltakene ledelsen vil prioritere er en "miljøkoordinator" i samarbeid med SiMolde. Denne skal også være med i læringsmiljøutvalget. Studiesjef sørger for at dette settes på dagsorden i studieutvalget. Høgskoledirektør sørger for at det settes på dagsorden i læringsmiljøutvalget, samt følger opp avtalen med SiMolde om økonomisk bidrag til miljøkoordinatoren. Høsten 2015 i utvalgene, ellers løpende

28 5 KD savner en omtale av høgskolens nasjonale og internasjonale FOUsamarbeid. Forbedres til neste gang. Høgskoledirektør påser at dette ivaretas i neste års rapportering. 1.mars KD forventer at HiM nyttiggjør seg mulighetene i Erasmus+ 7 KD forventer at HiM nyttiggjør seg mulighetene i Horisont 2020 Her er en del på gang. Viserektor for forskning jobber kontinuerlig med saken, og ØP har vært på kurs for å kunne gi god administrativ støtte. Må utrede nærmere hvordan vi skal få til dette, og gi informasjon til styret. Bør allikevel utredes nærmere, og gis informasjon til styret. Studiesjefen utreder. Infosak til styret høsten Viserektor for forskning utreder. Infosak til styret høsten Senest info på siste styremøte 2015 Senest info på siste styremøte 2015 Sektormål 2 Forskning og utdanning for velferd, verdiskapning og omstilling: 8 Øke antall bistillinger. Det henvises til at Her har vi gjort mye høsten 2015, Har pt et tilfredsstillende nivå, men bør bistillinger styrker samspillet med arbeidslivet. med ca. 10 nye bistillinger. løpende vurdere om ikke flere burde kommet fra nær.liv/off.sektor (utenfor akademia), for å styrke samspillet med arb.livet. 9 KD savner omtale av høyskolens arbeid Forbedres til neste gang. om økt verdiskapning gjennom innovasjon, entreprenørskap, kommersialisering og oppfølging av forretningsideer. Høgskoledirektør påser at dette ivaretas i neste års rapportering. Ansees utført. Vurderes løpende. 1.mars HiM har ikke oppfylt kandidatmåltallene for sykepleie og vernepleie. Sektormål 3 God tilgang på utdanning: 11 Vedr. livslang læring: Oppmuntres til videre innsats på fleksible studier, og bruke RSA (Råd for samarbeid med arbeidslivet) for å diskutere slike muligheter. Søkningen til disse studiene virket lovede for Tilbys i hovedsak gjennom vår EUVavdeling (Enhet for utadrettet virksomhet). Nokut sine krav kan være utfordrende for oss på dette området. RSA (felles i MR) har lugget litt "brakk" nå pga strukturprosessen. HiM har pt ansvaret. Økte søkertall bør gi større kull høsten 2015, og studentene må få god oppfølging for å kunne fullføre. Avdeling HS Jobbe videre med EUV. Diskutere med Rektor, direktør,euvleder og studiesjef. Nokut på tilsynsmøtet 14.sept. Ta initiativ til et RSA-møte i høst. Løpende 14.sept (møte Nokut). RSA-møte innen utgangen av 2015.

29 12 Alle læresteder skal ha handlingsplaner for universell utforming og individuell tilrettelegging for studenter som trenger det. Statsbygg har hatt gjennomgang av bygningsmassen og jobber med tiltak for universell utforming. Studiekontoret ordenr individuell tilrettelegging for studenter som trenger det. Vi har ikke en egen handlingsplan for HiM, men Statsbygg sin kartlegging og tiltaksplan (som vi har fått), samt studiekontorets rutiner (inkludert avtale med NAV) ansees å være tilfredsstillende på dette punktet. Ansees ivaretatt Sektormål 4 Effektiv, mangfoldig og solid høyere utdanningssektor og forskningssystem 13 HiM bør vurdere rullerende Direktør har tro på at det kan være langstidsbudsjett nyttig, og et godt styringsverktøy. Vil avvente til budsjettarbeidet for 2016 er ferdig. Ønsker i den forbindelse kontakt med (og kanskje besøk hos) en enhet i sektoren som har praktisert dette en stund, for å høste av deres erfaringer. Direktør, med støtte fra Personal- og Økonomidirektør Vurdering ferdig, inkludert drøfting i styret, innen Øvrige tilbakemeldinger: 14 Sektormålene er revidert. De 4 sektormålene er omarbeidet/omformulert (de nye brukes i denne oversikten). Høgskoledirektør påser at nye sektormål brukes i neste års rapportering. 1.mars Forventning om flere lærlinger. Økes innen oktober Vi har tidligere hatt 1 lærling på IT. Fra og med høsten 2014 økte vi til 2 (tar inn en ny hver høst). Vi har ikke lærlinger på andre fag. Vi har fortsatt få lærlinger, og bes altså Personal- og om å øke med 50% fra okt-2014 til okt- økonomidirektør Dvs. minst en til for HiM. Det må vurderes om IT kan ta 3 lærlinger. Det bør også vurderes om andre felt kan ha lærlinger, f.eks inne kontorfag? Innen opptaket av lærlinger høsten 2016.

30 38/15 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til styret for Studentsamskipnaden Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 56 Saksbehandler Sissel Anne Waagbø Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolestyret oppnevner følgende personer til styret i Studentsamskipnaden i Molde for perioden : Styremedlem Rektor Hallgeir Gammelsæter Høgskoledirektør Gerd Marit Langøy Personlig vara Prorektor Solfrid Vatne Studiesjef Sissel A. Waagbø Saksutredning Høgskolestyret skal oppnevne to medlemmer og vara til disse, til styret for Studentsamskipnaden i Molde (SiMolde) for perioden Det er ønskelig at ledelsen ved høgskolen sitter nær opp til SiMolde som er en svært viktig samarbeidspartner i og med at SiMolde "har til oppgave å ta seg av studentenes velferdsbehov ved det enkelte lærested" jf 3, Lov om studentsamskipnader. Hva som inngår i studentvelferdstjenester er nærmere regulert i Forskrift om studentsamskipnader, jf 8, og det samme gjelder ansvarsfordeling mellom samskipnaden og utdanningsinstitusjonen, jf 14. HiMolde har et tydelig og overordnet ansvar for studentenes læringsmiljø ved at HiMolde sammen med SiMolde skal legge til rette for et godt studiemiljø og for å bedre det helhetlige læringsmiljø ved utdanningsinstitusjonen, jf 5 i nevnte lov. Rektor har sagt seg villig til å fortsette i vervet, med nyvalgt prorektor som vara. Høgskoledirektøren ønsker å fortsette i vervet, med studiesjefen som vara. 8

31 39/15 Oppnevning av klagenemnd Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. Saksbehandler Sissel Anne Waagbø Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer i klagenemnda ved Høgskolen i Molde for perioden fram til : Medlem: Personlig varamedlem: Tingrettsdommer Eli S. Brusdal Tingrettsdommer Oddne Hansen Førstelektor Ole David Brask Høgskolelektor Georg Inge Iversen Panzer Høgskolelektor Tone Hegdal Amanuensis Eddie Rekdal Saksutredning I følge UH-loven skal alle universiteter og høgskoler ha en klagenemnd som skal behandle klagesaker fra studenter samt saker som omhandler annullering eksamen og utestenging. Se også retningslinjer for klagenemnda. Klagenemnda skal etter loven ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Leder og varamedlem for leder skal fylle de lovbestemte krav for lagdommere, og skal ikke være ansatte ved institusjonen. To av medlemmene skal være studenter, og oppnevnes av Studenttinget for en periode på ett år. De øvrige medlemmene oppnevnes av styret for en periode på fire år. Både nemndas medlemmer og varamedlemmer for perioden har sagt seg villige til å bli gjenoppnevnt. Det foreslås at rektor får fullmakt til å oppnevne medlemmer i perioden frem til

32 40/15 Regnskapsoversikt pr Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 131 Saksbehandler Grete Rødal Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret tar oversikten med kommentarer til etteretning. Saksutredning Regnskapsoversikt pr (bevilgningsregnskap) Vedlagte budsjettoppfølgingsrapport pr. utgangen av august er en sammenstilling av de enkelte enheters vedtatte driftsbudsjett mot netto driftsutgifter. Det vil si at inntekter utover budsjetterte inntekter er inkludert for de enheter der dette er aktuelt. Kun avvik som vurderes som vesentlig blir kommentert. Pr viser rapporten et totalforbruk på ' (2014: '). Dette utgjør 94% av periodisert budsjett (2014: 93%). Rapporten viser et totalt mindreforbruk i forhold til budsjett på 7 929' (2014: ). En del av dette er reelt mindreforbruk knyttet til sykefravær og ledighet i stillinger fordi tilsettingsprosesser har tatt lengre tid enn forutsatt, i tillegg til at lønnsoppgjøret ble billigere enn det som var avsatt i budsjettet. Mindreforbruk på lønn fordeler seg på flere enheter, men er av vesentlig størrelse for stipendiater HS (408'), stipendiater LOG (668 ), avdeling HS (513') og avdeling LOG (831'). Det er satt av 3,5 mill kr til lønnsoppgjør for 2015, og dette er periodisert jevnt i budsjettet over perioden mai til desember, dvs ca 438' pr. mnd, mens reell kostnad etter et enkelt estimat er beregnet til ca 100' pr. mnd. Øvrig mindreforbruk er fordelt på flere enheter. Felles drift har totalt et mindreforbruk på 4.087', herav 2.248' på bygningers drift. Det er budsjettert med husleieøkning på 2.200' og 300' i økte brukeradministrative kostnader til Statsbygg knyttet til ombyggingsarbeider som skulle vært gjennomført i Da kun fase 1 av prosjektet ble gjennomført i 2014 ligger det an til at husleieøkning først vil inntre fra Det er aktuelt å betale inn et beløp tilsvarende den budsjetterte husleieøkningen i et investeringstilskudd som vil gi en lavere årlig husleie i kontraktsperioden. Mindreforbruk på totalt 2.500' vil da ikke være reelt. Øvrig mindreforbruk er knyttet til manglende periodisering av Kopinor-kostnad, ubrukte/ikke belastede midler på Digitaliseringsprosjektet, godskriving av indirekte kostnader fra BOA-prosjekt (ikke budsjettert) mm. Avdeling HS har et mindreforbruk knyttet til samarbeidsmidlene (totalt 473'), og det er forsinkelse i bruken av midlene, og dermed sannsynlig at midlene ikke vil være oppbrukt pr. nyttår. I den grad det er innvilget midler til spesifikke prosjekter vil det være aktuelt å sette av ubrukte midler pr til neste år. Rektorat har et mindreforbruk på 904'. Det er innvilget midler til førstelektorløp som ikke er belastet ennå, og en ansatt er ute i forskningstermin så det vil bli belastet kostnader i løpet av høsten, men det er sannsynlig at midlene ikke blir benyttet fullt ut. Et par enheter har imidlertid også et vesentlig merforbruk, Info-avdelingen (683') og avdeling ØS (337'). Merforbruk på Info er knyttet til messeleie, profil/studieannonsering og profileringsartikler, noe av dette vil jevne seg ut i løpet av høsten. Av merforbruket er også ca 100' knyttet til profileringsprosjektet, men dette skyldes at budsjettet i hovedsak er periodisert 10

33 utover høsten, mens noe av kostnaden allerede har påløpt. Det er også kostnadsført i overkant av 60' som skal aktiveres i balansen, noe som også vil redusere merforbruket. Merforbruket på Info forventes altså å jevne seg noe ut i løpet av høsten, men det er sannsynlig at det vil være et merforbruk pr. årsslutt. Merforbruk på avdeling ØS kan skyldes at dette er første budsjettår med gamle avdeling ØIS delt i to, og at fordelingen av budsjettet har blitt noe skjev. (LOG har til sammenligning mindreforbruk på 137'). Men det skyldes også økt klagesensur, økt innleie av timelærer samt økte kostnader til reiser i undervisningen pga flere bistillinger. En del av innleie timelærer skal belastes forskningstermin/rektors midler, og vil således redusere merforbruket noe. Status pr : Budsjett hittil Regnskap hittil Avvik Årsbudsjett Mer/mindreinntekt Mer/mindrekostnad Mer/mindre investering Netto inndekning BOA Netto Mens budsjettoppfølgingsrapporten viser et mindreforbruk på 7.929' viser statusrapporten et resultat av drift på 4 188' (overskudd). Forskjellen på disse to beløpene består i differanse mellom budsjetterte og faktiske sentrale inntekter, differanse mellom budsjetterte og faktiske investeringer og netto inndekning BOA. At man har et mindreforbruk i forhold til budsjett på nærmere 8 mill, mens resultat av drift kun er på ca 4,2 mill skyldes at det i budsjettet er lagt opp til å bruke mer enn årets tildeling fra KD, altså bruke av oppsparte midler fra tidligere år. Basert på kommentarene til driftsutgiftene over forventes det at en del av mindreforbruket vil jevne seg ut i løpet av høsten, og at resultatet av driften dermed vil bli nærmere opp til budsjett enn slik det fremstår i dag. Mindreforbruk på lønn er hovedsakelig reelt, og reduseres ikke selv om stillingene senere blir besatt, og utgjør så vidt høye beløp at det likevel må forventes et vesentlig mindreforbruk i forhold til budsjett pr Vedlegg: Budsjettoppfølgingsrapport pr Vedlegg til sak Budsjettoppfølging srapport pr

34

35 41/15 Budsjettrevisjon - supplerende tildeling i revidert nasjonalbudsjett Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 113 Saksbehandler Kari Gagnat Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Høgskolens ramme økes med kr ,- som tilsvarer ekstra tildeling i revidert nasjonalbudsjett. Dette innebærer en budsjettrevisjon for 2015 slik: Revidert inntektsramme økes til Budsjetterte utgifter holdes uendret. Netto merforbruk i forhold til årets inntekter blir da kr som dekkes ved bruk av styrets avsetninger. Saksutredning I supplerende tildelingsbrev fra KD, datert , tildeles Høgskolen i Molde kr ,-. Midlene er knyttet til opprettelse av 10 nye studieplasser på vernepleie. Bakgrunnen for at vi får en ekstra tildeling knyttet til nettopp denne profesjonsutdanningen, er at vi over flere år har spilt inn ønske til KD om ekstra studieplasser innen vernepleie. En studieplass er definert som 60 studiepoeng. Det vil si at KD forventer en aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent pr tildelt studieplass, og det presiseres at midlene som er bevilget til nye studieplasser skal medføre at flere studenter får et tilbud om høyrere utdanning. KD tar med forbehold om Stortingets årlige vedtak om statsbudsjettet, sikte på å videreføre bevilgningen til disse studieplassene i framtidige budsjett. Denne tildelingen vil da ligge inne i den samlede rammen som høgskolen får og være en faktor som innebærer en økning av rammen de neste tre åra. Økt opptak av studenter på profesjonsutdanningene gir på litt sikt behov for større bemanning. Flere studenter innebærer blant annet meir veiledning og oppfølging knyttet til praksis. Lønnsbudsjettet til de enkelte budsjettenhetene blir fastsatt innenfor en vedtatt årsverkramme, som blir vurdert i den årlige budsjettprosessen. Høgskoledirektøren foreslår at den ekstra tildelingen på kr ,- for 2015, blir satt til styrets disposisjon. 12

36 Vedlegg: Supplerende tildelingsbrev revidert nasjonalbudsjett, kap 260 post 50 og 70 nye studieplasser i 2015 Oversikt lønn og drift forslag revisjon pr Vedlegg til sak LØNN OG DRIFT 2015_revisjon_forsla 13

37 Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/ Supplerende tildelingsbrev revidert nasjonalbudsjett, kap. 260 post 50 og 70 nye studieplasser i 2015 Det vises til Stortingets behandling av Innst. 360 S ( ), jf. Prop. 119 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015 der det ble vedtatt å øke bevilgningen for kap. 260 post 50 og 70 knyttet til opprettelsen av om lag 500 nye studieplasser ved universiteter og høyskoler. Regjeringen legger vekt på å bidra til å skape et omstillingsdyktig og mangfoldig næringsliv og en effektiv offentlig sektor. Hovedvekten av studieplassene som tildeles, er innenfor sentrale fagområder som støtter opp under dette målet, nemlig helsefag, realfag og teknologi. En studieplass er definert som 60 studiepoeng, det vil si at Kunnskapsdepartementet forventer en aktivitetsøkning tilsvarende en heltidsekvivalent per tildelt studieplass. Det presiseres at midlene som er bevilget til nye studieplasser skal medføre at flere studenter får et tilbud om høyere utdanning. Dersom senere rapportering fra institusjonen og tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser at forutsetningene for bevilgningene ikke er innfridd, vil bevilgning for senere år ikke kunne påregnes. Departementet vil følge opp at institusjonene dimensjonerer sitt totale studietilbud i tråd med bevilgninger til nye studieplasser, og at nye studieplasser kommer i tillegg til allerede eksisterende studieplasser. Postadresse Kontoradresse Telefon* Universitets- og Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg * høyskoleavdelingen Magnus K. Worren 0032 Oslo Org no

38 Fordeling på institusjonsnivå, plasser Helsefag Realfag og teknologi Annet Bioingeniør, kat. D, 3 år Fysioterapi, kat. D, 3 år Klinisk ernæringsfysiologi, kat. D, 5 år Sykepleie, kat. E, 3 år Tannpleie, kat. D, 3 år Vernepleie, kat. E, 3 år Fiskehelse, master, kat. C, 5 år Informatikk, master, kat. C, 2 år Ingeniør (undervannsteknologi), kat. E, 3 år 5-årig teknologisk utdanning, kat. D, 5 år Strategiske studieplasser, kat D, 4 år Brannsikkerhet, master, kat. C, 2 år Internasjonal beredskap, kat. E, 3 år Rettsvitenskap, master, kat. E, 2 år Strategiske studieplasser, kat. D, 4 år Studieplasser per institusjon NMBU NTNU UiA UiB UiN UiO UiS UiT HiM HiB HBV HiG 5 5 HiHa HiHe 5 5 HiL HiNT HiOA HSH HiT HiÅ HBet. 5 5 HDiak. 5 5 LDH TOTAL SUM 519 Side 2

39 Rapportering Departementet viser til kravene om økonomirapportering i tildelingsbrev til statlige universiteter og høyskoler og tilskuddsbrev til private høyskoler for 2015, og ber for øvrig om at det rapporteres særskilt på bruken av midler knyttet til studieplasser i Årsrapport ( ) innen 15. mars Fordeling av midler til nye studieplasser 2015 På bakgrunn av tabell med fordeling av nye studieplasser gjengitt over innenfor fagområdene helsefag, realfag og teknologi, og annet, samt de strategiske studieplassene som ikke er fagfordelt, blir fordelingen av midlene som følger: Kroner Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Agder Universitetet i Bergen Universitetet i Nordland Universitetet i Oslo Universitetet i Stavanger Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Bergen Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Harstad Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer Høgskolen i Nord-Trøndelag Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen Stord/Haugesund Høgskolen i Telemark Høgskolen i Ålesund Høgskolen Betanien Høyskolen Diakonova Lovisenberg diakonale høgskole Side 3

40 Med forbehold om Stortingets årlige vedtak om statsbudsjettet tar Kunnskapsdepartementet sikte på å videreføre bevilgningene til studieplasser i framtidige budsjetter. Med hilsen Hedda Huseby (e.f.) avdelingsdirektør Magnus K. Worren seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Kopi: Riksrevisjonen Side 4

41 Adresseliste Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Postboks ÅS Norges teknisknaturvitenskapelige universitet 7491 TRONDHEIM Universitetet i Agder Serviceboks KRISTIANSAND S Universitetet i Bergen Postboks BERGEN Universitetet i Nordland Postboks BODØ Universitetet i Oslo Postboks 1072 Blindern 0316 OSLO Universitetet i Stavanger 4036 STAVANGER Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9019 TROMSØ Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i Postboks MOLDE logistikk Høgskolen i Bergen Postboks BERGEN Høgskolen i Buskerud og Postboks KONGSBERG Vestfold Høgskolen i Gjøvik Postboks GJØVIK Høgskolen i Harstad Havnegt HARSTAD Høgskolen i Hedmark Postboks ELVERUM Høgskolen i Lillehammer Postboks LILLEHAMMER Høgskolen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Høgskolen i Oslo og Akershus Postboks 4, St. Olavs plass 0130 OSLO Høgskolen Stord/Haugesund Postboks STORD Høgskolen i Telemark Postboks PORSGRUNN Høgskolen i Ålesund Serviceboks ÅLESUND Høgskolen Betanien Vestlundveien FYLLINGSDALEN Høyskolen Diakonova Postboks 6716 St. Olavs plass 0130 OSLO Lovisenberg diakonale høgskole Lovisenberggaten 15 B 0456 OSLO Side 5

42 Inntekter Budsjett 2015 Rev bud 2015 Avvik Budsjettildeling KD * (269' endring RBO mv og 4122' HIKsu, revidert nasjonalbudsjett +350') Egne inntekter SUM inntekter Utgifter Driftsbudsjettet Avsatt til lønnsoppgjør ,89 % Avsatt til investeringer SUM utgifter Budsjettunderskudd LØNNSBUDSJETT 2015 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Rev bud 2015 Årsverk rev Ramme SUM Arkiv ,0 2,0 SUM Informasjon ,0 2,0 økt med 300' profileringsprosjektet SUM ØP ,6 10,0 SUM Sentraladministrasjonen SUM Ledelsen SUM Stipendiater SUM EUV SUM Renhold ,5 6,5 SUM Studiesjefens kontor ,2 18,0 SUM Biblioteket ,0 7,0 SUM IT ,0 10,0 SUM ADMINISTRASJONEN ,3 55,5 SUM Rektorat ,0 1,0 SUM Stipendiater ,6 18,0 SUM EUV ,2 1,2 SUM Strategiske midler ,8 20,2 (SUM administrative stillinger HS) SUM STILLINGER HS ,8 43,9 økt med 0,2+0,3 bistillinger/ SUM HS ,8 43,9 (SUM administrative stillinger ØIS) SUM STILLINGER LOG (inkl ØS i 2014) ,1 25,7 økt med 0,2+0,1 bistillinger/ SUM LOG ,1 25,7 SUM STILLINGER ØS ,2 24,5 økt med 0,2+0,4 bistillinger/ SUM ØS ,2 24,5 SUM ,2 169,8 ENHETSBUDSJETT 2015 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett / Arkiv Informasjon økt med 400' profileringsprosjektet 1131 Spesielle tiltak/ stimuleringsmidler Drift EUV Felleskostnader Studieforvaltning Bibliotek IT Rektorat Stipendiater Drift EUV HS økt med reisekostnader bistillinger LOG (tidl. ØIS) økt med reisekostnader bistillinger ØS økt med reisekostnader bistillinger SUM ENHETSBUDSJETT Budsjett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett / SUM DRIFT SUM LØNN ,6 pluss 0,8 bistillinger SUM ENHETER flytting av dekning stilling verneple profileringsprosjektet sum ending lønn LØNN OG DRIFT 2015_revisjon_forslag xlsx _1_0.xlsx

43 42/15 Hovedregler for økonomiforvaltningen Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 131 Saksbehandler Grete Rødal Saksgang Møtedato Saknr 1 Høgskolestyret /15 Forslag til vedtak/innstilling: Styret vedtar forslaget til Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiMolde. Disse erstatter Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiMolde av Saksutredning Kunnskapsdepartementet fastsatte ny Hovedinstruks for økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høyskoler. Instruksen er gjeldende fra og erstatter tidligere instruks av Instruksen fastslår at styret er det øverste organet ved institusjonen og har ansvaret for at institusjonen drives i samsvar med gjeldende regler og rammeverk. Instruksen finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hovedinstruks-for-okonomiforvaltningenved-statlige-universiteter-og-hoyskoler/id765252/ Instruksens pkt. 2.1 sier at styret, innenfor lover og regler og de rammer og retningslinjer som er trukket opp av Kunnskapsdepartementet, skal fastsette hovedregler for økonomiforvaltningen ved institusjonen. På bakgrunn av dette har administrasjonen utarbeidet forslag til Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiMolde. Hovedreglene er utarbeidet med det mål å delegere styrets ansvar for den praktiske gjennomføringen av økonomiforvaltningen til direktør på de fleste områder. Vedlegg: Forslag til nye Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiMolde. Vedlegg til sak Hovedregler for økforvaltningen_201 14

44 Hovedregler for økonomiforvaltningen Fastsatt av høyskolestyret

45 Innledning HOVEDREGLENES FORHOLD TIL ØKONOMIREGELVERKET HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARS FORDELING Interne regler og retningslinjer Økonomiforvaltningsansvar DELEGERING AV BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET OG PLANLEGGING Budsjettdisponeringsmyndighet Generelle bestemmelser om intern disponering Gjennomføring og oppfølgning Langsiktig plan og budsjett Årsplan Disponeringsplan ØKONOMIFORVALTNING Generelt om økonomiforvaltningen Regler for behandling av utgifter Lønn og oppgavepliktige ytelser Kjøp av varer og tjenester Attestasjon og bekreftelse av utbetalinger Betalingsformidling og regnskapsføring Konsernkontoordningen Regnskapsføring Betalingskort, sjekk og håndkasse Inntekter REGNSKAPSFØRING OG RAPPORTERING Regnskapsføring og økonomisystem Kontoplan Arkivering av regnskapsmateriell og regnskapsdokumentasjon Rapportering til statsregnskapet Virksomhetsregnskapet Årsrapport og delårsrapporter (tertialrapporter) KONTROLL OG RESULTATOPPFØLGING Resultatoppfølging og evaluering Intern kontroll FORVALTNING AV VERDIPAPIRER OG ANDRE EIENDELER Behandling av verdipost og verdipapirer Forvaltning av eiendeler Forvaltning av eierinteresser m.v Generelle bestemmelser om forvaltning av eierinteresser Særskilte bestemmelser i selskaper der staten har dominerende innflytelse Statlige fond Forvaltning av finansielle eiendeler og midler EKSTERNT FINANSIERT AKTIVITET SAMARBEID MED STIFTELSER OG SELSKAP ANDRE FORHOLD Erstatningsansvar Påtalebegjæring

46 Innledning (UHL 9-1, 10-2, 10-3) Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HiMolde er fastsatt av styret i henhold til punkt 2.1. i Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høyskoler av 10. juli Hovedinstruksen fra Kunnskapsdepartementet delegerer ansvar på mange områder innenfor økonomiforvaltningen til styret som er den øverste myndighet ved høyskolen. Hovedreglenes formål er blant annet å delegere de nødvendige fullmakter videre til direktøren, og dermed tydeliggjøre skillet mellom styrets overordnede ansvar og direktørens operative ansvar. Høyskolens hovedregler fastsetter den myndighet som styret med disse har delegert til direktør. Følgende lov og regelverk gjelder for økonomiforvaltningen ved HiMolde: Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 (sist endret 1. august 2014). Lov om offentlige anskaffelser av 1. juli 2001 (sist endret 1. januar 2014) Reglement for økonomistyring i staten, fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon 12. desember 2003 (sist endret 18. september 2013). Bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003 (sist endret 18. september 2013). Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høgskoler, fastsatt 10. juli Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer (F-07-13) og tilhørende veileder datert 26. august Rundskriv, reglement og pålegg for øvrig fra Kunnskapsdepartementet, Direktoratet for økonomistyring, samt lover og regler fra øvrig forvaltningsmyndighet som gjelder økonomiforvaltningen. Hovedregler for økonomiforvaltningen ved Høgskolen i Molde gjelder all virksomhet ved høyskolen, uavhengig av finansieringskilde. 1. HOVEDREGLENES FORHOLD TIL ØKONOMIREGELVERKET (R 3) (HI 1) Hovedreglene er et supplement til det overordnede økonomiregelverk i staten. Innholdet i dokumentene er ikke gjengitt, slik at ved bruk av hovedreglene må en også forholde seg til de punkter i det overordnede regelverket det er henvist til. I hovedreglene for økonomifunksjonen ved Høgskolen i Molde benyttes følgende begrep og forkortelser: UHL Lov om universiteter og høgskoler R - Reglement for økonomistyring i staten B - Bestemmelser om økonomistyring i staten HI - Hovedinstruks fra Kunnskapsdepartementet om økonomiforvaltningen ved statlige universiteter og høyskoler 2. HOVEDTREKK I MYNDIGHETS-, OPPGAVE- OG ANSVARS FORDELING 2.1 Interne regler og retningslinjer (R 3) (B 2) (HI 2.1) Styrets ansvar og oppgaver er regulert i UHL 9-1 og 9-2. Direktørens ansvar og oppgaver er regulert i UHL Styret er det øverste organ ved høyskolen og skal innenfor lover og regler og de rammer og retningslinjer som er trukket opp av Kunnskapsdepartementet, fastsette hovedregler for økonomiforvaltningen ved institusjonen. Direktøren er den øverste leder for den administrative virksomheten ved HiMolde og har ansvaret for at høyskolen drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder og de 3

47 rammer og mål som gis av overordnet myndighet. Direktøren har det operative ansvaret for de arbeidsområdene som omfattes av dette regelverket. Direktøren kan delegere myndighet i den utstrekning lov eller andre bestemmelser ikke er til hinder for det. Direktøren skal sørge for at styret er kjent med de økonomiske forpliktelser høyskolen har påtatt seg. 2.2 Økonomiforvaltningsansvar (UHL 9-2, R 4, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18) (B 1.2, 2, 4.5.1) (HI 2.2) Direktøren har ansvaret for at den samlede økonomi- og formuesforvaltningen er samordnet og utføres rasjonelt. Ansvaret innbefatter å: fastsette retningslinjer slik at de løpende økonomioppgavene utøves i henhold til gjeldende regelverk samordne budsjettarbeidet ved høyskolen og påse at det baseres på de rammer styret fastsetter og utføres etter gjeldende regler og retningslinjer fra Kunnskapsdepartementet samordne kommunikasjonen med Kunnskapsdepartementet og med Riksrevisjonen i saker som gjelder økonomiforvaltningen ved institusjonen sørge for hensiktsmessig oppgave- og arbeidsfordeling mellom nivåene i organisasjonen i saker som angår økonomiforvaltningen samordne arbeidet med resultat- og økonomikontroll internt ved høyskolen, herunder følge opp at mål og resultatkrav fastsatt i tildelingsbrev, andre vedtak og interne styringsdokumenter følges opp og gjennomføres innenfor rammen av tildelte midler fastsette interne kontrollrutiner innenfor alle systemene som benyttes i høyskolens økonomiforvaltning, og sørge for at det er etablert tilfredsstillende intern kontroll som er tilpasset risiko og vesentlighet og forhindrer styringssvikt, feil og mangler sørge for at økonomiregelverket med tilhørende interne regler og retningslinjer er lett tilgjengelig for ansatte ved høyskolen, og for at alle ansatte har kjennskap til og blir informert om de bestemmelser for økonomiforvaltning som gjelder for deres arbeid sørge for kontrollfunksjoner som dekker forvaltnings-, økonomi- og resultatkontroll påse at den eksternt finansierte virksomheten drives i samsvar med bestemmelser fastsatt av Kunnskapsdepartementet og lokale retningslinjer fastsatt av styret sørge for at rutiner er skriftlig dokumentert påse at økonomiregelverket følges ved avdelinger og administrative enheter sørge for nødvendig kompetanse i HiMoldes økonomiforvaltning 3. DELEGERING AV BUDSJETTDISPONERINGSMYNDIGHET OG PLANLEGGING 3.1 Budsjettdisponeringsmyndighet (B ) (HI 3.1) Generelle bestemmelser om intern disponering Styret har budsjettdisponeringsmyndighet og kan delegere denne helt eller delvis til ansatte ved høyskolen. Alle delegeringsvedtak og vedtak om disponeringer skal dokumenteres skriftlig. Styret delegerer budsjettdisponeringsmyndighet til rektor. Direktøren har generell budsjettdisponeringsmyndighet jf. universitets- og høyskolelovens 10-3 (7) og kan delegere i den utstrekning lov eller andre bestemmelser ikke er til hinder for dette. Direktøren skal sørge for at det til enhver tid foreligger en oversikt over hvem som har budsjettdisponeringsmyndighet i den enkelte enhet/avdeling og disse tjenestemenns signaturprøver. Direktøren fastsetter retningslinjer for kontroll med hvordan budsjettdisponeringsmyndighet utøves. 4

48 3.1.2 Gjennomføring og oppfølgning (R 9) (B2.3.2) (HI 3.1.2) Direktøren skal påse at mål og resultatkrav fastsatt i tildelingsbrev, andre beslutninger og interne styringsdokumenter følges opp og gjennomføres innenfor rammen av tildelte ressurser. Direktøren fastsetter høyskolens rutiner for rapportering og kontroll av resultater. 3.2 Langsiktig plan og budsjett (R 9) (B 2.3) (HI 3.2) Styret fastlegger de overordnede målene i virksomhetens strategiske plan. Det skal utarbeides både ettårig og flerårig plan (strategisk plan) ved høyskolen. Planarbeidet ledes og samordnes av direktøren, som fastsetter den praktiske gjennomføringen av arbeidet. Høyskolens langsiktige plan skal bygge på innspill fra avdelingene. Direktøren fastsetter frister for innspill fra avdelingene i særskilt skriv eller i de praktiske retningslinjene for planarbeidet. Høyskolens strategiske plan skal legges frem til behandling i styret før planperioden tar til og innen den fristen direktøren fastsetter. 3.3 Årsplan (R 9) (B 2.2, 2.3.1) (HI 3.3) Med utgangspunkt i styrets vedtak om disponering av inntektene fra Kunnskapsdepartementet og de budsjetterte inntektene fra eksternt finansiert virksomhet, skal høyskolen hvert år utarbeide en plan for virksomheten. Planarbeidet ledes og samordnes av direktøren, som fastsetter den praktiske gjennomføringen av arbeidet. Innenfor sine ansvarsområder bestemmer avdelinger og administrative enheter selv hvordan planarbeidet skal organiseres og gjennomføres. Høyskolens årsplan skal bygge på innspill fra avdelinger og administrative enheter. Direktøren fastsetter frister for innspill fra avdelinger og de administrative enheter i særskilt skriv eller i de praktiske retningslinjene for planarbeidet. Årsplanen skal identifisere hovedprioriteringer og områder der det er behov for særskilte tiltak. Årsplanene skal angi prioriterte tiltak og i tillegg angi: mål og resultater som skal nås i løpet av året i henhold til departementets tildelingsbrev og andre styringssignaler virkemidler som skal nyttes resultatansvar oppfølging, rapportering og kontroll av ressursbruk og resultater Høyskolens årsplan skal legges frem til behandling i styret innen den frist direktøren fastsetter i særskilt skriv eller i de praktiske retningslinjene for planarbeidet. 3.4 Disponeringsplan (R 9) (B 2.3) (HI 3.4) Med utgangspunkt i årsplanen og tildelte ressurser skal administrasjonen utarbeide en disponeringsplan (budsjett) med månedlig periodisering for å kunne føre en løpende kontroll med utgifter og inntekter (løpende økonomistyring). 5

49 4. ØKONOMIFORVALTNING 4.1 Generelt om økonomiforvaltningen (HI 4.1) Direktøren skal gjennom rutiner, regelverk og rapportering legge til rette for at styret kan forvalte økonomiansvaret på en forsvarlig måte. Direktøren skal påse at avgjørelser i økonomisk-administrative saker er skriftlig dokumentert. Dersom det etter omstendighetene er nødvendig med en muntlig avgjørelse, skal avgjørelsen snarest mulig etterfølges av en skriftlig bekreftelse. Direktøren skal påse at høyskolens midler og øvrige eiendeler forvaltes i samsvar med de retningslinjer Kunnskapsdepartementet fastsetter. Direktøren skal vurdere behovet for å utarbeide praktiske retningslinjer, slik at de løpende økonomioppgavene utøves i henhold til gjeldende regelverk. 4.2 Regler for behandling av utgifter Lønn og oppgavepliktige ytelser (R 17 og 18) (B 2.5, 4.3, 5.2) (HI 4.2.1) Direktøren har det overordnede ansvar for at arbeidet med lønn og oppgavepliktige ytelser foregår rasjonelt og gjennomføres i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer. Direktør avgjør om HiMolde skal forestå alle deler av arbeidet på lønnsområdet selv eller om institusjonen skal nytte annen tjenesteyter godkjent av Finansdepartementet. Dersom deler av lønnsarbeidet skal utføres av en ekstern tjenesteyter, skal direktøren inngå skriftlig avtale med tjenesteyteren som presiserer hvilke funksjoner som skal utføres av institusjonen og hvilke som skal utføres av vedkommende tjenesteyter. Direktøren fastsetter hvordan lønnsarbeidet skal organiseres. Vesentlige endringer i arbeidsdeling mellom ekstern tjenesteyter og HiMolde skal forelegges styret. Direktøren har ansvar for at HiMolde har tilgang til elektroniske systemer med tilfredsstillende funksjonalitet for beregning, utbetaling, regnskapsføring og rapportering av lønns- og personalkostnader. Direktøren skal etablere retningslinjer og kontrollfunksjoner for lønnsarbeidet som sikrer løpende oversikt over hvem som har myndighet til å attestere lønnsberegningsbekreftelse korrekt lønnsberegning og lønnsutbetaling riktig rapportering av lønnsdata regelmessig avstemming av lønnsrelaterte konti i økonomisystemet mot tilsvarende i lønnssystemet at kontrolltiltak gjennomføres i henhold til vesentlighet og risiko Kjøp av varer og tjenester (B 5.3) (HI 4.2.2) Styret har ansvaret for at alle kjøp av varer og tjenester skal utføres i samsvar med gjeldende lov om offentlige anskaffelser. Styret skal også fastsette reglement og utforme strategidokument for innkjøpsvirksomheten. Direktøren har ansvar for tilgang til elektronisk anskaffelsessystem. Direktøren skal etablere retningslinjer og kontrollfunksjoner som sikrer effektiv og forsvarlig innkjøp av varer og tjenester. 4.3 Attestasjon og bekreftelse av utbetalinger (B 2.5, 4.3.1, 5.3.3, , 5.3.6) (HI 4.3) Direktøren skal fastsette retningslinjer som sikrer at alle utbetalinger fra institusjonen er attestert, godkjent og bokført i samsvar med reglene om dette og etablere rutiner som sikrer forsvarlig transaksjonskontroll. 6

50 4.4 Betalingsformidling og regnskapsføring (R 17) (B 3.8, 4.4, 5.4.6) (HI 4.4) Konsernkontoordningen (HI 4.4.1) Direktøren velger kontofører og anmoder Kunnskapsdepartementet om oppgjørskonti i Norges Bank i henhold til Finansdepartementets retningslinjer for konsernkontoordningen. Direktøren må fastsette skriftlig hvem som kan opprette arbeidskonti hos kontofører, og utarbeide retningslinjer for behandling og kontroll av avregningsretur og betalingsoppdrag, og for betalingsformidlingsaktivitetene forøvrig. Direktøren skal skriftlig fastsette hvem som har myndighet til å autorisere betalingsoppdrag og skal sørge for at det til enhver tid foreligger ajourført oversikt hos kontofører og ved institusjonen over hvem som har autorisasjonsmyndighet Regnskapsføring (HI 4.4.2) Direktøren har ansvaret for at regnskapsføringen er innrettet i samsvar med gjeldende regler og retningslinjer for virksomhetsregnskap Betalingskort, sjekk og håndkasse (B ) (HI 4.4.3) Direktøren tar stilling til om institusjonen skal opprette håndkasse til dekning av mindre, tilfeldige utgifter. Direktøren skal i tilfelle fastsette retningslinjer for kontroll med rutiner for bruk av håndkasse, betalingskort og sjekk. 4.5 Inntekter (R 14) (B 2.5, 5.4) (HI 4.5) Direktøren har ansvaret for at det er etablert innfordrings- og kontrollrutiner for inntekter som er i samsvar med gjeldende regler. Direktøren fastsetter nærmere retningslinjer og rutiner for behandling av inntekter og inntektskrav, herunder kontantsalg, herunder Oppfølging av krav som ikke er gjort opp og der innkrevingen stilles i bero og retningslinjer for behandling av saker som gjelder beslutning om å unnlate å avbryte foreldelsesfrist. Direktøren tar beslutningen i slike saker, og beslutningen skal være skriftlig dokumentert. Behandling av saker som gjelder ettergivelse av krav som krever stortingsvedtak eller samtykke fra departementet. 5. REGNSKAPSFØRING OG RAPPORTERING (R 12, 17, 18) (B 3.2.1, 3.2.3) (HI 5) 5.1 Regnskapsføring og økonomisystem (R 17) (B 3, 4) (HI 5.1) Direktøren har det overordnede ansvaret for at regnskapsarbeidet er rasjonelt og foregår på en betryggende måte og i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser om regnskapsføring fastsatt av Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Direktøren skal sørge for at HiMolde har tilgang til et økonomisystem med en funksjonalitet som ivaretar de oppgavene som institusjonen er pålagt i henhold til økonomiregelverket og andre lover og regler. Direktøren skal sørge for at økonomisystemet har funksjonalitet som sikrer forsvarlig økonomistyring og har et sikkerhetsnivå som er tilpasset risiko og vesentlighet. Direktøren bestemmer hvordan økonomioppgavene skal organiseres og fastsetter retningslinjer for institusjonens regnskapsarbeid. Direktør avgjør om høyskolen skal forestå alle deler av 7

51 regnskapsarbeidet, eller om deler av regnskapsarbeidet skal utøves av annen tjenesteyter godkjent av Finansdepartementet. Dersom deler av regnskapsarbeidet skal utføres av en ekstern tjenesteyter, skal direktøren inngå skriftlig avtale med tjenesteyteren som presiserer hvilke funksjoner som skal utføres av institusjonen og hvilke som skal utføres av vedkommende tjenesteyter. Direktøren bestemmer nærmere regler for høyskolens regnskapsarbeid og har ansvaret for at regnskapsføringen foregår på en betryggende måte og i samsvar med de til enhver tid gjeldende bestemmelser om regnskapsføringen fastsatt av Finansdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Når institusjonen planlegger å ta i bruk nye systemer eller gjøre vesentlige endringer i eksisterende systemer, skal direktøren på et tidlig stadium i planleggingen orientere Riksrevisjonen og konsultere Kunnskapsdepartementet Kontoplan (HI 5.1) Direktøren skal fastsette kontoplan for økonomisystemet i samsvar med Finansdepartementets retningslinjer. Direktøren skal fastsette retningslinjer for bruk av kontoplanen i virksomhetsregnskapet og utforme den slik at den ivaretar de krav til rapportering som Kunnskapsdepartementet fastsetter og slik at det kan lages rapporter som gir den informasjon som er nødvendig for styring og kontroll av virksomheten. 5.2 Arkivering av regnskapsmateriell og regnskapsdokumentasjon (B 4.4.9, ) (HI 5.2) Direktøren skal sørge for at arkivering av regnskapsmateriell skjer på en betryggende måte i henhold til gjeldende regelverk. Direktøren fastsetter nærmere retningslinjer for oppbevaring og sikring av regnskapsmateriell slik at etterkontroller kan foretas. 5.3 Rapportering til statsregnskapet (B 3.5) (HI 5.3) Direktøren er ansvarlig for rapportering til statsregnskapet og skal fastsette retningslinjer som sikrer at det rapporteres korrekte regnskapsbeløp til Direktoratet for økonomistyring og Kunnskapsdepartementet i henhold til Finansdepartementets retningslinjer. Direktøren skal sørge for at rutinene for rapportering, avstemminger og kontroll er skriftlig dokumentert. 5.4 Virksomhetsregnskapet (R 12, 17) (B 3.4.4) (HI 5.4) Direktøren skal sørge for at virksomhetsregnskapet føres etter periodiseringsprinsippet og i henhold til de anbefalte statlige regnskapsstandarder (SRS). Direktøren skal sende inn delårsregnskap i samsvar med Kunnskapsdepartementets krav til oppstilling og presentasjon innen de frister departementet fastsetter. Delårsregnskapene med tilhørende regnskapsmateriale skal være tilgjengelig for Riksrevisjonen. Direktøren skal avlegge årsregnskap med det innhold og i samsvar med krav til oppstilling og presentasjon og innen den frist Kunnskapsdepartementet fastsetter. Direktøren må påse at årsregnskapet er fullstendig, pålitelig og gir et rettvisende bilde av høyskolens økonomiske stilling. Årsregnskapet skal undertegnes av styrets medlemmer. Årsregnskapet og det tilhørende regnskapsmateriale skal legges frem for revisjon innen den frist Riksrevisjonen fastsetter. Direktøren skal holde styret orientert hvert tertial om virksomhetens stilling, samt informere styret om vesentlige avvik i forhold til tildelingsbrev eller planlagt forbruk straks slike avvik er kjent. 5.5 Årsrapport og delårsrapporter (tertialrapporter) (R 9) (B 1.5.1) (HI 5.5) Direktøren skal sende inn årsrapport og delårsrapporter til den instans, med det innhold og innen de frister som Kunnskapsdepartementet fastsetter. Årsrapporten skal undertegnes av styrets medlemmer. 8

52 6. KONTROLL OG RESULTATOPPFØLGING 6.1 Resultatoppfølging og evaluering (R 9, 16) (B 2.2, 2.6) (HI 6.1) Direktøren har ansvaret for at høyskolen oppfyller de mål og resultatkrav som er fastsatt i tildelingsbrevet. Direktøren skal informere departementet om vesentlige avvik i forhold til tildelingsbrevet eller planlagt forbruk straks direktøren får kjennskap til slike avvik. Direktøren skal sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater ved institusjonen. Styret tar, etter forslag fra direktøren, stilling til frekvens og omfang ut fra risiko og vesentlighet. 6.2 Intern kontroll (R 14) (B 1.2, 2.2, 2.4) (HI 6.2) Direktøren har ansvaret for at høyskolen har effektive og hensiktsmessige styrings- og kontrollsystemer slik at fastsatte mål og resultatkrav kan følges opp, ressursbruken er effektiv og at høyskolen drives i samsvar med gjeldende lover og regler. Direktøren skal etablere intern kontroll og fastsette rutiner som sikrer at tilfredsstillende internkontroll er innebygd i hele høyskolens interne styring. Direktøren skal fastsette retningslinjer og rutiner som sikrer at enheter med budsjettdisponeringsmyndighet påser at forbruket på deres ansvarsområde er i samsvar med forutsetningene i disponeringsplan og at bestillinger og andre forpliktelser har dekning i midler enheten har til rådighet. 7. FORVALTNING AV VERDIPAPIRER OG ANDRE EIENDELER 7.1 Behandling av verdipost og verdipapirer (B 5.4.7, 5.4.8) (HI 7.1) Direktøren skal sørge for forsvarlig behandling av verdipost, sjekker og andre betalingsmidler, og fastsetter retningslinjer og rutiner for dette. 7.2 Forvaltning av eiendeler (R 14) (B 5.3.7) (HI 7.2) Direktøren skal fastsette retningslinjer som sikrer tilfredsstillende oversikt over, og rutiner for forvaltning av høyskolens eiendeler. Direktøren skal sørge for forvaltningen av verdipapirer i form av aksjebrev, obligasjoner mv. er lagt opp i samsvar med regelverk om dette. 7.3 Forvaltning av eierinteresser m.v (R 10) (F kap 4) (Instruks om Riksrevisjonens virksomhet av 11. mars ) (HI 7.3.) Generelle bestemmelser om forvaltning av eierinteresser Kunnskapsdepartementet har gitt HiMolde fullmakt til å forvalte statens eierinteresser på vegne av departementet. Basert på departementets retningslinjer skal styret fastsette interne retningslinjer for eierforvaltning. Styring, oppfølging og kontroll skal tilpasses statens eierandel, selskapets egenart, risiko og vesentlighet. Statens eiermyndighet utøves gjennom generalforsamling. Styret delegerer generalforsamlingsfullmakten til rektor, som kan delegere denne videre. Rektor har fullmakt til å representere HiMolde på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i de selskap HiMolde har eierinteresser i. Styret vedtar opprettelse av, eller medvirkning i, egne rettssubjekter, herunder kapitalinnskudd samt salg av aksjer. Rektor eller den rektor har delegert fullmakten til gir forslag til styremedlemmer i de selskapene HiMolde har eierinteresser i. Styremedlemmer velges av generalforsamlingen. Direktøren skal sørge for at informasjonsplikten overfor departementet om sentrale spørsmål knyttet til selskapets virksomhet overholdes for å sikre at statens eierinteresser forvaltes på en forsvarlig måte. Direktøren informerer styret tilsvarende. Direktøren skal påse at rapportering til departementet blir foretatt i henhold til departementets retningslinjer. 9

53 7.3.2 Særskilte bestemmelser i selskaper der staten har dominerende innflytelse (HI 7.3.2) Direktøren skal sørge for at rapportering til departementet blir foretatt i henhold til departementets retningslinjer i selskap der staten eier så mange aksjer at de representerer 50 % eller mer av stemmene, eller hvor staten på grunn av eierposisjon eller ved kontroll av selskapsinteresser mv, har dominerende innflytelse. 7.4 Statlige fond (B 3.6) (HI 7.4) Direktøren skal sørge for at forvaltning og rapportering av statlige fond er innrettet i samsvar med gjeldende regelverk. 7.5 Forvaltning av finansielle eiendeler og midler (UHL 9-2 nr 2) (B 3.7) (HI 7.5) Direktøren skal fastsette regler for forvaltning av finansielle eiendeler og midler i samsvar med bestemmelser Kunnskapsdepartementet fastsetter. 8 EKSTERNT FINANSIERT AKTIVITET (Rundskriv F-07-13) (HI 8) Styret skal fastsette retningslinjer for den eksternt finansierte aktiviteter ved høyskolen. Direktøren skal påse at alle direkte og indirekte kostnader i forbindelse med oppdragsaktivitet blir dekket av oppdragsgiver, og at den eksternt finansierte aktiviteten er organisert i samsvar med Kunnskapsdepartementets reglement om statlige universiteters og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer. Direktøren skal sørge for at eksternt finansiert virksomhet regnskapsføres i samsvar med Kunnskapsdepartementets retningslinjer. Direktøren fastsetter nærmere retningslinjer og kontrolltiltak for eksternt finansiert virksomhet. Retningslinjene skal dokumentere rutiner for saksbehandling og myndighetsforhold i forbindelse med godkjenning av oppdrag, inngåelse av kontrakter, beregning av dekningsbidrag, faglig og økonomisk oppfølgning av prosjekter, prosjektrapportering mm. 9 SAMARBEID MED STIFTELSER OG SELSKAP (Rundskriv F kap 3) (HI 9) Direktøren skal påse at samarbeidet med stiftelser eller selskap er organisert i samsvar med de retningslinjer Kunnskapsdepartementet fastsetter. 10 ANDRE FORHOLD 10.1 Erstatningsansvar (HI 10.1) Styret kan inngå forlik eller innrømme erstatningsansvar og utbetale erstatning etter særskilt fullmakt fra Kunnskapsdepartementet. Fullmakten gjelder de saker der institusjonen selv skal dekke beløpet innenfor egne budsjettrammer. Styret delegerer denne fullmakten til rektor. I saker som gjelder erstatning over det angitte nivået skal saken forelegges Kunnskapsdepartementet til avgjørelse Påtalebegjæring (HI 10.2) Styret kan etter fullmakt fra Kunnskapsdepartementet begjære påtale i saker som gjelder økonomisk misligheter ved høyskolen. 10

54 43/15 Alliansesamarbeid Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler Saksgang Møtedato Saknr Saksdokument ikke ferdigstilt. Ettersendes til møtet 15

55 Arkivsak-dok. 14/ Arkivkode. 61 Saksbehandler Gerd Marit Langøy Saksgang Møtedato Høgskolestyret MULIG ALLIANSESAMARBEID I UH-SEKTOREN Forslag til vedtak/innstilling: Skriv inn forslag til vedtak (utformes på møtet) Saksutredning Sist gang høgskolestyret behandlet struktursaken var 7. mai, under en styresamling/strategisamling i Angvika. I saksnotatet var det den gangen gitt en kort oppsummering av struktursaken så langt. Av hensyn til at det er mange nye styremedlemmer tas denne oppsummeringen inn på nytt nedenfor. Struktursaken Saken har vært lang, omfattende og kompleks. En «kortversjon» av styrets behandling kan skisseres slik: Før vårt første svar (hoveddokumentet) ble gitt til Kunnskapsdepartementet 31.oktober 2014 var SAKS og kunnskapsministerens oppdrag til sektoren behandlet av høgskolestyret 12. juni 2014, 18. september 2014 og 30. oktober 2014, i tillegg til workshop 24.oktober Deler av høgskolestyret deltok også på dialogmøtet 17.september Det foreligger følgende dokumenter i prosessen (vedlagt i tidligere saker): Fra KD ( ): «Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høyskolesektoren» (der kvalitet ble vektlagt og man ble bedt om å «å se sin plass i et landskap med færre institusjoner»). Første svar (kort) fra HiM : «Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren» 1

Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139

Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 07.05.2015 kl. 15:00-18:45 og 08.05 kl. 09:00-12:00 Sted: Angvik Gamle Handelssted Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Til stede under sak 29/15:

Detaljer

32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai

32/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra e-postmøte 22. mai MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 22.09.2015 kl. 13:00 16:15 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 13.03.2015 kl. 9:00 11:15 Sted: 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Grete Helen Notøy, Anna

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 18.09.2014 kl. 9:30 12:30 Sted: Kristiansund Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Jeanette Varpen Unhjem, Terje Dyrseth,

Detaljer

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Lars Magne Rønhovde for Svein Bråthen, Elisabeth Finnøy Amdam for Grete Helen Notøy. 16/14 14/01139-1 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 30.04.2014 kl. 10:00 Sted: Møterom B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth, Heidi Fjellså Hærem, Morten Christoffer Dahl. 26/14 14/01139-8 Godkjenning av innkalling og saksliste 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 12.06.2014 kl. 14:00 16:15 Sted: B101 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Jeanette

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 16.06.2016 kl. 10:00 13:50 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN

S T Y R E S A K # 48/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN S T Y R E S A K # 48/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 ETATSTYRING 2015 TILBAKEMELDING TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Forslag til vedtak: Styret tar tilbakemeldingen om etatsstyring fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll fra

3/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Godkjenning av protokoll fra MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 13.02.2015 kl. 9:00 12:00 Sted: Møterom 1 A -194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen, Grete Helen Notøy, Svein Bråthen, Anna Mette Fuglseth,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.04.2012 Tid: 09:45 13:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Bråthen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Bråthen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 29.09.2011 Tid: 15:30 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2013 Tid: 13:00 15:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Morten Christoffer Dahl Heidi Fjellså Hærem

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 16.12.2014 kl. 9:45 13:30 Sted: B101 HiMolde Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Hallgeir Gammelsæter, Kjetil Kåre Haugen,

Detaljer

Gunnar Bendixen, Linda Bøyum-Folkeseth. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll

Gunnar Bendixen, Linda Bøyum-Folkeseth. Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 28.09.2016 kl. 10:00 15:15 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Anette Kristin Myrstad,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 20.04.2016 kl. 10:00 15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/0119 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 19.09.2013 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representere r Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen LEDER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139

MØTEPROTOKOLL. Høgskolestyret. Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 22.11.2016 kl. 10:00-15:00 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.02.2013 Tid: 09:45-11:50 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra møtet Tertialrapport 2. tertial

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra møtet Tertialrapport 2. tertial MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 04.11.2015 kl. 10:00 14:30 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Quality Hotel Waterfront, Ålesund Dato: 15.10.2013 Tid: 15:00 18:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Detaljer

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00

Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Dragebygget, Holmenkollen Park Hotel, Oslo Dato: 01.11.2011 Tid: 08:30 16:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kjetil Haugen Svein Bråthen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret

MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 14.12.2016 kl. 10:00-14:40 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Årsregnskap /16 16/ Årsrapport ( ) 3

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra Årsregnskap /16 16/ Årsrapport ( ) 3 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 09.03.2016 kl. 09:00 12:00 Sted: Angvik Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Solfrid Vatne, Elin Mordal, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Terje

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra /17 14/ Evaluering av omorganiseringen 2

Godkjenning av innkalling og saksliste 2. Godkjenning av protokoll fra /17 14/ Evaluering av omorganiseringen 2 MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 09.03.2017 kl. 8:30-13:45 Sted: Møterom 1 A-194 Arkivsak: 14/01139 Tilstede: Hallgeir Gammelsæter, Heidi Hogset, Anette Kristin Myrstad, Harald Martin Hjelle, Elin Mordal,

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 25.04.2013 Tid: 09:45 15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.06.2012 Tid: 08:30-12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 87/16 25.08.2016 Dato: 04.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/10614 Etatsstyring 2016 departementets tilbakemelding Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Else Lykkeslet Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 28.09.2010 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Morten Christoffer Dahl

Detaljer

Felles tilbakemelding til private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler

Felles tilbakemelding til private vitenskapelige høyskoler og private høyskoler Westerdals - Oslo School of Arts, Communication and Technolgy Maridalsveien 17D 0178 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/1569-14.09.2015 Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology - Tilbakemelding

Detaljer

Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for Norgesuniversitetet

Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for Norgesuniversitetet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9037 TROMSØ Norgesuniversitetet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 9037 TROMSØ Deres ref Vår ref Dato 16/7406-21.12.2016 Statsbudsjettet

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Deres ref Vår ref Dato 13/285-19.06.13 Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Vi viser til tildelingsbrevet

Detaljer

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019

S T Y R E S A K # 44/15 STYREMØTET DEN 17.09.15 FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 S T Y R E S A K # 44/15 Vedrørende: STYREMØTET DEN 17.09.15 Forslag til vedtak: FORSLAG TIL EKSTERNE STYREMEDLEMMER FOR PERIODEN 1. JANUAR 2016 31. JULI 2019 Styret tar til orientering det fremlagte forslaget

Detaljer

Deres ref 16/

Deres ref 16/ Universitetet i Oslo Boks 1072 Blindern 0316 OSLO CERES Postboks 1059 Blindern 0316 Oslo Vår ref Dato Deres ref 16/7406 21.12.2016 Statsbudsjettet for 2017 kap. 280 post 51 Tildelingsbrev for CERES 1.

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 34/7 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 35/7 Godkjenning av protkoll fra /7 Godkjenning av protokoll fra 7.7.

Saksliste Vedtakssaker 34/7 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 35/7 Godkjenning av protkoll fra /7 Godkjenning av protokoll fra 7.7. Møteinnkalling Høgskolestyret Dato: 2. september 27 Sted: Møterom A-94 Saksliste Vedtakssaker 34/7 Godkjenning av innkalling og saksliste 3 35/7 Godkjenning av protkoll fra 8.6. 27 6 36/7 Godkjenning av

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler

Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler Fagskoler som mottar tilskudd fra KD Deres ref Vår ref Dato 13/5982-23.12.13 Statsbudsjettet 2014 kap. 276 post 72 - Tilskuddsbrev til fagskoler 1. Innledning På bakgrunn av Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske.

Oppfølgingspunkter Tilbakemeldinger fra KD Oppfølging i SH. utvikle virksomhetsmål og styringsparameter som er målbare og realistiske. Vedlegg 5 Oppfølging etter etatsstyringsmøte 2013 Kunnskapsdepartementet innførte fra 2013 endringer i styringsdialogen mellom departementet og institusjonens styre. Dette innebærer at Samisk høgskole

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.04.2011 Tid: 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne LEDER Harald Hjelle NESTL Anna-Mette

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Telefonmøte Dato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Telefonmøte Dato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Telefonmøte Dato: 11.02.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell

Detaljer

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren UiO : Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Møtesaksnr.: Møtenr.: Møtedato: Notatdato: Arkivsaksnr.: Saksbehandler: Vedtakssak V-saks 6/2014

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo

Jan-Oddvar Sørnes (vara kunne ikke møte), Marianne Steinmo MØTEPROTOKOLL Styret for Universitetet i Nordland Dato: 09.09.2015 kl. 14:00 15.00 Sted: Møterom 3003 (hovedbygget) Arkivsak: 15/01372 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 24.09.2012 Tid: 09:45-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.02.2011 Tid: 09:45 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine

Detaljer

Statlige universiteter og høyskoler

Statlige universiteter og høyskoler Styrets ansvar Ekspedisjonssjef Toril Johansson Styreseminar 2016 for universitets- og høyskolesektoren 13. januar 2016 - UiO Statlige universiteter og høyskoler Forvaltningsorganer med særskilte fullmakter,

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2015 Møtested: Styrerommet Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 10:30 16:40 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Paul Birger Torgnes Bodil Børset Inge Myrvoll

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 22.02.2012 Tid: 09:45-14:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015

Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tilskuddsbrevet og rapporteringskravene for 2015.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 15.06.2011 Tid: 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder Else

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi

Vedlegg. Veiledning til rapportering: Institusjonene bes gi Vedlegg Veiledning til rapportering på nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler 2015 Det vises til omtalen av de nasjonale styringsparametrene i tildelingsbrevet og rapporteringskravene

Detaljer

Etatsstyring 2014 Tilbakemelding til Høgskolen i Oslo og Akershus

Etatsstyring 2014 Tilbakemelding til Høgskolen i Oslo og Akershus Etatsstyring 2014 Tilbakemelding til Høgskolen i Oslo og Akershus Etatsstyringsmøtet Dato og tid: 22. mai 2014 kl. 11 13 Sted: Kunnskapsdepartementet, Oslo Møtedeltakelse fra institusjonen: Rektor Kari

Detaljer

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009

Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Protokoll fra møtet 26.-27.2.2009 Til stede 26.2. 2009: Hanne Alvsing, Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad, Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Revidert nasjonalbudsjett 2012 - Foreløpig tildelingsbrev DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter, Vitenskapelige høgskoler, Statlige og private høgskoler Deres ref. Vår ref. 12/24 Dato 31.0.12 Revidert nasjonalbudsjett 12 - Foreløpig tildelingsbrev

Detaljer

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 andre ledd jf RR 18

Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 andre ledd jf RR 18 Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 andre ledd jf RR 18 Deres ref Vår ref Dato 2013/01634-36 13/4213-20.03.14 Revisjon av Kunnskapsdepartementets forvaltning av

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45. Faste medlemmer som møtte: Solfrid Vatne

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 09:45. Faste medlemmer som møtte: Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 16.06.2010 Tid: 09:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Solfrid Vatne Leder Harald Hjelle Nestleder Else Lykkeslet Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 08:30-12:30

Møteprotokoll. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: Tid: 08:30-12:30 Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 30.10.2012 Tid: 08:30-12:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Kjetil Haugen LEDER NESTL Morten

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: Tidspunkt: 10: Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 3/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 23.02.2011 Tidspunkt: 10:30 15.40 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000

OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 I DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT OTTA TT, = f. ^1^^^; ^000 Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200902852-/MHT 26. 06.2009 Endelig tillegg til tilskudds- og tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger

Detaljer

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref 17/4572-10 Dato 16. januar Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2018 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 13.12.2012 Tid: 13:00-17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 82/17 24.08.2017 Dato: 08.08.2017 08.08.2017 Arkivsaksnr: 2016/121262016/12126 Universitetsstyret 1.8.2017-31.7.2021 - konstituering

Detaljer

Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef

Høgskoledirektør Personal- og økonomidirektør Informasjonssjef Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 14.12.2011 Tid: 11:00 16.10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solfrid Vatne Leder Kjetil Haugen Nestleder

Detaljer

Følgende tabell gir en oversikt over de private fagskolene som vil motta tilskudd i 2013 over kap. 276 post 72, samt beløpets størrelse:

Følgende tabell gir en oversikt over de private fagskolene som vil motta tilskudd i 2013 over kap. 276 post 72, samt beløpets størrelse: Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/6046 14.12.2012 Statsbudsjettet 2013 - tilskudd til private fagskoler Formålet med tilskuddsbrevet er å følge opp Stortingets budsjettvedtak og forutsetninger.

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/5477-4 11.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18

Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO. Dato /8016. Kontoradresse Kirkeg. 18 Kompetanse Norge Postboks 236 Sentrum 0103 OSLO Deres ref Vår ref 16/8016 Dato 24.05.2017 Statsbudsjettet 2017 Tildelingsbrev tillegg 05/17 - Sekretariat for Kompetansebehovsutvalget - oppdrag vedrørende

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Medlem Morten Svindland

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Medlem Morten Svindland Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: Molde Fjordstuer Dato: 13.12.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anna-Mette Fuglseth Morten Svindland Martine Odden Solfrid

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 8/12 MØTE 27. SEPTEMBER 2012 KL. 13:00 16:00 Til stede fra styret: Innmeldt fravær: Professor Sigmund Loland Førsteamanuensis Trine Stensrud Universitetslektor

Detaljer

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015.

Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/2261-26.08.2015 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Vi viser til departementets brev av 18. desember 2014 om årsregnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015. Institusjonene

Detaljer

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole

Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Styreinstruks ved Norges veterinærhøgskole Vedtatt av styret 29.09.2010 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriver rammer for styrets arbeid. Den omhandler styrets ansvar, myndighet, oppgaver

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU)

MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget (LMU) Dato: 19.11.2014 kl 12:15 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01765 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Observatør: Forfall: Protokollfører: SAKSKART Jan Marius Grønseth,

Detaljer

Protokoll fra møtet 11. juni 2009

Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Protokoll fra møtet 11. juni 2009 Til stede Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Lise Iversen Kulbrandstad (fram til kl 1445), Kari Kvigne, Sevat Lappegard, Vigdis Stensby, Torstein Storaas,

Detaljer

Protokoll fra møtet 21. september 2010

Protokoll fra møtet 21. september 2010 Protokoll fra møtet 21. september 2010 Til stede: Hanne M. Alvsing, Thomas Engen, Anne Kathrine Fossum, Marianne Bjerke Hansen, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Sevat Lappegard (fram til kl 12), Mette Løhren,

Detaljer

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008

KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 KRAV TIL RAPPORTERING OM PLANER OG RESULTATRAPPORTERING FOR 2008 Rapporteringskrav for 2007 Rapporteringskravene for 2007 er lagt ut på DBH sine nettsider: http://dbh.nsd.uib.no/dbhvev/dokumentasjon/rapporteringskrav

Detaljer

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014

PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 PROTOKOLL HØGSKOLESTYRETS MØTE NR 01/2014 Møtedato: kl 0830-1515 Møtested: Handelshøyskolen Saksliste og innkalling ble godkjent uten merknader. Tilstede fra høgskolestyret: Kari Kjenndalen, styreleder

Detaljer

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi.

Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. US 80/2015 Fordeling av 10 nye studieplasser til realfag og teknologi. Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør, administrasjonsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Ole-Jørgen

Detaljer

Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl. 09.45

Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl. 09.45 Protokoll fra styremøte 02/09, onsdag 22. april 2009, kl. 09.45 Til stede: Solfrid Vatne, leder Harald Hjelle Kjetil Haugen (vara for Hallgeir Gammesæter) Grete Notøy Morgan Johansen Wenche Ludviksen (vara

Detaljer

US 77/2015 Kunnskapsdepartementets etatsstyringsbrev 2015

US 77/2015 Kunnskapsdepartementets etatsstyringsbrev 2015 US 77/2015 Kunnskapsdepartementets etatsstyringsbrev 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 14/03322 Vedlegg: 1. Status- og oppfølgingsmatrise for Kunnskapsdepartementets

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/10 MØTE 12. februar 2010 KL. 10:00 15:15 Til stede fra styret: Professor Sigmund Loland 1. amanuensis Mari Kristin Sisjord Universitetslektor Egil Johansen Rådgiver

Detaljer

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen

Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Høgskolen i Telemark Arkivseksjonen Opprettet 28.10.2011 JorunnP Sist oppdatert 18.4.2012 JorunnP OVERSIKT OVER STYRESAKER (S-SAKER) SAKER) VED Høgskolen i Telemark 2011-2012 Møtenummer: 1/2011 Møtedag/-dato:

Detaljer

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem

ansatt ansatt Sissel Bjørnli medlem ansatt Øystein Andreas Strømsnes medlem student Hege Elise Strømsnes medlem student varamedlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 15.20 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Bodil Børset (til kl 14.50)

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR

Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR 22.12.2017 Tildelingsbrev Norges forskningsråd 2018 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Universiteter Vitenskapelige høgskoler Høgskoler UNIS Deres ref Vår ref Dato 200902852 27.05.2009 Foreløpig tildelingsbrev - Tilleggsbevilgninger til statsbudsjettet

Detaljer

Innkalling og agenda 3. 86/17 17/ Årsbudsjett Revidert framdriftsplan for utvikling av nytt kvalitetssystem for utdanning

Innkalling og agenda 3. 86/17 17/ Årsbudsjett Revidert framdriftsplan for utvikling av nytt kvalitetssystem for utdanning MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 19.12.2017 kl. 10:00 16.30 Sted: Arkivsak: 17/00001 Til stede: Elin N. Vestli, Astrid Sandvoll, Peter Arbo, Jan Andersen, Kari Broberg, Maren Kyllingstad, Yvonne Fritze,

Detaljer

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt

Paul Birger Torgnes medlem ekstern Jan Oddvar Sørnes medlem ansatt Christian Lo medlem ansatt MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2013 Møtested: Hurtigruten MS Richard With Dato: 19.06.2013 Tidspunkt: 15:00 19.00 Til stede: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Ifølge liste 13/5982-24.03.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Joar Nybo

Ifølge liste 13/5982-24.03.14. Deres ref Vår ref Dato. Saksbehandler Postboks 8119 Dep Kirkeg. 18 22 24 90 90* høyskoleavdelingen Joar Nybo Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 13/5982-24.03.14 Rapporteringskrav 2014 - Fagskoler med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet Vi viser til vårt brev av 9. januar 2014 til Nasjonalt fagskoleråd med utkast

Detaljer

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen

Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/3186 Dato 23. juni 2017 Meld.St.16 Kultur for kvalitet i høyere utdanning - Oppfølgning av meldingen Vi viser til at Meld.St.16 (2016-2017) - Kultur for kvalitet i høyere

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Orienteringssak Møtesaksnr.: O-sak 7 Møtenr.: 4/2015 Møtedato: 23. juni 2015 Notatdato: 1. januar

Detaljer

Orientering - styringsmøter med museene Tilbakemelding til UiB

Orientering - styringsmøter med museene Tilbakemelding til UiB UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 50/16 28.04.2016 Dato: 15.04.2016 Arkivsaksnr: 2010/13962 Orientering - styringsmøter med museene 2015 - Tilbakemelding til UiB Saken

Detaljer

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6.

Rektor Bjørn Olsen, universitetsdirektør Stig Fossum, direktør Beate Aspdal. 18/16 16/ Godkjenning av protokoll fra møte 6. MØTEPROTOKOLL Styret for Nord universitet Dato: 17.02.2016 kl. 09:00 15.00 Sted: Arkivsak: 15/05680 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Vigdis Moe Skarstein, Bjørg Tørresdal,

Detaljer