Virkning Årsvirkning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virkning 2010. Årsvirkning"

Transkript

1 Samleskjema tiltak A Barnehagene Vedtatt økonomiplan Avdelingenes innspill Rådmannens forslag Kommunestyrets vedtak 2010 Årsvirkning 2011 Årsvirkning 2011 Årsvirkning 2011 Års- virkning Vakante stillinger Redusert søskenmoderasjon Reduksjon i åpningstider fra til ,6 årsverk Kun tilby 50 og 100 % plasser Romjulsstengt og stengt onsdag før påske Fellesferie/sommerstengt i tre uker Ny 6-avdelings barnehage + utvidelse Fageråsen med en avd Nedlegging Fredly barnehage - fra høsten Opprette spes.ped team 9 Redusere ass styrere i de barnehagene som har dette Reduksjon av lønnsbudsjettet med 20% (60% pr avd/base) Sum barnehagene B Skolene = Bortfall stilling Øvre Bardu skole Reduksjon Bardu ungdomsskole Reduksjon drift Setermoen skole Opphør helårs SFO Nedre Bardu skole Overtallig assistent SFO Nedre Bardu skole Sum allerede innlagt reduksjon - vedtatt øk.plan Kulturskole Bardu læringssenter Fredly oppvekstsenter legges ned Setermoen skole og Bardu ungdomsskole - 50% red renh.st Redusert midtskyss Ett leirskoleopphold i grunnskolen Redusert rammetimetall skole grendeskolene Sum skolene

2 C Pleie og omsorg Reduksjon stillinger - budsjettvedtaket Ingen drift dagsenter demente , (3 mnd i 2010) 2 Diverse vakanser Felles leder PLO og Helse/barnevern (0,5 årsverk) Kutte stilling for matombringing (0,5 årsverk) Etablere kommunal sentral for renholdere - overført teknisk Ingen oppstart av dagsenter for demente (0,8 årsverk + drift) Privatisere hjemmehjelpstjenesten i kommunen (7 årsv.) Omgjøre 4 sykehj.plasser til omsorgsplasser - hybler 1. etg Legge ned dagsenter - psykiatritjenesten, Møteplassen (0,4 årsv + dr) Legge ned hobbystua på Barduheimen (1 årsverk) Legge ned ambulerende nattevakt (2 årsverk) Reduksjon i administrative ressurser Sum tiltak Økte inntekter 1 Økt inntekt Innføre på nytt egenandel på trygghetsalarm Selge tjenester, eks korttidsplass sykehjem ukjent ukjent 8 Koordinering av tj til særlig ressurskrevende - maks refusjon ukjent ukjent Sum økte inntekter Sum Pleie og omsorg D Helse og barnevern + NAV = helse og barnevern Vakant barnevernspedagog Vakant helsesekretær 40% Nedleggelse av aktivitetssenteret Sum vedtatt øk.plan Energibesparing Endring av 50% fysioterapeut (privat) Øke egenandeler for vaksiner og vaksinering Økt egenandel for akupunktur og svangerskapskurs Økt inntekt ved arbeidsplassvurdering fra ergoterapeut Reduksjon av 100% avdelingsleder (1/2 stilling tatt med her) Reduksjon av 50% helsesekretær Reduksjon av 100% støttekontakt

3 9 Reduksjon 40% legestilling (kommunal del) Reduksjon av veiledning - barnevern Reduksjon av 50% helsesøster (flyktningetjeneste) Sum nye tiltak Sum helse og barnevern NAV 1 Reduksjon av 50% st innen rusarbeid Redusere utgiftsdekn avlastning barn Redusere alle adm.utgifter - drift Redusere deltakere kvalifiseringsprogrammet Redusere økonomisk sosialhjelp Sum E Tekniske avdelinger = Økt inntekt brann - salg av tjenester Redusert vedlikehold brann Økte gebyrer innen byggesak, deling, oppmåling Redusert stilling/vakanser - Bygg og eiendom Redusert kjøp av eksterne tj. - Bygg og eiendom Redusert sommer- og vinterdrift - Bygg og eiendom Økt stipulering av fellesutgifter VAR Gjennomgang av gebyrer for vann, kloakk og renovasjon 3 Redusert antall meter brøyting La Statens vegvesen betale veilys langs E Bytte ut 125W kvikksølv med 70 eller 50 W metallion 6 Slukke veilys fra april til september Redusert drift og vedlikehold av veier generelt 8 Forbedre prising ved utleie av utstyr Avslutte ekspedisjonen på "teknisk" 13 Salg av komm. boliger med forholdsvis stor driftskostnad - red vedl.h Utfasing av løypepreparering og idrettsanlegg Slutte å preparere løyper på overtid og i helger Redusere parkvedlikehold sommer og vinterdrift Redusere brøyteareal på skoleanleggene Vask av mopper kommunehuset Samling av ressursene på renhold

4 21 Red eller fjerning av tilsk til private vann-, kloakk-, og veianlegg Høyere pris ved salg av tomter i kommunale boligfelt Redusert planlegging i egen regi - 1/2 stilling Redusert kapasitet på behandling av planer Gjennomgang av festeavgiftene, og nivå på festeavgifter Ikke betale for ekstra skoleskyss i teleløsningen Samling av ressurser vaktmestre/vedlikehold Generelt rammenedtrekk Sum F Kultur, Landbruk og Næring = landbruk Vakant stilling Øke satsen på salg av tj til Salangen Tilby Dyrøy "del av" skogbrukssjefstillingen Budsjettjustering, kjøp av IKS Viltforvaltning: ta inn ref.beløp fra FM - jegerprøve Kutt i skuddpremie mink Formannskapet overtar Viltnemndas funksjon eller del til rådm Kutt budsj til lønn ferievikarer og lønn driftsprosj skogforvaltn Ta inn i drifta et evt refusjonsbeløp fra Salangen Sum landbruk næring 1 Reduksjon husleie (samlokalisering med Landbruk) kultur Reduksjon 50% stilling adm Stillingsred. kulturadm - 22% st Ta leie i Barduhallen Reduksjon 100% stilling Barduhallen Kulturvernmidler kultuvern og museer Ekstrahjelp Smash Økning billettpriser off bading Barduhallen Reduksjon 20% stilling bibliotek Steilia Strøm Sum vedtatt øk.plan Reduksjon 50% stilling adm

5 2 Stillingsreduksjon 11% biblioteket Ta betalt for bruk av Barduhallen på søndager Stenge svømmehallen 3 mnd (juni-aug)- tappes ned Ta betalt for trening mand-fred Ikke bet strøm og forsikr Melhusstua og Viken gård Slå av lys i lysløypa tidligere kl 2100: Ikke lys morgenen Reduksjon kulturmidler Ta betalt for bruk av kunstgressbane etter kl La idretten selge og sette opp reklame på komm anlegg 11 Stenge sv.hallen ut over 3 mnd (eks mai og sept) ( pr mnd) 12 Kulturpris/ungdommens motivasjonspris Sum nye tiltak Sum kultur G Felles administrasjon og styring Økte inntekter: 1 Avgift scooterdisp Leieinntekter møterom Gebyrer etableringslån Innføre e-faktura og autogiro - gebyr på papirfaktura Øking av gebyr kopiering og fax 6 Gebyr på salg for andre (inkl internt salg) Profilering på hjemmeside og i Barduposten Motorvarmere Sum økte inntekter Reduserte kostnader: Kutt i stilling og drift Service Kutt i drift telefoni/data Red. kostn. på introduksjonsprogrammet flyktninger Sum vedtatt øk.plan Betale regninger i tide Outsourcing IT/interkommunalt IKS, 0,5-1 mill kroner Innkjøpsavtaler Husleie andre bygg Interne særavtaler Overføring av oppgaver til Serviceavdelingen Flytte kantina til Veksthuset

6 8 Frikjøp tillitsvalgte Sum nye tiltak Sum reduserte kostnader Kutt i stillinger: 1 50% sekretær Prosjekt Rådm stab % st rådm stab % st Rådm stab % st L/P Vikariat og prosjektstillinger opphører 7 Sluttpakker Sum kutt i stillinger Andre innspill Selge snøscooter Vurdere avtalen om kjøp av info-tjenster fra Innlandet nærradio Felles ekspedisjon for service og biblioteket Sum felles administrasjon og styring H Andre fellestiltak Salg konsesjonskraft (35 øre) Økt innbyggertall - adressering i Setermoen leir Eiendomsskatt Reduserte avsetninger Administrativ organisering/generell stillingsreduksjon Udisponerte refusjoner sykepenger Politisk virksomhet Kirkeformål Sum andre fellestiltak I Disponeringer Stilling som gjeldsrådgiver - 50% Stilling som kommunalsjef Stilling som boligkoordinator Økt ressurs spesialpedagogiske tiltak

7 Sum disponeringer Sum kommunen totalt Fargekoder: Markering av tiltak som er vedtatt - i økonmiplanen eller egne vedtak Avdelingenes innspill til innsparingstiltak Rådmannens forslag til innsparingstiltak

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1792 INNSPARINGSTILTAK 2015. Rådmannens innstilling:

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1792 INNSPARINGSTILTAK 2015. Rådmannens innstilling: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/1792 INNSPARINGSTILTAK 2015 Rådmannens innstilling: 1. Følgende styrkinger gjøres i budsjett 2015: (tall i 1000 kr) endring årsbudsjett

Detaljer

Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden.

Dette er kutt i adm. utgifter som skal tas i samråd med organisasjonene i løpet av økonomiplanperioden. Kapittel : Trossamfunn 1100: Reduksjon Kirkelig fellesråd Tana kommune har en forholdsmessig høyere overføring til Kirkelig Fellesråd. Iflg Kostra var netto driftsutgifter i 2010 var på 1292 kr per innbygger,

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

8 5 1 1 0 0-2 5 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10.

8 5 1 1 0 0-2 5 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10. Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015 Eidsvoll kommune 3. november 2014, revidert 10. november 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 FORKLARINGER TIL HANDLINGSPLANMODELLEN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

Detaljer

Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018

Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018 Skjervøy kommune VEDLEGG TIL ØKONOMIPLAN 2015-2018 1. Mål for 2015... 3 a) Felles mål for alle tjenester... 3 b) Sentraladministrasjonen... 3 c) Kultur og undervisning... 4 d) Helse og omsorg... 5 e) Teknisk...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON

VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON VEDLEGG FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING OG RAMMEREDUKSJON Prosentvis oversikt over effektivisering og rammereduksjon Stab og kirkelig fellesråd 14,6 % 21,9 % Barnehage 8,5 % Helse og barnevern 3,6 % Pleie-

Detaljer

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. på de to ovenstående satser. Sporadisk kjøp av plass: En hel dag kr 217 En time kr 49

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nr. 2, 3 osv. på de to ovenstående satser. Sporadisk kjøp av plass: En hel dag kr 217 En time kr 49 Foreliggende forslag til budsjett for 2011 for Meløy kommune vedtas. I den forbindelse presiseres og vedtas følgende: 1. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4, videreføres i 2011 utskriving av eiendomsskatt

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arvid Lilleng MEDL STFJF Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 16:00-18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes

Detaljer

Rådmannens innstilling og innspill fra politiske partier i møtet ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.

Rådmannens innstilling og innspill fra politiske partier i møtet ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 Rådmannens innstilling og innspill fra politiske partier i møtet ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn. Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune

1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2014-2017 2014 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2014 2017. 2014 Kommunestyrets vedtak Innholdsfortegnelse Kommunestyrets vedtak 16. desember 2013... 8 Folketall...

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Rådmannens forslag (korrigert ord i tiltak) Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren (utdrag fra kommuneprop.)...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Norunn Strand Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/4639 ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: 1. Det gjøres følgende budsjettendringer: Utgiftsøkning Utgiftsreduksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann

BUDSJETT 2011. Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen. Mehamn, 06.12.10. Svein Tønnessen. rådmann BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag med sektorvis omtale til talldelen Mehamn, 06.12.10 Svein Tønnessen rådmann 1 Ansvarsområdene 1000 1400 Politiske organer og fellesutgifter Det ligger inne få endringer

Detaljer

Virksomhetskatalog. Handlingsprogram 2015-2018. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2014

Virksomhetskatalog. Handlingsprogram 2015-2018. Vedtatt i kommunestyret 16.12.2014 Virksomhetskatalog Handlingsprogram 2015-2018 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2014 Forord Virksomhetskatalogen er et dokument som gir en kort beskrivelse av hvert enkelt virksomhetsområde, rammeoppsett,

Detaljer

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder

Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder Kommuneplanens handlingsdel og økonomiplan 2014 2017 Vedtatt i kommunestyret 12.12.13 Vår visjon: Hjertet i Agder Overordnet målsetning: Utvikle Evje og Hornnes til et pulserende regionsenter i Agder INNHOLD

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret

ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017. Vedtatt budsjett. 4. desember 2013 til kommunestyret DEANU GIELDA TANA KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 ØKONOMIPLAN 2014-2017 Vedtatt budsjett KST 84/2013 4. desember 2013 til kommunestyret Innhold 1 Rammebetingelsene... 3 1.1 Regjeringens politikk for kommunesektoren

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

2 Forutsetninger på nasjonalt nivå

2 Forutsetninger på nasjonalt nivå 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Forutsetninger på nasjonalt nivå...4 Statsbudsjett 2010...4 Skatteinntekter...4 Skatt på formue og inntekt...4 Rammeoverføring...4 3 Driftsbudsjettet...5 Forutsetninger

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 30.05.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

STOR-ELVDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013. Rådmannens forslag til formannskapet den 27.11.2012. Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 1

STOR-ELVDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013. Rådmannens forslag til formannskapet den 27.11.2012. Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 1 STOR-ELVDAL KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013 Rådmannens forslag til formannskapet den 27.11.2012 Årsbudsjett 2011 for Stor-Elvdal kommune side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD, INNLEDNING OG SAMMENDRAG...3 BUDSJETTFORUTSETNINGER...5

Detaljer

Lier kommune Virksomhetskatalog

Lier kommune Virksomhetskatalog Lier kommune Virksomhetskatalog Handlingsprogram 2009-2012 Vedtatt i kommunestyret 09.12.2008 Forord Virksomhetskatalogen er et dokument som gir en kort beskrivelse av hvert enkelt virksomhetsområde, rammeoppsett,

Detaljer

SKIPTVET KOMMUNE ØKONOMIPLAN HANDLINGSPROGRAM. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill. Vedtatt av kommunestyret i møte 11.09.

SKIPTVET KOMMUNE ØKONOMIPLAN HANDLINGSPROGRAM. Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill. Vedtatt av kommunestyret i møte 11.09. SKIPTVET KOMMUNE Klart vi kan! Kvalitet Engasjement Samspill ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016 Vedtatt av kommunestyret i møte 11.09.2012, sak 59/12 INNHOLDSFORTEGNELSE Sammendrag/handlingsprogram

Detaljer