Rådmannens forslag til. Økonomiplan Budsjett Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER"

Transkript

1 Rådmannens forslag til Budsjett 2013 Økonomiplan Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER

2 I Budsjett 2013 og økonomiplan er det feil i følgende fire tabeller: 1. Tabell for endringer i driftsbudsjettet under kap 10 Endringer i driftsbudsjettet, s Tabell for langsiktig forvaltning kraftfond under kap Finansinntekter s Driftstiltak økonomiplanen i vedlegg til budsjettet, s Betalingssatser innen Helse, omsorg og velferd, s. 107 Alle tabellene er knyttet til driftsbudsjettet, og det er derfor ingen korrigeringer av investeringsbudsjettet. Nye tabeller er angitt nedenfor. Alle korrigeringer i tabellene er markert med rød skrift. Opprettingen av tabellene får ingen konsekvens for øvrige rammeområder eller andre forutsetninger som er lagt til grunn i økonomiplanen, da alle tabellene inneholder fremstillinger av ulike områder som allerede er innarbeidet i hovedoversiktene tabell 1A driftsbudsjettet, 1B driftsbudsjettet, samt hovedoversikt drift i vedlegget til budsjettet.

3 Endringer i driftsbudsjettet Rammeøkninger for virksomhetene utover endringer innen finans: (tall i hele tusen) Virksomhet Forklaring tiltak Folkevalgte, stab og felleskostnader Arkivsenter Østafjells 199 Gigafib- domene 12K prosjekt Hjemmeside ny struktur (12 K prosjekt) 0 70 Hjemmeside tilpasset mobiltlf og lesebrett 18 Ikt skoler drift Kvalitetslosen - rapportering av avvik innføres - videre utvikling Overføre lønnsmidler fra Stab til Helse, omsorg og velferd Utgifter valg Økte revisjonskostnader - ny fordeling Økte revisjonskostnader - forvaltningsprosjekter Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Justering internovervøring VAR Adm Skole, Bhg, Kultur Midler til redusert arbeidstid for lærere over 55 og 60 år Økte utgifter PPT Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Omfordeling rammer skoler Andebu skole Tapte inntekter fosterhjem - Andebu skole til ungdomsskolen Øker fra 12 til 13 klasser høsten Andebu skole Økt bemanning SFO Øker fra 13 til 14 klasser høsten Andebu skole Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Høyjord skole Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Omfordeling rammer skoler Kodal skole Forsterket spes.ped. underv. pga mindre tilskudd fra andre kommuner - Kodal skole Oppstart funksjonshemmet elev med økt behov - Kodal skole Øker fra 8 til 9 klasser høsten Kodal skole Økt lønn pga. lærere som fyller 55 år Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Omfordeling rammer skoler Andebu ungdomsskole Inntektsbortfall Re-avtalen - ungdomsskolen Tapte inntekter fosterhjemplasserte elever slutter - ungdomsskolen Valgfag Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Omfordeling rammer skoler

4 (tall i hele tusen) Virksomhet Forklaring tiltak Kultur Kulturskole 1 time i uka i SFO Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Barnehager Likebehandling kommunale/ private bhg Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Helse- omsorg og velferd 20 % av økte kostnader utover kommunal egenandel - ressurskrevende brukere nye ressurskrevende brukere - kommunal egenandel Avsetning - Ressurser som følge av forsinkelse i utbygging sykehjem Samhandlingsreformen justert i kst Opphør av salgsinntekter vedgruppa Overføring av lønnsmidler fra Stab til Helse, omsorg og velferd Overføring av lønns- og prosjektmidler fra Familietjenester til Helse, omsorg og velferd Investering HOV - korrigert fremdriftsplan Utvidet stilling frivillighetssentral Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Familietjenester Krisesenter Økte kostnader interkommunal legevakt tbg Basistilskudd leger Driftstilskudd fysioterapi avtale 25 % driftskostnad legesenter Lisens Gerica oppkob helsenett Lisens HSPRO/konvertering Miljørettet helsevern refusjon for stødnad helsetj i annet EØS land X Økning av utgifter barnevern (helårseffekt) som vi vet pr dags dato. Ikke tatt høyde for nye plasseringer Overføring av lønns- og prosjektmidler fra Familietjenester til Helse, omsorg og velferd Helsesøsterstilling 50 % Finansiering helsesøsterstilling

5 (tall i hele tusen) Virksomhet Forklaring tiltak Omstilling - reduserte utg. barnevern Rusmidler innarbeidet i rammetilskudd Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Familietjenester Korrigering pensjon FDV - Kodal barnehage ny i FDV - SFO Andebu skole FDV - Sykehjemmet / demensplasser og dagsenter demente Konsekv Husleieinnt forskjøvet bygging demens med mer ved sykehjemmet Teknisk sjef Digitalisering arkiv - samarbeid Stokke Ny stilling innenfor eiendomsforvaltning Avdelingsingeniør kommunalteknikk og byggesak Finansiering avdelingsingeniør - økte gebyrer Økning VAR-inntekter komp investering VIV-tilknytning Stokke (12,5 mill kr) Planlegging/ utvikling Andebu Sentrum Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Teknisk Rammeendring gebyr VAR Lønnskompensasjon kap 4 sentralt NAV Korrigering pensjon Andebu kirkelige fellesråd Økt behov Andebu kirkelige fellesråd Skatt, ramme og finans Justering kalkulatoriske kostnader VAR Reserverte tillegsbevilgninger Justering kalkulatoriske kostnader VAR Sum netto rammeøkninger ekskl finans Tabellen viser påplusninger i de ulike rammene i økonomiplanperioden. Tiltakene presenteres netto, dvs at tiltak som er finansiert innenfor egen ramme eller ved inntektsøkninger presenteres som netto rammeøkning for den enkelte virksomhet. Øvrige driftsreduksjoner og rammekutt er presentert i tabellen nedenfor. Det vises for øvrig til virksomhetenes oversikt over rammer

6 Driftsreduksjoner og inntektsøkninger forutsatt ved rammetildeling: (tall i hele tusen) Virksomhet Forklaring tiltak Digital politikerløsning drift Redusert stilling konsulent økonomiavdelingen 20 % Folkevalgte, stab og felleskostnader Omprioriteringer staben Avvikle LOP. Ingen nye tiltak i Avvikle tilbudet om leirskole Generelt kutt skole øk.plan Omstilling - skoleskyss Adm Skole, Bhg, Kultur Generelt kutt skole Økt inntekt SFO Andebu skole Resserskrevende lev slutter høsten Andebu skole Ressurskrvende trinn slutter - ungdomsskolen Andebu ungdomsskole Økte inntekter fosterhjem overgang fra Andebu skole - ungdomsskolen Kultur Ungdomsklubben driftes av private aktører. Prosjekt Kompensasjon økt barnetall i priv bhg andre kommuner (Napperød) Reduserte spes.ped tiltak barnehager eller tilsvarende Omstilling - privat barnehage Barnehager Generelt kutt barnehager Avvikle LOP. Ingen nye tiltak i Konsekvens av omstillingsprosjektet - krav til økt inntekt Helse- omsorg og velferd Økt refusjon ressurskrevende bruker Familietjenester Redusere årsverk + rammekutt Avvikle LOP. Ingen nye tiltak i Forvaltning av festeavgifter - økte kostnader til bistand, ny forvalter m.v Husleie omsorgsboliger Møyland = renter og avdrag lån til inv.prosj Husleie omsorgsboliger ved Sykehjemmet Investeringer VAR-området - renter/avdrag -selvfinansierende Konsekvenser FDV forskjøvet bygging demens med mer ved sykehjemmet Omstilling - Arealbruk kommunal infrastruktur Omstilling - ENØK Vedlikeholdsplan - midler til dekning av stilling eiendomsforvaltning Beregnet effekt selvkost - VAR/ Teknisk oppmåling Sum

7 Andre endringer kan være gjennomført i tillegg for å være på tildelt ramme i den enkelte virksomhet økt ramme redusert ramme Netto økning ramme Forklaring til korrigering av tabellen: Første del av tabellen, som viser sum netto rammeøkninger ekskl finans, viste feil tall på bunnlinjen. Alle tiltak var lagt inn slik som vist i korrigeringen, men var summert opp til feil beløp. Andre del av tabellen, som viser faktiske kutt i rammer, var satt opp slik som den her fremkommer. Tredje del av tabellen, som viser netto økning ramme (rammeøkninger korrigert for rammereduksjoner), er rettet i sin helhet. Endringen får ingen konsekvens for øvrige rammeområder eller andre forutsetninger som er lagt til grunn i økonomiplanen. Til kap Finansinntekter, s. 77 (tall i hele tusen) Langsiktig forvaltning Kraftfond Budsjett 2012 Budsjett 2013 Øk.plan 2014 Øk.plan 2015 Øk.plan 2016 Grunnkapital Forventet avkastning 5,2 % Inflasjonsjustering i kr Krav til inflasjonsjustering Krav til justering dersom avsetningskrav oppfylt Forklaring til korrigering: Det var lagt inn feil tall på grunnkapital i årene (justert fra til ). Det var også lagt inn feil beløp for krav til inflasjonsjustering for den samme tidsperioden. Dette er nå justert opp fra til Justeringene medfører ingen endringer i forhold til budsjetterte rammer eller nivå for budsjettert avkastning knyttet til finansforvaltningen. Avkastning er budsjettert i forhold til en grunnkapital på ). Endringen får ingen konsekvens for øvrige rammeområder eller andre forutsetninger som er lagt til grunn i økonomiplanen.

8 Driftstiltak økonomiplan (tall i hele tusen) Forklaring tiltak Budsjettramme Arkivsenter Østafjells 199 Digital politikerløsning drift Gigafib- domene 12K prosjekt Hjemmeside ny struktur (12 K prosjekt) 0 70 Hjemmeside tilpasset mobiltlf og lesebrett 18 Ikt skoler drift Kvalitetslosen - rapportering av avvik innføres - videre utvikling Overføre lønnsmidler fra Stab til Helse, omsorg og velferd Redusert stilling konsulent økonomiavdelingen 20 % Utgifter valg Økte revisjonskostnader - ny fordeling Økte revisjonskostnader - forvaltningsprosjekter Omprioriteringer staben Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Justering internovervøring VAR Folkevalgte, stab og felleskostnader Budsjettramme Avvikle LOP. Ingen nye tiltak i Avvikle tilbudet om leirskole Generelt kutt skole øk.plan Midler til redusert arbeidstid for lærere over 55 og 60 år Økte utgifter PPT Omstilling - skoleskyss Generelt kutt skole Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Omfordeling rammer skoler Adm Skole, Bhg, Kultur Budsjettramme Tapte inntekter fosterhjem - Andebu skole til ungdomsskolen Øker fra 12 til 13 klasser høsten Andebu skole Økt bemanning SFO Økt inntekt SFO Øker fra 13 til 14 klasser høsten Andebu skole Resserskrevende lev slutter høsten Andebu skole Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Omfordeling rammer skoler Andebu skole Budsjettramme Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Omfordeling rammer skoler Høyjord skole

9 Forklaring tiltak Budsjettramme Forsterket spes.ped. underv. pga mindre tilskudd fra andre Oppstart funksjonshemmet elev med økt behov - Kodal skole Øker fra 8 til 9 klasser høsten Kodal skole Økt lønn pga. lærere som fyller 55 år Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Omfordeling rammer skoler Kodal skole Budsjettramme Inntektsbortfall Re-avtalen - ungdomsskolen Ressurskrvende trinn slutter - ungdomsskolen Tapte inntekter fosterhjemplasserte elever slutter Valgfag Økte inntekter fosterhjem overgang fra Andebu skole Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Omfordeling rammer skoler Andebu ungdomsskole Budsjettramme Ungdomsklubben driftes av private aktører. Prosjekt Kulturskole 1 time i uka i SFO Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Kultur Budsjettramme Kompensasjon økt barnetall i priv bhg andre kommuner Reduserte spes.ped tiltak barnehager eller tilsvarende Omstilling - privat barnehage Generelt kutt barnehager Likebehandling kommunale/ private bhg Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Barnehager Budsjettramme % av økte kostnader utover kommunal egenandel nye ressurskrevende brukere - kommunal egenandel Avvikle LOP. Ingen nye tiltak i Avsetning - Ressurser som følge av forsinkelse i utbygging Konsekvens av omstillingsprosjektet - krav til økt inntekt Samhandlingsreformen justert i kst Opphør av salgsinntekter vedgruppa Økt refusjon ressurskrevende bruker

10 Forklaring tiltak Overføring av lønnsmidler fra Stab til Helse, omsorg og velferd Overføring av lønns- og prosjektmidler fra Familietjenester til Investering HOV - korrigert fremdriftsplan Utvidet stilling frivillighetssentral Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Helse- omsorg og velferd Budsjettramme Krisesenter Økte kostnader interkommunal legevakt tbg Basistilskudd leger Driftstilskudd fysioterapi avtale 25 % driftskostnad legesenter Lisens Gerica oppkob helsenett Lisens HSPRO/konvertering Miljørettet helsevern refusjon for stødnad helsetj i annet EØS land X Økning av utgifter barnevern (helårseffekt) som vi vet pr dags Overføring av lønns- og prosjektmidler fra Familietjenester til Helsesøsterstilling 50 % Finansiering helsesøsterstilling Omstilling - reduserte utg. barnevern Redusere årsverk + rammekutt Rusmidler innarbeidet i rammetilskudd Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Familietjenester Budsjettramme Avvikle LOP. Ingen nye tiltak i FDV - Kodal barnehage ny i FDV - SFO Andebu skole FDV - Sykehjemmet / demensplasser og dagsenter demente Forvaltning av festeavgifter - økte kostnader til bistand, ny Husleie omsorgsboliger Møyland = renter og avdrag lån til Husleie omsorgsboliger ved Sykehjemmet Investeringer VAR-området - renter/avdrag -selvfinansierende Konsekv Husleieinnt forskjøvet bygging demens med mer ved Konsekvenser FDV forskjøvet bygging demens med mer ved Omstilling - Arealbruk kommunal infrastruktur Omstilling - ENØK Teknisk sjef Digitalisering arkiv - samarbeid Stokke Ny stilling innenfor eiendomsforvaltning

11 Forklaring tiltak Vedlikeholdsplan - midler til dekning av stilling Avdelingsingeniør kommunalteknikk og byggesak Finansiering avdelingsingeniør - økte gebyrer Økning VAR-inntekter komp investering VIV-tilknytning Stokke Beregnet effekt selvkost - VAR/ oppmåling Planlegging/ utvikling Andebu Sentrum Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon Rammeendring gebyr VAR Teknisk Budsjettramme Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Korrigering pensjon NAV Budsjettramme Økt behov Andebu kirkelige fellesråd Andebu kirkelige fellesråd Budsjettramme Finansiering fra kmst fra uforutsett Ungdomsklubb i privat regi MVA-komp investeringer(2012 og 2013) Fra 2014 direkte i Samhandlingsreformen - midler overført helse, omsorg og velferd Omstilling - Sykefravær Omstilling - generell buffer Merutgift lønnsoppgjør 2012 for MVA komp investering 100 % i investering i Forslag til statsbudsjett - økt kompensasjon samhandling Korrigering nivå momskompensasjon investering Lønnsavsetningspott oppgjør Lønnskompensasjon kap 4 sentralt Rentegarantipremie AKP Justering kalkulatoriske kostnader VAR Reserverte tillegsbevilgninger Salderingskrav Ny ramme økonomiplan Netto fordelt iht 1B Forklaring til korrigering av tabellen: Alle rammeendringer som lå inne i den opprinnelige tabellen var korrekte. Det var imidlertid uteglemt et tiltak under reserverte tilleggsbevilgninger. Dette tiltaket, på , gjør at rammeområdet får samme netto ramme som vist under tabell 1B for Driftsbudsjettet i vedlegget til hoveddokumentet. Endringen får ingen konsekvens for øvrige rammeområder eller andre forutsetninger som er lagt til grunn i økonomiplanen.

12 Til betalingssatser innen Helse, omsorg og velferd, s. 107 Alle betalingssatser som omfattet av statlige reguleringer innenfor Helse, omsorg og velferd er justert iht fastsatte maksimumssatser i forslag til statsbudsjett Betalingstjenester som er fastsatt lokalt er fastsatt i henhold til vekst i deflator 3,3 % eller til selvkost. Priser sykehjem Makspris vederlag opphold i institusjon kr 43876,00 kr 56070,00 pr mnd Korttidsopphold kr 133,00 kr 137,00 pr døgn Dag-/ nattopphold kr 70,00 kr 72,00 pr natt Priser praktisk bistand Ant. Timer pr mnd Samlet inntekt mellom 2G og 3G Samlet inntekt under 2G 1 time kr 175,00 kr 275,00 kr 275,00 2 timer kr 550,00 kr 550,00 4 timer kr 1100,00 5 timer kr 1375,00 6 timer kr 1650,00 7 timer kr 1925,00 osv Maks pris kr 175,00 kr 810,00 ingen Samlet inntekt over 3G Egenbetaling Trygghetsalarm Inntekt under 2G* kr 170,00 kr - Inntekt over 2G* kr 325,00 kr - Leie inkl nøkkelboks kr 260,00 pr mnd pr mnd pr mnd Leie røykvarsler og dir brannvarsling kr 55,00 pr mnd *1G utgjør pr kr ,- Mat Middagsporsjoner inkl kjøring, under 2G kr 30,00 kr 59,00 pr porsjon Middagsporsjoner inkl kjøring, over 2G kr 53,00 kr 59,00 pr porsjon Middagsporsjoner kantina kr 57,00 kr 59,00 pr porsjon Grøt kr 34,00 pr porsjon

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014

Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Vedtatt i Andebu Kommunestyret 14/12-2010 sak 74/10 2 Kap. Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag 3 2 Oppsummering -hovedtrekkene i budsjett 2011 8 økonomiplan 2011-2014.

Detaljer

2014 1.tertialrapport

2014 1.tertialrapport 2014 1.tertialrapport 1 SAMMENDRAG...2 2 DRIFT TJENESTEOMRÅDER...3 2.1 VIRKSOMHETENE SAMLET...3 2.2 RESULTATER FOR VIRKSOMHETENE...6 2.3 PROGNOSE NETTO DRIFTSRESULTAT 2014...8 3 ANDRE FORHOLD... 12 3.1

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012

Stokke kommune. Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Stokke kommune Handlingsprogram 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Kommunestyrets vedtak 19.12. 2011 1 2 Innhold 1. INNLEDNING 5 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 7 3. RÅDMANN OG STAB 13 4 OPPVEKST,

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013

Stokke kommune. Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Stokke kommune Handlingsprogram 2013-2016 Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak 17.12.2012 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 16 Handlingsprogram

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Stokke kommune. Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Stokke kommune Handlingsprogram 2014-2017 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Kommunestyret 16.12.2013 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 1 Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret 4.desember 2013 Sande kommune -

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Stokke kommune Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Rådmannen 3.11.2014 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 1 Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Rådmannens forslag 31. oktober 2014 Sande kommune - Handlingsprogram

Detaljer

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet

3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3 Rammebetingelser for handlingsprogrammet 3.1 Endringer i folketall og befolkningssammensetning Et vesentlig grunnlag for handlingsprogrammet er forventninger til utvikling i folketall og alderssammensetning.

Detaljer

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014

Lardal kommune. Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Lardal kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 Svarstad, 22/11-2010 Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Sammendrag av Lardal kommunes budsjett 2011 og økonomiplan 2011-2014 3 2

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 1 Holtålen kommune ÅRSBUDSJETT 2012 Tatt hensyn til Formannskapets behandling 6/12 2 Politisk behandling: Utvalg/komité: Sak nr. Dato Formannskapet 223/11 06.12.2011 Off. ettersyn 08.12-21.12 Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering KS-sak 14/64 16. desember 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak.... 9 3.1

Detaljer

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE

BUDSJETT 2009 ØKONOMIPLAN 2009-2012. For FROSTA KOMMUNE BUDSJETT 29 og ØKONOMIPLAN 29 212 For FROSTA KOMMUNE November 29 Rådmannens forslag FORORD Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til årsbudsjett for år 29, og økonomiplan 29212. Rådmannen har tatt

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak

Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune Økonomiplan 2013-2016 Budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Selbu kommune - Økonomiplan 2013 2016. Budsjett 2013 Rådmannens forslag Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Vedtak i Kommunestyret

Detaljer

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering

Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Budsjett 2015 Forvaltning, drift og investering Rådmanns innstilling 3. november 2014 Side 2 INNHOLD 1. Innledning... 4 2. Hvordan lese budsjettdokumentet... 7 3. Budsjettskjema 1A og 1B - før tiltak....

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2015 Side 1

Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2015 Side 1 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag av 31.10.2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Rådmannens generelle vurdering... 2 Budsjetteringsprinsipper... 6 Organiseringen av budsjettarbeidet... 6 Kommunestyrets

Detaljer

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012

SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 SØGNE KOMMUNE Rådmannens forslag til økonomiplan 2009 2012 Foto: Arnfinn Håverstad 1. INNHOLDSFORTEGNELSE Nr. Tema Side 1. Innholdsfortegnelse 1 2. Saksutredning 2 3. Endringer i drift 3 4. Endringer i

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Frank Pedersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Formannskapets forslag til

Formannskapets forslag til Formannskapets forslag til Budsjett for 2010 Behandlet av formannskapet i møte den 30.11. og 01.12.2009. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Løten kommune Løten kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Rådmannens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 2 Innhold 1 OVERORDNEDE MÅL FOR LØTEN KOMMUNE... 4 2 NOEN

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 1 1. Driftsbudsjett 2014 2018, tall i 1000 kr, faste 2015 priser... 5 2. Investeringsbudsjett 2015-2018, tall i 1000 kr,... 7 3. Detaljert

Detaljer

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE

BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE BUDSJETT 2015 REGNSKAPSSITUASJONEN ETTER 1. TERTIAL DETALJERT GJENNOMGANG INNHOLDSFORTEGNELSE 1 BAKGRUNN... 2 2 FORSLAG TIL BUDSJETTENDRINGER - HOVEDTALL... 2 3 DRIFTSBUDSJETTET... 5 3.1 FELLESINNTEKTER...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN 2012 2015 ÅRSBUDSJETT 2012 1 Holtålen kommune ÅRSBUDSJETT 2012 2 Politisk behandling: Utvalg/komité: Sak nr. Dato Formannskapet 223/11 06.12.2011 Off. ettersyn 08.12-21.12 Kommunestyret 77/11 21.12.2011 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer