Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf."

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Møtetid: Kl TIL BEHANDLING: FSK-5/10 AVKLARING AV KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK FOR 2010 Ski, Georg Stub ordfører

2 Saksbehandler: Audun Fiskvik Arknr.: 145 Arkivsak: 09/ BEHANDLING: SAKNR DATO Formannskapet 5/ Kommunestyret / AVKLARING AV KOMMUNESTYRETS BUDSJETTVEDTAK FOR 2010 Forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar nye budsjettrammer for virksomhetene i tråd med rådmannens forslag. 2. Virksomhetene skal innen utrede konsekvensene med nye rammer. 3. Rådmannen fremmer om nødvendig ny sak til formannskapet med eventuelle ytterligere forslag til endringer av virksomhetenes rammer. 4. Stillingsstoppen oppheves fra dags dato, men eksterne utlysninger må på forhånd klareres på rådmannsnivå. 5. Rådmannen bes raskest mulig evaluere ordningen med seniortiltak og komme tilbake med forslag til endringer i ordningen. Saksopplysninger: Viser til kommunestyrets vedtak av budsjett og handlingsplan Vurdering: Fordeling av vedtatt innsparingskrav for 2010 Kommunestyrets behandling av budsjett 2010 innebærer betydelige innsparinger innenfor overordnede budsjettposter (hele kr): Innsparing i innkjøp av varer Kutt i innkjøp av tjenester Ansettelsesstopp Mindre sykefravær (HMS) Sum overordnede poster Kommunestyrets vedtak innebærer at tiltak må settes i gang umiddelbart. Dersom de budsjetterte innsparingene ikke fordeles til kommunens ulike virksomheter tidlig på året, vil det bli vanskelig å realisere de vedtatte budsjettrammer for Virksomhetene trenger tid på å planlegge driften slik at tjenesteproduksjonen kan skje på en best mulig måte med de budsjettrammer kommunen har til rådighet. Rådmannen foreslår derfor at de budsjetterte innsparingene fordeles mellom kommunens virksomheter allerede i januar. Innsparing innenfor innkjøp av varer og tjenester Budsjettert innsparing/kutt i innkjøp av varer og tjenester er på til sammen 11,25 mill kroner for Kommunens innkjøpsavdeling jobber kontinuerlig med å inngå gode rammeavtaler med ulike leverandører, slik at prisene på varer og tjenester kan holdes så lave som mulig. Side 2

3 Det er imidlertid kommunens virksomheter som har budsjettrammene for kjøp av varer og tjenester og som inngår avtaler om konkrete innkjøp. Det er kommunens virksomhetsledere som må gjøre vurderingen om hvilke innkjøp som er nødvendige for virksomhetens drift og hva som kan kuttes. Rådmannen foreslår derfor at det totale innsparingskravet knyttet til innkjøp av varer og tjenester fordeles på virksomhetene i tråd med størrelsen på innkjøpsbudsjettene. Det forutsettes at store kontraktsfestede utgifter som blant annet husleie og forsikringer holdes utenfor grunnlaget for fordelingen av innsparingskrav. Ansettelsesstopp Vedtaket om ansettelsesstopp med innsparingskrav på 12,5 mill. kroner innebærer en stor utfordring. Med dette innsparingskravet må halvparten av alle stillinger som forventes å bli ledige gjennom året holdes vakante. Dette er ikke gjennomførbart dersom lovpålagte tjenester skal skjermes. Anslagsvis 80 % av all turnover oppstår innenfor lovpålagte og utadrettede tjenester innenfor oppvekst og levekår. Innenfor administrative områder er rådmannen allerede bedt om å kutte en rekke stillinger for å oppnå spesifiserte innsparingskrav. Dette reduserer muligheten for at disse områdene kan bidra til innsparingskravet knyttet til ansettelsesstopp. En ansettelsesstopp der alle ledige stillinger skal meldes inn, redegjøres for og legges fram for politisk behandling vil kreve et økt byråkrati. Personalavdelingen er vedtatt redusert med opptil 4 stillinger i 2010, og avdelingen vil ikke ha kapasitet til å administrere en slik ordning. Rådmannen vil derfor fraråde en generell ansettelsesstopp slik den er vedtatt av kommunestyret. Denne ordningen innebærer en stor uforutsigbarhet for virksomhetene og for brukere av tjenestene. Ordningen vil kunne slå skjevt ut og ramme enkelte virksomheter/tjenester svært hardt. I tillegg vil rådmannens og virksomhetsledernes grunnlag for effektiv styring av kommunen bli svekket. For å tilstrebe at det vedtatte budsjettet blir oppnådd, foreslår rådmannen at innsparingskravet knyttet til ansettelsesstopp fordeles på virksomhetene ved begynnelsen av året. Fordelingen foretas i tråd med størrelsen på lønnsbudsjettene. Virksomhetslederne vil da kunne planlegge driften i et mer langsiktig perspektiv. Lederne vil selv best kunne vurdere om stillinger kan holdes ledige i kortere eller lengre perioder av året. Rådmannen vil gjennom året vurdere om enkelte virksomheter kan bidra med mer enn sin andel av innsparingskravet og om noen virksomheter bør skjermes fra kutt. Dette vil bli redegjort for i månedlige rapporteringer til formannskapet og tertialmeldingene til kommunestyret. Selv om rådmannens forslag i prinsipp vil oppheve en generell ansettelsesstopp vil rådmannen ha et kritisk blikk på all utlysning av stillinger fremover. Fra begynnelsen av desember 2009 og fram til i dag har rådmannen frosset alle utlysninger. Dersom formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til å håndtere innsparingen på 13,5 mill kroner, vil alle virksomhetsledere først avklare med rådmannen eller kommunalsjefene om stillingen kan utlyses før dette gjennomføres. Dette bl a for å sikre at eventuelle overtallige blir gitt tilbud om stillingen. Mindre sykefravær (HMS) Budsjettert besparelse knyttet til forventningen om et lavere sykefravær foreslås også fordelt på kommunens virksomheter. Arbeidet med å redusere sykefraværet fortsetter, men det er ikke mulig å plukke ut enkelte virksomheter som kan finansiere dette innsparingskravet. Et lavere sykefravær vil ikke nødvendigvis gi besparelser. Ved langtidsfravær gis det kompensasjon fra staten som i noen tilfeller kan overstige virksomhetens utgifter til vikar. Sykefraværet ved den enkelte virksomhet kan variere sterkt fra et år til et annet, og det vil ikke være riktig å straffe de virksomhetene som har redusert sykefraværet et år ved å redusere budsjettrammene. Rådmannen foreslår derfor at også dette innsparingskravet fordeles forholdsmessig likt på alle virksomheter. Side 3

4 Fordeling av innsparingsforslaget Vedtatte innsparingskrav innenfor overordnede budsjettposter fordeles til virksomhetene i tråd med størrelsen på den enkelte virksomhets drifts- og lønnsrammer. Innsparing knyttet til kjøp av varer og tjenester, kr 11,25 mill kroner, fordeles i tråd med størrelsen på virksomhetenes innkjøpsbudsjett. Innsparinger knyttet til ansettelsesstopp og redusert sykefravær, kr 13,5 mill. kroner, fordeles i tråd med størrelsen på virksomhetenes lønnsbudsjett. Rådmannen har i sitt forslag skjermet enkelte virksomheter bl.a. ut fra hvor store krav virksomheten har fått tidligere og mulighetene til ytterligere innsparinger. B. Reduksjon i seniortiltak. Kommunestyret fattet vedtak om reduksjon i kostnader knyttet til arbeidstakere over 65 år. Rådmannen hadde avklaringsmøter med personalorganisasjonene der personalorganisasjonene foreslo å evaluere hele ordningen (for alle over 62 år), med mulig endring fra og med aksept for at evalueringen skal bidra med innsparing som vedtatt av kommunestyret på 1,5 mill i En evaluering av ordningen er tidligere vedtatt skal gjennomføres i løpet av 2010, og rådmannen har ingen betenkelighet på å gå inn på personalorganisasjonenes forslag. C. Vedtak om nedleggelse av stillingsbank. Det er nødvendig at Ski kommune har klare retningslinjer i forhold til eventuelle omstillinger uavhengig av om en har stillingsbank eller ikke. Rådmannen vil derfor ta initiativ til at det drøftes retningslinjer for dette med utgangspunkt i lov- og rammeverk D. Forslag til endring av deler av organisasjon med virkning fra Rådmannen arbeider med tiltak som vil innebære mindre organisatoriske endringer raskt. Rådmannen tar sikte på å gjennomføre denne endringen gjennom formelle drøftinger med personalorganisasjonene (26.01.). E. Gjennomgang/evaluering av prosjekt Helhetlig styring. Selv om rådmannen nå foreslår en endring av deler av organisasjonen og at det er knapt med ressurser til å gjennomgå resultatet av prosjektet mener rådmannen at det er viktig å foreta en slik vurdering for å finne forbedringer både organisatoriske, effektmessige og økonomiske. Økonomiske konsekvenser: Forslag til nye rammer: 1,80 % 18,20 % Virksomhet B10 DU % red. % red. Tillegg innsp. B Rådmannskontor Økonomiavdeling Personalavdeling Plan- og utviklingsavdeling Politisk virksomhet IKT-avdeling Pedagogisk psykologisk tjeneste Ski skole Hebekk skole Finstad skole Langhus skole Side 4

5 214 Vevelstadåsen skole Siggerud skole Kråkstad skole Bøleråsen skole Ski ungdomsskole Haugjordet ungdomsskole Voksenopplæringen Follo barne- og ungdomsskole Barnehageseksjon Finstadtunet Langhus bo- og sercvicesenter Solborg bo- og aktiviseringssenter Kråkstadtunet Botjeneste Follo omsorgsboliger Hjemmetjenesten Miiljøarb.tj Personlig ass.og avlastningsbolig Dagsenter Helse NAV Ski kommune Barnevern Bestillerkontor Boligkontor Plan og byggesak Eiendom Geodata og oppmåling Kommunalteknisk VIP Kommunalteknisk VAR Kulturavdelingen Biblioteket Kulturskolen Servicetorg Virksomhetsovergripende Kirkeformål m.v Sum DU Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ingen. Konklusjon: Rådmannen vil ut fra dette innstille på vedtak i fem punkter. Ski, Audun Fiskvik rådmann Side 5

6

7 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 26.09.2012 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.01.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling

Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 21 Møtested: Formannsskapsalen Møtedato: 12.10.2011 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 21.04.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.: 481 31 892 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2011 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.04.2013 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen. 06.12.2011 kl. 12:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingen 06.12.2011 kl. 12:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.01.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial har møte i Moer sykehjem, møterom 1-2, 2.etg. 02.06.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet

Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune 01.01.2013-31.12.2013 Prosjektbeskrivelse for Omstilling- og nedbemanningsprosjektet Ringerike kommune er midt i en stor og kompleks omstillingsprosess, og det er fremdeles mye igjen

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal. 15.05.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 15.05.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap Møtetid: 23.10.2013 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes i henhold til lov. Møtedokumentene

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Økonomistyring. Brønnøy kommune

Økonomistyring. Brønnøy kommune Økonomistyring Brønnøy kommune Forvaltningsrevisjon nr 1813-1/2011 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden september 2010 til februar 2011 gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomistyringen i Brønnøy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje 12.11.2009 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE

RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE RAPPORT ØKONOMI- OG BUDSJETTSTYRING I HORTEN KOMMUNE Utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon 25 . SAMMENDRAG... 4.1 HVORDAN ER BUDSJETTPROSESSEN I HORTEN KOMMUNE?... 4.2 HVORDAN ER BUDSJETTOPPFØLGINGEN

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen

Saksframlegg. Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Søgne kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2014/870-9703/2014 Saksbehandler: Monica Nordnes Dato: 13.03.2014 Saksframlegg Oppfølging av budsjettvedtak om innsparing i administrasjonen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer