Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: Kl Fra administrasjonen møter Jan Willy Mundal, Arnold Bjerke, Trude Sanna, Ingjerd Sivertsen, Lasse Bakke, Anne Berit Hogstad og Iren Hagen. TIL BEHANDLING: TM-4/11 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG TM-5/11 NEDLEGGELSE AV FOLKEBADET PÅ SKI BAD EVENTUELT Ski, Kurt Soltveit leder

2 Saksbehandler: Arnold Bjerke Arknr.: 614 &46 Arkivsak: 08/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for teknikk og miljø 4/ Kommunestyret / VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG Forslag til vedtak: Kommunestyret vedtar Vedlikeholdsplan kommunale bygg Ingress/hovedbudskap: Vedlagte Vedlikeholdsplan kommunale bygg viser et samlet vedlikeholds- og oppgraderinger / rehabiliteringer på 100 mill kr. Der er videre oppdelt på de ulike hovedområdene skole, barnehage, sykehjem/helse, kultur/idrett og andre bygg. Saksfremlegget viser også avgrensede tiltak som er bevilget i investeringsbudsjettet. Vedlikeholdsplan kommunale bygg er et godt redskap for å prioritere pengene som blir bevilget til vedlikehold. Likeledes er Vedlikeholdsplanen et godt redskap for å finne frem til de avgrensede tiltakene som kan bevilges i investeringsbudsjettet iht. GKRS - standarden nr 4. Saksopplysninger: Rådmannen fremmer årlig forslag til revidert Vedlikeholdsplan kommunale bygg. Med foreliggende Vedlikeholdsplan kommunale bygg presenteres planer og behov for de neste 4 årene. Presentasjonen er etter metodikk fra Norsk Standard. Planen dekker de strakstiltak som er påkrevd for å stanse negativ utvikling / forfall som i løpet av få år kan lede til større skader og derved kraftig økte kostnader ved utbedringen. Det er gjennomført tilstandsvurderinger av kommunens bygg i tre påfølgende år slik at kommunen har en kvalifisert oversikt over det totale vedlikeholds- og oppgraderinger / rehabiliteringsbehovet. Dette ligger i størrelsesorden 100 mill kr. Det er rådmannens mål at det i løpet av de 2 neste årene skal være utarbeidet komplette tilstandsvurderinger for alle kommunens bygninger, og at rapportene deretter blir oppdatert løpende med årlige revisjoner. Ski kommunens eiendommer er per november 2011 på ca m2. Forsiktig regnet representerer dette en nåverdi investering på om lag 3 milliarder kr. Vurdering: Et riktig vedlikehold og oppgradering / rehabilitering av alle Ski kommunen bygninger er en stor utfordring, både på grunn av økonomiske rammer og etterslepet. Målet er å kunne tilby alle brukerne av kommunale bygninger med en akseptabel standard uten at det skal medføre helserisiko å oppholde seg i bygningene. Side 2

3 Den kommunals GKRS - standarden nr 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet forutsetter at det gjøres en grensegang mellom ordinær drift og vedlikehold (driftsbudsjettet) og oppgraderinger / rehabiliteringer (investeringsbudsjettet). Denne budsjettsmessige grensedragningen vil bli tatt opp ved utarbeidelse av de enkelte års budsjetter / rulleringer av økonomiplanene. Drift er alle typer serviseavtaler (servise av ventilasjonsanlegg, heiser, nødlys, pumper, fyringsanlegg m.m.) og utgifter for at bygningene løpende kan brukes (rørlegger, elektriker, glassmestere, utbedringer etter innbrudd og hærverk). Vedlikehold er planlagte utbredringer som blir utført før en må gjennomføre akutte tiltak. Det være seg utskiftninger av vinduer, dører, inventar, tekniske utbedringer, problem med tak, yttervegger, ytterdører, grunnmur m.m. Ved å planlegge slike utbedringer til sommerferie, høstferie, elle andre ferier, forstyrrer ikke disse vedlikeholdsarbeidene virksomhetens drift, samtidig som planlagte utbedringer alltid er billigere enn ad hoc utbedringer. Drift og vedlikeholdsoppgaver skal dekkes av driftsbudsjettet. For 2012 er det ca 13 mill til disse oppgavene, med ca 11 mill kr til drift og ca 2 mill kr til vedlikehold. Det har blitt gjennomført innstramninger i Ski kommune de siste årene. Dette har medført at mannskap og penger til drift / vedlikehold har blitt mindre per m2. Vedlikeholdsplanens anbefalinger: Typer bygg Skoler Barnehager Sykjehjem/helse Kultur/idrett/andre Off. krav brann/el Alle bygg Oppgraderinger / rehabiliteringer iht. GKRS - standarden nr 4: Avgrensede oppgaver som er oppgraderinger / rehabiliteringer iht. GKRS - standarden nr 4, er blir fremmet i investeringsbudsjettet. Eksempel på dett er: Alle tall i 1000 og inklusiv mva År Tiltak Kr Status 2009 Rådhuset vestibylen Ferdig sommeren Rådhuset u.etg, post, trykkeri, arkiv og 3 etg Ferdig des Rådhuset, dusjene i u.etg 500 Ferdig jan Langhus bad Ferdig sommeren Kråkstad samfunnshus Ferdig sommer Finstad skole Ferdig skolestart Vevelstad skole, tilbygg, ombygg + fortau Ferdig skolestart Ski skole, tilrettelegging UU 550 Ferdig skolestart Siggerud skole og ny bhg Ferdig i 2012 og Ombygging barnehagebrakke Ferdig sommer Nødstrøm rådhuset 500 Ferdig høsten Nødstrøm andre bygg Ferdig Nye vinduer rådhuset 6 etg Ferdig Oppgradering kommunale utleiebygg Ferdig Fjernvarme diverse bygg Langhus Ferdig påske Finstad skole, gymsal bygget Planlagt i 2013 el 2014 Side 3

4 Økonimiplanopplegget : Alle tall t tusen Kr til vedlikehold Oppgradering - inv.budsj Off. krav brann/el - inv.bu Oppgra. Kom. utleiebygg Kontra Kultsk. Ombygging Kom. bygg, nedf. Matter Kråkstad, vannbåren varme Omb. av lys på anlegg 200 Utbredring soknsprestbolig 400 Kap. Utv Ski u.skole Follo barn- og u,sk 805 Dagbo, 2 etg Ombyg. Kjøreporter bhg Solborg 56 bygg Kirkevn 3, terasser 150 Kirkevn 3, omb helse/adm Utvid. Kjeppestad gård Økonomisk vurdering Rådmannen viser til gjennomgangen eiendom har foretatt av kommunens bygningsmasse. Der det er rødt har ekstra fokus og administrasjonene jobber for at de tiltakene blir utbedret først. Primært med de vedlikeholdsmidlene som er/blir bevilget i driftsbudsjettet. Hvis tiltaket er mer omfattende, vil rådmannen fremme de som avgrensede tiltak i rammeplanen i juni 2012, for budsjettåret Denne balansegangen mellom drift / vedlikehold og oppgradering / rehabilitering i økonomiplanperioden har medført at etterslepet innen vedlikehold / rehabilitering har minsket de siste årene. Rådmannen opplever nå at flere brukere / virksomheter er mer fornøyd med bygningene sine. Mange er også fornøyd med at flere små tiltak skal gjennomføres de neste 2-3 årene. Rådmannen vil jobbe for at dette vedlikeholds- / rehabiliteringsetterslepet forblir så lavt som mulig. Det kan gjøres ved at det prioriteres noen millioner til vedlikehold hvert år via driftsbudsjettet til økonomiplanarbeidet, samtidig som det bevilges midler til noen avgrensede tiltak innen investeringsbudsjettet hvert år. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Eiendom og administrasjonen jobber målbevist med å redusere energibruken i eksisterende bygg. Likeledes i nye bygg. Langhus barnehage blir det første passivhuset til kommunen. På Siggerud blir det nye hovedbygget (tidligere 80-bygget, for fremtiden 12-bygget) også passivhus. Det samme med den nye barnehagen på Siggerud. Side 4

5 Når det gjelder eksisterende bygninger, blir det gjennomfør flere små ENØK tiltak hvert år, med sikte på å redusere energiforbruket. Kommunen har lykkes med dette arbeider, fordi gjennomsnittlig forbruk av kwh per m2 har gått ned hvert år de siste 10 årene. Dette arbeidet vil fortsett, for det kommer stadig nye og bedre måter å styre det elektriske forbruket på, samtidig som bedre vinduer og dører medfører lavere energiforbruk per m2. Konklusjon: Administrasjonen og eiendom har jobber godt for å oppnå de resultatene som presenteres. Selv om det fortsatt er etterslep har administrasjonen et godt grep om forvaltningen av bygningsmassen, med de bevilgningene som blir vedtatt. Mange av bygningene har stor bruk og slitasje. Derfor vil det alltid være bygg som må få vedlikehold / pusses opp. Derfor er eiendomsforvaltning er kontinuerlig prosess. Kommunestyret får derfor en årlig sak der de blir anbefalt å vedta ny Vedlikeholdsplan for kommende 4 år. Rådmannen anbefaler at kommunestyret vedtar vedlagte Vedlikeholdsplan kommunale bygg Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Vedlikeholdsplan 2011 Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 5

6 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arknr.: D21 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for teknikk og miljø 5/ Kommunestyret / NEDLEGGELSE AV FOLKEBADET PÅ SKI BAD Forslag til vedtak: Folkebadet på Ski nedlegges fra Driftstilskuddet reduseres tilsvarende nedlagt åpningstid. Ingress/hovedbudskap: Folkebadet på Ski har vært svært dårlig besøk de siste årene. Ski svømmeklubb som driver folkebadet for Ski kommune melder om nedgang i besøkstallet. Saksopplysninger: Ski svømmeklubb har i flere år driftet folkebadene på Ski og Langhus for Ski kommune. Folkebadet på Ski er åpnet mandag kl (badstue for damer) og torsdag kl (badstue for herrer). Noen dager har det vært 2 3 besøkende på folkebadet. På Ski bad må det til enhver tid når folkebadet er åpent være 3 personer tilstede, fordi billettluken er helt avskjermet fra badevakt og livredder. Det er ikke tilfredsstillende for Ski Svømmeklubb å stå for publikumsdriften av Ski bad både i forhold til gjestene og vakter. Ski svømmeklubb ønsker ikke å annonsere for å få flere til å benytte Ski bad, men heller å bruke ressursene på å markedsføre og sikre god og sikker drift av Langhus bad. Vurdering: Ski bad egner seg fremdeles til å drive kursvirksomhet. Badet er forholdsvis grunt og har en god størrelse i forhold til både svømmeopplæring og videregående kurs. I Ski (og i Follo for øvrig) er det for få svømmekurs i forhold til å kunne dekke behovet. Ski Svømmeklubb har i dag lange ventelister på nybegynnerkursene. Ski svømmeklubb ønsker å bygge ut kurstilbudet, både for å sikre økt tilgjengelighet til svømmeopplæring for barn og for å sikre god rekruttering til klubben. Flere elever går ut av grunnskolen uten å kunne svømme, med et bedre kurstilbud ønsker Ski svømmeklubb og få disse elevene til å ta svømmekurs. Ved å frigi mer tid på Ski bad, vil svømmeklubben ha mulighet til å kunne tilby flere svømmekurs gjennom hele uken. Ski tettsted vil miste et tilbud til sine innbyggere, men folkebadet på Langhus vil beholde åpningstidene som er tirsdag, onsdag og fredag kl og lørdag kl Det er et godt kollektivtilbud mellom Ski og Langhus, det går buss og tog hver halve time på ettermiddagene. Økonomiske konsekvenser: Ski kommune gir Ski svømmeklubb kr ,- i driftstilskudd for å drifte folkebadet på Langhus. For øvrig ingen økonomiske konsekvenser ved driften. Side 6

7 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Nedleggelse av folkebadet på Ski vil gi svømmeklubben mulighet til å tilby flere kurs, som igjen vil gjøre det lettere for barn og unge å benytte seg av tilbudet til Ski svømmeklubb. Det vil igjen føre til større fysisk aktivitet for befolkningen i Ski kommune og flere av innbyggerne kan bli svømmedyktige. Konklusjon: Folkebadet på Ski legges ned fra og driftstilskuddet reduseres tilsvarende. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) E-post fra Ski svømmeklubb Vedlegg som ligger i saksmappen: Ingen Side 7

8

9 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK: