Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed."

Transkript

1 Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaker PS 62/10 Tilleggsbevilgning veilys Kåfjord kommune 2010/88 PS 63/10 Opptak av lån til dekning av tidligere underskudd i kapitalregnskapet 2009/8014 PS 64/10 Leieavtale for bibliotek Nordlige folk senter 2009/4894 PS 65/10 Godkjenning av ny selskapsavtale - Interkommunalt Arkiv Troms 2009/6649 Kåfjord kommune, 9146 Olderdalen For Bjørn Inge Mo ordfører Emma Vik, e.f.

2 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2010/88-5 Arkiv: T51 Saksbehandler: Stine Pedersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 52/10 Kåfjord Formannskap /10 Kåfjord Kommunestyre Tilleggsbevilgning veilys Kåfjord kommune Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord kommune gir en tilleggsbevilgning på ,- til fullføring av veilys i Kjerringdalen fra Vannet og opp til Kjerringdalselva og på Solengveien. 2. Administrasjonen gis fullmakt til regulering av midler. Det foretas budsjettregulering i henhold til endringene. Rådmannens innstilling 1. Kåfjord kommune gir en tilleggsbevilgning på ,- til fullføring av veilys i Kjerringdalen fra Vannet og opp til Kjerringdalselva og på Solengveien. 2. Administrasjonen gis fullmakt til regulering av midler. 3. Det foretas budsjettregulering i henhold til endringene. 2

3 Saksopplysninger For fullføring av veilys på følgende veier i Kåfjord er det behov for en tilleggsbevilgning på ,-; Kjerringdalsveien, fra Vannet og opp til Kjerringdalselva, samt for Solengveien i Olderdalen. Vurdering Gitt opprinnelig bevbilgning for 2010 med kr 1 mill. strekekr ikke til for hele strekningen opp til Kjerringdalselva. Likeledes vil Solengveien i Olderdalen ikke kunne fullføres med gitt bevilgning. For å fullføre veilysutbyggingen mens utbyggingsarbeidene er på gang, er det nødvendig med omsøkte tilleggsbevilgning. 3

4 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 57/10 Kåfjord Formannskap ( Næringssaker) /10 Kåfjord Kommunestyre OPPTAK AV LÅN TIL DEKNING AV TIDLIGERE UNDERSKUDD I KAPITALREGNSKAPET Henvisning til lovverk: Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap - Næringssaker Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Saken overføres formannskapets møteprotokoll. Vedtak: Kåfjord kommune opptar et lån på kr ,- som benyttes til dekning av tidligere opparbeidede underskudd i kapitalregnskapet. Saken overføres formannskapets møteprotokoll. Rådmannens innstilling Kåfjord kommune opptar et lån på kr ,- som benyttes til dekning av tidligere opparbeidede underskudd i kapitalregnskapet. 4

5 Saksopplysninger Kåfjord kommune hadde underskudd i kapitalregnskapene i 2007 og i Beløpene er henholdsvis kr ,73 og ,56. Til sammen kr ,29. Samtidig er det pr. i dag ubrukte lånemidler i kommunens likviditet på kr. 14,4 millioner kroner. Noe av dette har stått i flere år og er opptatt til prosjekter som enten har blitt billigere enn forutsatt eller at de underveis er blitt finansiert på annet vis. En gjennomgang hvor investeringsbudsjett 2010 er vurdert opp i mot disse ubrukte lånemidlene så må det opptas et lån på kr ,- for å kunne dekke disse oppsamlede underskuddene. Konsekvensene av dette låneopptaket er innarbeidet i formannskapets budsjettforslag for

6 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: C70 Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen/Arne Steinnes Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 64/10 Kåfjord Kommunestyre Leieavtale for bibliotek Senter for Nordlige folk AS Henvisning til lovverk: Vedlegg: 1. Forslag til avtale Senter for Nordlige folk AS. 2. Nytt forslag til avtale redigert av Kåfjord kommune 3. Intensjonsavtale på leie til bibliotek 4. Nå-situasjonen - bibliotek I saksmappe: 1. Ref. fra møte på rådhuset, Ref. fra møte i fylkeskommunen, Utredning av bibliotektilbudet i Kåfjord kommune Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret vedtar det reviderte forslaget til leieavtale med Senter for Nordlige folk AS. 2. Avtalen trår i kraft når inventaret er på plass og lokalene fysisk klar til bruk. 3. Leieutgifter belastes i budsjettet, med fordeling på folkebibliotek med 50 m2 og belastes kr ,- på budsjettpost , og Manndalen skole med 50 m2, kr ,- på budsjettpost Kommunestyret bevilger midler for merkostnader ved leie, totalt kr ,- som fordeles på de to budsjettpostene. Saksopplysninger Senter for Nordlige folk AS har sendt forslag om avtale leie av 100 m2 lokaler til folke- og skolebibliotek. Avtalen skal gjelde fra Årlig leiepris er satt til kr ,-. Avtalen må behandles politisk. 6

7 Kåfjord kommune har deltatt i prosessen for utbygging av bibliotek på Senter for Nordlige folk AS gjennom flere år med forskjellige representanter, både administrative og politiske. Bakgrunnen for medvirkning til utbygging av bibliotek er i forhold til vedtak tilbake fra kommunestyret, både i 1992 og 1998 da det er vedtatt at det skal bygges et samisk bibliotek på Aja samiske senter, nå senter for Nordlige folk AS. Med bakgrunn i disse vedtak har kommunen deltatt i prosessen med å få byggeprosjektet ferdigstilt. Kommunen har hele tiden hatt et tett samarbeid med fylkesbiblioteket som for 3 år siden etablerte kontor for samisk bibliotektjeneste. Kontoret deres er bemannet med 1 person i 100 % stilling. Utdrag fra Nå-situasjonen (vedlegg) Kåfjord kommune har inngått en intensjonsavtale på leie av 100 m2 til bibliotekfilial/kombinasjonsbibliotek på Senter for nordlige folk AS. Kåfjord bibliotek skal betale for 50 m2, og Manndalen skole betaler for 50 m2. I tilknytning til bibliotekarealet skal i tillegg til overnevnte parter også senterets eget museum dele skranke/publikumsdisk og ha 1 kontor til filialstyrer og 1 til ansatte i samisk bibliotektjeneste. Museet vil ha rullerende utstillinger i to av rommene ved siden av bibliotekarealet, uten dører i mellom bibliotek og utstillingsrommene. Vurdering Administrasjonen har i møte gjennomgått alle punkter i leieavtalen som stort sett er i henhold til tidligere avtaler kommunen har inngått, men vi har valgt å endre på bokstav B, pkt. 1. Samlet brutto areal:.., herav 50 m2 til skolebibliotek og 50 m2 til folkebibliotek. Endringen vil ikke ha noen økonomiske konsekvenser, men er kun en presisering i forhold til leieforholdet intern i kommunen. A, C, D, E, F, G er OK. Men til bokstav H som gjelder leietid har kommunen fremmet endringsforslag på alle 3 punkter: 1. Avtalen kan ikke inngås.. Viser til vedlagt forslag til endring. Lokalene er ikke klar til å tas i bruk fra og med på grunn av manglende inventar og klargjøring. I tillegg må kommunestyret vedta bibliotekstrukturen i kommunen der det fremkommer hvorvidt kommunen skal ha både et hovedbibliotek, bokbuss og filial for folkebiblioteket. Da fremtidig økonomi er en utfordring er det vanskelig å binde kommunen for 10 år framover, slik avtalen er fremmet av Senter for Nordlige folk AS. I første punkt er det derfor fremmet forslag om at avtalen inngås for 2 år av gangen, og at det lages opsjoner på 2 år, inntil 10 år I punkt 2 har kommunen endret linje 2, kravet må fremsettes senest 8 måneder. Her er endret til 6 måneder da det er i samsvar med andre leieavtaler kommunen har inngått. I pkt 3 er det foretatt endring som er i samsvar med endringer vi har til punkt 1 om leietid. Øvrige bokstavpunkter er det ingen kommentar til. Utdrag fra Nå-situasjonen (vedlegg) Kåfjord bibliotek er opptatt av bruken av penger sett i forhold til tilgjengelighet for publikum. I dag har vi ved litt omorganisering kun kapasitet til 12 timer åpent pr. uke. Etter 7

8 Grunnskoleloven kreves det at elevene skal ha tilgang til et skolebibliotek i skoletiden, som for Manndalen skole betyr fra mandag til fredag fra kl For å tilfredsstille dette kravet kreves det større stillingsressurs. Vi kan ikke forvente at de ansatte på samisk museum og samisk bibliotektjeneste skal drive utlåns- og veiledningstjeneste på vegne av skole- og folkebiblioteket. Slik kombinasjonsbiblioteket drives i praksis i dag, har man to systemer for utlån, noe som er svært uoversiktlig. I dag har lærere et eget manuelt system og folkebiblioteket et elektronisk. Det er ikke ønskelig og videreføre dette systemet sett fra folkebibliotekets side. Konklusjon: Kåfjord bibliotektjeneste er bundet opp av nasjonalt lovverk, og på bakgrunn av det ønsker administrasjonen at en ser samlet på hele bibliotekstrukturen i kommunen, og at det også tas hensyn til det formelle biblioteksamarbeidet i Nord-Troms. 8

9 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 068 Saksbehandler: Emma Vik Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 65/10 Kåfjord Kommunestyre Godkjenning av ny selskapsavtale - Interkommunalt Arkiv Troms Vedlegg: Ny selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv Troms IKS Rådmannens innstilling Den nye selskapsavtalen for Interkommunal Arkiv Troms IKS med ikrafttredelse fra godkjennes av Kåfjord kommune. Saksopplysninger Troms fylkeskommune har gjort vedtak om å inngå selskapsavtale med IKAT fra Fylkeskommunens vedtak om deltakelse medfører endringer i selskapsavtalens 1 og 5, og må derfor i samsvar med avtalens 21 godkjennes av samtlige deltakere med vedtak i kommunestyret. IKAT ber om at vedlagte selskapsavtale legges fram for kommunestyret. 9

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg

Møteinnkalling. Nordreisa oppvekstutvalg Møteinnkalling Nordreisa oppvekstutvalg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 27.08.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget

OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 05.juni 2008 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Overhalla kommune, møterom 4. etasje. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

~~~ Møteinnkalling GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE - 1 -

~~~ Møteinnkalling GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE - 1 - GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.: 77

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer