Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/ ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg. Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/360-20 ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE"

Transkript

1 Saksframlegg Ark.: 610 &46 Lnr.: 1815/14 Arkivsaksnr.: 13/ Saksbehandler: Gudbrand Aanstad ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING (EPC), VALG AV TILTAKSPAKKE Vedlegg: Tiltakslister på aggregert nivå Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Gausdal kommune har nå gjennomført fase 1 i EPC prosjektet. Dette betyr at valgt entreprenør har utarbeidet energianalyser, og forslag til energisparende tiltak for våre bygg. Kommunen har opsjon på å gå videre med de tiltak som velges og skal nå avgjøre om man ønsker å bruke opsjonen og gå videre med fase2 og 3 i prosjektet, og evt. i hvilket omfang. Administrasjonen har utarbeidet tre alternative tiltakspakker. Av hensyn til kommunens samlede økonomiske situasjon, anbefales at man går videre i prosjektet med den mellomste tiltakspakken, som innebærer en investering på kr 35,5 millioner. Dette omfatter de beste energisparetiltakene, energioppfølgingssystem i alle bygg, og en del bygningsmessig rehabilitering som f.eks. utskifting/oppgradering av gamle ventilasjonsanlegg, vindusutskifting og utbedring av vegger. SAKSOPPLYSNINGER: I sak 35/13 fattet Formannskapet følgende vedtak: Formannskapet er positive til å gjennomføre konkurranse for å inngå avtale om EPC. Kommunestyret får saken til ny behandling for å bestemme omfanget av tiltakspakken. Dersom kommunen velger å avslutte etter fase 1, finansieres utgiftene ved å dekke dette av prosjekt nr Rammebevilgning planområde 7 Slik konkurranse som nevnt er nå avholdt, og vinner av konkurransen ble GK as. Det er inngått kontrakt. Kontrakten omfatter energianalyse av kommunale bygg (ikke utleiebygg), kommunens VAanlegg samt gatebelysning. Kirkene er også medtatt. Både lønnsomme og ulønnsomme

2 energitiltak er vurdert. Videre er det avtalt en opsjon på gjennomføring av investering i garanterte energisparetiltak, slik som angitt i sak 35/13. Formannskapet og kommunestyret inviteres nå til å bestemme hvorvidt man skal gå videre med fase 2 (gjennomføring av tiltak) og fase 3 (garantifasen, drift og oppfølging av tiltak). For alle tiltak er det utarbeidet en nåverdianalyse, og det er benyttet 5 % kalkulasjonsrente, en gjennomsnittlig energipris på ca 66 øre/kwh (eks. mva.), og en avskrivningstid på 10, 15, 20 eller 30 år avhengig av type tiltak. I kommunedelplan for energi og klima, (2009) er det satt følgende målsettinger: Stasjonær energiforbruk i kommunale bygg reduseres med 10 % innen % av angitt konverteringspotensiale tabell 1.10 skal innen 2013 dekkes med ny fornybar energi basert på lokale ressurser. Målsettingen kan settes opp slik jfr. planens tabell 1.10: Målsetting Merknad kwh/år Forbruk % av kwh/år Omlegging % av kwh/år Sum Av tabellen framgår det at sum målsetting for energibesparelse og omlegging til fornybar energi er i størrelsesorden 1,2 GWh/år. Ved gjennomføring av EPC-tiltakene, oppnås en garantert energibesparelse på om lag det dobbelte av denne summen. Det er vurdert i alt 177 tiltak, og kommunen står fritt til å velge tiltak ut i fra lista. Administrasjonen har laget tre alternative tiltakspakker. Alternativ 1 - Grunnpakke Kort oppsummert kan denne tiltakspakka beskrives slik: Tiltak med positiv nåverdi, automatisk energioppfølgingssystem (EOS) på web, i kommunale bygg og oppgradering/utskifting av de aller eldste ventilasjonsaggregater. Nøkkeltall for denne pakka framgår av vedlegg. Alternativ 2 Utvidet pakke Som grunnpakka, med tillegg av en del av den mest påkrevde rehabilitering. Dette omfatter dører, vinduer, yttervegger, tekniske anlegg og gatebelysning. Nøkkeltall for denne pakka framgår også av vedlegg.

3 Eksempel på tiltaksliste i dette alternativet (Follebu omsorgssenter) er vedlagt. Alternativ 3 Stor pakke Som utvidet pakke, men utskifting/rehabilitering av flere tekniske anlegg er tatt med. Aktuelle tiltak på Engjom, Fjerdum skole GAVO for kr 9,8 mill. er holdt utenom tiltakspakkene, men legges som en opsjon. ENOVA yter tilskudd til denne type tiltak, og kommunen har allerede fått tilsagn om tilskudd til analysefasen på kr I tillegg kan det søkes om tilskudd også til investeringen. Det er godt håp om å oppnå et tilskudd på kr 1.- pr spart kwh/år. Dette gir i tilskudd i størrelsesorden kr 2,6 mill. for alternativ 3, stor pakke, og kr 2,2 mill. for alternativ 2, utvidet pakke, og 1,3 mill. for alternativ 1, grunnpakka. Investeringen finansieres som det framgår av tabellen. Investering, inkl. mva Finansiering Momskompensasjon Tilskudd Låneopptak Alt. 1 - Grunnpakke Alt. 2 Utvidet pakke Alt. 3 Stor pakke En svært stor del av energitiltakene har en viss karakter av bygningsmessig rehabilitering. Dette gjelder i første rekke f.eks. etterisolering av vegger, skifte vinduer mm, men gjelder også utskifting av gamle tekniske anlegg. Samtidig vet vi at en god del av kommunens bygninger har et betydelig behov for bygningsmessig rehabilitering. Rent energiøkonomisk er det mest fordelaktig for kommunen å velge kun de tiltakene med størst nåverdi. Ved å utvide tiltakspakken noe, kan man også oppnå både en betydelig bygningsmessig rehabilitering, og fortsatt ha en god energiøkonomisk gevinst. Samtidig oppnår man en betydelig effektivisering mht. anskaffelsesprosedyrer. Ved å ta flere tiltak inn i EPC-prosjektet oppnås er rask gjennomføring av alle tiltakene (1 2 år). I forhold til en ordinær gjennomføring vil man da oppnå energibesparelsen for flere år. Sist men ikke minst: alle tiltakene er med på å utløse tilskudd fra ENOVA.

4 Prosjektet omfatter også opplæring og motivasjonstiltak, rettet først og fremst mot driftspersonell, men også mot brukere (skoler, barnehager mm) VURDERING: De tiltakene som man velger å gå videre med gjennomføres i løpet av 1-2 år. Med ordinære tilbudsrunder for de enkelte tiltak ville så hurtig gjennomføring vær praktisk umulig å gjennomføre. I tillegg er det en betydelig gevinst i å kombinere rene energiøkonomiske tiltak med bygningsmessig rehabilitering. Alternativ 1 Grunnpakke. Her er de mest energieffektive investeringstiltakene medtatt. Dersom kommunen velger å gå for dette alternativet er det et påtrengende behov for ytterligere investeringer i rehabiliteringstiltak. Alternativ 3 Stor pakke omfatter alternativ 2, og i tillegg rehabilitering utskifting av flere tekniske anlegg, grunnet levetidsbetraktninger. Alternativ 2 Utvidet pakke omfatter i hovedsak alternativ 1, og i tillegg mange av de mest påtrengende rehabiliteringsoppgavene, som ellers hadde måttet gjennomføres innen få år. Ved å ta disse investeringene inn i EPC-prosjektet, kan man få tilskudd også på disse tiltakene, og man oppnår en rask og effektiv gjennomføring. Dette gir dermed flere år med gevinst på energisparing, i forhold til ordinær gjennomføringstakt. Ved dette alternativet gjennomføres flere store tiltak ang. bygningsmessig etterslep. Samtidig er tiltakspakken såpass omfattende at kommunen når kapasitetsgrensen for oppfølging. Behovet for ytterligere investeringsmidler til bygningsmessig rehabilitering i budsjett for 2015 og 2016 er dermed begrenset. Ideelt sett mener administrasjonen at alternativ 3 bør velges, men på grunn av den totale økonomiske situasjon i kommunen anbefales likevel at alternativ 2 utvidede pakke velges. I investeringsbudsjett for 2014 ble det gitt en rammebevilgning på kr Av dette gjenstår nå ca. kr Dette vil kunne benyttes for de bygg som ikke medtas i EPCprosjektet, og som «øyeblikkelig hjelp» for 2015 og Dersom alternativ 1 - Grunnpakken velges, vil behovet for ytterligere rehabiliteringstiltak være mere påtrengende. Disse investeringene blir ikke borte og vil måtte gjennomføres de neste åra uansett. Den totale investeringen vil beløpe seg til ca. kr 24 millioner i 2015 og ca. kr 11,6 millioner i Driftsbudsjett kan reduseres med årlig energibesparelse (1,5 mill. for utvida pakke) med fratrekk av evt. serviceavtaler mm.

5 Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Gausdal kommune inngår avtale med GK as om investering i energitiltak, slik som beskrevet over som alternativ 2 Utvidet pakke. Samtidig tegnes en opsjon på ytterligere tiltak ved GAVO, Engjom skole og Fjerdum skole. Investeringen finansieres med tilskudd fra ENOVA, momskompensasjon og bruk av lån slik som vist i tabellen under. Investering Finansiering Momskompensasjon Tilskudd Låneopptak Alt. 2 Utvidet pakke Opsjon

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag

Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag Energisparekontrakter med garanti (EPC) i norske boligselskap: Resultater fra pilot i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Forord Hensikten med denne brosjyren er å gi styrer i norske boligselskap innblikk i hvordan

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 10.02.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: AP: tirsdag 10.02. kl. 15.30 SV: tirsdag 10.02. kl. 16.00 SP og KRF: mandag

Detaljer

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak

Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020. Visjon, mål og tiltak Energi- og klimaplan Klæbu kommune 2010-2020 Visjon, mål og tiltak Innholdsfortegnelse Energi- og Klimaplan Klæbu kommune INNLEDNING...3 SAMMENDRAG...4 KLIMA OG ENERGISTATUS FOR KLÆBU KOMMUNE...5 1 VISJON...8

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 11.03.2015 020/15 Kommunestyret 13.04.2015 017/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FA-F31, TI-&73 13/580 15/1660 Steinar Lund. 25.02.2015 Bygg og anlegg til drift av asylmottak - ny behandling Utvalg

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.03.2009 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen fortsetter møtet på Formannskapssalen, 2.etg. Eventuelle

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav

Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav Vurderinger av kostnader og lønnsomhet knyttet til forslag til nye energikrav For å vurdere konsekvenser av nye energikrav er det gjort beregninger både for kostnader og nytte ved forslaget. Ut fra dette

Detaljer

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja

ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP... Sett inn saksopplysninger under denne linja Ark.: Lnr.: 4257/12 Arkivsaksnr.: 12/760-1 Saksbehandler: Lars Erik Lunde ETABLERING OG DRIFT AV KOMMUNALT TILBUD OM DØGNOPPHOLD FOR ØYEBLIKKELIG HJELP.... Sett inn saksopplysninger under denne linja Vedlegg:

Detaljer

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag?

Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? Ringerike kommune Hvordan kan arealer til heldøgns omsorg utnyttes mer effektivt enn i dag? RAPPORT 2 Innhold 1 BAKGRUNN 7 1.1 METODE 7 2 VURDERING AV POTENSIALET FOR STRUKTURRASJONALISERING 8 2.1 FORHOLDET

Detaljer

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån

NMK Egersund - nytt baneanlegg på Hellvik - søknad om lån Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 11.03.2011 Arkiv: :FE-252, FA-D11 Arkivsaksnr.: 11/520 Journalpostløpenr.: 11/7403 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Levekårsavdelingen

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

PINSEFLOMMEN 2011 - PRINSIPP VEDR. DEKNING AV DISTRIKTSANDEL. 2. Eksempel på avtale med grunneier 3. Naturskadelova 20-24

PINSEFLOMMEN 2011 - PRINSIPP VEDR. DEKNING AV DISTRIKTSANDEL. 2. Eksempel på avtale med grunneier 3. Naturskadelova 20-24 Ark.: X53 Lnr.: 157/12 Arkivsaksnr.: 12/31-1 Saksbehandler: Jon Sylte PINSEFLOMMEN 2011 - PRINSIPP VEDR. DEKNING AV DISTRIKTSANDEL Vedlegg: 1. Kommunevedtak 2. Eksempel på avtale med grunneier 3. Naturskadelova

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg

Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Flis- og pelletsfyring av norske svømmehaller er et lønnsomt, miljøvennlig og godt valg Greenpeace mars 2007, Oslo www.greenpeace.no Sammendrag: Denne rapporten viser at det er lønnsomt å varme opp norske

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Avhending av skoler i Gol Kommune & mulighetsstudie forvaltning av kommunale boliger

Avhending av skoler i Gol Kommune & mulighetsstudie forvaltning av kommunale boliger Avhending av skoler i Gol Kommune & mulighetsstudie forvaltning av kommunale boliger August 2014 Arbeidsgruppe Eigedomsstrategi Gol Kommune Innhold 1 BAKGRUNN... 2 2 OPPSUMMERING... 3 3 EIENDOMMENE...

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar å selge Lyngrabben utleieboliger i 2014.

SAKSFRAMLEGG. Rakkestad kommunestyre vedtar å selge Lyngrabben utleieboliger i 2014. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 14/1108 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato LYNGRABBEN UTLEIEBOLIGER SALG Rådmannens forslag til vedtak Rakkestad kommunestyre

Detaljer

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS

Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: SaksbehandlerD ato: Side 1 av 5 FE- 13/1217 13/8381 Sigridur Sigursveinsdottir 09.12.2013 Søknad om næringstilskudd - Susendal Bygdeservice AS Utvalg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I

INNKALLING TIL MØTE I Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 05.02.2008 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30 Bespisning kl 16:30 på Haugestad Eventuelt forfall meldes til Servicetorget,

Detaljer