Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling."

Transkript

1 Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Dato: Mandag Tidspunkt: Kl. 10:00 Forfall meldes på tlf til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr PS 025/04 PS 026/04 PS 027/04 PS 028/04 PS 029/04 PS 030/04 Innhold Godkjenning protokoll Referatsaker Revisjon av Nordkapp kommunes Økonomireglement. Evaluering av Virksomhetsplanen for Nordkapp kommune Søknad om lån/tilskudd fra fiskerifondet- Lars Nylund Søknad om tilskudd/lån av fiskerifondet Ulf Syversen ordfører Liv Storhaug sekretær

2 PS 025/04 Godkjenning av protokoll Formannskapet godkjenner protokoll av PS 026/04 RS 064/04 RS 065/04 Referatsaker Nedleggelse av kontordager for leger i Skarsvåg og Gjesvær Vedr. nedleggelse av driften av utekontorene i Gjesvær og Skarsvåg RS 066/04 Invitasjon til vindkraftkonferanse "Finnmark i vinden 2004" RS 067/04 RS 068/04 Behov for tilrettelegging av scooterløyper for vinterturisme Opptak av Nordkapp kommunes pensjonsforsikring i overføringsavtalen med statens pensjonskasse og andre kommunale pensjon RS 069/04 Saksliste og protokoll fra møte i Vest-finnmark regionråd feb. d.å. RS 070/04 Kommunenettverk for fornyelse og effektivisering, effektiviseringsnettverkene - kommuner som har deltatt i 2002 RS 071/04 Avinor: Ny organisasjon med egen flysikringsdivisjon fra 1. mars 2004 RS 072/04 RS 073/04 RS 074/04 Eventuell oppstart av barnehage i Gjesvær Hovedutskrift møte i stedsutvalget Inntektssystemet - statlig oppnevnt utvalg til å utrede inntektssystemet RS 075/04 Lokalt kvalitetsutvalg - møtereferat fra møte 20. februar 2004 RS 076/04 RS 077/04 RS 078/04 RS 079/04 RS 080/04 RS 081/04 Kommunal eiendomsforvaltning Informasjon om konfliktrådet - Valg av representant utvalg Regionale næringsstrategier i Vest-Finnmark. Søknad om delfinansiering fra regionale utviklingsmidler Forventet nedgang i arbeidsledigheten for februar måned i Finnmark Invitasjon til møte med Amerikanske aktører - etablering av flyrute Finnmark-USA Innkalling til konstituering av representantskapet i Vest- Finnmark kommunerevisjon RS 082/04 Tildeling til kommunale næringsfond 2004 RS 083/04 Budsjettsituasjonen for politiet i Vestfinnmark

3 RS 084/04 Skatteinngangen for februar 2004 RS 085/04 RS 086/04 RS 087/04 Samisk utviklingsfond Tilsynsrapport fra tilsynet ved Nordvågen skole Spillemidler 2002 ordinære anlegg - Nordkapp alpinanlegg klubbhus - utbetaling

4 Nordkapp kommune Arkiv: 200 Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Gunnar-Frank Holst Dato: Revisjon av Nordkapp kommunes Økonomireglement. Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 027/04 Formannskapet Kommunestyret Resymé: Viser til Økonomireglement og Reglement for finansforvaltning vedtatt av Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar å endre Nordkapp kommunes økonomireglement i tråd med forslaget i saksutredningen. Utredning: Gjeldende økonomireglement ble vedtatt av Kommunestyret 25. juni Utviklingen etter den tid har gjort det påkrevet med noen endringer, som har sin bakgrunn i omorganiseringen av Nordkapp havnevesen til et kommunalt foretak; Nordkapp Havn KF og arbeidet i Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (GKRS) med utvikling av regnskapsstandarder. Rådmannen fremmer med dette følgende forslag til endringer: Kapittel 1 Generelt om økonomireglementet. Pkt 1.3 Gyldighetsområde: Kommunale foretak tilføyes: Nytt pkt 1.3, 1. ledd: Økonomireglementet gjelder alle sektorer, institusjoner, kommunale foretak (KF) og særbedrifter, som hører inn under kommuneloven og/eller havne- og farvannsloven. Kapittel 3 Årsbudsjett. Pkt. 3.2 Investeringsbudsjett: I 3. ledd erstattes beløpsgrensen kr med kr

5 Nytt pkt 3.2, 3. ledd: Som investering ansees anskaffelse av varige driftsmidler, som har en anskaffelseskost på minst kr og som har en antatt levetid på minst 3 år. Pkt 3.3 Budsjettansvarsområder Nytt avsnitt som omhandler Nordkapp Havn KF (Erstatter avsnittet om Havnevesen Havnestyret).: Nordkapp Havn KF I tråd med Havne- og farvannsloven styres Nordkapp Havn KF etter særskilt budsjett. Det føres eget regnskap, og havnevesenets midler skal holdes i egen kasse. Budsjett og regnskap settes opp tilsvarende kommunebudsjettet/- regnskapet, og så langt det er hensiktsmessig, skal samme kontoplan, m.v., benyttes. Forøvrig gjelder foretakets vedtekter, fastsatt av Kommunestyret, og kommunelovens bestemmelser om kommunale foretak (KF). Kapittel 4 Budsjettendringer m.v. Pkt 4.4 Fullmakter til havnestyret. Utgår. Vedrørende pkt 4.5, 4.6 osv endres nummereringen til 4.4, 4.5 osv. Kapittel 8 Investeringer. Pkt 8.1 Planlegging av investeringstiltak. Beløpsgrensen angitt i 2. ledd økes fra kr til kr Jfr pkt 3.2, 3. ledd. Videre tilføyes eller i 3. ledd slik at setningen lyder: Anskaffelser til lavere kostnad og/eller kortere levetid, føres normalt i driftsregnskapet (klasse 1). Foreningen for GKRS har fastsatt to foreløpige standarder (F) som omhandler beløpsgrensen for aktivering/påkostning (investering): KRS 1 som bl.a. behandler klassifisering av anleggsmidler og KRS 4 som beskriver avgrensingen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. En F er 2. trinn på veien til en endelig standard. I en F ligger det en sterk anbefaling, og foreningen mener at anbefalingen skal følges. Et brudd med en foreløpig standard vil kunne innebære at regnskapet ikke er avlagt i samsvar med god kommunal regnskapsskikk. Rådmannen konkluderer med at foreløpig stand følges, og at økonomireglementet endres tilsvarende. De øvrige forslag til endringer er en konsekvens av etableringen av Nordkapp Havn KF. Pkt 4.4. Fullmakter til havnestyret, i gjeldende reglement foreslås fjernet. Foretaksstyrets

6 fullmakter og handlingsrom er regulert gjennom foretaksvedtektene og årsbudsjettet, som vedtas av Kommunestyret. Komplett reglement, der ovennevnte forslag til endringer er tatt inn, ligger på saken../. Økonomireglementet følger vedlagt.

7 Nordkapp kommune Arkiv: Saksmappe: 04/ Saksbehandler: Bjørn-Atle Hansen Dato: Evaluering av Virksomhetsplanen for Nordkapp kommune Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 028/04 Formannskapet Kommunestyret Resymé: Viser til Virksomhetsplan 2003 for Nordkapp kommune Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar evalueringen av Virksomhetsplanen 2003 for Nordkapp kommune til etterretning. Utredning:./. Vedlagt følger Evaluering av Virksomhetsplanen 2003 for Nordkapp kommune. Evalueringen er et forsøk på å gi tilbakemelding til Kommunestyret vedrørende resultatoppnåelsen for Dette dokumentet er en del av oppsummeringen for driftsåret Til Kommunestyremøte 11. mai 2004 vil Årsberetning og årsregnskap for 2003 bli tatt opp til behandling. I henhold til resultatoppnåelsen for 2003, foreligger følgende restanseliste: Tiltak 1.14 Tiltak 1.16 Tiltak 1.17 Tiltak 1.28 Tiltak 1.33 Tiltak 1.34 Tiltak 1.38 Tiltak 2.3 Tiltak 3.1 Tiltak 3.8 VA prosjekt i deler av Porsangergata Omlegging av hovedvannledning fra Skipsfjorden Boligforvaltning Salg av kommunale tomter Handlingsplan for kompetanse og rekruttering Seniorpolitikk Oppgradering av Fjellveien Økonomisk internkontrollhåndbok Opplæring i bruk av kommunens hjemmeside IKT Prosjekt Nysirkus De fleste tiltakene på restanselisten vil bli gjennomført første halvår 2004.