%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "%%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG"

Transkript

1 %%%Trykk F11 for å plassere markøren der du skal begynne å skrive%%% SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Sjøli Arkiv: EIN Stange u-skole Arkivsaksnr.: 06/167 Saken skal sluttbehandles av: Kommunestyret ENDRET KOSTNADSRAMME FOR NY SVØMMEHALL PÅ STANGE. Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det godkjennes at byggearbeidene med ny svømmehall ved Stange u-skole påbegynnes i april 2007 og driftsettes sommeren Kostnadsrammen økes fra 35,0 millioner kroner til 45,0 millioner kroner. Det godkjennes økt byggelån på 10 mill kroner. Den endelige finansiering tas opp ved behandling av budsjettet Dette medfører at andre byggeprosjekter som ligger i økonomiplan må vurderes utsatt. Slike prosjekter må nærmere vurderes i tertialrapport 1 og 2 og ved budsjettbehandlingen Stange, den Erik Heldal Haugerud Rådmann Ole Kr. Sjøli Eiendomssjef ::: Sett inn innstillingen over denne linja

2 ... Sett inn saksutredningen under denne linja SAKSOPPLYSNINGER Sammendrag: Bakgrunn: Forprosjektet ble første gang behandlet av K-styret i 2001 og siste gang , sak 06/167. Prosjektet er forhåndsgodkjent av kultur og kirkedepartementet ved brev av Det kan påregnes gitt 8 mill. i spillemidler til prosjektet. På grunn av alle byggfeilene i svømmeanlegg har departementet stilt krav om prosjektering og bygging i den høyeste klassen såkalt klasse 3. Videre er det også stilt krav om uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse for bygningsfysikk. Firmaet Multiconsult, Oslo er engasjert til slik kontroll. Eiendomsavdelingen i Stange kommune har sentral godkjenning for uavhengig kontroll i klasse 3 for utførelsen. Det har gjennom hele prosjekteringen og anbudsmaterialet vært lagt stor vekt på å få et bra bygg i forhold til bygningsfysikk, energibruk og holdbarhet. Det er særlig for å sikre bygget mot fuktskader, med membraer og damptrykk, kondens, støpeskjøter, vanntetthet og flisarbeider hvor det i anbudsmaterialet er nedlagt mye arbeid. I prosjektet er det med varmepumpe fra grunnvann. Videre er det med oppsamlingstanker for dusjvann med varmegjenvinning. Det er prosjektert med noe ekstra kvaliteter utover forskriftskravet og dette er fornuftige og fremtidsrettede tiltak i forhold til fremtidige krav til redusert energibruk og holdbarhet samt reduserte vedlikeholdskostnader. Fra enkelte grupper som har uttalt seg om planene har det vært fremmet ønsker synspunkter på å få omgjort opplæringsbassenget til et terapibad med vanntemperaturer opp til 34 C. Dette krever egne lukkede baderom i hallen som umulig kan gjennomføres innenfor forprosjektets ramme. Byggearbeidene har nå vært ute på anbud. I budsjettet og i forbindelse med forprosjektet er det gitt en kostnadsramme på 35 millioner kroner. For tiden er det et presset byggmarked hvor det for tiden faktisk er vanskelig å få noen til å gi anbud og gjennomføre tiltaket. Videre er det også stor etterspørsel på enkelte byggematerialer og leveranser. Prisene har steget langt utover konsumprisindeksen. Dette gir en prisdrivende effekt. Slik dette ser ut nå vil det lett ta flere år før denne tendensen flater ut. På grunnlag av innkomne anbud, kjente kostnadsanslag m.m. har eiendomsavdelingen laget et revidert kostnadsanslag på 45 millioner kroner og det er da forutsatt at en ikke fremmer standard og kostnadshevende tiltak. Dette medfører en kostnadsøkning på 10 millioner kroner. Om dette skyldes at overslaget har vært for lavt eller at standarden har steget eller om dette er en sterk prisvekst i markedet er ikke så godt å være helt sikker på. Det er trolig en kombinasjon av alle tre forholdene.

3 Vurdering: Den forutsatte og ideelle fremdriften på prosjektet ville være å påbegynne byggearbeidene i april 2007 og med en byggetid på 400 dager vil en kunne ferdigstille bygget til sommeren En vil da kunne gjennomføre råbygget i den lyse og varme årstiden og med god uttørking av betongen og sikre gode herdeprosesser og ferdig krymp før flisleggingen. Dette er viktige forutsetninger for å sikre god kvalitet på bygget. Videre vil det da være driftklart til høsten 2008 med prøvedrift av de tekniske anleggene. Etter byggebransjens oppfatning vil prisene ikke bli lavere i tiden som kommer. En kan ikke påregne å kunne drive det gamle svømmeanlegget videre utover våren For skoleåret 2007/-08 vil en da være uten basseng og skolene må da påregne å drive noe utegym eller leie i Stangehallen gjennom dette året. Svømmeopplæringen kan en trolig forskyve til et annet skoleår. Dersom svømmehallen ikke kommer, må en påregne at kommunen må bygge ny gymsal ved u-skolen. Dersom det skal gjøres reduksjon på 10 millioner kroner må en eventuelt omprosjektere å ta ut opplæringsbassenget. En kan også vurdere andre standardsenkende tiltak, men dette vil gå utover energibruken og vedlikeholdet. I budsjettet for 2007 er det tilstrekkelig med midler i det ca. 30 % av kostnadene kommer i 2008 med en byggestart i april En behøver ikke å endre investeringsbudsjettet for 2007 og en får driftskostnader for halve 2008 mot tidligere antatt hele året. Ved at tiltaket gjennomføres som nevnt over vil rådmannen måtte gjøre en vurdering av investeringsbudsjettet for 2008 og på konsekvensene for økonomiplan. Videre får kommunen mva kompensasjon på ca 25 % av investeringen som også er hensyntatt i driftsbudsjettet for Den økte kostnaden på 10 millioner kroner må etter rådmannens oppfatning føre til at andre prosjekter som er forutsatt iverksatt i 2007 og 2008 må vurderes utsatt. Dette gjelder 3.byggetrinn på Stange skole, luftbehandlingsanlegg ved Ottestad u- skole og Solvin samt eventuelt andre prosjekter så som Tingvoldtorget, barnehage i Vallset m.m. Fremdriften av disse prosjektene må vurderes sammen med budsjettet for 2008 og økonomiplan Dette er tiltak som er nødvendig å vurdere da det ut i fra kommunens økonomiske hensyn ikke er tilrådelig å øke den totale lånerammen nå. Det forventes en renteøkning i løpet av året noe som vil kreve ekstra bevilgninger til renter. Ved at kostnadsrammen for et prosjekt økes får dette konsekvenser for finansieringen som da må dekkes tilsvarende i økonomperioden. Det anbefales økt byggelån på 10 mill kroner, men at endelig finansiering tas opp ved behandling av budsjett Konklusjon: På bakgrunn av det som er nevnt foran vil rådmannen tilråde at byggingen av svømmehallen påbegynnes i april 2007 og driftsettes fra sommeren Kostnadsrammen økes fra 35,0 millioner kroner til 45,0 millioner kroner i henhold til vedlagte omkostningsanslag. Restfinansieringen på 10,0 millioner kroner innarbeiddes i budsjettet for 2008 og økonomiplanen. Vedlegg: Omkostningsoversikt av

4 STANGE SVØMMEHALL pr lagret:eiendom/stange sv./ko..1 KOSTNADSOVERSIKT K.kl./Art Post Kostnad Merkn Tilknytningsavg Andre avgifter Inventar og utstyr Kunstnerisk utsmykning Bygningsmessig Rørleggerarbeider Renseanlegg Luftbehandling Elektro Arkitekt Arkitekt, lydberegning Byggtekn Anbudsbeskrivelse Uavhengig konsulent VVS-konsulent Elektro-konsulent Brannvern-konsulent Prosjektledelse (egen) Byggelånsrente Uforutsett SUM inkl mva

5 ... Sett inn saksutredningen over denne linja

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 05/1320-14 Arkiv: D11 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK Forslag til vedtak: 1. Rehabilitering av friidrettsbanen i

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang

Saksfremlegg. Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Saksfremlegg Arkivsak: 08/3868 Sakstittel: SØRVALD BO- OG BEHANDLINGSSENTER - ØKT KOSTNADSRAMME K-kode: 614 Saksbehandler: Bård Gjestvang Innstilling: 1. Prosjektet realiseres som planlagt, og prosjektrammen

Detaljer

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER

FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER FLERBRUKSHALL SCHJONGSLUNDEN OPSJONER Arkivsaksnr.: 11/1304 Arkiv: D11 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 14.08.2013 104/13 Formannskapet 20.08.2013 96/13 Kommunestyret

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Side 1 av 8 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009

DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Ark.: D13 &46 Lnr.: 1392/09 Arkivsaksnr.: 09/148-2 Saksbehandler: Rannveig Mogren DISPONERING AV TILSKUDD TIL KOMMUNESEKTOREN TIL VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING I 2009 Vedlegg: - KRD`s brev til kommunene

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har ekstraordinært møte Onsdag 25. mars 2009 kl. 08.30 i Kommunestyresalen, Alta rådhus. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455193. Varamedlemmer

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2013

1. TERTIALRAPPORT 2013 1. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/1793 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 Formannskapet 04.06.2013 / Kommunestyret 20.06.2013 Forslag til vedtak: 1. 1. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010

Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 Følge byggeprosjekt Overhalla kommune Forvaltningsrevisjon nr. 1744-1/2010 1 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til juni gjennomført en forvaltningsrevisjon av å følge byggeprosjektet OBUS

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1

Saksframlegg. Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksframlegg Ark.: 614 Lnr.: 3474/14 Arkivsaksnr.: 14/747-1 Saksbehandler: Jo-Morten Høistad PLANLEGGING AV NY BARNESKOLE VED LINFLÅA Vedlegg: 1. Arkitektonisk beskrivelse av skolebygget og tomta 2. Analyse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte.

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM INNDEKNING AV UNDERSKUDD, MED TILLEGG AV KOMMENTARER TIL DET SAMME.

KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM INNDEKNING AV UNDERSKUDD, MED TILLEGG AV KOMMENTARER TIL DET SAMME. KOMMUNELOVENS BESTEMMELSER OM INNDEKNING AV UNDERSKUDD, MED TILLEGG AV KOMMENTARER TIL DET SAMME. Spørsmål Kommuneloven har en bestemmelse om nedbetaling av akkumulert underskudd over 10 år. Spørsmålet

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 10224/2012-150 08.10.2012 Saksbehandler: David Eriksen ØKONOMIPLAN 2013-2019 SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet - Fast utvalg plan 24.10.2012 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall FORVALTNINGSREVISJON Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall Oppfølging i byggeperioden VERDAL KOMMUNE 2013 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev

Detaljer

BEVERVEIEN BORETTSLAG

BEVERVEIEN BORETTSLAG Anl. nr. 781 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag 27. november 2014 kl 18:00 BEVERVEIEN BORETTSLAG Til andelseierne: Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Beverveien borettslag

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2011 Møtetid:

Detaljer

Breivika, nytt pasienthotell prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart

Breivika, nytt pasienthotell prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 19.4.2013 Styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Breivika, nytt pasienthotell prosjektramme

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer