SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/ REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 05/1320-14 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Utvalg: Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 05/ Arkiv: D11 REHABILITERING AV FRIIDRETTSBANEN I HØNEFOSS IDRETTSPARK Forslag til vedtak: 1. Rehabilitering av friidrettsbanen i Hønefoss idrettspark gjennomføres som opprinnelig vedtatt av kommunestyret den Prosjektet gjennomføres innenfor en brutto kostnadsramme på 10 mill. kr. 3. Anlegget finansieres slik: 3.1 Avsatt på investeringsregnskapet, kto Friidrettsbane. kr Tilskudd fra Ringerike friidrettsklubb, kr inntektsføres på kto Friidrettsbane. 3.3 Refundert merverdiavgift kr overføres fra driftsregnskapet til kto Friidrettsbane. 3.4 Spillemidler - kr mellomfinansieres ved midlertidig låneopptak og overføres kto Friidrettsbane. 3.5 Økte kostnader på kr dekkes ved låneopptak og overføres kto Friidrettsbane. 4. Ved utbetaling av spillemidler inntektsføres dette kr på ubundet investeringsfond og brukes til nedbetaling av lån. 5. Saken sendes fylkesmannen for godkjenning av låneopptak. Utredning: 1. Tidligere vedtak I kommunestyrets møte , sak nr. 0086/05, ble det fattet følgende vedtak: 1. Ringerike kommunestyre stiller seg positiv til opprustning av friidrettbanen i Hønefoss Idrettspark. 2. Lokalt finansieringsbehov settes til maksimalt 4 mill. kr. 3. Det er en forutsetning for gjennomføring av prosjektet at Ringerike Friidrettsklubb bidrar til finansiering av anlegget i form av dugnadsinnsats, gaver- og sponsormidler, verdi minst 1 mill. kr.

2 4. Ringerike kommunes utgifter forbundet med prosjektet, maks 3 mill. kr. innarbeides i investeringsbudsjettet for Ved realisering av prosjektet høsten 2005, dekkes kommunens utgifter ved lån fra kontantbeholdningen inntil bevilgning i budsjettet for 2006 foreligger. Ringerike Friidrettsklubb har bekreftet at de bidrar med 1 mill. kr i prosjektet. 2. Bakgrunn for saken til kommunestyret i 2005 I sak til kommunestyret den skriver rådmannen bl.a.: Friidrettsbanen i Hønefoss Idrettspark er i dårlig forfatning. Så vel Norges Friidrettsforbund som Ringerike Friidrettsklubb har sendt brev til Ringerike kommune med antydning om at banen kan miste sertifiseringen som stevne- og friidrettsarena. En konsekvens av dette er at det ikke vil bli anledning til å arrangere friidrettsstevner. Kommunedelplanen for Idretts- og friluftsanlegg i Ringerike kommune for perioden ble vedtatt i Fra denne fremgår følgende under Pkt. 11 Langsiktig periode: Friidrettsbanen i Hønefoss Idrettspark må rehabiliteres og operativt lydanlegg må til enhver tid være tilgjengelig. Selv om banen har vært dårlig i flere år kan likevel ikke konkret opprustningsplan fremmes nå under gjennomføring av herværende kommunedelplan-revisjon. Opprustning må skje innenfor langtidsperioden, kanskje allerede innen kort tid, men reguleringsplanarbeidet som foretas i områdetmå gjennomføres først. Rådmannen har i sakens anledning hatt flere møter både med Ringerike Friidrettsklubb og Norges Friidrettsforbund. Ringerike Friidrettsklubb skriver følgende i brev datert : Rehabilitering av friidrettsbanen. Ringerike Friidrettsklubb har latt Multiconsult AS utarbeide et forprosjekt for rehabilitering av eksisterende friidrettsbane i idrettsparken, slik at den igjen skal bli et fullverdig anlegg som tilfredsstiller dagens krav. Forprosjektet har et kostnadsanslag på NOK Vurdering til grunn for vedtaket i 2005 Forutsatt at reguleringsplan for ny fotballstadion i Hønefoss Idrettspark blir vedtatt av kommunestyret i løpet av høsten, vil anleggarbeidene starte umiddelbart. Rådmannen vil tilrå at opprustning av friidrettsbanen skjer parallelt med bygging av ny fotballstadion. Det er flere årsaker til dette, bl.a.:

3 Det blir en anleggsperiode i Hønefoss Idrettspark. Det ligger betydelige økonomiske synergieffekter ved å samkjøre de to prosjektene i tid. Mulighetene for dugnad og gaver (i form av konkrete arbeider) blir større for friidrettsbaneprosjektet ved å samkjøre dette med ny fotballstadion. Så vel Hønefoss Ballklubb som Ringerike Friidrettsklubb er positive til å samkjøre de to prosjektene. Hønefoss Idrettspark vil, etter realisering av de to prosjektene, fremstå som en tidsmessig og moderne idrettspark med gode muligheter for samtlige baneidretter. 4. Utvikling i saken etter 2005 Utviklingen i idrettsparken har ikke hatt den progresjonen som var forventet i juni Rehabilitering av friidrettsbanen kunne isolert sett ha startet opp umiddelbart etter vedtak da dette arbeidet ikke var avhengig av reguleringsmessige forhold. Rehabilitering ble imidlertid ikke startet opp fordi Hønefoss Ballklubb (HBK) må spille alle hjemmekamper på eksisterende bane og dette har ikke latt seg kombinere med anleggarbeider på friidrettsbanen. Etter en lang reguleringsprosess og lange vanskelige forhandlinger, ble avtale med HBK godkjent av kommunestyret i august 2007 og bygging av ny fotballstadion er igangsatt. Ansvarsdelingen i avtalen medfører at kommunen er byggherre for ny kunstgrasbane og denne er planlagt bygd samtidig med friidrettsbanen. Begge anleggene er prosjektert av Multiconsult AS og har vært ute på anbud. Anbudene er delt opp i grunnarbeider og toppdekker. Ved opprinnelig anbudsfrist kom det inn ett tilbud på grunnarbeidene for begge banene og for friidrettsbanen 2 tilbud på toppdekke. Det ble valgt å lyse grunnarbeidene ut på nytt og denne gangen ble det levert inn 2 tilbud, hvorav den ene tilbyderen var den som leverte tilbud ved 1. gangs utlysning. 5. Kostnadsutvikling Til kommunestyrets møte i juni 2005 forelå et forprosjekt for rehabilitering av banen utarbeidet av Multiconsult AS med en kostnadsramme på kr inkl. mva. I og med at arbeidet har måttet vente i 3 år på grunn av HBKs hjemmekamper, har kostnadene økt vesentlig som følge av konjunkturene. Etter anbud har Multiconsult AS utarbeidet et prosjektbudsjett på kr inkl. mva. Priser ekskl. mva viser en prisstigning på ca 43%. Dette er noe over prisstigning for vanlig anleggarbeid, men bygging av friidrettsbaner er et nisjeprodukt. Selv etter 2 anbudsrunder er det kun 2 tilbydere. For toppdekke er det 2 tilbydere fra Tyskland, og disse dekker mesteparten av Europa. Denne type arbeid har også kort sesong, da arbeidene med legging av toppdekke må være ferdig primo september.

4 6. Prosjektbudsjett Utgifter Inntekter 1. Prosjektbudsjett pr kr Reduksjoner/forenklinger - kr Prosjektkostnad kr Merverdiavgift kr Kommunal bevilgning fra 2005 kr Bidrag Ringerike friidrettsklubb kr Spillemidler kr Refusjon merverdiavgift kr Udekket kapitalbehov kr Sum kr kr Kommentarer til enkelte poster: 1. Med bakgrunn i mottatte tilbud, har Multiconsult AS satt opp et prosjektbudsjett på kr ekskl. mva. 2. Det er avtalt et avklarende møte med laveste tilbyder, og ved å utelate enkelte poster som kantstein, forstøtningsmurer og annet bør det være mulig å redusere kostnadene med kr Prosjektkostnad etter reduksjoner/forenklinger vil være kr ekskl. mva. 5. Kommunens bevilgning er overført til nytt år fra og med Ringerike Friidrettsklubb har bekreftet bidrag til prosjektet på 1 mill kr. Forutsetningen er at det blir opprettet en driftsavtale som ivaretar daglig drift og vedlikehold av banen. Dette er i felles interesse. 7. Ved henvendelse til idrettskonsulenten i Buskerud fylke, har rådmannen fått bekreftet at anlegget vil få kr i spillemidler. Det er tatt forbehold om teknisk godkjenning i departementet, men planene er utarbeidet i henhold til gjeldene regler for slike anlegg. Dette betinger også at grasmatta blir delvis rehabilitert, noe som er en konsekvens av ny friidrettsbane. Kostnader for nødvendig omlegging er innarbeidet. 8. I opprinnelig sak i 2005 har kommunestyret forutsatt at merverdiavgift skal tilbakeføres prosjektet. Refusjon av merverdiavgift blir ført til inntekt i driftsbudsjettet. Grunnet økt kostnad vil merverdiavgiften bli større. 9. For å gjennomføre prosjektet, er det et udekket kapitalbehov på 1,8 mill kr. Dette skyldes prisstigning i perioden fra vedtak til realisering og et anstrengt marked for slike anlegg. 7. Finansiering Ved behandlingen av saken i 2005 ble det vedtatt et lokalt finansieringsbehov på 4 mill kr, hvorav kommunes andel var 3 mill kr. Det ble forutsatt at refusjon av merverdiavgift tilbakeføres prosjektet.

5 For å gjennomføre prosjektet 3 år etter opprinnelig vedtak, må rammene for prosjektet økes fra brutto kr til kr Ved henvendelse til Ringerike friidrettsklubb får rådmannen opplyst at det er ingen muligheter for å øke tilskuddet fra klubbens side. Hvis prosjektet skal gjennomføres, må kommunen dekke opp manglende kapitalbehov på 1,8 mill kr. Likeledes forskuttere forventede spillemidler på 2,2 mill kr. Vurdering: Etter at det ble fattet vedtak om å rehabilitere friidrettsbanen, har det ikke blitt utført vedlikehold på banen av noe slag og følgelig er banen av dårligere kvalitet enn noen gang. Det er sterkt å beklage at arbeidene ikke ble igangsatt rett etter vedtak i 2005, men avvikling av HBKs hjemmekamper har hatt prioritet. Etter Fotballforbundets sikkerhetskrav, ville det ikke vært mulig å starte anleggsarbeidet parallelt med avvikling av seriekamper i 1. divisjon. Høsten 2006 ble reguleringsplan for idrettsparken vedtatt, og det var klart for bygging av ny fotballstadion. I oktober 2007 ble HBK varslet om at rehabiliteringen av friidrettsbanen ble planlagt gjennomført i 2008 og HBK har tatt dette til etterretning. Klubben søker alternative baner for avvikling av enkelte hjemmekamper i inneværende sesong. Ringerike idrettsråd er også av den oppfatning at rehabilitering av friidrettsbanen ikke kan vente lenger og i felles møter har HBK vist forståelse for dette. Kommunen har ingen juridisk bindene avtale med Friidrettsklubben om rehabilitering av banen, men etter rådmannens syn er kommunen moralsk ansvarlig for å gjennomføre prosjektet. Av forskjellige årsaker har dette prosjektet måttet vente i 3 år og Ringerike friidrettsklubb og Ringerike idrettsråd har vært svært tålmodige i forhold til andre aktiviteter/prosjekter i Hønefoss Idrettspark. Rehabiliteringen vil være et stort løft for friidrettsmiljøet og være et bra miljøskapende tilbud også for andre idretter. Likeledes vil det være et bra tilbud til videregående skoler som bruker idrettsparken, både til sin idrettslinje og til øvrig kroppsundervisning. Friidrettsbanen, sammen med nytt fotballstadion, vil gjøre idrettsparken som helhet til et flott anlegg som vil gi et meget bra tilbud til barn, unge og eldre. Samtidig vil dette profilere kommunen på en god måte. Selv om kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon, mener rådmannen at kommunen utfra en helhetlig vurdering bør søke å gjennomføre prosjektet og vil anbefale at rehabilitering av friidrettsbanen gjennomføres i sommer. I opprinnelig sak i 2005 ble det forutsatt at refundert merverdiavgift tilbakeføres prosjektet med overføring fra driftsregnskapet til investeringsbudsjettet. Rådmannen tilrår fortsatt dette. Det er ventetid på spillemidler da søknadsmassen for tiden overskrider årlige bevilgninger. I påvente av utbetaling, har kommunen forskuttert spillemidler for egne anlegg. Tidligere er dette midlertidig dekket ved bruk av midler fra likviditetsreserven/kontantbeholdningen eller bruk av midler fra ubundet investeringsfond. Nye regler har endret muligheten for bruk av kontantbeholdningen og som en del av budsjettforslaget for 2008 er alle fondsmidler disponert til delvis finansiering av investeringstiltak. I dagens situasjon vil rådmannen anbefale at spillemidler forskutteres gjennom midlertidig låneopptak.

6 Rådmannen mener også at dette prosjektet er så viktig for kommunens omdømme på alle områder, at manglende fullfinansiering bør søkes dekket ved nye låneopptak. Som en følge av at Ringerike kommune er innmeldt i ROBEK-registeret, må låneopptak godkjennes av fylkesmannen. Saksdokumenter: Ingen Ringerike kommune, Svein Aannestad Rådmann Tjenesteleder: Arild Hungerholdt Saksbehandler (utøvende): Arild Hungerholdt

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune

Årsregnskap 2011 for Bodø kommune Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.04.2012 23839/2012 2011/9717 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/58 Formannskapet 02.05.2012 12/59 Bystyret 24.05.2012 Årsregnskap 2011 for Bodø

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG PÅ SANDNES STADION SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200901049 : E: D11 &42 : Rolf Åsbø Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.10.2009 102/09 KOSTNADSOVERSLAG 2 FOR NYTT SERVICEBYGG

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013:

MØTEINNKALLING. Kl. 16.15 - Presentasjon om gjennomføring av festivalene i 2013: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Ski ishall, kantina OBS! Møtedato: 25.08.2010

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Saksnr.: 2012/4952 Dokumentnr.: 1 Løpenr.: 29766/2012 Klassering: 223 Saksbehandler: Egil Olsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.03.2012 41/12 Bystyret 22.03.2012 46/12 Fredrikstad

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009

Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017. Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Nygård Arkiv: 256 D11 Arkivsaksnr.: 09/1017 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2009 Kommunestyret 12.05.2009 KOPERVIK IDRETTSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN

Detaljer

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen.

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen. Verdal kommune Møteinnkalling Verdal formannskap. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 I slutten av møtet vil

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015. Fillan den: 05.06.2012. Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 05.06.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 Ringerike kommune 1 Innhold HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 OPPVEKST OG KULTUR... 25 HELSE- OG OMSORG...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/3 TID: 24.02.2004 18:00 STED: BYSTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR Bystyret Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf. 71 58 61 46).

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten : 12.04.2010 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017

Inderøy kommune. Plan for bredbånd 2015-2017 1 Inderøy kommune Plan for bredbånd 2015-2017 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sammendrag 3. Status utbygd kapasitet og infrastruktur 4. Statlig, regional og kommunal bredbåndspolitikk 5. Tekniske

Detaljer