EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL"

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 07/ Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& 1. Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurdering om at låneopptaket i revidert investeringsbudsjett er for ekspansivt. 2. Kommunestyret slutter seg videre til prinsippet om at basistjenester til befolkningen som barnehager, skoler og boligsosiale tiltak skal prioriteres. 3. Totalt låneopptak i planperioden må reduseres med 200 millioner, prosjekter som Badeland, Nordlyskatedralen m.fl. må vurderes på nytt. Ut over dette må gjennomføringstakten på vedtatte prosjekter vurderes. 4. Kommunestyret oppretter en arbeidsgruppe for å vurdere investeringsporteføljen, årlig investeringsnivå og totale investeringer for planperioden Gruppens arbeid må være ferdig tids nok til å kunne innarbeides i prosessen med å utarbeide rådmannens forslag til investeringsbudsjett for planperioden ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: Andre saksdok.: K-sak 87/06 Budsjett 2007 K-sak 88/07 Økonomiplan Vedtatt årsbudsjett 2007 og økonomiplan K-sak 1/07 Saga skole og grendehus økonomiske utfordringer K-sak 2/07 Alta rådhus på- og ombygging 2006 kostnadsoverslag på alternative på- og ombygginger K-sak 4/07 Nordlyskatedralen finansiering K-sak 25/07 Psykiatriboliger K-sak 33/07 Utbedring av gamle Altapostenbygget til ettervernsboliger K-sak 49/07 Midlertidige barnehageplasser Bakgrunn: Rådmannens innstilling til investeringsbudsjett i planperioden innebar et samlet låneopptak i perioden på 424,816 millioner. I tillegg kommer låneopptak på 25,6 millioner som er utsatt fra Rådmannens forslag til driftsbudsjett for årene i planperioden var basert på dekning av renter og avdrag på disse låneopptakene, videreføring av

2 rentenivået pr på gamle lån, 4,5 % rente på nye lån i 2007, 5 % rente på nye lån i , og en rentebuffer på 1,2,4 og 4 millioner i årene for å ta høyde for renteoppgang. Ved kommunestyrets budsjettbehandling ble det vedtatt lånefinansierte endringer av investeringsbudsjettet i planperioden vedrørende følgende prosjekter: Renovering Østfløya, 10 mill i 2009 og 15 mill i 2010 Nordlyskatedralen, 10 millioner i 2010 Kommunal barnehage, flytte 5 millioner fra 2008 til 2007 Veilysinvestering, 2,5 mill flyttet fra 2008 til 2007 Asfaltering, 0,7 mill i 2007 Oppsummert gir dette slik endring i låneopptak: Renovering østfløya 10,000 15,000 25,000 Nordlyskatedralen 10,000 10,000 Kommunal barnehage 5,000-5,000 0,000 Veilys 2,500-2,500 0,000 Asfaltering 0,700 0,700 Endret bruk av lån fra rådmannens forslag til vedtatt økonomiplan 8,200-7,500 10,000 25,000 35,700 Negativt tall betyr redusert låneopptak Kommunestyret tok IKKE med kostnader til økte renter og avdrag av denne låneøkningen på 35,7 millioner i sine endringer av driftsbudsjettet. Med en avdragstid på 30 år og en rente på 4,5 % vil et lån på 10 millioner koste 783 tusen kroner det første hele året etter låneopptak. Etter budsjettvedtaket i desember har kommunestyret fattet vedtak om endring av investeringsbudsjettet i planperioden i 5 saker. Med unntak av vedtaket om Nordlyskatedralen, framgår det av kommunestyrets vedtak at endringene i sin helhet skal finansieres med nye lån. Rådmannen har ved innlegging av disse prosjektene i økonomiplanen lagt til grunn at det er investeringene EX MVA som finansieres med lån, og at den forventede økningen i momskompensasjon fra investeringer som følge av disse nye investeringene brukes til å finansiere momsutgiftene i de samme investeringene. Endringene i låneopptak på de nye investeringsprosjektene blir som følger: Saga skole og grendehus 6,400 13,200 19,600 På og ombygging rådhuset 4,000 4,000 Nordlyskatedralen 2,400 22,600 41,000-10,000 56,000 Omlegging Løkkeveien (i saken om Nordlyskatedralen) 8,000 8,000 Psykiatriboliger 1,840 1,840 Midlertidige barnehageplasser 13,360 16,944 30,304 Nye vedtatte låneopptak 32,000 56,744 41,000-10, ,744 Samlet mangler det, før budsjettregulering , dekning for renter og avdrag av slik økning i vedtatt bruk av lån:

3 Endret bruk av lån fra rådmannens forslag til vedtatt økonomiplan 8,200-7,500 10,000 25,000 35,700 Nye vedtatte låneopptak 32,000 56,744 41,000-10, ,744 Sum vedtatt endret bruk av lån som det ikke er tatt høyde for i avsetningen til renter og avdrag i driftsbudsjettet 40,200 49,244 51,000 15, ,444 Samlet innebærer de vedtak kommunestyret har gjort om lånefinansierte investeringer slik bruk av lån i planperioden : Bruk av lån i rådmannens innstilling til økonomiplan , ,550 79,100 62, ,816 Sum vedtatt endret bruk av lån som det ikke er tatt høyde for i avsetningen til renter og avdrag i driftsbudsjettet 40,200 49,244 51,000 15, ,444 Utsatte låneopptak fra budsjett ,597 25,597 Totale låneopptak i planperioden 222, , ,100 77, ,857 Til fradrag på disse låneopptakene kan kommunestyret disponere følgende nye finansieringskilder: Momskompensasjon Østfløya i vedtatt budsjett -2,000-3,000-5,000 Momskomp barnehage i vedtatt budsjett -1,000 1,000 0,000 Momskomp veilys i vedtatt budsjett -0,500 0,500 0,000 Driftsmidler til investering i rådmannens innstilling til budreg 1-4,100-4,100 Frigjorte driftsmidler til investering fra planlegging Nordlyskatedralen -0,240-0,240 Salg aksjer Origo -0,824-0,824 Merinntekt salg av grunn pr april 2007 inkl avtale Storsenteret -15,300-15,300 Nye finansieringskilder som kan brukes til å ersatte lån på allerede vedtatte prosjekter -21,964 1,500-2,000-3,000-25,464 Etter fradrag for disse kapitalinntektene blir da nødvendig låneopptak til de vedtatte prosjekter slik: Totale låneopptak i planperioden 222, , ,100 77, ,857 Nye finansieringskilder som kan brukes til å ersatte lån på allerede vedtatte prosjekter -21,964 1,500-2,000-3,000-25,464 Revidert nødvendig låneopptak inklusive lån utsatt fra , , ,100 74, ,393

4 I tillegg har rådmannen notert følgende investeringsbehov som ikke er innarbeidet i revidert investeringsbudsjett i planperioden (Størrelsen på flere av disse postene er beheftet med betydelig usikkerhet, og det er ikke avklart i hvilket år disse eventuelt vil slå inn) Økte kostnader rusboliger 5,600 5,600 Asbestsannering Øvre Alta Skole 35,000 35,000 Andre nødvendige tiltak Øvre Alta skole iflg tilstandsanalyse 8,200 8,200 Merkostnader Tilstandsanalyse Bossekop skole 4,450 4,450 Merkostnader tilstandsanalyse Komsa skole 8,055 8,055 Merkostnader utbygging Vertshuset (ex skifertak) 9,100 9,100 Tilstandsanalyse Vertshuset 7,500 7,500 Merkostnader BUL hallen 12,000 12,000 Aksjer Komsa Parkering 6,860 6,860 Ansvarlig lån Komsa Parkering 28,140 28,140 Agresso 55 3,200 3,200 Merkostnader Badeland 60,000 60,000 Økte priser på alle andre prosjekter p.g.a. økte materialpriser og stramt byggemarked???? Ingen ledige industritomter Behov for flere nye boligfelt Investeringsbehov som IKKE er vedtatt 87,900 84,650 15,555 0, ,105 I forhold til Badeland vil rådmannen påpeke at den nødvendige styrkingen av driftsbudsjettet for å kunne betale tidligere anslått bidrag på 3-3,5 mill årlig til Badeland KF ikke er innarbeidet i gjeldende økonomiplan. En videre kostnadsøkning på badeland må etter dagens organisering i praksis betales gjennom et ytterligere økt driftstilskudd til Badeland KF. Rådmannen har notert følgende kilder UTENOM BRUK AV LÅN til finansiering av de nye tiltakene i planperioden: Momskomp økning rusboliger -1,000-1,000 Momskomp asbest Øvre Alta -7,000-7,000 Momskomp annet Øvre Alta skole -1,640-1,640 Momskomp Bossekop skole -0,890-0,890 Momskomp Komsa skole -1,611-1,611 Momskomp vertshuset -1,820-1,820 Momskomp tilstandsanalyse Vertshuset -1,500-1,500 Momskomp BUL hallen -2,000-2,000 Nye finansieringskilder som kan brukes til å ersattte lån IKKE vedtatte prosjekter -9,820-4,530-3,111 0,000-17,461

5 Vurdering: I økonomirapporten for 1. kvartal 2007 er den nødvendige økningen i budsjettet til dekning av renter og avdrag i 2007 beregnet til 7,234 mill. Dette er FØR låneopptak til barnehageinvesteringene vedtatt i K-sak 49/07. Med de vedtatte endringer i bruk av lån i investeringsbudsjettet og fratrukket bruk av de finansieringskilder som er nevnt ovenfor vil samlet kostnad til renter og avdrag i årene framover bli slik: Ny renteberegning Ny avdragsbergning Sum renter og avdrag I opprinnelig økonomiplan Økning Dekket inn i budreg Manko Den manglende dekningen av årets renter i budreg 1 skyldes at styrkingen av renter og avdrag i budreg 1 er basert på rente og avdragsberegning pr 28. mars. Fra 28. mars til primo mai har kommunestyret vedtatt lånefinansiert barnehageutbygging, samt at rentenivået har økt. Når det i oppsettet ovenfor er angitt at det IKKE er dekning for økte renter og avdrag i fra budreg 1, så skyldes dette at behovet for økte rammer for å balansere de kommende år er like stor eller større enn behovet for økt avsetning til renter og avdrag. I tillegg kommer behovet for å dekke inn kostnader til ytterligere renteoppgang. Gjeld til Kommunalbanken på til sammen 313 millioner får en renteøkning på 0,25 % fra 16. mai som IKKE er tatt med i oppstillingen ovenfor. Utviklingen i låneopptak, avdrag, renter og samlet gjeld vil med de prosjekter som er vedtatt, og med de ikke innarbeidede nye finansieringskilder som er nevnt ovenfor bli slik:

6

7 Brutto investeringer er fordelt slik pr rammeområde i planperioden etter kommunestyrets siste vedtak om utbygging av nye barnehager: 110 Fellesutgifter 2,200 1,200 1,200 1,200 5, Undervisning 70,750 51,850 12,750 17, , Barnehager 19,300 13,180 32, Helse og sosial 31,800 16,100 0,200 0,200 48, Plan og utvikling 22,850 16,000 16,000 14,000 68, Kultur 7,120 39,000 59,950 1, , Drift og utbygging 37,527 19,340 15,766 9,022 81, Selvkost 16,734 26,266 36,000 29, , Renter og avdrag 23,493 23,829 25,127 25,291 97,740 SUM 231, , ,993 97, ,129 For detaljer om det enkelte investeringsprosjekt vises det til den vedtatte økonomiplanen. Statsministeren varslet 9. mai at overføringene til kommunene ville bli 1,25 milliarder høyere i 2007 enn tidligere varslet. Vi vil få en nøyaktig oversikt over virkningen for Alta kommune når revidert nasjonalbudsjett legges fram 15. mai. En slik økning vil normalt gi Alta kommune en ekstra inntekt på ca 4,5 million kroner. Rådmannen vil i den sammenheng minne om at kommunestyret i desember vedtok et anslag for skatt og rammetilskudd som var 9,2 millioner høyere enn gjeldende prognose etter at faktisk befolkningstall pr er lagt til grunn. Videre vil den økte rammen til lønnsoppgjøret gi en merkostnad på ca 2 millioner. Det er også i budsjettregulering 1 synliggjort betydelige behov til styrking av driften fra sektorene som det ikke er rom for å finansiere.

8 Kommunens økonomiske stilling er derfor slik at å gjennomføre de lånefinansierte investeringer som kommunestyret har vedtatt for planperioden enten vil kreve betydelige kutt i kommunens drift, eller vekst i de kommende års inntekter som det pr i dag ikke er grunnlag for å påregne. I tillegg til dette kommer behovet for å finansiere sannsynlige kostnadsøkninger på vedtatte prosjekter som følge av den ekstraordinære prisveksten på byggematerialer og det generelt store presset i byggemarkedet. Til slutt kommer de nye behov som kommunestyret ikke har behandlet, men som er gjengitt ovenfor. For å redusere kommunens utgifter til renter og avdrag med 15 millioner pr år må vi med basis i 30 års avdragstid og en rente på 5 % redusere låneopptaket med 180 millioner kroner. Rådmannens oppsummering: Rådmannen vurderer den økonomiske situasjonen med kraftig vekst i kommunens gjeld og stigende rentenivå som svært alvorlig. Vi har fremdeles muligheten til å justere kursen, og rådmannen vil understreke at Alta kommune selv etter den anbefalte reduksjonen av lånefinansierte investeringer i planperioden vil ha et låneopptak til investeringer som ligger høyere enn perioden Som det framgår ovenfor må kommunestyret senke ambisjonsnivået for lånefinansierte investeringer betydelig i planperioden for at økonomiplanen skal opprettholde balansen. Alternativet, som rådmannen vil fraråde, er en merkbar reduksjon i de løpende basistjenester til befolkningen som finansieres over driftsbudsjettet, for å kunne finansiere den høye veksten i renter og avdrag. Med utgangspunkt i de store utfordringene Alta kommune har både på investeringssiden og innenfor den løpende drift vil rådmannen anbefale kommunestyret å prioritere basistjenester som barnehager, skoletiltak og boligsosiale tiltak(ettervern og psykiatri). I tillegg er det behov for å prioritere flere større vedlikeholdsprosjekter på eksisterende bygg, jamfør utførte tilstandsanalyser. Som et strakstiltak må videre framdrift av store prosjekter som Badeland, Nordlyskatedralen, Rusboliger Dalebakken m.fl. vurderes på nytt politisk. For å få en god prosess foreslår rådmannen at Formannskapet øyeblikkelig nedsetter en politisk og administrativ arbeidsgruppe for å gå gjennom prosjektporteføljen for å fremme forslag til endringer i investeringsbudsjettet i planperioden slik at tjenesteproduksjonen kan opprettholdes og økonomiplanen opprettholder sin balanse. Dette arbeidet må være avsluttet tids nok til å kunne innarbeides i prosessen med å utarbeide rådmannens forslag til investeringsbudsjett for planperioden &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&&

9

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2006-2009

ØKONOMIPLAN 2006-2009 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ØKONOMIPLAN 2006-2009 Økonomiplan 2006-2009 Vedtatt i kommunestyrets møte den 15.12.2005 sak nr. 45/05 Innholdsfortegnelse: 1 GRUNNLAG OG UTVIKLINGSTREKK...

Detaljer

2. Økonomiske rammebetingelser

2. Økonomiske rammebetingelser 2. 2.1 Innledning I dette kapittelet redegjøres det for inntektsforutsetninger, pris- og lønnsvekst. Kommunens ressursbruk planlegges for å takle de utfordringer som ligger i nevnte rammebetingelser. Ved

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.03.2013 kl. 13:00 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 4/13 Eiendomsskattevedtekter Flesberg kommune Jon Olav Berget

Detaljer

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen.

I slutten av møtet vil det bli satt av tid til foreløpige refleksjoner til den bebudede kommunereformen. Verdal kommune Møteinnkalling Verdal formannskap. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.06.2014 Tid: 09:00 I slutten av møtet vil

Detaljer

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd:

Saksprotokoll. Kommunestyrets behandling: Behandling: Følgende forslag fremmet: Forslag fra Alta ungdomsråd: Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 13.12.2010 Sak: PS 98/10 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtatt Arkivsak: 10/3964 Tittel: SP: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Kommunestyrets behandling: Behandling:

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Kommunestyrets vedtak 16.12.2014 Saksprotokoll - Kommunestyret - 15.12.2014 - sak 113/14 Behandling: Espen Haaland(H) fremmet forslag på vegne av Høyre, Frp, Senterpartiet,

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

1. TERTIALRAPPORT 2013

1. TERTIALRAPPORT 2013 1. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/1793 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 Formannskapet 04.06.2013 / Kommunestyret 20.06.2013 Forslag til vedtak: 1. 1. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

4.24 Felles (VO nr 90)

4.24 Felles (VO nr 90) 4.24 Felles (VO nr 90) 4.24.1 Innledning Kapitlet omhandler utgifts- og inntektsposter som sorterer inn under budsjett- og regnskapsskjema 1A/2A. Aktuelle funksjoner er 800 skatt på inntekt og formue,

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Investeringsbudsjett bygg 2015

Investeringsbudsjett bygg 2015 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkiykode, Styresak: Sak nr 2008/7391 Møte: 27.11.2 14 Investeringsbudsjett bygg 2015 Bakgrunn Investeringsbudsjettet for bygg er basert pa sak 47/13 «Status for

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Økonomisk analyse 2015-2018

Økonomisk analyse 2015-2018 Iveland kommune Økonomisk analyse 2015-2018 Likviditet Fond - Finans Gjeld Formannskapet 11.11.2014 Økonomienheten, ESB Side 1 Innhold INNLEDNING... 3 STYRINGSDOKUMENT... 3 RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN

Detaljer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer

Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Del 1 Strategidokument 2012-2015 Innledning, bakgrunn og prioriteringer Forord Kommuneplanens samfunnsdel Bakgrunn og forutsetninger Profil og prioriteringer Saksframlegg Innholdsfortegnelse LARVIK I VERDEN

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer