SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett Økonomiplan med handlingsdel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018"

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret vedtar at sak knyttet til utvidelse av Rafsbotn barnehage ikke videreføres av økonomiske årsaker, usikkert barnetall og ujevn etterspørsel etter barnehageplasser. Saksutredning: Vedlegg: 1. REFERAT FRA MØTE MELLOM RAFSBOTN GRENDEHUS AL OG ALTA KOMMUNE 2. ROMPROGRAM - BREV AV FRA RAFSBOTN BARNEHAGE 3. SITUASJONSPLAN ALTERNATIV 1 4. EIENDOMSGRENSE - SKISSE 5. PERSONALETS UTTALELSE VEDRØRENDE EVT. UTVIDELSE AV RAFSBOTN BARNEHAGE 6. TEGNING OVER UTVIDELSE AV RAFSBOTN BARNEHAGE -ALTERNATIV 1 7. TILBUD AV PÅ UTVIDELSE AV RAFSBOTN BARNEHAGE Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett Økonomiplan med handlingsdel Bakgrunn: I forbindelse med sak knyttet til barnehagetilbudet i Rafsbotn ble det fattet følgende vedtak: Hovedutvalget for oppvekst og kultur ber om at Alta kommune går i dialog med Rafsbotn grendehus AL om mulig utvidelse av Rafsbotn barnehage. Dagens leieforhold: Alta kommune leier i dag 281 m2 til barnehageformål. Leieavtalen løper i 10 år fra med en gjensidig oppsigelsesfrist på ½ år. Prisen for 2015 er beregnet til kr pr. m2, tilsvarende kr pr år. Leieprisen inkluderer kommunale avgifter, bruk av uteområde til lek og parkering. Leietaker dekker utgifter til renhold, renholdsartilker og annet forbruksmateriell. Leietaker dekker også utgifter til strøm og brøyting. I brev av fra Rafsbotn barnehage fremgår det bl.a. følgende: Barnehagen har i dag areal nok til å ta inn flere barn Barnehagen mener det må tas høyde for flere barn enn dagens behov ut fra barnetall og venteliste

2 Barnehagen tar utgangspunkt i 2 avdelinger med plass til henholdsvis 24 store og 12 små barn Det vises for øvrig til vedlegg 2. Med bakgrunn i hovedutvalgets vedtak ble det avholdt møte med Rafsbotn grendehus AL. Det vises til vedlagte møtereferat (vedlegg 1). Ut fra de innspill som ble gitt i møtet, utarbeidet Rafsbotn grendehus to forslag til planløsning og romprogram. Forslagene ble drøftet i administrasjonen og det var enighet om at forslag 1 var det beste. Bl.a. ville forslag 2 medført et betydelig inngrep i barnas lekeområde. Det vises til vedlagte plantegninger (vedlegg 2). Tegningene ble oversendt barnehagen til uttalelse. Personalets uttalelse legges ved saksutredningen (vedlegg 3) Med grunnlag i forslag til plan- og romløsning og personalets innspill, utarbeidet Rafsbotn grendehus AL et endelig forslag. Det vises til vedlegg 4. I brev av inngir Rafsbotn grendehus AL følgende tilbud på utvidelsen: Kostnad tilbygg m/tilpasning til eksisterende bygg 7,250 mill. Finanskostnader i byggetiden 0,230 mill. Lånerente, effektiv 5,66 % Husleie pr. år tilbygg i flg. tilbud 0,880 mill. Husleie pr. år eksisterende lokaler i flg. tilbud 0,260 mill. Sum årlig leie i flg. tilbud 1,140 mill. Husleie pr. år eksisterende lokaler (2015) 0,336 mill. Areal eksisterende 281,0 m2 Areal tilbygg 272,0 m2 Sum areal etter utvidelse 553,0 m2 Lånetilsagnet forutsetter en uoppsigelig leieavtale på 15 år med justering av leien dersom renten stiger med mer enn 1,5 % Husleien på 1,140 mill. kroner pr. år utgjør kr pr. m2, noe som må sies å være svært høyt. En eventuell utvidelse av barnehagen vil ikke kunne stå klart før til oppstart av nytt barnehageår Rafsbotn barnehage har pr små barn og 16 store barn, til sammen 21 barn. Totalt var det 9 søkere hvorav 5 som ikke fikk plass etter hovedopptaket i mars Det er 2 færre søkere til barnehageåret 2015/2016 i forhold til inneværende barnehageår. Etter de opplysninger administrasjonen sitter inne med, vil barnetallet i Rafsbotn ha slik utvikling: Født (7) barn (begynner på skolen høsten 2015) Født (5) barn (begynner på skolen høsten 2016) Født (4) barn Født (2) barn Født (3) barn Født (0) barn

3 Tallene i ( ) er de som har plass i Rafsbotn barnehage i flg. årsmeldingen pr Av de 6 barna som er født i 2014 har 4 barn søkt om plass fra august Ovenstående oversikt viser at barnetallet varierer stort fra det ene året til de andre. Det er derfor vanskelig å anslå det totale behovet for barnehageplasser i området og om det er behov for å utvide barnehagen til 2 avdelinger. I noen tilfeller kan en tenke seg at foreldre til barn fra Rafsbotn har andre preferanser ved valg av barnehageplass enn Rafsbotn barnehage. Det er ikke urimelig å tenke seg at noen vil foretrekke å bringe/hente sitt/sine barn ved en barnehage lokalisert til sentral-alta. Særlig gjelder dette foreldre som har sitt arbeid i sentral-alta. Utbygging av flere barnehageplasser i østre Alta vil kunne påvirke etterspørselen etter barnehageplass ved Rafsbotn barnehage. Det vises i denne sammenheng til kommunestyrets vedtak i sak 102/14, pkt. 2 under investeringer der kommunestyret ber om at det iverksettes et arbeid med å finne lokalitet for en ny 6-7 avd. barnehage som skal dekke områdene Tverrelvdalen, Saga, Kaiskuru og Kronstad. Det er ikke urimelig å anta at bygging av en ny 6-7 avd. barnehage også vil få betydning for etterspørselen etter barnehageplasser ved Rafsbotn barnehage. Økonomiske konsekvenser: Som det fremgår av saksopplysningene ovenfor vil en eventuell utvidelse av Rafsbotn barnehage medføre betydelige, økte kostnader. Årlig husleie vil ligge på ca. 1,140 mill. pr. år, dvs. ca. kr pr m2. I tillegg kommer økte utgifter til renhold, strøm m.m. I de videre beregninger forutsettes det at barnehagen utvides til en 2-avdelings barnehage. Det med fører en bemanningsøkning på 2,1 årsverk i forhold til dagen drift, 1 pedagogisk leder + 1,1 assistent. Barnehagen vil da totalt ha 6,7 årsverk. Brukerbetaling er beregnet ut fra et merinntak på 6 småbarn. En eventuell utvidelse av Rafsbotn barnehage vil kunne være ferdigstilt til oppstart av nytt barnehageår i Det er ikke realistisk å regne med at nybygget kan tas i bruk tidligere enn dette. Årlig husleie vil øke fra ca. kr til ca. kr , en økning på ca. kr I tilbudet fra RIL justeres husleien for eksisterende leieareal ned fra kr til kr

4 Utgifter Årskostnad Lønn Ped.leder 100 % Assistent 100 % 1, Sykevikar 12,0 % Ferievikar Overtid Pensjon 18,69 % Sum lønnsutgifter Drift Pedagogisk drift Klesgodtgjøring Kost Etableringsutgifter Leie i henhold til tilbud 599, Justering husleie dagens areal Sum drift Sum driftsutgifter Inntekter Foreldrebetaling Kost Sum inntekter Netto merkostnader ved utvidelse Vurdering: En eventuell utvidelse av Rafsbotn barnehage vil bli svært kostbar for Alta kommune. Rådmannen mener at barnehagetilbudet i Rafsbotn bør videreføres som i dag i eksisterende lokaler, i alle fall inntil en ser konsekvensene av byggingen av en ny 6-7 avd. barnehage i østre Alta. I tilbudet fra Rafsbotn idrettslag forutsettes det en uoppsigelig leieavtale over 15 år knyttet til lånetilsagnet. Rådmannen mener kommunen ikke bør inngå en uoppsigelig avtale over at så langt tidsrom så lenge det er heftet en del usikkerhet knyttet til barnetall og etterspørsel etter barnehageplasser i området. I tillegg til en eventuell utvidelse av Rafsbotn barnehage har hovedutvalget i møte vedtatt at det skal etableres en ny midlertidig uteavdeling ved Tverrelvdalen barnehage. Videre har hovedutvalget bedt administrasjonen om å utrede Kåfjord skole som oppvekstsenter og som i realiteten kan betyr etablering av et barnehagetilbud tilsvarende 1 avdeling. Samtidig skal det spares inn 1,5 mill. i 2015 ved å legge ned utvidelsen ved 3 avdelinger ved Breidablikk, Midtbakken og Oterfaret barnehage og ved å stoppe driften av en avdeling ved Gakori barnehage (5/12 av årsvirkningen). Ser en alt dette i sammenheng, så vil en få følgende nettovirkning av tiltakene: Tiltak Innsparing Kåfjord oppvekstsenter Tverrelvdalen utebarnehage Rafsbotn barnehage - utvidelse Netto utgiftsøkning/innsparing

5 Når det gjelder innsparing i vises det til saksfremlegget til HOK-SAK 18/15. Rådmannen konkluderer ut fra dette at en istedenfor å ta ned driften så økes kostnadene. Alta, Bjørn-Atle Hansen Rådmann Mads Stian Hansen Kommunalleder Tor Fredriksen Saksbehandler

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 30.03.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak

MØTEINNKALLING - tilleggssak ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Tid: Etter valgstyremøtets slutt Møtedato: 09.06.2009 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00

Detaljer

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll

1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging av egne lokaler, inkl skissert planløsning 2. Åpningsprotokoll Ark.: 614 &41 Lnr.: 3361/13 Arkivsaksnr.: 11/1274-41 Saksbehandler: Bjørn Helge Johansen NYTT LEGESENTER OG HELSESTASJON I GAUSDAL. Vedlegg: 1. Gausdal kommunes sammenligningsgrunnlag knyttet til ombygging

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 15.02.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår Arkivsak 200902009-19 Arkivnr. E: 611 Saksbehandler Kurt Orre Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 21.10.2010 71/10 Fylkestinget 26.10.2010 63/10 Østre Bolæren - Oppfølging av sak om strategi og rammevilkår

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013.

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret oppløser Nordlysbadet Alta KF gjeldende fra 31.12.2013. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/4110-1 Arkiv: 033 &20 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ORGANISERING NORDLYSBADET ALTA KF Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Administrasjonens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte.

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 18.06.2008 kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT

Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager. Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Tillegg til TF-rapport 298 AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 28/2012 Tittel: Telletidspunkt og tilskudd til private barnehager Undertittel: Tillegg til TF-rapport

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Møteinnkalling for Formannskapet

Møteinnkalling for Formannskapet Side 1 av 8 Lardal kommune Møteinnkalling for Formannskapet Møtedato: 20.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 15:00 Forfall meldes til servicetorget, tlf.: 33 15 52 00. Varamedlemmer møter

Detaljer

Vedtakssak til politisk utvalg

Vedtakssak til politisk utvalg Vedtakssak til politisk utvalg Saksnummer: 12/635 Saksbehandler: Georg N. Smedhus Organ: Oppvekstutvalget 2011-15 Formannskapet 2011-15 Kommunestyret 2011-15 Møtedato: Ungdomsskolestruktur i Røyken vest

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2014 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 30.10.2014 klokka 14:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen Nestleder

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.09.2009 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Rådhuset Dato: 07.06.2004 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.09.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.09.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for drift og miljø har møte den 09.09.2008 kl. 10.00 i møterom Komagfjord Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455194. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Saksfremlegg Saksnr.: 12/249-2 Arkiv: F00 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: BRUKERE I BISTANDSAVDELINGEN 2012-2014 Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Innstilling: Formannskapet

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 22.06.2015 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 22.06.2015 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune

Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune. Rådmannen i Eigersund kommune Utredning av behov for utbygging og etablering av Barnehager i Eigersund kommune Rådmannen i Eigersund kommune Innholdsliste INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 STATUS OG BEHOVSVURDERING... 4 Oversikt over barnehager

Detaljer

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010

Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Evje og Hornnes kommune Årsbudsjett 2010 Etter kommunestyrets vedtak 11.12.09 1 2 Innholdsfortegnelse Sidetall Saksframlegg 4-29 Budsjettskjemaer 30-34 Enhetenes rammer, uten korreksjoner 35 Økonomisk

Detaljer

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole.

I tillegg vil det bli gitt en orientering om forprosjektet på Fjordtun skole. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 7/05 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, obs. endret møtested Dato: Torsdag 12.05.05 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes snarest mulig og senest innen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Saksfremlegg Saksnr.: 10/3514-1 Arkiv: 614 &20 Sakbeh.: John A. Suhr Sakstittel: ORGANISERING AV EIENDOMSFORVALTNINGEN I ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den 27.10.2014 kl. 10:00. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 27.10.2014 kl. 10:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer