Saksfremlegg. Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3848-4 Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME"

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 09/ Arkiv: 280 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSKATEDRALEN - EVENTUELT NY KOSTNADSRAMME Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& 1. Kommunestyret vedtar å innstille all videre planlegging av Nordlyskatedralen. 2. Rådmannen gis myndighet til å inngå forhandlinger med Kirkelig fellesråd vedrørende dekning av påløpte planleggingskostnader. Alta kommune er innstilt på å ta den største andelen av disse kostnadene. 3. Formannskapet gis myndighet til å godkjenne kostnadsfordelingen. 4. Det etableres en planleggingsgruppe mellom Alta kommune og Kirkelig fellesråd som skal fremme et utbyggingsprosjekt som har som formål å bedre arbeidsforholdene for kirkens ansatte. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: 1. Kommunestyresak 63/09: Nordlyskatedralen Kostnadsøkning Gjennomføring 2. Nordlyskatedralen Gjennomgang av anbudsgrunnlaget og forprosjektkalkylen 3. Nordlyskatedralen Kostnadsfordeling 10 første år (3 alternative beregninger) 4. Referat fra møte i Alta kirkelige fellesråd Referat fra møte i byggekomiteen for Nordlyskatedralen Bakgrunn: Kommunestyret vedtok følgende i sak 63/09: Nordlyskatedralen Kostnadsøkning Gjennomføring (vedlegg 1): 1. Kommunestyret vedtar å sende utbyggingsprosjektet Nordlyskatedralen ut på anbud i henhold til utarbeidet kostnadskalkyle datert 17. august Kommunestyret tar forbehold om prosjektet skal realiseres dersom utbyggingen går ut over ny kostnadsramme.

2 3. Ny kostnadsramme settes til 105,6 mill. kr inkl. mva. Alta kirkelig fellesråd øker sin finansielle ramme med 5,5 mill. kr til 12,5 mill. kr, og Alta kommune øker sin ramme med 8 mill. kr til totalt 74 mill. kr. Alta kommune dekker renter og avdrag på lån stort 74 mill. kr fratrukket rentekompensasjon og 1 mill. kr i årlige turistinntekter fra og med år Alta Formannskap får fullmakt til å fatte vedtak knyttet til finansiering og garanti innenfor vedtatt økonomisk ramme. 5. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med å øke den eksterne finansieringen av infrastrukturkostnadene rundt og i tilknytning til Nordlyskatedralen. På bakgrunn av de siste erfaringene Alta kommune har med store kompliserte byggeprosjekt (Nordlysbadet), ønsket Alta kommunes politiske og administrative ledelse en ekstern/uavhengig gjennomgang av anbudsgrunnlaget og forprosjektkalkylen før prosjektet ble sendt ut på anbud. Dette ble støttet av byggekomiteen og Alta Kirkelig fellesråd. Formålet med oppdraget var å få en vurdering av kontraktsgrunnlaget, om det er samsvar mellom tegninger og anbudsdokumenter og eventuelle manglende anbudsposter/masseavvik i forhold til tegningsgrunnlaget. Det ble sendt ut en tilbudsforespørsel til aktuelle firma, og byggekomiteen aksepterte tilbudet og inngikk avtale med siv. Ing Odd H. Pedersen. Pedersen overleverte sin rapport i uke (vedlegg 2) og konkluderer med følgende: Kostnadskontrollen viser at prosjektet er underkalkulert, og budsjettet sannsynligvis vil overskrides. Da det hefter en del usikkerhet vedrørende prisene, spesielt for veggforskaling, anbefaler vi at prosjektet sendes ut på anbud. Det må dog tas forbehold om byggherrens aksept av totalkostnadene. Rapporten sier videre: De totale kostnadene for prosjektet vil således etter vår oppfatning overskride forprosjektkalkylen, jfr kommunestyresak PS 63/09, hvor rammen var satt til 105,6 mill. kr. Overskridelsen er estimert til å ligge et sted mellom 11 og 20 mill. kr. En usikkerhetsanalyse vil kunne klarlegge dette mer eksakt. Da det for tiden er noe lavere aktivitet i Alta enn de siste år, og prosjektet vil være et prestigeprosjekt for spesielt byggentreprenøren, er det selvsagt mulig at kostnadene kan bli noe lavere. Markedssituasjonen i entreprenørmarkedet vil bestemme den endelige kostnaden for prosjektet. Den nye kostnadskalkylen og de finansielle utfordringene denne medfører for prosjektet har vært behandlet av Alta Kirkelig fellesråd, som vedtok følgende (vedlegg 4): 1. Fellesrådet gir sin tilslutning til byggekomiteens innstilling til vedtak i sak 2/10, i møte Fellesrådet setter en øvre grense på 120 mill. kr i byggekostnader for Nordlyskatedralen, og ber Kommunestyret slutte seg til dette. 3. Fellesrådet er villig til å finansiere sin andel av en eventuell kostnadsøkning med samme forholdstall som i tidligere vedtatte kostnadsramme. Dette tilsier en andel på ca 15%.

3 4. Fellesrådet mener det er realistisk å ta ansvar for økte rentekostnader frem til 2017 innenfor en rentesats på 4-5%. Byggekomiteen for Nordlyskatedralen behandlet saken , og oppsummerer prosjektet slik (vedlegg 5): Byggekomiteen viser til den gjennomførte eksterne gjennomgang av anbudsdokumentene for Nordlyskatedralen, hvor det fremgår at konsulenten mener at kostnadsberegningen som ligger til grunn for beslutningen om en kostnadsramme på ca 106 mill. kr inkl. mva er for lav. Med forbehold om relativt beskjedne erfaringstall for denne type konstruksjoner, antydes det nå at totalkostnaden vil ligge mellom ca 116 mill. kr og ca 126 mill. kr inkl. mva. Byggekomiteen har tidligere påpekt konsekvensene av en avslutning av prosjektet, jfr. K-sak 63/09: 1. Tildelt kompensasjonslån vil bortfalle. Prosjektet har flere ganger fått utsettelse. Nå sist med forventet oppstart innen Påløpte kostnader til planlegging m.m. vil ved en avslutning beløpe seg til ca 8 9 mill. kr. Det vil rimeligvis bli en diskusjon mellom avtalepartene hvordan dette skal fordeles. Bruk av innsamlede midler/gaver til dette formål vil nok skape kraftige reaksjoner. 3. Som følge av byggets utforming er det midt i underetasjen et uinnredet areal på ca 200 m2. Her har Fellesrådet i samarbeid med Destinasjon Nordlysbyen, planlagt en turistattraksjon for visning av nordlys og nordlysets mystikk. SIVA er en høyst aktuell investor for attraksjonen, og vil behandle en investering her i neste styremøte allerede i neste uke. En slik attraksjon vil kunne gi Fellesrådet leieinntekter og samtidig gi Alta en ny turistattraksjon som vil befeste Alta som Nordlysbyen. 4. Over 10 års arbeid vil være bortkastet og Alta vil fortsatt ha mindreverdige arbeidsforhold for kirkens ansatte og de øvrige aktiviteter kirken har ansvaret for, og driver. 5. Alta vil tape både et spektakulært bygg som gir en flott byplanmessig avslutning av gågaten samt en ekstra kultur/konsertsal. Pr. dato er det brukt 8,5 mill. kr til planlegging og prosjektering. SIVA s engasjement er bekreftet og det arbeides nå med et prospekt for etablering av et selskap. Endelig bør det påpekes at omleggingen av Løkkeveien også er en konsekvens av politiske vedtak og intensjoner om bygging av katedralen.. Ny kostnadsramme betyr at entreprisekostnadens øvre ramme må beregnes på nytt. Byggekomiteen vedtok følgende: Byggekomiteen tar til orientering fellesrådets beslutning om at øvre kostnadsramme settes til 120 mill. kr inkl. mva. Dette innebærer at netto finansieringsbehov øker med ca 11,5 mill. kr, hvorav fellesrådet dekker 2 mill. kr. Økonomiske konsekvenser: Den eksterne gjennomgangen av prosjektet konkluderer med at totalkostnadene vil ligge mellom ca 116 mill. kr og ca 126 mill. kr inkl. mva. Når denne kostnadsrammen er kjent, og kommunestyret eventuelt sender prosjektet ut på anbud vil kommunen ikke ha saklig grunn til

4 å avvise bud som ligger innenfor totalkostnader på 116 mill. kr til 126 mill. kr. Dette har rådmannen fått avklart juridisk. Etter rådmannens vurdering bør kostnadsrammen for Nordlyskatedralen fastsettes til 130 mill. kr, og at det i finansieringen tas høyde for et slikt sluttresultat dersom prosjektet sendes ut på anbud. Denne rammen virker å være realistisk vurdert opp mot de konklusjonene og usikkerhetsfaktorene som antydes i den eksterne kostnadskontrollen. Så får eventuelt anbudsprosessen vise om konkurransen vil presse ned prisnivået, noe som antydes både fra markedet selv og ekstern konsulent. Som rådmannen tidligere har påpekt så er det Alta kommune som sitter med risikoen i dette utbyggingsprosjektet. Alta Kirkelige fellesråd og byggekomiteen har satt en øvre kostnadsramme for prosjektet på 120 mill. kr. Kirkelig fellesråd har så langt oppfylt sine forpliktelser fullt ut, og rådmannen har full tiltro til at de klarer å finansiere 2 mill. kr av kostnadsøkningen opp til 120 mill. kr. Økningen opp til eventuelt 130 mill. kr må tas av Alta kommune. Fellesrådet har videre forpliktet seg til å dekke renteutgiftene de 5 første årene. Med et fastrentelån med en rente på 4,8% (januar 2010) vil dette totalt utgjøre renteutgifter på 7,8 mill. kr. Da er det forutsatt fratrekk av turistinntekter på 1 mill. kr pr år og rentekompensasjon fra staten (vedlegg 3). Alta kommunes risiko i dette prosjektet vil i svært stor grad være knyttet til svingninger i det generelle rentenivået fra 2017 og til lånet er nedbetalt (40 år). Dvs. hva vi kan regne med blir det gjennomsnittlige rentenivået de neste 40 årene. Som vedlegg til saken ligger 3 alternative beregninger av kostnadsfordelingen de 10 første årene. Her oppereres det med et rentenivå på 4%, fastrentelån på 4,8% (7 år) og 6%. Hva det gjennomsnittlige rentenivået faktisk vil bli de neste 10 årene kan vanskelig fastsettes eksakt, men rådmannen anbefaler at det tas høyde for en rente på mellom 5 og 6%. Med en totalramme på utbyggingsprosjektet på 130 mill. kr, fratrukket mva på ca 24 mill. kr og fellesrådets bidrag på 14,5 mill, vil Alta kommune i 2017 overta et lån på 91,5 mill kr. Med en rente på 6% vil de årlige rente og avdragsutgiftene fratrukket turistinntekter (1 mill) og rentekompensasjon (20 år) bli ca 5,4 mill kr i 2017 stigende til 6,2 mill i Vurdering: Kommunestyret fastsatte en ny kostnadsramme på 105,6 mill. kr for Nordlyskatedralen på møte Etter rådmannens oppfatning var det kommunestyrets intensjon at dette skulle være den siste og endelige rammen for prosjektet. Dvs. at kommunestyret ikke ønsket å strekke seg lengere. Det viser seg nå at denne rammen kan overskrides med over 20%, og bør få som konsekvens at prosjektet skrinlegges på grunn av kostnadene. Rådmannen har vært klar på at investeringsnivået i Alta kommune må ned, og at det innføres tilnærmet investeringsstopp. Dette har kommunestyret tatt høyde for i økonomiplanperioden Alta kommune vil med bakgrunn i økonomiplanen betale ned ca 90 mill av gjelda fram mot Dette var bl.a. en forutsetning for å sette oss i stand til å overta et lån på 74 mill fra Kirkelig fellesråd i Denne forutsetningen er nå økt til 91,5 mill. Det bør samtidig nevnes at i 2010 overtar kommunen store forpliktelser i forbindelse med driften av Nordlysbadet KF. Dette vises ikke i investeringsbudsjettet men i driftsbudsjettet.

5 I budsjettdokumentet for budsjett 2010 og økonomiplanen (side 10 og 11) kommer rådmannen med noen betraktninger rundt veksten i de offentlige budsjettene i årene vi har foran oss. Det har kommet klare politiske signaler om at veksten i de offentlige budsjettene skal avdempes de kommende årene. Dagens økonmiske situasjon er i liten grad påvirket av Nordlyskatedralen. Som tidligere omtalt blir hovedspørsmålet om Alta kommune vil være økonomisk i stand til til å overta et lån på 91,5 mill fra 2017, og eventuelt hva dette vil gå på bekostning av. Rådmannen vurderer det som lite realistisk å tro at kommunen kan holde seg på et netto investeringsnivå på ca 10 mill over mange år. Foreløpig har kommunen vedtatt tilnærmet investeringsstopp fram til og med Alta kommune er en kommune i vekst. Det vil derfor oppstå nye behov for investeringer både innenfor Helse- og sosial og Barn og unge sektoren. Eventuell realisering av Nordlyskatedralen vil selvfølgelig være ei prioritering som gjør at kommunens handlefrihet/mulighet til å realisere andre investeringsprosjekt begrenses tilsvarende. Rådmannen har ingen problemer med å forstå de betraktningene som byggekomiteen kommer med dersom prosjektet skrinlegges. I tillegg vil Nordlyskatedralen være et sentrumsutviklingsprosjekt og gi en naturlig avslutning av gågata på Alta sentrum. Engasjementet og velvilligheten i næringslivet og miljøet rundt realisering av Nordlyskatedralen er betydelig. For rådmannen, og sikkert også for kommunestyret, er dette en vanskelig sak. Prosjektet har flere ganger vært til behandling i Kommunestyret, det er gjort en del grunnlagsinvesteringer og brukt betydelige planleggingsmidler. Men etter rådmannens vurdering har de økonomiske utfordringene økt så mye i forhold til utgangspunktet på 90 mill at utbyggingsprosjektet nå bør skinlegges på grunn av totalkostnadene. I forhold til kommunens driftsutfordringer, betjening av dagens gjeldsbyrde, sentrale politiske signaler vedrørende innstramming i rammebetingelsene de kommende årene, vil risikoen øke ytterligere ved å iverksette dette prosjektet. Det kan da stilles spørsmålstegn ved om kommunens økonomiske stilling vil være bærekraftig over tid. Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å innstille all videre planlegging av Nordlyskatedralen. 2. Rådmannen gis myndighet til å inngå forhandlinger med Kirkelig fellesråd vedrørende dekning av påløpte planleggingskostnader. Alta kommune er innstilt på å ta den største andelen av disse kostnadene. 3. Formannskapet gis myndighet til å godkjenne kostnadsfordelingen. 4. Det etableres en planleggingsgruppe mellom Alta kommune og Kirkelig fellesråd som skal fremme et utbyggingsprosjekt som har som formål å bedre arbeidsforholdene for kirkens ansatte. Alternativ: Dersom Kommunestyret velger å gå videre med prosjektet, bør følgende vedtak gjøres:

6 1. Kommunestyret vedtar å sende utbyggingsprosjektet Nordlyskatedralen ut på anbud innenfor en kostnadsramme på 130 mill. kr. 2. Kommunestyret tar forbehold om prosjektet skal realiseres dersom utbyggingen går ut over ny kostnadsramme. 3. Ny kostnadsramme settes til 130 mill. kr inkl. mva. Alta kirkelig fellesråd øker sin finansielle ramme med 2 mill. kr til 14,5 mill, og Alta kommune øker sin ramme med 17,5 mill. kr. Alta kommune dekker renter og avdrag på lån stort 91,5 mill. kr fratrukket rentekompensasjon og 1 mill. kr i årlige turistinntekter fra og med år Alta Formannskap får fullmakt til å fatte vedtak knyttet til finansiering og garanti innenfor vedtatt økonomisk ramme. 5. Kommunestyret ber rådmannen jobbe videre med å øke den eksterne finansieringen av infrastrukturkostnadene rundt og i tilknytning til Nordlyskatedralen.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&& Alta 18. januar 2010 Bjørn-Atle Hansen rådmann

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte FREDAG 17.09.2010 kl. 12.00 OBS!!! OBS!!! i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16:

SAKSFREMLEGG. Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2013-16: SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/4499-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2013-2016 Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for Næring,drift og miljø Hovedutvalg for Oppvekst og kultur

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45. Side 1 av 7 Hattfjelldal kommune Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Samisk kultursenter Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 11:30 11:45 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører)

Detaljer

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3

MØTEINNKALLING 49/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 17.06.2015... 2 50/15 ØVRE RUUD - UTBYGGING AV OFFENTLIG INFRASTRUKTUR... 3 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.08.2015 Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE Saksfremlegg Saksnr.: 09/5225-1 Arkiv: G20 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: ORGANISERING AV LEGESENTRENE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har ekstraordinært møte den 26.06.2007 kl. 09.30 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2013 Tid: 11:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Prosjektstyring Enebakk kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Enebakk kommune 30.03.2011 RAPPORT 2/11 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Enebakk

Detaljer

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole

Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Oppfølging av Byggeprosjekt Sodin skole Hemne kommune Januar 2007 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden 01.06.06-01.12.06. Undersøkelsen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 04/00154-28 Saksbehandler: Rune S. Opstad Dato: 07.03.2005 Saksframlegg Dyrøy Utviklingshus - revidert plan Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 010/05

Detaljer

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: TORSDAG 20.03.2014 kl. 13:00 Rådmann og økonomisjef: Gjennomgang av årsregnskap for 2013, inkludert investeringer, redegjørelse

Detaljer

1. Rådmannens innledning

1. Rådmannens innledning Års 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 Innhold 1. Rådmannens innledning... 4 2. Kommunestyrets vedtak... 9 3. Organisering... 16 4. Økonomiske rammer og forutsetninger... 19 Driftset... 21 Investeringset...

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Edith Holand SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang:

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: kommunestyresalen, Hammerfest rådhus Dato: 10.11.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum.

I tillegg til sakslista vil det bli et møte med lensmannen i Vennesla og Iveland vedrørende rus- og kriminalitetssituasjonen i Vennesla sentrum. VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: 21.01.2014 kl. 9:00 (etter adm.utvalget) Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 14/00034 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen

STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen STJØRDAL KOMMUNE Kontrollkomiteen Møteinnkalling DATO: TORSDAG 21. FEBRUAR 2013 TID: KL. 09:00 STED: STJØRDAL RÅDHUS - FORMANNSKAPSSALEN Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører)

KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav Skinnes (ordfører) MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 02.03.2009 Tid: 19.00 Til stede ved behandlingene: /Forfall/ Faste medlemmer: Fratrådt i sak Møtende varamedlemmer: Olav

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag

Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag JournalpostID 2014032426 Løpenr 1 Sakspapir Vår saksbehandler: Stein Aas 62433047 Økonomistaben Transaksjonsavtaler mellom Elverum Energi AS og Eidsiva Energi AS - saksunderlag Utvalg Saksnummer Møtedato

Detaljer