Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal"

Transkript

1 Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato:

2 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden Prinsipper og forutsetninger lagt til grunn i langtidsperioden ble vedtatt i egen sak, 39/1 Langtidsplan og budsjett , prinsipper og forutsetninger. De samme prinsipper og forutsetninger er lagt til grunn for beregning av foretaksgruppens bæreevne i perioden knyttet til ulike alternativer for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Forutsetninger Det er i sak 61/1 forutsatt at effektivisering det enkelte år ikke skal være høyere enn 2 % i 211 og 1 % pr år i perioden Det er lagt til grunn at alle foretak i løpet av langtidsperioden skal ha en bærekraftig grunnleggende drift som sikrer at nivå på medisinteknisk utstyr (MTU), IKT og standarder på bygninger blir ivaretatt. Tilsvarende er det lagt til grunn at realisering av den regionale forskningsstrategien og at plan for styrking av rusfeltet skal gjennomføres i perioden. I beregningene knyttet til nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal er alternativ 2 i kapittel om bæreevne i sak 61/1 lagt til grunn. Dette alternativet innebærer en lavere opptrappingstakt av investeringer i MTU og IKT de første årene, men likevel slik at forutsetningen om nivå oppfylles i langtidsperioden. For perioden er det forutsatt en årlig kostnadsreduksjon på,5 % og at resultat fra 216 videreføres uendret. Planlagte investeringer unntatt nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal er i henhold til vedtak om Langtidsbudsjettet i sak 61/1. Nivå på investeringer (eksklusive nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal) er forutsatt uendret fra 216, som innebærer at ingen nye tiltak er lagt inn før Nytt Sykehus i Nordmøre og Romsdal er ferdig finansiert. Nedbetaling av driftskreditt med kr 1 mill pr år videreføres frem til år 22, og det er lagt til grunn en rentefot på 4 %. Etterslep på vedlikehold er lagt inn fra 217 i tråd med forutsetningene i langtidsbudsjettet. Dette tilsier at samlet estimert etterslep er redusert på bakgrunn av avhending av bygningsmasse knyttet til pågående og planlagte prosjekter. Figur 1. Samlet nivå på planlagte investeringer og effekt av etterslep på vedlikehold lagt inn fra år Planlagte investeringer jf LTB Nye St Olavs Hospital Bygg / HMS IKT MTU ALF Annet EK-innskudd KLP Psykiatribygg Namsos Etterslep på vedlikehold av bygninger Barneavd Ålesund 2

3 Forutsetninger for omstilling og effektivisering I tråd med vedtak om Langtidsbudsjettet har Helse Midt-Norge forutsatt en krevende omstilling av virksomheten for å finansiere nødvendige investeringer. Forutsetning om effektivisering er basert på at vi oppnår 1 % varig effekt av den skisserte omstillingen. Frem til år 222 betyr det en samlet kostnadsreduksjon på 1 % tilsvarende kr 1,4 mrd kr årlig. Dette effektiviseringskravet er en meget ambisiøs forutsetning som det vil være knyttet stor usikkerhet til. Kravet er et resultat av behovet for å frigjøre likviditet til investeringer. Alle omstillinger og planer for driften som genererer nye kostnader må komme som et tilleggskrav til effektivisering. Det er også knyttet relativt stor usikkerhet til forutsetningen om rentefot så langt frem i tid. Foretaksgruppen har i stor grad inngått langsiktig binding av renten på serielån slik at det på kort sikt i hovedsak er driftskreditt som eksponeres for endringer i flytende rente. På lengre sikt er det imidlertid usikkerhet knyttet til rentenivå på tidspunkt for utløp av bindingstid og eventuell refinansiering. Handlingsrom For beregning av regionens handlingsrom er tilgjengelig investeringsramme beregnet ut fra tilgjengelig likviditet fra drift og fra finansiering. Basert på de prioriteringer som er gjort i regionen når det gjelder forskning, vedlikehold, investeringsnivå i IKT og MTU samt styrking av rusfeltet har foretaksgruppen ikke tilgjengelig egenfinansiering fra og med 214. Det må derfor forutsettes en effektivisering og reduksjon av kostnader. Dette er vist i figur 2 nedenfor. Ved en effektivisering på 2 % i 211 og 1 % påfølgende år frem til 216 vil regionen skaffe seg et økonomisk handlingsrom. Frem til og med 214 vil dette handlingsrommet medgå til å gjennomføre vedtatte investeringer, herunder gjenanskaffelse av MTU og IKT til bærekraftig nivå, jf figur 1, Samlet nivå på planlagte investeringer og effekt av etterslep. Fra 215 og utover vil forutsatt effektivisering gradvis gi rom for økte investeringer. Figur 2. Handlingsrom for HMN jf sak 61/1 Handlingsrom for investeringer jf LTB Planlagte investeringer eks investering i HNR jf LTB 3

4 Alternative løsninger for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Videre i notatet drøftes handlingsrommet knyttet til de alternative løsninger som er utredet for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Alternativ Oppgradering av eksisterende sykehus Alternativ 1 To sykehus, utbygging av Nye Moldes Sjukehus o Byggestart i 213 o Byggestart i 216 Alternativ 2 Ett felles sykehus med byggestart i 218 Forutsetninger for alternative løsninger Tabellen under oppsummerer forutsetningene knyttet til de ulike alternativene for nytt sykehus. Det er lagt til grunn en byggekostnad lik p7 %, ut fra at Helse- og omsorgsdepartementet forventer at foretaket viser finansieringsevne for p7 %. Det må imidlertid påregnes at lånefinansiering gis fra en ramme lik p5. Det er forutsatt en låneandel på 5 % og at denne er tilgjengelig fra estimert byggestart. Byggelånsrenter kommer i tillegg og er forutsatt nedbetalt parallelt med lån. Alternativ har en høy byggelånsrente relatert til tidlig låneopptak og lang byggeperiode. Forutsetninger for beregning Alt Alt 1 Alt 1 Alt 2 Tall i tusen Dages løsning To sykehus To sykehus Ett sykehus Byggestart nytt sykehus Byggekostnad nytt sykehus Midlertidige tiltak Vedlikehold eksisterende sykehus Byggekostnad lagt til grunn - P Byggekostnad P Forutsettes lånefiansiert Lundavang Eikrem Eikrem Lånefinansiering - 5 % av P Låneperiode Byggelånsrenter (kommer i tillegg) Avdrag og renter på lån første år Ulempekostnader pr år Kostnadsreduksjon pr år Salg av eiendom Prosjektperiode Ferdigstilt nytt sykehus For alternativ 1 og 2 er det forutsatt en kostnad til midlertidige tiltak knyttet til nødvendig vedlikehold og investeringer for å opprettholde driften i eksisterende lokaler i perioden. Disse forventes å øke jo lengre ut i tid nytt sykehus blir ferdigstilt. For alternativ er det lagt inn en ulempekostnad basert på at bygging og utbedring skal skje samtidig med eksisterende drift. Det er beregnet en årlig kostnadsreduksjon basert på at virksomheten drives i nye/utbedrede lokaler. Dette kommer i tillegg til forutsetningen om årlig effektivisering som gjelder for hele foretaksgruppen. Likviditetsmessig effekt av salg av eiendom er lagt til det året nytt sykehus blir ferdigstilt. Det fremgår av tabellene at rehabiliteringskostnader av Kristiansund Sykehus er inkludert i investeringsplanen etter at Nye Molde Sjukehus er ferdig utbygd. Dette er gjort for å beregne samlet investeringsbehov i Helse Nordmøre og Romsdal HF og for å kunne sammenligne investeringsbehovet i ettsykehusmodellen med en varig tosykehusløsning. Dette innebærer på ingen måte at Helse Midt-Norge RHF har tatt stilling til om tiltak på Kristiansund skal prioriteres foran andre tiltak i regionen. Men, i et lengre tidsperspektiv er dette et nødvendig tiltak. 4

5 Alternativ Oppgradering av eksisterende sykehus Figur 3 Planlagte investeringer inkl alternativ - Oppgradering av eksisterende sykehus Planlagte investeringer - alternativ Byggestart Molde Byggestart Kristiansund Nye St Olavs Hospital Bygg / HMS IKT MTU ALF Annet EK-innskudd KLP Psykiatribygg Namsos Barneavd Ålesund Etterslep på vedlikehold av bygninger Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Ved å se planlagte investeringer i sammenheng med tilgjengelig likviditet fremkommer regionens mulighet til å realisere gjeldende alternativ. Figur 4 viser tilgjengelig likviditet både før og etter kostnadsreduksjon i tråd med krav til effektivisering. Figur 4 Handlingsrom knyttet til alternativ - Oppgradering av eksisterende sykehus Handlingsrom for investeringer - alternativ Behov for likviditet til investeringer Figur 4 viser at behovet for likviditet til investeringer frem til år 216 er høyere enn hva regionen vil klare å skaffe til veie med dagens forutsetninger. Forutsetningen om tilgjengelig likviditet inkluderer et meget ambisiøst krav til kostnadsreduksjon. 5

6 Alternativ 1 to sykehus. Byggestart 213 Figur 5 Planlagte investeringer inkl alternativ 1- Utbygging av Nye Molde Sjukehus med byggestart Planlagte investeringer - a lternativ 1 18 Byggestart Kristiansund 16 Byggestart Molde Nye St Olavs Hospital Bygg / HMS IKT MTU ALF Annet EK-innskudd KLP Psykiatribygg Namsos Etterslep på vedlikehold av bygninger Barneavd Ålesund Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal 224 Ved å se planlagte investeringer i sammenheng med tilgjengelig likviditet fremkommer regionens mulighet til å realisere gjeldende hovedalternativ. Figur 6 under viser tilgjengelig likviditet både før og etter kostnadsreduksjon i tråd med krav til effektivisering. Figur 6 Handlingsrom knyttet til alternativ 1- Utbygging av Nye Molde Sjukehus med byggestart 213 Handlingsrom for investeringer - alternativ Behov for likviditet til investeringer Figuren viser at behovet for likviditet til investeringer, forutsatt byggestart av nytt sykehus i år 213, frem til år 217 er høyere enn hva regionen vil klare å skaffe til veie med dagens forutsetninger. Forutsetningen om tilgjengelig likviditet inkluderer et meget ambisiøst krav til kostnadsreduksjon. 6

7 Alternativ 1 to sykehus. Byggestart 216 Figur 7 Planlagte investeringer inkl alternativ 1- Utbygging av Nye Molde Sjukehus med byggestart Planlagte investeringer - alternativ 1 Byggestart Molde Byggestart Kristiansund Nye St Olavs Hospital Bygg / HMS IKT MTU ALF Annet EK-innskudd KLP Psykiatribygg Namsos Etterslep på vedlikehold av bygninger Barneavd Ålesund Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal 227 Ved å se planlagte investeringer i sammenheng med tilgjengelig likviditet fremkommer regionens mulighet til å realisere gjeldende alternativ. Figur 8 under viser tilgjengelig likviditet både før og etter kostnadsreduksjon i tråd med krav til effektivisering. Figur 8 Handlingsrom knyttet til alternativ 1- Utbygging av Nye Molde Sjukehus med byggestart 216 Handlingsrom for investeringer - alternativ Behov for likviditet til investeringer Figuren viser at behovet for likviditet til investeringer, forutsatt byggestart av nytt sykehus i år 216, frem til år 214 er marginalt høyere enn hva regionen vil klare å skaffe til veie med dagens forutsetninger. I tillegg vil regionen ha manglende tilgjengelig likviditet i årene 217 til og med 219. Forutsetningen om tilgjengelig likviditet inkluderer et meget ambisiøst krav til kostnadsreduksjon. 7

8 Alternativ 2 ett sykehus Figur 9 Planlagte investeringer inkl alternativ 2 - Ett felles sykehus med byggestart i Planlagte investeringer - alternativ 2 18 Byggestart Nye St Olavs Hospital Bygg / HMS IKT MTU ALF Annet EK-innskudd KLP Psykiatribygg Namsos Barneavd Ålesund Etterslep på vedlikehold av bygninger Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Ved å se planlagte investeringer i sammenheng med tilgjengelig likviditet fremkommer regionens mulighet til å realisere gjeldende alternativ. Grafen under viser tilgjengelig likviditet både før og etter kostnadsreduksjon i tråd med krav til effektivisering. Figur 1 Handlingsrom knyttet til alternativ 2 - Ett felles sykehus med byggestart i 218 Handlingsrom for investeringer - alternativ Behov for likviditet til investeringer Figuren viser at behovet for likviditet til investeringer, forutsatt byggestart av ett felles sykehus i år 218, fra år 212 til 216 er noe høyere enn hva regionen vil klare å skaffe til veie med dagens forutsetninger. I tillegg vil regionen ha manglende tilgjengelig likviditet i årene 219 og 22. Forutsetningen om tilgjengelig likviditet inkluderer et meget ambisiøst krav til kostnadsreduksjon 8

9 Handlingsrom alle alternativer Ved å sammenstille alle alternativer i samme bilde og se dette i forhold til tilgjengelig likviditet fremkommer hvor de ulike alternativene ligger i og utenfor handlingsrommet. Siden alternativ 1 har to ulike år for byggestart er sammenstillingen gjort i to bilder. Figur 11 Handlingsrom alle alternativer alt 1 byggestart år 213 Handlingsrom for investeringer Alternativ Alternativ 1 To sykehus Alternativ 2 Ett sykehus Utenfor handlingsrom Innenfor handlingsrom - forutsatt ambisiøs Utenfor kostnadsreduskjon handlingsrom Planlagte investeringer eks investering i HNR jf LTB Behov for ekstra likviditet fra drift - alternativ Behov for ekstra likviditet fra drift - alternativ 1 Behov for ekstra likviditet fra drift - alternativ2 Figur 11 viser at både alternativ, 1 og 2 ligger utenfor handlingsrommet frem til år 215. Figur 12 Handlingsrom alle alternativer alt 1 byggestart år 216 Handlingsrom for investeringer Alternativ Alternativ 1 To sykehus Alternativ 2 Ett sykehus Utenfor handlingsrom Utenfor handlingsrom Innenfor handlingsrom - forutsatt ambisiøs kostnadsreduskjon Planlagte investeringer eks investering i HNR jf LTB Behov for ekstra likviditet fra drift - alternativ Behov for ekstra likviditet fra drift - alternativ 1 Behov for ekstra likviditet fra drift - alternativ2 I figur 12 ligger fortsatt alle alternativ utenfor mulighetsområdet i de første fem årene fremover. 9

10 Oppsummering Beregninger viser at, uavhengig av hvilket alternativ som legges til grunn, har Helse Midt-Norge ikke handlingsrom til å gjennomføre utbyggingen gitt dagens rammebetingelser og prioriteringer. 1

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Finansstrategi Helse Midt-Norge

Finansstrategi Helse Midt-Norge Finansstrategi Helse Midt-Norge 1 Gyldighet, endringslogg og definisjoner... 3 1.1 Gyldighet... 3 1.2 Endringslogg... 3 1.3 Definisjoner... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 4

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2015-2018

Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Arkivsak Dato 02.05.2014 Saksbehandler Per B Qvarnstrrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 01.05.2014 Sak nr 044-2014 Sakstype Beslutningssak Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Sakstittel

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 152-2012 Konsernbestemmelser for investeringer, revisjon Formål/sammendrag Helse

Detaljer

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett.

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett. Arkivsak Dato 19.01.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 0062012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Investerings og likviditetsbudsjett

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 57/15 Finansstrategi for Helse Midt-Norge Saksbehandler Reidun Martine Rømo Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og 18. juni 2015

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2016-2019 (2035) Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF versjon 4.5.2015 Hensikt Hensikten med denne malen er at foretakene/sykehusene skal gi en mer utfyllende beskrivelse

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF www.pwc.no 17. november 2014 Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Tilnærming... 3 1.1 Beskrivelse av scenariene...

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF

Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015. Sunnaas sykehus HF Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sunnaas sykehus HF 1. Det skal kommenteres kort hvordan foretaket i planperioden arbeider målrettet for å oppnå foretaksgruppens hovedmål og - krav, og

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug/755 12 920 Dato: 14.6.2010 Styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 23.06.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 057/10 B Arealplan for Helse Stavaner HF Arkivsak 0 2010/445/012 Bakgrunn

Detaljer