Prop 1S Helse Sør-Øst budsjett Budsjettseminar. Direktørmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prop 1S 2011-2012. Helse Sør-Øst budsjett 2012. Budsjettseminar. Direktørmøte 12.10.2011"

Transkript

1 Prop 1S Helse Sør-Øst budsjett 2012 Budsjettseminar Direktørmøte

2 Nytt Østfoldsykehus Prop 1S Samlet låneramme på 2,5 milliarder kroner (i kroner ) til bygging av nytt sykehus i Østfold. Utbetalt 235 mill kroner fram til milliard kroner foreslås utbetalt til prosjektet i 2012

3 Oslo universitetssykehus Prop 1S Lån til investering ved Oslo universitetssykehus i 2012: 300 millioner kroner i første fase av samlokaliseringstiltak, herunder i forbindelse med flytting av tjenester fra Aker til Ullevål Tilsagn om ytterligere 450 millioner kroner i 2013

4 Prisomregning Prop 1S Helse Sør-Øst budsjett 2012 Forventer en pris- og lønnsvekst på om lag 3,3%, med 4,0% lønn og 1,6% pris Kompensasjonen av basisbevilgningen, tilskudd og ISF utgjør 3,1% Tildeling knyttet til pensjonskostnader er også prisregulert

5 Bevilgningsforslag Prop 1S

6 Likviditet og investeringer 2012 Tilgjengelig for investeringer er mill kroner før Prop 1S hensyntas Benyttet til investeringer er mill kroner

7 Investeringsportefølje bygg (à jour ) Idé Konsept Forprosjekt Gjennomføring Sykehuset Innlandet HF Utviklings- og investeringsplaner Vestre Viken HF Utviklings- og investeringsplaner Nytt sykehus i Buskerud 6 000? Øvrige investeringsprosjekter??? Erstatningssykehus Hamar 1 700? Vestfold og Telemark sykehusområde Utviklings- og investeringsplaner for - PiV HF (Ny akutt og BUPA ) SiV HF (Ny sengefløy og kreftsenter) ST HF ( Opprustn. sengefløy og rusakutt) 450 P.hus / Helikopterlandingspl. Tønsberg 68 PiV HF SØ HF Nytt sykehus Nybygg, Rus 85 Øvrige investeringsprosjekter??? Sørlandet sykehus HF Utviklings- og investeringsplaner Auttpsykiatri, Kr.sand 400 Øvrige investeringsprosjekter??? Oslo universitetssykehus HF Utviklings- og investeringsplaner Øvrige investeringsprosjekter 7 000? Samling av lands- og regionfunksjoner 3 500? Sunnaas sykehus HF Utviklings- og investeringsplaner Nytt mellombygg 225 Øvrige investeringsprosjekter 400 SS HF Utvidelse akutt, Ullevål 377 Ombygging Op./intensiv 175

8 Investeringer: Status utviklingsplaner Helse Sør-Øst budsjett 2012 Status hos de med oppdrag fra Helse Sør-Øst RHF Oslo universitetssykehus HF fikk mandatet for sin omstillingsprosess gjennom sak Arbeid med utviklingsplan pågår Helseforetakene i Telemark og Vestfold sykehusområde oversendte sitt forslag til utviklingsplan med forslag til investeringsplaner til HSØ RHF Vestre Viken HF har ikke fullført sin utviklingsplan, primært fordi det virksomhetsstrategiske grunnlaget ikke er på plass. Denne planen forventes derfor ikke sluttført i 2012 Øvrige pågående prosesser Sørlandet sykehus HF har også igangsatt et arbeid med utviklingsplan Sykehuset Innlandet HF har på eget initiativ igangsatt en prosess, som kan betraktes som en utviklingsplan Sunnaas sykehus HF ikke del av utviklingsplan Oslo universitetssykehus HF

9 Nye investeringsprosjekter Helse Sør-Øst budsjett 2012 Den økonomiske situasjonen i foretaksgruppen gir ikke mulighet i 2012 for å tilføre regional finansiering til prosjekter utover de som allerede er besluttet enkeltvis eller som en følge av beslutningene i hovedstadsprosessen Inntil foretaksgruppen er i økonomisk balanse må det også utvises stor forsiktighet i forhold til å fatte beslutninger som binder opp regional finansiering i 2013 Det er behov for å kunne gi styringsmessige signaler i forhold til enkelte prosjekter hvor det vurderes å være særlige bygningsmessige utfordringer

10 Nye investeringsprosjekter forts. HSØ anbefaler at det startes en planleggingsfase for ny sengefløy /erstatningsbygg for A og B blokka (Siv), samt nytt bygg for akuttavdeling psykiatri og BUPA for Piv. Disse to prosjektene har også gjennomføringsmessige avhengigheter. Øvrige prosjekter fremmet i utviklingsplan må prioriteres innenfor egne rammer. HSØ anbefaler at det på Sunnaas startes en reguleringsprosess basert på de planene som foreligger, og at nytt mellombygg føres frem til behandling som konsept Det må være tett samarbeid mellom HSØ og HF-ene om fremdriften i disse to prosjektene. Det må ikke disponeres slik at det påløper kostnader i 2012 som krever regional finansiering

11 Nye investeringsprosjekter forts. Prosjekt på Ahus vedr utvidelse av arealer innen psykisk helse (erstatning for arealer som leies på OUS i dag) må fremmes på vanlig måte i henhold til veileder for tidligfaseplanlegging etter endelig avklaring med OUS. Prosjekt fra STHF vedr opprustning sengefløy og rusakutt må prioriteres innenfor egne rammer Vedrørende nytt sykehus Vestre Viken (Drammen) avventes resultat av mulighetsstudie og oversendelse av utviklingsplan.

12 Likviditet og investeringer 2012 Tilgjengelig for investeringer er mill kroner før Prop 1S hensyntas Benyttet til investeringer er mill kroner

13 Spesielt om Oslo universitetssykehus HF Omstilling fase 1 (samlokalisering og flytte akutt- og døgnvirksomhet ut fra Aker): 1,5 mrd kroner Omstilling fase 2 (samlokalisering av regionfunksjoner inklusive forskning og undervisning) vurderes i arbeidet med strategisk arealutviklingsplan 2025 som skal ferdigstilles i desember 2011

14 Spesielt om Oslo universitetssykehus HF Omstilling investeringer Det er gitt tilskudd og lån til omstilling fase 1 Tilskudd er ikke endelig fastsatt * Benyttet per august 2011

15 Spesielt om Oslo universitetssykehus HF Omstilling drift Særskilt inntektstilskudd i 2011 lik 225 mill kroner Tildeling Oslo sykehusområde for særlige utfordringer ved implementering av inntektsmodellen lik 200 mill kroner, hvorav Oslo universitetssykehus HF 160 mill kroner Det er gitt lån til dekning av likviditetsmessige effekter av resultatunderskudd

16 Spesielt om Oslo universitetssykehus HF Totale omstillingsmidler Tallene er eksklusive egne salgsmidler og prioritet innenfor IKT området

17 Spesielt om Oslo universitetssykehus HF Håndtering i budsjett 2012 Nytt akuttbygg ved Ullevål er godkjent av Helse Sør-Øst RHF med en prosjektkostnad på ca 380 mill kroner (inngår i omstilling fase 1) Gitt vedtak av forslag til statsbudsjett, vil lån fra Helse- og omsorgsdepartementet lik 300 mill kroner bli gitt som lån til Oslo universitetssykehus HF i 2012 Nivå på tilskudd i 2012 er ikke avklart, men drøftes med Oslo universitetssykehus HF Størrelsesorden mill kroner

18 Investeringer 2012 Tidligere prioriterte byggeprosjekter videreføres* *Endelige nivå for 2012 avklares i dialog med foretakene

19 Øvrige forhold Stråleterapimaskiner og -utstyr Anslått reinvesteringsbehov i perioden på 640 mill kroner Vurdert behov for utskiftning av utstyr ved stråleterapisatelittene 21 akseleratorer i Helse Sør-Øst, hvorav 8 gjennom nasjonal Kreftplan. (Reinvesteringsbehov vurdert til snitt 1,75 akselerator per år, 45 mill kroner per stk). Trolig ikke behov for å starte reinvestering før i 2013 Langtidsplan IKT Arbeid med områdeplaner pågår, og langtidsplan IKT vil bli rullert våren 2012 Dagens investeringsnivå lik 700 mill kroner videreføres i påvente av dette. Beløpet inkluderer om lag 275 mill kroner i reinvesteringer hos Sykehuspartner.

20 Likviditet og investeringer 2012 Tilgjengelig for investeringer er mill kroner før Prop 1S hensyntas Benyttet til investeringer er mill kroner

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler : Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabell over omstillingsprosjekter SAK 50/2013 STATUS

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2015-2018

Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Arkivsak Dato 02.05.2014 Saksbehandler Per B Qvarnstrrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 01.05.2014 Sak nr 044-2014 Sakstype Beslutningssak Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Sakstittel

Detaljer

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10

Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 Dato: 22.04.15 Side: 1 / 10 1. STATUS FOR BYGG Oslo Universitetssykehus HF (OUS) har i dag et areal på ca 900 000 kvm fordelt på mer enn 40 adresser. Mye av virksomheten foregår i gamle og uhensiktsmessige

Detaljer

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet-

VEDLEGG 1 TERTIALRAPPORT 2-2013. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Digital fornying VEDLE 1 TERTIALRAPPORT 2-2013 DIITAL FORNIN - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- 1. Innledning Denne tertialrapporten (tertial 2) gir en oversikt over status og fremdrift for programmet

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013

Gjennomføringsplan. De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013. - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 1 / 26 Gjennomføringsplan De strategiske programmenes planverk og revidert budsjett for 2013 - vedtatt i fornyingsstyret 6.mai 2013 Versjon 1.0 GODKJENT AV: Navn / organ Rolle Dato Fornyingsstyret Programeier

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten

Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Virksomhetsstyring i spesialisthelsetjenesten Per Meinich Riga 4. desember 2014 Plan for presentasjonen 1. Litt om bakgrunn og utfordringsbildet 2. Virksomhetsstyring, områder: 1. Aktivitet 2. Kvalitet

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)

Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal

Detaljer

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett.

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett. Arkivsak Dato 19.01.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 0062012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Investerings og likviditetsbudsjett

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning.

VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset Innlandet, inkludert Oppdrags- og bestillingsdokumentet for 2013 til etterretning. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 016 2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013, INKLUDERT OPPLEGG FOR VIRKSOMHETSSTYRING Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte for Sykehuset

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Styresak 31-2015 Budsjett 2015 justering av rammer nr. 1

Styresak 31-2015 Budsjett 2015 justering av rammer nr. 1 Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 12.3.2015 Styresak 31-2015 Budsjett 2015 justering av rammer nr. 1 Formål Formålet med denne saken er å redegjøre

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer