HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET"

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE R STYRET Sak 05/14 Resultat og Investeringsbudsjett 2014 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/11 Anne Marie Barane Dato for styremøte Forslag til vedtak: 1. Styret vedtar følgende resultatkrav for foretaksgruppen: Resultatkrav 2014 STO HMR HNT AMN APO Hemit R HMN Resultatkrav Styret vedtar et investeringsbudsjett for foretaksgruppen i 2014 i henhold til tabell: Planlagte investeringer 2014 Nye St Olavs Hospital Bygg / HMS IKT MTU Sykehusapoteket EK-innskudd KLP Tiltak ved Molde Sjukehus Sammenslåing intensiv Molde AMK - Ålesund Prehospitale investeringer Selskapskapital Sum investeringsplaner Styret gir administrerende direktør fullmakt til å fordele investeringsmidler til ENØKtiltak og regionale midler til medisinsk teknisk utstyr (MTU). 4. Styret ber om at helseforetakene avdekker alle risikoområder for å nå resultatkravet og sørge for at det er satt i verk tiltak i tilstrekkelig omfang, med god kvalitet og med tydelig ansvarlig leder på laveste nivå. Stjørdal Trond Michael Andersen Administrerende direktør 1

2 SAKSUTREDNING: GJELDENDE FORUTSETNINGER Sak 96/13 Endringer inntektsfordeling og aktivitet 2014 Prop. 1 S Tillegg ( ) Sak 83/13 Inntektsfordeling og aktivitet 2014 Prop. 1 S ( ) Styresak 52/13 Langtidsplan og budsjett Styresak 17/13 Langtidsplan og budsjett Prinsipper og forutsetninger Vedlegg Vedlegg 1: Konsolidert resultatregnskap 2014 for HMN HELHETLIG DRØFTING 1 Innledning Styret i Helse Midt-Norge R vedtok i sak 17/13 Langtidsplan og budsjett Prinsipper og forutsetninger sentrale prinsippene og føringer for utarbeidelsen av langtidsplan og budsjett for perioden. Styret fastholdt at nytt sykehus i Møre og Romsdal har første prioritet og at det i langtidsperioden skal reserveres midler til nødvendig finansiering. Styret understreket behovet for utvikling og vedlikehold av foretaksgruppens totale bygningsmasse. Samtidig vektla styret behovet for en bærekraftig økonomi og tilstrekkelige investeringer i IKT og medisinteknisk utstyr. I sak 52/13 Langtidsplan og -budsjett la styret til grunn at Helse Midt-Norge skal ha en bærekraftig drift i alle foretak og en innretning av virksomheten som oppfyller målsettingene i Strategi Videre ble det lagt til grunn behov for årlig forbedringsarbeid med fokus på omstilling, innovasjon i interne arbeidsprosesser og reduksjon av kostnader. Det er lagt til grunn at årsresultat og investeringer samlet må ligge på et nivå som styrker foretaksgruppens samlede likviditet. I langtidsbudsjett ble det lagt til grunn en plan for investeringer i 2014 på vel 800 millioner kroner. 2 Vedtatt inntektsramme 2014 Det regionale styret vedtok i sak 83/13 Inntekts fordeling og aktivitet 2014 et samlet krav til resultat for foretaksgruppen på 474,8 mill kr hvorav 395 mill kr er knyttet til investeringer og nær 80 mill kr til pensjon/sparing. I helseforetakenes resultatkrav er det lagt til grunn behovet for løpende investeringer i medisinteknisk utstyr, bygningsmessige tiltak knyttet til HMS og egenkapitalinnskudd KLP. I tillegg er det lagt inn krav til sparing knyttet til netto plusseffekt av reduserte pensjonskostnader. I Prop. 1 S ( ) ble det lagt til grunn at de samlede pensjonskostnadene ville bli på om lag samme nivå som i Aktuarberegning fra KLP pr januar kan tyde på at pensjonskostnadene blir vesentlig høyere enn Samtidig vil eventuelt vedtak av nye uførepensjonsregler i løpet av våren 2014 gi en motsatt effekt. Hovedbildet er derfor at samlede pensjonskostnader fortsatt forventes å ligge på nivå med

3 3 Resultatbudsjett 2014 I statsbudsjett for 2014 er kravet om at regionale helseforetak skal gå i økonomisk balanse videreført. Samlet ressursbruk til drift og investeringer samt bruk av driftskreditt skal holdes innenfor vedtatte rammer. For å kunne gjennomføre planlagte investeringer samt spare til fremtidige investeringer er det behov for å skaffe likviditet gjennom overskudd. I langtidsbudsjett er det lagt til grunn et årlig effektiviseringskrav på 1,1 % i hele langtidsperioden. Dette er også lagt til grunn i budsjett for Interne utfordringer i det enkelte helseforetak kommer i tillegg til dette, og krever utarbeidelse av tiltak for å oppnå budsjettbalanse. Utfordringene som helseforetakene beskriver i sine budsjettsaker, og som det arbeidets med tiltak ut fra, er et resultat av både interne utfordringer og effektiviseringskravet for regionen som helhet. Alle ene omtaler 2014 som et krevende budsjett, og for noen gjenstår fremdeles noe arbeid med å finne tiltak for å sikre et budsjett innenfor tildelte rammer. Som det fremgår av tabell 3.1 nedenfor har Helse Midt-Norge for 2014 budsjettert med driftsinntekter på 19,3 mrd kr og totale driftskostnader på 18,6 mrd kr, som gir et positivt driftsresultat på 0,65 mrd kr. Et negativt finansresultat på 0,12 mrd kr gir et budsjettert årsresultat for 2014 på 0,53 mrd kr for foretaksgruppen samlet. Det vises til vedlegg for detaljer omkring inntekter og kostnader i budsjett Tabell 3.1 Resultatbudsjett 2014 HMN Resultatbudsjett Budsjett Konsolidert 2014 Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat Finansresultat Årsresultat Resultatkrav 2014 I sak 83/13 Inntektsfordeling og aktivitet 2014 i Helse Midt-Norge ble det vedtatt et resultatkrav på 474,8 mill kr for foretaksgruppen samlet. 232 mill kr ligger som resultatkrav hos det regionale foretaket knyttet til behov for likviditet til gjennomføring av større investeringer i regionen. I resultatkravet til foretakene er det lagt til grunn at det enkelte foretak genererer et overskudd som dekker behov for løpende investeringer innenfor medisinskteknisk utstyr (MTU) og mindre bygningsmessige investeringer, herunder HMS og diverse pålegg. Resultatkravet for foretaksgruppen samlet foreslås endret med 60 mill kr til samlet 534,8 mill kr i forhold til vedtatt resultatkrav i sak 83/13. Det skyldes en omfordeling fra drift til investering på 50 mill kr i regionens prosjekt for utskifting av logistikk- og økonomisystem (HMN LØ) for I tillegg har St. Olav valgt å øke sitt overskudd med 10 mill kr for å kunne investere mer enn forutsatt fra HMN R. 3

4 Tabell 3.2 Resultat pr foretak 2014 Resultatkrav 2014 STO HMR HNT AMN APO Hemit R HMN Resultatkrav Derav: Krav knyttet til investeringer Krav knyttet til pensjon/sparing Resultatkrav knyttet til pensjon/sparing er beregnet med utgangspunkt i budsjetterte pensjonskostnader. Det tas forbehold om endring i økonomiske parametere og eventuelle andre forhold som påvirker pensjonskostnaden for Handlingsrom Foretaksgruppen står foran store investeringer i årene fremover. Gjeldende investeringsregime forutsetter at foretaksgruppen på egen hånd er i stand til å generere likviditet fra drift for helt eller delvis å finansiere investeringene. Det er derfor avgjørende å kunne opparbeide tilstrekkelig likviditet i forkant. Gjeldende langtidsbudsjett og pågående investeringer stiller store krav til overskudd for å sikre tilstrekkelig likviditet. For å kunne gjennomføre vedtatte og fremtidige investeringer er overskudd for foretaksgruppen samlet på kr 534,8 mill i 2014, jf kap 3. Det er beregnet at vi for 2014 har tilgjengelig likviditet på 1,74 mrd kr til finansiering av investeringer samt avsetning til fremtidige investeringer, jf tabell 4.1 nedenfor. Tabell 4.1 Beregnet tilgjengelig likviditet (tall i 1000) Beregnet Investeringsramme (Kontantstrøm) 2014 Årsresultat Avskrivninger/nedskrivninger Innteksført investeringstilskudd /- gevist/tap ved salg anleggsmidler 0 Likviditet fra drift /- Resultatavvik tidligere år(likviditetseffekt) 3) Avvik benyttet investeringsramme forrige år 1) Opptak nye lån - Avdrag lån Nedbetaling av driftskreditt eller økt innskudd + Salg av anleggsmidler 2) Andre tilskudd og gaver Likviditet fra finansiering Sum beregnet tilgjengelig likviditet ) MTU 83 mill kr, Nye St. Olavs 60 mill kr, prehospitale tjenester 25 mill kr og IKT 20 mill kr 2) Gjelder salg av eiendommer i Helse Nord-Trøndelag 3) Gjelder sparing R i årene i tråd med siste langtidsplan, +10 mill i HNT 2012 Likviditetseffekt knyttet til foreløpig resultat for 2013 bidrar til sparing i tråd med forutsetninger i gjeldende langtidsbudsjett. I beregnet handlingsrom ligger også vedtatte investeringer som er 4

5 forskjøvet fra investeringsbudsjett tidligere år. Dette utgjør 200 mill kr. Beregnet handlingsrom forutsetter også et samlet årsresultat for 2014 i tråd med budsjett. Sett i forhold til den krevende budsjettsituasjonen i foretakene er det også risiko knyttet til denne forutsetningen. 5 Investeringer Forslag til investeringsbudsjett er holdt på nivå med det som ble forutsatt i LTB og forutsetninger for fastsettelse av resultatkrav Forslag til nye investeringer i 2014 er om lag 900 mill kr. I tillegg kommer overførte midler knyttet til forsinkelser og ubenyttede investeringsmidler fra tidligere år med om lag 200 mill kr. Forslag til investeringsbudsjett for HMN samlet er på 1,1 mrd kr og vises samlet og fordelt pr foretak i tabellen under. Tabell 5.1: Planlagte investeringer 2014 samlet og fordelt pr foretak (tall i 1000) Planlagte investeringer Budsjett 2014 St. Olavs Hospital Helse Møre og Romsdal Helse Nord- Trøndelag Ambulanse Midt-Norge Sykehusapotekene Midt-Norge Helse Midt- Helse Midt-Norge Helsebygg Norge IT R Midt-Norge Nye St Olavs Hospital Bygg / HMS IKT MTU 1) Sykehusapotekene EK-innskudd KLP Tiltak ved Molde Sjukehus Sammenslåing intensiv Molde AMK - Ålesund Prehospitale investeringer Selskapskapital Sum investeringsplaner ) I beløp MTU for HMR ligger 30 mill kr knyttet til regional plan for utskifting strålemaskin og CT, og 43 mill overført fra Foretaket må prioritere fordeling. Nye St. Olavs Hospital Arbeidet i 2014 er knyttet til innvendig rehabilitering av kjøkkenbygg og arbeidet med utomhusanleggene. Likviditetsbehovet forbundet med dette arbeidet i 2014 beløper seg til 288 mill. kr. Det innebærer at det overføres 15 mill kr til 2015 knyttet til utstyr og garantier. Investeringene i 2014 og 2015 er innenfor de rammene til P50. Dette fremgår av styresak bygget (Kjøkkenbygget), skisseprosjekt og finansiering som skal behandles i programstyret i Helsebygg Midt-Norge Her fremgår det at innvendig rehabilitering kan realiseres innenfor prognosen for inneværende byggefase BF 2 og ramme vedtatt av styret i Helse Midt-Norge, jf sak 95/12. Bygg/HMS Planlagt investeringsnivå på 35 mill kr til bygg/hms fra siste langtidsplan opprettholdes. Inkludert i dette er 10 mill kr satt av til ENØK-tiltak på R som vil fordeles på foretakene ut fra tiltaks-planer. I tillegg har St. Olavs Hospital omdisponert 10 mill kr fra drift til investering. Styret ved St Olavs Hospital har vedtatt å starte planlegging av et bygg til om lag 230 mill kr på Østmarka og det vil i 2014 påløpe 5 mill kr til dette arbeidet. Helse Nord- Trøndelag øker sin investering til bygg/hms med 17,3 mill kr utover andelen lagt til grunn i inntektsfordelingen. Dette finansierer de gjennom oppspart likviditet fra tidligere overskudd og salg av eiendom. Totalt gir dette 62 mill kr til nødvendige bygge- og HMS-tiltak i

6 Tiltak ved Molde Sjukehus Tiltak ved Molde sykehus er i tråd med siste langtidsplan og er knyttet til pålegg om oppgradering brannsikkerhet fra Molde kommune, og tiltak med utbedring av inneklima etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Tiltakene er beregnet til 25 mill. kroner i Sammenslåing intensiv Molde Det foreslås innvilget en investeringsramme på 10 mill. kroner for å finansiere ombygging som gjør det mulig å samordne hjerteovervåkning og intensivavdeling ved Molde sykehus. Tiltaket er beregnet å gi 3 mill kr i årlig reduserte driftskostnader. Akuttmedisinsk kommunikasjonssental (AMK) - Ålesund Det er lagt inn 40 mill. kroner til investering i nytt AMK-bygg i Ålesund som følge av innføring nytt nødnett, jfr styresak Innfasing av nytt nødnett i HMN. IKT Investeringsbudsjett for 2014 er økt med 50 mill kr i forhold til opptrapping skissert i siste langtidsplan. Økningen skyldes en omfordeling fra drift til investering på 50 mill kr i prosjektet HMN LØ for Det gir 300 mill kr til finansiering av investeringer i 2014 hvorav 275 mill kr foreslås tillagt Hemit og 25 mill kr foreslås til investeringer i IKT infrastruktur ved St. Olavs Hospital. Av midlene tillagt Hemit er estimert behov for infrastrukturløftet, nødvendig oppgradering til ny teknologi herunder PULS, og utskifting av pc er til sammen 90 mill kr. I tillegg er oppgradering av nettverk og serverkomponenter som skal bidra til reduserte kostnader estimert til 60 mill kr. Resterende midler planlegges til systemutviklingsprosjekter og inkluderer midler til nytt økonomi- og logistikksystem. I tillegg kommer ubenyttet likviditet fra 2013 på 20 mill kr overført til Samlet foreslås en ramme for IKT-investeringer i 2014 på 320 mill kr. Medisin Teknisk Utstyr (MTU) Det er lagt til grunn en investeringsramme på vel 257 mill kr til i Av dette er det forutsatt at 50 mill kr benyttes til større og foretaksovergripende investeringer i helseforetakene og det er i den forbindelse utarbeidet en langtidsplan for utskifting av strålemaskiner ved St Olavs Hospital og Ålesund sykehus. Utskiftingen samordnes mellom de to sykehusene slik at investeringene og bruken blir mest mulig fleksibel og effektiv. I 2014 innebærer planen utskifting av strålemaskin ved Ålesund Sykehus. I tillegg er det prioritert 10 mill. kroner av regionale midler til ny CT i Ålesund. De resterende 20 mill. kronene er ikke ferdig prioritert og ligger foreløpig på R. Overførte ubenyttede midler fra 2013 er 83 mill. kroner. Egenkapitalinnskudd Kommunal Landspensjonskasse Det forventes at egenkapitalinnskudd til KLP blir 45 mill kr i Prehospitale tjenester I tråd med gjeldene langtidsplan er det lagt inn reinvestering av 8 brukte ambulansebiler i 2014 for til sammen 10 mill. kroner. I tillegg overføres 25 mill kr i investeringsmidler fra 2013 til nytt medisin-teknisk utstyr i ambulansebilene for monitorering og 12-kanal EKG med kommunikasjonsløsning. Sykehusapotekene Det overføres totalt 10,9 mill. kroner i investeringsmidler til sykehusapotekene fra 2013 til ,1 mill. gjelder forsinkelser i ombygging og oppgradering av cytostatika laboratorier ved Kristiansund og Volda på bakgrunn av gjennomført tilsyn fra Legemiddelverket og krav i 6

7 forskrifter. Resterende 0,8 mill. kroner overført fra 2013 til 2014 gjelder utvikling av Delta, bestillings- og logistikksystem, som gjør det mulig å bestille legemidler elektronisk fra sykehus til sykehusapoteket. Det foreslås innvilget investeringsramme på 1,5 mill. kroner til ombygging av Sykehusapoteket i Trondheim for å gi en mer effektiv leveranse av legemidler til sykehuset. I tillegg foreslås innvilget til sammen 1,25 mill. kroner til investering i verktøy for temperaturkontroll og et elektronisk plukkverktøy. I 2013 har Sykehusapotekene hatt tre uheldige hendelser knyttet til svikt i temperatur kjøleskap /kjølerom. 6 Sparing fremtidige investeringer Forutsatt beregnet investeringsramme og foreslått investeringsbudsjett vil foretaksgruppen opparbeide seg et handlingsrom for fremtidige større investeringer på rundt 500 mill kr, se tabell under. Tabell 6.1: Overskuddslikviditet - Sparing for fremtidige større investeringer (tall i 1000) Beregning av overskuddslikviditet 2014 Sum beregnet tilgjengelig likviditet Sum investeringsplaner Overskuddslikvidittet pr Inngående beholdning sparing Helsebygg - forskyvning til Pensjonseffekt 2014: Overskuddslikviditet - til sparing 2014: Av samlet overskuddslikviditet pr 2014 på 630 mill kr utgjør Helsebyggs forskyvning til mill kr. Sparing med bakgrunn i usikkerhet rundt pensjonskostnader 2014 utgjør 80 mill kr. Øvrig forventet overskuddslikviditet ved utgangen av 2014, på til sammen 535 mill kr, planlegges brukt til større fremtidige investeringer. Beregnet overskuddslikviditet/sparing som følge av tilgjengelig likviditet og forslag til investeringer for 2014 er i tråd med siste langtidsplan. 7 Administrerende direktørs vurdering I forhold til langsiktige mål om gjennomføring av større investeringer er det sentralt at vi sparer den likviditeten som er mulig. Administrerende direktør anbefaler derfor at differansen mellom tilgjengelig likviditet og fremlagt investeringsplan avsettes med referanse til større investeringer som skal gjennomføres i tiden fremover. 7

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 13. januar 2011 05/11 Saksbeh: Reidun Martine

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/11 Tilbud fra Molde kommune og GassROR IKS vedr. finansiering av nytt sykehus i Molde

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/11 Tilbud fra Molde kommune og GassROR IKS vedr. finansiering av nytt sykehus i Molde HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 18/11 Tilbud fra Molde kommune og GassROR IKS vedr. finansiering av nytt sykehus i Molde Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 21.01.11

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

Finansstrategi Helse Midt-Norge

Finansstrategi Helse Midt-Norge Finansstrategi Helse Midt-Norge 1 Gyldighet, endringslogg og definisjoner... 3 1.1 Gyldighet... 3 1.2 Endringslogg... 3 1.3 Definisjoner... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 4

Detaljer

Finansstrategi Helse Midt-Norge

Finansstrategi Helse Midt-Norge Finansstrategi Helse Midt-Norge 1 Gyldighet, endringslogg og definisjoner... 3 1.1 Gyldighet... 3 1.2 Endringslogg... 3 1.3 Definisjoner... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 4

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

Administrerende direktør. Styrets medlemmer. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2014/1492-11117/2014 5.5.2014

Administrerende direktør. Styrets medlemmer. Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2014/1492-11117/2014 5.5.2014 Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Dato: 2014/1492-11117/2014

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 57/15 Finansstrategi for Helse Midt-Norge Saksbehandler Reidun Martine Rømo Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og 18. juni 2015

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 104/11 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.10.2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 01.11.11 104/11 Saksbeh: Arkivkode: Rigmor

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 037 2015 INVESTERINGSBUDSJETT 2015. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 037 2015 INVESTERINGSBUDSJETT 2015. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.04.15 SAK NR 037 2015 INVESTERINGSBUDSJETT 2015 Forslag til VEDTAK: 1. Styret er tilfreds med at foretaket har klart å skape et positivt resultat til investeringer gjennom

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 18. desember 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Budsjettdokument 2. Områdeplan IKT 3. Drøftingsprotokoll SAK

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4977-13444/2012 012 01.06.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 13. Administrerende direktør Postboks 333 Telefon: 74 09 80 00 N-7601 LEVANGER Telefaks: 74 09 85 00 E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv:

Detaljer

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 18.10.2013 Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Detaljer

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett.

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett. Arkivsak Dato 19.01.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 0062012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Investerings og likviditetsbudsjett

Detaljer

RAMME OG RESULTATMÅL Sakspapirene ble ettersendt.

RAMME OG RESULTATMÅL Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 122-2008 BUDSJETT 2009

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer