Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak /5518/012 Vedlagt følger forslag til 5-årig investeringsplan pr mars. Forslag til vedtak: Styret vedtar ny 5-årig investeringsplan som gjeldende for Styret ber om at planen fremlegges på nytt for styret dersom noen av forutsetningene endres vesentlig. Vedlegg 1 Ny 5-årig investeringsplan

2 5-årig investeringsplan Bakgrunn Det vises innledningsvis til styresak 110/10 hvor 5-årig investeringsplan ble vedtatt. Det vises videre til styresak 018/11 hvor adm. direktør redegjorde for styresak 018/11B i Helse Vest RHF og at vedtaket medfører at Stavanger universitetssjukehus, Helse Stavanger HF (SUS) må revidere sin 5- årige investeringsplan i lys av endrede føringer for hvilken likviditetstilgang vi kan legge til grunn. Som meldt i styresak 018/11 2. mars, slår vår eier fast at det ikke vil bli mulig for SUS å få innvilget lån på 300 mill i I den 5-årige investeringsplanen har det helt fra vedtaket i sak 102/09 vært lagt inn en forutsetning om å oppta nye lån på 300 mill i denne perioden. Adm. direktør redegjorde muntlig i forrige styremøte for ulike investeringsalternativer som kunne gjennomføres uten nye lån og hvilke konsekvenser det ville medføre for våre planlagte investeringer. Hovedkonklusjonen var at investeringsplanen måtte reduseres betydelig under de nye forutsetningene, noe som ville gi konsekvenser for både bygg, MTU-utstyr og andre investeringer. Adm. direktør redegjorde videre for at det skulle avholdes et møte med Helse Vest RHF for å avklare hvilket finansieringsgrunnlag SUS kan bygge sin 5-årige investeringsplan på. Opplysninger til saken SUS og Helse Vest RHF hadde møte i sakens anledning Konsekvenser av ulike nivå for finansieringsgrunnlag for den 5-årige investeringsplanen ble drøftet. Helse Vest RHF bekreftet at styrevedtaket i sak 18/11 B i Helse Vest RHF ikke er til hinder for at ny intensivavdeling i SUS kan ferdigstilles i 2011 dersom vi har finansiering til det. Finansiering er tilgjengelig i tråd med det vedtatte investeringsbudsjett for Med dette som grunnlag har administrerende direktør, i tråd med styrets tidligere vedtak, nå gitt klarsignal for at prosjektet startes. Prosjektet er planlagt til å bli ferdig i løpet av inneværende år. Både ny intensiv og de ferdige isolatene kan da tas i bruk fra januar Et innflyttings- og driftsoptimaliseringsprosjekt er igangsatt med den føring at driften i ny intensivavdeling ikke skal kreve mer ressurser enn driften krever i dag. Helse Vest RHF bekreftet videre at SUS i sin reviderte 5-årige investeringsplan kan planlegge med likviditetstilførsel i 2012 og 2013 på 50 mill i hvert av årene. Imidlertid må disse lånene søkes om og innvilges årlig. Vi må legge til grunn at økonomisk kontroll og resultat i tråd med budsjett vil være vesentlige faktorer i vurderingen av søknader om interne lån. Adm. direktør har utarbeidet et nytt forslag til 5-årig investeringsplan som er basert på overstående forutsetninger. Nytt forslag til 5-årig investeringsplan ligger som vedlegg 1 til denne saken. 2

3 Nærmere kommentarer til forslaget til 5-årig investeringsplan Forslag til ny 5-årig investeringsplan er utarbeidet som følger: Kontantstrøm til å dekke investeringar: Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget Avskriving Nedskriving anleggsmidlar = Kontantstrøm fra driften Resultatavvik Opptak av nye lån Avdrag lån Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT Salg av anleggsmidler Gaver /- annet (Likviditetslån) Finansieringsgrunnlag investeringar mill til BUPA er lagt i 2010, ble utbetalt i 2007 Investeringar (må spesifiseras i eget ark): Bygg - tilgjengelig ramme Medisinteknisk utstyr Anna Sum investeringar Finansiering Finansieringsgrunnlaget er oppdatert med årsresultatet for For 2011 har vi oppdatert bevilget internt lån til 50 mill som en følge av vedtaket i styresak 18/11B i Helse Vest RHF. Videre er det i 2012 lagt inn en mulighet for salg av eiendommen Solåsveien i Stavanger. Dette salget kan gi 20 mill til ekstra finansiering av investeringene i I tillegg er det i samme år lagt inn 2 mill som kommer som en testamentarisk gave. I 2012 og i 2013 har vi lagt inn forutsetningen om at vi innvilges et lån på totalt 100 mill. Dette er fordelt med 50 mill i hvert av årene 2012 og Vi vil likevel ha videre dialog med Helse Vest RHF om hvorvidt en større del av denne likviditetstilførselen kan komme i 2012, som er året med størst utfordringer. Den 5-årige investeringsplanen forutsetter ellers årlige overskudd på driften i tråd med vårt langtidsbudsjett. Med disse forutsetninger om finansiering har vi beregnet og prioritert nivået for de ulike kategorier av investeringer i perioden Bygg Bygg: BUPA Stavanger DPS MOBA- intensiv og intervensjon Kjøkken Nødstrøm Kjøleanlegg Midlertidige tiltak mikrobiologi Nødnett Tomt BUPA SUM Bygg De viktigste byggeprosjektene i denne perioden er BUPA, Stavanger DPS og innredning av MOBA. BUPA er påbegynt og skal ha en framdrift i tråd med vedtak og planer og blir ikke berørt av endringene i forutsetningene for finansieringsgrunnlaget. Prosjektet er fullfinansiert og har fått 3

4 innvilget lån tidligere. Prosjektet Stavanger DPS har prioritet nr 2 når det gjelder våre byggeprosjekter. Prosjektet er beregnet til å bli ferdigstilt i løpet av I 2011 har vi tilstrekkelig med likviditet til å fullføre innredningen for intensiv på MOBA, beregnet til 36 mill. Imidlertid har vi innenfor de gitte forutsetningene ikke likviditet til å starte innredningen på intervensjonssenteret i MOBA før 2014 og med fullføring i I 2012 har vi prioritert å investere for inntil 10 mill knyttet til nytt nødnett og eventuell tilhørende flytting/ombygging av AMK sentralen. Videre har vi ikke avsluttet et oppgjør i forbindelse med utløsning av tomtearealer på Våland. Dette er derfor tatt med i Andre investeringer på større bygg er ikke prioritert i 5- årsperioden. Utbygging på Våland er løftet ut av den 5-årige investeringsplanen. Årsaken er at dette er så store investeringer at det må behandles særskilt og som egen sak. Foretaket er avhengig å få innvilget større lån for å kunne realisere arealplanen for utbygging av SUS på Våland. Det er laget et nytt styringsregime for store byggeprosjekter, dere større prosjekter vil kunne bevilges lån over statsbudsjettet basert på ferdige, kvalitetssikrede konsepter. Vi arbeider nå med å dele arealplanen opp i flere pakker og der vi arbeider for at Arealpakke1 skal kunne behandles med lånesøknad til statsbudsjettet Innholdet i Arealpakke1 vil da kunne være nytt sykehusbygg syd for syd, ny landingsplass for helikopter, kjøp av Hjertelaget sitt bygg, ny ambulansestasjon og innredning MOBA-intervensjon. Sistnevnte tas med i denne pakken for eventuelt å kunne starte tidligere enn det som er planlagt i 5-årig investeringsplan og hvor MOBA er tenkt ferdig i Ved lånefinansiering i 2013 ville man eventuelt kunne påbegynne ferdigstillingen av MOBA samme år, og ikke i 2014 som det er lagt inn i forslaget til 5-årig investeringsplan. I arbeidet med konkretisering arealplanen i en Arealplanpakke1 vil løpende rapportere til styret frem mot at styret blir fremlagt en konseptskisse til beslutning. SUS vil være avhengig av å ha et tett samarbeid med Helse Vest RHF i utarbeidelsen og kvalitetssikringen av et slikt konsept, og foretaket skal følge alle faser og prosedyrer som er gjeldende for store investeringer. MTU-utstyr Det er samme nivå på totale MTU-investeringer i den 5-årige planen i dette forslaget som den planen som ble vedtatt av styret i desember Den eneste endringen er at det er tidsforskjøvet 30 mill fra 2014 til Nivået for MTU-investeringer er satt til totalt 494 mill for alle 5 årene. Se tabell nedenfor. Se videre i vedlegg 1 for detaljering av utstyret. MTU-utstyr SUM MTU Andre investeringer Det er året 2012 som har den største utfordringen når det gjelder likviditet. I dette investeringsforslaget har vi valgt å tidsforskyve andre investeringer med 37 mill fra 2012 til 2013, 2014 og 2015 med henholdsvis 15, 10 og 12 mill. I tillegg har vi redusert ombygging for MTU med 15 mill i 2014 og 15 mill i Sistnevnte er gjort i den hensikt og vurdering at de mest kostbare installasjoner av stort utstyr er gjort i tidligere år og at dette er et tilstrekkelig nivå i tråd med de planlagte MTU-investeringene. Andre investeringer Sum andre investeringer

5 Konsekvenser for endringene Administrerende direktør anbefaler denne planen og mener dette er den beste prioritering og løsning innenfor de finansielle rammer. Den største utfordringen i planen er å ha et så lavt nivå på andre investeringer i Dersom detaljplanleggingen skulle avdekke at dette ikke er mulig, vil vi balansere tidsforskyvingen mot MTU, slik at vi avstemmer nivået for begge disse kategorier til det beste for foretaket. Salg av Solåsveien vil frigjøre likviditet som kan disponeres i 2012 som er det året med størst utfordringer, men vil gi negative konsekvenser med hensyn til tilgjengelige hybler/leiligheter som skal dekke våre forpliktelser ovenfor studenter og innleid personale. Konsekvensene av et salg gjennomgås nå på nytt. Dersom konsekvensene vurderes til å bli akseptable, vil administrerende direktør meddele dette til styret og da anbefale at salg utføres. Det er også adm. direktørs vurdering at å vente til 2014 før innredning av MOBAintervensjonssenter kan påbegynnes, er veldig uheldig for vår driftsituasjon. Men innenfor de finansielle rammer vi har til rådighet og de prioriteringer vi har gjort, kan dette ikke løftes før med mindre lånefinansiering kan sikres som en del av Arealplanpakke 1 i 2013, som redegjort for i det overstående. Vi har et relativt høyt nivå på våre MTU-investeringer i perioden. Årsaken er at vi skifter ut mye tungt utstyr. Utskiftningen er nødvendig og den gir liten eller ingen kapasitetsøkning. Styret ble orientert om dette i styresak 110/10. Dersom framdriften for investeringsprosjektene og dermed likviditetssituasjonen endres, vil investeringsplanen måtte endres tilsvarende i perioden. Styret vil imidlertid få forelagt seg alle slike endringer underveis. Den 5-årige investeringsplanen vil bli gjennomgått og styrebehandlet på nytt i tilknytning til både langtidsbudsjettet for samt i budsjettforslaget til Forslag til vedtak Styret vedtar ny 5-årig investeringsplan som gjeldende for Styret ber om at planen fremlegges på nytt for styret dersom noen av forutsetningene endres vesentlig. 5

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 23.06.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 057/10 B Arealplan for Helse Stavaner HF Arkivsak 0 2010/445/012 Bakgrunn

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett.

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett. Arkivsak Dato 19.01.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 0062012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Investerings og likviditetsbudsjett

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 57/15 Finansstrategi for Helse Midt-Norge Saksbehandler Reidun Martine Rømo Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og 18. juni 2015

Detaljer

Finansstrategi Helse Midt-Norge

Finansstrategi Helse Midt-Norge Finansstrategi Helse Midt-Norge 1 Gyldighet, endringslogg og definisjoner... 3 1.1 Gyldighet... 3 1.2 Endringslogg... 3 1.3 Definisjoner... 3 2 Bakgrunn og formål... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Formål... 4

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF

Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Vår dato: Saksbehandlere:Hanne Bentsen/Jan-Erik Hansen og Jens Herstad Dato. 19.05.2008 Styresak 27/2008 - Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Innledning Ved nyttår overtok Helse

Detaljer

Saksframlegg Referanse

Saksframlegg Referanse Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 15/12/14 SAK NR 57-2014 Budsjett 2015 Pasientreiser ANS Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner driftsbudsjettet

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug/755 12 920 Dato: 14.6.2010 Styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 152-2012 Konsernbestemmelser for investeringer, revisjon Formål/sammendrag Helse

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler : Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Tabell over omstillingsprosjekter SAK 50/2013 STATUS

Detaljer