Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014"

Transkript

1 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte Framlegg til vedtak: 1. Styret vedtek følgjande investeringsplan for 2015: Investeringsplan 2015 (tal i tusen kroner) des.14 Byggteknisk infrastruktur Brannsikring HF Arealplan LSH 500 Arealplan FSS somatikk Bygg aust FSS - avlastningsbygg Arealplan psykiatri Sum nybygg/større ombyggingar Medisin teknisk utstyr (MTU) MTU, dagkirurgi NSH IKT utstyr Ambulansar Sum MTU og andre investeringar Sum investeringar Styret ber administrerande direktør legge fram 5-årig investeringsplan til styremøtet i mai Investeringsbudsjett 2014 Helse Førde 1

2 Oppsummering Investeringsbudsjettet for 2015 er på 76,4 millionar. Langtidsbudsjett for perioden er lagt til grunn for prioriteringane med prioritering av arealplan og igangsetjing av bygg for avlastingsareal og kommunale funksjonar, «Nybygg aust». Det er i tillegg behov for å prioritere medisinteknisk utstyr og den byggtekniske infrastrukturen ved sjukehusa. Finansiering Kontantstraum frå drifta gjev følgjande investeringsramme for 2015: Kontantstraum, investeringar (tal i tusen) 2015 Resultat til styrking av finansieringsgrunnlaget Avskriving Nedskriving anleggsmidlar 0 = Kontantstrøm fra driften Opptak av nye lån Avdrag lån Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT /- Likviditet overført frå førre år /- Likviditet overført til neste år Midlar dagkirurgi NSH Finansieringsgrunnlag investeringar Tilførsel av likviditet til Helse Vest IKT kjem som følgje av vedtekne prosjekt. Ut frå føresetnadene i tabell, er investeringsramma for Helse Førde sett til 76,4 millionar i Disponering Med bakgrunn i disponibel investeringsramme for 2015, vil administrerande direktør gjere følgjande prioriteringar: Investeringsplan 2015 (tal i tusen kroner) des.14 Byggteknisk infrastruktur Brannsikring HF Arealplan LSH 500 Arealplan FSS somatikk Bygg aust FSS - avlastningsbygg Arealplan psykiatri Sum nybygg/større ombyggingar Medisin teknisk utstyr (MTU) MTU, dagkirurgi NSH IKT utstyr Ambulansar Sum MTU og andre investeringar Sum investeringar Investeringsplanen vil bli teken opp att i samband med behandling av langtidsbudsjettet i mai. Investeringsbudsjett 2014 Helse Førde 2

3 Medisinteknisk utstyr (MTU) MTU-prioriteringane for 2015 er gjort i samråd Medisinsk klinikk og Kirurgisk klinikk. Teknisk standard og medisinskfaglege vurderingar ligg til grunn for prioriteringane. Det er sett av midlar til å klargjere lokaliteter til å setje inn ein ny MR. Kostnad for ny MR, med ombyggingar, er estimert til 15 millionar og arbeidet startar opp i I tillegg til innkjøp av ny MR, er det mellom anna planlagt kjøp av utstyr til ultralyd, analyse, scopi og anestesi. MTU for dagkirurgiprosjekt på Nordfjord sjukehus er teke inn i budsjettoppstillinga, som eigen post med 8 millionar. Dette innkjøpet er innleia i 2014 og vil bli sluttført i Prioritering bygg og teknisk drift Investeringsplanen er sett opp med utgangspunkt i prioriterte lister frå teknisk drift, behova ved dei einskilde sjukehusa/institusjonane, samt tidlegare vedtak og styringssignal. Bygg, teknisk infrastruktur I budsjett for 2015 er det sett av 1,5 millionar til bygging av ambulansestasjon i Sogndal. Dette inneber bygging av garasjedel knytt til ISP, og ombygging/tilpassing innvendig. Prosjektet er på skissenivå, og det er knytt noko usikkerheit til kalkyle. Endeleg anbodsutlysing vil gje eit nærare prisbilete. Det er sett av 1,5 millionar til isvassanlegg, og heis ved FSS skal oppgraderast for 2,1 millionar. I tillegg er tre bad i 8. etasje ved FSS prioritert med 0,9 millionar. I planane ligg også ein del mindre tiltak. Bygg aust Helse Førde startar i 2015 med prosjektering av bygg for avlastingsareal og kommunale funksjonar. Det er i budsjettet sett av midlar til prosjektering og flytting av universitetsbrakke. Arealplan FSS somatikk og psykiatri I arealplan FSS er det planar for ombyggingar i somatikken og nybygg i psykiatrien, for om lag ein milliard kroner til saman. I dialog med Helse Vest vil føretaket i 2015 arbeide fram ein søknad til departementet om å få lånefinansiert 70 prosent av dette. I investeringsbudsjettet er det sett av til saman 4,4 millionar kroner til arealplan somatikk og psykiatri. Dette skal både dekke planarbeid og gjennomføring av tiltak innanfor dei områda som skal inngå som løysing for mellomfase for interkommunal KAD med legevakt. Tiltaka skal vere retta slik at det inngår som ein del av den totale arealplanen for FSS. Ambulansar Ambulansetenesta har 30 bilar i operativ teneste. Tenesta har ein jamn auke i aktivitet på 3 5 prosent, og køyrer i overkant av 1,7 millionar kilometer. Auka bruk av tobåreambulansar avgrensar kilometeraktivitet. Dei operative bilane vert køyrt til om lag km før dei vert skifta, omlag fem år. Etter ordinær teneste går bilane inn som reservebilar for nokre år. Det er behov for årleg utskifting på 6 7 bilar. For 2015 er det planlagt innkjøp av seks bilar med eit budsjett på 8,3 millionar. Investeringsbudsjett 2014 Helse Førde 3

4 Prioritering IKT Den totale ramma for IKT-porteføljen i Helse Vest for 2015 er 260 millionar. Ved bruk av standard fordelingsnøkkel etter inntektsmodell (12,3 prosent) gjev dette følgjande fordeling for Helse Førde: Regionale IKT investeringar (tal i tusen kroner) Fagmedisinske program/prosjekt Administrative program/prosjekt Uprioritert buffer Infrastruktur, nettverk, lagring/backup Leige PC'ar og anna utstyr Sum investeringar (Likviditetsbelastninga for Helse Førde vert 8,1 millionar, sjå kontantstraum) I fagmedisinske program ligg programma Klinisk IKT og Støtte til samhandling. Dei største prosjekta i desse programma er: - EPJ konsolidering - IHR innføring (IHR Interaktiv Henvisning og Rekvisisjon) Andre store fagmedisinske prosjekt er: - Innføring DMA (Digitalt Media Arkiv) - Innføring KULE (Kurve og Legemiddelhandtering) - RIS/PACS konsolidering Dei største prosjekta under administrativt er: - Alle møter - FDVU eigedom IKT-investering lokalt Lokale IKT investeringar (tal i tusen kroner) IKT infrastruktur IKT utstyr 500 Sum investeringar Av lokale investeringar er det sett av midlar til: - Vidare utbygging av trådlaust nett - Opprydding fordelarrom FSS - Etablering av redundant single-modus fiberring FSS - Vedlikehald/kjøp av videoløysningar Investeringsbudsjett 2014 Helse Førde 4

5 Langtidsbudsjett for investeringar Investeringsramma for 2015 er på 76,4 millionar. Finansieringsevna er høgare, men delar av midlane vert flytta til 2016 då byggeaktiviteten på «Nybygg aust» startar. Administrasjonen legg følgjande oppsett til grunn for arbeidet med langtidsplan: Type investering Spesifikasjon av investeringsprosjekt Tal i millionar kroner Sum 5 år Naudstrum infrastruktur FSS 5,0 5,0 5,0 15,0 Brannsikring HF 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 Investering Byggteknisk infrastruktur 9,5 7,8 8,2 9,0 10,0 44,5 i nybygg/ Framtidig energiforsyning/enøk - FSS 2,0 4,0 3,0 9,0 ombygging Arealplan LSH 0,5 7,0 5,0 12,5 Arealplan Arealplan FSS somatikk 2,0 2,0 2,0 33,0 41,0 80,0 Bygg aust FSS - avlastningsbygg 20,0 75,0 44,0 139,0 Arealplan psykiatri 2,4 8,8 11,2 105,1 105,1 232,5 Sum nybygg/større ombyggingar 35,4 94,6 73,4 164,1 170,1 537,5 Medisinskteknisk MTU 23,0 18,0 18,0 30,0 22,0 111,0 utstyr MTU, dagkirugi NSH 8,0 8,0 SUM medisinsk teknisk utstyr 31,0 18,0 18,0 30,0 22,0 119,0 IKT infrastruktur 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 6,0 IKT-investeringer IKT utstyr 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 SUM IKT-investeringer 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 8,5 Andre Ambulansar 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 41,4 investeringer SUM andre investeringer 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 41,4 Sum finansieringsbehov 76,4 122,5 101,3 204,1 202,1 706,4 Finansiering Lånebehov nybygg psykiatribygg 0,0-8,8-11,2-105,1-105,1-230,1 Sum lånebehov 0,0-8,8-11,2-105,1-105,1-230,1 Sum sjølvfinansiert 76,4 113,8 90,2 99,0 97,0 476,3 Investeringsbudsjett 2014 Helse Førde 5

Styresak. Sjur Olav Sandal/ Vidar Vie Investeringsplan 2014 Helse Førde HF. Arkivsak 2013/6455 Styresak 089/2013 A Styremøte 13.12.

Styresak. Sjur Olav Sandal/ Vidar Vie Investeringsplan 2014 Helse Førde HF. Arkivsak 2013/6455 Styresak 089/2013 A Styremøte 13.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2013 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal/ Vidar Vie Investeringsplan 2014 Helse Førde HF Arkivsak 2013/6455 Styresak 089/2013

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020. Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015 A Styremøte 29.05.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020. Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015 A Styremøte 29.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 21.05.2015 Sakshandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Langtidsbudsjett og investeringsplan 2016 2020 Arkivsak 2015/2434/ Styresak 036/2015

Detaljer

Styresak. Kåre Mentz Lysne/ Vidar Vie Investeringsplan 2011 Helse Førde HF. Arkivsak 2010/2389 Styresak 080/10 A Styremøte 16.12.

Styresak. Kåre Mentz Lysne/ Vidar Vie Investeringsplan 2011 Helse Førde HF. Arkivsak 2010/2389 Styresak 080/10 A Styremøte 16.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 08.12.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kåre Mentz Lysne/ Vidar Vie Investeringsplan 2011 Helse Førde HF Arkivsak 2010/2389 Styresak 080/10

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 07.05. 2008 2007/617/ Styresak 040/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 07.05. 2008 2007/617/ Styresak 040/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 28.04.2008 Sakhandsamar: Leif Johan Røthe, Terje Arne Krokvik, Hans Stenby Saka gjeld: MOBA 3. etasje innreiing Helse Stavanger HF Arkivsak

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd

DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 08.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Helge Bergmann SAKA GJELD: Nytt Barne- og ungdomssjukehus endeleg avgjerd STYRESAK: 48/15 A STYREMØTE: 18.06.2015

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 02.09. 2009 2008/193/031 Styresak 081/09 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 02.09. 2009 2008/193/031 Styresak 081/09 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 14.08.2009 Sakhandsamar: Leif Johan Røthe, Terje Arne Krokvik, Hans Stenby Saka gjeld: Nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin

Detaljer

Styresak. 3. Styret ber om at det bllir søkt om 50% lånefinansiering frå sentrale myndigheiter.

Styresak. 3. Styret ber om at det bllir søkt om 50% lånefinansiering frå sentrale myndigheiter. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.01.2010 Sakhandsamar: Leif Johan Røthe Saka gjeld: Forprosjekt for nytt senter for barn, unge og psykosomatisk medisin, BUSP, fase 1 Arkivsak

Detaljer

Bygging og finansiering av sjukehusbygg. Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF

Bygging og finansiering av sjukehusbygg. Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF 1 Bygging og finansiering av sjukehusbygg Samling vernetenesta, Sola strandhotell 16.september 2014, Ivar Eriksen, eigardirektør Helse Vest RHF 2 Innhald Korleis står det til med eigedomsmassen i Helse

Detaljer

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015

Saksnr Utvalsnamn Møtedato. 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 1 Saksframlegg Langtidsbudsjett (LTB) HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 36/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. juni 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/ Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse:

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11.2014 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans Kristian Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Utbyggingsprosjekt ved Haraldsplass

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015. Investeringsprogram 2015 2018

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015. Investeringsprogram 2015 2018 - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Investeringsprogram 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 27.10.2014 Del VII - Investeringsprogram Investeringsprogram 2015-2018 A. Samla oversikt I tabellen over

Detaljer

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring

Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksframlegg Forslag til finansstrategi for Helse Midt-Norge - høring Saksnr Utvalsnamn Møtedato 28/2015 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06.mai 2015 Saksbehandlar: Anne Brit Krøvel Balsnes/Heidi Nilsen

Detaljer

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde

STYREMØTE. Helse Førde HF. 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde STYREMØTE Helse Førde HF 30.09.2011, Førde sentralsjukehus, Svanehaugvegen 2, Førde 1 INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FØRDE HF Stad: Førde sentralsjukehus, møterom 4, Svanehaugvegen 2, Førde Møtetidspunkt:

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, 14.11.14 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF

Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Sykehusutbygging i Helse Fonna HF Økonomiske analyser og beregninger Finansieringsplan Gevinstrealisering Økonomisk bærekraft Haugesund, oktober 2014 Innhold INNHOLD 2 1 FINANSIERINGSKILDER FOR INVESTERINGER

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF Tid: Tysdag 6. september 2005, kl 0830 kl 1430 Stad: Sola Strand Hotell, Sola Styremøtet var ope for publikum og presse Saker: Sak 70/05 B Godkjenning av innkalling

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

STYRESAK. DATO: 04.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Budsjett 2015 ARKIVSAK: 2015/1925 STYRESAK: 28/15 B STYREMØTE: 11.06.

STYRESAK. DATO: 04.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Budsjett 2015 ARKIVSAK: 2015/1925 STYRESAK: 28/15 B STYREMØTE: 11.06. STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 04.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Lars-Johan Frøyland SAKA GJELD: Budsjett 2015 ARKIVSAK: 2015/1925 STYRESAK: 28/15 B STYREMØTE: 11.06.2015 FORSLAG

Detaljer

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ:

NOTAT. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: Administrerande direktør DATO: 16.02.2015 FRÅ: NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.02.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Tove Hagland SAKA GJELD: Resultatnotat ARKIVSAK: 2015/1420/ STYRESAK: 020/15 STYREMØTE:

Detaljer

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013

Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 VOLDA KOMMUNE ØRSTA KOMMUNE Helse Møre og Romsdal HF 6026 ÅLESUND Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2013/134 635/2013 G09 ADM/ RSJ 18.01.2013 _ ENDRA FUNKSJONSFORDELING OG SPAREPROSESS

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 21.05.14 kl. 09.30 15.00 Møtestad: Scandic hotell Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Christiansen Solfrid

Detaljer

Styresak. Kjell-Einar Bjørklund, Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby Forprosjekt for Mottaksklinikken på Haukeland universitetssjukehus

Styresak. Kjell-Einar Bjørklund, Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby Forprosjekt for Mottaksklinikken på Haukeland universitetssjukehus Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 27.05. 2013 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Terje Arne Krokvik og Hans K. Stenby Forprosjekt for Mottaksklinikken på Haukeland

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer