Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger"

Transkript

1 Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Oversiktskisse som viser bygninger og byggefaser FAVEO. Usikkerhetsanalyse Ikke trykt vedlegg: Styresak 27/2007 i NLSH og 69/2007 i Helse Nord RHF Bakgrunn: Styret i Nordlandssykehuset fattet i sak 27/2007 Modernisering av Nordlandssykehuset HF Bodø Somatikk - tilrådning om godkjenning av forprosjekt byggetrinn 2 ved NLSH Bodø, følgende vedtak: 1. Styret viser til saksutredningen og tilrår overfor Helse Nord at forprosjektet godkjennes slik det fremgår av rapport fra Medplan AS Arkitekter Utbygging og modernisering Nordlandssykehuset Somatikk Bodø. Forprosjekt, byggetrinn 2 Bok 1 ARK datert samt rapport fra SINTEF Helse Forprosjektrapport-godkjenning av forprosjekt for Nye Nordlandssykehuset Byggetrinn 2, fase 1-4 datert som grunnlag for videre detaljplanlegging og realisering av prosjektet. 2. Det tilrås at prosjektet realiseres innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks på hhv m2 og m2. 3. Det tilrås at kostnadsrammen for prosjektet inkludert utstyr fastsettes til 2.389,3 mill kr i kostnadsnivå pr Styret ber om å få seg forelagt egen sak med hensyn til håndtering av prisstigningen etter kontrahering samt byggelånsrenter. 4. For finansiering av byggetrinn 2 vises til Helse Nord sin vedtatte investeringsplan for Styret viser for øvrig til vedtak i sak 100/2006 og forutsetter at arbeidet med forberedende arbeider(fase 1) igangsettes i tråd med vedtak i styret for Helse Nord, jfr. Sak 100/2007 slik at prosjektet kan realiseres i samsvar med den fremdriftsplan som fremgår av plangrunnlaget, dvs ferdigstilling med: Fase 2 innen utgangen av 2012 Fase 3 i løpet av 2015 Fase 4 i løpet av Styrets tilrådning i punktene 1-4 gjøres under forutsetning om godkjenning fra Helse og Omsorgsdepartementet(HOD). Styresak 81/11 Møtedato: 6. oktober

2 Saken ble deretter fulgt opp av styret i Helse Nord RHF, som fattet følgende vedtak: 1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner forprosjektet slik det fremgår av rapport fra Medplan AS Arkitekter Utbygging og modernisering Nordlandssykehuset Somatikk Bodø. Forprosjekt, byggetrinn 2 Bok 1 ARK datert samt rapport fra SINTEF Helse Forprosjektrapport godkjenning av forprosjekt for Nye Nordlandssykehuset Byggetrinn 2, fase 1-4 datert som grunnlag for videre detaljplanlegging og realisering av prosjektet. 2. Prosjektet realiseres innenfor et netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks på hhv m2 og m2 der det i bruttoarealet ligger inne en reserve på m2. 3. Kostnadsrammen for prosjektet inkludert utstyr fastsettes til 2 389,3 mill kr i kostnadsnivå pr Styret ber om å få seg forelagt egen sak med hensyn til håndtering av prisstigning etter kontrahering samt byggelånsrenter. 4. For finansiering av byggetrinn 2 viser styret til vedtatt investeringsplan Styret viser for øvrig til vedtak i sak og forutsetter at arbeidet med forberedende arbeider (fase 1) igangsettes slik at prosjektet kan realiseres i samsvar med den fremdriftsplan som fremgår av plangrunnlaget, dvs. ferdigstilling med: Fase 2 innen utgangen av 2012 Fase 3 i løpet av 2015 Fase 4 i løpet av Styrets vedtak i punktene 1-4 gjøres under forutsetning om godkjenning av lån til byggetrinn 2 fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD). Styret ber således adm. direktør sende lånesøknad for byggetrinn 2 til HOD og ber om å få seg forelagt departementets vedtak så snart det foreligger. Det var i forkant av godkjenningen av forprosjektet gjennomført usikkerhetsanalyse av prosjektets kostnader ekskl utstyr, renter og prisstigning i byggeperioden. Den vedtatte rammen på 2.389,3 mill kr ga ut fra denne analysen om lag 50 % sikkerhet for realisering innenfor rammen. Dvs 50 % sannsynlighet for at rammen skal holde, og 50 % sannsynlighet for at den blir overskredet. Denne 50/50 vurderingen var avvikende fra sikkerhetsmargin på 85/15 som på samme tid ble lagt til grunn ved oppføring av andre statlige bygg. I høringsutkastet for ny utgave av Tidligfaseveileder for Sykehusprosjekt heter det under kapittelet om forprosjektet: Det skal gjennomføres en usikkerhetsanalyse for å vurdere kalkylens presisjonsnivå og for å identifisere de elementene som bidrar mest til den økonomiske risikoen. Det skal angis en forventet prosjektkostnad basert på p50 og krav til margin ved et forhøyet sannsynlighetsnivå (p85). Den beregnede prosjektkostnaden sammen med marginen fra usikkerhetsanalysen, skal være grunnlaget for fastsettelse av investeringsrammen og for etablering av en økonomisk styringsmodell for utbyggingen. Denne normen var imidlertid ikke gjeldende for nye sykehusbygg i 2007, men har vært gjort gjeldende i forbindelse med beslutning om nye sykehusbygg som er fattet etter Til sammenligning er finansieringsrammen for nytt sykehus i Vesterålen satt ut fra 85 % sannsynlighet. Styresak 81/11 Møtedato: 6. oktober

3 Tabell 1 nedenfor viser vedtatt budsjett for forprosjektet justert til prisnivå slik det ble vedtatt med 50/50 sannsynlighet, sammenlignet med prisjustert usikkerhetsanalyse med 85/15 sannsynlighet slik det forelå i beslutningsgrunnlaget i Tabell 1: Vedtatt budsjett forprosjekt og usikkerhetsanalyse justert til prisnivå Prisnivå Vedtatt i 2007 Usikkerhetsanalyse Differanse Kap 50/50 85/15 A2 Generelle og spesielle kostnader etter B Fase C Fase D Fase E Fase G1 Indre og ytre forhold/følgekostnader Sum ekskl brukerutstyr og marginer A1 Generelle og spesielle kostnader før F Utstyr til BT G2 Marginer Sum Tabellen viser at differansen mellom vedtatt investeringsramme og nødvendig ramme for å håndtere usikkerhet med 85 % sannsynlighet utgjør 145 mill kr etter justering til prisnivå I august 2011 ble det gjennomført ny usikkerhetsanalyse for byggetrinn 2. Denne analysen bekrefter de signaler som tidligere er fremkommet gjennom tertialrapportering om at byggeprosjektet er uten tilstrekkelige marginer. I tabell 2 fremkommer ny usikkerhetsanalyse fra august 2011 sammenlignet med vedtatt budsjett i prisnivå Tabell 2: Ny usikkerhetsanalyse pr august 2011 og differanse mot vedtatt budsjett Prisnivå : Ny Vedtatt i 2007 styringsramme som er nødvendig for å kjøre prosjektet med 50/50 sannsynlighet Differanse Kap 50/50 50/50 A1 Generelle og spesielle kostnader B Fase C Fase G1 Indre og ytre forhold/følgekostnader Sum ekskl brukerutstyr og marginer D Fase E Fase F Utstyr til BT G2 Marginer Sum Tabell 2 viser at ut fra oppdatert usikkerhetsanalyse ut fra 50/50 sannsynlighet er prognosen at det vil bli en overskridelse på 129,1 mill kr for byggeprosjektet ut fra prisnivå Marginutfordringen på 129, 1 mill kr ville ikke vært tilstede dersom prosjektet hadde blitt budsjettert ut fra en sannsynlighet på 85/15 jamfør tabell 1. I sistnevnte tilfelle ville vi i stedet hatt en margin på 16 mill kr. Styresak 81/11 Møtedato: 6. oktober

4 Usikkerhetsanalysen inneholder på dette tidspunkt ikke ny informasjon om fase 3 og 4. Opprinnelig budsjett for disse fasene videreføres derfor inntil videre med 50/50 sannsynlighet. For å ta høyde for endringene som har skjedd siden 2007 vil rekalkulering av fase 3 og 4 være nødvendig. Ny usikkerhetsanalyse for disse fasene vil etter planen skje høsten Usikkerhetsanalysen fra 2011 i tabell 2 har tatt inn over seg det faktiske merforbruk fra tidligere faser, samt sannsynlige merkostnader i post A i fremtidige perioder. De største avvikene fra budsjett 2007 gjelder: Kap A Generelle og spesielle kostnader økning fra 364,9 til 505,6 mill kr Kap G1 Indre og ytre forhold økning fra 0,1 til 29,6 mill kr Kap B Fase 1 besparelse på 72,9 mill kr har bidratt til å dekke merforbruk i kap A I kostnadsoverslaget i forprosjektet var kapittel A satt til 370,7 mill kr (2011-kroner). Dette utgjorde 13,3 % av totalkostnadene. Etter ny usikkerhetsanalyse er dette beløpet økt til 505,8 mill kr, som utgjør 17,4 % av totalkostnadene. Erfaringen viser at prosjekter med tilsvarende kompleksitet som dette budsjetterer med om lag 20 % av totalkostnadene til dette formålet. De ulike kostnadselementene i kapittel A spesifiseres i tabell 3 nedenfor. Tabell 3: Samlede kostnader i kapittel A i byggeperioden Forprosjekt 2007 Prisnivå Prisnivå Usikkerhetsanalyse 2011 Endring KAP A1 Generelle kostnader før 2005 kr kr kr ( ) Tidligfasearbeider aug 2007 kr kr kr ( ) Prosjektering detaljprosjekt kr kr kr KAP A2 Byggherrens egen adm./prosjektledelse kr kr kr Overordnet byggeledelse kr kr kr Diverse generelle kostnader kr kr kr Kunstnerisk utsmykking kr kr kr Totalt kr kr kr Som det går frem av tabellen er det store avviket i kapittel A er i all hovedsak knyttet til prosjektering. Dette skyldes flere forhold: Opprinnelig kontrakt med rådgivningsgruppen for R1 var satt for lavt, noe som ble tydelig tidlig i detaljplanleggingsfasen. Det ble etter hvert så stor uenighet om kontraktens innhold at kontrakten med opprinnelig R1 ble terminert og nye rådgivere engasjert etter ny tilbudskonkurranse. Dette medførte budsjettjustering på om lag 60 mill kr. Opprinelig budsjett tok ikke høyde for at prosjektet skulle gjennomføres i en tiårsperiode, noe som medfører at planleggingen må håndtere flere innspill til planendringer enn ved prosjekt med normal byggetid. Hensynet til sikker drift av sykehuset i gjennomføringsfasen og håndtering av stor mengde uforutsette hendelser, gjør at det må holdes høy beredskap på prosjekteringsgruppen i hele byggeperioden. Fremdriften i byggeprosjektet har 2 års forsinkelse i forhold til styrevedtakets punkt 5. I usikkerhetsanalysen som var gjort i forprosjektet var kap G1 Indre/ytre forhold gitt et sannsynlig budsjett på 0,1 mill kr. Dette er et svært lavt budsjett i forhold til prosjektets størrelse og kompleksitet. Normalt ville det i et prosjekt vært satt av budsjett for slike nødvendige tiltak innenfor en overordnet margin. Prosjektet er så langt belastet med 29 mill kr knyttet til dette kapittelet, og omfatter blant annet økt sengetall intensivmedisin, nukleærmedisin, fedmepoliklinikk, Styresak 81/11 Møtedato: 6. oktober

5 palliativt team, medisinerstudenter, prøvesatelitt, gassrensing, arkiv, arbeider i hovedkjøkkenet, tomtekostnader mv. Det er videre grunn til å tro at Kap G1 kan bli spesielt utfordret i fase 3 og 4. Med bakgrunn i usikkerhetsanalysen og det behov som er fremkommet mht finansiering vil det ikke være mulig å realisere byggetrinn 2 som forutsatt innenfor den vedtatte investeringsrammen. Som det fremgår av tabell 2 er det 50 % sannsynlighet for at prosjektet vil ha et merforbruk på 129,1 mill kr. I den grad budsjettavviket forutsettes løst gjennom reduksjon i kostnadene vil dette innebære at det må gjennomføres vesentlige kutt/endringer i prosjektet. Dersom dette skal kunne gi nødvendig effekt må slik beslutning fattes snarest mulig ut fra fremdriften i byggeprosjektet. En stopp med replanlegging og reprosjektering av byggeprosjektet vil i seg selv ha et uforutsigbart og høyt kostnadsnivå, jamfør tabell 3 med oversikt over de overskridelser som allerede har oppstått innenfor disse postene. I tillegg til at netto besparelse i beste fall vil bli marginal, vil en slik løsning gi uheldige konsekvenser både for romprogrammet og det estetiske inntrykket av bygget. Ettersom Nordlandssykehuset var det første større sykehusbygg som ble vedtatt etter innføring av sykehusreformen, og det eneste større sykehusbygget som er finansiert ut fra 50/50 sannsynlighet, vil det være rimelig at de samme premisser legges til grunn for finansieringen av Byggetrinn 2 i Bodø som for andre nye sykehusprosjekter i spesialisthelsetjenesten forøvrig. Ved justering av finansieringsrammen til 85/15 vil Nordlandssykehuset tilføres tilstrekkelig margin for å håndtere usikkerheten knyttet til Fase 1 og 2. Tilråding: Styret inviteres til å fatte følgende Vedtak Styret søker Helse Nord RHF om økning i rammen for Byggeprosjektet i Bodø med 145 mill kr, tilsvarende differansen ved økning fra 50/50 til 85/15 sikkerhet ihht vedtatt forprosjekt. Gitt at rammene innvilges skal prosjektet fortsette etter gjeldende planer frem til ferdigstillelse av fase 2. Avstemming: Vedtak: Styresak 81/11 Møtedato: 6. oktober

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT

STOKMARKNES SKISSEPROSJEKT Deres dato: Saksbehandler: Asbjørn Elde/Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 27/ 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200300710-48 031 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 21. og 22. juni 2012 Kl.: 19.30, dag 1 10.30, dag 2 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-48/012 Saksbeh/tlf: Karin

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug/755 12 920 Dato: 14.6.2010 Styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart

Detaljer

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 152-2012 Konsernbestemmelser for investeringer, revisjon Formål/sammendrag Helse

Detaljer

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 18.10.2013 Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 10. oktober 2007 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Linken Møtesenter Forskningsparken Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 20. juni 2013 Kl.: 10.30 til ca. 15.00 Sted: Rica Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/338-49/012

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen

Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Forvaltningsrevisjon Utført av Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Formål: - Vurdere prosessen rundt investeringene i Sør-Aurdalsheimen Område: Investeringer i Sør-Aurdalsheimen Kommune: Sør-Aurdal Adresse:

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Breivika, nytt pasienthotell prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart

Breivika, nytt pasienthotell prosjektramme og stadfestelse av vedtak om byggestart Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 19.4.2013 Styresak 45-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Breivika, nytt pasienthotell prosjektramme

Detaljer

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011

Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak 73-2010, 132-2010 og 47-2011 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.9.2011 Styresak 103-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø kostnadsramme pasienthotell, oppfølging av styresak

Detaljer

Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A- fløy detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av styresak 59-2013

Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A- fløy detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av styresak 59-2013 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A- fløy detaljprosjektering og entrepriseplan,

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge

1 Analyse av økonomisk bærekraft i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge 1 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Tilnærming og beskrivelse av metode... 4 3. Økonomisk bæreevne... 4 4. Oppsummering og konklusjon... 5 a) Hvilke vurderinger og analyser er utført?...5 b) Oppsummering

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

BÆRUM KULTURHUS MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT MERKOSTNADER SVAKHETER OG ERFARINGER FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNHOLD SAMMENDRAG 1 INNLEDNING... 1 1.1 AVGRENSINGER... 1 1.2 DATAINNSAMLING... 1 1.3 KORT HISTORIKK... 2 2 MÅLSETTINGEN MED PROSJEKTET...

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer