Protokoll Styremøte, 4 februar 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll Styremøte, 4 februar 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00"

Transkript

1 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 4 februar 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Finn Henry Hansen x Styremedlem Ellen B.Pedersen x Styremedlem Tone Nordøy x Styremedlem Ingeborg Overvoll x Styremedlem Heidi Øyvann x Ansatte repr. Magne Johansen x Ansatte repr. Anne Fagerheim for Rune x Holm Ansatte repr. Jørgen Hansen x Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim x Økonomidirektør Jørn Stemland x POU- direktør Per Ingve Norheim x Kontorsjef Rolf Jensen x Informasjonssjef Randi Angelsen x Fag direktør Otto Mathisen x Disse deltok i møtet under behandling av styresak 6/05: Wenche Amundsen, Utbyggingsavdelingen Arvid Ottar, Medplan AS Arkitekter (presenterte utbyggingsprosjektet) Lars Vårland direktør Helse Nord Agnar Nikolaisen, Utbyggingsavdelingen Styreleder lukket møte i sak 6 i 10 min for orientering om intern sak for styret. Ellen B. Pedersen og Finn Henry Hansen fratrådte møte kl.14:45 1

2 Saksliste Styremøte, 4 februar 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 Tid Saksnr. Åpent styremøte, Sakstittel 11:00 Lunsj 11:30 Sak 01/05 Undertegning av protokoll 20 desember 11:35 Sak 02/05 Styrking av geriatri og FMR 12:00 Sak 03/05 Arbeidsplan 12:30 Sak 04/05 Styringsdokument rapportering 13:00 Sak 05/05 Orienteringssaker: 1. Regnskap foreløpig rapport muntlig orientering 2. Praktisering av møteoffentlighet i styremøter 13:30 Sak 06/05 16:30 Eventuelt Revidert skisseprosjekt, byggetrinn 2-5 2

3 Styresaknr. 01/05 REF: 2002/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20 DESEMBER 2004 Innstilling til vedtak : Protokoll fra styremøte 20 desember 2005 godkjennes Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak : Protokoll fra styremøte 20 desember 2005 godkjennes 3

4 Styresaknr. 02/05 REF: 2005/ STYRKING AV GERIATRI OG FMR Innstilling til vedtak: Styret inviteres til å fatte følgende vedtak 1. Sengekapasiteten ved FMR økes med 3 senger. Det økte tilbudet forutsettes realisert innenfor en økning av basisrammen med 1,1 mill kr i 2005 og 1,6 mill kr i Den økte sengekapasiteten forutsettes å gi en økning på 110 DRG-poeng på årsbasis. 2. Det startes etablering av geriatrisk team innenfor en ramme på 0,75 mill kr i 2005 og med en helårskostnad på 2,5 mill kr i Teamet skal gi tilbud internt til de forskjellige avdelinger i NLSH, samt danne bindeledd til kommunehelsetjenesten. Det skal også gis et poliklinisk tilbud. 3. Økt arealbehov knyttet til nyetableringene forutsettes løst gjennom omdisponering av eksisterende arealer i NLSH. Avstemming: Enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Sengekapasiteten ved FMR økes med 3 senger. Det økte tilbudet forutsettes realisert innenfor en økning av basisrammen med 1,1 mill kr i 2005 og 1,6 mill kr i Den økte sengekapasiteten forutsettes å gi en økning på 110 DRG-poeng på årsbasis. 2. Det startes etablering av geriatrisk team innenfor en ramme på 0,75 mill kr i 2005 og med en helårskostnad på 2,5 mill kr i Teamet skal gi tilbud internt til de forskjellige avdelinger i NLSH, samt danne bindeledd til kommunehelsetjenesten. Det skal også gis et poliklinisk tilbud. 3. Økt arealbehov knyttet til nyetableringene forutsettes løst gjennom omdisponering av eksisterende arealer i NLSH. 4

5 Styresaknr. 03/05 REF: 2004/ PLAN FOR IMPLEMENTERING AV ARBEIDSPLANSYSTEMET GAT TURNUS I NORDLANDSSYKEHUSET Innstilling til vedtak: Vi viser til prosjektplanen og rår styret til å fatte følgende v e d t a k : 1. Sykehusstyret er inneforstått med Helse Nords beslutning om innføring av arbeidsplansystem i helseforetakene og tar foreliggende prosjektplan for innføring av arbeidsplan i Nordlandssykehuset til etterretning. 2. Sykehusstyret godkjenner en budsjettramme på 1,55 mill. kr. knyttet til gjennomføring av prosjektet og forutsetter at det gjennomføres et gevinstrealiseringsprosjekt. Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Sykehusstyret er inneforstått med Helse Nords beslutning om innføring av arbeidsplansystem i helseforetakene og tar foreliggende prosjektplan for innføring av arbeidsplan i Nordlandssykehuset til etterretning. 2. Sykehusstyret godkjenner en budsjettramme på 1,55 mill. kr. knyttet til gjennomføring av prosjektet og forutsetter at det gjennomføres et gevinstrealiseringsprosjekt. 5

6 Styresaknr. 04/05 REF: 2004/ STYRINGSDOKUMENT 2004 RAPPORTERING Innstilling til vedtak: Styret inviteres til å fatte følgende vedtak Rapport til Helse Nord knyttet til rapportering om hvordan innholdet i styringsdokumentet for 2004 er fulgt opp, tas til etterretning. Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak: Rapport til Helse Nord knyttet til rapportering om hvordan innholdet i styringsdokumentet for 2004 er fulgt opp, tas til etterretning. 6

7 Styresaknr. 5/05_ REF: 2002/ ORIENTERINGSSAKER TIL STYRET 4 FEBRUAR /05-1. Regnskap 2004 foreløpig rapport, muntlig orientering 5/05-2. Praktisering av møteoffentlighet i styremøter Innstilling til vedtak: Styret tar sakene til orientering Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret tar sakene til orientering 7

8 Styresaknr. 06/05 REF: 2004/ UTBYGGINGSPROSJEKTET - REVIDERT SKISSEPROSJEKT BYGGETRINN 2-5 Innstilling til vedtak: Styret inviteres til å fatte følgende vedtak 1. Styret ved NLSH tar orienteringen om byggetrinn 1 til etterretning og er tilfreds med at de reelle kostnadene er innenfor kostnadsberegningen i forprosjektet. 2. Styret ved NLSH tilrår at styret for Helse Nord godkjenner det fremlagte skisseprosjektet for fase 2-5 som grunnlag for videre prosjekteringsarbeid og at det utarbeides et forprosjekt for byggetrinn 2 og 3 som legges frem for godkjenning innen februar Forprosjektet skal kvalitetssikres gjennom ekstern følgeevaluering. 4. Styret ved NLSH tilrår overfor styret for Helse Nord at det resterende grunnlag for en ferdigstillelse av konseptfasen utarbeides innen og forelegges Helse- og omsorgsdepartementet til godkjenning. 5. Styret ved NLSH legger til grunn at endelig finansieringsplan ses i sammenheng med investeringsplan for Helse Nord og at den fremlegges for godkjennelse i styret for Helse Nord sammen med departementets tilbakemelding på konseptfasen. Forslag til endret innstilling fra styreleder : Pkt. 2 strykes, nytt pkt. 2,3 og 4 1. Styret ved NLSH tar orienteringen om byggetrinn 1 til etterretning og er tilfreds med at de reelle kostnadene er innenfor kostnadsberegningen i forprosjektet. 2. Styret vil uttrykke sin anerkjennelse over den omfattende planleggings- og prosjekteringsarbeid som er utført i tilknytning til byggetrinn Styret vil imidlertid samtidig uttrykke sin bekymring over prosjektets areal- og kostnadsutviklingsom er vanskelig å tilpasse Helse Nord RHF`s samlede investeringsrammer 4. Styret anbefaler å gå videre med forprosjekt for byggetrinn 2 og 3 og tilrår styret for Helse Nord å godkjenne det fremlagte reviderte skisseprosjekt som grunnlag for fase 2 og 3, med følgende merknad: -styret vil be om at en i forprosjekt et forsøker å innpasse deler av funksjonene i byggetrinn 4 og 5 i byggetrinn 2 og Forprosjektet skal kvalitetssikres gjennom ekstern følgeevaluering. 6. Styret ved NLSH tilrår overfor styret for Helse Nord at det resterende grunnlag for en ferdigstillelse av konseptfasen utarbeides innen og forelegges Helse- og omsorgsdepartementet til godkjenning. 7. Styret ved NLSH legger til grunn at endelig finansieringsplan ses i sammenheng med investeringsplan for Helse Nord og at den fremlegges for godkjennelse i styret for Helse Nord sammen med departementets tilbakemelding på konseptfasen. 8

9 Avstemming: Administrasjonen trekker sitt forslag. Nytt forslag enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret ved NLSH tar orienteringen om byggetrinn 1 til etterretning og er tilfreds med at de reelle kostnadene er innenfor kostnadsberegningen i forprosjektet. 2. Styret vil uttrykke sin anerkjennelse over den omfattende planleggings- og prosjekteringsarbeid som er utført i tilknytning til byggetrinn Styret vil imidlertid samtidig uttrykke sin bekymring over prosjektets areal- og kostnadsutviklingsom er vanskelig å tilpasse Helse Nord RHF`s samlede investeringsrammer 4. Styret anbefaler å gå videre med forprosjekt for byggetrinn 2 og 3 og tilrår styret for Helse Nord å godkjenne det fremlagte reviderte skisseprosjekt som grunnlag for fase 2 og 3, med følgende merknad: -styret vil be om at en i forprosjekt et forsøker å innpasse deler av funksjonene i byggetrinn 4 og 5 i byggetrinn 2 og Forprosjektet skal kvalitetssikres gjennom ekstern følgeevaluering. 6. Styret ved NLSH tilrår overfor styret for Helse Nord at det resterende grunnlag for en ferdigstillelse av konseptfasen utarbeides innen og forelegges Helse- og omsorgsdepartementet til godkjenning. 7. Styret ved NLSH legger til grunn at endelig finansieringsplan ses i sammenheng med investeringsplan for Helse Nord og at den fremlegges for godkjennelse i styret for Helse Nord sammen med departementets tilbakemelding på konseptfasen. 9

10 Eventuelt: Styret ønsker å få presentert medisinsk avdeling, Styresaksmatrise Signering av protokoll Bjørn Kjensli, styreleder Finn Henry Hansen,nestleder Ellen B.Pedersen Tone Nordøy Ingeborg Overvoll Heidi Øyvann Rune Holm Jørgen Hansen Magne Johansen Eivind Solheim 10