PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018"

Transkript

1 Styresaknr. 17/08 REF: 2006/ PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken: Uttrykte vedlegg: Styresak i Helse Nord Plankalender 2008, datert fra Helse Nord Styresak Konsolidert budsjett 2008 i Helse Nord Styresak (NLSH) Modernisering av Nordlandssykehuset Bodø Investeringsbudsjett 2008 og investeringsplan , datert fra Helse Nord Saksbehandlers kommentar: I følge Plankalender for 2008 skal helseforetakene gi innspill til og styrebehandle premisser og prioriteringer for drift og investeringer for 2009, samt økonomisk status og tilpasningsutfordringer for I brev av ber Helse Nord videre om oversendelse av investeringsbudsjett for 2009, samt investeringsplan for Helseforetakene skal gjøre vurderinger av: - prioriteringer og strategiske valg for årene framover - analyse og framskriving av økonomisk handlefrihet/omstillingsutfordring basert på fattede vedtak og beslutninger - nødvendig plan for å realisere økonomiske mål i analyse av mulighetene for driftseffektivisering for å dekke avskrivning og finanskostnader av ønsket investeringsvolum i årene framover - fastsetting av foreløpige planrammer for drift og investeringer i 2009 Frist for styrebehandling av helseforetakenes innspill er 1. mai HF-styrene bes om aktivt å ta stilling til og signalisere: - Økonomisk status og tilpasningsutfordringer Dette krever en presentasjon til HF-styret av langsiktige økonomiske utfordringer, økonomisk bæreevne av fremtidige investeringer og iverksetting av andre planer og tiltak. Drøfting av strategier og eventuelle nødvendige tiltak for å realisere økonomiske mål i 2008/2009 med bakgrunn i den langsiktige økonomiske analysen. I denne sammenheng må en særlig drøfte konsekvenser for ansatte og pasienttilbud. - Vurdering av størrelsen og fordeling av anbefalt investeringsramme for 2009 med særlig fokus på analyse av driftsøkonomiske konsekvenser av denne. - Styrets forventninger om økt finansiering til nye vedtatte tiltak Styret i Helse Nord vedtok i sak investeringsrammer for Investeringsplanen er en rullerende flerårig plan som oppdateres og justeres årlig. Oppdatert forslag til investeringsplan skal fremmes for RHF-styret i juni. Oppsummering Styret inviteres i denne saken til å ta stilling til: Strategi for løsning av økonomisk utfordring i Fordeling av investeringsramme for 2009 Forventning om økt finansiering til nye vedtatte tiltak Innledningsvis i saken foreligger analyse av økonomisk bærekraft med de konsekvenser beslutning om investeringsplan, finansieringsforutsetninger og tiltaksplan gir. Forutsetningene for analysen er beskrevet under de enkelte punkter i saksfremlegget. Styresak 17/08 5 mai 1

2 Analyse av økonomisk bæreevne Analysen av økonomisk bæreevne er basert på følgende forutsetninger: Framskrevet budsjett for 2008 inkl aktivitetsforutsetninger Reell 0-vekst i inntektene Budsjettbalanse i 2008 Gjennomføring av tiltaksplan på 172 mill kr Fullfinansiering av opptrappingsplan psykiatri Investeringsvolum ihht investeringsplan Effektivisert drift etter ferdigstillelse av Byggetrinn 2 og Vesterålen Endring i renter og avskrivninger ihht investeringsplan Prisstigning (generell og bygg) 3 % Nominell rente på 6 % og realrente på 3 % Det er i analysen ikke tatt hensyn til eventuell omfordeling som følge av ny nasjonal inntektsmodell. Eventuelle konsekvenser av statsbudsjettet mht lønns- og priskompensasjon, takstendringer, nye funksjoner m.v., vil først kunne innarbeides når statsbudsjettet for 2009 legges fram senere i høst. I tabell 1 oppsummeres resultatutvikling i perioden , med utgangspunkt i 2008-budsjettet. Tabell 1: Analyse av bæreevne (mill kr) Inntekter 2473,5 2605,4 2683,6 2764,1 2847,0 2932,4 3020,4 3111,0 3204,3 3300,4 3399,5 3501,4 Kapitalkompensasjon 20,0 20,0 21,0 21,0 21,0 125,0 106,0 105,0 103,0 73,0 73,0 Endring inntekter 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Sum inntekter 2473,5 2625,4 2709,4 2790,9 2873,8 2959,2 3151,2 3222,8 3315,1 3409,2 3478,3 3580,2 Driftskostnader ekskl avskrivninge 2501,7 2410,1 2482,4 2556,9 2633,6 2712,6 2794,0 2877,8 2964,1 3053,0 3144,6 3239,0 Økte FDVU-kostnader 17,2 17,7 24,2 25,0 27,8 28,6 Driftsbesparelser 0,0-4,2-4,4-4,5-30,5-52,1-71,8-92,7-108,3-111,5 Endring kostnader -1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5-1,5 Avskrivninger pr ,3 184,3 163,1 144,8 134,7 132,0 116,2 106,3 101,5 92,3 85,0 84,2 Avskrivninger nye bygg 3,9 7,6 7,6 7,6 110,8 110,8 110,8 158,0 166,5 166,5 Renter ,4 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 31,0 Endring renter 7,8 4,8-0,1-6,1 139,4 129,1 122,6 187,3 191,2 183,7 Sum kostnader 2701,4 2625,4 2686,7 2739,4 2800,9 2871,1 3176,6 3219,1 3281,0 3452,4 3536,3 3620,0 Driftsresultat -227,9 0,0 22,6 51,5 72,9 88,1-25,4 3,7 34,1-43,2-58,1-39,8 Som det går frem av analysen i tabell 1 vil driftsresultatet i årene være positivt som følge av reduserte avskrivninger fra åpningsbalansen og realisering av tiltak knyttet til drift og gjennomførte investeringer. Analysen forutsetter drift i balanse fra Fra 2012 til 2013 viser analysen en økning i styringsutfordringen på rundt 113 mill kr. Dette skyldes at vi fra dette tidspunkt tar i bruk nytt sykehus i Vesterålen og deler av byggetrinn 2 i Bodø, samt endringer i renter og avskrivninger som følge av dette, jfr. tabell 7 nedenfor for detaljer. Tabell 1 viser at kapitalkostnadene ved gjennomføring av investeringsplanen ikke lar seg finansiere fullt ut gjennom de reduserte driftskostnadene investeringsprosjektene foreventes å gi fra Realisering av prosjektene krever derfor økt kapitalkompensasjon fra Helse Nord, eventuelt ytterligere reduksjon i driftskostnadene. Styresak 17/08 5 mai 2

3 Prognose tiltaksplan Nordlandssykehuset hadde ved inngangen til budsjettåret 2008 en tilpasningsutfordring på 172 mill kr. I sak 44/2007 vedtok styret for Nordlandssykehuset en rekke tiltak (Tiltakspakke 1) med foreventet årseffekt på om lag 90 mill kr. I sak 12/2008 ga styret prinsipiell tilslutning til ytterligere iverksettelse av tiltak (Tiltakspakke 2), som sammen med vedtatte tiltak fra sak 44/2007 forventes å lukke foretakets økonomiske tilpasningsproblem for Styret har forutsatt at Nordlandssykehuset ved utgangen av 2008 skal ha en drift i balanse. En samlet oversikt over tiltaksplanen går frem av tabell 2 nedenfor. Tabell 2: Tilpasningstiltak 2008 (1000 kr) Tiltak Beskrivelse av tiltak Økonomisk effekt 2008 Effekt av styresak 20 og 36/2007 Ambulanse Nedlegging ambulanseenhet Innhavet, Hamarøy Kirurgi/gynekologi Sammenslåing sengepost Kirurgisk avdeling Redusert innleie Laboratorier Redusert bemanning Laboratorier Økte inntekter poliklinikk Klinisk service og rehabilitering Kostnadsreduksjon 478 Avd. Lofoten Tiltaksplan Lofoten Medisinsk avd. Økt DRG-inntekt Medisinsk avd. Reduserte kostnader Nevrologisk avd. Vakanser og omlegging av arbeidsplaner Avd.Vesterålen Tiltaksplan Vesterålen ØNH/Revma/øye Redusert sengetall Avd.reduksjoner (brev ) Tjenesteplaner, prosessanalyser, DRG-inntekter, reiser og annet Trinn 2 Ambulanse Redusert overtid og variabel lønn Operasjonsavd. Kostnadsreduksjon ned til bemanningsnivå sammenlignbare sykehus Barneavd. Reduksjon av høyt kostnadsnivå Klinisk service og rehabilitering Kostnadsreduksjoner Salten Psykiatriske senter Reduksjon av overforbruk ØNH/Revma/Øye Omlegging til 5-dagerspost Pasienttransport Kostnadsreduksjon Avd. Vesterålen Reduksjon kostnadsnivå (spesielt kirurgi og intensiv/mottak) Effekt av styresak 12/2008 Medisin/akuttmed avd. Observasjonspost medisinsk avd Nevrologisk avd. Sammenslåing Nevrologisk avd og KSR Kirurgisk avd Reduksjon 12 senger kirurgisk avdeling SSKV/SPS Nedlegging 1 allmenpsykiatrisk post Driftsteknisk avd Overføring av Rensåsen barnehage til Bodø kommune Akuttmed Reduksjon i fagtid ambulansetjenesten Flere avdelinger Reduksjon utskrivningsklare pasienter Driftsteknisk avd Realiseringsgevinst eiendom Flere avdelinger Generell reduksjon månedsverk Andre driftskostnader Reduksjon Sum effekt av tiltak I tillegg til tiltakene referert i tabell 2 stilles krav om realisering av besparelser knyttet til nye investeringsprosjekter, ref tabell 5 som viser driftsøkonomiske besparelser av investeringene. Det pågår arbeid med konkretisering av styresak 12/2008. Styresak 17/08 5 mai 3

4 Endring i styringsmål Styringsmålet for Nordlandssykehuset er for budsjettåret 2008 fastsatt til 117 mill kr. Dette tilsvarer økningen i pensjonskostnader som følge av endrede forutsetninger for beregning av pensjon. Det er foreløpig ikke besluttet hvordan de økte pensjonskostnadene vil bli håndtert i årene som kommer, og det er i analysen forutsatt at styringsmålet også i planperioden vil tilsvare merkostnader tilknyttet pensjon. Det er videre forutsatt at likviditetsmessige konsekvenser av de økte pensjonskostnader vil bli kompensert. Endring i inntekter Styret i Helse Nord vedtok i sak at avkastningskravet på boliger skal økes fra 1 til 3 % i 2008 og videre til 5 % fra Dette utgjør en inntektsreduksjon på 4,2 mill kr fra 2008 til Videre forutsettes betaling for laboratorietjenester fra helseforetakene internt i Helse Nord å utgjøre om lag 10 mill kr fra og med budsjettåret Tabell 3: Endring i inntekter 2009 (mill kr) Endring inntekter Prognose Budsjett Økt avkastningskrav boliger 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Laboratorieinntekter -10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0-10,0 Sum endrede inntekter -5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8-5,8 Endring i kostnader Som følge av oppløsningen av Hålogalandssykehuset i 2006 var det forutsatt at Nordlandssykehuset over en toårsperiode skulle dekke deler av omstillingskostnadene som følge av overføring av personell til Universitetssykehuset Nord Norge. Disse kostnadene bortfaller fra Nye økte tilbud Nye tilbud i planperioden er knyttet til opptrappingsplan psykiatri og spiseforstyrrelser. Disse tilbudene er forutsatt fullt finansiert fra Helse Nord. Opptrappingsplan psykiatri anses fullfinansiert i Etablering av enhet for spiseforstyrrelser fra høsten 2009 forutsetter økt finansiering fra Helse Nord med 9,4 mill kr i 2009 og ytterligere 4,5 mill kr i Dette inngår ikke i analysen. Investeringsplan Nordlandssykehuset har i investeringsplan to prosjekter som karakteriseres som store prosjekter, og som ihht kriteriene fra Helse Nord kvalifiserer til lånefinansiering: NLSH Bodø byggtrinn 2 NLSH Vesterålen Øvrige investeringstiltak som IKT, teknisk og medisinteknisk utstyr, psykisk helsevern, mindre ombygginger, egenkapitalinnskudd KLP, oppfølging av fagplaner mv. kan ikke lånefinansieres, og må finansieres innenfor basisrammen og inntekter vi får i denne for dekning av avskrivningskostnader. Investeringsplanen i tabell 4 legger til grunn planlagte investeringskostnader for byggeprosjektene i Bodø, Vesterålen og Lofoten, samt behov for reinvestering i ambulanser, utstyr og inventar i planperioden. Styret i Nordlandssykehuset ga i sak tilrådning overfor Helse Nord om gjennomføring av byggetrinn 2 av moderniseringsprosjektet i Bodø. Som det går frem av tabell 1 gir ferdigstillelse av nytt sykehus i Vesterålen og fase 2 av byggetrinn 2 i Bodø en resultatforverring fra 2012 til 2013 på i overkant av 110 mill Styresak 17/08 5 mai 4

5 kr. Fra et overskudd i 2012 på i underkant av 90 mill kr vil det i 2013 bli et underskudd på om lag 25 mill kr. Det vil være en betydelig utfordring å realisere en drift med overskudd i perioden slik analysen viser. Analysen legger til grunn en økning i kapitalkompensasjonen fra Helse Nord på i overkant av 100 mill kr fra 2012 til Analysen viser videre at vi fra 2016 vil får en ny styringsmessig utfordring i tilknytning til at byggetrinn 2 fase 3 ferdigstilles og tas i bruk. Samtidig planlegger Helse Nord å trappe ned kapitalkompensasjonen knyttet til byggetrinn 1. Planlagte effektiviseringstiltak er ikke tilstrekkelig til å finansiere økte kostnader fra 2016 og må derfor økes, eventuelt i kombinasjon med at kapitalkompensasjonen fra Helse Nord ikke trappes ned som planlagt. For prosjektet i Vesterålen pågår arbeid med skisseprosjekt som planlegges ferdigstilt høsten Tabell 4: Investeringsplan NLSH (mill kr) Budsjett Samlet investeringsplan NLSH Byggetrinn 2 185,0 305,4 382,3 382,5 446,9 452,9 355,1 468,7 220,4 NLSH Vesterålen 20,0 152,2 254,3 303,3 155,7 Øvrige investeringer 118,8 122,6 42,4 76,5 45,0 46,4 47,8 49,2 88,7 52,2 53,8 Sum investeringer 323,8 580,2 679,0 762,3 647,6 499,3 402,9 517,9 309,1 52,2 53,8 Effektene av investeringsplanen mht drift, renter og avskrivninger oppsummeres i tabellene 5-8 nedenfor. Byggelånsrenter inngår i tallene for byggetrinn 2 og prosjektet i Vesterålen. Det er for øvrige investeringer ekskl ambulanser forutsatt videreføring av 2008-rammen på 40 mill kr pr år. Ut fra omfanget av tiltak investeringsrammen er ment å finansiere, samt den generelle tilstanden til utstyrsparken og de tekniske anlegg, vurderes rammen ikke å være tilstrekkelig til å dekke løpende behov for reanskaffelse. Realisering av de 2 store byggeprosjektene vil imidlertid løse det alt vesentlige av dette. Det vil bli utarbeidet planer for anskaffelse av utstyr i tilknytning til de 2 store byggeprosjektene. For sykehuset i Lofoten vil det være behov for utskifting av CT i løpet av de neste 2 årene. Driftsmessige effekter av investeringsplanen Gjennomføring av investeringene ihht investeringsplan som er skissert i tabell 4, vil gi besparelser på driften (etter fradrag for økte FDVU-kostnader) med om lag 4 millioner fra 2010, og opp til 83 millioner fra 2017 når byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen er ferdigstilt. Tabell 5: Effekt av investeringer (mill kr) Budsjett Driftsbesparelser ved investeringer Byggetrinn 2 17,2 29,4 48,5 68,7 83,5 86,0 NLSH Vesterålen 8,7 17,9 18,4 19,0 19,6 20,2 Samdrift akuttposter 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,6 2,7 Samdrift "dømt til behandling" 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 "Rus/psykiatri" 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 Sum driftsbesparelser 0,0 0,0 4,2 4,4 4,5 30,5 52,1 71,8 92,7 108,3 111,5 Styresak 17/08 5 mai 5

6 Avskrivninger I tabell 6 er samlede avskrivninger av anleggsmidler i perioden oppsummert, og disse fordeler seg på: Avskrivninger av åpningsbalansen Avskrivninger av nyinvesteringer i perioden Nye avskrivninger vedr nybygg i Bodø og Vesterålen Tabell 6: Avskrivninger (mill kr) Avskrivninger Avskrivninger av åpningsbalansen 97,3 88,4 80,1 70,4 68,3 52,9 43,1 38,3 29,1 21,8 21,0 Avskrivninger nyinvesteringer 2002/ ,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 Avskrivninger nybygg psykiatri NLSH Bodø 6,4 6,4 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 7,6 Avskrivninger nybygg somatikk Bodø 40,8 40,8 40,8 66,9 71,0 71,0 NLSH Vesterålen Avskrivninger av åpningsbalansen 22,8 12,7 2,7 2,3 1,7 1,3 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Avskrivninger nyinvesteringer 2002/2007 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Avskrivninger nybygg NLSH Vesterålen 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 17,9 Sum avskrivninger 182,1 169,5 151,2 142,3 139,6 182,4 172,5 167,7 184,6 181,4 180,6 Volumet på avskrivninger viser en nedgang i årene fram til 2013, og dette har sammenheng med reduksjon i verdien av åpningsbalansen. I 2013 vil første del av byggetrinn 2 for Bodø, samt nybygg i Vesterålen, være ferdigstilt, og avskrivninger knyttet til disse prosjektene vil begynne å løpe. Det er lagt til grunn gjennomsnittlig 26 års avskrivningstid på de nye investeringene. Likviditet og renter Gjennomsnittlig likviditetsbehov i planperioden endres som følge av gjennomføring av investeringer, styringsutfordring og nedbetaling av lån, korrigert for avskrivninger. Av tabell 7 går det frem at det akkumulerte likviditetsbehovet øker fra om lag 650 millioner ved utgangen av 2008 opp til nærmere 3,5 milliarder i Lånefinansiering av de store prosjektene vil derfor være en forutsetning for muligheten til å gjennomføre investeringene. Ved beregning av likviditetsbehovet i tabell 7 er analysen i tabell 1 lagt til grunn. Det betyr at en ved beregning av likviditetsbehovet har lagt til grunn at styringsutfordringen er løst pr 1. tertial Tabell 7: Likviditet (mill kr) Budsjett Likviditetsberegning IB 384,5 656,0 1092,3 1619,3 2210,8 2668,9 2876,0 3110,2 3435,1 3482,8 3349,7 Underskudd året før -22,6-51,5-72,9-88,1 25,4-3,7-34,1 43,2 58,1 Underskudd ,0 Byggetrinn 2 185,0 305,4 382,3 382,5 446,9 452,9 355,1 468,7 220,4 NLSH Stokmarknes 20,0 152,2 254,3 303,3 155,7 Øvrige investeringer 118,8 122,6 42,4 76,5 45,0 46,4 47,8 49,2 88,7 52,2 53,8 Avdrag på lån 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 Avvik mellom kostnad og innbetaling pensjon 27,0 Avskrivninger eksisterende -184,3-163,1-144,8-134,7-132,0-116,2-106,3-101,5-92,3-85,0-84,2 Avskrivninger nye bygg -3,9-7,6-7,6-7,6-110,8-110,8-110,8-158,0-166,5-166,5 Akkumulert likviditetsbehov 229,5 656,0 1092,3 1619,3 2210,8 2668,9 2876,0 3110,2 3435,1 3482,8 3349,7 3233,8 Renter 25,6 38,7 67,6 101,1 132,6 152,6 165,8 182,6 193,8 191,2 183,7 Aktiverte byggelånsrenter 11,6 30,9 62,7 101,2 138,8 13,2 36,7 60,0 6,4 0,0 0,0 Renter drift 14,0 7,8 4,8-0,1-6,1 139,4 129,1 122,6 187,3 191,2 183,7 Styresak 17/08 5 mai 6

7 Endringen i rentekostnader i perioden er beregnet ut fra gjennomsnittlig likviditetsbehov det enkelte år. I analysen er forutsatt en rentesats på 6 %. I første del av planperioden vil renter og avskrivninger være redusert i forhold til 2008-budsjettet. Dette skyldes reduksjon i avskrivningene knyttet til åpningsbalansen, samt aktivering av rentekostnader i byggeperioden. Tilrådning Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og tilrår overfor Helse Nord at investeringene i Nordlandssykehuset for perioden prioriteres slik det går frem av tabell 4 i saksutredningen. 2. Styret konstaterer at gjennomføring av investeringsplanen med modernisering i Bodø og bygging av nytt sykehus på Stokmarknes ikke lar seg finansiere fullt ut gjennom de reduserte driftskostnader prosjektene forutsettes å gi. Realisering av prosjektene forutsetter derfor at Nordlandssykehuset i en periode etter at anleggene er tatt i bruk, tilføres kapitalkompensasjon med i overkant av 100 mill kr. 3. Styret forutsetter at det gjennomføres effektiviseringstiltak med en brutto effekt på om lag 100 mill kr etter at de nye anleggene er tatt i bruk slik det går frem av tabell Styret understreker behovet for balanse i driften som grunnlag for realisering av investeringsplan jf styresak 12/ Styret forutsetter at enhet for spiseforstyrrelser finansieres fullt ut gjennom økte inntekter fra Helse Nord med 9,4 mill kr i 2009 og ytterligere 4,5 mill kr i Avstemming : Vedtak: Styresak 17/08 5 mai 7

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

Investeringer og bærekraftsanalyse 2015-2022

Investeringer og bærekraftsanalyse 2015-2022 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/220 Stein Erik Breivikås, 78 42 10 28 Hammerfest, 23.4.2014 Saksnummer 33/2014 Saksansvarlig: Stein Erik Breivikås, Økonomisjef

Detaljer

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: 1. Notat vedr budsjett 2007- status Saksbehandlers kommentar: 1. Budsjett 2007 v/ass.

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/11 Tilbud fra Molde kommune og GassROR IKS vedr. finansiering av nytt sykehus i Molde

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/11 Tilbud fra Molde kommune og GassROR IKS vedr. finansiering av nytt sykehus i Molde HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 18/11 Tilbud fra Molde kommune og GassROR IKS vedr. finansiering av nytt sykehus i Molde Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 21.01.11

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 13. januar 2011 05/11 Saksbeh: Reidun Martine

Detaljer

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 18.10.2013 Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Detaljer

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015-2023.

Investeringer og bærekraftsanalyse for 2015-2023. Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1435 Stein Erik Breivikås Alta, 25.03.2015 Saksnummer 23/2015 Saksansvarlig: Stein Erik Breivikås Møtedato: 25. mars 2015 Investeringer

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid:

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Sommarøy Kurs & Feriesenter Dato: 07.11.2007 Tid: Forfall meldes direktørens forkontor, tlf 776 26010. Vararepresentanter

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400457-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald

Detaljer

Styresak 30-2015 Tiltaksoppfølging 2015 - Økonomisk driftstilpasning 2016-2019

Styresak 30-2015 Tiltaksoppfølging 2015 - Økonomisk driftstilpasning 2016-2019 Direktøren Styresak 30-2015 Tiltaksoppfølging 2015 - Økonomisk driftstilpasning 2016-2019 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/90 Dato: 15.03.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Vedlegg til styresak

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Styresak 98/2013: Budsjett 2014

Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Møtedato: 12.-13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet den 18.09.2013 sak 69/2013 Foreløpig budsjett 2014.

Detaljer

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 152-2012 Konsernbestemmelser for investeringer, revisjon Formål/sammendrag Helse

Detaljer