Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner"

Transkript

1 Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008 Vedlegg 2: Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008 (elektronisk vedlegg) Vedlegg 3: Sammenligning av kostnader mellom Nordlandssykehuset Bodø og Helse Sunnmøre Ålesund 2007 Ikke trykt vedlegg: Se henvisninger i teksten. Saksbehandlers kommentar : Bakgrunn Av tertialrapporten går det frem at Nordlandssykehuset, med utgangspunkt i den driften som har vært gjennomført årets første 4 måneder og forventet effekt av igangsatte tiltak for resterende del av året, vil få et avvik i forhold til resultatkravet på om lag 15 mill kr i Prognosen forutsetter at tidligere vedtatte tiltak gir full effekt siste del av året. Dersom tiltakene ikke gir forutsatt effekt estimeres budsjettavviket i 2009 til mill kr. Dette innebærer at gjennomføring av vedtatte tiltak må intensiveres. Det uløste avviket på 15 mill kr må lukkes. Det vises i denne forbindelse både til oppdrags- dokumentet for 2009 samt vedtak i styret for Helse Nord i sak 39/2009 Økonomirapport nr 4. : 1. Styret i Helse Nord RHF tar økonomirapport nr til orientering. 2. Styret ber administrerende direktør om å sikre at helseforetakene i samarbeid med tillitsvalgte og vernetjenesten utvikler, konsekvens- og risikovurderer samt iverksetter nye tiltak utover de som hittil har vært forutsatt gjennomført for oppnåelse av budsjettert resultat. Størrelsen på de nye omstillingstiltakene fordeles slik: Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Effekt av nye omstillingstiltak jf sak 39/09 tilsvarer korrigert budsjettavvik ved utgangen av april. Styresak 26/09 8 juni 1

2 Oppsummering og tilråding Av saken går det frem at våre 2 lokalsykehusenheter har et kostnadsnivå under gjennomsnittet for lokalsykehusene i Helse Nord. Med utgangspunkt i sammenligningen som er gjort av Helse Nord går det imidlertid frem at det innenfor noen av fagområdene bør være potensial for forbedring av kostnadsnivået sammenlignet mot sykehusenheter som har lavere kostnadsnivå. I saken vises videre at der var betydelig forskjell i kostnadsnivået mellom NLSH Bodø og Helse Sunnmøre Ålesund i Noe av denne forskjellen antas redusert gjennom tiltak iverksatt og gjennomført i Det forelås i denne saken at det iverksettes tiltak slik at avviket i forhold til resultatkravet lukkes slik styret for Helse Nord forutsetter. Dette skal realiseres gjennom at kostnadsnivået ved våre lokalsykehus kommer ned mot nivået til sammenlignbare enheter med lavest kostnadsnivå i Helse Nord. For den somatiske virksomheten i Bodø foreslås at det gjennomføres ytterligere tiltak innenfor medisin, akuttmedisin og barn slik at kostnadene bringes ned mot nivået til Helse Sunnmøre Ålesund. Innenfor psykiatri foreslås at det iverksettes tiltak slik at antall konsultasjoner per årsverk i Lofoten og Vesterålen kommer opp mot nivået i Salten. Det foreslås videre at sengekapasiteten ved DPS-ene i Vesterålen og Salten vurderes. Bakgrunn og forutsetninger for sammenligning av kostnader i sykehusdriften For å skaffe relevant og handlingsrettet kunnskap om kostnadsforskjeller er det gjennomført en sammenligning av kostnader mellom lokalsykehusene i Helse Nord for 2007 og 2008 samt sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet for 2007 og 2008 hvor også NLSH Bodø og UNN Tromsø inngår. Det er videre gjort en sammenligning mellom NLSH Bodø og Helse Sunnmøre Ålesund for 2007 og det er igangsatt en sammenligning av kostnadene ved Desentrale Psykiatriske Sentra (DPS) i Helse Nord for 2007 og I denne saken presenteres en del av de funn som er gjort i disse sammenligningene og som kan danne grunnlag for utvikling av kostnadsreduserende tiltak. Sammenligningene, med unntak for psykiatri som ikke er ferdig, følger saken som elektroniske vedlegg: Kostnadsforskjellene som presenteres må sees på som indikasjoner på områder som det bør arbeides videre med. Nivået for forbedring vil avhenge av utgangspunktet. Det betyr at sykehusenheter med kostnadsnivå på gjennomsnittsnivå bør ha laveste kostnadsnivå som referanse, mens enhetene som har høyt kostnadsnivå bør ha gjennomsnittet som referanse i en første fase. Fokus for tiltak bør primært rettes mot områder der det er identifisert vesentlig høyere kostnader enn for sammenlignbare enheter. Sammenligningene innenfor den somatiske virksomheten forutsetter at de enhetene som sammenlignes har lik pasientsammensetting. Ulik pasientsammensetting som ikke fanges opp av DRG-systemet vil derfor kunne forklare noe av kostnadsforskjellene som presenteres. Ulik organisering vil også kunne gi forskjeller i kostnad per DRG-poeng innenfor fagområder mellom sykehusenheter. Det vises for øvrig til rapporten Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord for nærmere presisering av premissene for sammenligningene. Styret for Helse Nord behandlet i sak 38/2009 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord og fattet følgende vedtak: 1. Styret ber adm. direktør sørge for at styrene i helseforetakene anvender analysene av kostnadsforskjellene til å forbedre og utvikle egen drift. 2. Styret ber adm. direktør kvalitetssikre analysene ytterligere. Arbeidet skal skje i samarbeid med helseforetakene. 3. Styret ber om at det gjøres sammenlikninger også for andre deler av virksomheten. 4. Styret ber helseforetakene rapportere tilbake til styret i Helse Nord RHF, innen 1. oktober 2009, om hvordan en vil anvende analysene til å gjennomføre forbedringer av egen drift. Gjennom denne saken følges dette vedtaket opp. Styresak 26/09 8 juni 2

3 Endring i kostnadsnivå fra 2007 til 2008 innenfor DRG-finansiert virksomhet i Helse Nord I tabellene 1 og 2 er vist endring fra 2007 til 2008 i kostnadsnivå og arbeidsproduktivitet ved lokalsykehusene. Som det fremgår av tabell 1 økte kostnadene per DRG-poeng med 9,0 % ved lokalsykehusene. Dette er i overkant av 4 % mer enn den kostnadsøkningen det er kompensert for gjennom opprinnelig statsbudsjett for Veksten for all DRG-virksomhet i Helse Nord (dvs. Inkludert NLSH Bodø og UNN Tromsø) ekskl. laboratorie utgjorde 5,2 %, jfr. tabell 9. Tabell 1 viser betydelige forskjeller i vekst mellom sykehusenhetene, hvor Harstad har en vekst i kostnadene på 18,8 % mens Mosjøen har en vekst på 1,1 %. Veksten i Harstad skyldes dels redusert aktivitet fra 2007 på 5-6 % (uten tilsvarende reduksjon i kostnadene) og engangskostnader knyttet til vedlikehold i Et trekk ved utviklingen fra 2007 til 2008 er at sykehusenhetene med lavt kostnadsnivå i 2007 hadde høy vekst fra 2007 til 2008, mens enhetene med høyt nivå hadde lav vekst. Unntaket er Kirkenes, som har høyt nivå og høy vekst. Det vises også til figur 1. Tilsvarende tall for det enkelte fagområde er vist i rapporten Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og Tabell 1: Kostnad per DRG-poeng, relativt nivå og endring 2007 til 2008 Totalt Kostnad per DRG poeng Relativt nivå Endring Sykehusenhet HAMMERFEST ,16 1,12 5,4 % HARSTAD ,86 0,94 18,8 % KIRKENES ,21 1,22 10,6 % LOFOTEN ,90 0,90 10,0 % MOSJØEN ,15 1,06 1,1 % NARVIK ,16 1,08 1,6 % RANA ,88 0,90 10,4 % SANDNESSJØEN ,88 0,88 9,6 % VESTERÅLEN ,98 0,96 6,5 % Totalt ,0 % Figur 1: Endring i kostnad per DRG-poeng fra 2007 til 2008 ved lokalsykehusene Kostnadsnivå lokalsykehus 2007 og 2008 K o s t n a d p e r D R G p o e n g HAMMERFEST HARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDNESSJØEN VESTERÅLEN Totalt Styresak 26/09 8 juni 3

4 Tabell 2 viser at arbeidsproduktiviteten er økt med 1,8 % fra 2007 til Også her er det store forskjeller, med en økning for Narvik på 10,6 % mens Harstad har en reduksjon på 3,7 %. Tabell 2: DRG per årsverk, relativt nivå og endring 2007 til 2008 Totalt DRG pr årsverk Relativt nivå Endring Sykehusenhet HAMMERFEST 13,5 14,0 0,93 0, 95 4,0 % HARSTAD 15,2 14,7 1,05 0,99 3,7 % KIRKENES 11,8 11,9 0,81 0, 81 1,1 % LOFOTEN 15,9 16,7 1,09 1, 13 5,2 % MOSJØEN 12,7 13,2 0,88 0, 89 3,5 % NARVIK 12,4 13,7 0,85 0, 93 10,6 % RANA 16,1 16,8 1,11 1, 14 3,8 % SANDNESSJØEN 17,1 16,8 1,18 1,13 2,0 % VESTERÅLEN 15,8 15,7 1,09 1,06 0,6 % Totalt 14,5 14,8 1,8 % I tabell 3 er vist kostnad per DRG poeng i 2007 og 2008 samt endring fra 2007 til 2008 når også Nordlandssykehuset og UNN inkluderes. Laboratoriekostnadene er holdt utenfor fordi deler av laboratoriekostnadene til lokalsykehusene inngår i kostnadene til UNN Tromsø og NLSH Bodø. Siden det ikke er etablert avregningsordninger blant annet knyttet til prøver for primærhelsetjenesten vil kostnader knyttet til disse prøvene være belastet UNN og Nordlandssykehuset. Av tabellen går det frem at veksten i NLSH Bodø og UNN Tromsø var betydelig lavere enn gjennomsnittet med en vekst på hhv. 1,2 % og 3,2 % og bare Mosjøen hadde lavere vekst enn NLSH Bodø. Tabell 3: Kostnad per DRG-poeng 2007 og 2008 samt endring 2007 til 2008 ekskl. Laboratorie Kost per DRG Kost per DRG Endr. kost per HF Sykehusenhet DRG Finnmark HAMMERFEST ,051 KIRKENES ,105 Totalt Finnmark ,072 Helgeland MOSJØEN ,006 RANA ,106 SANDNESSJØEN ,098 Totalt Helgeland ,081 NLSH LOFOTEN ,096 VESTERÅLEN ,062 BODØ SOMATIKK ,012 Totalt NLSH ,028 UNN HARSTAD ,189 NARVIK ,022 TROMSØ SOMATI ,032 Totalt UNN ,052 Totalt ,052 Styresak 26/09 8 juni 4

5 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord i 2008 Nedenfor presenteres en del av de funn som er gjort i rapporten Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og I tabell 4 er vist Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i forhold til sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA 2007 og Nivå i forhold til SAMDATA er konstruert med utgangspunkt i kostnadsnivået til Helgelandssykehuset, som i 2007 hadde et kostnadsnivå tilsvarende gjennomsnittet for SAMDATA. Av tabell 4 går det frem at våre to lokalsykehus har et kostnadsnivå under gjennomsnittet for lokalsykehusene i Helse Nord, men at kostnadsnivået både til Lofoten og Vesterålen er høyere i forhold til enheten med lavest nivå i 2008, Sandnessjøen. Lofoten sitt kostnadsnivå, målt som kostnad per DRG-poeng, er 2 % høyere enn Sandnessjøen og nivået til Vesterålen er 8 % høyere enn Sandnessjøen. Tabell 4: Kostnad per DRG-poeng, relativt kostnadsnivå, relativt kostnadsnivå i forhold til sykehusenheten med lavest nivå og nivå i forhold til SAMDATA Totalt Kostnads DRGgrunnlag poeng Sykehusenhet R Kostn. per Relativt Nivå relativ "SAMDATA" DRGpoeng nivå *) til lavest 2008 **) HAMMERFEST ,12 1,27 1,21 HARSTAD ,94 1,06 1,02 KIRKENES ,22 1,38 1,33 LOFOTEN ,90 1,02 0,98 MOSJØEN ,06 1,20 1,15 NARVIK ,08 1,23 1,17 RANA ,90 1,01 0,97 SANDNESSJØEN ,88 1,00 0,96 VESTERÅLEN ,96 1,08 1,04 Totalt ,00 1,08 *) Gjennomsnitt Helse Nord = 1,00 **) Etablert med utg. pkt. i Helgelandssykehuset som har kostnadsnivå tilsvarende landsgjennomsnittet i Helgelandssykehuset = 1,00. Tabell 5 viser kostnadsforskjeller per fagområde og i forhold til den enheten som innenfor hvert fagområde har de laveste kostnadene per DRG-poeng. For de fagområdene som ikke genererer egne DRG-poeng, benyttes virksomhetens samlede DRG-poeng som aktivitetsmål. Tabellen viser en kostnadsforskjell for Vesterålen i forhold til den enheten som innenfor hvert fagområde har lavest kostnad per DRG-poeng på 31,6 mill kr. Vesterålen har laveste kostnader av alle innenfor Føde/gyn. Forskjellen er størst innenfor: Medisin Kirurgi Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Laboratorie Drift Det foreslås at disse områdene følges opp med tiltak for å bringe kostnadene ned mot den sammenlignbare enheten som har lavest nivå. Styresak 26/09 8 juni 5

6 Når det gjelder Lofoten utgjør kostnadsforskjellen i forhold til enheten med lavest kostnad per DRG-poeng innenfor hvert fagområde, 18,8 mill kr. Lofoten har lavest kostnader innenfor kirurgi og radiologi. Forskjellen er størst innenfor: Medisin Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Laboratorie Drift Det foreslås at disse områdene følges opp med tiltak for å bringe kostnadene ned mot den sammenlignbare enheten som har lavest nivå. Tabell 5: Kostnadsforskjeller 2008 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enheten med lavest kostnad per DRG innenfor hvert fagområde (mill kr) Mottak/intensiv Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehab anestesi/oplaboratorie Radiologi Drift Annet Sum HAMMERFEST 17,8 12,8 9,1 17,5 2,5 2,5 16,9 2,4 81,3 HARSTAD 6,2 3,0 0,6 15,7 0,5 17,8 3,2 47,0 KIRKENES 10,1 9,3 5,5 17,0 3,8 2,4 12,8 2,6 63,5 LOFOTEN 5,2 1,6 2,8 2,4 6,0 0,8 18,8 MOSJØEN 7,1 0,6 2,4 9,5 1,7 0,5 3,5 4,3 29,7 NARVIK 6,3 4,4 0,8 16,5 2,7 2,2 19,4 1,4 53,8 RANA 2,3 0,3 7,3 2,5 2,0 14,6 6,9 35,9 SANDNESSJØEN 2,8 6,6 2,8 0,8 0,6 2,8 16,4 VESTERÅLEN 8,7 3,1 5,5 2,1 1,7 9,6 1,0 31,6 Totalt 64,1 42,1 23,1 91,8 18,6 12,3 100,5 25,6 378,0 Av tabell 6 går det frem at arbeidsproduktiviteten ved Lofoten er på nivå med de to enhetene som har høyest nivå, Rana og Sandnessjøen, mens arbeidsproduktiviteten i Vesterålen utgjør 94 % av nivået til de med høyest arbeidsproduktivitet. Begge enhetene har arbeidsproduktivitet over gjennomsnittet for lokalsykehusene i Helse Nord. Tabell 6: DRG-poeng per årsverk, relativt nivå og relativt nivå i forhold til sykehusenheten med høyest nivå. Totalt Årsverk Årsverk Refunderte Netto DRG DRG per Relativt Rel. nivå Sykehusenhet ansatte innleie årsverk årsverk poeng årsverk nivå *) lavest HAMMERFEST 501,8 6,2 38,6 469, ,0 0,95 0,84 HARSTAD 562,5 2,2 40,6 524, ,7 0,99 0,87 KIRKENES 368,1 5,4 34,7 338, ,9 0,81 0,71 LOFOTEN 217,7 6,0 17,6 206, ,7 1,13 1,00 MOSJØEN 213,1 2,1 22,9 192, ,2 0,89 0,79 NARVIK 339,1 5,4 33,8 310, ,7 0,93 0,82 RANA 383,8 5,9 33,0 356, ,8 1,14 1,00 SANDNESSJØEN 310,5 4,9 17,2 298, ,8 1,13 1,00 VESTERÅLEN 323,6 4,4 26,8 301, ,7 1,06 0,94 Totalt 3 220,1 42,4 265, , ,8 1,00 0,88 *) Gjennomsnitt Helse Nord = 1,00 Styresak 26/09 8 juni 6

7 Tabell 7 viser forskjell i arbeidsproduktivitet i 2008 målt mot enheten som har høyest arbeidsproduktivitet innenfor det enkelte fagområde. Tabellen viser en forskjell for Lofoten på 27,3 årsverk og for Vesterålen på 61,5 årsverk. Forskjellen for Vesterålen innenfor Hab/rehab er knyttet til Lødingen rehabilitering. Tabellen bekrefter i stor grad forskjellene i tabell 5. Tabell 7: Forskjell i arbeidsproduktivitet 2008 ved lokalsykehusene i Helse Nord målt mot enhetene med høyest arbeidsproduktivitet innenfor de ulike fagområdene, årsverk Mottak/ Sykehusenhet Medisin Kirurgi Føde/gyn Hab/rehaintensiv/aLaboratoriRadiologi Drift Sum HAMMERFEST 20,2 10,6 11,7 4,2 27,7 0,1 2,0 26,2 102,7 HARSTAD 17,3 16,9 1,6 32,1 34,5 0,3 7,0 20,3 130,1 KIRKENES 12,7 11,7 9,0 28,2 21,8 4,2 5,7 32,6 125,9 LOFOTEN 6,7 2,8 2,7 6,3 0,7 2,5 5,5 27,3 MOSJØEN 10,3 2,5 4,2 0,6 21,9 3,2 4,1 8,4 55,2 NARVIK 8,8 16,4 0,8 5,8 28,1 2,9 2,9 21,2 86,9 RANA 4,1 1,3 9,6 0,7 5,2 14,9 35,7 SANDNESSJØEN 14,9 3,3 31,3 1,9 51,4 VESTERÅLEN 10,1 3,5 21,0 10,4 1,0 2,6 12,9 61,5 Totalt 90,3 79,2 34,5 129,6 155,9 13,2 32,1 142,0 676,7 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008 Det er gjort en sammenligning av kostnadene innenfor kjøkken, renhold, vaskeri og teknisk drift innenfor den somatiske virksomheten ved sykehusene i Helse Nord og hvor også NLSH Bodø og UNN Tromsø inngår. Oppsummerte resultater fra denne sammenligningen er vist i tabell 8. Kostnadsforskjellene kan avvike fra de som presenteres for driftsområdet i tabell 5. Dette skyldes både at NLSH Bodø og UNN Tromsø inngår i det materiale som presenteres i tabell 8 og for de områder hvor Bodø og Tromsø har et nivå som er lavere enn lokalsykehusene vil kostnadsforskjellen i forhold til beste resultat øke. Der er også områder innenfor drift som inngår i tabell 3 men som ikke inngår i tabell 8. Dette gjelder blant annet kontortjenester. Følgende forhold vil kunne forklare deler av forskjellene. Ulik organisering Manglende fordeling av kostnader Ulikt innhold i tjenestene Tabell 8 viser en kostnadsforskjell innenfor de områder som er sammenlignet på om lag 37 mill kr for de tre sykehusenhetene til Nordlandssykehuset. Forskjellen er størst i Vesterålen med 14,2 mill kr. Tabellen viser at det for Lofoten er kostnadsforskjeller jevnt fordelt på alle områdene. For Vesterålen er de største forskjellene knyttet til kjøkken (mat), energi og vedlikehold. Vesterålen har lavest kostnader innenfor kjøkken (lønn) og renhold. For Bodø er det alt vesentligste av forskjellene knyttet til energi og vaskeri. Områdene med størst kostnadsforskjeller foreslås fulgt opp. Dette gjelder: Kjøkken (mat); Bodø, Lofoten og Vesterålen Vaskeri; Bodø og Vesterålen Renhold; Lofoten og Vesterålen Lønn drift; Lofoten og Vesterålen Energi; Bodø, Lofoten og Vesterålen Vedlikehold; Lofoten og Vesterålen Styresak 26/09 8 juni 7

8 Tabell 8: Samlet kostnadsforskjell innenfor kjøkken, vaskeri/renhold og teknisk drift i 2008 i forhold til beste resultat, mill kr. Sum av RE2008 Sykehusenhet SUM I FORH Kategori 2 HAMM HARSTAD KIRKENES LOFOTEN MOSJØEN NARVIK RANA SANDN VESTERBODØ TROMSØ TIL BEST Kjøkken lønn 1,5 0,6 2,2 0,0 0,4 2,2 0,6 1,8 0,0 0,2 10,0 19,3 Kjøkken mat 1,0 2,1 0,5 1,3 0,0 1,9 1,0 0,7 3,1 1,3 6,6 19,4 Vaskeri 1,9 2,6 1,5 1,5 0,2 3,1 1,2 0,1 0,0 5,3 3,2 20,6 Renhold 3,4 3,8 2,7 1,0 1,4 1,6 3,7 1,5 1,6 0,6 0,0 21,3 Lønn teknisk drift 1,3 1,4 1,2 0,8 1,5 0,8 0,4 0,1 1,6 0,0 3,9 13,1 Energi 0,5 3,5 4,2 2,3 1,0 1,2 0,0 0,6 2,7 6,1 8,4 30,6 Vedlikehold 4,5 16,4 1,3 2,5 0,6 13,7 12,8 2,1 5,4 0,0 10,4 69,6 Totalt 14,1 30,4 13,6 9,4 5,2 24,6 19,6 6,8 14,2 13,5 42,5 193,9 Sammenligning av kostnader og arbeidsproduktivitet mellom Bodø og Helse Sunnmøre 2007 og endring fra 2007 til 2008 Det er gjennomført en sammenligning av kostnader mellom NLSH Bodø og Helse Sunnmøre Ålesund med samme metode som sammenligningen av lokalsykehusene. Sammenligning viste for 2007 betydelige forskjeller. Deler av kostnadsforskjellene er knyttet til ulikt lønnsnivå. De største forskjellene er knyttet til medisin, laboratorie og akuttmedisin. Når det gjelder laboratorie vil den metoden som er brukt for sammenligning ikke fange opp ulikheter i ekstern virksomhet siden det er virksomhetens samlede DRGaktivitet som danner grunnlag sammenligningen. Laboratorievirksomheten bør derfor analyseres nærmere med grunnlag i mer laboratoriespesifikke data. I tabell 9 er vist arbeidsproduktiviteten ved NLSH Bodø sammenlignet mot Helse Sunnmøre Ålesund i Tabellen viser også hva forskjellen i arbeidsproduktivitet utgjør i forhold til årsverk samt endringen i arbeidsproduktivitet for de ulike fagområdene ved NLSH Bodø fra 2007 til kolonne i tabellen viser at arbeidsproduktiviteten ved NLSH Bodø var 92 % av arbeidsproduktiviteten i Ålesund. Siste kolonne viser at arbeidsproduktiviteten ved NLSH Bodø økte med 6,2 % fra 2007 til Av tabellen går det frem at forskjellen i arbeidsproduktivitet innenfor medisin utgjør i overkant av 60 årsverk i 2007, jfr. 3. kolonne. Som det går frem av siste kolonne i tabellen er arbeidsproduktiviteten innenfor medisin økt med 6,3 % fra 2007 til Med 320 årsverk brutto utgjør dette en forbedring på om lag 20 årsverk. Forutsatt at Ålesund har samme arbeidsproduktivitet i 2008 som i 2007 er forskjellen innenfor medisin fortsatt over 40 årsverk. Når det gjelder akuttmedisinsk avdeling er forskjellene størst innenfor akuttmottak og operasjon. Også innenfor anestesi og intensiv har Ålesund høyere arbeidsproduktivitet enn NLSH Bodø. Samlet forskjell utgjorde i 2007 om lag 52 årsverk, hvorav 8 årsverk er knyttet til at portørtjenesten inngår ved akuttmedisinsk avdeling i Bodø men ikke i Ålesund. Begge har AMK som del av virksomheten. Netto forskjell innenfor akuttmedisinsk avdeling utgjør derved 44 årsverk. Også her har det vært en betydelig forbedring fra 2007 til Forbedringen i Bodø utgjør om lag 15 årsverk og forutsatt at Ålesund har samme arbeidsproduktivitet i 2008 som i 2007 utgjør forskjellen fortsatt opp mot 30 årsverk. Innenfor akuttmottaket har reduksjon i årsverk ikke gitt tilsvarende økonomisk effekt siden innleie er økt betydelig. Føde/gyn ved NLSH Bodø fremkommer i 2007 med en negativ forskjell på 7,1 årsverk. Denne forskjellen er i sin helhet utlignet gjennom forbedringen i arbeidsproduktivitet på nærmere 30 % fra 2007 til Når det gjelder barn viser sammenligningen at Ålesund har en DRG-indeks som er vesentlig høyere enn Bodø. Dette skyldes i sin helhet at Ålesund har en aktivitet innefor nyfødtintensiv som er betydelig høyere enn NLSH Bodø. NLSH Bodø har et lavere kostnadsnivå målt som kostnad per DRG-poeng innenfor store barn mens det er betydelig høyere innenfor nyfødtintensiv. Det foreslås iverksatt tiltak slik at kostnadsnivået og arbeidsproduktiviteten innefor medisin, akuttmedisin og barn ved NLSH Bodø kommer ned mot nivået til Ålesund. Styresak 26/09 8 juni 8

9 Tabell 9: Sammenligning av arbeidsproduktivitet mot Helse Sunnmøre Ålesund 2007 og endring arbeidsproduktivitet NLSH Bodø 2007 til 2008 BTO årsv Indeks DRG pr Årsverks Årsv. pr DRG Fagområde 2007 årsverk differanse 2008 / 2007 AKUTTMOTTAK/OBS 50,6 0,59 20,7 1,150 ANESTESI 53,8 0,87 6,9 1,059 ANNEN SOMATIKK 1,4 7,91 0,720 ANNET 13,6 0,67 0,988 BARN 94,7 0,96 3,6 0,953 DRIFT 185,4 1,01 2,7 1,034 FØDE/GYN 85,7 0,92 7,1 1,292 HAB/REHAB 48,3 1,11 5,2 0,902 HUD 4,0 0,60 1,6 1,495 INTENSIV 52,9 0,87 6,7 1,011 KIRURGI 135,2 1,04 5,2 1,107 KLINISK SERVICE 32,1 0,73 8,6 1,046 LABORATORIE 133,5 0,64 47,9 1,030 MEDISIN 320,1 0,80 63,7 1,063 NEVROLOGI 76,7 1,59 1,026 OPERASJON 75,5 0,76 17,8 1,094 ORTOPEDI 57,0 1,21 11,8 1,005 RADIOLOGI 42,9 1,46 19,9 1,075 REUMATOLOGI 22,9 1,06 1,3 0,854 ØNH 51,5 1,24 12,6 1,216 Øye 19,9 1,25 5,0 1, ,7 0,92 120,9 1,062 Sammenligning av kostnader ved DPS-ene i 2007 og 2008 Det er under utarbeidelse en sammenligning av kostnader ved DPS-ene i Helse Nord. Foreløpige resultater fra denne sammenligningen viser at våre poliklinikker i Lofoten og Vesterålen har et betydelig lavere antall konsultasjoner per årsverk enn gjennomsnittet av DPS-ene. I gjennomsnitt gir hvert årsverk 250 konsultasjoner. Resultatene for Lofoten og Vesterålen er henholdsvis 177 og 206 konsultasjoner. DPS Salten har sammen med DPS Mosjøen beste resultat med 334 konsultasjoner per årsverk. Antall konsultasjoner per innbygger over 18 år er betydelig lavere enn gjennomsnittet i Vesterålen mens det er noe over gjennomsnittet i Lofoten. Det foreslås derfor iverksatt tiltak for å øke antall konsultasjoner per årsverk slik at arbeidsproduktiviteten målt som konsultasjoner per årsverk kommer opp mot nivået i Salten. I den grad dette fører til overkapasitet må kapasiteten i poliklinikkene vurderes. Utnyttelsen av sengekapasiteten ved DPS Vesterålen er, med 54 %, betydelig lavere enn gjennomsnittet på 79 %. DPS Vesterålen har et forbruk av liggedøgn per innbygger over 18 år (170) som er noe under gjennomsnittet på 184 og kostnadene per liggedøgn er 25 % over gjennomsnittet og 85 % over laveste nivå. Liggetiden er om lag halvparten av gjennomsnittet. Det foreslås at kapasiteten i dette tilbudet vurderes. Sammenligningen av DPS-ene viser at DPS Salten har et betydelig høyere antall liggedøgn og sengekapasitet per 1000 innbygger over 18 år enn gjennomsnittet. Deler av dette skyldes at DPS Salten har akuttpost som en del av sitt tilbud. Med unntak for DPS Tromsø og omegn finnes dette ikke ved de øvrige DPS-ene. Forbruket av liggedøgn per 1000 innbygger over 18 år er om lag 50 % høyere ved DPS Salten enn ved DPS Tromsø og omegn mens antall senger er mellom 30 og 40 % høyere. Kapasiteten i dette tilbudet foreslås derfor vurdert. Styresak 26/09 8 juni 9

10 Tilråding Styret inviteres til å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til de sammenligningene som er gjort av kostnadsnivå ved lokalsykehusene i Helse Nord og forutsetter at resultatene fra denne sammenligningen legges til grunn for det videre arbeid med kostnadsreduserende tiltak. Kostnadsnivået skal reduseres ned mot nivået til beste sammenlignbare enhet. Ved virksomheten i Vesterålen innrettes tiltakene mot: Medisin Kirurgi Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Laboratorie Ved virksomheten i Lofoten innrettes tiltakene mot: Medisin Mottak/intensiv/operasjon/anestesi Laboratorie 2. Kostnadene innenfor kjøkken, renhold, vaskeri og teknisk drift skal reduseres ned mot nivået til den sammenlignbare enheten i Helse Nord som har lavest kostnadsnivå. 3. For den somatiske virksomheten i Bodø skal det gjennomføres ytterligere tiltak slik at kostnadsnivået reduseres ned mot nivået til Helse Sunnmøre Ålesund innenfor følgende områder: Akuttmedisin Medisin Barn 4. Innenfor voksenpsykiatri iverksettes tiltak slik at antall konsultasjoner per årsverk i Lofoten og Vesterålen kommer opp på nivået til Salten. I den grad dette fører til overkapasitet må kapasiteten i poliklinikkene vurderes. Kapasiteten ved sengetilbudene i Vesterålen og Salten vurderes. Avstemming: Vedtak: Styresak 26/09 8 juni 10

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010

Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Direktøren Styresak 37/2011 Sammenligning av kostnader ved lokalsykehusene i Helse Nord i 2010 Saksbehandler: Jørn Stemland Saksnr.: 2010/1269 Dato: 11.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2013 Rapport 1 - Hovedrapport Helse Nord 3. juni 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 5 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT...

Detaljer

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF)

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Møtedato: 22.06.11 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en sammenligning av kostnadene knyttet til den DRG-relaterte virksomheten ved lokalsykehusene

Detaljer

SYKEHUSENE I HELSE NORD

SYKEHUSENE I HELSE NORD Saksbehandler: Jørn G. Stemland, tlf. 75 51 29 60 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 38-2009 SAMMENLIGNING AV

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2010 Helse Nord 16. september 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 6 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 1. tertial 2009 Helse Nord 28. august 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2007 og 2008 Helse Nord 30. apr. 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 6 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord for 2010 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 16.9.2011 Styresak 101-2011 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved helseforetakene i Helse Nord

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord for 2. tertial 2011 tabeller og figurer Helse Nord 15. oktober 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2012 Rapport 2 oppsummering

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2012 Rapport 2 oppsummering Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2012 Rapport 2 oppsummering Utgitt av: Kirsti Freibu Dato: 03.06.13 Forord Foreliggende rapport er en oppfølging av de tidligere rapportene Sammenligning

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Helse Nord 20. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SJEKK FORMÅLSREGNSKAP UNN. FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1

Detaljer

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene 1 i Helse Nord

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene 1 i Helse Nord Møtedato: 31. august 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 66 Dato: 19.8.2011 Styresak 84-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene 1 i Helse Nord Styret i Helse Nord behandlet

Detaljer

Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord med hovedvekt på lokalsykehusene

Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord med hovedvekt på lokalsykehusene Møtedato: 29. august 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 17.8.2012 Styresak 90-2012 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord med hovedvekt på lokalsykehusene

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

sykehusene i Helse Nord, 2. tertial 2010

sykehusene i Helse Nord, 2. tertial 2010 Møtedato: 14. desember 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 3.12.2010 Styresak 139-2010 Sammenligning av kostnader ved sykehusene i Helse Nord, 2. tertial 2010 Bakgrunn og målsetting

Detaljer

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus

Sammenligninger av kostnader i lokalsykehus i Helse Nord med fokus på Psykisk helsevern og Rus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/1727 Hammerfest, 18.8.2015 Saksnummer 66/2015 Saksansvarlig: Adm. direktør Torbjørn Aas Møtedato: 18. juni 2015 Sammenligninger

Detaljer

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008

Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008 Sammenligning av kostnader innenfor deler av driftsområdet ved foretakene i Helse Nord for 2008 Helse Nord 30. april 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1 OPPSUMMERING... 5 2 DATAGRUNNLAG

Detaljer

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende: Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Rapport 2 - oppsummering

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Rapport 2 - oppsummering Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Rapport 2 - oppsummering Utgitt av: Kirsti Freibu Dato: 7.07.15 Forord Foreliggende rapport er en oppfølging av de tidligere rapportene Sammenligning

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2014 Rapport 1 Hovedrapport, inkl. data om pasientstrømmer og forbruk. Helse Nord 5.november 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN...

Detaljer

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord 2007 og 2008

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord 2007 og 2008 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved DPS-ene i Helse Nord 2007 og 2008 Helse Nord 5. september 2009 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 5 OPPSUMMERING... 6 Poliklinisk

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen

Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Siw Skår/ Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 23-2016/3 Sommerferieavvikling 2016 i foretaksgruppen Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved sykehusavdelingene for psykiatri i Helse Nord 2010

Sammenligning av kostnader og personellbruk ved sykehusavdelingene for psykiatri i Helse Nord 2010 Møtedato: 28. september 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Jørn Stemland, 75 51 29 00 Dato: 16.9.2011 Styresak 102-2011 Sammenligning av kostnader og personellbruk ved sykehusavdelingene for psykiatri i Helse

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 20. mai 2009 Kl.: 09.30 til ca. 14.30 Sted: Radisson SAS Hotel, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 25. mai 2011 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Clarion Hotel Admiral, Bergen Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-46/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord

Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Statsbudsjett 2007 hvilke muligheter gir det? Lars H. Vorland Adm. dir. Helse Nord Helse Finnmark HF Universitetssykehuset Nord-Norge HF Hålogalandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF Helgelandssykehuset

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014

SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 SAMDATA spesialisthelsetjenesten 2014 Sørlandet Sykehus Styremøte 19 november 2015 Marit Pedersen Ragnild Bremnes 1 Disposisjon Oppsummering Samdata 2014 (nasjonale utviklingstrekk) - Vekst, prioritering,

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

STYREDOKUMENT. Styremøte 18. september 2009

STYREDOKUMENT. Styremøte 18. september 2009 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Varastyremedlemmene i Ledergruppen i Brukerutvalget Revisoren i Adm.direktør og styresekretæren i Helse Nord RHF Helgelandsaviser,

Detaljer

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009

Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Samhandling og strategier i Helse Nord Høringskonferanse Helseplan for Helgeland Mosjøen 9. februar 2009 Disposisjon Helsetjenesten er politisk styrt Tilbudet til helgelendingen Lokalsykehusstrategi Videre

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING . Styresaknr. 22/06 REF: 2006/000154 BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Helse Nords styresak 40/06 Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF

Status og utfordringer i Helse Nord. Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status og utfordringer i Helse Nord Lars H. Vorland Helse Nord RHF Status Stadig utvikling av behandlingstilbudet store behov for investeringer i teknologi og kompetanse Investeringsprosjekter planlegges

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 097-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 2015 SAK NR 083-2015 VURDERING AV SENGEKAPASITET 2016VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. desember 15 SAK NR 083-15 VURDERING AV SENGEKAPASITET 16VED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Forslag til vedtak: Styret tar vurderingen

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010

Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010 Administrasjon Bodø Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010 Styret Navn Tilstede Forfall Fung.styreleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Finn Henry Hansen X Styremedlem Tove Buscmann **) X Styremedlem

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang og Monsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 18.6.2013 Styresak 76-2013 Virksomhetsrapport nr. 5-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003

Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 x Administrasjon Bodø Presse protokoll fra styremøte,bodø Store møterom, Sentrum 3 4 Februar 2003 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Ing-Lill Pavall x Styremedlem Morten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. oktober 2016 SAK NR 077-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

investeringsplan, endelig vedtak

investeringsplan, endelig vedtak Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 00 Tromsø, 20.6.2013 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak

Detaljer

STYRESAK BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006

STYRESAK BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006 Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf. 75 51 29 22 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.4.2006 200500155-25 045 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2006 BUDSJETT

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 26. AUGUST 2011 I TROMSØ

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 26. AUGUST 2011 I TROMSØ Direktøren Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Ulf Syversen Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styremøte, 14 april 2008

Styremøte, 14 april 2008 Administrasjon Bodø Styremøte, 14 april 2008 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom S-fløya. Møtestart : 08:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk

Detaljer

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-62 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 74-2009 GODKJENNING

Detaljer

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2 Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Dato: 11.3.2011 Styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr. 2 Formål/sammendrag Tydelige og

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Dato 17.november 2011 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2011 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 114/2011 21.12.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012

Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kirsti Freibu, 75 51 29 66 Bodø, 7.12.2012 Styresak 159-2012/3 Aktivitetsutvikling i Helse Nord, oppfølging av styresak 89-2012 Bakgrunn og

Detaljer

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv

ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv ISF Helseøkonomiske og politiske perspektiv Bjørn Engum Adm. dir. Helse Finnmark HF DRGforum 2.03.05 1 Opplegg Noen utfordringer i dagens helsevesen ISF og DRG ISF og aktivitet ISF og kostnader ISF og

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1.

Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. Likeverdig tilgjengelighet til spesialisthelsetjenester hvordan står det til? Felles styreseminar Helse Nord Tromsø 1. november 2012 Trine Magnus, SKDE Innhold? Noen innledende betraktninger Eksempler

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 27. mai 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 20.5.2015 Styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

Overføring mellom sykehus i Norge

Overføring mellom sykehus i Norge Overføring mellom sykehus i Norge Rapport fra Analyseenheten, SKDE Helse Nord Om lag 5 % av alle døgnopphold ved norske somatiske sykehus er resultat av overføring av pasienter mellom sykehus for samme

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon

Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Møtedato: 22. mai 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 119 2010/729 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 7.5.2013 Styresak 58-2013 Regional inntektsmodell somatikk, revisjon Formål Hovedformålet med

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Budsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene

Budsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene Møtedato: 18. desember 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/163/123 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 6.12.2013 Styresak 138-2013 Budsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Styresaknr. 15/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokollene fra styrets møter 23 mars 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar

Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/17 Statusrapport Helse Midt-Norge pr februar Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 17/5 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 04.05.2017 Forslag til

Detaljer

Styresak 20/2014: Årlig melding 2013

Styresak 20/2014: Årlig melding 2013 Styresak 20/2014: Årlig melding 2013 Møtedato: 24.03.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell I denne saken presenteres Årlig melding 2013 fra Helgelandssykehuset HF til Helse Nord RHF. Denne ble oversendt

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø

Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025. Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Regional plan for øre-nese-hals Helse Nord 2015-2025 Fagnettverksmøte hørsel 1.-2. oktober 2015 Bodø Arbeidet med planen Prosjektgruppe 2013-2014 Torgrim Fuhr, UNN Björn Engel, Helgelandssykehuset Gunnbjørg

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. desember 2017 SAK NR 117-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER NOVEMBER 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den

Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den 23.10.2012 Kirurgisk aktivitet i HMR i 2011. 12000 10000

Detaljer

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin

Akershus universitetssykehus (Ahus) Helse Sør-Øst RHF (Ahus) (tomt felt) Avdeling for akuttmedisin https://helseregister.no/index_main.html NIR-medlem "Region" "Organisasjon" "Klinikk" "Avdeling" Helse Sør-Øst Divisjon for Sykehuset Østfold HF Fredrikstad Helse Sør-Øst RHF Sykehuset Østfold HF akuttmedisin

Detaljer

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd.

Styresak. Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011. Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 7.11.2011 Saksbehandler: Bjørn Tungland Saken gjelder: Styresak 135/11 O Ventetider og fristbrudd Arkivsak 0 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen/A.B. Sund Bodø, 22.10.2014 Styresak 115-2014 Virksomhetsrapport nr. 9-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer