Styresak Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 78-2013 Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2"

Transkript

1 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: /50 Jan-Petter Monsen, Bodø, Styresak Budsjett 2013 justering av rammer nr. 2 Formål Saken fremmes med bakgrunn i behov for å vurdere/justere rammene til helseforetakene. Kvalitet, trygghet og respekt Saksfremlegget er detaljert. Formålet med dette er å gi styret oversikt over kvaliteten i den økonomiske oppfølgingen av virksomheten, og trygghet for at de saker som er vedtatt av styret følges opp. Handlingsalternativer med konsekvenser Legevakt Lofoten I styresak /2 Orienteringssaker, adm. direktørs muntlige orienteringer, siste strekpunkt, fikk styret i Helse Nord RHF informasjon om planer om etablering av felles legevakt ved Nordlandssykehuset Lofoten. Følgende ble protokollført: - Legevakt ved Nordlandssykehuset Lofoten i Gravdal o Informasjon om planer om felles legevakt i Lofoten. o o Helse Nord RHF s andel av kostnadene er 17,5 mill kroner. Styret i Helse Nord RHF bevilger midlene (oppad begrenset til 10 mill kroner) fra styrets disp. til dette formålet. Etableringsutgiftene vil i hovedsak være investeringer. Adm. direktør foreslår derfor at styrets reserve i 2013 reduseres med 17 mill kroner og budsjettert overskudd i 2013 økes tilsvarende. Investeringsramme til Nordlandssykehuset HF økes med 17 mill kroner i Investeringsramme Helse Nord RHF Det foreslås at investeringsrammen til Helse Nord RHF økes med 30 mill kroner i 2013 med bakgrunn i følgende: Innskudd i Helsetjenestens Driftsorganisasjon for Nødnett HF, jf styresak (+10,6 mill kroner) Tidligere ubrukte investeringsrammer ble redusert betydelig pr. 31. desember, og reduksjonen var litt for stor (+15,8 mill kroner) Videre utvikling av styringsportalen og tilknyttede tiltak (+15,3 mill kroner) Omdisponeringer av ubrukte rammer (-11,7 mill kr) Netto behov for økt ramme: 30 mill kroner side 52

2 Investeringsramme Sykehusapotek Nord HF I vedtatt investeringsplan ligger det inne 10 mill kroner (2013) + 10 mill kroner (2014) til ombygging av laboratorier i Tromsø og Bodø. Fremdriften medfører at rammene foreslås flyttes til Kompensasjon for økt kostnadsføring FIKS (felles innføring av kliniske systemer) 29,6 mill kroner av planlagte investeringer i FIKS gjelder felleskostnader og programledelse (fra og med 2013). Etter en samlet regnskapsmessig vurdering er vi kommet til at dette er kostnader som ikke skal aktiveres, men kostnadsføres løpende. Helseforetakene får dermed kostnadene raskere inn i regnskapet, og det foreslås at 8 mill kroner fordeles i kompensasjon etter inntektsmodellen for somatikk i 2013, 2014 og I 2016 fordeles 5 mill kroner og fra 2017 opphører kompensasjonen. Lærlinger Det har tidligere eksistert en ordning for å stimulere til inntak av lærlinger ved at Helse Nord har gitt helseforetakene et tilskudd på kroner ,- pr. lærling. 2 mill kroner er budsjettert i Helse Nord RHF til formålet. I styresak Organisering av lærlinger vedtok styret å avskaffe ordningen og samtidig ba styret om at helseforetakene oppretter treårige prosjektstillinger (minimum 0,5 årsverk). Disse skal være fagansvarlig for helsefaglærlinger. Det foreslås at 0,5 mill kroner fordeles til hvert helseforetak. Utredning Alta Adm. direktør foreslår at det disponeres 1 mill kroner fra styrets reserve til kostnader ved utredning tilknyttet utvikling av spesialisthelsetjenesten i Alta. Prosjektmidler til utvikling av psykiatritransport på Helgeland På bakgrunn av søknad fra Helgelandssykehuset HF har adm. direktør gitt tilsagn på 0,436 mill kroner til prosjekt Transport av psykisk syke kompetanse- og systemutvikling. Beløpet finansieres av tidligere ubrukte opptrappingsmidler til psykiatri. Døvblinde Helse Nord RHF overtok fra 1. januar 2013 ansvaret for oppfølging av regionssentre for døvblinde i Norge. Det er nå skrevet ytelsesavtaler med sentrene, og 6,78 mill kroner overføres Universitetssykehuset Nord-Norge HF i øremerket tilskudd for Pensjon Oppdatert beregning av pensjonskostnad for 2013 medfører at pensjonskostnaden i foretaksgruppen blir ca 60 mill kroner lavere enn Helse Nords budsjettforutsetninger. Helse Nord har fått signaler om at inntektsrammen vil reduseres for 2013 med anslagsvis 20 mill kroner i omgrupperingsproposisjonen i november. Det foreslås at evt. reduserte inntekter håndteres av RHF. Konklusjon Adm. direktørs forslag for tildeling av midler tas til orientering. side 53

3 Tildeling av midler fra Styrets disp./helse Nord RHF/endring i investeringsrammer vedtas som foreslått i saken. Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Helse Nord RHF tar adm. direktørs forslag for tildeling av midler til orientering. side 54

4 2. Tildeling av midler fra Styrets disp./helse Nord RHF vedtas som følger: Basisramme 2013 (1000 kr) RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Sum vedtatt basisramme Miljøgiftsenter Nasj.komp.senter for klinisk pasientsikkerhet Prosjekt "Liverpool Care Pathway" MR SSJ Kvalitetsmidler tildeling 2012, flyttet til DRG-nettverk Brystrekonstruksjon tildeling 2012, flyttet til Brystrekonstruksjon tildeling Prosjekt reduksjon av ventetid/fristbrudd Stimuleringsmidler fristbrudd Stimuleringsmidler fristbrudd Stimuleringsmidler fristbrudd Drift av nasjonale registre, nakke/rygg-register og HISREG Tromsø 7 undersøkelse Forskning Svalbard, bortfall av gjestepasientinntekter Fagnettverksmidler Samarbeidsprosjekt e-læring i hjemmerespiratorbehandling Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Tertialets forbedringsarbeid, Hjertemedisinsk Avdeling UNN Turnusplasser fysioterapi desentraliserte plasser UIT Helse Fin Utredning Alta Kompensasjon kostnadsføringer FIKS Fagansvarlig helsefaglærlinger Sum justert basisramme Øvrig ramme 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum Omlegging arbeidsgiveravgift Sykestueprosjekt Kvalitetsregistre Tilskudd til turnustjeneste Tilskudd til turnustjeneste - justering til oppdragsdok SUM Øremerket tilskudd 2013 RHF Styrets disp Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum NST Senter for antibiotikaresistens (nasjonal tjeneste) NMK (nasjonal tjeneste) Nasjonal komp.tjeneste for barn og unge med funksjonsneds Nasjonal komp.tjeneste for inkontinens og bekkenbunnsyk Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde Ufordelt kompetansesentra Klinisk eksponeringsterapi psykisk helse - opplæringskostnader Prosjektmidler psykiatritransport Helgeland Rusmestringsenhet Fengsel Rusmestringsenhet Fengsel tilpasnng til oppdragsdok Forskning resultatbasert Forsøksordning tannhelsetjenester Barn som pårørende SUM TOTAL SUM side 55

5 3. Endring i investeringsrammer vedtas som følger: Reviderte investeringsrammer 2013 vedtatt 2013 justert 2013 Helse Finnmark HF Spesialist poliklinikk Karasjokk Spesialist senter Alta Tiltak Hammerfest Kirkenes Kirkenes nybygg MTU, ambulanser, rehab med mer Sum Helse Finnmark UNN HF Rehabilitering Narvik A fløy Tromsø 7 undersøk elsen Pasienthotell UNN Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer Sum UNN NLSH HF Modernisering NLSH, Bodø fase Endret konsept Bodø Modernisering NLSH, Vesterålen Økt MTU MTU, ambulanser, rehab med mer SUM NLSH Helgelandssykehuset HF Økt MTU/rehabilitering MTU, ambulanser, rehab med mer SUM Helgelandssykehuset HN IKT Sykehusapotek RHF Felles regionale IKT prosjekt RHF Felles regionale IKT prosjekt Sum sykehusapotek og Helse Nord Sum investeringsplan Bodø, den 7. juni 2013 Lars Vorland Adm. direktør side 56

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015

Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tove Elisabeth Svee, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 14-2015 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord konsekvenser av seleksjonskriterier

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF

Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie fra RIO/Marborg Psykisk helse og rusbehandling i Helse Nord RHF RIO/Marborg (sendes kun elektronisk) Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Nohr, Forbergskog, 75512900 Sted/Dato: Bodø, 2. februar 2015 Kommentarer på brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT

PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER TIL REGIONAL UTVIKLING, KOMPENSASJON FOR ØKT ARBEIDSGIVERAVGIFT Aust-Agder fylkeskommune Dato: Arkivref: 14.05.2009 2004/571-9736/2009 / 221/U01 Saksframlegg Saksbehandler: Bodil Lindestad Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget PROSJEKTPLANER VEDR. NÆRINGSRETTEDE MIDLER

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014

Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014 Direktøren Styresak 13-2015 Orienteringssak - Årsrapport fra Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet 2014 Saksbehandler: Benedikte Stoknes, Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/408 Dato: 06.02.2015

Detaljer

FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET

FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET FORSKNINGSSTRATEGI I HELGELANDSSYKEHUSET PERIODEN 2012-2015 INNLEDNING Forskning en av de 4 lovpålagte hovedoppgavene for helseforetakene i Lov om spesialisthelsetjenester. 1 Helse Nord RHF har i sin Forskningsstrategi

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1081 Bjørn Erik Johansen Hammerfest, 10.6.2015 Saksnummer 46/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000

STYREMØTE NR. 05/00. 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 20. september 2000 STYREMØTE NR. 05/00 Tid: 20. september 2000 kl. 13.00 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom C106 i fellesadministrasjonen SAKSLISTE Sak STY 47/00 Sak STY 48/00 Sak STY

Detaljer

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE

Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE BUDSJETT 2011 Rådmannens forslag FARSUND KOMMUNE 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING...4 2. BUDSJETTPROFIL...5 3. KOSTRA TALL OG SAMMENLIGNINGER 2009 (!)...9 4. REGJERINGENS BUDSJETTOPPLEGG...10 5. ØKONOMISKE

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim

Helsebygg Midt-Norge. Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Helsebygg Midt-Norge Utredning av fremtidig bemanning og driftsøkonomiske konsekvenser Nytt universitetssykehus i Trondheim Trondheim, 26. mars 2003 Innhold Sammendrag...4 Innledning...4 Målsetning og

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 19.03.2015 kl 10:00 til 14:00 (formøte fra kl 08:30) Sted: Direktørens møterom på Sykehuset Telemark i Skien Tilstede: Knut Bjaaland Birgit Lia Ingrid

Detaljer