PROSJEKT BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM"

Transkript

1 Styresaknr. 56/04 REF: 2003/ PROSJEKT BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt , Prosjekt BUPA korttidsavdeling for barn og ungdom, alternativ tomt, Forprosjekt , BUPA- ungdomsavdelingen 3 nye døgnplasser. Utrykt vedlegg : Forprosjekt , Prosjekt BUPA korttidsavdeling for barn og ungdom, Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn for saken I denne saken inviteres styret å gi sin tilslutning til realisering av 10 nye døgnplasser for barn og ungdom. Prosjektet er en del av den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse. For detaljer vises det til vedlagte forprosjekter. Sammendrag av prosjektene Det er ut fra faglige hensyn planlagt en løsning som innebærer at 7 plasser realiseres som nybygg, og de øvrige 3 plassene realiseres ved utvidelse av Ungdomsavdelingen. Når det gjelder realiseringen av 7 nye døgnplasser er det utredet 2 alternativer: Korttidsavdeling - alternativ 1 Dette alternativet innbærer realisering av 7 nye døgnplasser for ungdom plassert ved siden av akuttpost for ungdom. Byggeprosjektet er totalt på 996 m² brutto, og ca 667 m² netto areal. Prosjektet antas å kunne realiseres innenfor en ramme på 27 millioner kroner. Korttidsavdeling - alternativ 2 Det er også utredet en alternativ plassering på direktørboligtomta for de 7 nye døgnplassene. Byggeprosjektet er på totalt 970 m², og ca 620 m² netto areal. Prosjektet antas å kunne realiseres innenfor en ramme på 24.1 millioner kroner. Vurdering Bakgrunnen for alternativ 2 er de vanskelige terrengforhold og høye kostnader knyttet til løsning av prosjektet ved siden av akuttpost for ungdom. På grunn av terrenget på tomta og funksjonelle krav, er bygget løst over 4 plan. Dette er ikke ønskelig, selv om den daglige drift vil foregå på de to hovedplanene. Den alternative tomta er enklere og har kvaliteter i form av sollys og utsikt som den andre mangler. Tomta har muliggjort en løsning av bygget på 2 plan, med en kjeller for tekniske rom og birom under en mindre del av bygget. Direktørboligen egner seg verken for klinisk virksomhet eller kontorfunksjoner. De tekniske anleggene i bygget er i en dårlig forfatning, og huset trenger bygningsmessig opprusting dersom det fortsatt skal være i bruk. Man Styresak 56/04 20 desember 1

2 ser imidlertid ingen anvendelse for dette i fremtidens sykehus. Investeringsmessig er alternativ 2 rimeligere enn alternativ 1. Disse forhold kombinert med bedre tomtekvaliteter og enklere bygningsmessig form gjør at alternativ 2 anbefales for gjennomføring. Utvidelse av ungdomsavdelingen De 3 øvrige døgnplassene realisert ved ut/- og ombygging av eksisterende Ungdomsavdeling. Byggeprosjektet er totalt på 65 m² brutto nybygg. Ombyggingen foretas flere steder i eksisterende bygg med forskjellig grad av omfang. Prosjektet antas å kunne realiseres innenfor en kostnadsramme på 4.7 millioner kroner. Mellomåsen skole utvidelse/ombygging De 10 nye døgnplassene samt ny familieavdeling vil kreve at Mellomåsen skole utvides. Skoleanlegget krever også noe opprusting. Det er foretatt utredning av ulike alternative løsninger. Før det gjøres valg av løsning må kapasitetsbehov vurderes i samarbeid med fylkeskommunen. Egen sak om skolen legges frem til behandling når avklaringen er gjort. Drift Helse Nord har i opptrappingsplanen for psykiatri satt av ressursen tilsvarende 36 stillinger for de 10 nye plassene. Modellen for realisering med 7 plasser i nybygg og 3 plasser i utvidet Ungdomsavdeling vil kreve færre stillinger. Frigjorte ressurser forutsettes disponert til finansiering av investeringskostnader utover det som finansieres gjennom opptrappingsplanen, se nedenfor. Fremdrift Under forutsetning av nødvendig godkjenning vil byggestart for korttidsavdelingen kunne skje i august 2005, og ferdigstilling i september Ombyggingen og utvidelse av ungdomsavdelingen gjøres straks korttidsavdelingen er ferdigstilt, og det beregnes en byggetid på 4 måneder. Tjenestetilbudet Prosjektet er generert av den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse. Det er for få døgnbehandlingsplasser til barn og ungdom. Sosial- og helsedirektoratet har i sin anbefaling pekt på at det er nødvendig å bygge videre på eksisterende sentrale fagmiljøer, og derfor er tjenestetilbudet lagt til Bodø. I dag har Nordlandssykehuset en langtidsavdeling for ungdom med 5 døgnplasser (Ungdomsavdelingen), samt en akuttpost for ungdom med 6 plasser. Det nye enheten med 7 plasser kalt korttidsavdelingen vil kunne gi et behandlingstilbud til barn og unge i alderen år med en behandlingstid fra 3-8 måneder. Erfaringen viser at behovet for langtidsbehandling er stort. Det er derfor valgt en løsning som innebærer at 3 av de 10 nye døgnplassene er planlagt som langtidsplasser. I tillegg viser all erfaring at samling av 10 ungdommer i en og samme avdeling er faglig uhensiktsmessig. En for stor ungdomsgruppe skaper mye uro. Praksis og erfaring fra andre døgnavdelinger innen barne og ungdomspsykiatri i Norge viser at den mest hensiktsmessige størrelsen er 6-8 ungdommer. Utvidelse av behandlingstilbudet med 10 nye døgnplasser, samt ny familieavdeling medfører behov for utvidede skolelokaler. Eksisterende bygg kan ikke gi plass til det økte antall elever selv ved ombygging Det er derfor foreslått en utvidelse av Mellomåsen skole, med ombygging. Det er et mål å samle undervisningstilbudet i ett og samme bygg, fremfor en spredning på flere steder. Dette vil medføre større fleksibilitet, en mer rasjonell drift og en styrkning av det spesialpedagogiske tilbudet, samt gi elevene et bedre undervisningstilbud. En vil komme tilbake til dette i egen sak. Styresak 56/04 20 desember 2

3 Organisering og ansattes medvirkning i planarbeidet 10 nye døgnplasser for ungdom inngår som en del av barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), og vil bli underlagt klinikksjefen. Prosjektet er organisert etter helseforetakets praksis med intern prosjektleder fra Nordlandssykehuset underlagt utbyggingsleder og direktør. Oppnevnt brukergruppe blant ansatte, samt tillitsvalgt, har i samarbeid med utbyggingsavdelingen utarbeidet virksomhetsplan og romprogram. Videre har brukergruppen vært involvert i prosjekteringsprosessen. Premisser for realisering av prosjektet Helse Nord har gjennom opptrappingsplanen lagt til grunn en samlet investeringskostnad på 26 mill kr (2001 kr) for ny familieavdeling og de 10 nye døgnplassene. Investeringskostnadene er forutsatt indeksregulert. Det er ikke satt av egne ressurser til utvidelse av skolen. Foreliggende planer for de 10 nye døgnplassene er kalkulert til 29 mill kr inkludert prisstigning til ferdigstillelse. Kostnadene ved ny familieavdeling er beregnet til 10 mill kr mens utvidelse av skolen inkludert nødvendig opprusting er beregnet til 5-7 mill kr. Samlet investeringskostnad for disse prosjektene utgjør derved om lag 45 mill kr. Deler av merkostnadene ble finansiert i sak 38/04 hvor det ble fattet beslutning om realisering av Søsterhjemsprosjektet ved at kapitalkostnadene ved prosjektet ble forutsatt finansiert ved driftsbesparelser og økte inntekter. Resterende merkostnader forutsettes finansiert ved at driftsmodellen som velges krever et færre antall stillinger enn det som ligger til grunn for den beregnede ressurstilgangen fra Helse Nord til drift av de 10 nye døgnplassene. Investeringskostnadene i denne saken inngår i den analyse for fremtidig økonomisk utvikling som styret behandlet i sak 39/04. Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret viser til saksutredningen og godkjenner foreliggende forprosjekt alternativ 2, for realisering av 10 nye døgnplasser for ungdom gjennom nybygg til 7 plasser og utvidelse av Ungdomsavdelingen med 3 plasser. 2. Brutto arealramme for prosjektet fastsettes til 970 m² for korttidsavdelingen og 65 m² for utvidelse av ungdomsavdelingen. 3. Forprosjektet videreføres som detaljprosjekt innenfor en kostnadsramme på 29 mill kr. Forutsatt byggestart august 2005, ferdigstilles bygget i september Investeringskostnadene utover det som er lagt til grunn i opptrappingsplanen for psykiatri finansieres ved bruk av færre stillinger enn det som er lagt til grunn for beregning av ressurstilgangen fra Helse Nord til drift av de 10 nye døgnplassene. Avstemming : Vedtak: Styresak 56/04 20 desember 3

4 STYRESAK PROSJEKT BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandlere: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn G. Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt , Prosjekt BUPA korttidsavdeling for barn og ungdom, alternativ tomt, Forprosjekt , BUPA- ungdomsavdelingen 3 nye døgnplasser. Utrykt vedlegg : Forprosjekt , Prosjekt BUPA korttidsavdeling for barn og ungdom, Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn for saken I denne saken inviteres styret å gi sin tilslutning til realisering av 10 nye døgnplasser for barn og ungdom. Prosjektet er en del av den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse. For detaljer vises det til vedlagte forprosjekter. Sammendrag av prosjektene Det er ut fra faglige hensyn planlagt en løsning som innebærer at 7 plasser realiseres som nybygg, og de øvrige 3 plassene realiseres ved utvidelse av Ungdomsavdelingen. Når det gjelder realiseringen av 7 nye døgnplasser er det utredet 2 alternativer: Korttidsavdeling - alternativ 1 Dette alternativet innbærer realisering av 7 nye døgnplasser for ungdom plassert ved siden av akuttpost for ungdom. Byggeprosjektet er totalt på 996 m² brutto, og ca 667 m² netto areal. Prosjektet antas å kunne realiseres innenfor en ramme på 27 millioner kroner. Korttidsavdeling - alternativ 2 Det er også utredet en alternativ plassering på direktørboligtomta for de 7 nye døgnplassene. Byggeprosjektet er på totalt 970 m², og ca 620 m² netto areal. Prosjektet antas å kunne realiseres innenfor en ramme på 24.1 millioner kroner. Vurdering Bakgrunnen for alternativ 2 er de vanskelige terrengforhold og høye kostnader knyttet til løsning av prosjektet ved siden av akuttpost for ungdom. På grunn av terrenget på tomta og funksjonelle krav, er bygget løst over 4 plan. Dette er ikke ønskelig, selv om den daglige drift vil foregå på de to hovedplanene. Den alternative tomta er enklere og har kvaliteter i form av sollys og utsikt som den andre mangler. Tomta har muliggjort en løsning av bygget på 2 plan, med en kjeller for tekniske rom og birom under en mindre del av bygget. Direktørboligen egner seg verken for klinisk virksomhet eller kontorfunksjoner. De tekniske anleggene i bygget er i en dårlig forfatning, og huset trenger bygningsmessig opprusting dersom det fortsatt skal være i bruk. Man ser imidlertid ingen anvendelse for dette i fremtidens sykehus. Investeringsmessig er alternativ 2 rimeligere enn alternativ 1. Disse forhold kombinert med bedre tomtekvaliteter og enklere bygningsmessig form gjør at alternativ 2 anbefales for gjennomføring. Styresak 56/04 20 desember 4

5 Utvidelse av ungdomsavdelingen De 3 øvrige døgnplassene realisert ved ut/- og ombygging av eksisterende Ungdomsavdeling. Byggeprosjektet er totalt på 65 m² brutto nybygg. Ombyggingen foretas flere steder i eksisterende bygg med forskjellig grad av omfang. Prosjektet antas å kunne realiseres innenfor en kostnadsramme på 4.7 millioner kroner. Mellomåsen skole utvidelse/ombygging De 10 nye døgnplassene samt ny familieavdeling vil kreve at Mellomåsen skole utvides. Skoleanlegget krever også noe opprusting. Det er foretatt utredning av ulike alternative løsninger. Før det gjøres valg av løsning må kapasitetsbehov vurderes i samarbeid med fylkeskommunen. Egen sak om skolen legges frem til behandling når avklaringen er gjort. Drift Helse Nord har i opptrappingsplanen for psykiatri satt av ressursen tilsvarende 36 stillinger for de 10 nye plassene. Modellen for realisering med 7 plasser i nybygg og 3 plasser i utvidet Ungdomsavdeling vil kreve færre stillinger. Frigjorte ressurser forutsettes disponert til finansiering av investeringskostnader utover det som finansieres gjennom opptrappingsplanen, se nedenfor. Fremdrift Under forutsetning av nødvendig godkjenning vil byggestart for korttidsavdelingen kunne skje i august 2005, og ferdigstilling i september Ombyggingen og utvidelse av ungdomsavdelingen gjøres straks korttidsavdelingen er ferdigstilt, og det beregnes en byggetid på 4 måneder. Tjenestetilbudet Prosjektet er generert av den statlige opptrappingsplanen for psykisk helse. Det er for få døgnbehandlingsplasser til barn og ungdom. Sosial- og helsedirektoratet har i sin anbefaling pekt på at det er nødvendig å bygge videre på eksisterende sentrale fagmiljøer, og derfor er tjenestetilbudet lagt til Bodø. I dag har Nordlandssykehuset en langtidsavdeling for ungdom med 5 døgnplasser (Ungdomsavdelingen), samt en akuttpost for ungdom med 6 plasser. Det nye enheten med 7 plasser kalt korttidsavdelingen vil kunne gi et behandlingstilbud til barn og unge i alderen år med en behandlingstid fra 3-8 måneder. Erfaringen viser at behovet for langtidsbehandling er stort. Det er derfor valgt en løsning som innebærer at 3 av de 10 nye døgnplassene er planlagt som langtidsplasser. I tillegg viser all erfaring at samling av 10 ungdommer i en og samme avdeling er faglig uhensiktsmessig. En for stor ungdomsgruppe skaper mye uro. Praksis og erfaring fra andre døgnavdelinger innen barne og ungdomspsykiatri i Norge viser at den mest hensiktsmessige størrelsen er 6-8 ungdommer. Utvidelse av behandlingstilbudet med 10 nye døgnplasser, samt ny familieavdeling medfører behov for utvidede skolelokaler. Eksisterende bygg kan ikke gi plass til det økte antall elever selv ved ombygging Det er derfor foreslått en utvidelse av Mellomåsen skole, med ombygging. Det er et mål å samle undervisningstilbudet i ett og samme bygg, fremfor en spredning på flere steder. Dette vil medføre større fleksibilitet, en mer rasjonell drift og en styrkning av det spesialpedagogiske tilbudet, samt gi elevene et bedre undervisningstilbud. En vil komme tilbake til dette i egen sak. Organisering og ansattes medvirkning i planarbeidet Styresak 56/04 20 desember 5

6 10 nye døgnplasser for ungdom inngår som en del av barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), og vil bli underlagt klinikksjefen. Prosjektet er organisert etter helseforetakets praksis med intern prosjektleder fra Nordlandssykehuset underlagt utbyggingsleder og direktør. Oppnevnt brukergruppe blant ansatte, samt tillitsvalgt, har i samarbeid med utbyggingsavdelingen utarbeidet virksomhetsplan og romprogram. Videre har brukergruppen vært involvert i prosjekteringsprosessen. Premisser for realisering av prosjektet Helse Nord har gjennom opptrappingsplanen lagt til grunn en samlet investeringskostnad på 26 mill kr (2001 kr) for ny familieavdeling og de 10 nye døgnplassene. Investeringskostnadene er forutsatt indeksregulert. Det er ikke satt av egne ressurser til utvidelse av skolen. Foreliggende planer for de 10 nye døgnplassene er kalkulert til 29 mill kr inkludert prisstigning til ferdigstillelse. Kostnadene ved ny familieavdeling er beregnet til 10 mill kr mens utvidelse av skolen inkludert nødvendig opprusting er beregnet til 5-7 mill kr. Samlet investeringskostnad for disse prosjektene utgjør derved om lag 45 mill kr. Deler av merkostnadene ble finansiert i sak 38/04 hvor det ble fattet beslutning om realisering av Søsterhjemsprosjektet ved at kapitalkostnadene ved prosjektet ble forutsatt finansiert ved driftsbesparelser og økte inntekter. Resterende merkostnader forutsettes finansiert ved at driftsmodellen som velges krever et færre antall stillinger enn det som ligger til grunn for den beregnede ressurstilgangen fra Helse Nord til drift av de 10 nye døgnplassene. Investeringskostnadene i denne saken inngår i den analyse for fremtidig økonomisk utvikling som styret behandlet i sak 39/04. Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 5. Styret viser til saksutredningen og godkjenner foreliggende forprosjekt alternativ 2, for realisering av 10 nye døgnplasser for ungdom gjennom nybygg til 7 plasser og utvidelse av Ungdomsavdelingen med 3 plasser. 6. Brutto arealramme for prosjektet fastsettes til 970 m² for korttidsavdelingen og 65 m² for utvidelse av ungdomsavdelingen. 7. Forprosjektet videreføres som detaljprosjekt innenfor en kostnadsramme på 29 mill kr. Forutsatt byggestart august 2005, ferdigstilles bygget i september Investeringskostnadene utover det som er lagt til grunn i opptrappingsplanen for psykiatri finansieres ved bruk av færre stillinger enn det som er lagt til grunn for beregning av ressurstilgangen fra Helse Nord til drift av de 10 nye døgnplassene. Avstemming: Vedtak: Styresak 56/04 20 desember 6

7 Styresak 56/04 20 desember 7

8 Styresak 56/04 20 desember 8

9 Styresak 56/04 20 desember 9

10 Styresak 56/04 20 desember 10

11 Styresak 56/04 20 desember 11

12 Styresak 56/04 20 desember 12

13 Styresak 56/04 20 desember 13

14 Styresak 56/04 20 desember 14

15 Styresak 56/04 20 desember 15

16 Styresak 56/04 20 desember 16

17 Styresak 56/04 20 desember 17

18 Styresak 56/04 20 desember 18

19 Styresak 56/04 20 desember 19

20 Styresak 56/04 20 desember 20

21 Styresak 56/04 20 desember 21

22 Styresak 56/04 20 desember 22

23 Styresak 56/04 20 desember 23

24 Styresak 56/04 20 desember 24

25 Styresak 56/04 20 desember 25

26 Styresak 56/04 20 desember 26

27 Styresak 56/04 20 desember 27

28 Styresak 56/04 20 desember 28

29 Styresak 56/04 20 desember 29

30 Styresak 56/04 20 desember 30

31 Styresak 56/04 20 desember 31

32 Styresak 56/04 20 desember 32

33 Styresak 56/04 20 desember 33

34 Styresak 56/04 20 desember 34

35 Styresak 56/04 20 desember 35

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING

BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Styresaknr. 38/04 REF: 2004/000247 BUPA OM-/UTBYGGING AV SØSTERHJEMMET TIL POLIKLINIKK OG FAMILIEAVDELING FORSLAG OM REALISERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg -Forprosjektrapport

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug/755 12 920 Dato: 14.6.2010 Styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS.

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 30. april 2015 Saksbehandler: Direktør Oslo sykehusservice Vedlegg: SAK 28/2015 ETABLERING AV ET PREFABRIKKERT BYGG PÅ ULLEVÅL SYKEHUS Forslag til vedtak

Detaljer

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: 1. Notat vedr budsjett 2007- status Saksbehandlers kommentar: 1. Budsjett 2007 v/ass.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 152-2012 Konsernbestemmelser for investeringer, revisjon Formål/sammendrag Helse

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3

Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Sør-Trøndelag Fylkeskommune Fylkesrådmannen Høringsnotat om Skolebruksplan 3 fase 3 Til: De videregående skolene Kommunene i Sør-Trøndelag Arbeidstakerorganisasjonene Elevorganisasjonen Elevrådene i videregående

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 10. april 2014 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Leiekontrakt mellom Oslo

Detaljer

VEDTAK: 3. Styret ber om at saken i tråd med ansvarsmatrisen for investeringsprosjekter i Helse Øst, oversendes Helse Øst RHF for endelig behandling.

VEDTAK: 3. Styret ber om at saken i tråd med ansvarsmatrisen for investeringsprosjekter i Helse Øst, oversendes Helse Øst RHF for endelig behandling. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 07.11.07 SAK NR 061 2007 PROSJEKTPLAN MED REVIDERT HOVEDFUNKSJONSPROGRAM OG FORPROSJEKT FOR NYTT AKUTTBYGG FOR UNGDOM OG VOKSNE INNEN PSYKISK HELSEVERN. PLANFASEUTREDNING

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014

MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 MASTERPLAN OMSTILLING FOR DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 2013-2014 Godkjent av divisjonsdirektør Gunn Gotland Bakke 15. februar 2013. 1 Forord Utkast til for divisjon Psykisk helsevern ble lagt fram for styret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen

SAKSFRAMLEGG. IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 18/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/10 Sakstittel: KJØP AV BARNEHAGETOMT PÅ VARDEFJELLET Arkivsaknr: 09/2399 Saksbehandler: BHG//MNICO Mona Nicolaysen K-kode: A10 Saksnummer

Detaljer

Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A- fløy detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av styresak 59-2013

Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A- fløy detaljprosjektering og entrepriseplan, godkjenning, oppfølging av styresak 59-2013 Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 74-2013 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A- fløy detaljprosjektering og entrepriseplan,

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400457-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer