Styresak 20/09. Regjeringens tiltakspakke Bakgrunn. Formål og føringer. Dato: Saksnr.: 2009/391. Saksbehandler: Bernt Toldnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 20/09. Regjeringens tiltakspakke 2009. Bakgrunn. Formål og føringer. Dato: 20.04.2009. Saksnr.: 2009/391. Saksbehandler: Bernt Toldnes"

Transkript

1 Drift og eiendom Styresak 20/09 Regjeringens tiltakspakke 2009 Saksbehandler: Bernt Toldnes Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Utrykte vedlegg: Styresak HN RHF Saksbehandlers kommentar : Bakgrunn Saksnr.: 2009/391 Dato: Regjeringens tiltakspakke for 09 på 128 mill til HN RHF er behandlet i RHF styresak og fordelt til de enkelte HF, hvor NLSH HF andel ble 25,4 mill. Fordelingen av midler er fremkommet på bakgrunn av tidligere innmeldinger av forslag til tiltak, som for NLSH s vedkommende var på vel 43 mill. Disponeringen av disse midlene skal godkjennes av styret forut for gjennomføring. Imidlertid er det gitt fullmakt til planlegging for å oppnå ønsket effekt av tiltakspakken, og dette er under arbeid. Denne saksutredningen redegjør for forslag til disponering. Formål og føringer Prioritering av tiltakene er basert på følgende forutsetninger: 1. Sikre Regjeringens mål om å oppnå en rask sysselsettingseffekt i Bedre service tilbudet til pasienter 3. Bedre arbeidsmiljø for de ansatte 4. Raskere gjennomføring av rusplanen 5. Styrke samarbeidsprosjekt med kommunene 6. Styrke vedlikehold generelt Tiltakene skal primært innrettes mot å ivareta ønsket om god og spredt sysselsettingseffekt Pålegg fra offentlige organ og herunder brannsikring skal løses innenfor ordinære budsjett. Vedlikehold av boliger er ikke aktuelle tiltak innenfor rammen av tiltakspakken. Tiltakspakken prioriterer tiltak som har sysselsettingseffekt og derav holdes utstyrskjøp utenfor tiltakspakkens finansiering. Styresak 20/09 27 april

2 Gruppering av tiltak: 1. Pasienttilbud - Smittevern isolat luftsmitte Kirkenes - Service rehabilitering av venterom ved pasienttransport - Pasienthotell ombygging søsterhjem Rana - Ombygging lokaler MR Vesterålen 2. Samarbeid kommunehelsetjenesten - Akuttfunksjon Mosjøen - Helsepark Mo i Rana 3. Ombygging bygg innen russektoren - Ombygging bestående bygning (UNN Nordlandsklinikken og NLSH for rus Bodø) - Opprusting bygg Finnmarksklinikken 4. Styrket vedlikehold - Klima og miljøtiltak ved helseforetakene Spesifisering av tiltakene Beløp Tiltak Tiltak grupperte identifiserte enkelttiltak (mill. kroner) 1 Rus Nordlandsklinikken UNN Narvik 10 2 Rus Salten NLSH Bodø 8 3 Rus Finnmarksklinikken Karasjok 8 4 Helseparkprosjektet Mo i Rana 6 5 Pasienthotell ombygging søsterhjem Mo i Rana 8 6 Rehabilitering vegg Sandnessjøen 9 7 Rehabilitering pasientventerom 10 sykehus 8 8 UNN ombygging RUS og andre bygningsmessige endringer som følge av organisatoriske tilpasninger 10 9 Akuttmottak Mosjøen 6 10 Miljøstasjon Åsgård, UNN 2 11 Luftsmitte isolat Kirkenes 4 12 Klima og Miljø UNN Klima og Miljø NLSH 4 14 Klima og Miljø Helgeland 4 15 Klima og Miljø Finnmark NLSH Lofoten vedlikehold 5 17 UNN Harstad vedlikehold 4 18 NLSH tilrettelegging lokaler pasientreiser 2 19 Ombygging lokaler MR Vesterålen 4 SUM Helse Nord 128 Styresak 20/09 27 april

3 Drøfting NLSH HF har invitert alle lokasjoner til å fremme forslag til tiltak i forutgående arbeid med tiltakspakken, samt at fordeling av endelig ramme har fulgt samme prosess. Tallene må anses som estimater på et tidlig stadium, og omfordeling kan finne sted innenfor de prioriterte tema. Følgende fordeling fremlegges for styret. Klima og miljø 4 mill Samtlige lokasjoner har utfordringer knyttet til klima og miljø ut over rammen. Vi har prioritert bygg som ikke berøres av utbyggingen, noe som er i tråd med de føringer som er gitt for disponering av midlene. Tiltakene som er valgt er kjente utfordringer, tar hensyn til geografisk spredning og anses å ha god sysselsettingseffekt lokalt. Det er vektlagt utbedring av klimatiltak ved Mellomåsen, miljøtiltak ved kjøkken NLSH Bodø samt klima/miljø fløy F i Vesterålen. Pasientventerom 2,4 mill NLSH HF har ikke store og gode ventearealer for pasientene. Pasientene oppholder seg ofte i korridorer og nisjer/kroker i påvente av time. Å utbedre disse forholdene er en utfordring på kort sikt siden NLSH Bodø og Vesterålen står foran en større utbygging. Vi tar derfor sikte på å oppgradere eksisterende ventearealer ved en begrenset oppussing og fornying av møblering som i mange tilfelle er helt utslitt. Psykiatrien har ikke samme grad av pasientventeområder, men her er fokus lagt på fellesarealer for pasienter. Det er begrenset hva man kan utføre av tiltak ut over møblering av pasientventeområder, siden møbler er en hovedforutsetning for godt opphold. Fra Norsk Revmatikerforening, Nordland Fylkeslag, trekkes det spesielt frem manglende tilrettelagte møbler for denne pasientgruppen. Utstyr er holdt utenfor finansieringen av tiltakspakken, men det er ikke nærmere definert hva begrepet omfatter. NLSH HF har fortolket dette som mer sykehusspesifikt materiell (senger, rullestoler, MTU, vaskemaskiner mv) og som gir en lav effekt på norsk sysselsetting. Relatert til tiltakets forutsetning om bedret service til pasientene, og at norske produsenter synes å være i god posisjon, fortolker vi det slik at møbelanskaffelse faller innenfor tiltakspakkens samlede intensjon. Tiltakene har god geografisk spredning, men noe lavere direkte sysselsettingseffekt på lokalt plan. Imidlertid har vi tro på at tiltaket kan gi god effekt på norske møbelprodusenter som man vet har store utfordringer ift sysselsetting. Rus Salten NLSH Bodø 8 mill Det er i dag betydelige utfordringer knyttet til Mellomåsen som følge av feilkonstruksjoner av tak som medfører lekkasjer inn i bygget. Dette har gitt følgeskader som medfører helserisiko uten utbedring. I tillegg har ventilasjon og varmesystem en konstruksjon som vanskeliggjør regulering, jf tiltak under klima og miljø, og medfører økt arbeidsmiljøbelastning. Om utbedringer ikke blir gjennomført vil man komme i en situasjon hvor funksjoner må flyttes ned til hovedanlegget, og dermed sperre for opprettelse av tilbud innenfor rus. Tiltakene vil gi bedret arbeidsmiljø, bedret energibruk og muliggjør opprettelse av rustilbud på frigjorte arealer som følge av utbyggingen ved Rønvik. Tilrettelegging for rustilbud vil bli iverksatt umiddelbart etter ferdigstillelse av byggeprosjektet. NLSH tilrettelegging lokaler pasientreiser Tiltaket muliggjør tilrettelegging av administrasjonsbygget ved NLSH Lofoten til opprettelse av kontor for personell tilknyttet pasientreiser (jf Prosjekt Pasientreiser, overtakelse av oppgaver fra NAV Styresak NLSH 5-09). Styresak 20/09 27 april

4 NLSH Lofoten vedlikehold NLSH Lofoten har flere udekkede behov innenfor vedlikehold. Blant annet mangler ventilasjon for vestfløy, en betydelig mengde dårlige tak og vinduer som medfører følgeskader og dårlig inneklima, samt dårlige fasader. Tiltaket tar sikte på å avbøte noen av disse forholdene. Ombygging lokaler MR Vesterålen Anskaffelse av MR-maskin forseres for NLSH Vesterålen, og tiltaket legger til rette for etablering av lokaler for denne. Prosjektet gjennomføres av Utbyggingsavdelingen NLSH, med forventet ferdigstillelse i løpet av september 09. Tabellarisk fremstilling over tiltakene Tema Lokasjon Tiltak Kostnad Tot kostnad tema Klima Miljø Lofoten Tilrettelegging autoklave 150 Sentrum Miljøtiltak fløy E Arbeidsmiljøtiltak Ambulansestasjon 150 Rønvik Ombygging av varmeanlegg 900 Vesterålen Klimatiltak fløy F Pasientventerom Sentrum Oppussing pasientventerom 500 Møblering ventarealer 300 Vesterålen Utbedring adkomst 150 Oppussing og Utskifiting møblering 300 Røsvik Oppussing og Utskifiting møblering 250 Rønvik Oppussing og Utskifiting møblering 600 Lofoten Oppussing og Utskifiting møblering RUS PSYKIATRI Rønvik Bytte tak Mellomåsen 6400 Opprettelse lokaler rus 1000 Utvendige betongarb 500 Innvendig rehab Etablering Pasienttransport Lofoten Tilrettelegging av lokaler Vedlikehold Lofoten Lofoten Ventilasjon vestfløy 1500 Vindu sørfløy 1/2 etg 1500 Vindu vest 3.etg 500 Avfallsrom 200 Rep sengesentral 200 Rep/vedlikehold tak 500 Golvbelegg øst/vest/sør 500 Garderobeanlegg ansatte Etablering av MR Vesterålen Bygg for MR TOTAL Styresak 20/09 27 april

5 Effekt for drifts- og investeringsbudsjett. Tiltak Kostnad Kostnad Kostnad Drift plan Plan sysselsetting Tiltakets Tiltakets (mill. kroner) tiltak totalt invest drift 2010 bygg ferdig effekt prosj.nr.inv prosj nr drift Rus Salten Bodø 8,00 8,00 mai des 0, Vedlikehold Lofoten 5,00 1,50 3,50 mai nov 0, Lokaler pasientreiser 2,00 2,00 april sept 0, Lokaler MR Vesterålen 4,00 4,00 mai okt 0, K&M Sentrum 1,80 1,15 0,65 mai okt 0, K&M Rønvik 0,90 0,90 mai sept 0, K&M Lofoten 0,15 0,15 april mai 0, K&M Vesterålen 1,15 1,15 mai sept 0, Rehab. v.rom pasient 2,40 2,00 0,40 mai sept 0, tom SUM 25,40 8,65 16,75 Investeringsrammen 2009 ved NLSH må økes fra 345,9 mill. kroner til 354,55 mill. kroner Driftsbudsjett 2009 ved NLSH må økes med 16,75 mill. kroner for postene 66XX. Konklusjon Tiltakspakken gir NLSH mulighet for å utbedre kjente forhold innenfor ulike prioriterte områder på en god måte, og utgjør en vesentlig styrking i ressurstilgangen innefor vedlikehold. Alle foreslåtte tiltak anses å innfri intensjonen i Regjeringens tiltakspakke mhp sysselsettingseffekt. Dette gjelder så vel rådgivende som utførende, og har en balansert geografisk fordeling. Innstilling til vedtak : Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret godkjenner den foreslåtte disponering av tiltakspakkens midler, og ber Direktør å følge opp gjennomføringen. Avstemming : Vedtak : Styresak 20/09 27 april

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

OVERORDNET ORGANISERING AV DRIFT OG EIENDOM NLSH HF

OVERORDNET ORGANISERING AV DRIFT OG EIENDOM NLSH HF Drift- og eiendomsavdelingen Styresak 53/08 OVERORDNET ORGANISERING AV DRIFT OG EIENDOM NLSH HF Saksbehandler: Bernt Toldnes, Drift og eiendomssjef NLSH Bodø Saksnr.: 2008/4067 Dato: 05.11.2008 Dokumenter

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400457-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 152-2012 Konsernbestemmelser for investeringer, revisjon Formål/sammendrag Helse

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug/755 12 920 Dato: 14.6.2010 Styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart

Detaljer

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014

Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell. Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Evaluering Nordlandssykehuset HF sin organisasjonsmodell Styremøte Nordlandssykehuset HF 20. februar 2014 Bakgrunn og formål Evalueringen baserer seg på vurdering av måloppnåelse av kriteriene satt i styresak

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013

Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Direktøren Styremøte i Helse Finnmark Styresak 59/2013 Saksbehandler: Administrasjonssjef, Ole Martin Olsen Dato: 29. august 2013 Strakstiltak for budsjettbalanse Oppfølging styresak 16 og 34 2013 Administrerende

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. juni 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 41/2015 BUDSJETT 2016 Forslag til vedtak 1 Styret tar redegjørelsen

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy. Forprosjektrapport. Endelig utgave 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN A-fløy Endelig utgave 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Samlet revisjon Prosjektnr: Arkivnr.: 1100440 Dokumenttittel:

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Direktøren Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 05.09.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008

: 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen 12.02.2008 11.03.2008 01.04.2008 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200701653 : E: 614 D1 &47 : P. Mathiesen, E. Bræin, S.Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Formannskapet Bystyret

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 10.03.2009 09.00 Møtet starter med behandling av sakene på saklista. Ca. kl. 11.00 starter arbeidsmøte

Detaljer