BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING"

Transkript

1 . Styresaknr. 22/06 REF: 2006/ BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Helse Nords styresak 40/06 Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn Styret for Helse Nord inviteres i sak 40/2006 til å fatte vedtak om premisser for drift og investering i Helse Nord i Premissene i saken gir etter vår vurdering ikke en tydelig nok klargjøring av konsekvensene av de forslag som fremmes. Styret ved Nordlandssykehuset inviteres derfor i denne saken til å be om slik klargjøring. Styret orienteres også om økonomisk status som grunnlag for arbeidet med budsjettet for 2007 samt en oversikt over den delen av virksomheten som vil måtte danne grunnlaget for eventuell reduksjon i tilbud og kostnad. Det vises for øvrig til Nordlandssykehusets styresak 13/2006 Konklusjon Styresak 40/2006 for Helse Nord skaper på flere punkter usikkerhet med hensyn til videre planlegging og realisering av investeringsprosjekter i regi av Nordlandssykehuset. Styret inviteres derfor til å be Helse Nord om klargjøring av de forhold det er skapt usikkerhet om. Dette gjelder: planarbeid byggetrinn 2-5 forberedende tiltak byggetrinn 2-5 realisering av prosjekt for voksenpsykiatri i Bodø investering i ambulansestasjon på Gravdal investeringsramme utstyr og mindre bygningsmessige arbeider Økonomisk status og tiltaksgrunnlag I tertialrapport I ble det prognostisert med et regnskapsmessig underskudd på mill kr i Siden Nordlandssykehuset har anledning til å gå med et underskudd på 56,7 mill kr utgjør det uløste problemet i 2006 derved mill kr. Videreføring av dette nivået korrigert for økte avskrivninger, økte renter, forventede innsparingseffekter av investeringer samt økt basisramme fra Helse Nord, forventes det uløste problemet å øke til om lag 100 mill kr forutsatt et styringsmål/tillatt underskudd på 26,2 mill kr. Det er usikkerhet knyttet til anslaget på det uløste problemet knyttet både til resultatet av årets drift og til at Statsbudsjettet de siste år ikke fullt ut har kompensert for økte kostnader som helseforetakene selv ikke kan påvirke. I styresak 13/2005 for Nordlandssykehuset ble det redegjort for vedtatt omstillingstiltak tilsvarende 260 mill kr. Deler av disse 260 mill kr er knyttet til økte inntekter uten tilsvarende økning i aktiviteten. Potensialet for nye omstillingstiltak reduseres i takt med gjennomføring av tiltak. Samtidig er deler av virksomheten skjermet for omstilling og reduksjon i kostnader. Dette gjelder spesielt psykiatri hvor alle frigjorte ressurser forutsettes disponert til psykiatri. Styresak 22/ juni 1

2 Videre ansees aktivitetene innenfor kronikerplanen å ikke danne grunnlag frigjøring av ressurser til løsning av uløst problem. Aktivitetene innenfor indremedisin/nevrologi, prehospitale tjenester samt virksomheten i Lofoten kan i mange sammenhenger også defineres utenfor mulighetsområdet for reduksjon i tilbud. Nordlandssykehuset har også små muligheter til å påvirke gjestepasientkostnadene. I tabellen nedenfor er regnskapet for 2005 fordelt på kategorier, hvor psykiatri, tilbud til kronikere, indremedisin, nevrologi, prehospitale tjenester samt virksomheten i Lofoten inngår i kolonnen skjermet. Når medikamenter og avskrivninger tas med betyr dette at nærmere 1,1 mrd av samlet virksomhet på 1,8 mrd. kr må holdes utenfor grunnlaget for eventuell reduksjon i tilbud. Av tabellen går det frem at tilbud tilsvarende inntil 600 mill kr (kolonnen ikke skjermet ) vil kunne inngå som grunnlag for reduksjon i tilbud. Deler av dette grunnlaget må holdes utenfor idet det omfatter tilbud til bl.a. kreftpasienter. Reduksjon i tilbud vil også medføre bortfall av inntekter slik at netto potensial for Nordlandssykehuset er mindre enn 600 mill kr. I den grad andre helseforetak i Helse Nord har ledig kapasitet til å tilby de tjenester som tas bort uten økning i kostnad, vil Helse Nord samlet kunne frigjøre ressurser. Konklusjonen er derfor at en løsning av problemet på om lag 100 mill kr gjennom reduksjon i tilbud vil få betydelige konsekvenser for de tilbud som eventuelt tas bort. Ikke skjermet Felles Skjermet Totalt Akuttavdeling 68,0 0,0 122,0 190,0 Barneavdeling 47,6 0,0 3,4 51,0 BUPA 0,0 0,0 54,7 54,7 Utbygging 3,2 0,0 0,0 3,2 Direktøren 2,1 8,5 0,0 10,6 Fagavdelingen 14,1 19,8 0,0 33,9 Kirurgisk avdeling 86,7 0,0 0,0 86,7 Kvinneklinikken 45,0 0,0 0,0 45,0 Klinisk Service og Rehab 11,2 1,1 12,3 24,6 Laboratoriene 101,4 0,0 0,0 101,4 Lofoten 0,0 0,0 155,6 155,6 Medisinsk avdeling 0,0 0,0 154,8 154,8 Nevrologisk avdeling 0,0 0,0 38,0 38,0 Ortopedisk avdeling 40,7 0,0 0,0 40,7 Personal og organisasjone 8,3 55,5 13,7 77,5 Radiologisk avdeling 45,2 0,0 0,0 45,2 Salten Psykistriske 0,0 0,0 84,7 84,7 Sentralsykehus Psykiatri 0,0 0,0 143,8 143,8 Syketransport 73,4 0,0 0,0 73,4 Økonomi 23,6 41,3 97,8 162,7 ØNH/Revma/Øye 45,5 0,0 8,9 54,4 Medikamenter 41,9 41,9 Avskrivninger 136,8 136,8 Totalt Kostnad 615,9 126,1 1068,3 1810,3 Styresak 40/2006 Helse Nord I sak 40/2006 orienteres styret for Helse Nord om det økonomiske grunnlaget for budsjettarbeidet for Det konkluderes med at det betydelige avviket på driften i 2006 på mill kr utover styringsmålet for 2006 på 284,7 mill kr (dvs. et samlet regnskapsmessig underskudd for Helse Nord på mellom 500 og 600 mill kr i 2006) vil måtte få konsekvenser for investeringsvolumet i både i 2007 og årene fremover. Styresak 22/ juni 2

3 Styret for Helse Nord inviteres i sak 40/2006 til å fatte følgende vedtak: 1. Resultatmål for 2007 fastsettes til økonomisk balanse for alle helseforetakene. Resultatet måles etter strukturfond for åpningsbalansen og resultateffekt av kortere levetid av åpningsbalansen. Resultatmål pr helseforetak for 2007 fastsettes slik: 2. Helseforetakene skal i planleggingen for 2007 iverksette konkrete tiltak foromstrukturering av tjenestetilbudet. Prioriterte pasientgrupper skal skjermes og enkelte fagområder vil bli gjenstand for sentralisering. Helse Nord RHF utreder følgende tiltak som kan få økonomisk effekt for helseforetakene: Strukturelle endringer innen laboratoriefag og barnemedisin Organisering av ortopedi og enkelte kirurgiske prosedyrer Organisering og foretaksstruktur innen prehospital akuttmedisin, herunder AMKstruktur Vaktsamarbeid innen radiologi mellom sykehus i samme foretak og mellom foretakene 3. På grunn av store økonomiske omstillingsutfordringer er det nødvendig å utsette iverksetting/opptrapping av de fleste nye tiltak innenfor fagplanene. Allerede igangsatte tiltak innefor kronikeromsorgen i 2006 fullfinansieres i I planlegging for endelig budsjett 2007 skal helseforetakene ta utgangspunkt i rammetilskudd pr formål som vist i vedlegg 1 og Helseforetakene skal planlegge med somatisk aktivitet (ISF og poliklinikk) på samme nivå som Helse Nord RHF vil i denne forbindelse iverksette et regionalt arbeid med prioriteringer som blant annet har som mål å hindre uønsket vekst innen somatisk virksomhet. Det skal planlegges med økt dagbasert virksomhet og vridning fra kirurgi til medisinsk fagområde. For psykisk helsevern skal det planlegges med vekst minst i tråd med opptrappingsplan. 6. Investeringsrammen for 2007 fastsettes foreløpig til 550 mill. kroner for Helse Nord samlet forutsatt en låneramme på 300 mill. kroner. Investeringsrammen vil vurderes utvidet høsten 2006 dersom den økonomiske utviklingen tilsier dette. Investeringstiltak fremgår av spesifikasjon; jf. vedlegg 2 i utredningen. Forslaget til vedtak innebærer at balansekravet står fast samt at Helse Nord vil ta initiativ til å utrede noen strukturelle tiltak. Forslaget innebærer videre en skjerming av noen pasientgrupper. Som redegjort for foran innebærer denne skjermingen er betydelig reduksjon i potensialet for reduksjon i kostnader. Styresak 22/ juni 3

4 Hva angår driftsrammen innebærer forslaget i sak 40/2006 en reell styrking av rammen til Nordlandssykehuset med om lag 9,3 mill kr knyttet til Nordlandssykehusets andel av fordelt ramme på 30 mill kr (11,6 mill kr) og avkastningskrav boliger (-2,3 mill kr). Helse Nord foreslår avsatt 17,9 mill kr til opptrappingsplanen for psykiatri. Dette finansierer det nye døgntilbudet for barn og unge. Det gis ikke rom for videre opptrapping i Lofoten, og oppstart av tilbudet til de som er dømt til behandling. Gjeldende investeringsplan for Helse Nord legger til grunn et årlig investeringsvolum på 750 mill kr mens det i saken foreslås en foreløpig ramme på 550 mill kr i Innenfor denne reduserte rammen skal det settes av ressurser til nye satsinger innenfor bl.a. ambulanse. Av sak 40/2007 går det frem at rammen kan vurderes økt høsten 2006 dersom den økonomiske utviklingen tilsier dette. Videreføring av igangsatte og planlagte igangsatte investeringsaktiviteter gir et beregnet investeringsbehov for Nordlandssykehuset i 2007 på om lag 330 mill kr når oppfølging av ambulanseplanen inkluderes med om lag 40 mill kr. I sak 40/2006 fremmes forslag om ca 190 mill. kr til Nordlandssykehuset, dvs. en reduksjon på 140 mill kr. Dette innbærer at det alt vesentligste av den foreslåtte reduksjonen i investeringsvolum i 2007 på 200 mill kr belastes prosjekter i regi av Nordlandssykehuset. Reduksjonen er knyttet til: Byggetrinn 2-5 Utbyggingsprosjekt voksenpsykiatri Bodø inkl. opptrappingsplanen Utstyr og ambulanse Nedenfor kommenteres hvordan det enkelte prosjekt er behandlet i sak 40/2006 Byggetrinn 2-5 Styret for Helse Nord vedtok i sak 07/05 og sak 59/05 at moderniseringsprosjektet ved Nordlandssykehuset skulle reduseres med 4000 m2 bto areal og 150 mill kr i kostnader. Vedtakene innebar revudering av alle foreliggende planer inkludert utarbeidelse av nytt Hovedfunksjonsprogram. Nytt forprosjekt planlegges i tråd med vedtak i sakene 07/05 og 59/05 ferdigstilt sommeren Planlagt oppstart med byggearbeidene ble som følge av dette utsatt med 2 år med byggestart byggetrinn 2 tidlig i Opprinnelig fremdriftsplan tilsa en fortløpende byggeperiode etter at byggetrinn 1 var ferdig ved årsskiftet 2007/2008. For å kunne starte byggingen tidlig i 2009 må det gjennomføres en del forberedende tiltak i 2007/2008. Dette gjelder: 1. Parkeringsdekke mot nord. 2. Ny midlertidig kontor/behandlingsfløy mot vest. (erstatning for fløy X) 3. Forbindelsesgang mellom A/B-fløy og N-fløy. 4. Omlegging av teknisk infrastruktur i fløy K. (flytte funksjoner til CDE og A-fløy) 5. Ombygging av arealene som laboratoriene flytter fra. Samlet er kostnadene knyttet til dette beregnet til 100 mill kr i Uten at disse tiltakene gjennomføres vil prosjektet bli ytterligere forsinket. I sak 40/2006 er det ikke satt av midler til disse tiltakene begrunnet med at en ønsker å behandle forprosjektet for en setter av investeringsmidler. Størstedelen av kostnadene er knyttet til punktene 1,2 og 5. Disse tiltakene vil måtte gjennomføres uavhengig av om byggetrinn 2-5 gjennomføres eller ikke. Begrunnelse for at det ikke settes av midler er derfor vanskelig å forstå. Av sakens premisser punkt side 21 fremkommer følgende: En reduksjon av investeringsrammen for prosjektet ved Nordlandssykehuset medfører at Styresak 22/ juni 4

5 foreliggende konsept ikke kan videreføres. I så fall vil en ny gjennomgang innebære at idéfasen tas opp til revurdering og herunder utarbeides et nytt Hovedfunksjonsprogram for sykehuset. Det tidligere programmet er opprinnelig fra 1997 og senere revidert i Avsnittet må bero på en misforståelse eller manglende kunnskap om den pågående planleggingen. Som konsekvens av Helse Nord sine styresaker 07/05 og 59/05 er det igangsatt nytt planarbeid. Hovedfunksjonsprogrammer er datert 2006 og ikke 2001 som det fremgår av teksten. Vi forstår for øvrig innholdet i sak 40/2006 (avsnittet foran) slik at administrasjonen ved Helse Nord innstiller på at prosjektet ved Nordlandssykehuset ikke skal videreføres slik styret for Helse Nord har vedtatt i sakene 07/2005 og 59/2005. I så fall må pågående planlegging stanses umiddelbart. Utbyggingsprosjekt voksenpsykiatri Bodø inkl. opptrappingsplanen Styret ved Nordlandssykehuset 09/06 realisering av utbyggingsprosjekt innenfor voksenpsykiatrien i Bodø innenfor en ramme på 173 mill kr. Prosjektet skal gi løsning for følgende tilbud: Rus/psykiatri Dømt til behandling/sikkerhetspost Ny akuttpost Senter for spiseforstyrrelser Prosjektene er planlagt og realiseres som et samlet prosjekt og skjer etter oppdrag fra Helse Nord, jfr bl.a. styringsdokument for Byggeprosjektet er planlagt realisert realisert i 2007 og 2008 og vil kreve investeringer på 68 mill. kr i 2007 og 82 mill. kr i 2008 i tillegg til de 23 mill kr som er avsatt tidligere. I sak 40/2006 settes av 29,1 mill kr i 2007 fordelt med 19,1 mill kr til prosjektet for dømt til behandling og 10 mill kr til prosjektet for rus/psykiatri. Sak 40/2006 reiser 2 problemstillinger uten at disse er synliggjort og drøftet i saken: 1. prosjektet er ikke fullfinansiert 2. ønsker Helse Nord at 2 av prosjektene ikke skal realiseres (akuttpost og spiseforstyrrelser) Byggestart for prosjektet er planlagt til november 2006 men byggingen kan ikke starte før de ressurser som planlegges bruk i 2007 er tilført, dvs. ytterligere 39 mill kr i forhold til de 29,1 mill kr som er foreslått i sak 40/2006. Det står heller ikke noe i saken om hva en planlegger for Det finansielle grunnlaget for prosjektet er derfor ikke tilstrekkelig avklart. Det foreslås derfor at det ikke igangsettes byggearbeider før finansieringen er avklart med Helse Nord. I saken er det bare satt av ressurser til 2 av de prosjektene. Det er uklart om dette betyr at de øvrige 2 ikke ønskes realisert på dette tidspunkt. I den grad de 2 øvrige prosjektene ikke ønskes realisert av Helse Nord må i så fall hele prosjektet til 173 mill kr omarbeides Utstyr og ambulanse Det foreslås i saken disponert 200 mill kr til mindre bygningsmessige endringer. Andel av balanseverdi og avskrivninger skulle tilsi en andel på om lag 20 % eller 40 mill kr til Nordlandssykehuset. Avsetningen til Nordlandssykehuset er redusert med 11 mill kr i forhold til dette begrunnet med utstyrsinvesteringer i byggetrinn 1. De generelle røntgenlaboratoriene ved virksomhetene både i Bodø og Lofoten er nærmere 15 år gamle og har lenge vært moden for utskifting. Slik utskifting er anslått å koste om lag 40 mill kr inkludert bygningsmessige arbeider. Investeringen planlegges fordelt over 2006 og Investeringsrammen til utstyr og mindre bygningsmessige arbeider slik den er forslått i sak 40/2006 vil gjøre det problematisk å gjennomføre disse planlagte investeringene med derav følgende risiko for driftsstans. Styresak 22/ juni 5

6 Når det gjelder ambulanse er det i sak 40/2006 satt av 29 mill kr til investering i biler og utstyr. Det er ikke satt av midler til investering i ambulansestasjon på Gravdal kostnadsberegnet til mill kr. Styresak 22/ juni 6

7 Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatt følgende Vedtak 1. Styret ved Nordlandssykehuset viser til premissene for styresak 40/2006 i Helse Nord og ber om en presisering av hvorvidt planarbeidet for byggetrinn 2-5 skal videreføres i henhold til styresakene 07/2005 og 59/2005. Om planarbeidet skal videreføres som forutsatt ber styret om at det settes av 100 mill kr til byggetrinn 2-5 i 2007 slik at nødvendige forberedende tiltak kan gjennomføres og ytterligere forsinkelser unngås. 2. Styret ber om at de finansielle forutsetningene knyttet til utbyggingsprosjektet for voksenpsykiatrien i Bodø avklares før byggearbeidene startes opp. Det må også avklares hvorvidt Helse Nord fortsatt ønsker alle 4 delprosjektene realisert. 3. Styret ber om at Nordlandssykehuset tilføres investeringsramme til utstyr og mindre bygningsmessige endringer tilsvarende den relative andelen av balanseverdi og avskrivninger, dvs. en økning på 11 mill kr til 40 mill kr. Styret ber også om at det settes av nødvendige ressurser til investering i ambulansestasjon på Gravdal. Avstemming: Vedtak: Styresak 22/ juni 7

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: 1. Notat vedr budsjett 2007- status Saksbehandlers kommentar: 1. Budsjett 2007 v/ass.

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018

PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018 Styresaknr. 17/08 REF: 2006/000154 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken: Uttrykte vedlegg: Styresak 98-2006 i Helse Nord Plankalender 2008, datert 23.11.2007

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Helse Nord 20. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SJEKK FORMÅLSREGNSKAP UNN. FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug/755 12 920 Dato: 14.6.2010 Styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart

Detaljer

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS.

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400457-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 18.10.2013 Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/11 Tilbud fra Molde kommune og GassROR IKS vedr. finansiering av nytt sykehus i Molde

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 18/11 Tilbud fra Molde kommune og GassROR IKS vedr. finansiering av nytt sykehus i Molde HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 18/11 Tilbud fra Molde kommune og GassROR IKS vedr. finansiering av nytt sykehus i Molde Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 21.01.11

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 13. januar 2011 05/11 Saksbeh: Reidun Martine

Detaljer

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 03.12.2003 200300113-157 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014

Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014 Styresak 69/2013: Foreløpig budsjett 2014 Møtedato: 18.09.13 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det vises til vedlagte styresak om Budsjettpremisser for 2014 Helgelandssykehuset HF. VEDTAKSFORSLAG:

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Investeringsbudsjett 2008 og Investeringsplan 2009-18 Innspill til Helse Nord

Investeringsbudsjett 2008 og Investeringsplan 2009-18 Innspill til Helse Nord Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 29.05.07 Versjon 1.00 Saksbehandler: Økonomisjef Investeringsbudsjett 2008 og Investeringsplan 2009-18 Innspill til Helse Nord 1. Bakgrunn I brev av 27.04.07 ber Helse

Detaljer