AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET"

Transkript

1 Styresaknr. 19/07 REF: 2007/ AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Styresak 52/06 budsjett 2007 Trykt vedlegg : Protokoll fra drøftingsmøte mellom Nordlandssykehuset HF og tillitsvalgte Saksbehandlers kommentar: Ved behandling av budsjettet for 2007 fattet styret i punkt 5 vedtak om at salg av fast eiendom skal vurderes for å frigjøre ressurser til investeringer. I denne saken inviteres styret til å fatte vedtak om å be Helse Nord om tillatelse til å avhende boliger for inntil 100 mill kr. Problemstillingen knyttet til salg av boliger har vært drøftet med administrasjonen i Helse Nord og beslutningsprosessen som grunnlag for å forberede salg av boliger må gjennom følgende trinn: 1. Styrebehandling NLSH 2. Styrebehandling i HN 3. Foretaksmøte HN 4. Foretaksmøte NLSH Begrunnelse for salg av boliger Salg av boliger kan begrunnes ut fra følgende forhold: 1. Frigjøre ressurser til investeringer 2. Frigjøre ressurser til oppgradering og tilpasning av boligmassen 3. Styrevedtak i Helse Nord 4. Tilgang på boliger økt Nordlandssykehuset står i årene fremover foran omfattende moderniserings- og utbyggingsprosjekter og har i den sammenheng behov for å frigjøre kapital for å redusere fremtidige kapitalkostnader. Salg av boliger vil bidra til å frigjøre kapital. Vedlikeholdsstandarden på deler av boligmassen er til dels mangelfull. Dette fører til lav leieinntekt pr enhet blant annet fordi enheter blir stående tom. Helse Nord har i styresak 16/2006 lagt til grunn at det skal føres en aktiv boligforvaltning tilpasset etterspørselen og at eiendommene skal drives på en forretningsmessig best mulig måte. Det stilles krav til avkastning på kapitalen i boliger og at boligdriften skal være økonomisk selvbærende når kapitalkostnader inkluderes. Styresak 19/07 20 juni

2 Som det går frem av oversikten nedenfor er boligmassen etablert i en tid med ubalanse i boligmarkedet. Det er en betydelig bedre balanse i dette markedet i dag og sykehusets behov for eie av egne boliger er derfor betydelig redusert. Omfang og behov Omfang av boligmassen Nordlandssykehuset har i Bodø om lag 270 boenheter fordelt på 170 hybler og 100 leiligheter/eneboliger. Vedlikeholdsstandarden på boligmassen er gjennomgående mangelfull. Innhold og omfang av boligmassen kan for øvrig oppsummeres i følgende punkter: Antatt verdi ca 200 mill kr Hybelhusene bygget i 1955 og 1966 Ca 65 % av eneboligene/leilighetene bygget i 1975/1980 Resterende eneboliger/leiligheter bygget i 1955/1965 Eneboliger/leilighetene har fra 1-4 rom Nordlandssykehuset Vesterålen disponerer 48 boenheter fordelt på 36 leiligheter/eneboliger og 12 hybler. Samlet forsikringsverdi er anslått til om lag 40 mill kr og størstedelen av boligene er bygget rundt 1970-tallet. Nordlandssykehuset Lofoten disponerer 64 boenheter. Størstedelen av boligene i Lofoten er bygd på tallet. Behov for boliger Tilgang på boliger i Nordlandssykehuset er begrunnet ut fra følgende forhold: 1. Boliger til turnuskandidater (pålagt) 2. Bolig i tilknytning til rekruttering av fagpersonell 3. Boliger til korttidsinnleie 4. Boliger til studenter Nordlandssykehuset er forpliktet til å tilby passende bolig til turnusleger, som i hovedsak dekkes gjennom 2 og 3 romsleiligheter. Nordlandssykehuset har 44 hjemler for turnuslege fordelt med 20 på somatikk i Bodø, 8 på psykiatri i Bodø, 8 på somatikk i Lofoten og 8 på somatikk i Vesterålen. Bolig inngår også som ett av flere virkemidler i helseforetakets personal- og rekrutteringspolitikk. Personalboliger brukes til å fremme rekruttering av godt kvalifiserte medarbeidere innen viktige stillingsgrupper. For å fungere som personalpolitisk virkemiddel må boligene ha tilfredsstillende standard. I tillegg til bolig som personalpolitisk virkemiddel er det behov for et antall boliger til korttidsleie for vikarer, innleid personell, hospitanter m.v. Behovet for bolig kan dekkes både gjennom leide og eide enheter. Hvor stor del av boligmassen foreslås solgt Som det går frem under beskrivelsen av behov foran er Nordlandssykehuset pålagt å ha tilgang på mellom 40 og 50 boenheter til turnuskandidater. I tillegg er det behov for tilgang på en del boliger for å kunne rekruttere fagpersonell samt til vikarer og andre korttidsopphold. Dette behovet kan dekkes både gjennom eide og leide enheter. Det legges derfor til grunn at en kan selge både hybelbygg og leiligheter/eneboliger. Styresak 19/07 20 juni

3 Følgende enheter/områder foreslås vurdert solgt: Omårde/adresse Type Antall Byggeår Junkerveien Rekkehus Parkveien Rekkehus /1959 Hellmyrbruddet Leiligheter Vesterålen Leiligheter/eneboliger Lofoten Leiligheter/eneboliger Sum 74 Omårde/adresse Type Antall Byggeår Sivert Nilsensgt 66 Hybler Sivert Nilsensgt 68 Hybler Sivert Nilsensgt 70 Hybler Sum 169 Bokført verdi for disse boenhetene utgjør om lag 100 mill kr. Dette utgjør i overkant av halvparten av bokført verdi av boligeiendommene til Nordlandssykehuset. Om alle enhetene som foreslås vurdert solgt, selges vil en i Bodø ha igjen i overkant av 50 rekkehus/leiligheter og rundt 40/50 leiligheter/eneboliger i Lofoten og Vesterålen. Konsekvenser Personalpolitiske konsekvenser Det er i utgangspunktet etablert tidsavgrensede leiekontrakter med en varighet på 3 år, med mulighet for forlengelse med 1 år av gangen. Det vil kunne være aktuelt å si opp noen kontrakter og at noen må bytte bolig. Nye kontrakter, og forlengelse av allerede inngåtte kontrakter vurderes nøye. Driftsøkonomiske konsekvenser Boligdriften i Nordlandssykehuset budsjetteres i 2007 med en brutto inntekt på 11 mill kr direkte kostnader på 10 mill kr og derved et netto overskudd på 1 mill kr. Rentekostnader på bundet kapital kommer i tillegg med mill kr ved en rente på 5 %. Isolert sett betyr dette at Nordlandssykehuset ville frigjort mill kr i driften om hele boligmassen ble solgt og de frigjorte ressursene disponert til å nedbetale gjeld. Inntektene for boligene i Bodø utgjør om lag kr 500 pr m2. Personellmessige konsekvenser Boligdriften i Bodø er bemannet med 4 årsverk. I Lofoten og Vesterålen er det ikke egne ansatte knyttet til boligdriften. Dette inngår som en del av ansvaret til teknisk avdeling på disse stedene. Behovet for bemanning må vurderes etter et eventuelt nedsalg, avhengig av hvilke typer enheter som selges. Styresak 19/07 20 juni

4 Videre fremdrift Under forutsetning av at styret vedtar å tilrå salg av boliger og at foretaksmøtet i Helse Nord gir sin tilslutning til dette vil videre arbeid med salg av boliger omfatte følgende elementer: Anskaffelse av rådgiver- og meglertjenester Lage konkret plan for salg og videreutvikling av boligmassen innholdene følgende elementer: o Hvilke konkrete enheter skal selges o Tidsplan for salg o Vurdering av eie i forhold til leie o Plan for oppgradering o Vurdering organisering o Bemanningsbehov for vedlikehold og drift Det legges til grunn at forholdet til ansatte håndteres gjennom orienteringsmøtene med hovedtillitsvalgte, drøftingsmøter og AMU. Tilråding Styret tilrås å fatte følgende Vedtak 1. Styret ved Nordlandssykehuset viser til saksutredningen og ber Helse Nord om tillatelse til å selge inntil 74 eneboliger/leiligheter/rekkehus samt 3 hybelbygg i Bodø 2. Frigjorte ressurser fra salg av boliger disponeres til finansiering av modernisering, nybygg og oppgradering av boligmassen. Forslag til disponering behandles av styret. 3. Styret forutsetter at leieinntekter fra boligdriften minimum dekker direkte kostnader, kapitalkostnader og øvrige kostnader knyttet til å opprettholde verdien av boligmassen. Avstemming: Vedtak: Styresak 19/07 20 juni

5 PROTOKOLL Protokoll i henhold til Hovedavtalen 31 fra drøftingsmøte mellom Nordlandssykehuset HF og tillitsvalgte vedrørende sak: Salg av boliger For Nordlandssykehuset: Per-Ingve Norheim, Eivind Solheim, Haakon Eichler Tillitsvalgte og verneombud tar saken til orientering. Bodø, den 12. juni 2007 Nordlandssykehuset HF For fagforeningene: Karl Ivan Pedersen, NSF psykiatri Merete Lian, NSF somatikk Marthe Eggesvik, Norsk fysioterapeutforbund Knut Løknes, Fagforbundet Bodil Søttar, KFO Tove Olavsen, Parat Ketil Mevold, Overlegeforeningen Arnstein Grøtting, Yngre legers forening Bernt Ole Hansen, Norsk psykologforening Reidun Skindlo, HVO Styresak 19/07 20 juni

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger.

Styret i Helse Finnmark har behandlet salg av boliger i styresak 37/2010 Boligbehov Helse Finnmark HF Boligbehov og nedsalg av boliger. Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.6.2010 Styresak 74-2010 Salg av boliger Helse Finnmark HF Deler av vedlegget er unntatt offentlighet, jf. Offl. 5. Formål/sammendrag

Detaljer

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Sakspapirene ble ettersendt.

UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.3.2008 031 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2008 SALG AV BOLIGEIENDOMMER

Detaljer

Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning

Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning Møtedato: 26. oktober 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 14.10.2011 Styresak 123-2011 Salg av eiendommer ved Nordlandssykehuset HF godkjenning Formål/sammendrag I denne saken

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF

Styremøte i Helse Finnmark HF Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 46/2013 Saksbehandler: Eiendomsforvalter Nils Asgeir Samuelsen og Drift og eiendomssjef Øyvin S. Grongstad Møtedato: 19. juni 2013 Omdisponering av salgsgevinst

Detaljer

Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark

Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler driftssjef Hanne P. Bentsen 10.10.2007 Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark 1. Bakgrunn Styret i Helse Finnmark vedtok i sak 15/2007 følgende:

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim

ORIENTERINGSSAKER. Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520. Saksbehandler: Eivind Solheim Styresaknr. 42/06 REF: 2003/000520 ORIENTERINGSSAKER Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: 1. Notat vedr budsjett 2007- status Saksbehandlers kommentar: 1. Budsjett 2007 v/ass.

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Styresaknr. 12/07 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 15 mars 2007. Saksbehandlers

Detaljer

AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET

AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET . Styresaknr. 28/06 REF: 2006/000055 AMBULANSEPLAN FOR NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Randi Midtgård Spørck, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 1/06 Utvikling av ambulansetjenesten

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 57/15 Finansstrategi for Helse Midt-Norge Saksbehandler Reidun Martine Rømo Ansvarlig direktør Anne-Marie Barane Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og 18. juni 2015

Detaljer

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger

Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Eiendomsforvaltning og tildeling av utleieboliger Midtre Gauldal kommune Februar 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Midtre Gauldal

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286

Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 Styresaknr. 31/04 REF: 2004/000286 HØRINGSUTTALELSE :STAB OG STØTTEPROSJEKTET - HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Tidligere utsendt styresak 21/04 med vedlegg Trykt vedlegg: Utkast

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Direktøren Styresak nr.32/08 Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Saksbehandler: Elisabeth Marie Larsen Dokumenter i Saken

Detaljer

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon

Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012. revisjon Møtedato: 19. desember 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Haug/Falch/Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 7.12.2012 Styresak 152-2012 Konsernbestemmelser for investeringer, revisjon Formål/sammendrag Helse

Detaljer

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 18.10.2013 Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2009 Helse Nord 20. april 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE SJEKK FORMÅLSREGNSKAP UNN. FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 13. januar 2011 05/11 Saksbeh: Reidun Martine

Detaljer