Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF"

Transkript

1 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak Trykte vedlegg: Konseptrapport om ekspedisjon og publikumsmottak versjon Utrykte vedlegg: Forprosjektrapport om ventilasjonsløsning for bygg 85 og 86. Juli Sluttrapport for delprosjekt 7: Planlegging av ekspedisjons- og publikumsmottak. Datert Ingress: Den videre utviklingen av Dagsykehuset Porsgrunn skal gjennomføres i etapper i takt med helseforetakets evne til å finansiere utbyggingen og slik at driften i Porsgrunn kan foregå forsvarlig også mens ombygging skjer. Denne saken redegjør for status i arbeidet og for hvordan den etappevise utviklingen best kan foregå. Forslag til vedtak: 1 Styret gir direktøren fullmakt til å disponere inntil 47 millioner kroner til videre utvikling av dagsykehuset Porsgrunn i 2012, til detaljprosjektering og gjennomføring av prosjekt for ventilasjonsanlegg og publikumsmottak som beskrevet i denne saken. 2 Investeringen finansieres slik; Tidligere ubrukte midler avsatt til prosjektet i 2010 og mill kroner Inntekter fra salg av Stigertun 16.5 mill kroner Nye tilskudd fra akkumulerte driftsoverskudd mill kroner 47 mill kroner. 3 Styret ber om å få sak om plan for videre utvikling av dagsykehuset ut over 2012 i første kvartal Saken oversendes Sykehuset i Vestfold og Psykiatrien i Vestfold til behandling. Skien, Hans EvjuKonst. adm. direktør Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen 1

2 Bakgrunn for saken Historikk En total rehabilitering av det somatiske sykehuset i Porsgrunn til 360 millioner kroner ble i 2007 vedtatt av styret i Sykehuset Telemark og oversendt Helse Sør-Øst med forespørsel om finansiering i form av investeringsstøtte og lån. HSØ gav ikke tilsagn om finansiering. HSØ ba sykehusområdet utarbeide en samlet investeringsplan for sykehusområdet. Denne ble ferdig i juni 2011 og oversendt HSØ. I juni 2010 i sak 58/10 vedtok styret ved ST å starte en gradvis rehabilitering av sykehuset i Porsgrunn med midler fra overskudd i driften, og styret bevilget de første 10 millioner kronene til rehabilitering av operasjonsfasilitetene og fasiliteter for medisinske poliklinikker i tredje etasje. Konseptet var å utvikle Porsgrunn til dagsykehuset der vi samlet poliklinikk og dagkirurgi, etablerte en effektiv logistikk i Porsgrunn, avlastet Skien slik at Skien kunne få rom til å utvikle seg som akuttsykehus og senter for døgnopphold. I januar 2011 var operasjonsfasilitetene i første etasje ferdig rehabilitert for 7 millioner kroner. Områdeplanen I områdeplanen fulgte ST opp denne linjen med å forutsette en videre gradvis rehabilitering av Porsgrunn med egne midler mens vi søkte om investeringsstøtte og lånefinansiering fra HSØ til rehabilitering av nordfløyen i Skien. Konkret ba ST om anledning til å gå over i konseptfasen høsten 2011 for nordfløyprosjektet. I konklusjonen i områdeplanen står det nå at ST vil utvikle Porsgrunn med egne midler mens det søkes om sentral lånefinansiering av nordfløyprosjektet. Videre utvikling av dagsykehuset Porsgrunn er derfor i tråd med områdeplanen. Det er verdt å poengtere at når vi valgte denne linjen var det fordi vi så at vi kunne realisere dagsykehuset raskere ved egenfinansiering enn ved å avvente sentral lånefinansiering. Publikumsmottak I 2010 ble det utredet hvordan administrative og publikumsretta funksjoner i et rehabilitert Porsgrunnssykehus burde bli. Se utrykt vedlegg. Konklusjonen var å samle disse funksjonene i et sentralt publikumsmottak for å gi bedre servise til pasienter og pårørende. Vi ønsket å konvertere areal i bygningen fra mange lokale ekspedisjoner til utvidelse av kliniske funksjoner og redusere sårbarhet i administrative funksjoner. Hva et slikt publikumsmottak trenger av areal og utforming ble utredet. Konklusjonen var at for å få til et publikumsmottak med de funksjonene vi ønsket måtte det bygges et tilbygg ut fra nåværende hovedinngang. Forslag til utforming av tilbygg ble levert av arkitektfirmaet Børve og Borscenius. Se konseptrapport som følger som trykt vedlegg til saken Rapporten konkluderte med en kostnadsramme på 21 millioner. Ombygging av fasiliteter til medisinske formål Første september i 2011 vil det bli lagt fram utredninger om hvilke medisinske og kirurgiske poliklinikker som bør flyttes fra Skien til Porsgrunn, hvor de bør lokaliseres i Porsgrunnssykehuset og hvilke rom og utstyrsbehov de har. Planen så langt har vært å bearbeide disse utredningene høsten 2011 for å komme til styret første kvartal 2012 med et forslag til etappevis og prioritert plan for arbeidet med ombyggingen av medisinske funksjoner. Denne ombyggingen vil strekke seg over flere år både fordi det skal drives sykehus i Porsgrunn mens det bygges om og fordi midler til investeringene skal genereres fra driften og balanseres mot andre investeringsbehov. 2

3 Ventilasjonsanlegg Tilretteleggingen med nye tekniske rom og nye tekniske anlegg, er en konsekvens av planlagte ombygginger i (og mindre tilbygg til) bygg 85 og 86. På grunn av lover og forskrifter må tilrettelegging med teknisk rom og tekniske installasjoner må være ferdig før de planlagte ombyggene kan tas i bruk Det etableres 2 stk nye ventilasjonsanlegg som skal betjene de arealer som er planlagt rehabilitert for poliklinikker og dagbehandling i Porsgrunn. Luftmengdene på disse aggregatene er ca m3/h pr stk. Ventilasjonaggregatene er plassert i ett nytt teknisk rom på taket på Bygg 88. Det som ikke ventileres fra dette aggregatet er opersjonsarealene (har separate anlegg) og store deler av bygg 87, der det finnes tilstrekkelige luftmengder tilgjengelig fra eget aggregat. Prosjektkostnadene er estimert til 30,5 mill, hvorav ca 15.2 % tilhører samhandlingsprosjektet Tverrfaglig avklaringsenhet Når det gjelder den tverrfaglige avklaringsenheten se egen sak til dagens møte. Når det gjelder ventilasjonsanlegg se utrykt vedlegg til denne saken. Kostnadsestimat Kostnadsbildet ser da slik ut for planlagt neste fase som er planlagt realisert i Ventilasjonsprosjekt Publikumsmottak 26 mill kroner 21 mill kroner 47 mill kroner Finansieringsplan Tidligere ubrukte midler avsatt til prosjektet i 2010 og mill kroner Inntekter fra salg av Stigertun 16.5 mill kroner Nye tilskudd fra akkumulerte driftsoverskudd mill kroner 47.0 mill kroner. Disponeringen av midler fra salg av Stigertun er godkjent av HSØ i brev datert Tidligere ubrukte midler skyldes mindreforbruk i forhold til budsjett i 2010 og utsettelser i prosjektet i Det er med andre ord avsetningen på 10.5 mill fra driftsoverskudd i 2010 som er det nye momentet for styret i dag. Videre rehabilitering av sykehuset i Porsgrunn Når det gjelder den videre utviklingen av poliklinikkarealene i 1, 2 og 3 etasje så vil en full bygningsmessig og teknisk renovering ut fra en estimert kvadratmeterpris anslagsvis komme på 170 millioner utover det som her foreslås investert i En mindre omfattende ombygging vil redusere kostnadene. Som tidligere beskrevet må direktøren komme tilbake til videre rehabiliteringsplan i første kvartal Den videre gjennomføringen må uansett skje etappevis over flere år, tilpasses sykehusets økonomiske situasjon og balanseres mot andre investeringsbehov. Med investeringen i 2012 vil 3

4 infrastrukturen være lagt for videre rehabilitering av kliniske funksjoner. Ventilasjon og publikumsmottak må tidsmessig tas før vi begynner å rehabilitere kliniske tilbud. Har vi bæreevne til denne investeringen? Vil vi ha økonomisk bærekraft til å fortsette årlige investeringer i Porsgrunnssykehuset utover 2012 slik det legges opp til i denne saken? Hvis vi forutsetter at rehabiliteringen vil omfatte hele bygningsmassen og strekke seg over 5 år fom 213 tom 2017 vil vi måtte avsette 34 mill hvert år i femårsperioden. Med en redusert rehabilitering i 1,2 og 3 etasje vil kostnadene bli mindre, logistikken og funksjonaliteten dårligere og færre tilbud kan flyttes fra Skien til Porsgrunn. Dette alternativet vil bli vurdert i saken til styret første kvartal 2012 om videre rehabiliteringsplan i Porsgrunn. Styret behandlet økonomisk langtidsplan for Sykehuset Telemark HF for perioden 2012 til 2015 i styremøte 18. mai En økonomisk langtidsplan skal vise de økonomiske konsekvensene av sykehusets strategiske ambisjoner. Det er stor usikkerhet knyttet til langtidsplanen. Særlig gjelder det effekten av samhandlingsreformen. Den økonomiske langtidsplanen må derfor tolkes med forsiktighet, og vil oppdateres og styrebehandles ultimo Direktøren legger opp til at endelig investeringsnivå for 2012 besluttes i styremøte I den foreløpige planen er det bæreevne for følgende investeringer i perioden: Tabell 3. Planlagte investeringer Bygg & anlegg Tomt & Bolig & Kunst IKT & EDB MTU Andre Immaterielle eiendeler AUU Aktivering av AUU: Fortegn (-) Sum Bevilgninger til bl.a. Porsgrunn som allerede er gjort ligger ikke inne i denne oversikten. LTB viser at ST med sannsynlighet vil kunne fortsette å investere i Porsgrunnssykehuset men at nivået på årlige investeringer er usikkert og må avklares år for år så lenge finansiering er knyttet til størrelsen på årlige driftsoverskudd. Det vil være viktig å gjennomføre mest mulig av rehabiliteringen av Porsgrunn i tidsvinduet før nedbetalingen av lånet til Nordfløyprosjektet. Alternativ: Kutte ut nytt publikumsmottak. Hvis vi mener at investeringsnivået i 2012 blir for stort kan publikumsmottaket utsettes eller kuttes ut. Vi kan la være å samle ekspedisjonene som det nå er mange av rundt i bygget, la være å bygge moderne mottak og kafe og si at det er de rent kliniske tilbudene som må ha prioritet. Utsettelse anbefales ikke. Skal vi bygge publikumsmottak bør det gjøres i 2012 ut fra investeringsmønsteret slik det avtegner seg for årene som kommer. Det er vanskelig å tenke seg en modernisering av bygningen og moderne og utvidet poliklinikkdrift i Porsgrunn uten å gjøre noe med nåværende ekspedisjon som har 50 talls standard. Med bibehold av alle lokale ekspedisjoner og ventearealer rundt i bygget vil vi heller 4

5 ikke få til en arealeffektivisering som er vesentlig for å kunne øke tilbudene og aktiviteten. Likevel kan dette alternativet gjennomføres, men direktøren anbefaler det ikke. Konklusjon ST bør holde fast ved lagt strategi for å utvikle Porsgrunn som dagsykehus. I 2012 bør det bygges ventilasjonsanlegg og publikumsmottak slik det er beskrevet i saken. 5

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):

I forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000): Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 23.06.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 057/10 B Arealplan for Helse Stavaner HF Arkivsak 0 2010/445/012 Bakgrunn

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars

Styresak. Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 30.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland Styresak 034/11 B 5-årig investeringsplan - mars Arkivsak 0 2010/5518/012

Detaljer

Økonomisk langtidsplan 2015-2018

Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Arkivsak Dato 02.05.2014 Saksbehandler Per B Qvarnstrrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 01.05.2014 Sak nr 044-2014 Sakstype Beslutningssak Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Sakstittel

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug/755 12 920 Dato: 14.6.2010 Styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 05/11 Helse Midt-Norge Investeringsbudsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 13. januar 2011 05/11 Saksbeh: Reidun Martine

Detaljer

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett.

1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett. Arkivsak Dato 19.01.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 0062012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Investerings og likviditetsbudsjett

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 18.10.2013 Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Versjon: 1.0. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 2011-2022. Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Versjon: 1. Økonomisk bæreevne for Helse Midt-Norge 211-222 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Dato: 6.1.21 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF vedtok i sak 61/1 langtidsbudsjett og plan for perioden

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015

STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7. Økonomisk langtidsplan 2012-2015 STYREMØTE 23. mai 2011 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 Sammendrag: Økonomisk langtidsplan 2012-2015 er utarbeidet med føringer gitt fra Helse Sør-Øst

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: I Helsebygg Midt-Norges lokaler i Trondheim Prinsesse Kristinas gate 4 Møtetidspunkt: Torsdag 22. januar 2015 kl. 11:30-17:00 (Trolig lukket møte fra 11:30-12:30)

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus

Revidert konseptrapport. Nytt østfoldsykehus Revidert konseptrapport (beslutningspunkt B3) Nytt østfoldsykehus Dato: 14.11.08 Prosjekteier: Helse Sør-Øst RHF Nytt østfoldsykehus Sykehuset Østfold Dokumentets historie: Versjon Dato Forfatter Årsak

Detaljer

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS.

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain

Detaljer