GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER"

Transkript

1 Styresaknr. 38/06 REF: 2002/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2 OKTOBER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 2 oktober Saksbehandlers kommentar : Behandles Protokollen fra styrets møte 2 oktober 2006 er utsendt og fremlegges for godkjenning og signering. Innstilling til vedtak : Protokollen fra styrets møte 2 oktober 2006 godkjennes Avstemming : Vedtak : Styresak 38/06 27 oktober 1

2 x Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 2 oktober 2006, Bodø Nordlandssykehuset, Rønvik Møtested: Styrerommet Møtestart: Kl. 10:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk x Styremedlem Finn Henry Hansen x Styremedlem Tor Valle x Styremedlem Anne Ma Vik x Styremedlem Øivind Mathisen x Styremedlem Randi Myrvang Næss x Ansatte repr. Tove Rita Melgård x Ansatte repr. Bjørnar Grav x Ansatte repr. Jørgen Hansen x Ansatte repr. May Britt Alstrin for Magne Johansen x Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim x Ass.direktør Jørn Stemland x Kontorsjef Rolf Jensen x Informasjons sjef Randi Angelsen x Fagdirektør Otto Mathisen x Personalsjef Kerstin Thoresen x Styresak 38/06 27 oktober 2

3 Saksliste Styremøte, 2 oktober 2006, Bodø Nordlandssykehuset, Rønvik Møtested: Styrerommet Møtestart: Kl. 10:00 Tid Saksnr. Åpent styremøte 2 oktober, Sakstittel 10:00 Sak 31/06 Undertegning av protokoll 10:05 Sak 32/06 Lærlinger. Behov, planlegging og kostnader 10:30 Sak 33/06 Modernisering av Nordlandssykehuset 11:30 Lunsj 12:00 Presentasjon Hålogalandsprosjektet - delprosjekt psykiatri v/klinikksjef Torunn Alveng og delprosjekt rus v/beate Reiert Nilsen, regional enhet for spiseforstyrelse og leder for delprosjekt rus 13:00 Sak 34/06 Tertialrapport 2 14:00 Sak 35/06 Oppfølging sammenslåing med Stokmarknes 14:30 Sak 36/06 Orienterings saker: 1. Fra Helse Nord - Internrevisjonsrapport nr 1/06 Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring 14:45 Sak 37/06 Referatsaker: a. Brev av fra Nordland KrF,fylkestinggruppen vedr opprettholde tilbudet for tidligfødte i Bodø b. Kopi av brev av fra Bodø Kommune til Helse Nord vedrørende fremtidig struktur for behandlingstilbudet for fortidligfødte i Nord Norge c. Protokolltilførsel av ansattesrepresentasjon, krav om økt antall ansattes representanter i styret 15:00 Eventuelt : Styresak 38/06 27 oktober 3

4 Styresaknr. 31/06 REF: 2002/ GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1 SEPTEMBER Innstilling til vedtak : Protokollen fra styrets møte 1 september 2006 godkjennes Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak : Protokollen fra styrets møte 1 september 2006 godkjennes Styresak 38/06 27 oktober 4

5 Styresaknr. 32/06 REF: 2002/ LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Innstilling til vedtak: Styret tilrås til å fatte følgende 1. Nordlandssykehuset aksepterer deltakelse i pilotprosjekt i KS regi for rekruttering av unge til helsefagarbeiderutdanning. Beslutningen gjelder for angitt prosjektperiode, d.v.s ut Det forutsettes at kostnader tilknyttet prosjektet fullt ut dekkes av KS. 2. Fra høsten 2008 planlegges det inntatt totalt 6 lærlinger innen helgefagarbeidergruppen. Nærmere planlegging, fordeling og beregning av kostnader skal skje ifm utarbeiding av budsjett Behov for inntak av ambulanselærlinger og lærlinger til andre fagområder vurderes ifm budsjettering det enkelte år. Forslag til endring av pkt 1,fra ansatterepresentant Jørgen Hansen: Av unge strykes Forslag til endring av pkt 2, fra Finn Henry Hansen: Planlegges erstattes med vurderes Forslag til tillegg til pkt 2, fra Finn Henry Hansen: Administrasjonen anmodes om å legge frem egen sak om lærlingeinntak generelt i foretaket Endret innstilling til vedtak fra administrasjonen: punkt 3 strykes. Avstemming: Endret Pkt1 enstemmig vedtatt Endret pkt 2 med tillegg, enstemmig vedtatt Punkt 3 utgår, enstemmig vedtatt 1. Nordlandssykehuset aksepterer deltakelse i pilotprosjekt i KS regi for rekruttering til helsefagarbeiderutdanning. Beslutningen gjelder for angitt prosjektperiode, d.v.s ut Det forutsettes at kostnader tilknyttet prosjektet fullt ut dekkes av KS. 2. Fra høsten 2008 vurderes det inntatt totalt 6 lærlinger innen helgefagarbeidergruppen. Nærmere planlegging, fordeling og beregning av kostnader skal skje ifm utarbeiding av budsjett Administrasjonen anmodes om å legge frem egen sak om lærlingeinntak generelt i foretaket Styresak 38/06 27 oktober 5

6 Styresaknr. Styresak 33/06 REF: 2004/ MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET FORBEREDENDE ARBEIDER Innstilling til Styret tilrås å fatte følgende Vedtak Styret ved Nordlandssykehuset anmoder Helse Nord om å sette av 80 mill kr i investeringsbudsjettet for 2007 til sluttføring av forprosjektet og gjennomføring av forberedende arbeider. Gjennomføring av forberedende arbeider i 2007 er en nødvendig forutsetning for videreføring av byggetrinn 2-5 i samsvar med fremdriftsplan. Avstemming: enstemmig vedtatt Styret ved Nordlandssykehuset anmoder Helse Nord om å sette av 80 mill kr i investeringsbudsjettet for 2007 til sluttføring av forprosjektet og gjennomføring av forberedende arbeider. Gjennomføring av forberedende arbeider i 2007 er en nødvendig forutsetning for videreføring av byggetrinn 2-5 i samsvar med fremdriftsplan. Styresak 38/06 27 oktober 6

7 Styresaknr. 34/06 REF: 2006/ TERTIALRAPPORT 2/2006 Innstilling til vedtak: Styret inviteres til å fatte følgende vedtak Styret tar vedlagte rapport til etterretning og vedtar denne som Nordlandssykehusets tertialrapport for 2.tertial Styret slutter seg til de tiltak som er under iverksetting for bedring av resultatet. Avstemming: Enstemmig vedtatt Styret tar vedlagte rapport til etterretning og vedtar denne som Nordlandssykehusets tertialrapport for 2.tertial Styret slutter seg til de tiltak som er under iverksetting for bedring av resultatet. Styresak 38/06 27 oktober 7

8 Styresaknr. 35/06 REF: 2006/ OPPFØLGING SAMMENSLÅING MED STOKMARKNES Innstilling til vedtak: Styret tar redegjørelsen om arbeidet med integreringen av Stokmarknes sykehus til orientering Forslag til tillegg fra Finn Henry Hansen: Den gjennomgang som er nødvendig i henhold til vurdering av dimensjonering av det nye sykehusbygget i Stokmarknes må ikke på noen måte fortolkes som at styret undervurderer det store behovet for modernisering av sykehuset for befolkningen i Vesterålen. Avstemming: enstemmig vedtatt Styret tar redegjørelsen om arbeidet med integreringen av Stokmarknes sykehus til orientering. Den gjennomgang som er nødvendig i henhold til vurdering av dimensjonering av det nye sykehusbygget i Stokmarknes må ikke på noen måte fortolkes som at styret undervurderer det store behovet for modernisering av sykehuset for befolkningen i Vesterålen. Styresak 38/06 27 oktober 8

9 Styresaknr. 36/06 REF: 2003/ ORIENTERINGSSAKER Saksbehandlers kommentar: Internrevisjonsrapport nr 1/06 Betaling av pensjonspremie til KLP Forsikring. Innstilling til vedtak: Styret tar sakene til orientering Avstemming : Enstemmig vedtatt Styret tar sakene til orientering Styresak 38/06 27 oktober 9

10 Styresaknr. 37/06 REF: 2003/ REFERATSAKER 1. Brev av fra Nordland KrF,fylkestinggruppen vedr opprettholde tilbudet for tidligfødte i Bodø 2. Kopi av brev av fra Bodø Kommune til Helse Nord vedrørende fremtidig struktur for behandlingstilbudet for fortidligfødte i Nord Norge 3. Protokolltilførsel av ansattesrepresentasjon, krav om økt antall ansattes representanter i styret Forslag til endret innstilling fra administrasjonen i sak 37/06-3 : I tråd med foretaksmøtets vedtak 18 september om utvidelse av styret med inntil 11 medlemmer, og arbeidstakerorganisasjonenes krav om en ekstra representant i styret, økes de ansattes representasjon i styret fra 3 til 4 medlemmer fra og med 2 oktober, med opprykk fra varalisten. I henhold til valgforskriften er det tilstrekkelig at begge kjønn er representert. Innstilling til vedtak: Styret tar sakene til etterretning Avstemming : Sak 1 og 2 enstemmig vedtatt Sak 3 endret innstilling til vedtak enstemmig vedtatt Styret tar sak 1og 2 til etterretning Sak 3 I tråd med foretaksmøtets vedtak 18 september om utvidelse av styret med inntil 11 medlemmer, og arbeidstakerorganisasjonenes krav om en ekstra representant i styret, økes de ansattes representasjon i styret fra 3 til 4 medlemmer fra dags dato, med opprykk fra varalisten. I henhold til valgforskriften er det tilstrekkelig at begge kjønn er representert. Styresak 38/06 27 oktober 10

11 Eventuelt: Deltakelse på Helse Nords styreseminar i Tromsø. Den enkelte vurderer selv sin deltakelse. Signering av protokoll Bjørn Kjensli, styreleder Anne Husebekk, nestleder Finn Henry Hansen Tor Valle Anne Ma Vik Randi Myrvang Næss Øivind Mathisen Jørgen Hansen Rune Holm Tove Rita Melgård Eivind Solheim May Britt Alstrin Styresak 38/06 27 oktober 11

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Styresaknr. 44/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 27 oktober 2006. Saksbehandlers

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Styresaknr. 12/07 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 15 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 15 mars 2007. Saksbehandlers

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

Protokoll Styremøte, 14 oktober 2004, Tromsø Møtested: møterom, Radisson SAS Hotel Møtestart: Kl. 13:00

Protokoll Styremøte, 14 oktober 2004, Tromsø Møtested: møterom, Radisson SAS Hotel Møtestart: Kl. 13:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 14 oktober 2004, Tromsø Møtested: møterom, Radisson SAS Hotel Møtestart: Kl. 13:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Finn Henry

Detaljer

Protokoll Styremøte, 4 februar 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00

Protokoll Styremøte, 4 februar 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 x Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, 4 februar 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder

Detaljer

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø

Protokoll. fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Tromsø, Torsdag 3 oktober kl 1400-1830, Clarion Hotell Bryggen,Tromsø Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald

Detaljer

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Direktøren Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730

Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730 Helse NSS HF Protokoll Styremøte Helse NSS HF 19. februar 2002, kl. 1030-1730 Tilstede: Bjørn Kjensli, Ing-Lill Pavall, Lars Vorland, Ingeborg Overvoll, Morten Bain, Jørgen Hansen, Morten Johansen, Rune

Detaljer

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015

Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Direktøren Styresak 63-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. mai 2015 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 27.05.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte 20.

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2010 og 30. juni 2010

Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2010 og 30. juni 2010 Møtedato: 25. august 2010 Arkivnr.: 2010/242-51/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 13.8.2010 Styresak 84-2010 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2010 og 30. juni 2010 Protokoll

Detaljer

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak:

Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: Presseprotokoll Vår ref. 2011/308-9/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 75 51 29 36 Sted/Dato: Bodø, 13.2.2012 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 13. februar 2012 kl. 08.00 Møtested: Soria

Detaljer

LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER

LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Styresaknr. 32/06 REF: 2002/100022 LÆRLINGER. BEHOV, PLANLEGGING OG KOSTNADER Saksbehandler: Kerstin Thoresen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven),

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 10. oktober 2007 Kl.: 8.30 til ca. 12.30 Sted: Linken Møtesenter Forskningsparken Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tom Sottinen Medlem Ankom 24.3. kl 17.00. Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget

Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen. Tom Sottinen Medlem Ankom 24.3. kl 17.00. Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, Scandic hotell Havet Dato: 24.3.2015 (del 1) 25.3.2015 (del 2) Tid: 16:00-20:00 (24.3.) og 9:00-13:00 (25.3.) Navn Funksjon

Detaljer

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER

SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2011 SAK NR 076-2011 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. OKTOBER 2011 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 20.

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 14. februar 2007 Kl.: 10.00 til ca. 14.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter AS, Sykehusveien 23, Tromsø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår

Detaljer

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 19/07 REF: 2007/000192 AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Styresak 52/06 budsjett 2007 Trykt vedlegg : Protokoll fra

Detaljer

Styresak 31-2014 Referatsaker til styret

Styresak 31-2014 Referatsaker til styret Direktøren Styresak 31-2014 Referatsaker til styret Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/2354 Dato: 13.03.2014 Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret: 1. Tilbakemelding på styresak

Detaljer

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS.

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. april 2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 45/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Adm. møterom D1 707, Tromsø Dato: 06.05.2010 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill Andreassen

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013

Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013 Protokoll fra Styremøte 10. og 11. september 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise X Styremedlem

Detaljer

Status styrevedtak januar mai 2014

Status styrevedtak januar mai 2014 Styremøte i Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 28. mai 2014 Saksnummer 53/2014 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 5. juni 2014

Detaljer

Styremøte Helse Nord RHF

Styremøte Helse Nord RHF Styremøte Helse Nord RHF Innkalling med saksdokumenter Dato: 29. april 2015 Kl.: 10.30 til ca. 14.00 Sted: Scandic Ishavshotell, Tromsø Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/711-26/012

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 8. november 2006 Kl.: 09.30 til ca. 13.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler Sjøgata 10, Bodø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Side 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1 707 Dato: 25.08.2008 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Merknad

Detaljer

Styresak sak nr. 26 /10. Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS. Drift og eiendom. Saksnr.: 2008/4174. Dato: 26.04.2010

Styresak sak nr. 26 /10. Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS. Drift og eiendom. Saksnr.: 2008/4174. Dato: 26.04.2010 Drift og eiendom Styresak sak nr. 26 /10 Styresak - Prosjekt Lofoten Samdriftskjøkken AS Saksbehandler: leder Driftservice, Jan Steffensen Saksnr.: 2008/4174 Dato: 26.04.2010 Dokumenter i saken: Trykt

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 25. mai 2011 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Clarion Hotel Admiral, Bergen Møtedato: 25. mai 2011 Arkivnr.: 2010/916-46/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29

Detaljer