HØRING -ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I HELSE NORD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØRING -ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I HELSE NORD"

Transkript

1 Styresaknr. 19/05 REF: 2004/ HØRING -ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Oversendelses brev og høringsnotat fra Helse Nord, datert Saksbehandlers kommentar: Bakgrunn I denne saken inviteres styret til å gi uttalelse til Helse Nord knyttet til forslag til organisering av IT i Helse Nord. I høringsnotat fra Helse Nord, datert , jfr vedlegg, foreslås etablert felles regional IT-enhet som overtar samtlige ansatte i dagens IT-avdelinger i helseforetakene. Organisasjonen etableres som et AS med hovedkontor/driftssenterfunksjon i Tromsø. Høringssvar må være Helse Nord i hende innen 16. april Konklusjon Nordlandssykehusets prinsipale syn er at IT-funksjonen bør videreføres som en intergrert del av det enkelte helseforetak, dog slik at driftsoppgaver kan løses felles gjennom outsourcing hvor drift i Helse-Nord regi vil være ett alternativ. Dette begrunnes nærmere nedenfor. Gitt at det besluttes å etablere en felles IT-enhet for Helse Nord, er Nordlandssykehuset enig i at dette realiseres gjennom en selvstendig juridisk enhet. Ved etablering av felles enhet hadde Nordlandssykehuset primært ønsket en modell hvor det bare ble etablert et felles driftssenter og ressursene knyttet til strategisk IT ble beholdt i det enkelte helseforetak. Etablering av felles driftssenter måtte i så fall skje på grunnlag av nødvendig spesifikasjon av de tjenester som skal leveres. Høringsnotatet I høringsnotatet datert drøftes følgende forhold: Organisasjonsform Lokalisering Personellmessige implikasjoner Det konkluderes med følgende: Det foreslås å etablere en felles regional IT-enhet som overtar samtlige ansatte i dagens IT-avdelinger i helseforetakene. Organisasjonen etableres som et AS med hovedkontor/driftssenterfunksjon i Tromsø. Som grunnlag for konkretisering av styrets bestilling i sak vil vi foreslå å legge følgende til grunn: Sak 19/05 Styremøte 25 april

2 Vedtakene skal være retningsgivende for konkretiseringen av den nye IT-organisasjonen i regionen og endelig vedtak knyttet til implementering følger av styrets tidligere retningslinjer og forutsettes konkretisert i et oppfølgende prosjekt hvor resultatet presenteres styret i forbindelse med etablering av selskapet. 1. Det etableres en felles desentralisert driftsorganisasjon i Helse Nord. Eksisterende IT-avdelinger i helseforetakene overføres det nye selskapet. 2. Selskapet etableres som AS etter modell av Nordnorsk Helsenett AS. 3. Selskapet etableres med hovedkontor/driftssenter i Tromsø med visse desentraliserte ikke definerte oppgaver lagt til Bodø. 4. I prosessen med etableringen av den nye organisasjonen er det en forutsetning med tett samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene og at formell medbestemmelse i tråd med de etablerte avtalemessige krav knyttet til denne type prosesser ivaretas. Vurdering I stab- støtteprosjektet ble det drøftet ulike modeller for organisering av IT i Helse Nord. Disse var: NIT-A: felles driftsenhet, ellers som dagens modell NIT-B: felles desentral enhet med alle ressurser samlet under en organisasjon NIT-C: felles sentral enhet med alle ressurser samlet geografisk Høringsnotatet konkluderer med modell NIT-B med hovedsete i Tromsø. Foreliggende utredningsarbeid er ikke tilstrekkelig til å synliggjøre konsekvenser og muligheter for den operative kliniske virksomheten. Det er videre uklart hva som konkret bør driftes lokalt versus sentralt. Utredningene sier også lite om økonomisk effekt av de ulike modellene. En del av IT-drift vil etter Nordlandssykehuset sitt syn kunne sentraliseres uten at dette påvirker funksjon og styring i det enkelte helseforetak. IT er sentral som ressurs i organisasjonsutviklingen. Det betyr at strategiske IT-ressurser bør være både fysisk og styringsmessig lokalisert i og underlagt det enkelte HF og ha en praktisk nærhet til klinikerne og andre brukere. Disse ressursene er derfor et viktig strategisk redskap for ledelsen ved det enkelte helseforetak. Det er også viktig at fagfolk i klinikken har lett tilgang til personell med IT kompetanse til å bistå ved bruk av IT som verktøy for å forenkle arbeidsprosessene. Utviklingen av DIPS er et eksempel på at nærhet til klinikken er viktig for utvikling av gode løsninger. Nordlandssykehuset har gjennom målrettet arbeid utviklet forståelsen i det kliniske miljøet for å arbeide prosjektrelatert med it-relaterte oppgaver. Dette arbeidet har krevd en nær og god kunnskap til den kliniske virkelighet for å kunne gi god utvikling. Slik kunnskap er av stor betydning for den totale utvikling i forståelse, tilgjengelighet og bruk av viktige verktøy. På et tidspunkt i arbeidet med etablering av felles IT-løsning for Helse Nord har det vært vurdert å la denne oppgaven ivaretas av ett av helseforetakene. For de øvrige helseforetakene vil en slik modell kunne bety dårligere tilgjengelighet enn en selvstendig frittstående felles løsning. Dette betyr at den samlede strategiske IT-ressursen i Helse Nord ikke under noen omstendigheter bør organiseres som del av ett av helseforetakene. Etablering av felles løsninger utenfor det enkelte helseforetak vil kreve at det etableres bestillerenheter for innkjøp av IT-tjenester i det enkelte helseforetak. Dette må inkluderes ved beregning av økonomisk effekt. Manglende utredning av grensesnitt innebærer at modeller som forutsetter en deling av dagens IT-ressurser vil være svært risikofylte. Det betyr at NIT-A derfor ikke vurderes å være aktuell med foreliggende nivå på Sak 19/05 Styremøte 25 april

3 utredningene. NIT-A kan imidlertid aktualiseres ved at det gjennomføres et arbeid med å lage en kravspesifikasjon som grunnlag for outsourcing. I så fall vurderes denne modellen av Nordlandssykehuset å være den mest aktuelle. Nordlandssykehusets prinsipale syn er at dagens modell bør videreføres, men at felles driftsløsninger vil kunne være et godt alternativ. Dette krever imidlertid at det utarbeides nødvendig kravspesifikasjon som grunnlag for outsourcing, hvor også drift i egen regi i en selvstendig juridisk enhet vil være et alternativ. Dette vil, hva angår oppgavefordeling mellom Helse Nord og helseforetakene, være i samsvar med synet til UNN. UNN og Nordlandssykehuset er imidlertid uenig i spørsmålet om hvem som bør drive denne enheten, ved at UNN mener den bør inngå som en del av UNN sin IT avdeling mens Nordlandssykehuset mener slik felles drift må etableres som en selvstendig juridisk enhet. En modell hvor hele eller deler av IT-drift/strategi legges til ett av helseforetakene i Helse Nord er uakseptabel for Nordlandssykehuset. Gitt at det skal etableres felles løsning for all IT i Helse Nord ønsker Nordlandssykehuset at dette gjøres gjennom etablering av en selvstendig juridisk enhet, dvs. modell NIT-B. dvs. en felles desentral enhet med alle ressurser samlet under en organisasjon som en selvstendig juridisk enhet. Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende vedtak 1. Styret ved Nordlandssykehuset slutter seg til forslaget fra Helse Nord om at en felles IT-enhet etableres etter modell NIT-B, dvs. en felles desentral enhet med alle ressurser samlet under en organisasjon som en selvstendig juridisk enhet. 2. For Nordlandssykehuset er det uakseptabelt med en modell hvor ansvaret for hele eller deler av IT legges til ett av helseforetakene. 3. Styret ved Nordlandssykehuset ber om at det vurderes som alternativ å gjennomføre et arbeid med utarbeidelse av kravspesifikasjon slik at en variant av modell NIT-A kan realiseres gjennom outsourcing hvor egen juridisk enhet i Helse Nord vil være ett alternativ. Strategisk IT ressurs vil da kunne beholdes i det enkelte helseforetak. Avstemming: Vedtak: Sak 19/05 Styremøte 25 april

4 Sak 19/05 Styremøte 25 april

5 Sak 19/05 Styremøte 25 april

6 Sak 19/05 Styremøte 25 april

7 Sak 19/05 Styremøte 25 april

8 Sak 19/05 Styremøte 25 april

9 Sak 19/05 Styremøte 25 april

10 Sak 19/05 Styremøte 25 april

11 Sak 19/05 Styremøte 25 april

12 Sak 19/05 Styremøte 25 april

13 Sak 19/05 Styremøte 25 april

14 Sak 19/05 Styremøte 25 april

15 Sak 19/05 Styremøte 25 april

16 Sak 19/05 Styremøte 25 april

17 Sak 19/05 Styremøte 25 april

18 Sak 19/05 Styremøte 25 april

19 Sak 19/05 Styremøte 25 april

20 Sak 19/05 Styremøte 25 april

21 Sak 19/05 Styremøte 25 april

22 Sak 19/05 Styremøte 25 april

23 Sak 19/05 Styremøte 25 april

24 Sak 19/05 Styremøte 25 april

25 Sak 19/05 Styremøte 25 april

26 Sak 19/05 Styremøte 25 april

27 Sak 19/05 Styremøte 25 april

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon

Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Direktøren Styresak 79-2012 Ekstern revisjon av internkontrollsystem og kvalitetssikring - oppfølgingsrevisjon Saksbehandler: Håvar Jørgensen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 05.12.2012 Dokumenter i saken: Trykte

Detaljer

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING

BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Styresaknr. 5/04 REF: 2003/000237 BUDSJETT 2004 - OPPFØLGING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg Notat fra Olav Ose Evensen, Avdelingssjef- Budsjett 2004, reduksjon av mobile

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM. Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 009-2012 OPPRETTELSE AV INTERREGIONALT EIENDOMSFORUM Forslag til vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om opprettelse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30

Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 NOTAT Til: Sykehuset i Telemark HF Fra: Wikborg Rein Dato: 7. april 2014 Ansvarlig partner: Ola Haugen Sykehuset Telemark Utviklingsplan 2014-2016 - Vurdering av kompetanse jf. helseforetaksloven 30 1

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS

ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS . Styresaknr 9/2007 REF: 2007/000088 ETABLERING AV LOFOTEN SAMDRIFTSKJØKKEN AS Saksbehandler: Finn Borgvatn og Jørn G. Stemland, Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Trykt vedlegg: Rapport 08.06.06 fra

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015

Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/3785 Stein Erik Breivikås Hammerfest, 18.6.2015 Saksnummer 50/2015 Saksansvarlig: Økonomisjef Stein Erik Breivikås Møtedato: 18.juni

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Anita Eriksen, tlf. 75 51 29 25 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.4.2005 200300158-22 016 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 33-2005 KLP

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

INFORMASJONSSTRATEGI 2004

INFORMASJONSSTRATEGI 2004 Styresaknr. 2/04 REF: 2004/000047 INFORMASJONSSTRATEGI 2004 Saksbehandler: Randi Angelsen Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Nordlandssykehuset basisdokument Saksbehandlers kommentar: Denne saken gir

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 066-2014 SYKEHUSET INNLANDET HF SØKNAD OM OPPSTART IDÉFASE Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF godkjenner

Detaljer

KOMMUNIKASJON I HELSE NORD GENERELT OG HELSE FINNMARK SPESIELT

KOMMUNIKASJON I HELSE NORD GENERELT OG HELSE FINNMARK SPESIELT Deres dato: Saksbehandler: Finn Henry Hansen og Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 30/08 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.8.2005 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: STYRESAK 86-2005

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF

Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Innkalling til styremøte i Sykehusbygg HF Sted: Thon Hotel Opera, møterom Otello Ved flytogterminalen, Oslo Møtetidspunkt: Tirsdag 9. desember 2014 kl. 16:00-20:00 Styremedlemmer: Fra administrasjonen:

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem?

Prosjektrapport. Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest. Endringslogg Versjon Dato Endring Hvem? Prosjekt Orkidè Rapport fra delprosjekt: Organisering og kategoristyring av innkjøpsområdet i Helse Vest Prosjekteier: Herlof Nilssen Prosjektleder: Per Karlsen Dato for godkjenning av rapporten:

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo

Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Horingssvar: Horing av ldéfase OUS - Campus Oslo Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo. Vår saksbohandter: Erik Bårdseng Vår dato: 27.10.2014 Vår ref.: 461810 (201 4_00534) Deres rot.: [Deres ref. her] Medlemsnr.: [Medlemsnr. her]

Detaljer

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune

Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Retningslinjer for omstilling og nedbemanning i Modum kommune Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Innledning... 3 Definisjoner... 4 Roller i omstilling... 5 Rettslig grunnlag... 7 Overordnede

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 04.09.2013, i Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 022/13 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 026 &17 Arkivsaksnr.: 11/67 EVENTUELL VIDEREFØRING AV INTERKOMMUNALT NÆRINGS- SAMARBEID I HALD-KOMMUNENE. NY BEHANDLING. Rådmannens innstilling: 1. Dønna

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer