Styresak Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 57-2012 Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen"

Transkript

1 Direktøren Styresak Analyse av prisstigning og byggelånsrenter Byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styresak Forprosjekt for modernisering av Nordlandssykehuset Bodø somatikk byggetrinn 2, Helse Nord RHF Styresak Modernisering av byggeprosjektet i Bodø Finansiering og likviditet, Nordlandssykehuset Styresak Nybygg Nordlandssykehuset Vesterålen godkjenning av forprosjekt, oppstart detaljprosjektering og byggestart, Nordlandssykehuset Styresak Plan , inkl. rullering av investeringsplan, Hele Nord RHF Innledning Styret presenteres i denne saken analyse av prisstigning og byggelånsrenter for byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen, der det fremgår hva som vil være sannsynlig størrelse på kompensasjonsbeløp for prisstigning og byggelånsrenter, gitt nivå for prisstigningsindeks og rente for resterende del av byggeperioden. Styret bes videre tilrå overfor Helse Nord at modell for prisregulering jamfør styresak Modernisering av byggeprosjektet i Bodø Finansiering og Likviditet gjøres gjeldende også for resterende del av byggeprosjektet, selv om det gjøres prinsipielle endringer i Helse Nords investeringsplan. Bakgrunn I forbindelse med igangsettelse av forprosjektene for byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen, vedtok styret i Helse Nord kostnadsrammer pr for prosjektet i Bodø (sak ) og pr for prosjektet i Vesterålen (sak ). For begge prosjektene ble det forutsatt at byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg. Ved rullering av Helse Nords investeringsplan de siste årene er prisstigning synliggjort for prosjektene i Bodø og Vesterålen, men det er ikke lagt inn kompensasjon for byggelånsrenter. Det er heller ikke synliggjort forventet kostnadsramme for hele byggeperioden i fremtidig prisnivå. Styret i Helse Nord behandlet i styresak Plan , inkl. rullering av investeringsplan foreløpige plan- og budsjettpremisser for , samt investeringsplan for perioden I denne saken har styret gjennom vedtakets punkt 8 i tillegg bedt om følgende: Styresak 57/12 Møtedato: 12. september

2 8. Styret ber adm. direktør om å gjøre en analyse av byggelånsrenter og forventet prisstigning samt modernisering av bygget frem til ferdigstillelse for Nordlandssykehuset HFs prosjekter i Vesterålen og Bodø. Styret ber om å bli informert om resultatet av denne analysen i styremøte i september 2012, og at eventuelle endringer i mulig fremdrift for Narvik eller Hammerfest innarbeides i plandokumentene som kommer i I denne saken presenteres analyse av prisstigning og byggelånsrenter for byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen. Modernisering av bygget frem til ferdigstillelse fremlegges i egen sak. Som det fremgår av saksfremlegget til sak rangeres investeringsplanen til Helse Nord RHF ihht prioritet 1, 2 og 3: Prioritering 1 gjelder endringer som følger ulike styrevedtak Prioritering 2 gjelder finansiering av igangsatte tiltak eller vedtatte tiltak under planlegging Prioritering 3 er forslag til prioritering av nye tiltak. Prisstigning og byggelånsrenter for byggeprosjektene i Nordlandssykehuset omhandles i saksfremlegget under Prioritet 2 punkt 3, der det fremgår følgende: Planen synliggjør ikke byggelånsrenter for begge prosjektene for hele perioden, prisstigning for Bodø for perioden og for Vesterålen for perioden Til sammen er det lagt inne en uspesifisert på 365 mill kr. Vi er kjent med at dette beløpet sannsynligvis er for lite. Nedenfor redegjøres for forutsetningene Nordlandssykehuset har lagt til grunn for justering av kostnadsrammene inkl prisstigning og byggelånsrenter for byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen, samt analyse for resterende del av byggeperioden. Byggeprosjektet i Bodø Kostnadsrammen for byggeprosjektet i Bodø inkludert utstyr ble vedtatt av styret i Helse Nord i styresak Forprosjekt for modernisering av Nordlandssykehuset Bodø somatikk byggetrinn 2, jamfør vedtakspunkt 3: 3. Kostnadsrammen for prosjektet inkludert utstyr fastsettes til 2 389,3 mill kr i kostnadsnivå pr Styret ber om å få seg forelagt egen sak med hensyn til håndtering av prisstigning etter kontrahering samt byggelånsrenter. I saksfremstillingen er det eksplisitt uttrykt at kostnadsrammen er eksklusive byggelånsrenter og prisstigning. Bakgrunn for styrets ønske om egen sak om håndtering av prisstigning etter kontrahering går frem av saksfremlegget i sak Ved beregning av kostnadsramme i prisnivå ble det tatt utgangspunkt i rammen fra skisseprosjektet i 2005 med prisnivå Prisjustering opp til nivå pr ble gjort etter prisstigningsmodell utarbeidet av Bygganalyse AS. Denne prisstigningsmodellen la til grunn Statistisk sentralbyrås (SSB) kostnadsindeks samt en markedsmessig tilpasning og andre faktorer som SSB s indeks ikke omfatter, herunder markedsmessige forhold, geografi, fortjeneste mv. Bygganalyse AS beregnet at kostnadsøkningen fra til ut fra denne modellen utgjorde 19,2 %, og denne prisveksten ble benyttet ved justering av kostnadsrammen. SSBs indeks i samme periode utgjorde til sammenligning 10,6 %. Det fremgår videre av saksfremlegget at modell for håndtering av prisstigning i prosjektet etter kontrahering må avklares. Styresak 57/12 Møtedato: 12. september

3 I brev av ba Helse Nord om oppdaterte analyser og opplysninger fra Nordlandssykehuset vedrørende modernisering av Nordlandssykehuset i Bodø. Bakgrunn for denne saken var at Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ved brev av hadde bedt om nærmere analyser og opplysninger for å kunne vurdere utbyggingsprosjektet i Bodø. Styret i Nordlandssykehuset ble forelagt en slik redegjørelse i styresak Modernisering av byggeprosjektet i Bodø Finansiering og Likviditet. Styret ga i sitt vedtak tilslutning til redegjørelsen, og ga også sin tilrådning til modell for prisregulering av kostnadsrammen til byggeprosjektet jf vedtakets punkt 5: 5. Styret tilrår overfor Helse Nord at følgende modell legges til grunn for prisregulering av kostnadsrammen: a. Kostnadsrammen justeres to ganger årlig ved bruk av SSB s indeks Byggekostnadsindeksboliger i alt. Justeringen gjøres to ganger årlig pr 1.1 og 1.7 og gjelder for forbruk i perioden siden forrige justering og for ubrukt del av kostnadsrammen pr justeringsdato. Ved justering brukes sist kjente indeks, dvs. pr forutgående måned. b. Det gjøres verifikasjon av prisutviklingen i markedet lokalt sammenlignet med indeksen fra SSB. Denne forutsettes gjort av eksterne analysekontor som for eksempel Prognosesenteret. Rapport skal foreligge to måneder etter hovedindeksen fra SSB forelå, dvs. pr 1.3 og 1.9 og det gjøres korrigering for prisstigningsvariasjon lokalt pr disse datoene. Men prisnivåene det rapporteres i vil fremdeles være pr 1.1 og 1.7. Styret tilrår videre at kostnadsrammen reguleres i takt med rentenivået. Som det fremgår av styresak vil prisjustering av kostnadsrammen i takt med prisutviklingen i byggemarkedet være en forutsetning for å opprettholde kjøpekraften i forhold til de vedtatte løsningene. Det er ikke innarbeidet ressurser i kuttlisten for å møte risiko knyttet til prisstigning. Nordlandssykehuset har både i tertialrapportering til Helse Nord RHF og årlig oppdatering av bærekraftsanalysen lagt til grunn ovennevnte modell for prisregulering av investeringsramme. Byggeprosjektet i Vesterålen Kostnadsrammen for byggeprosjektet i Vesterålen ble vedtatt av styret i Helse Nord i styresak Nybygg Nordlandssykehuset Vesterålen godkjenning av forprosjekt, oppstart detaljprosjektering og byggestart, punkt 4: 4. Kostnadsrammen for prosjektet basert på 85 % sannsynlighet for at kostnadsramme overholdes, fastsettes til 864,3 mill kr i kostnadsnivå pr , inkludert utstyr. Byggelånsrenter og prisstigning i byggeperioden kommer i tillegg. Tilsvarende som for byggeprosjektet i Bodø er det også for Vesterålen lagt til grunn modell for prisregulering jf styresak i tertialrapportering til Helse Nord RHF og årlig oppdatering av bærekraftsanalysen. Kostnadsrammen for byggeprosjektene pr tar utgangspunkt i de av styret i RHFs vedtatte rammer for prosjektene justert for prisstigning ihht SSB s indeks Byggekostnadsindeks boliger i alt, jamfør styresak Det er imidlertid ikke gjort verifikasjon av prisutviklingen i markedet lokalt sammenlignet med indeksen fra SSB, jamfør den modell som ble lagt til grunn ved justering opp til prisnivå Styresak 57/12 Møtedato: 12. september

4 Rammen for Nordlandssykehuset i Bodø er i tillegg økt med 145 mill kr høsten 2011 som følge av justering av usikkerhetsvurdering fra 50 % til 85 %, se Helse Nords styresak Prisjustering av kostnadsrammene for byggeprosjektene er fortløpende avstemt med Helse Nord RHF i forbindelse med tertialrapporteringen, som er behandlet i styrene i Nordlandssykehuset og Helse Nord RHF. Estimat for byggelånsrenter er årlig oppjustert ihht gjeldende prisnivå ved oppdatering av bærekraftsanalysen. Justerte kostnadsrammer pr for Bodø og Vesterålen eksklusive byggelånsrenter, slik de er behandlet i RHF-sak Plan , inkl. rullering av investeringsplan, fremkommer i tabell 1 og 2 nedenfor: Tabell 1: Prisregulering av byggeprosjektene i Bodø pr jf vedtak i RHF-styret sak Bodø Vedtatt ramme 2 389,3 Prisvekst ,3 Ramme ,6 Prisvekst ,4 Ramme ,0 Prisvekst ,9 Ramme ,9 Prisvekst ,2 Ramme ,1 Prisvekst ,4 Rammeøkning 144,3 Ramme pr ,8 Estimert prisvekst ,7 Ramme RHF-sak ,5 Tabell 2: Prisregulering av byggeprosjektene i Vesterålen pr jf vedtak i RHF-styret sak Vesterålen Ramme ,3 Prisvekst ,2 Ramme ,5 Prisvekst ,8 Ramme ,3 Prisvekst ,8 Ramme pr ,1 Estimert prisvekst ,3 Ramme RHF-sak ,4 Følsomhetsanalyse - prisstigning for byggeprosjektene Årlig prisstigning i perioden til ihht SSB s indeks Byggekostnadsindeks boliger i alt har, regnet ut fra Nordlandssykehusets investeringsprofil, vært om lag 4,7 % i Styresak 57/12 Møtedato: 12. september

5 gjennomsnitt. Vi har pr i dag begrenset kunnskap om hvordan denne indeksen vil utvikle seg videre utover byggeperioden. De nye sykehusbyggene i Bodø og Vesterålen skal etter planen ferdigstilles i ihhv 2018 og I tabell 3 og 4 nedenfor er det analysert konsekvens for kostnadsrammene for det enkelte prosjekt ved prisstigning på hhv 3,5 %, 4 % og 4,5 % i perioden. Det forutsettes da at fremdriften i prosjektene opprettholdes ihht plan. Tabell 3: Analyse av prisvekst for byggeprosjektet i Bodø i perioden : Prisjustert ramme pr ekskl byggelånsrenter Prisjustert ramme pr med prisvekst (ekskl byggelånsrenter) 3,50 % 4 % 4,50 % 3091, , , ,5 Herav: Fremtidig prisvekst i mill kr 191,4 233,9 277,0 Tabell 4: Analyse av prisvekst for byggeprosjektet i Vesterålen i perioden : Prisjustert ramme pr ekskl byggelånsrenter Prisjustert ramme pr med prisvekst (ekskl byggelånsrenter) 3,50 % 4 % 4,50 % 969,4 978,2 984,5 990,9 Herav: Fremtidig prisvekst i mill kr 8,8 15,1 21,5 Som det fremgår av tabell 3 og 4 vil behovet for justering av kostnadsrammene for byggeprosjektet i Bodø som følge av prisregulering for perioden bli mellom 191,4 og 277 mill kr, mens det for byggeprosjektet i Vesterålen vil bli mellom 8,8 og 21,5 mill kr når vi tar utgangspunkt i prisjustert ramme pr Byggelånsrenter er ikke inkludert i beregningen. Ut fra historikk for prisutvikling på 4,7 % i perioden frem til , samt den tid som gjenstår til ferdigstillelse, vil en prisutvikling på 4,5 % være realistisk. Samlet prisvekst for perioden vil da utgjøre 298,5 mill kr. Analyse av byggelånsrenter Byggelånsrentene for byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen aktiveres fortløpende ihht påløpte renter for den delen av investeringene som er lånefinansiert. Pr er aktiverte byggelånsrenter for hhv Bodø og Vesterålen 51,2 mill kr og 5 mill kr. Gjennomsnittlig lånerente ved utgangen av 2011 var om lag 3,4 %. Ved de årlige oppdateringer av bærekraftanalysen er det lagt til grunn forutsetning om gjennomsnittlig rentenivå i byggeperioden på 3 %, og dette er ihht til forutsetninger presisert fra Helse Nord. Dette er lavt sammenlignet med rentenivå pr utgangen av 2011 på 3,4 %. Når det Styresak 57/12 Møtedato: 12. september

6 gjelder fremtidig renteutvikling er det knyttet usikkerhet til dette, men et nivå på 3,5 % vurderes ikke usannsynlig ut fra den kunnskap vi har pr i dag. Rentekostnadene for byggeprosjektene vil også påvirkes av prisutviklingen i byggeperioden. I tabell 5 nedenfor analyseres konsekvens for byggelåsrenter for prosjektene i Bodø og Vesterålen ved rente på hhv 3 %, 3,5 %, 4 % i perioden. Det forutsettes at fremdriften i prosjektene opprettholdes ihht plan. Tabell 5: Analyse av byggelånsrenter for byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen: Byggelånsrenter pr Rentenivå i perioden ved prisvekst 4,5 % prosjekt (i mill kr) 3,0 % 3,5 % 4,0 % Byggelånsrenter Bodø 311,4 354,8 398,2 Byggelånsrenter Vesterålen 68,2 78,8 89,3 Samlede byggelånsrenter 379,6 433,6 487,5 Nordlandssykehusets samlede kostnader til byggelånsrenter estimeres til 433,6 mill kr ved et rentenivå på 3,5 % gjennom byggeperioden. Helse Nord RHF vil være långiver overfor Nordlandssykehuset. Det antas at RHFet vil måtte finansiere minst 50 % av beløpet ved utlån fra RHFets egenkapital, og dette innebærer at i alle fall 50 % av Nordlandssykehusets forpliktelser til byggelånsrenter vil være å anse som konsernintern rente til RHF Det eksisterer fra eier intet avkastningskrav til RHFets egenkapital. Den konserninterne renteinntekten vil ikke ha noen utbetalingsside for RHFet, og det bør derfor anses mest riktig at den ikke vises som kostnad i RHFets samlede investeringsplan. Byggelånsrenter ekskl konsernintern rente estimeres til om lag 265 mill kr. Direktørens vurdering Prisjustering av kostnadsrammene i takt med prisutvikling i byggemarkedet, herunder også kompensasjon for byggelånsrenter som påløper i perioden, har vært en forutsetning for å opprettholde kjøpekraften i de vedtatte løsningene i byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen. Det har ikke for noen av prosjektene vært innarbeidet ressurser i kuttlisten for å møte risiko knyttet til prisstigning. Jamfør vedtakene sak (Bodø) og sak (Vesterålen) er det forutsatt eksplisitt finansiering til kompensasjon for prisstigning og byggelånsrenter. Som det fremgår av saksfremlegget vil størrelsen på denne kompensasjonen være avhengig av faktisk utvikling i byggekostnadsindeks og rentenivå for resterende del av byggeperioden. Det er knyttet moderat til stor usikkerhet med hensyn til fremtidig nivå, men ut fra historikk mht prisutvikling og dagens rentenivå har vi lagt til grunn prisstigning på 4,5 % og rente på 3,5 % som et sannsynlig estimat ved beregning av samlede byggekostnader for prosjektene. Styresak 57/12 Møtedato: 12. september

7 Opparbeidede og fremtidige kostnader til prisvekst og byggelånsrente vil da for Nordlandssykehuset utgjøre til sammen 732,1 mill kr, der 433,6 mill kr er byggelånsrenter og 298,5 mill kr er knyttet til prisstigning. Vi har forstått det slik at RHFet ønsker å gjennomføre en prinsippendring for presentasjon av tall i den rullerende investeringsplanen. Dette innebærer endring fra å vise fremtidige kostnader i årets priser til å vise kostnader i estimerte fremtidige års priser, samt synliggjøring av RHFets forpliktelser til å yte kompensasjon for byggelånsrenter. Administrerende direktør mener investeringsplanen da må synliggjøre en fremtidig prisstigning ( ) på nivå 300 mill kr for byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen. Med hensyn til byggelånsrenter vil det måtte tas en prinsippavgjørelse for fremstilling av konsernintern rente i investeringsplanen til RHF. Helse Nord RHF vil være långiver overfor Nordlandssykehuset. Det antas at RHFet vil måtte finansiere minst 50 % av beløpet ved utlån fra RHFets egenkapital, og dette innebærer at i alle fall 50 % av Nordlandssykehusets forpliktelser til byggelånsrenter vil være å anse som konsernintern rente til RHF. Det eksisterer fra eier intet avkastningskrav til RHFets egenkapital. Den konserninterne renteinntekten vil ikke ha noen utbetalingsside for RHFet, og det bør derfor anses mest riktig at den ikke vises som kostnad i RHFets samlede investeringsplan. Byggelånsrenter ekskl konsernintern rente estimeres til om lag 265 mill kr. Ut fra resonnementet ovenfor vil en prinsippendring ved rulleringen av den regionale investeringsplanen medføre at RHFets forpliktelser for fullføring av Nordlandssykehusets byggeprosjekter ekskl konsernintern rente bør økes med om lag 565 mill kr. Helse Nord RHF opplyser selv i styresak vedrørende finansiering av byggelånsrenter og prisstigning for prosjektene i Bodø og Vesterålen følgende: Til sammen er det lagt inne en uspesifisert på 365 mill kr. Vi er kjent med at dette beløpet sannsynligvis er for lite. Diskrepans mellom uspesifisert ramme og finansieringsbehov ekskl konsernintern rente utgjør 200 mill kr. Endelig kompensasjonsbeløp som følge av styrevedtakene i 2007 og 2008 vil ikke være avklart før prosjektene nærmer seg avslutning. I den grad ny rammefinansiering legges til grunn som tak for den samlede kostnadsrammen til prosjektene, vil det i en situasjon med høyere prisvekst innebære svekket kjøpekraft og at de vedtatte løsninger vil ikke kunne realiseres. I motsatt tilfelle, ved lavere prisvekst og rente, vil det skape en ikke tilsiktet gevinst i investeringsbudsjettet. Styret bes derfor tilrå overfor Helse Nord at modell for prisregulering jamfør styresak , punkt 5, gjøres gjeldende også for resterende del av byggeprosjektet selv om man gjør de prinsipielle endringer i Helse Nord RHFs investeringsplan. Styret inviteres til å gjøre følgende Vedtak: 1. Styret viser til saksfremlegget og er i denne saken gjort kjent med analysen av prisstigning og byggelånsrenter for resterende del av byggeprosjektene i Bodø og Vesterålen. 2. Styret tilrår overfor Helse Nord at modell for prisregulering jamfør styresak , punkt 5, gjøres gjeldende også for resterende del av byggeprosjektet selv om man gjør de prinsipielle endringer i Helse Nord RHFs investeringsplan. Styresak 57/12 Møtedato: 12. september

8 Avstemming: Vedtak: Styresak 57/12 Møtedato: 12. september

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD

FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING I HELSE NORD Deres dato: Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 21/19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400355-14 163 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge 30.10.2008 Saksbeh: Venke Reiten / Nils

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken :

Styresak 47 /08. Styresak revisjonsrapport 2007. Dato: 05.08.2008. Saksnr.: 2008/2731. Saksbehandler: Gro Ankill. Dokumenter i saken : Økonomi Styresak 47 /08 Styresak revisjonsrapport 2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/2731 Dato: 05.08.2008 Trykt vedlegg: Revisjonsrapport fra Ernst & Young for regnskapsåret

Detaljer

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF

Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF www.pwc.no 17. november 2014 Økonomisk bærekraft Vedlegg til Konseptfaserapport ny PSA, Sørlandet sykehus HF Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Tilnærming... 3 1.1 Beskrivelse av scenariene...

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252. Kommunestyret 10.02.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/252 Sign: Dato: Utvalg: Kommunestyret 10.02.2015 STORHALL KARMØY Karmøy kommunestyre finner ikke å kunne gi selvskyldnergaranti for

Detaljer

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009

Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord 2. tertial 2009 Helse Nord 20.november 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 4 1 MÅLSETTING OG FORVENTET RESULTAT... 7 2 OPPSUMMERING...

Detaljer

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket

Notat 2002:2. Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Notat 2002:2 Finansielle rammebetingelser for utbyggingsprosjekter i Jernbaneverket Forord På oppdrag fra Jernbaneverket har Statskonsult gjennomgått de finansielle rammebetingelsene for utbyggingsprosjekter

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen

FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2009/4184 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 29677/2009 Klassering: 223 Saksbehandler: Dag Willien Eriksen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.03.2009 74/09

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT

KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT CONCEPT PROGRAMMET NTNU KOSTNADSSTYRING I PROSJEKTET NYTT OPERAHUS ARBEIDSRAPPORT Rev 4 28.9.12 Byggingen av Nytt operahus i Bjørvika ble vesentlig mer kostbart enn forventet, og en stor del av kostnadsøkningene

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015

Drammen Eiendom KF ØKONOMIPLAN 2012-2015 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Styrebehandlet: 19. september 2011 Innholdsfortegnelse 1 RAMMEBETINGELSER... 4 1.1 INNSPARINGSBEHOV... 4 1.2 ØKTE INNTEKTER... 4 1.3 DRIFTSBUDSJETT... 5 1.3.1 Husleie eksisterende

Detaljer

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP)

DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) DOKUMENTASJON OM RISIKOPROFIL OG NØDVENDIG KAPITALBEHOV (ICAAP) Rapporteringsenhet Oppgi foretakets navn, organisasjonsnummer og postadresse Foretak Melhus Sparebank Organisasjonsnummer 937 901 291 Postadresse

Detaljer

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner

Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Rapport Kommunale investeringsprosjekter i skoleanlegg en komparativ studie av kostnadsforskjeller mellom kommuner Oslo, 15. desember 2014 Illustrasjon: Kjelsås skole, Oslo. Foto: UBF Rapporten er utarbeidet

Detaljer

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV

GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE RAPPORT UTARBEIDET AV GJENNOMGANG BYGGEPROSJEKTET ROVE GÅRD HOLMESTRAND KOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 7 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 7 1.2 AVGRENSING AV PROSJEKTET... 7 2. FORMÅL OG

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Sakframstilling Dato møte: 27 oktober 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Skriv fra hver klinikk 2. Oppdatert status for

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT FOR LØTEN KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.09.2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Formål... 4 1.3 Utfyllende bestemmelser og delegering... 4 1.4 Ikrafttreden...

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo

Kirkelig fellesråd i Oslo Kirkelig fellesråd i Oslo Dato: 13.01.2015 Saksnummer: 2015/TFW Sak H 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Sak F 02.15 DRIFTSBUDSJETT 2015 Saksordfører: Karen Eldbjørg Toven Innledning Budsjettet ble lagt fram for

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400457-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer