HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009"

Transkript

1 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 110/08 Helse Midt-Norge foreløpig investeringsbudsjett 2009 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge Saksbeh: Venke Reiten / Nils Arne Bjordal Arkivkode: 012 Saksmappe: 2008/175 ADM. DIREKTØRS INNSTILLING: 1. Styret i Helse Midt-Norge vedtar foreløpig investeringsbudsjett 2009 på 2 027,4 mill kr med følgende fordeling: INVESTERINGER HELSE MIDT-NORGE 2009 tall i 1000 kr Investeringsmidler til fordeling til investeringer i Helse Midt-Norge ekskl EK-tilskudd KLP Oversikt over bruk av investeringsmidler på prioriterte byggeprosjekter Nye St Olavs Hospital Nytt Molde sjukehus Ny barneavdeling Ålesund Medisin teknisk utstyr, HMS - pålegg, annet ufordelt IKT -prosjekter og utstyr Automatisk LegemiddelForsyning Helse Nord-Trøndelag ( fra salg i eget HF ) Sum investeringer Helse Midt-Norge 2009 ekskl EK-tilskudd KLP Sum investeringer Helse Midt-Norge 2009 inkl EK-tilskudd KLP Styret forutsetter at bygging av ny barneavdeling i Ålesund startes i Det forutsettes av styringsmålet fastsettes i forbindelse med forprosjektarbeidet.

2 SAKSUTREDNING: VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER GJELDENDE FORUTSETNINGER Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge Styresak 40/06 - Helse Midt-Norge - investeringer Styresak 76/06 Prioritering investeringsmidler Helse Midt-Norge 2007 med investeringsplan Styresak 57/07 Nye Molde Sjukehus - prosjektbeskrivelse Styresak 115/06 - St. Olavs Hospital salg av eiendom Styresak 118/07 Investeringsbudsjett 2008 Styresak 50/08 Langtidsbudsjett Helse Midt-Norge Styresak 51/08 - Investeringsbudsjett 2008 Styresak 104/08 Nye Molde sjukehus konseptrapport St.prp.nr 1 ( ) for budsjettåret 2009 INNLEDNING Investeringsrammen for Helse Midt-Norge i de kommende år er sterkt presset og det har vist seg vanskelig å finne rom for alle ønskede utbygginger ihht de planer som foreligger. Innen utgangen av 2008 vil Helse Midt-Norge sannsynligvis ha en driftskreditt på 1,95 milliarder kr. Helse Midt-Norge har i henhold til krav fra eier ikke anledning til øke kassekreditten, og nivået på årsresultatet og investeringer må til sammen ligge på et nivå som ikke forverrer foretaksgruppens samlede likviditet. I beregning av vårt handlingsrom til investeringer for 2009 er det tatt utgangspunkt i at årsresultatet er styrende for størrelsen på investeringer (egenfinansiering). Forutsatt et årsresultat i 0 i 2009 har vi 582 mill kr til finansiering av investeringer i Avdrag, egenkapitalinnskudd til KLP samt andel av likviditetsbehovet til nye St. Olavs Hospital skal dekkes av dette, og da er det kun 171 mill kr igjen til gjennomføring av øvrige investeringer i I møte med Helse- og omsorgsdepartementet presenterte Helse Midt-Norge hvordan kommende års investeringer er tenkt gjennomført. Etter avklarende drøfting i møtet, er det nå realistisk å planlegge for en byggestart av nye Molde sykehus i Det ligger også an til at byggestart for ny barneavdeling i Ålesund kan finne sted i For begge prosjekter er det nødvendig med kritisk gjennomgang for å redusere kostnader før endelig beslutning kan tas. Det er helt avgjørende at vi holder kontroll med økonomien for å kunne gjøre nye tunge investeringer i årene som kommer. Vi har fortsatt betydelige omstillingsutfordringer i årene som kommer. I forslag til statsbudsjett er rammen til Helse Midt-Norge økt med 224 millioner kr i omfordelingsmidler begrunnet i Magnussen-utvalgets utredning. Utjevning av de forskjellene som Magnussen-utvalget dokumenterte, skjer over to år og gjør at vårt inntektsgrunnlag vil ligge høyere enn før. Som følge av at vi har fått økte rammer i 2009 vil Helse Midt-Norge foreslå at 124 mill kr av disse benyttes til investeringer. Investeringsrammen (egenfinansiering) vil som følge av dette øke fra 582 mill kr til 706 mill kr.

3 FAKTISKE OPPLYSNINGER Tilgjengelige finansieringsmidler Egenfinansiering Det foreslås at vi benytter 706 mill kr av egne midler til investeringer i 2009, jf omtale over. Tilskudd til Nye St Olavs Hospital Fase 2 i Nye St Olavs Hospital er foreslått tildelt 324 mill kroner i investeringstilskudd fra Helseog omsorgsdepartementet for 2009, jf St.prp. nr 1 ( ). Totalt skal fase 2 tildeles mill kroner i investeringstilskudd, jf. St.prp. nr 1 ( ). Universitetsdelen av utbyggingen finansieres av Kunnskapsdepartementet. Her er det totalt sett forutsatt avsatt mill kroner des 04-nivå - i investeringstilskudd. For 2008 foreslås det å tildele prosjektet 287,1 mill kroner i tilskudd. Salg av eiendommer Det er i styresak 115/06 vedtatt at St Olavs Hospital HF skal selge bygg til en verdi av 200 mill kroner som skal inngå i finansieringen av Fase 2 Nye St Olavs Hospital. I styresak 51/08 ble det vedtatt at St Olavs Hospital HF skulle selge eiendommer for 140 mill i 2008 hvor likviditeten skulle gå til finansiering av Nye St Olavs Hospital. Eiendommene er lagt ut for salg, men pga av markedssituasjonen er det er uvisst om salgene blir realisert i Helseforetakene ble i foretaksmøte bedt om å foreta en kritisk gjennomgang av eiendomsmassen med tanke på salg av de eiendommer som ikke er knyttet til kjernevirksomheten. Salg av eiendom vil øke handlingsrommet knyttet til investeringer. I 2009 er det ikke lagt inn forutsetning om innbetaling fra salg av eiendommer til finansiering av investeringer. Lån I foretaksmøte for Helse Midt-Norge ble det varslet en sterkere styring for fordeling av lånemidler til de regionale helseforetakene. Lånemidler vil tildeles til spesifikke prosjekt og tildeling skjer etter søknad. Som hovedregel vil det ikke gis adgang til å lånefinansiere investeringer innen MTU, IKT og innledende prosjektplanlegging. I St.prp. nr 1 ( ) er lånerammen for alle regionale helseforetak foreslått til 1 075,8 mill kroner. I e-post fra Helse- og omsorgsdepartementet er 845,8 mill kroner foreslått fordelt til Nye St Olavs Hospital. Rammen vil formelt sett bli tildelt i foretaksmøte i januar 2009 Overskudd fra drift Et likviditetsmessig resultatoverskudd kan brukes til investeringer.

4 I 2009 ser en for seg følgende finansiering: Finansiering 2009 tall i 1000 kr Avskrivningsmidler Krav til årsresultat Estimert avskrivningskostnad Estimert inntektsført andel av investeringstilskudd Tilgjengelige egne midler til investeringer og avdrag Tilskudd HOD til Nye St Olavs Hospital Tilskudd KD til Nye St Olavs Hospital Lån fra HOD Tilgjengelig finansiering HELHETLIG DRØFTING Prioritering av investeringene i Helse Midt-Norge iht tidligere vedtak Før Helse Midt-Norge kan tildele foretakene investeringsmidler, må tilgjengelig likviditetsramme reduseres med avdrag og egenkapitaltilskudd til Kommunal Landspensjonkasse (KLP). Basert på beregnet oppstart av nye sentra ved nye St. Olavs Hospital, låneandel i nye sentra mv, er avdragene for 2009 beregnet til 136 mill kr. Som eier av KLP er Helse Midt-Norge pliktig til å betale egenkapitalinnskudd i den utstrekning det er nødvendig. Innskuddet fastsettes i forhold til premiereserven og beregnes årlig, jf vedtektene for KLP. Innbetaling av dette egenkapitaltilskuddet reduserer dermed tilgjengelige midler til øvrige investeringer. Det forutsettes at tilskuddet for 2009 blir på nivå med 2008 og utgjør om lag 32,3 mill kroner. Etter at det er tatt hensyn til avdrag og egenkapitaltilskudd har vi, med bakgrunn i forutsetninger over, knapt 2 mrd kroner til finansiering av øvrige investeringer. Dette er vist i tabellen nedenfor. Til fordeling blant foretakene (tall i 1000 kroner): Tilgjengelig finansiering Avdrag beregnet Egenkapitaltilskudd KLP, foreløpig beregnet Investeringsmidler til fordeling til investeringer i Helse Midt-Norge Styret i Helse Midt-Norge fattet vedtak knyttet til prioriteringer av investeringer. Omtale av investeringer i henhold til vedtatt prioritert rekkefølge følger under avsluttede prosjekter og prosjekter/tiltak som ikke anbefalt tildeling av midler i 2009 er ikke omtalt. 1. Nye St. Olavs Hospital byggefase 2 Byggefase 2 er vedtatt med en samlet arealramme for hele det nye universitetssykehuset på kvm. Total kostnadsramme på byggefase 2 er i prosjektet budsjettert med millioner kroner (P70 des 2007-verdi). Ved inngangen til 2009 gjenstår millioner kroner (P70 des verdi). I tillegg kommer finanskostnader som skal balanseføres, anslått til 460 millioner kroner.

5 Prognosen for sluttføring av BF2 ligger for P50 på knapt 100 mill kroner under styringsmålet. Dette bidrar til å øke handlingsrommet for investeringer tilsvarende innen byggefase 2 er avsluttet. Byggefase 2 omfatter Forsyningssenteret, Gastrosenteret, Bevegelsessenteret, Akutthjertelungesenteret, Kunnskapssenteret samt rehabilitering av Administrasjonsbygget bygget og Kreftbygget. Med unntak av Kunnskapssenteret som forutsettes ferdig i 2013 vil de øvrige sentra være ferdige i Nytt konsept for Kunnskapssenteret vil bli forelagt styret som egen sak i løpet av I 2009 er en i behov for mill kroner hvorav 845,8 mill kroner forutsettes finansiert ved låneopptak. Finansiering Nye St Olavs Hospital tall i 1000 kr Likviditetsbehov 2009 ihht BL 17 inkl est lønns- og prisstigning Tilskudd HOD til Nye St Olavs Hospital Tilskudd KD til Nye St Olavs Hospital Lån fra HOD Salg eiendom St Olavs Hospital 0 Avskrivningsmidler Driftsrelaterte tiltak HMS-tiltak, Medisin Teknisk Utstyr (MTU) mm I langtidsbudsjettet er det lagt til grunn et nivå på investeringer innen HMS som tar utgangspunkt i et minstebehov basert på antall kvm sykehusareal. Tiltak innen HMS er knyttet til pålegg, nye forskrifter vedr brann, arbeidsmiljø med mer. Første prioritet her er de feltene hvor vi har pålegg fra tilsynsmyndighet, men etter hvert bør vi gå over til forebyggende utbedringer slik at vi unngår pålegg. Det ønskede nivået for reinvesteringer i MTU er på 180 mill kroner. Dette tilsvarer avskrivningskostnadene for MTU i I 2009 og 2010 tas de store sentrene i fase 2 Nye St Olavs Hospital i bruk, og det er lagt inn betydelige midler til medisin teknisk utstyr, inventar mv til disse. Som følge av at handlingsrommet i 2009 etter avsetning av midler til avdrag, EK-innskudd KLP og Nye St Olavs hospital er lavt, vil en forslå å se midler til MTU og HMS-tiltak mm i sammenheng og ut fra et regionsynspunkt. Det foreslås at det settes av en ramme på samlet 152 mill kroner, som vil bli fordelt etter en samlet vurdering med bakgrunn i prioriterte innspill på behov fra helseforetakene. Knyttet til prosjekt Enkeltoppgjør; ref styresak 106/08; kan det bli aktuelt med investeringer opp mot 11 mill kroner. Dette er knyttet til etablering av lokaler i regionen, og vil ev komme under ovenstående post på 152 mill kroner. IKT

6 Investeringer innen prioriterte IKT-prosjekter omfatter utvikling av programvare, lisenser mv samt utstyr. Årlig behov i årene fremover er beregnet til i overkant av 80 mill. kr pr år. I 2009 har en ikke funnet det mulig å avsette mer enn 60 mill kroner til prioriterte prosjekter. Dette medfører at investeringer i IT-utstyr holdes på et minimum. Følgende større prosjekter er prioritert for 2009: Nytt økonomi - / logistikksystem (nåværende system tilfredsstiller ikke lovpålagte krav) Talegjenkjenning Standardiserte pasientforløp Meldingsløftet 3. Viktige større byggetiltak Nye Molde sjukehus Det er vedtatt prosjektbeskrivelse, jf styresak 57/07, og konseptrapport foreligger til behandling. I inneværende år er det avsatt 45 mill. kr. for utarbeidelse av konseptrapport og igangsetting av forprosjektarbeidet i Helse Nordmøre og Romsdal HF har i tidligere planer lagt til grunn byggestart medio I møte med Helse- og omsorgsdepartementet ble nye Molde sykehus drøftet og det er realistisk at byggestart først vil være P.t. foreligger ikke en revidert fremdriftsplan basert på byggestart 2012, jfr. styresak 104/08 Nye Molde Sjukehus konseptrapport. Det er nødvendig å foreta en grundig gjennomgang av kostnadene. I forslag til vedtak i styresak 104/08 foreslås det en kostnadsramme på 2,5 mrd. kr (prisnivå oktober 2008) og byggestart I 2009 foreslås avsatt 30,2 mill. kroner til videre arbeid med forprosjekt. Ny barneavdeling i Ålesund Det er under utarbeidelse et forprosjekt knyttet til ny barneavdeling i Helse Sunnmøre HF. De samlede kostnadene er så langt beregnet til 180 millioner kroner (2006 kroner). Styret for Helse Midt-Norge RHF har gitt sin tilslutning til konseptrapporten. Forprosjekt forutsettes utarbeidet i løpet av 2008 og forelagt styret som sak tidlig i Det er av Helse Sunnmøre lagt til grunn ferdigstillelse av prosjektet i Også for dette prosjektet vil det være viktig å foreta en grundig gjennomgang av kostnadene. Det forutsettes samhandling med St. Olavs Hospital og Helse Nordmøre og Romsdal og at åpningstiden vurderes (10 timer). Det foreslås en senere oppstart av byggeprosjektet enn det som lå til grunn i konseptfasen. I 2009 foreslås det avsatt 29,7 mill kroner til sluttføring av forprosjekt og videre arbeid i tall i 1000 kroner Påløpt Budsjett Budsjett BARNEAVDELING ÅLESUND - ENDRING FREMDRIFT tom SUM Ny barneavdeling Ålesund - foreslått fremdriftsplan fra adm i HM

7 4. Andre prioriterte prosjekt Automatisert legemiddelforsyning I styresak 118/2007 ble det vedtatt at Sykehusapotekene Midt-Norge HFs prosjekt automatisert legemiddelforsyning (ALF) gis prioritet til investeringsmidler i 2009 og 2010 på linje med øvrige igangsatte prosjekter. Prosjektet foreslås tildelt 10 mill kroner til oppstart i Totalbudsjett for prosjektet er på 38,5 mill kroner ekskl nødvendige IKT-integrasjoner som utføres av Hemit. I 2009 er det beregnet at dette vil utgjøre 4 mill kroner og er inkludert i de 10 mill kroner som foreslås tildelt for Helse Nord-Trøndelag Salg av eiendom i Helse Nord-Trøndelag i 2008 har gitt 11,2 mill kroner i likviditet, men er ikke brukt til investeringer i Helse Nord-Trøndelag foreslås tilsvarende i investeringsramme på 11,2 mill kr til bruk i 2009 OPPSUMMERING Administrerende direktør foreslår at rammen til investeringer i 2009 øker med 124 mill kr. Dette gjør at Helse Midt-Norge sin egenfinansiering vil øke fra 582 mill kr til 706 mill kr i I tillegg til dette får vi tilskudd og lån til bygging av nye St. Olavs Hospital. Det foreslås at investeringsmidlene for 2009 fordeles som vist nedenfor. Dette er med bakgrunn i gitte forutsetninger om avdrag, overskudd, avskrivninger, inntektsført investeringstilskudd, egenkapitaltilskudd KLP og låneramme. INVESTERINGER HELSE MIDT-NORGE 2009 Finansiering av investeringene tall i 1000 kr SUM Investeringsmidler til fordeling til investeringer i Helse Midt-Norge ekskl EK-tilskudd KLP Egenfinansiering Tilskudd HOD / KD Lån Oversikt over bruk av investeringsmidler på prioriterte byggeprosjekter Nye St Olavs Hospital Nytt Molde sjukehus Ny barneavdeling Ålesund Medisin teknisk utstyr, HMS - pålegg, annet ufordelt IKT -prosjekter og utstyr Automatisk LegemiddelForsyning Helse Nord-Trøndelag ( fra salg i eget HF ) Sum investeringer Helse Midt-Norge 2009 ekskl EK-tilskudd KLP Sum investeringer Helse Midt-Norge 2009 inkl EK-tilskudd KLP Sum bruk av investeringsmidler - dvs inkl avdrag på lån

8 Fordelt pr foretak: Helseforetak tall i 1000 kroner Bygg og utstyr EK-tilskudd KLP Sum pr helseforetak inkl EK-tilskudd KLP Helse Sunnmøre HF Helse Nordmøre og Romsdal HF St Olavs Hospital HF Helse Nord-Trøndelag HF Rusbehandling Midt-Norge HF Sykehusapotekene i Midt-Norge HF Helsebygg Midt-Norge Helse Midt-Norge IT Helse Midt-Norge RHF Fordeles etter søknad Sum investeringer 2009, inkl EK-inskudd KLP

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006

Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Alle tall i hele 1.000 Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 St. Olavs Hospital Noter til Regnskap 2007 Utskrift fra www.stolav.no /AH Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde 2007 2006 Somatikk 1) 4 428 118

Detaljer

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge

Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Investeringer i spesialisthelsetjenesten i Norge Norsk Sykepleierforbund og Den Norske Legeforening 20. desember 2010 KONFIDENSIELT OG RETTIGHETSBESKYTTET Enhver bruk av dette materialet uten særskilt

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF

FINANSSTRATEGI. for. Helse Sør-Øst RHF FINANSSTRATEGI for Helse Sør-Øst RHF Side 1 av 31 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 FORMÅL, GYLDIGHET OG OMFANG... 5 1.1 FORMÅL FOR FINANSSTRATEGI... 5 1.2 GYLDIGHET... 5 1.3 OMFANG... 5 2 ANSVAR, ROLLER OG ORGANISASJON...

Detaljer

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011

Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Fylkesrådmannens forslag til BUDSJETT 2011 Økonomiplan 2012-2014 www.vf k.no Arkivsak 201004746 Arkivnr. Saksbehandler Dag Roar Nilsen Saksgang Møtedato Sak nr. Fylkesutvalget 30.11.2010 85/10 Fylkestinget

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V1.0-2012 06 01 SIDE 1 av 96 Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) Versjon Dato Endringer / Avklaringer

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Investeringsbudsjett bygg 2015

Investeringsbudsjett bygg 2015 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkiykode, Styresak: Sak nr 2008/7391 Møte: 27.11.2 14 Investeringsbudsjett bygg 2015 Bakgrunn Investeringsbudsjettet for bygg er basert pa sak 47/13 «Status for

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD

NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Styresaknr. 25/07 REF: 2006/000220 NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL FOR HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Innstilling/ Rapport fra prosjektgruppen med forslag til

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-2017

ØKONOMIPLAN 2014-2017 ØKONOMIPLAN 2014-2017 1 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag til økonomiplanvedtak 2014-2017... 4 1 Kvalitet krever re-investering foran ny-investering... 7 1.1 Om økonomiplanen og øvrig fylkeskommunalt

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 006-2013 ETABLERING AV HELSETJENESTENS DRIFTSORGANISASJON FOR NØDNETT HF (HDO) SOM FELLESEID RHF-VIRKSOMHET Forslag

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50.

Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79 02 21 50. Møteinnkalling Utvalg: Lokalstyret Tidspunkt: 05.05.2015, kl 19:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post infotorg@lokalstyre.no eller på telefon 79

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.05.06 Tid: Kl. 16.30 NB! Ekstraordinært møte Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52857421/19.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer