Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak 105-2009/3"

Transkript

1 Møtedato: 1. juni Arkivnr.: 2011/308-44/012 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, Dato: Styresak 65-/3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, jf. styresak /3 Bakgrunn Det vises til styresak /3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring, som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 18. november Styret i Helse Nord RHF har bedt om å få fremlagt en enkel rapport om status for gjennomføring av vedtak, én gang pr. halvår. Oppdatert oversikt har siden styremøte, den 18. november 2009 blitt lagt frem til styrets orientering. Kvalitet, trygghet og respekt Oversikt over oppfølging av styrets vedtak er utarbeidet for å gi styremedlemmer i Helse Nord RHF nødvendig informasjon om status i styresaker, fortløpende og strukturert. På denne måten sikrer styret i Helse Nord RHF at deres beslutninger følges opp og ekspederes, og styrets vedtak gis den kvaliteten som er ønsket og påkrevd. Styret i Helse Nord RHF må til en hver tid kunne være sikker på at deres vedtak bli fulgt opp av administrasjonen på en tilfredsstillende måte. Oversikten over oppfølging av styrets vedtak vil bidra til å gi både styremedlemmer, brukere og medarbeidere i hele foretaksgruppen trygghet i og respekt for at vedtak gjennomføres i tråd med styrets ønsker. Formål/sammendrag Vedlagt oversendes en oppdatert oversikt over alle styresaker som er basert på tidligere styrevedtak i Helse Nord RHF. Oversikten viser arbeidstittelen på styresaken, hvilken styresak den refererer til, når den forventes fremlagt og status i gjennomføringen. Vedtak fra andre styresaker ekspederes fortløpende etter hvert styremøte. Denne oversikten er dynamisk med hensyn til planlagt fremlegg av styresaken. Det er innarbeidet en rutine, der adm. direktør informerer styret muntlig om, dersom en styresak må utsettes. Her vises det til tidligere orienteringssaker, punkt 2 Informasjon fra adm. direktør til styret. Vedlegg

2 STYRESAK Anmerkning planlagt til status styremøte Fullmaktsstrukturen i HFene orientering, og styresak Orientering om fullmaktsstrukturen i HF-ene og Internrevisjonsrapport nr 13/08: Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen oppsummering 22. juni Saken legges frem som planlagt i styremøte 22. juni Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik nybygg mulighet for tidligere byggestart UNN Tromsø, A-fløy endret alternativ ref. styresak Nord-Norge Narvik nybygg, trinnvis utbygging tillegg til konseptfaserapport, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør om å komme tilbake med en ny styresak som utreder muligheten for tidligere byggestart ved økt lånegrad. ref. styresak /3 Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring: o Det jobbes med å utrede muligheten for tidligere byggestart ved økt lånegrad. o Det forventes at styret kan få en nærmere tilbakemelding i juni. ref. styresak 54-/2 Orienteringssaker, AD s muntlige orienteringer, fjerde strekpunkt. 22. juni Denne saken vil bli en del av langtidsplanen for investeringsmidler. Det vil bli vurdert, om denne fremmes som egen styresak eller som en del av den rullerende investeringsplanen. 22. juni Saken legges frem som planlagt i styremøte 22. juni Fullmaktsstrukturen i HFene nytt revisjonsprosjekt, og styresak Revisjonsprosjekt om fullmaktsstrukturen, høsten i forbindelse med revisjonsplanen 2013/2014 I samråd med revisjonskomiteen har internrevisjonen valgt å ikke starte nytt IR-prosjekt i 2011/. Dette på grunn av prosjektet som har pågått administrativt om fullmaktsstrukturen. Temaet vil bli vurdert, når revisjonsplan

3 for 2013/2014 skal utarbeides og styrebehandles høsten. Helse Nord IKT evaluering Oppfølging av styresak som er utsatt flere ganger. høsten Følgende ble besluttet i styringsgruppemøte for Helse Nord IKT, den 14. mai : Mandat legges frem for direktørmøte enten 7. eller 29. juni. Fremdriftsplan avtales med konsulenthus som får jobben. Sikter på ferdigstillelse høsten. Byggeprosjekter i Helse Nord ref. styresak Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 30. april 2010 for Nordlandssykehuset Bodø somatikk byggetrinn 2: Styret ber om å bli informert om fremdrift og kostnadsutvikling for prosjektene hvert tertial. Dersom det oppstår avvik av betydning, skal dette rapporteres særskilt. september/oktober Saken legges frem som planlagt i styremøte september/oktober. Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord - tiltaksplan, 7- ref. styresak 7- Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord, oppfølging av styresak , vedtakets punkt 2: Styret godkjenner milepælsplanen for det videre arbeid med tiltaksplan, slik den er skissert i saksfremlegget og ber adm. direktør fremlegge en tiltaksplan for styret oktober. oktober Arbeidet følger milepælsplanen, og Fagrådet har sitt siste møte om tiltaksplanen 24. mai. Planen skal legges ut til høring over sommeren med styrebehandling av ferdig tiltaksplan, slik forutsatt i oktober. Regional plan for helsemessig og sosial beredskap, hovedrevisjon ref. styresak Rullering av regional plan for helsemessig og sosial beredskap for , vedtakets punkt 3: Planen oktober Planen rulleres som planlagt og legges frem for styret i oktober.

4 Internkontroll i Helse Nord RHF systematikk, Nye Kirkenes sykehus endelig finansieringsplan, Brudd på vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, gjennomføring av tiltak og utvikling oppfølging av styresak oppdateres kontinuerlig og underlegges hovedrevisjon i. ref. styresak Internkontroll i Helse Nord RHF, vedtakets pkt. 2: Styret ber om en ny redegjørelse for systematikken i internkontrollen i Helse Nord RHF i løpet av 2. halvår. ref. styresak Nye Kirkenes sykehus godkjenning av plan for forprosjekt, vedtakets punkt 3: Styret ber om at adm. direktør søker Helse- og omsorgsdepartementet om lån til prosjektet og legger fram endelig finansieringsplan for prosjektet, inkludert lånetilsagn fra Helse- og omsorgsdepartementet, når svar på dette foreligger. ref. styresak Brudd på vernebestemmelsene knyttet til arbeids- og hviletid i Helse Nord, vedtakets punkt 2: Styret ber om at adm. direktør legger frem en ny styresak i 4. kvartal, som viser gjennomføring av tiltakene som er beskrevet i denne saken og utviklingen av brudd på Arbeidsmiljølovens bestemmelser pr. helseforetak. 2. halvår Saken legges frem oktober/november. 3. kvartal Prosessen pågår, første milepæl er langtidsplanen. Saken fremmes sannsynligvis 3. kvartal. 4. kvartal Det er foreløpig ikke satt møtedato for saksfremlegg i denne saken, men forberedelsene er i gang. Byggeprosjekter i Helse Nord felles oppfølging ref. styresak 49- Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2011, vedtakets punkt 2: Styret i Kommer etter planen tidligere, sannsynligvis i første møte etter ferien.

5 Helse Nord RHF ber adm. direktør om at det legges frem forslag til felles oppfølging av alle store prosjekter i Helse Nord. Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen, lukking av avvik oppfølging av styresak 38- ref. styresak 38- Internrevisjonsrapport 12/09: Forvaltning av inventar og utstyr i foretaksgruppen, oppdatert tilbakemelding , vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør sørge for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helgelandssykehuset HF lukker avvikene innen utgangen av, og rapporterer dette tilbake til styret. Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen statusrapportering, og ref. styresak Internrevisjonsrapport 15/09: Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser i foretaksgruppen, status i problemstillinger fra rapporten oppfølging av styresak , vedtakets punkt 3: Styret ber om en statusrapportering for etablering av kategoristyring, herunder lukking av avvikene i internrevisjonsrapporten. Saken fremmes sannsynligvis 4. kvartal. Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern, tiltaksplan statusrapport, oppfølging av styresak 41- ref. styresak 41- Regional plan for redusert og riktig bruk av tvang i psykisk helsevern, tiltaksplan -2015, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør om å legge frem statusrapport som oppfølging av tiltaksplanen årlig, første gang i februar februar 2013 Den regionale planen er gjennomført og gjennom dialog med helseforetakene gjøres det tiltak for å sikre en riktig registrering av tvangsbruk. Videre følges bruk av tvang i våre institusjoner gjennom fastsatt rapportering.

6 Statusrapport vil bli forelagt styret i februar Seniorpolitikk i Helse Nord forslag, 40- ref. styresak 40- Seniorpolitikk i Helse Nord evaluering, vedtakets punkt 2: Styret ber adm. direktør sørge for at forslag til ny seniorpolitikk legges frem for styret i løpet av våren våren 2013 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord konsekvenser av seleksjonskriterier m. m., 7- ref. styresak 7- Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord, oppfølging av styresak , vedtakets punkt 4: Styret ber adm. direktør fremlegge en styresak som beskriver konsekvenser av de innførte seleksjonskriteriene på pasientstrømmene og om mulig på behandlingskvaliteten i regionen innen to år. innen februar 2014 Seleksjonskriteriene som er utarbeidet av Fagråd for fødselsomsorg ble iverksatt fra 1. mars. Disse må vi får erfaring med i ca. 1-1,5 år, før vi kan beskrive konsekvensene av dem. Arbeidet vil starte høsten Hammerfest sykehus, totalrenovering eller nybygg, oppfølging av styresak ref. styresak Plan -2015, inkl. rullering av investeringsplanen, vedtakets punkt 8: Styret er inneforstått med at Hammerfest sykehus må totalrenoveres eller bygges nytt i et 15 års perspektiv. Styret ber derfor om en utredning innen 2015 som danner grunnlag for en slik avgjørelse. innen 2015 Etikk- og verdiarbeid i foretaksgruppen, 8- ref. styresak 8- Verdibasert hverdag resultat av prosjektet, vedtakets punkt 3: Styret ber adm. direktør om å gjennomføre en evaluering av etikk- og verdiarbeidet i organisasjonen som helhet i i 2015

7 Andre styresaker rullerende eller ikke datofestet Bilambulansetjenesten evaluering Anmerkning ref. styresak Kartlegging av bilambulansetjenesten perioden , vedtakets punkt 1: Rapporten skal inngå som et av grunnlagene i en kommende evaluering. planlagt til styremøte utsatt på ubestemt tid status Internrevisjonsrapport nr. 07/08: Organisering av legetjenesten ved kirurgisk virksomhet ved to lokalsykehus, , /5 og /6 ikke tidfestet Styresak legges frem, når alle avvikene er lukket! Felleskontrollerte virksomheter - styrets beretning m. m. Ref. styresak /3 Styring av datterselskaper: For bedre involvering i strategiske spørsmål, er det ønskelig at styrets beretning m. m. fra datterselskaper legges frem som referatsak. APR/MAI hvert år