Styresak 13/ FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 13/2005 - FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark"

Transkript

1 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Versjon 1.0 Saksbehandler: Klinikksjef psykisk helsevern og rus Styresak 13/ FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark FIOP4 Forprosjekt for DPS Øst-Finnmark i Tana knyttet til opptrappingsplanen for psykisk helsevern i Helse Finnmark HF Sammendrag I denne saken legges frem et revidert forprosjekt for DPS Øst-Finnmark, Tana. Prosjektet inneholder - funksjons- og arealprogram - planløsning - inventar- og utstyrsplan - kostnadskalkyle - driftsøkonomisk kalkyle som konsekvens av byggeprosjektet - plan for fremdrift og gjennomføring. Departementet godkjente i 2001 en ramme til dette prosjektet på 10 mill. kroner. I 2002 ble det lagt fram et utkast til forprosjekt på 37 mill. kroner som ble forelagt Sosial- og helsedirektoratet til uttalelse. Tilbakemelding fra direktoratet tilsa en revidering av prosjektet. Styret Helse Finnmark HF vedtok i sak 53/03 å gå videre med prosjektet i Tana ved at det ble avsatt 5,5 mill. kroner i investeringsmidler til prosjektet. Det legges nå fram et revidert prosjekt/funksjonsprogram. To alternative planløsninger er utarbeidet som begge er relatert til programforutsetningene. - Kostnadskalkylen for alternativ 1 er på 21,76 mill. kroner ekskl. inventar/utstyr og utsmykking. Alternativet omfatter nybygg på ca. 300 kvm. - Kostnadskalkylen for alternativ 2 er på 14,58 mill. kroner ekskl. inventar/utstyr og utsmykking. Alternativet omfatter bruk av ca. 500 kvm. brutto i Seidajok til poliklinikk og ambulant BUP team. Det forutsettes minimale investeringer i Seidajok-bygget. Kostnadene tilsier at alternativ 2 i det nærmeste lar seg realisere innenfor revidert investeringsramme. De driftsøkonomiske konsekvenser av prosjektet er kr større enn forventete inntekter; og dette gjelder i sin helhet rentekostnader. Overskridelser av kapitalkostnader på kr foreslås dekket ved omprioriteringer innen budsjettrammen for Helse Finnmark HF. Ved bruk av Seidajok påløper økte FDVU-kostnader (forsikring, energi, renhold, vedlikehold etc.) på ca. kr Merkostnader for eventuelle øvrige driftøkonomiske konsekvenser av byggeprosjektet anbefales dekket ved omprioriteringer innen budsjettrammen for Helse Finnmark HF Styresak FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark Side 1 av 8

2 Bakgrunn Det vises til styresak 3/2005 Utvidet finansiering av investeringsprosjekter knyttet til opptrappingsplanen for psykisk helsevern i Helse Finnmark HF. Styret anbefalte å utvide investeringsrammen til 4 psykiatriprosjekter i Finnmark med 30 mill. kroner, hvorav 20 mill. kroner var en utvidelse av opptrappingsplanens ramme og 10 mill. kroner var en utvidelse av investeringsramme Helse Nord. Helse Nord RHF har ved brev av 01. februar 2005 søkt Helse- og omsorgsdepartementet om en utvidelse av opptrappingsplanens ramme med 27,1 mill. kroner inklusive prisøkning og rehabiliteringskostnader ved kjøp av bestående bygning i Karasjok. Herunder er investeringsrammen for DPS Øst-Finnmark, Tana foreslått utvidet fra 10,0 mill. kroner til 15,0 mill. kroner. Saken vil legges frem for styret RHF til møte 16. mars. Forprosjekt av 2002 hadde en kostnadskalkyle på 37 mill. kroner og lot seg ikke realisere innenfor økonomiske rammer til psykiatriprosjekter i helse Finnmark HF; jfr. styrevedtak 53/03. Sosial- og helsedirektoratet ba i sin uttalelse til prosjektet Helse Nord RHF blant annet vurdere en bedre utnyttelse av bestående anlegg for å oppnå en mer realistisk plan- og kostnadsløsning. Revidert prosjektarbeid er gjennomført etter de føringer som er vedtatt i styret og etter uttalelser fra direktorat og Helse Nord RHF. Revidert forprosjekt Her legges frem et revidert forprosjekt med ny gjennomgang av - funksjons- og arealprogram - planløsning - inventar- og utstyrsplan - kostnadskalkyle - driftsøkonomisk kalkyle som konsekvens av byggeprosjektet - plan for fremdrift og gjennomføring Arbeidet er gjennomført i samarbeid med ansatte og ledelse ved institusjonen. Planene er behandlet i styringsgruppen for psykiatriprosjekter i Helse Finnmark HF og anbefalt videreført til realisering av byggeprosjekt. Funksjons- og arealprogram Funksjonsplanene/-prosjektet omfatter døgnenhet med 16 plasser, VPP og ambulant tilbud, dagbehandling, korttidstilbud med kriseintervensjon og observasjon, tilbud for lengre tids behandling og rehabilitering, ergoterapitilbud og BUP ambulant team, kontor/administrasjon/ fellesrom. BUP ambulant team er etablert som resultat av og premiss for avvikling av virksomheten ved Seidajok. Antall døgnplasser for DPS Øst-Finnmark er satt til 20 plasser hvorav 16 plasser i døgnpost og 4 plasser i leiligheter. Tana har 8 leiligheter hvorav 4 leiligheter brukes som treningsleiligheter. Det er i programmet innarbeidet skjermingsmulighet for 1 pasient. Programmet har lagt til grunn en økning av aktiviteten ved poliklinikkene på 50 % i perioden 1998 til 2006; iht. Veilederen fra Statens Helsetilsyn. Dimensjoneringen av den polikliniske virksomhet er på ca konsultasjoner i Tana og i tillegg utføres ca konsultasjoner i Kirkenes for ca innbyggerne som sokner til dette DPS et. Psykoseteamet i Tana har ca konsultasjoner per år. Det foreligger ikke erfaringstall for aktivitet til BUP ambulant team. Samlet netto programareal er kvm, eks. BUP ambulant team, som fordeler seg på Styresak FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark Side 2 av 8

3 - døgnavdeling 617 kvm. netto - behandlingslokaler 465 kvm. netto - kontor/felles/møterom 136 kvm. netto Programmet omfatter en ombygging for å skaffe bedre og flere behandlingsrom og kontor samt en nødvendig opprusting og modernisering av døgnavdelingen med blant annet bad/toalett til rom for pasienter. Teknisk infrastruktur (ventilasjon/elektrisk anlegg) opprustes i henhold til dagens krav. Aktivitet - DPS Øst-Finnmark Dagbehandling Liggedøgn ved døgnenheten i Tana Utskrivning heldøgn Poliklinikk for voksne i Tana og Kirkenes Planløsning Alternativ 1 omfatter hele DPS et plassert samlet i nåværende bygg og påbygg. Alternativet har en kostnad langt utenfor investeringsrammen og kommenteres av denne grunn ikke videre i saksutredningen. Alternativ 2 bruker lokaler i Seidajok til poliklinikk og BUP ambulant team. Løsningen reduseres investeringskostnadene betydelig men kan gi noen ulemper i driftsorganiseringen ved at virksomheten deles på to bygg. Byggene ligger i gangavstand (ca. 50 meter) fra hverandre og ulempen vurderes ikke å være av stor betydning. Driftsøkonomiske konsekvenser vil være små. Ny hovedinngang til DPS et flyttes til andre siden av huset. DPS et får da egen inngang skilt fra den kommunale virksomhet. VPP flyttes til Seidajok. Dette vil gi bedre forhold for pasienter ved at poliklinikken kommer vekk fra tidligere hovedinngang og trafikkert korridor. Planløsningen bruker dagens lokaler så langt dette er funksjonelt og hensiktsmessig. I stor grad oppnås felles bruk for hele DPS et av møterom, telematikkrom, aktivitetsrom, personalrom mv. Løsningen krever ingen nybygg utenom etablering av ny hovedinngang (ca. 15 kvm.) til anlegget og bruk av Seidajok. Brutto areal i planløsningen er på 2084 kvm. Brutto/netto faktor er således 1,7 og dette kan aksepteres ved utnyttelse av dagens areal for realisering av programmet. Som trykt vedlegg 1 3 følger situasjonsplan, plan eksisterende bygg og plan Seidajok for alternativ 2. Utvikling av tjenestetilbud Døgnenheten i DPS Øst-Finnmark har dreid virksomheten fra intramural virksomhet til å vektlegge et nært samarbeid med de kommunale tjenestene med vekt på utadrettet virksomhet med tettere og raskere oppfølging av pasienter ute i kommunene. Det er etablert et ambulant team for pasienter med langvarige og sammensatte behov, og en gruppe arbeider med tilbud Styresak FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark Side 3 av 8

4 om gruppebehandling av angst. Det vil satses videre på å danne team med spesialkompetanse på områder sammen med kommunene. Målsetningen blir at faglig satsing er i overensstemmelse med behovene i opptaksområdet. Behandlingstilbudene iverksettes i størst mulig grad der pasientene bor og at en kommer tidlig inn i samarbeid med lokale hjelpeinstanser og aktører. Det betyr at det må dannes flere team med polikliniske funksjoner og dertil egnede lokaler vil også muligheten for flere valg enn innleggelse eller tradisjonell poliklinisk enkeltkonsultasjon være tilstede. Nye lokaliteter vil gi rom for at vi kan kjøre flere tilbud parallelt inne i institusjonen. Ombygging vil gi mer tidsmessige lokaler som er tilpasset dagens drift og målsetting. Å få nye tidsmessige lokaler vil gi mulighet for en mer effektiv utnyttelse av faglige ressurser, øke mangfoldet av behandlingstilbud som gruppe og dagbehandling, og tilstrekkelig og hensiktsmessige arbeidsplasser til ansatte ved voksenpsykiatrisk poliklinikk i Tana og ikke minst øke trivselen hos pasientene. Kostnadskalkyle Kostnadskalkylen for alternativ 2 viser prosjektkostnad ved fullførelsen på kr Dette inkluderer pris- og lønnsregulering frem til ferdigstillelse i 2006 men inkluderer ikke inventar/utstyr og kunstnerisk utsmykking. Kostnadskalkylen er godt gjennomarbeidet og usikkerhet og risiko vurderes relativt liten (7,5 %) til å være et ombyggingsprosjekt. Det er innarbeidet kr til reserver for å møte usikkerhet og risiko. Inventar- og utstyrsplan For de 4 prosjektene innen psykisk helsevern som er under prosjektering er det innarbeidet en ramme til utstyr på 3,5 mill. kroner; når prosjektene skal holdes innenfor den stipulerte investeringsrammen på 94,1 mill. kroner. Dette innebærer at en del eldre inventar og utstyr blir ikke utskiftet innen prosjektenes rammer. Slike utskiftinger må tas fortløpende som en del av kostnaden i de årlige investerings- og driftsrammene. Det anbefales innarbeidet noe midler til nytt utstyr i Tana. Fordelingen av den samlede ramme må vurderes senere når det ar avklart hva som kan nyttes av utstyr på Seidajok og ved Jansnes. Kunstnerisk utsmykking Kunstnerisk utsmykking har ikke vært med i tidligere kostnadsoverslag. Samlet for de fire prosjektene foreslås innarbeidet en ramme på kr ; når prosjektene skal holdes innenfor investeringsrammen på 94,1 mill. kroner. Fordelingen av denne avsetningen vurderes senere i prosjektene. Driftsøkonomisk kalkyle som følge av byggeprosjektet I følgende tabell gies en oversikt som viser personellressurser og budsjett/plan for 2005 og (mill. kr.) Avdeling (Fag)stillinger Budsjett 2005 (Fag)stillinger Plan 2006 Budsjett 2005 BUP amb. team 5 5 2,5 2,5 VPP 8, * 4,4 4,9 Døgnenh. 16pl.* 30,4 30,4 + 1* 15,3 16,3 Sterkprosjekt 4,93 4,93?? Adminstrasjon 4 4 1,5 1,5 Plan Budsjett Styresak FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark Side 4 av 8

5 Fellestjenester** 11,75 11,75 6,0 6,0 sum * Inkl. Aktivitetsenhet og leilighet, 8 leiligheter hvorav 4 leiligheter inngår i samlet døgnplasser i Tana. Nye stillinger er psykologspesialist og psykiater. ** Teknisk/renhold/kjøkken inkl. salg av tjenester Kapitalkostnadene i prosjektet (avskrivning og renter) er kalkulert til kr ekskl. inventar/utstyr og utsmykking. Av dette er kr kalkulerte rentekostnader. Kapitalinntektene er kalkulert til kr (4 % av sum investeringskostnad) ekskl. inventar/utstyr og utsmykking. Underdekningen på kr anbefales dekket innenfor driftsrammen til Helse Finnmark HF. I prosjektet er ikke spesifikt innarbeidet nye behandlingsstillinger ved ferdigstillelse i Herav følger ikke økte lønns- og aktivitetskostnader som følge av byggeprosjektet. Det er innarbeidet i programmet økt areal ved Seidajok som medfører økte utgifter som konsekvens av prosjektet til forsikring, energi, renhold osv. (FDVU-kostnader) på ca. kr Det er da lagt til grunn at prosjektet bruker ca. 500 kvm. i Seidajok og herunder inngår kontorløsninger for BUP ambulant team. Merkostnaden på kr anbefales dekket innenfor driftsrammen til Helse Finnmark HF; evt. ved alternativ bruk av mindre utgifter ved avvikling av dagens drift ved Seidajok. Økonomisk risikovurdering De risikomomenter som man må være oppmerksom på i saken er: - kapitalrefusjon fra Helse Nord er beregnet med 4% av nytt kapitalbehov. Dersom departementet velger å gi refusjon i henhold til gammel ramme, vil kapitalrefusjonen bli redusert med 0,183 mill.kr. - Rentenivå er beregnet utfra 2%, basert på at vi idag låner penger innen foretaksgruppen, ihht. den likviditet som de andre foretakene har. Ved endring i kapitalregimet, endringer i rentenivå eller stort kapitalbehov hos andre foretak, vil vi muligens måtte låne til markedsrente. Et rentenivå på 5% vil øke kostnadene med 0,437 mill.kr. - Driftsøkonomien er kartlagt så langt man vet idag, men det må påregnes en viss usikkerhet om den eksakte kostnaden ved å drive tiltaket. Denne må klinikken dekke innenfor dagens budsjett. Plan for fremdrift og gjennomføring Investeringsramme 2005 har innarbeidet 6,0 mill. kroner til prosjektet. Byggestart kan i beste fall starte i år. Kritisk faktor vil være å få reetablert prosjekteringsteam (arkitekt og konsulenter) for fullføring av prosjektet. Alle detaljer for prosjektgjennomføring er ikke på plass da ombyggingsarbeidet skal skje i et anlegg i drift. Fremdriften opprettholdes med byggestart i år og ferdigstillelse i Styresak FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark Side 5 av 8

6 Vedlegg Styresak FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark Side 6 av 8

7 Vedlegg Styresak FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark Side 7 av 8

8 Vedlegg Styresak FIOP4 Forprosjekt DPS Øst-Finnmark Side 8 av 8

Stavanger DPS - nybygg

Stavanger DPS - nybygg Stavanger DPS - nybygg Bakgrunn Alle nye utbyggingsprosjekter skal planlegges og utredes i tråd med veileder Tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter som ble utgitt i 2009 og erstattet flere rundskriv

Detaljer

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM

PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Styresaknr. 56/04 REF: 2003/000081 PROSJEKT 23207 BUPA 10 NYE DØGNPLASSER FOR BARN OG UNGDOM Saksbehandler: Lars Knutsen, Knut Kaspersen, Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg, utdrag av : Forprosjekt

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400457-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET

MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Styresaknr.7/08 REF: 2004/000089 MODERNISERING AV NORDLANDSSYKEHUSET BODØ - FINANSIERING OG LIKVIDITET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Bakgrunn Helse Nord har i brev datert 03.12.2007

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS.

Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Administrasjon Bodø Protokoll Styremøte, Bodø, mandag 26. August kl 1030, Styrerommet tidl. NPS. Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain

Detaljer

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt.

Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 16.2.2011 Styresak 16-2011 Planlegging, prioritering og iverksettelse av store byggeprosjekter i Helse Nord Sakspapirene

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART

VESTERÅLEN GODKJENNING AV FORPROSJEKT, OPPSTART DETALJPROSJEKTERING OG BYGGESTART Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 12.2.2010 201000xxx 038 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 18-2010 NYBYGG

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013 Møtedato: 30. oktober 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 18.10.2013 Styresak 113-2013 Investeringsplan 2014-2017, oppdatert oppfølging av styresak 72-2013

Detaljer

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering

Formål. Beslutningsgrunnlag Aktivitet og prioritering Møtedato: 4. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jann Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 23.1.2015 Styresak 3-2015 Budsjett 2015 konsolidert Formål Denne styresaken fremmes for å gi styret i Helse

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013

FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 FORPROSJEKT Nye Kirkenes Sykehus Addendum 21.11.2013 Helse Finnmark HF Side 1 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Prosjektnr: Arkivnr.: 28 Løpenr.: Saksbeh.: GSt Dokumenttittel:

Detaljer

Styremøte 19. november 2008

Styremøte 19. november 2008 Styremøte 19. november 2008 Sak 121-2008 Budsjett 2009 rammer og føringer side 1 Sak 122-2008 Budsjett 2009 Helse Nord RHF ramme og resultatmål side 37 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 14.11.2008 200800531-10

Detaljer

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014.

Innspill fra foretakene, inklusive oppdatert bærekraftsanalyse, må være styrebehandlet og oversendt Helse Nord RHF innen 1. mai 2014. VEDLEGG 1 UTREDNING RULLERING AV PLAN FOR DRIFT OG INVESTERING 2015-2022 1 Innledning Helse Nords vedtatte investeringsplan og plan 2015-2018 skal rulleres i styremøte i Helse Nord RHF 18. juni 2014. Vedtatt

Detaljer

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling

Styresak. Planprosessen. Bakgrunn og problemstilling Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 23.06.2010 Saksbehandler: Arild Johansen Saken gjelder: Sak 057/10 B Arealplan for Helse Stavaner HF Arkivsak 0 2010/445/012 Bakgrunn

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009 012 12.05.2009. Sak 15/2009 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 230409 Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/1220-10903/2009

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart av forprosjekt Møtedato: 22. juni 2010 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug/755 12 920 Dato: 14.6.2010 Styresak 73-2010 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av konseptrapport og oppstart

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 21. og 22. juni 2012 Kl.: 19.30, dag 1 10.30, dag 2 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-48/012 Saksbeh/tlf: Karin

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

VEDTAK: 3. Styret ber om at saken i tråd med ansvarsmatrisen for investeringsprosjekter i Helse Øst, oversendes Helse Øst RHF for endelig behandling.

VEDTAK: 3. Styret ber om at saken i tråd med ansvarsmatrisen for investeringsprosjekter i Helse Øst, oversendes Helse Øst RHF for endelig behandling. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 07.11.07 SAK NR 061 2007 PROSJEKTPLAN MED REVIDERT HOVEDFUNKSJONSPROGRAM OG FORPROSJEKT FOR NYTT AKUTTBYGG FOR UNGDOM OG VOKSNE INNEN PSYKISK HELSEVERN. PLANFASEUTREDNING

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 83/14 Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 14/19 Lars Magnussen Daniel Haga Dato for styremøte 18.12.2014 Foreløpig innstilling

Detaljer

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Direktøren Styresak nr.32/08 Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Saksbehandler: Elisabeth Marie Larsen Dokumenter i Saken

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark

Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Saksbehandler driftssjef Hanne P. Bentsen 10.10.2007 Styresak 49/2007 - Boligforvaltning i Helse Finnmark 1. Bakgrunn Styret i Helse Finnmark vedtok i sak 15/2007 følgende:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer